Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіжүктеу 0.55 Mb.

бет3/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Балалар әдебиеті 

Пререквизиттер: шешендік ӛнерге баулу әдістемесі, қазақ тілін оқыту әдістемесі, мәтінді 

тілдік талдау әдістемесі. Постреквизиттер: әдебиеттік оқу әдістемесі, балалар әдебиеті. 

Бағдарламаның    қысқаша    мазмұны:  Пәнді  оқыту  кезінде  студент  балалар  әдебиеті 

кӛрнекті  ӛкілдерінің  шығармашылығын,  олардың  балаларға  арналған  еңбектерін, 

зерделенген  туындының  тектік,  жанрлық  сипатын,  оқылған,  талданған  шығармалардың 

атын, жетекші тақырыбын, басты кейіпкерлерін, негізгі мазмұнын біледі. Тақырыбы бір-

бірінен  үндес  шығармалардың  кейіпкерлерін,  оқиғаларын  салыстыра  пайымдай  алуды, 

кӛркемдік,  поэтикалық  тіл  ерекшеліктеріне  ӛзіндік  түйсінуі  негізінде  баға  беруді,  әдеби 

шығармашылық 

жұмыс 


жүргізуді, 

кітаппен 

және 

кітапханалық анықтама, 

библиографиялық әдебиеттермен жұмыс істей білуді үйренеді. Күтілетін нәтижелер: балалар әдебиеті кӛрнекті ӛкілдерінің шығармашылығын, олардың 

балаларға  арналған  еңбектерін,  зерделенген  туындының  тектік,  жанрлық  сипатын  білуі керек;  

Оқылған,  талданған  шығармалардың  атын,  жетекші  тақырыбын,  басты  кейіпкерлерін, 

негізгі  мазмұнын, шығармадағы оқиғаның негізгі  ойын, ӛрбуін, оқиғалардың жалғасуын, 

шарықтау  шегін,  шығарманың  тақырыбы  мен  идеясын,  оқиғаның  қазіргі  ӛмірмен 

байланысын меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер:  риторика,  әлемдік  классикалық  әдебиет  пен  кӛркемӛнер  негіздері 

жайындағы білімдерін кәсіби қызметінде қолдануға қабілетті; 

- адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 

 

Аспаптық дайындық 

Пререквизиттер:  музыкалық  психология  (мектептегі  күйзелістер),  хормен  ән  айту 

тәрбиесі. Постреквизиттер:  кіші  жастағы  оқушылардың  бос  уақытында  музыкамен  айналысуын 

ұйымдастыру, музыка ӛнері теориясы мен әдістемесі. Бағдарламаның      қысқаша  мазмұны:  Студенттерге  қазақтың  ұлттық  аспаптарынан, 

аспаптық музыкадағы алдыңғы қатарлы ӛнер ӛкілдері мен шығармашылық еңбектерінен, 

үйреніп  тыңдаған  музыканың  мазмұнын  түсінуден  жүйелі  білім  беру  болып  табылады. 


Студенттің  болашақ  мамандығы  бойынша  тәжірибелік  жұмыстарына  қажет  болатын 

аспапта  еркін  ойнау,  нота  бойынша  бірден  оқу,  аспапта  сүйемелдеу  дағдыларын 

қалыптастыру. Студенттің музыкалық қабілетінің дамуына, шығарманың ырғағын сезіну, 

ести  білу  және  есте  сақтау  қасиетін  тәрбиелеу.  Аспаптық  музыканың  жанрлары  мен 

орындаушылық  ерекшеліктерімен  танысу.  Мектеп  бағдарламасынан  балаларға  арналған 

әндер  мен  халықтық  мерекелерге  арналған  ән-  күйлерді  ӛздігінше  талдап,  аспапта 

орындай білу. 

Күтілетін нәтижелер: ұлттық аспаптардың атаулары,аспаптық музыканың жанрлары мен 

орындаушылық  ерекшеліктері,  нота  жазбаларын,  домбыра  пернесіндегі  орналасқан 

музыкалық  дыбыстарды,  тарихи,  тұрмыс-салт,  тӛрт  түлік  мал,  табиғат,  арнау  және  аңыз 

күйлерді  білу,  халық  аспаптық  музыкасы  арқылы  тәрбие  беруде  домбыра  аспабының 

маңызын білуі керек; 

ӛздігінше музыкалық шығармаларды талдап,аспапта орындай білу, мектеп репертуарынан 

шағын әндерді аспаппен  сүйемелдеу, әр дәстүрден күй орындау білігі болуы керек; 

 домбырада ойнау, аспапты меңгеру деңгейінің кӛлемінде ноталық жазбаларды бірден оқу 

дағдыларын меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер:  кіші  мектеп    жасындағы  оқушылардың  дербестігін  және 

шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз  ететін  бастауыш  кӛркемдік-эстетикалық 

білімнің  теориялық  негіздері  мен  практикалық  әрекеттерін  ұйымдастыру  дағдыларын 

қолдана алады. 

 

Кіші жастағы оқушының сӛйлеу мәдениетін қалыптастыру әдістемесі 

Пререквизиттер: қазақ тілі, қазіргі қазақ тілі негіздері, балалар әдебиеті 

Постреквизиттер:  бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  теориясы  мен  технологиясы, 

бастауыш мектепте қазақ  тілін оқыту әдістемесі, әдебиеттік оқу әдістемесі Бағдарламаның      қысқаша  мазмұны:  Сӛз  мағынасының  түрлерін  айыра  білуді, 

сӛзжасамның  негізгі  тәсілдерін  таныту  және  морфемаларды  меңгертуді,  сӛз  таптарын 

жеке-жеке  танытуды,  әр  сӛз  табының  грамматикалық  түрлену  жүйесін  меңгерту,  қарым-

қатынас,  хабарлау,  әсер  ету  болып  саналатын  тілдік  элементтердің  (дыбыс,  сӛз,  сӛз 

тіркестері, екпін, интонация) сӛйлеу, жазу барысында белгілі бір әдеби нормаға сай дұрыс 

та  әсерлі  қолдануын,  эмоциональды-эксперссивті  бояуы  бар  амал-тәсілдері  орынды, 

тиімді болу жақтарын мақсат етуді кӛздейді. 

Күтілетін нәтижелер: сӛйлеу, жазу мәдениетін қалыптастыруға негіз болатын теориялық 

материалдарды; орфографиялық және орфоэпиялық нормаларды; тіл мәдениетінің негізгі 

сапаларын;  ойды  ауызекі  және  жазбаша  жеткізудің  баға  жетпес  құралы-халық  ауыз 

әдебиеті үлгілері туралы білуі керек;  

пікір айтуды, реферат жазуды, ӛз ойын конспектілеуді меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер: ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты  жеткізетін, қазақ (орыс) 

және  шет  тілінде  кӛпшілік  алдында  сӛйлеуде  және  ғылыми  мәтінмен  жұмыс  істеуде 

қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

 

Мәнерлеп оқу негіздері 

Пререквизиттер:  Бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  теориясы  мен  әдістемесі, 

педагогикалық психология. Постреквизиттер: қазіргі қазақ тілі, бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту теориясы мен 

әдістемесі,  кӛркем  мәтінге  тілдік  талдау  әдістемесі,  кіші  жастағы  оқушының  сӛйлеу 

мәдениетін қалыптастыру. 

Бағдарламаның      қысқаша  мазмұны:  студенттерге  кӛркем  сӛз  ӛнерінен  кейбір 

теориялық  мәліметтер  бере  отырып,  мәнерлеп  оқу  мен  нақышына  келтіре  әңгімелеудің әдісі мен тәсіліне тӛселдіру, жаттығу материалдары арқылы  сӛйлеу техникасын  дамыту 

жолдарын кӛрсету болып табылады. Күтілетін  нәтижелер:  дыбыстау  мүшелері,  олардың  қызметін,  мәнерлеп  оқудың  амал-

тәсілдерін,  шағын  фольклор  жанр  шығармаларын  (ертегі,  мысал,  ӛлең  т.б.)  оқып, 

талдауды; әртүрлі жанрдағы шағырмаларды оқудың ерекшеліктерін білуі керек; 

-  ғылыми-педагогикалық  негіздемәнерлеп  оқу  мен  бала  тілін  дамытудың  тиімді  әдіс-

тәсілдерін  таңдай  білу;  әр  топ  бойынша  берілген  кӛркем  шығармаларды  талдау  білу 

дағдыларын меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер:  риторика,  әлемдік  классикалық  әдебиет  пен  кӛркемӛнер  негіздері 

жайындағы білімдерін кәсіби қызметінде қолдануға қабілетті; 

- адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 

 

Информатиканы оқыту әдістемесі Пререквизиттер: информатикадан практикум 1, информатикадан  практикум  2 

Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру бойынша практика 

Бағдарламаның    қысқаша  мазмұны:  Болашақ  мұғалімдерде  бастауыш  мектепте 

информатиканы  оқыту  үдерісін  ұйымдастыру  үшін  қажетті  практикалық  білік  және 

дағдыларын  қалыптастыру;  кіші  жастағы  мектеп    оқушыларына  информатиканы  оқыту 

үрдісін  ұйымдастырумен  байланысты  кәсіби  білікті  қалыптастыру;  Оқушылардың 

ақпараттық  мәдениетін  және  алгоритмдік  ойлауын  қалыптастырудың  барысы  мен  оның 

нәтижелерін зерттеу. Бастауыш сыныптардың оқу үдерісінде бағдарламаларды пайдалана 

білуі 

керек; 


бастауыш 

мектепте 

информатиканы 

оқытудың 

компьютерлік 

технологияларын меңгеруі керек. Күтілетін нәтижелер: бастауыш сыныптарда информатиканы оқытуды ұйымдастырудың 

жалпы  әдістемелік  ұстанымдарын  және  ӛзіндік  ерекшеліктерін,  бастауыш  сыныптардың 

оқу  үдерісінде  қазіргі  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  мүмкіндіктерін  білуі 

керек

-

 бастауыш  сыныптардың  оқу  үдерісінде  бағдарламалық  қамтуды  пайдаланулары 

қажет. 


-

 

информатиканы оқыту әдістемесін меңгерулері тиісҚұзіреттіліктер:  ақпараттарды  қабылдау,  сақтау,  ӛңдеудің  негізгі  әдістерін,  тәсілдерін 

және  құралдарын    қолданады,  ауқымды  компьютерлік  желідегі  компьютермен  жұмыс 

істеу дағдылары бар; 

 

Ӛзін-ӛзі тану пәнін оқыту әдістемесі 

Пререквизиттер:  жалпы  психология,  кіші  мектеп  жасындағы  оқушылардың 

физиологиясы және мектеп гигиенасы. Постреквизиттер: кіші мектеп жасындағы оқушы даму психологиясы. 

Бағдарламаның    қысқаша  мазмұны:  курсты  оқып  үйрену-тұлғаның  кӛпқырлы 

әлеуметтік  қасиеттерінің  жан-жақты  ашылуымен,  ӛмірдің  мәнін  түсіну,  тану  үрдісімен, 

ӛзіне тән ӛмір жолын, кәсіби мамандығын таңдауға ықпал етіп, бақытты отбасын құрумен 

тығыз  байланысты  қарастырылады.  Мұның  бәрі  ӛмірдің  әртүрлі  жағдайларында  кӛмек 

болуы мүмкін. 

Күтілетін  нәтижелер:  -    ӛзіндік  ішкі  әлемін  құру  және  ӛзінің  қайталанбас  даралығын 

саналы  ұғыну  арқылы,  әрбір  оқушының  ӛзіндік  табиғи  қабілеттері  мен  шығармашылық 

әлеуетін  ашуға  бағытталған,  мақсатты  бағытталған  білім  беру  үдерісін  ұйымдастыру 

білігін қалыптастыру;  

-

 ӛзін-ӛзі тану ғылымының негізгі ұғымдарын, адам дамуының негізгі факторларын, 

рухани-адамгершілік  құндылықтардың  жеке  тұлға  бойында  қалыптасуы  ерекшеліктерін білу керек;  

-

 

-пікір айтуды реферат жазуды меңгеруі тиіс. -

 

 «Ӛзін-ӛзі  тану»  пәнін  оқыту  әдістемесі  адамдар  арасындағы  ӛзара  қарым-қатынаста біліктілікті қалыптастыруға бағытталған: 

- ӛмірде кездесетін әртүрлі жағдайларды жобалау; 

ӛзіндік тұлга  ретіндегі  дамуына  қажетті  кӛп  нұсқалық бағдарламаларды тандау және 

іске асыру; 

-  тұлға    аралық  және    іскерлік  қарым-қатынастарды    ӛзара  сыйластық,  келісімділік  және 

шыдамдылық негізінде құру; 

- кӛп мәдениетті әлеуметтік ортада тіршілік кеше отырып, ӛмірде кездесетін жағдайларға 

бейімделу құзіреттілігі болуы керек;  

«Кӛркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі 

Пререквизиттер:  жалпы  психология,  педагогикалық  психология,  жас  ерекшелік 

психологиясы, педагогика, тәрбие теориясы, дидактика. Постреквизиттер:  бастауыш  мектепте  бейнелеу  ӛнерін  оқыту  теориясы  мен 

технологиясы, бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту әдістемесінің  тарихы. Бағдарламаның   қысқаша мазмұны: Бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіптік деңгейде 

дайындауда  бұл  пәннің  рӛлі  мен  маңызы  ӛте  зор.  Ол  студенттердің  пән  бойынша 

теориялық білімді, практикалық білігі мен дағдысын меңгеруін, оны кәсіби іс-әрекетінде 

пайдалануды  қарастырады.  Болашақ  бастауыш  сынып    мұғалімдеріне  «Кӛркем  еңбекке 

баулуды»  оқыту  теориясы  мен  әдістемесінен  жүйелі  білім  беру,  сабақ  жүргізуге  кәсіби 

даярлау. Күтілетін  нәтижелер:  -  «кӛркем  еңбектің»  мәні  мен  мақсатын;  «кӛркем  еңбекті»  оқыту 

мазмұны  мен  жүйесін;  «кӛркем  еңбекті»  оқулығы  мен  оқу  кешенінің  мазмұнын; 

техникалық  еңбекке  баулу  технологиясын;  кӛркем  еңбекке  баулу  технологиясын; 

бейнелеу  ӛнерінің  негіздерін,  құралдарын;  дизайн  негіздерін  оқыту  технологиясын; 

жұмыста  пайдаланатын  материалдардың  қасиетін;  сабақта  қолданылатын  еңбек 

құралдары  мен  материалдарға    қауіпсіздік  техникасы  мен  санитарлы  –гигеналық 

талаптарды   білуі тиіс; 

«кӛркем  еңбекті»  оқыту  әдіс-тәсілдерін;  бастауыш  сыныпта  «кӛркем  еңбекті»  оқытуды 

жоспарлауды және күнтізбелік жоспар жасауды; сабақ беруді; түрлі материалдармен және 

еңбек  құралдарымен  жұмыс  жасауды;  сабақта  қолданылатын  кӛрнекіліктерді  жасауды; 

оқулықтарды талдауды, пікір айтуды  меңгеруі керек. 

Құзыреттіліктер: - оқу-тәрбие үдерісін  модельдей алады және оқыту тәжірибесінде оны 

жүзеге асыруға дайын; 

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын

- білімдік ортада субьектілердің бірлескен қызметі мен тұлғааралық ӛзара әрекеттестікті 

ұйымдастыру әдістерін меңгерген; 

- кіші мектеп  жасындағы оқушылардың дербестігін және шығармашылығын дамытуды 

қамтамасыз ететін бастауыш кӛркемдік-эстетикалық білімнің теориялық негіздері мен 

практикалық әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын қолдана алады

 

Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі 

Пререквизиттер:  Физиология,  анатомия,  мектеп  гигиенасы,    педагогикалық  және  жас 

ерекшелік психологиясы,  педагогика,   дене шынықтыру.   Постреквизиттер:  педагогикалық  менеджмент,      тәрбие  жұмысының  әдістемесі, 

педагогика тарихы. Бағдарламаның   қысқаша мазмұны: Студенттерді бастауыш сыныптарда дене тәрбиесі 

саласы  бойынша  жұмыс  атқару  барысында  пайда  болатын  қиыншылықтар  мен 

кедергілерді  кәсіби  тұрғыда  шешуге  қажетті  білімдер  мен  біліктерін  қалыптастыру. 


Қазіргі  қоғам  дамуының  жаңа  кезеңіндегі  туындап  отырған  әлеуметтік  тапсырысқа  сай 

бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби тұрғыдан дайындығының жоғары болуын қамтамасыз 

етумен бірге теориялық негіздерін үйрету. 

Күтілетін нәтижелер:  дене тәрбиесінің мәні мен мақсатын; дене шынықтыру сабақтарын 

ұйымдастыру  технологиясының  ерекшеліктерін;  кіші  мектеп  жасындағы  оқушылардың 

қажетті  дене  қасиеттерін  дамыту    мен    олардың  ӛмірде  маңызды  қимыл-қозғалыс  

дағдылары  мен  біліктіліктерін  қалыптастыруда  оқу  іс-әрекетінің  қолайлы  тәсілдерін 

тиімді таңдай білуі керек; 

Сабақты  жоспарлау,  ӛткізу    және  талдаумен  байланысты  дидактикалық  біліктіліктерін,  

сонымен  бірге  дене  шынықтыру  сабақтарында  оқушылардың  іс-әрекетін  басқарудың 

әдістемелік тәсілдерін  меңгеруі керек. Құзыреттіліктер:  -  дене  тәрбиесі  мен  денсаулықты  нығайту  әдістері  мен  құралдарын 

қолдана  алады  және  толыққанды  әлеуметтік  кәсіби  қызметті  қамтамасыз  ету  үшін  дене 

мәдениетін жетілдіруге дайын;   

-  оқу-тәрбие  үдерісін    модельдей  алады  және  оқыту  тәжірибесінде  оны  жүзеге  асыруға 

дайын; 

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын

-  кәсіби  қызметінде  әлеуметтік  орта  мен  білім  кеңістігіндегі  тәуекелділік  және 

қауыптіліктерді ескере отырып, денсаулық сақтау технологияларын қолдана алады. 

 

 

 Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 2 курс 3 (ж) 

3  семестр-19кр 

цикл 

код 


Пән 

кр 


цикл 

код 


Пән 

кр 


Міндетті компонент  

Таңдау компонент-  БП 

ЖБП  Fil 2102 

Философия 

КП 


K(O)TOA 

2301 


Қазақ 

тілін 


оқыту 

әдістемесі 

ЖБП  ETN 2109  Экономикалық 

теория 


негіздері 

КП AOA 2302  Әдебиеттік 

оқу әдістемесі 

ЖБП  Aleu 2107  Әлеуметтану КП 


KOPOA 

2303 


«Қоршаған 

орта» 


пәнін 

оқыту  әдісте-

месі БП Ped 2202 

Педагогика 

КП 


ATOA 

2304 


Ағылшын 

тілін 


оқыту 

әдістемесі 

КП 


TZhTA 

2301 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы  мен 

әдістемесі 

КП 


KEOTA 

2305 


«Кӛркем 

еңбекті» 

оқыту 

теориясы  мен әдістемесі 

  

 

 КП 

MOTA 


2306 

Музыка  ӛнері 

теориясы  мен 

әдістемесі 

 

  

 

КП DMTA 

2307 


Дене 

мәдениеті теориясы  мен 

әдістемесі 

4 семестр-20кр 

цикл 


код 

Пән 


кр 

цикл 


код 

Пән 


кр 

Міндетті компонент 

Таңдау компонент-  БП 

ЖБП  ЕТD 2106  Экология 

және    тұрақты 

даму 


БП 


BA 2201  Балалар 

әдебиеті 

ЖБП  Saya  2108 

Саясаттану 

БП 


BBBKPT 

2202 


Бастауыш 

білім  берудің 

қазіргі 

педагогикалық 

технологиялар

ы ЖБП  KN 2110 

Құқық 


негіздері 

БП KZhOSM

KA 2203 


Кіші  жас  тағы 

оқу 


шының 

сӛйлеу 


мәдениетін 

қалып тастыру 

әдістемесі 

БП Etn 2203 

Этнопедагоги

ка БП BMOPD

MDT 


2204 

Бастауыш 

мектеп 

оқу 


пәндерінен 

дидактикалық 

материалдар 

дайындау 

әдістемесі 

(қазақ  (орыс) 

тілі,  матема-

тика, 


дүниетану) 

  

 

 БП 

ShZhBM


(O)TAO


OA 2205 

ШЖБМ-те 


қазақ  тілі  мен 

әдебиеттік 

оқуды  оқыту 

әдістемесі 

 

  

 

БП ShZhBM

MOA 


2206 

ШЖБМ-те 


математиканы 

оқыту 


әдіс-

темесі 


 

  

 

КП ShTP 

2308 


Шет 

тілінен 


практикум-1 

  

 

 КП 

ShTP 


2309 

Шет 


тілінен 

практикум-2 

 

 Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Пререквизиттер: қазақ тілі, қазіргі қазақ тілі негіздері, балалар әдебиеті. 

Постреквизиттер:  бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  теориясы  мен  технологиясы, 

бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі, әдебиеттік оқу әдістемесі. Бағдарламаның    қысқаша  мазмұны:  Тіл  дыбыстары,  олардың  түрлері  мен  бір-бірінен 

ерекшеліктерін,  сӛз  мағынасының  түрлерін,  омонимдер,  антонимдер,  синонимдер  мен 

фразеологизмдер, олардың түрлері мен стильдік қызметтері, сӛздердің қолданылу аясына 

қарай бӛлінетін түрлерін, сӛзжасамның негізгі қызметін, жаңа сӛз жасау тәсілдерін, жаңа 

сӛз,  оның  морфологиялық  құрамын,  әр  сӛз  табының  түрлену  жүйесін,  сӛз  тіркесінің 

байланысу  тәсілдері  және  сӛз  тіркестерінің  түрлерін,  жай  сӛйлемнің  айтылу  мақсатына 

қарай бӛлінетін түрлерін, жай сӛйлемнің құрылысына қарай бӛлінетін түрлерін, сӛйлемнің 

тұрлаулы,  тұрлаусыз  мүшелерін,  оқшау  сӛздің  түрлері  және  олардың  тыныс  белгісін, 

құрмалас сӛйлем құрамындағы жай сӛйлемдердің құрмаласу тәсілдерін, құрмалас сӛйлем 

түрлерін,  тӛл  сӛз  бен  тӛлеу  сӛз,  тыныс  белгілерінің  түрлері  және  олардың  қойылатын 

орындарын білуі тиіс. 

Күтілетін  нәтижелер:  қазақ  тілін  меңгерту  заңдылықтарын;  қазақ  тілін  оқыту  мазмұны 

мен  жүйесін;  «Қазақ  тілі»  оқулығы  мен  оқу  кешенінің  мазмұнын;  қазақ  тілін  оқыту 

әдістемесін,  қазақ  тілін  оқыту  әдіс-тәсілдерін  білуі  керек;  бастауыш  сыныптарда  қазақ 

тілін  оқытуды  жоспарлауды  және  күнтізбелік  жоспарды  жасауды;  сабақта  қосымша 

жұмыс  түрлерін  (дидакткиалық  материалдар,  ойындары,  ребустар  т.б.)  жүргізуді;  сабақ 

беруді,  сабақта  қолданылатын  кӛрнекіліктерді  жасауды;  оқулықтарды  талдауды  және 

сызбасымен  кӛрсетуді;  пікір  айтуды,  реферат  жазуды,  әдістемелік  папка  жасауды 

меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер:  ана  тілінде  ӛз  ойын  жүйелі  түрде  және  сауатты    жеткізетін,  қазақ 

(орыс)  және  шет  тілінде  кӛпшілік  алдында  сӛйлеуде  және  ғылыми  мәтінмен  жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

 

Әдебиеттік оқу әдістемесі 

Пререквизиттер:  балалар  әдебиеті,  кіші  жастағы  оқушының  сӛйлеу  мәдениетін 

қалыптастыру  әдістемесі,  бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  теориясы  мен 

технологиясы. 

Постреквизиттер:  бастауыш  мектеп  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі,  әдебиеттік  оқу 

әдістемесі, қазіргі балалар әдеби үдерісі. Бағдарламаның   қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту бастауыш сыныпта әдебиеттік оқыту  

тарихын  кезең-кезеңге  бӛліп  таныту.  Әр  кезең  ерекшелігі,  әдістемелік  бағыттары, 

бастауыш  сыныпта  оқытылатын  білім  мазмұнын  және  оқыту  жүйесін  білдіру;  оқу 

бағдарламалары  мен  оқулықтарының  әр  кезеңдегі  ӛзгерістері,  жетілдіріп  жаңарту  жайы; 

қазіргі  кезеңдегі  әдістемелік  еңбектерге  шолу.  Оқу  бағдарламалары  мен  әдістемелік 

еңбектерге ӛз пікірлерін айтуға, рецензия жасауға үйретуді кӛздейді. 

Пәнді  оқытуда  сӛйлеу  тілінде  ережелерді,  иннтонация,  дикцияны  меңгерту  кӛзделеді. 

Курс  барысында  сӛйлеу  техникасы,  дауыс,  темп,  ритм,  кідіріс,  екпін  сияқты  ұғымдар 

қарастырылады. 

Күтілетін нәтижелер:  ана тілін меңгерту заңдылықтарын; ана тілін оқыту  мазмұны мен 

жүйесін;  «Әдебиеттік  оқу»  мен  оқу-кешенінің  мазмұнын;  «Әдебиеттік  оқу»  әдістемесін, 

ана тілін оқыту әдіс-тәсілдерін білу керек; 

-  бастауыш  сыныптарда  ана  тілі  сабақтарын  жоспарлауды  және  күнтізбелік  жоспар 

жасауды;  сабақта  қосымша  жұмыс  түрлерін  (дидакткиалық  материалдар,  ойындар, 

ребустар  т.б.)  жүргізуді;  сабақ  беруді,  сабақта  қолданылатын  кӛрнекіліктерді  жасауды; 

оқулықтарды  талдауды  және  сызбамен  кӛрсетуді,  пікір  айтуды,  реферат  жазуды, 

әдістемелік папка жасауды меңгеруі тиіс
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал