Противостоять наркопреступности сообщажүктеу 1.35 Mb.

бет4/12
Дата17.05.2017
өлшемі1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

В  конце  года  при-

нято 

подво дить 

итоги,  строить  пла-

ны  на  будущее. 

Коми тет  по  борьбе 

с  нарко биз несом  –  

организация откры-

тая  и  резуль та ты 

работы  не  скры-

вает.  Тем  более, 

если  есть,  чем  гор-

диться.  Чем  был 

приме чателен  ухо-

дящий  год,  нам 

рассказал  Предсе-

да тель КБН МВД РК 

Жанат Сулейменов.

Жыл    соңында 

қ о  р ы т ы н д ы л а р 

жаса лады, 

бола-

шаққа 

жоспар 

құрылады.  Есірткі 

бизнесімен  күрес 

жөніндегі  комитет 

–  ашық  ұйым  және 

жұмыс нәтижелерін 

ж а с ы р м а й д ы . 

Оның үстіне мақтан 

етуге 

тұрарлық 

нәтижелер  де  бар-

шылық. 

Аяқта-

лып  қалған  жылда 

несімен есте қалар-

лықтай    болған -

дығы  жайлы  бізге 

ҚР  ІІМ  ҰҚК  төраға-

сының  Жанат  Су-

лейменов 

айтып 

берді. 

­  Жанат  Куанышевич,  Комите­

тіңіздің  он  бір  айдағы  жасаған 

қызметін  қалайша  қорытындылар 

едіңіз?

- Біріншіден, Қазақстан Республи-

касында 

нашақорлықпен 

және 

есірткі 


бизнесімен 

күресудің 

2009-2011 

жылдарға 

арналған 

бағдарламасы  әзірленіп,  қабыл-

данды,  оның  аясында  жеткілікті 

қаржы бөлінді.

Екіншіден,  халықаралық  міндет-

темелер  аясында  белсенді  жұ-

мыстар  жалғасуда.  ІІМ  50-ден 

астам  мемлекетпен  және  халық -

аралық 

ұйымдармен есірт кіге 

қарсы  күрес  саласында  ынтымақ-

тастыққа  қол  жеткізді.  Қазіргі 

кезде  осындай  8  шарт  дайындау 

бойынша жұмыс жүріп жатыр. БҰҰ 

бірлесіп  жүзеге  асырылып  жатқан 

маңызды  жобалардың  бірі  заңсыз 

есірткі 


айналы мымен 

күресу 


жөніндегі  ОАӨАҮО  (Орталық  Азия 

өңірлік 


ақпарат тық 

үйлестіру 

орталығын) құру.

Жоспарлы  түрде  есірткі  тасымалы 

жолдарын 

жоюға, 


есірткі 

сатушылар 

мен 

ұйымдасқан қылмыстық  топтардың  қызметін, 

сондай-ақ  прекурсорлар  контра-

бандасын 

әшкерелеуге 

бағыт-

талған «Көкнәр», «Допинг», «Есірткі қалқаны», «Арна», «Тарсет» жедел-

алдын алу шаралары жүргізілуде.

Бірлескен 

жұмыс 


жоспарлары 

аясында  есірткі  контрабандасын 

тоқтату,  ҰҚТ  жою,  есірткі  сауда-

сымен  айналысатын  топтар дың 

экономикалық  көзін  жою,  бас 

бостандығынан айыру орындарына 

есірткінің  түсу  жолдарын  жабу 

бойынша 


ұлттық 

қауіпсіздік 

органдарымен,  шекаралық  және 

кедендік 

қызметтермен, 

ҚАЖК 


және  қаржы  полициясымен  өзара 

тығыз байланыс орнатылды.­  Нақты  цифрларды  атай  аласыз 

ба?

- Ағымдағы жыл дың 11 

айы  ішін де  ішкі  істер 


наркопост    №4-2009

12

Іс-қимыл векторыканалов  поступления  наркотиков  в  места 

лишения свободы.­ Конкретные цифры назвать можете?

- По предварительным данным, за 11 месяцев 

текущего  года  органами  внутренних  дел 

выявлено  свыше  8600  нарко преступлений, 

из  них  связанных  со  сбытом  наркотиков 

около 2100, контрабандой - 117. Прекращена 

деятель ность  8  организо ванных  преступных 

наркогрупп,  которым  доказано  совершение 

40  нарко преступлений  (Астана,  Актюбинская, 

Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-

Казахстанская, Костанайская, Кызылординская 

и Павлодарская области).

Изъято почти 23 тонны различных наркотиков, 

в т.ч. более 120 кг героина.­  А  бывают  случаи,  когда  приходится 

задерживать иностранных граждан?

-  Увы,  да.  Наркобизнес  –  это  чаще  всего 

международные сети. Только за 9 месяцев за 

совершение нарко преступлений на территории 

страны  задер жано  226  граждан  СНГ,  в 

том  числе  России  –  72,  Кыргызстана  –  73, 

Узбекистана – 59, 

­  Какие  наиболее  крупные  операции  по 

пресечению  наркоторговли  и  наркотрафика 

стоит отметить? 

-  Таких  примеров  очень  много.  И  о  каждом 

крупном  задержании  мы  через  СМИ  инфор-

мируем общественность.

Всего  с  начала  года  было  произведено  79 

задержаний  особо  крупных  партий  героина 

свыше  100  гр.,  при  которых  изъято  112,5  кг 

наркотика. В 14 случаях героин изымался при 

транспортировке автотранспортом. 

Средняя стоимость изъятого при этом героина 

состав ляет около 205 млн. тенге, или 1,4 млн. 

долларов США. ­  Есть  ли  какие­то  особенности  и  различия 

в изъятиях крупных партий в зависимости от 

региона страны?

- В основном, такие партии героина изымаются 

в  южных  и  центральных  регионах  страны. 

А  марихуана  изымается  в  подавляющем 

большинстве в Жамбылской области. 

­  Какие  регионы  сегодня  остаются  главными 

поставщиками наркотиков в Казахстан? 

-  На  сегодняшний  день  наркоситуацию 

в  стране  обуславливают  два  основных 

фактора  –  это  трафик  «афганских»  опиатов 

и  значительные  ареалы  произрастания  дико-

растущих  наркосодержащих  растений  на 

территории страны.

Наркотики опийной группы (героин и опий) на 

территории  Казахстана  не  производятся,  они 

поступают из Афганистана.

И хотя, по оценкам международных экспертов, 

в  последние  два  года  объемы  производства 

органдары 8600-ден астам есірткі қылмысының 

бетін  ашты.  Олар дың  ішінде:  есірткі  сату 

бойынша – 2100, есірткі контрабандасы - 117 

факт. 40 есірткі қылмы сымен айналысқандығы 

дәлелденген 8 ұйымдасқан қылмыстық топтың 

әрекеті  тоқтатылды  (Астана,  Ақтөбе,  Атырау, 

Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қостанай, 

Қызылорда 

және 

Павлодар облыстары 

бойынша).

23  тоннаға  жуық  есірткі  түрлері  тәркіленді, 

оның ішінде героин – 120,5 кг астам.­ Шетел азаматтарын ұстаған кездеріңіз болды 

ма?

-  Өкінішке  қарай,  иә.  Есірткі  бизнесі  –  бұл 

көбінесе халықаралық желілер. 9 айдың ішінде 

еліміздің аумағында есірткі қылмысымен ТМД 

елдерінің  226  азаматы,  оның  ішінде  Ресейдің 

– 72, Қырғызстанның – 73, Өзбекстанның – 59 

азаматы қолға түсті. 

­ Есірткі саудасы мен есірткі тасымалын жою 

бойынша  қандай  аса  ірі  шараларды  ерекше 

атауға болады? 

-  Мұндай  мысалдар  өте  көп.  Әрбір  ірі  қолға 

түсірулер  туралы  біз  БАҚ  арқылы  қоғамға 

жариялап отырамыз.

Жыл  басынан  бастап  салмағы  100  гр.  астам 

барлығы 79 ірі героин партиясын қолға түсіріп, 

112,5 кг есірткі тәркіледік. 14 жағдайда героин 

автокөлікпен тасымалдау кезінде тәркіленді. 

Алынған  героиннің  орташа  құны  205  млн. 

теңге, немесе 1,4 млн. АҚШ долларын құрады. ­  Есірткі  тәркілеуде  еліміздің  аймақтарына 

қарай  қандай  да  бір  ерекшеліктер  мен 

айырмашылықтар бар ма?

-  Негізінен,  мұндай  героин  партиялары 

еліміздің оңтүстік және орталық аймақтарында 

алынады.  Ал  марихуана  көбінесе,  Жамбыл 

облысында тәркіленеді. 

­  Бүгінде  қай  аймақтар  Қазақстанға  басты 

есірткі жеткізушілер болып отыр? 

- Бүгінгі күні елдегі есірткі жағдайына екі негізгі 

фактор  себепші  болып  отыр  –  бұл  «ауған» 

апиындары  тасымалы  мен  ел  аумағында 

құрамында  есірткі  бар  жабайы  өсімдіктердің 

қаулап өсу кеңістігінің едәуір көбеюі.

Апиын  тобындағы  есірткілер  (героин  және 

апиын)  Қазақстан  аумағында  шығарылмайды, 

олар Ауғанстаннан келіп түседі.

Халықаралық 

сарапшылардың 

бағалауы 

бойынша, соңғы екі жылда «ауған» апиындарын 

өндіру  көлемі  төмендеуіне  қарамастан,  бұл 

ел  әлі  де  осы  есірткілерді  заңсыз  сатуда 

әлемдегі  жетекші  ел  болып  отыр.  Ағымдағы 

жылдың өзінде мұнда 6 мың 900 тонна апиын 

өндірілген,  бұл  шамамен  әлемдік  есірткі 

көлемінің  93-94%-н  құрайды.  Апиынға  деген 

әлемдік  сұраныс  өзгеріссіз  қалып  отыр  және 

жылына  шамамен  5  мың  тоннаны  құрайды. 

Ауғанстанда  заңсыз  түрде  өндірілген  апиын 13

наркопост    №4-2009

Вектор действия

«афганских»  опиатов  снижаются,  эта  страна 

по-прежнему  является  мировым  лидером  на 

незаконном  рынке  этих  наркотиков.  Только 

в  текущем  году  здесь  было  произведено  6 

тыс. 900 тонн опия, это примерно 93-94% от 

мировых объемов. Мировой спрос на опиаты 

остается неизменным и составляет порядка 5 

тысяч  тонн  в  год.  Запасы  незаконно  произ-

веденного  опия  в  Афганистане  состав ляют 

более 10 тысяч тонн.

По  различным  оценкам,  по  так  называемому 

Северному маршруту (через страны Централь-

ной  Азии  и  Казахстана  в  Россию  и  далее  в 

Европу)  идет  от  5  до  15%  произведенных  в 

Афганистане  наркотиков.  Поэтому,  несмотря 

на 

снижение производства, 

проблема 

«афганского» 

трафика 


остается 

крайне 


актуальной и ей уделяется большое внимание 

со стороны международного сообщества.

Только  в  2009  году  вопрос  создания  так 

называемого «антинаркотического пояса безо-

пасности»  вокруг  Афганистана  обсуждался  в 

рамках специальных заседаний ШОС и ОДКБ.

Главой нашего государства и Правительством 

особое внимание уделяется именно вопросам 

перекрытия  каналов  наркотрафика  героина  и 

опия  по  Северному  маршруту.  И,  в  первую 

очередь,  в  рамках  действующей  Программы 

принимаются меры по укреплению границ на 

юге страны.

Кроме того, в прошлом году принят Закон по 

вопросам  усиления  ответственности  в  сфере 

незаконного  оборота  наркотиков,  которым 

ужесточена  уголовная  ответственность  за 

совершение  ряда  тяжких  и  особо  тяжких 

наркопреступлений от 15 до 20 лет, либо до 

пожизненного лишения свободы. В числе этих 

преступлений  -  контрабанда  наркотиков  в 

особо крупном размере.

Укрепление  границ,  а  также  усиление 

ответственности,  на  наш  взгляд,  являются 

основной  причиной  снижения  числа  ино-

странных 

граждан, 

задерживаемых 

за 

совершение наркопреступлений. Негативное 

влияние 


на 

наркоситуацию 

оказывает  и  наличие  собственной  сырьевой 

базы  наркосодержащих  растений.  Согласно 

исследованиям,  проведенным  Управлением 

по  наркотикам  и  преступности  ООН  в  1998-

1999  годах,  ареалы  произрастания  конопли 

(каннабиса)  и  эфедры  хвощевой  в  южных 

регионах  Казахстана  составляют  свыше  1 

млн. гектаров. 

Только  в  Шуской  долине  Жамбылской 

области  очаговые  произрастания  конопли 

занимают около 140 тыс. гектаров. С данных 

площадей  можно  получать  до  140  тыс.  тонн 

марихуаны  или  5-6  тонн  гашиша  в  год.  Для 

противодействия заготовке наркотиков из этих 

растений и их распространению мы ежегодно 

проводим операцию «Мак».

қоры 10 мыңнан астам тоннаны құрайды.

Түрлі  бағалауларға  сүйенсек,  Солтүстік  деп 

аталатын бағыт бойынша (Орталық Азия және 

Қазақстан  арқылы  Ресейге  және  одан  әрі 

Еуропаға) Ауғанстанда өндірілген есірткілердің 

5-15%-ы  өтеді.  Сондықтан  да,  өндірістің 

төмендеуіне  қарамастан,  «ауған»  тасымалы 

мәселесі  аса  өзекті  болып  қалып  отыр  және 

оған  халықаралық  қоғамдастықтан  басты 

назар аударылып отыр.

2009  жылдың  өзінде  Ауғанстан  төңірегінде 

«есірткіге 

қарсы 

қауіпсіздік белдігін» 

құру  мәселесі  ШОС  және  ОДКБ  арнайы 

мәжілістерінде талқыланған болатын.

Елбасымыз бен Үкімет Солтүстік бағыт арқылы 

героин  және  апиын  есірткісін  тасымалдау 

жолдарын  жабу  мәселесіне  ерекше  назар 

аударып 

отыр. 


Және 

бірінші 


кезекте, 

қолданыстағы  Бағдарлама  аясында  еліміздің 

оңтүстігіндегі  шекараны  нығайту  бойынша 

шаралар қолдануда.

Сонымен  қатар,  өткен  жылы  заңсыз  есірткі 

айналымы  саласында  жауапкершілікті  күшейту 

мәселесі  бойынша  Заң  қабылданды,  онда 

бірқатар ауыр және  аса ауыр есірткі қылмысын 

жасағаны  үшін  15  жылдан  20  жылға  дейін 

немесе  өмір  бойы  бас  бостандығынан  айыру 

қылмыстық жауапкершілігі қатаңдатылды. Осы 

қылмыстардың ішінде – аса ірі көлемде есірткі 

контрабандасы да бар.

Шекараны  нығайту,  сондай-ақ  жауапкершілікті 

күшейту,  біздің  ойымызша,  есірткі  қылмысын 

жасап  қолға  түскен  шетел  азаматтары 

саңының азаюының басты себебі болып отыр. 

Есірткі  жағдайына  құрамында  есірткі  бар 

өсімдіктердің 

өзіндік 


шикізат 

қорының 


болуы  келеңсіз  әсер  етіп  отыр.  БҰҰ-ның 

Есірткі  және  қылмыскерлік  жөніндегі  басқар-

масының  1998-1999  жылдары  жүргізген  зерт-

теулеріне  сүйенсек,  Қазақстанның  оңтүстік 

аймақтарындағы 

кендір 


(каннабис) 

мен 


қырықбуын  эфедрасының  қаулап  өсу  ареалы 

аймағы 1 млн. астам гектарды құрайды екен. 

Жамбыл  облысының  бір  ғана  Шу  алабында 

кендірдің  өсу  ошақтары  шамамен  140  мың 

гектар  жерді  алып  жатыр.  Бұл  аумақтан 

жылына  140  мың  тоннаға  дейін  марихуана 

немесе  5-6  тонна  гашиш  алуға  болады  екен. 

Бұл  өсімдіктерден  есірткі  дайындау  және 

оларды  таратуға  қарсы  әрекет  ету  үшін  біз 

жыл сайын «Көкнәр» операциясын жүргіземіз.­  Жұмысыңыз  аса  тиімді  болуы  үшін  нені 

жақсартқыңыз келеді?

- Есірткі бизнесімен күрес бойынша бағалауды 

қайта  қарау  қажет.  Бүгінде  бұл  мәселемен 

Бас прокуратураның жанынан құрылған жұмыс 

тобы айналысуда. Негізгі критерийлер ретінде 

аса  ірі  есірткі  партиясын  тәркілеуді,  сондай-

ақ  заңсыз  есірткі  айналымымен,  оларды 

елге  әкелумен,  тасымалдаумен  және  елден наркопост    №4-2009

14

Іс-қимыл векторы­ Что бы Вы хотели улучшить для того, чтобы 

ваша работа стала более эффективной?

Необходимо пересмотреть 

критерии 

оценки  по  борьбе  с  наркобизнесом.  Сегодня 

этим  вопросом  занимается  рабочая  группа 

при  Генеральной  прокуратуре.  Основными 

критериями  мы  хотим  определить  изъятия 

особо  крупных  партий  наркотиков,  а  также 

пресечение 

деятельности 

организованных 

преступных групп, занимающихся незаконным 

оборотом наркотиков, их ввозом, транзитом и 

вывозом из страны.

Кроме  того,  назрела  необходимость  внед-

рения  в  стране  системы  так  называемого 

«альтернативного»  наказания,  т.е.  создание 

для  наркозависимого  нарушителя  Закона 

возможности  выбрать  вместо  тюремного 

заключения 

необходимое 

лечение. 

Это 


позволит  уменьшить  «карательность»  по 

отношению  к  больным,  по  сути,  людям, 

стимулировать их излечение и мотивацию на 

это.  Такой  опыт  есть  в  ряде  стран  Европы 

(Бельгия,  Великобритания,  Дания,  Греция, 

Испания и т.д.).­  В  каких  регионах  ситуация  наиболее 

сложная?

-  На  1  октября  т.г.  на  учете  состояло  53 

883  лиц,  злоупотребляющих  наркотическими 

средствами,  психотропными  и  токсическими 

веществами.  Наибольшее  количество  нарко-

потребителей  традиционно  регистрируются  в 

крупных, промышленно развитых регионах.

Если  говорить  о  регионах,  то  это  г.Алматы 

(около  7,5  тыс.),  Карагандинская  (6,3  тыс.), 

Жамбылская  (5,6  тыс.),  Восточно-Казах-

станская  (5,1  тыс.),  Павлодарская  (4,5  тыс.) 

области и г.Астана (3,8 тыс.).

Если  говорить  о  видах  наркотиков,  то  в 

среднем  по  Казахстану  показатель  потреб-

ления  опиатов  на  100  тыс.  населения 

составляет  224,7.  Самые  высокие  показатели 

зарегистрированы в г.Алматы (541,7), г.Астане 

(462,3), Павлодарской (331,7), Карагандинской 

(293,8) и Мангыстауской (266) областях.

Показатель  потребления  наркотиков  канна-

бисной  группы  на  100  тыс.  населения 

составляет  75,3.  Самые  высокие  показатели 

зарегистрированы  в  Жамбылской  (311,5), 

Кызылординской (233,1), Павлодарской (193,9) 

и  Костанайской  (112,7)  областях,  а  также  в 

г.Астане (110).­ Что бы вы пожелали коллегам в новом году?

-  Продолжать  свой  нелегкий  труд  с 

необходимым  профессионализмом,  осоз на-

вать, что мы делаем не просто необходимое 

дело,  мы  выполняем  работу,  от  которой 

зависит здоровье нации. Хочу сказать спасибо 

всем, с кем мы работали бок о бок. Здоровья 

вам, оптимизма и энергии!Елена Айтбаева

әкетумен айналысатын ұйымдасқан қылмыстық 

топтардың  қызметін  тоқтатуды  анықтауды 

атауға болады.

Сонымен  қатар,  елімізде  «балама»  аталатын 

жазалау  жүйесін  енгізу,  яғни  есірткіге  тәуелді 

Заң  бұзушыға  түрмеге  қамау  орнына  қажетті 

емделуді  таңдау  мүмкіндігін  жасау  қажеттілігі 

туындады.  Бұл  ауру  адамдарға  қатысты 

«жазалауды» азайтуға, оларды емделіп шығуға 

және 

осыны 


дәлелдеуге 

ынталандыруға 

мүмкіндік 

туғызады. 

Мұндай 

тәжірибе Еуропаның  бірқатар  елдерінде  (Бельгия, 

Ұлыбритания,  Дания,  Греция,  Испания  және 

т.б.) бар.

­ Бұл жағдай қай аймақта аса күрделі болып 

келеді?

- Ағымдағы жылдың 1 қазаны бойынша есірткі 

заттарын,  психотроптық  және  улы  заттарды 

пайдаланатын 53 883 адам есепте тұр. Есірткі 

тұтынатындардың  ең  көп  саны  әдеттегідей 

өндірісі дамыған ірі аймақтарда тіркелген.

Егер аймақтар туралы дәлірек айтсақ, яғни бұл 

Алматы  қаласы  (7,5  мыңдай),  Қарағанды  (6,3 

мың),  Жамбыл  (5,6  мың),  Шығыс  Қазақстан 

(5,1  мың),  Павлодар  (4,5  мың)  облыстары 

және Астана қаласы (3,8 мың).

Есірті  түрлеріне  келетін  болсақ,  Қазақстан 

бойынша  апиын  тұтыну  көрсеткіші  орташа 

есеппен  100  мың  халыққа  шаққанда  224,7 

адамды  құрайды.  Ең  жоғары  көрсеткіштер 

Алматы  (541,7),  Астана  қалаларында  (462,3), 

Павлодар  (331,7),  Қарағанды  (293,8)  және 

Маңғыстау (266) облыстарында тіркелген.

Каннабис 

тобындағы 

есірткілерді 

тұтыну 


көрсеткіші  100  мың  халыққа  шаққанда  75,3 

адамды  құрайды.  Ең  жоғары  көрсеткіштер 

Жамбыл (311,5), Қызылорда (233,1), Павлодар 

(193,9)  және  Қостанай  (112,7)  облыстарында, 

сондай-ақ Астана қаласында (110) тіркелген.

­ Жаңа жылда әріптестеріңізге айтар тілегіңіз?

-  Өздерінің  қиындыққа  толы  еңбегін  қажетті 

кәсіби  деңгейде  жалғастырса,    біз  жай  ғана 

қажетті жұмыс атқарып қоймай, барлық ұлттың 

денсаулығы мен жалпы өмір сүруі байланысты 

болып отырған жұмыс атқарып отырғанымызды 

түсінсе  деймін.  Бірге  қызмет  атқарып  келген 

барлығына алғыс айтар едім. Зор денсаулық, 

нық сенім мен күш-қуат тілеймін!


15

наркопост    №4-2009

Вектор действия

При  запросе  «купить  наркотики»  поисковые 

системы 

выдают 


более 

100 


тысяч 

страничек.  Наркобизнес,  по  сути  своей, 

ничем  не  отличается  от  других  видов 

предпринимательства. 

Увеличение 

спроса 


также  важно,  как  и  рост  предложения.  При 

создании  спроса  на  наркотики  большое 

внимание уделяется рекламе и формированию 

моды  на  образ  жизни,  связанный  с  их 

потреблением. Самым действенным средством 

такой рекламы сегодня становится всемирная 

паутина. 

А  вот  сайтов  «обратной»  направленности 

совсем 

немного. С 

каждым 


годом 

интернет  все  более  доступен,  и  особенной 

популярностью  он  пользуется  как  раз  среди 

целевой аудитории наркобизнеса – подростков 

и  молодежи.    Тем  более  важно,  чтобы 

пропорциональное  соотношение  если  уж  не 

склонялось в сторону «правильных» сайтов, то 

хотя бы имело равные доли. 

Сайт  Комитета  по  борьбе  с  наркобизнесом 

будет иметь новостную ленту с ежедневными 

обновлениями,  страничку  Вопрос-ответ  и 

многое другое.

- Создание собственного сайта – это важный 

шаг, - говорит начальник отдела УПиМК КБН 

МВД РК Елена Айтбаева. – Нами проводится 

огромная работа по профилактике наркомании и  возможность  общения  on-line  очень  важна. 

Всегда  

Үнемі 

on-line

н

ашақорлық


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал