Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіжүктеу 0.55 Mb.

бет1/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Психология-педагогика факультеті 

Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 

Академиялық дәрежесі: 5В010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығы бойынша білім бакалавры 

 1 курс 4 (ж) 

1  семестр-15кр 

цикл 

код 


Пән 

кр 


цикл 

код 


Пән 

кр 


Міндетті компонент  

Таңдау компонент-  БП 

ЖБПМ 

МПК 


1.1.01 

Қазіргі 


Қазақстан 

тарихы 


 

ТПК МПК 

3.1 


3.1.01 

Математика 

негіздері -1 

-ЖБПМ МПК 

1.1 


.03 

Қазақ тілі  

ТПК 


МПК 

3.1 


3.1.03 

Қазақ   тілі 

негіздері -1 

  

 

 ТПК 

МПК 


3.1 

3.1.05 


Жаратылыста

ну 


ғылымы 

негіздері -1 

 

  

 

ТПК ЭП 

3.2.02. 


Балалар 

әдебиеті 

 

2 семестр-11кр  

цикл 


код 

Пән 


кр 

цикл 


код 

Пән 


кр 

Міндетті компонент 

Таңдау компонент-  БП 

ЖБПМ 


МПК 

1.1.02 


Сыни ойлау  

ТПК МПК 

3.1 


3.1.02 

Математика 

негіздері -2 

ЖБПМ МПК 

1.1.04 


Шетел тілі 

ТПК МПК 

3.1 


3.1.04 

Қазақ  тілі 

негіздері -2 

  

 

 ТПК 

МПК 


3.1 

3.1.06 


Жаратылыста

ну 


ғылымы 

негіздері -2 

 

        Математика негіздері -1 

Пререквизиттер: мектеп математика курсы. 

Постреквизиттер: математиканы оқыту-1, математиканы оқыту-2. 

Бағдарламаның    қысқаша    мазмұны:  Математиканың    негіздерінің  пәні,  міндеттері, 

ұстанымдары  және  әдістері.  Математика  –  құрылымдар,  кеңістіктік  формалар  және 

сандық қатынастар,  логикалық конструкциялар  туралы ғылым.  

Математикалық 

теорияның: 

жиындардың, 

графтар 

мен 


комбинаториканың, 

ықтималдықтар  мен  математикалық  статистиканың,  логика  мен  сәйкестіктердің, 

алгоритмдердің элементтері.  

 Санау  жүйелері  және  Zо=No  жиынындағы  бӛлінгіштік  қатынастар;  математикалық 

жаттығулардың жүйесі (есеп және оны шешу үдерісі, мысалдар; қызықты, ойын түріндегі 

және стандарт емес тапсырмалар). Күтілетін нәтижелер: - математика негіздерінің ғылым және оқу пәні ретіндегі нысаны, 

пәні, міндеттері мен зерттеу әдістерін;  -  математикалық  теорияның  элементтері  жиындар,  графтар,  сәйкестік,  комбинаторика, 

ықтималдық,  математикалық  статистика  және  логика,  алгоритмдер,  сандау  жүйелері, 

бӛлінгіштік  қатынас,  математикалық  жаттығулар  ұғымдары  және  олардың  бастауыш 

математикалық білімге  кәсіби бағыттылығының сипаттамасын; 

   - жиындарға, пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдардың мағынасын;  

- комбинаторлық, ықтималдық және статистикалық талдаудың ережелерін; 

- жиындар және пікірлер логикасына қолданылатын амалдардың заңдарын;  

-  графтар  мен  сәйкестіктер,  бейнелеулер,  қатынастар,  орналастырулар,  алмастырулар, 

терулер,  математикалық  тұжырымдар  және  алгоритмдер,  сандау  және  математикалық 

жаттығулар жүйелері, бӛлінгіштік белгілері түрлерін;   

-  орналастырулар,  алмастырулар  және  терулер  (қайталамалы  және  қайталаусыз)    саны 

туралы формулаларды білуі керек.  

- жиындарға, пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдарды орындау;  

-  сәйкестік,  бейнелеу  және  қатынастың  графы  мен  графигін,  гистограмма,  полигон  және 

диаграмма  тұрғызу және бейнелеу;  

-  орналастырулар,  алмастырулар,  терулер  (қайталамалы  және  қайталаусыз),  оқиғаның 

ықтималдығы санын есептеу үшін формулаларды қолдану;  

-  кез  келген  негіздегі  сандау  жүйесінде  санды  жазу  және  арифметикалық  амалдарды 

орындау;  

-  практикада  бӛлінгіштік  белгілерін  қолдану,  сандардың  ең  үлкен  ортақ  бӛлгіші  мен  ең 

кіші ортақ еселігін табу;  

- комбинаторлық, ықтималдық және статистикалық талдау ережелерін қолдану; 

жаттығу, мысал, есептерді ажырата білу білігі болуы тиіс

-

 бастауыш  мектеп  математикасы  оқытып-үйрететін  ұғымдар  жүйесі  мен 

нысандардың  әрекет  тәсілдерінің  теориялық-математикалық  негіздерін  құрайтын   

графтар теориясы,  сәйкестік, комбинаторика, ықтималдықтар, математикалық статистика 

және  логика,  алгоритмдер,  сандау  жүйелері,  бӛлінгіштік  қатынас,  математикалық 

жаттығулар жүйесінің элементтері туралы білім мазмұнын;  

-

 жиындарға,  пікірлерге  қолданылатын  амалдарды,  сәйкестік,  бейнелеу  және 

қатынастың  граф  мен  графигін,  гистограммалар,  полигон,  диаграммалар  тұрғызу  және 

бейнелеуді орындаудың процессуалдық іс-әрекетін; 

-

  графтар, графиктер, диаграммалар, гистограммалар және полигондар тұрғызу және 

бейнелеу тәсілдерін;  

комбинаторлық, ықтималдық және статистикалық талдау тәсілдері мен амалдарын;   

-

 бӛлгіштер мен еселіктер табу алгоритмдерін, кез келген негізде сандау жүйелерінде 

сандарды жазуды меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер:  -  бастауыш  математикалық  білімнің  теориялық  негіздері  мен 

технологиясынан білімдерін қолдана алады; кіші мектеп жасындағы оқушылардың пәндік 

біліктері  мен  дағдыларын  қалыптастыруға,  бейнелі  және  логикалық  ойлауды  дамыту 

әдістерін  қолдануға  дайын;  математикаға  қызығушылығын  қалыптастыру  және 

математикалық білімдерін күнделікті ӛмірде қолдану тәсілдерін игерген; 

 

Қазақ  тілі негіздері -1 

Пререквизиттер: мектеп қазақ тілі курсы. 

Постреквизиттер: қазақ тілін оқыту-1, қазақ тілін оқыту-2. 

Бағдарламаның    қысқаша    мазмұны:  Қазақ  тілі  негіздерінің  пәні,  міндеттері, 

ұстанымдары  және  әдістері.  Тіл  және  сӛйлеу.  Тілдің  әлеуметтік  рӛлі,  оның  атқаратын 

қызметі және мәртебесі. Қазіргі қазақ тілінің негізгі грамматикалық категориялары. 

Күтілетін нәтижелер:  - тілдік анықтамалар мен ережелерді; 

сӛз таптарын және олардың түрлену жүйесін; 


- сӛз тіркесін, оның байланысу тәсілдері мен түрлерін; 

- сӛйлем мүшелерін; 

- жай сӛйлемнің айтылу мақсатына және құрылысына қарай бӛлінетін түрлерін;  

- құрмалас сӛйлем және оның түрлерін; 

-  бӛгде сӛз бен оқшау сӛздің түрлерін; 

- тыныс белгілерінің түрлерін және олардың қойылатын орындарын   білуі тиіс.  

- сӛз таптарына талдау жасау

- сӛз тіркесіне талдау жасау; 

- сӛйлем мүшелеріне талдау жасау; 

- сӛйлем түрлеріне талдау жасау; 

- тыныс белгілерін дұрыс қою біліктері болуы тиіс. 

сӛз таптарын ажыратуды; 

- сӛз таптарының категорияларын айыруды; 

- сӛйлемдегі сӛздердің байланысын анықтауды; 

- сӛз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлерін ажыратуды; 

- сӛйлемнің айтылу мақсатына қарай бӛлінетін түрлерін ажыратуды;  

- жай сӛйлем түрлері мен құрмалас сӛйлем түрлерін айыруды; 

- оқшау сӛздің түрлерін ажыратуды және олардың тыныс белгілерін дұрыс қоюды; 

- бӛгде сӛз түрлерін айыруды меңгеруі тиісҚұзіреттіліктер:  бастауыш  сынып  оқушыларына    қазақ  тілін  оқытуда  бастауыш  тілдік 

білімнің теориялық негіздері мен технологиясын меңгерген 

Жаратылыстану ғылымы негіздері -1 

Пререквизиттер: мектептегі география, ӛсімдіктану, жануартану. 

Постреквизиттер: философия, экология, қазіргі заман педагогикалық технологиялар. 

Бағдарламаның  қысқаша    мазмұны:  Жаратылыстану  ғылымдары  негіздерінің  пәні, 

міндеттері, ұстанымдары, әдістері және әдіснамалық негіздері. 

Ботаниканың  негіздері.  Ӛсімдік  ағзасының    құрылымы.  Тӛменгі  және  жоғарғы  деңгейде 

саналатын ӛсімдіктердің морфологиясы, систематикасы және экологиясы. 

Зоологияның  негіздері.  Бір  жасушалы,  омыртқалы  және  омыртқасыз  жануарлардың 

анатомиясы, физиологиясы, систематикасы және экологиясы. Күтілетін  нәтижелер:  -  ӛмірдің  мәнін,  негізгі  тіршілік    үрдістерінің  принциптерін,  

эволюциядағы адамзаттың рӛлін; 

-    адамның  базалық  қажетілігі  мен  мүмкіндігін,  биосферадағы  дағдарыстық 

құбылыстармен  байланысты  адамзаттың  даму  мүмкіндігін,  Жер  бетіндегі  тіршілікті 

сақтау және  әлеуметтік проблемаларды шешудегі жаратылысғылыми білімнің рӛлін; 

- жаратылыстану дамуының түйінді кезеңгі ретінде  ғылыми парадигманың ауысуы 

мен жаратылыстанудағы революция туралы, ғылыми ұтымдылық типінің ауысуын; 

-  қоғам    және  адам,  тірі  және  ӛлі  табиғат  дамуының    диалектикалық  принципі 

ретінде  синергетика және  әмбебап эволюционизм принципі туралы білуі керек; 

-  әлеуметтік  қызметті  орындау  және  кәсіби  міндеттерді  шешу  үшін  жаратылыс 

ғылыми мәдениет элементтерін пайдалануды; 

- жоғары білімді мамандардың мінез-құлқын реттеу жүйесіндегі ғылыми ұтымдылық 

эелементін; 

-  шешім  қабылдауда  жаратылысғылыми  экспертиза  жүргізу  үшін  қажетті 

ақпараттарды алу білігі болуы керек. 

- заманауи қоғам проблемаларын шешуде жаратылыстану мүмкінідігін түсінуді; 

-  ҚР  мемлекеттік  даму  стратегиясы    тұрғысында    жаратылыстану  мәлениетінің 

құндылығын және әлеуметтік мәнін түсінуді; -    жобалар  мен  ұсыныстарды,  ақпараттық  хабарларды  бағалау  және  жаратылыс 

ғылыми талдау тәсілдері мен дағдыларын

- жаратылыстану дамуының ӛнімдерімен қауіпсіз қарым-қатынас жасау дағдыларын; 

- экологиялық зардаптар үшін қабылданған шешімдер мен іс-әрекеттерге әлеуметтік 

және адамзаттық жауапкершілікпен қарауды меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер: бастауыш ғылыми-жаратылыстану білімінің теориялық  негіздері 

мен  технологиясынан  білімдерін  қолдана  алады,  қазіргі  әлемдегі  экологияның  маңызын түсінеді, қоршаған ортаны қорғаудың негізгі ұстанымдарын ұстанады және насихаттай 

алады,  кіші мектеп жасындағы оқушылардың ғылыми дүниетанымын игерген

 

Балалар  әдебиеті 

Пререквизиттер: шешендік ӛнерге баулу әдістемесі, қазақ тілін оқыту әдістемесі, мәтінді 

тілдік талдау әдістемесі. Постреквизиттер: әдебиеттік оқу әдістемесі, балалар әдебиеті. 

Бағдарламаның    қысқаша    мазмұны:  Пәнді  оқыту  кезінде  студент  балалар  әдебиеті 

кӛрнекті  ӛкілдерінің  шығармашылығын,  олардың  балаларға  арналған  еңбектерін, 

зерделенген  туындының  тектік,  жанрлық  сипатын,  оқылған,  талданған  шығармалардың 

атын, жетекші тақырыбын, басты кейіпкерлерін, негізгі мазмұнын біледі. Тақырыбы бір-

бірінен  үндес  шығармалардың  кейіпкерлерін,  оқиғаларын  салыстыра  пайымдай  алуды, 

кӛркемдік,  поэтикалық  тіл  ерекшеліктеріне  ӛзіндік  түйсінуі  негізінде  баға  беруді,  әдеби 

шығармашылық 

жұмыс 


жүргізуді, 

кітаппен 

және 

кітапханалық анықтама, 

библиографиялық әдебиеттермен жұмыс істей білуді үйренеді. Күтілетін нәтижелер: балалар әдебиеті кӛрнекті ӛкілдерінің шығармашылығын, олардың 

балаларға  арналған  еңбектерін,  зерделенген  туындының  тектік,  жанрлық  сипатын  білуі керек;  

Оқылған,  талданған  шығармалардың  атын,  жетекші  тақырыбын,  басты  кейіпкерлерін, 

негізгі  мазмұнын, шығармадағы оқиғаның негізгі  ойын, ӛрбуін, оқиғалардың жалғасуын, 

шарықтау  шегін,  шығарманың  тақырыбы  мен  идеясын,  оқиғаның  қазіргі  ӛмірмен 

байланысын меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер:  риторика,  әлемдік  классикалық  әдебиет  пен  кӛркемӛнер  негіздері 

жайындағы білімдерін кәсіби қызметінде қолдануға қабілетті; 

- адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 

 

Математика негіздері -2 Пререквизиттер: мектеп математика курсы. 

Постреквизиттер: математиканы оқыту-1, математиканы оқыту-2. 

Бағдарламаның    қысқаша    мазмұны:  Сандардың  жиыны:  теріс  емес  бүтін  сандар 

жиынын (Zо=No) құру, бүтін сандардың (Z),   рационал сандардың (Q), нақты сандардың 

(R), комплекс сандардың (C) жиынын құру. 

Алгебра және геометрияның элементтері. Шамалар және оларды ӛлшеу. Күтілетін  нәтижелер  математика  негіздерінің  ғылым  және  оқу  пәні  ретіндегі  нысаны, 

пәні, міндеттері мен зерттеу әдістерін;  

- әртүрлі сандар жиындарын (натурал, теріс емес бүтін, рационал, нақты, комплекс) құру 

және кеңейту принциптерін және әрбір сандар жиынының қасиеттерін;    

-  шама  ұғымы  мән-мағынасы  және  аддитивті-скаляр  шамалар:  ұзындық,  масса,  уақыт, 

аудан, кӛлемнің негізгі қасиеттері және оларды ӛлшеудің стандартты бірліктері, олардың 

арасындағы қатынастар, шамалар арасындағы ӛзара байланыс пен тәуелділікті;  

- натурал,  теріс емес бүтін, бүтін,  рационал, нақты және комплекс сандар жиыны, шама 

және ӛлшеу, алгебра және геометрия ұғымдарының жүйелерін;   


-  сандарға  (әртүрлі  сандар  жиыны)  қолданылатын  амалдар  мағынасы  мен  олардың 

заңдарын;  

-  функция  түрлерін  (сандық,  тура  және  кері  пропорционалдық,  сызықтық  және 

квадраттық);  

-  жазық  және  кеңістіктік  геометриялық  фигуралардың  негізгі  маңызды  белгілері    мен 

қасиеттерін;  

кӛпбұрыштың  периметрі  және  ауданын,  шеңбердің  ұзындығын,  дӛңгелектің  ауданын, 

кеңістіктік денелердің  ауданы мен кӛлемін табу формулаларын білуі керек.  

-

 

әртүрлі  сандар,  сандардың  жуық  мәндері  және  шамаларға  қолданылатын амалдарды орындау;  

-

 периметрді, ауданды және кӛлемді есептеу үшін формулалар қолдану;  

-

 сандық  теңдік  және  теңсіздік,  сандық  және  әріптік  ӛрнек,  математикалық 

жаттығулардың  ерекше түрі  ретіндегі  есептер, геометриялық  фигуралар және кеңістіктік 

денелерді тану;  

-

 теңдеулер 

және 


теңсіздіктер, 

функциялар 

(сандық, 

тура 


және 

кері 


пропорционалдық, сызықтық және квадраттық) графигін салу;  

-

 шамаларды  ӛлшеу  және  олардың  сандық  мәнін  анықтау,  шамаларды  ӛлшеу 

бірліктерін түрлендіру;  

-

 

әртүрлі  сандар,  сандардың  жуық  мәндері  және  шамаларға  қолданылатын амалдарды орындау;  

-

 есептерді арифметикалық және алгебралық тәсілмен шешу; 

-

 ӛрнектердің (сандық және айнымалысы бар) мәнін есептеу

-

 теңдеу және теңсіздік, олардың жүйесі мен жиынтығын шешу; 

-

 жазық геометриялық фигураларды және кеңістіктік денелерді салу және кескіндеу;  

-

 кӛпбұрыштардың  периметрі  мен  ауданын,  шеңбердің  ұзындығы  мен  дӛңгелектің 

ауданын, геометриялық денелердің беті мен кӛлемін есептеу; 

-

 

қарапайым геометриялық тұрғызуларды орындау біліктері болуы тиіс-

 

бастауыш  мектеп  математикасын  оқып-үйренуде  ұғымдар  жүйесі  мен  нысандар  әрекеті тәсілдерінің теориялық-математикалық негіздерін құрайтын cандық жиындарды тұрғызу, 

шама  және  ӛлшеу,  алгебра  және  геометрия  теориясының  элементтері  туралы  білім 

мазмұнын;  

-

 натурал,  теріс  емес  бүтін,  бүтін,    рационал,  нақты  және  комплекс  сандар  жиындарында 

арифметикалық амалдарды орындаудың процессуалдық іс-әрекетін, функция графиктерін 

салу, қарапайым шамаларды ӛлшеу және сандық мәнін анықтау, геометриялық фигуралар 

мен кӛпжақтарды, айналу денелерін салу және кескіндеу;   

-

 

жазық  геометриялық  фигураларды  және  кеңістіктік  денелерді  салу  және  кескіндеу тәсілдерін;  

-

 есептеу  әдістері  мен  тәсілдерін,  әртүрлі  сандар  мен  шамалардың  жуық  мәндерімен 

жасалатын әрекеттер алгоритмін; 

-

 

теңдеулер мен теңсіздіктер, теңдеулер және теңсіздіктер жүйесі мен жиынтығын шешудіңесептерді  шешудің  арифметикалық  және  алгебралық  әдістері  мен  тәсілдерін  меңгеруі 

тиіс. 

Құзіреттіліктер:  -  бастауыш  математикалық  білімнің  теориялық  негіздері  мен 

технологиясынан білімдерін қолдана алады; кіші мектеп жасындағы оқушылардың пәндік 

біліктері  мен  дағдыларын  қалыптастыруға,  бейнелі  және  логикалық  ойлауды  дамыту 

әдістерін  қолдануға  дайын;  математикаға  қызығушылығын  қалыптастыру  және 

математикалық білімдерін күнделікті ӛмірде қолдану тәсілдерін игерген; 

 

Қазақ  тілі негіздері -2 Пререквизиттер: мектеп қазақ тілі курсы. 

Постреквизиттер: қазақ тілін оқыту-1, қазақ тілін оқыту-2. 

Бағдарламаның    қысқаша    мазмұны:  Бастауыш  мектеп  қазақ  тілі  курсының  негізін 

құрайтын  лингвистикалық  ұғымдар:  фонология,  лексикология,  семасиология,  сӛзжасам, 

морфология,  синтаксис,  орфография,  пунктуация  элементтері  және  олармен  жүргізілетін 

әрекет әдістері. Күтілетін нәтижелер:  - тілдік анықтамалар мен ережелерді; 

сӛз таптарын және олардың түрлену жүйесін; 

- сӛз тіркесін, оның байланысу тәсілдері мен түрлерін; 

- сӛйлем мүшелерін; 

- жай сӛйлемнің айтылу мақсатына және құрылысына қарай бӛлінетін түрлерін;  

- құрмалас сӛйлем және оның түрлерін; 

-  бӛгде сӛз бен оқшау сӛздің түрлерін; 

- тыныс белгілерінің түрлерін және олардың қойылатын орындарын   білуі тиіс.  

- сӛз таптарына талдау жасау; 

- сӛз тіркесіне талдау жасау; 

- сӛйлем мүшелеріне талдау жасау; 

- сӛйлем түрлеріне талдау жасау; 

- тыныс белгілерін дұрыс қою біліктері болуы тиіс. сӛз таптарын ажыратуды; 

- сӛз таптарының категорияларын айыруды; 

- сӛйлемдегі сӛздердің байланысын анықтауды; 

- сӛз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлерін ажыратуды; 

- сӛйлемнің айтылу мақсатына қарай бӛлінетін түрлерін ажыратуды;  

- жай сӛйлем түрлері мен құрмалас сӛйлем түрлерін айыруды; 

- оқшау сӛздің түрлерін ажыратуды және олардың тыныс белгілерін дұрыс қоюды; 

- бӛгде сӛз түрлерін айыруды меңгеруі тиісҚұзіреттіліктер:  бастауыш  сынып  оқушыларына    қазақ  тілін  оқытуда  бастауыш  тілдік 

білімнің теориялық негіздері мен технологиясын меңгерген

 

Жаратылыстану ғылымы негіздері -2 

Пререквизиттер: мектептегі география, ӛсімдіктану, жануартану. 

Постреквизиттер: философия, экология, қазіргі заман педагогикалық технологиялар. 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны: Жертанудың және ӛңіртанудың негіздері. Жердің 

дамуы  мен  құрылысының  физикалық-географиялық  ортақ  заңдылықтары.  Қазақстан 

Республикасының  тұрғылықты  жерлерімен,  табиғатымен,  тарихымен,  тұрғындарымен, 

шаруашылығымен,  мәдениетімен,  ӛнерімен  және  халықтары  ӛмірінің  басқа  да 

қырларымен таныстыру. 

Күтілетін  нәтижелер:  -  ӛмірдің  мәнін,  негізгі  тіршілік    үрдістерінің  принциптерін,  

эволюциядағы адамзаттың рӛлін; 

-    адамның  базалық  қажетілігі  мен  мүмкіндігін,  биосферадағы  дағдарыстық 

құбылыстармен  байланысты  адамзаттың  даму  мүмкіндігін,  Жер  бетіндегі  тіршілікті 

сақтау және  әлеуметтік проблемаларды шешудегі жаратылысғылыми білімнің рӛлін; 

-  жаратылыстану  дамуының  түйінді  кезеңгі  ретінде    ғылыми  парадигманың  ауысуы  мен 

жаратылыстанудағы революция туралы, ғылыми ұтымдылық типінің ауысуын; 

-  қоғам    және  адам,  тірі  және  ӛлі  табиғат  дамуының    диалектикалық  принципі  ретінде  

синергетика және  әмбебап эволюционизм принципі туралы білуі керек; 

-  әлеуметтік  қызметті  орындау  және  кәсіби  міндеттерді  шешу  үшін  жаратылыс  ғылыми 

мәдениет элементтерін пайдалануды; 

- жоғары білімді мамандардың мінез-құлқын реттеу жүйесіндегі ғылыми ұтымдылық 

эелементін; 


-  шешім  қабылдауда  жаратылысғылыми  экспертиза  жүргізу  үшін  қажетті 

ақпараттарды алу білігі болуы керек. 

- заманауи қоғам проблемаларын шешуде жаратылыстану мүмкінідігін түсінуді; 

-  ҚР  мемлекеттік  даму  стратегиясы    тұрғысында    жаратылыстану  мәлениетінің 

құндылығын және әлеуметтік мәнін түсінуді; 

-    жобалар  мен  ұсыныстарды,  ақпараттық  хабарларды  бағалау  және  жаратылыс 

ғылыми талдау тәсілдері мен дағдыларын; 

- жаратылыстану дамуының ӛнімдерімен қауіпсіз қарым-қатынас жасау дағдыларын; 

- экологиялық зардаптар үшін қабылданған шешімдер мен іс-әрекеттерге әлеуметтік 

және адамзаттық жауапкершілікпен қарауды меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер: бастауыш ғылыми-жаратылыстану білімінің теориялық  негіздері 

мен  технологиясынан  білімдерін  қолдана  алады,  қазіргі  әлемдегі  экологияның  маңызын түсінеді, қоршаған ортаны қорғаудың негізгі ұстанымдарын ұстанады және насихаттай 

алады,  кіші мектеп жасындағы оқушылардың ғылыми дүниетанымын игерген

 

Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

1 курс 3(ж) 

1  семестр-9 кр 

цикл 

код 


Пән 

кр 


цикл 

код 


Пән 

кр 


Міндетті компонент  

Таңдау компонент-  БП 

ЖБПМ 

МПК 


1.1.03 

Қазақ   тілі 

ТПК 


МПК 3.1 

3.1.01 


Математика 

негіздері -1 

 

  

 

ТПК МПК 3.1 

3.1.03 


Қазақ  тілі 

негіздері -1 

 

  

 

 3.1.05 

Жаратылыста

ну 

ғылымы 


негіздері -1 

  

 

 ТПК 

ЭП 


3.2.02. 

Балалар 


әдебиеті 

 2 семестр-8кр 

 

цикл код 

Пән 


кр 

цикл 


код 

Пән 


кр 

Міндетті компонент 

Таңдау компонент-  БП 

ЖБПМ 


МПК 

1.1.02  Сыни ойлау  

ТПК 


МПК 3.1 

3.1.02 


Математика 

негіздері -2 

ЖБПМ 


МПК 

1.1.04  Шетел тілі 

ТПК 


МПК 3.1 

3.1.04 


Қазақ  тілі 

негіздері -2 

 

  

 

ТПК МПК 3.1 

3.1.06 


Жаратылыста

ну 


ғылымы 

негіздері -2 

   1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал