«психология» кафедрасыжүктеу 1.04 Mb.

бет1/8
Дата15.05.2017
өлшемі1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК отырысында  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___хаттама «___»____ 2012 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А. Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«ЖОҒАРҒЫ ЖҮЙКЕ ӘРЕКЕТІНІҢ АНАТОМИЯСЫ МЕН ФИЗИОЛОГИЯСЫ» 

 

пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

Мамандығы: 5В050300 - «Психология». 

Авторы (оқытушы): Ахметжанова М.Б., аға оқытушы, магистр 

Кредит саны: 3 кредит  

Курс: 1  

Семестр: 1 

Оқыту технологиясы: кредиттік, қашықтықтан 

Оқу формасы: күндізгі /сырттай 

Тіл бөлімі: қазақ 

Студенттер білімін бағалау жүйесі: рейтингілік 

 

  

 

  

 

 

                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

Алматы 2012 

«Жоғарғы  жүйке  әрекетінің  анатомиясы  мен  физиологиясы»  пәні  бойынша  ПОӘК 

5B050300-

«Психология»  мамандығының  (бакалавриат)  оқу  жоспары  негізінде  

құрастырылды.  

 

 

ПОӘК «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 2012 жыл.  №____хаттама 

 

  

«Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент  ____________ Ли Е.П. 

 

  

 

2012-2013 оқу жылына арналған  

пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту түрі: 

Күндізгі 

(4 ж.о. ) 

Сырттай   

(3,2 ж.о.) 

Сырттай   

(2 ж.о.) 

Курс, оқу жылы 

  

Семестр 


 

 Барлығы, кредиттер 

3  


Жалпы еңбек жүктемесі, сағ. 135 

135 


135 

Дәріс, сағ. 

30 

18 


18 

Тәжірибелік, семинар 

сабақтары, сағ. 

15 


СОӨЖ , сағ. 15 

32 


32 

СӨЖ, сағ. 

75 

76 


76 

Аралық бақылау, саны 

Қортынды бақылау түрі  

емтихан 


емтихан 

емтихан 


ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

 

№ 

МАЗМҰНЫ 

бет 

1.

  

ПОӘК тіркеу мәліметтері 

2.

  

Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы 

3.

  

Силлабус 

10 

4.

  

Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 

22 

5.

  

Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және 

таратылатын материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі 

24 


6.

 

 Тәжірибелік сабақ жоспары 

49 


7.

 

 Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық  

50 


8.

 

 Студенттің жазбаша түрінде орындалатын жұмыстарына арналған 

әдістемелік нұсқаулар (баяндама, эссе, реферат, терминдер) 

51 

9.

  

Студенттердің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар  (үй 

тапсырмалары  мәтінін  теру,  әр  тақырып  бойынша  өзін  тексеру 

материалдары, берілген жұмыс бойынша тапсырманы орындау, еңбек 

сыйымдылығы мен әдебиеттерді ұсына отырып рефераттар мен басқа 

да үй тапсырмаларын орындау) 

53 

10.


 

 

Студенттердің  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары (

жазбаша  бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік 

дайындыққа сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.) 

59 


11.

 

 Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің 

мазмұнына байланысты) 

87 

12.


 

 

Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар 88 

13.


 

 

Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы 89 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2012 ж. 

ОӘЖ бойынша проректор 

___________ А.А. Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«ЖОҒАРҒЫ ЖҮЙКЕ ӘРЕКЕТІНІҢ АНАТОМИЯСЫ МЕН ФИЗИОЛОГИЯСЫ» 

пәні бойынша 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

5В050300 – «Психология» (бакалавриат) мамандықтары үшін  

Авторлар (оқытушы): 

Ахметжанова М.Б., аға оқытушы, магистр 

Оқу түрі:  

күндізгі / сырттай 

Кредит саны:  

3 / 3   

Курс:  


1  

Семестр:  

Еңбек сыйымдылығы 135 сағат 

Дәріс 


30 сағат  /  18 сағат 

Семинар сабағы  

15 сағат  /  9 сағат 

СОӨЖ 


15 сағат  /  32 сағат 

СӨЖ 


75 сағат  /  76 сағат 

Аралық бақылау саны 

2 / 2 

Қорытынды бақылау түрі экзамен 

 

 

  

 

  

 

Алматы, 2012  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  Оқу жұмыс бағдарламасын дайындаған авторлар: 

 

 

 

Ахметжанова М.Б. -                                                              психология мамандығы бойынша 

әлеуметтану ғылымының магистрі, аға 

оқытушы  

 

 

«Жоғарғы жүйке әрекетінің анатомиясы мен физиологиясы» пәні бойынша ПОӘК 

5B050300-

«Психология» мамандығының 1 курс бакалаврларына арналған оқу жоспары 

негізінде  құрастырылды.  

 

 

Оқу бағдарламасы «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 201

2 жыл.  №__хаттама 

 

 

 «Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент  ____________  Ли Е.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ (ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ) 

 

 

«Жоғарғы жүйке әрекетінің анатомиясы мен физиологиясының» оқу-әдістемелік кешені «Психология» мамандығының студенттеріне таңдау курсы ретінде дайындалған 

және  осы  мәселе  бойынша  қолданбалы  зерттеулердің  неғұрлым  өзекті  әрі  басым 

бағыттарын қарастырады.  

Курстың мақсаттық аудиториясы  – «Психология» мамандығының студенттері. 

Бірінші  кезекте  курс  көрсетілген  пәнді  оқытушының  жетекшілігімен  оқуға 

(күндізгі оқу) сонымен қатар, қосымша оқу, оқу-әдістемелік және осы пәнді өзбетінше 

оқу барысында өзін тексеру материалы ретінде тағайындалған.  

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР   

 

1 Кесте   

 

  

Пәннің қысқаша мазмұны 

 

 

«Жоғарғы жүйке әрекетінің анатомиясы мен физиологиясының» курсы бойынша

 

алған білімдер мен зерттеу дағдылары негізінде, семинар және практикалық сабақтар 

процесінде  жоғарғы  жүйке  әрекетінің  анатомиясы  мен  физиологиясының  ғылыми 

негіздерінің базалық білімдері қалыптасады.   

Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері: 

 

Бұл  курстың  мақсаты  мен  міндеттері:  Жоғарғы  жүйке  әрекетінің  анатомиясы  мен 

физиологиясының  құрылысы  мен  қызметін  білу.  Жоғарғы  жүйке  әрекетінің анатомиясы  мен  физиологиясының  ағзаның  басқа  жүйелерімен  өзара  әрекетін  білу, 

О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлық 

са

ға

тта

р 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 (с

ағ

ат

та

 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

тар

 (с

ағ

ат

тар

 с

ан

ы

)  

 

                

            

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

 ӨЖса

ға

тта

р 

са

ны

 

С

ОӨЖ

 ағ

ат

 с

ан

ыБақылау түрі мен 

формасы 

1

 АБ

 

2 А

Б

 

И

Ф

К (

қо

рытынды

10 

11 

12 

күндізгі  1, 3 

135 


30 

 

15 75 

15 


тест  тест  емтиха

н 

сырттай 

 135 

18 


 

32 76 

тест  тест  емтиха

н 

Барлығы: 135 

30 

 

15 

75 

15 

 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  физиологияның  әдістері  мен  принциптерін  білу,  жүйке  процестерінің  физиологиялық 

концепцияларын білу, жасушалардың қозу және тежелу процестерін білу.  

 

Оқыту барысында студенттер негізгі білімдерді меңгеріп, келесі маңызды 

іскерліктер мен дағдыларды иеленуі қажет: 

 

-

 орталық жүйке жүйесінің құрылысы мен қызметін

-

 жасушалы жүйке процестерінің онтогенезі мен филогенезін; 

-

 физиологияның принциптері мен әдістерін; 

-

 жүйке процестерінің физиологиялық концепциясын; 

-

 бас миының интегративті қызметін

-

 физикалық  және  ойлау  қысымындағы  жүйкелік-психикалық  реттеуді  игеріп 

шығады.   

Пәннің реквизиттері: 

Пәннің пререквизиттері: 

 

Бұл  пәннің  негіздері  «Адам  мен  жануарлар  анатомиясы  және  физиологиясы», 

Анатомия, Психология, Жалпы гигиена мен медициналық гигиена, Биологиялық және 

табиғат тану ғылымдарының табыстарына сүйенеді. 

 

Пәннің постреквизиттері: 

 

 Биохимия; 

 Биофизика; 

 Гистология; 

 Цитология; 

 Генетика; 

 Зерттеу жұмысын жазу және қорғау. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 

 

Тақырып 1. 

Жоғарғы жүйке әрекетінің анатомиясы мен физиологиясына кіріспе Тақырып 2. 

Қозудың биоэлектрлік процесі Тақырып 3. 

Электрон, стимул және қозуды жасуша аралық жеткізу Тақырып 4.  

ОЖЖ құрылымдық және функционалды ұйымдасуы Тақырып 5.  

Адамның бейімделу мүмкіндігін жүйкелік реттеу Тақырып 6. 

Вегетативті жүйке жүйесінің физиологиясы Тақырып 7. 

ОЖЖ сенсорлық ақпараттарды өңдеу Тақырып 8. 

Қозғалыс жүйелерінің орталық жүйкелік реттелуі Тақырып 9. 

Бас миының интегративті қызметі Тақырып 10.  Тұтастық мінез-құлық актісінің физиологиясы 

Тақырып 11.  ОЖЖ түрлі бұзылыстары кезіндегі жүйкелік-психикалық қысым және 

реттеудің бұзылысы 

 

 

 

СЕМИНАРЛЫҚ (ТӘЖІРИБЕЛІК) САБАҚТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

Модуль 1. Жоғарғы жүйке әрекетінің анатомомиясы мен физиологиялық шолу 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  СТС № 1. Вегетативті жүйке жүйесінде сигналдарды беру процесі. 

СТС № 2. Жұлынның құрылысы мен қызметі.  

СТС № 3. Тұйықталған және тұйықталмаған қан айналым жүйесі. 

СТС № 4. Тірек-қимыл жүйесі.   

 

Модуль 2.  Мидың негізгі қызметі мен құрылысы СТС № 5. Ағзаның жеке психологиялық мәнді қызметін реттеу. 

СТС № 6. Шартты және шартсыз рефлекстер. 

СТС № 7. Секреция бездері. 

СТС  №  8.  А.Н.Леонтьевтің  «Психика  дамуының  мәселесі»  және  К.Э.  Фабридің 

«Основы  зоопсихологии»  атты  еңбектері  бойынша  жануарлар  психикасының  даму 

деңгейін кесте түрінде бейнелеу. 

 

Модуль 3. Мидың рефлекстік қызметі, ми бөліктері 

СТС № 9. ОЖЖ сенсорлық ақпараттың тежелуі. 

СТС № 10. Оның құрылысы мен қызметі.  

СТС № 11. Бұлшықет жүйесі. 

СТС № 12. Жоғарғы психикалық функциялардың сипаты. 

 

Модуль 4.  Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы СТС № 13. Гипоталамустың интегративті қызметі.

 

СТС № 14. Тыныс алу жолдары. Құрылысы мен қызметі. 

СТС № 15. Өткен материалдар бойынша тест сұрақтары. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ (

СОӨЖ) ЖІКТЕЛІМІ 

 

1.

 Жоғарғы жүйке әрекетінің анатом. мен физиол.шолу.  

2.

 Нерв орталықтарының негізгі қасиеттері.  

3.

 Нерв орталықтарында қозудың жинақталу құбылысы. 

4.

 Жұлынның құрылысы мен қызметі  

5.

 Секреция бездері 

6.

 Жоғарғы психикалық функциялардың сипаты.  

7.

 Вегетативті жүйке жүйесінің физиологиясы 

8.

 Тұйықталған және тұйықталмаған қан айналым жүйесі.  

9.

 Тірек-қимыл жүйесі.  

10.


 

Мидың психофизиологиялық қызметтері.  

11.

 

Жоғарғы психикалық функциялардың қалыптасуы. 12.

 

Мидың қызметі мен құрылысы. 13.

 

Шартты және шартсыз рефлекстер 14.

 

Бұлшықет жүйесі.  15.

 

ОЖЖ түрлі бұзылыстары кезіндегі жүйкелік-психикалық қысым және реттеудің бұзылысы 

16.


 

Мидың рефлекстік қызметі, ми бөліктері.  

17.

 

Оның құрылысы мен қызметі.  18.

 

Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы 19.

 

Тыныс алу жолдары.  20.

 

Құрылысы мен қызметі 21.

 

Өткен материалдар бойынша тест сұрақтары  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

(

СӨЖ) ЖІКТЕЛІМІ 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым    

1.

 Нерв талшықтарының морфологиялық белгісі. 

2.

 Невтерден қозу өтудің заңдары.  

3.

 Жекелеп өткізу.  

4.

 ОЖЖ құрылымдық және функционалды ұйымдасуы. 

5.

 Мидың психофизиологиялық қызметтері.  

6.

 Жоғарғы  психикалық  функциялардың  қалыптасуы.зерттеу  бағыттарына  сәйкес 

анатомияның салалары. 

7.

 

А.Н.Леонтьевтің «Психика дамуының мәселесі» және К.Э. Фабридің «Основы зоопсихологии» атты еңбектері бойынша жануарлар психикасының даму 

деңгейін кесте түрінде бейнелеу. 

8.

 

Нейрондар қызметі. 9.

 

Электрон, стимул және қозуды жасуша аралық жеткізу. 10.

 

Адам мен жануарлардың қалыпты анатомиясының салалары.  11.

 

Орталық және шекті жүйке жүйесі.   12.

 

Соматикалық нерв жүйесі. 13.

 

Вегетативтік нерв жүйесі. 14.

 

Нерв жасушылырының құрылымдық және қызметтік бірлігі.  15.

 

Адамның бейімделу мүмкіндігін жүйкелік реттеу.  

Студенттің  өзіндік  жұмысы  оқу-сабақ  кестесінен  тыс  жүргізіледі  және  дәрістік 

мәліметтерді бекіту үшін және ұсынылған әдебиеттермен танысуға арналған. Берілген 

тақырыптар  бойынша  жазбаша  бақылау  жұмысы  дайындалады.  Студент  әр  аптаның 

соңында өзінің дайындаған жұмысын қорғайды. Бақылау формасы – жазбаша жұмыс, 

теоретикалық сауалнама. 

      

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ Негізгі әдебиеттер: 

1. Физиология человека/Под ред. Шмидта Р. И Тевса Г. В 3-х томах, М. 1996. 

2. Блум Ф.  Мозг, разум, поведение. М., 1998. 

3. Миловзоров М.С. Анатомия и физиология человека. М., 1989. 

4.  

Основы цитологии. Развитие и развитие организмов. Генетика. Селекция. М., 1997. 5. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. Высшая школа. М., 1991. 

6. Дүйсембин Қ. Орталық жүйке жүйесі мен жоғарғы жүйке әрекетінің физиологиясы. 

Алматы, 2001. 

7. Төленбеков И.Н. Нерв жүйесінің физиологиясы. Алматы. «Ана тілі», 1992. 

   1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал