Противостоять наркопреступности сообщажүктеу 1.35 Mb.

бет3/12
Дата17.05.2017
өлшемі1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

твет

:  Да,  у  нас  в  стране  существует  доста-

точно  развитая  сеть  государственных  нарко-

логических организаций, коечный фонд которых 

составляет  более  5  тыс.  койко-мест.  На 

сегодняшний  день  в  стране  функционируют: 

Республиканский  научно-практический  центр 

медико-социальных 

проблем 


наркомании 

Минздрава (г.Павлодар), где проводится работа 

по  разработке,  апробированию  и  внедрению 

различных  методик  лечения  и  реаби литации 

наркозависимых  лиц;  21  нарко диспансер  (на 

базе  которых  открыто  17  отделений  медико-

социальной  реабили тации);  9  специали зиро-

ванных  лечебно-профилак ти ческих  учреж дений 

для  прину дительного  лечения;  1  само стоя-

тельный  центр  медико-социальной  реабили-

тации  (в  ЗКО);  1  центр  социальной-психоло-

гической реабилитации при МВД (с.Раздольное 

Акмолинской области). Кроме того, существует 

ряд частных реабилита ционных центров. Органы 

внутрен них  дел  очень  тесно  сотрудничают  с 

нарколо гическими  органи зациями  в  вопросах 

выявления  лиц,  злоупотребляющих  наркоти-

ками, оказывают им содействие по розыску и 

приводу лиц, уклоняю щихся от лечения. 

Жумагали

Вопрос:  Жанат  Куанышевич,  какая  самая 

крупная  партия  наркотиков  была  схвачена  за 

последнее время в республике?

О

твет:  В  результате  принимаемых  системных 

мер  подразделениями  по  борьбе  с  накро-

бизнесом 

ежегод но 

изымаются 

крупные 


партии  нарко тических  средств.  За  8  месяцев 

текущего  года  только  органами  внутренних 

дел  уже  изъято  свыше  17  тонн  различных 

наркотических  средств,  из  них  109  кг 

героина. В июле текущего года на территории 

Алматинской  области  за  контрабанду  героина 

весом  свыше  10  кг  задержан  гражданин 

Кыргызской Республики. За котрабанду героина 

на  территории  Южно-Казахстанской  области 

задержан  гражданин  Узбекистана,  у  которого 

было  изъято  около  10  кг  герона.  В  Шуском 

регионе Жамбылской области задержан житель 

жұмыс  әлі  де  жалғасуда.  Жақын  күндері 

республи камызда «Есірткі притоны» операциясы 

жүргізілді. Оның нәтижесінде 27 есірткі притоны 

жойылды, қылмыстық іс қозғалды.Ердос

Сұрақ: Біздің елімізде көбіне есірткінің қандай 

түрі  қолданылады  және  қала  мен  ауылдық 

аймақтарға  бөліп  айтуға  болатын  қандай  да 

бір деректер бар ма?

Жауап: Қазақстанда 

заңсыз 

айналымда жүре тін  есірткінің  негізгі  түрлері  дәстүрлі 

марихуана  мен  героин  болып  табылады. 

Есепте тіркеуде тұрған 56188 адамның 34027 

-сі  опиат  тұтынушылар,  12119-ы  каннабис 

тобының  есірткілерін  тұтынушылар  болып 

табылады.  Есірткі  тұтынушыларды  қалалық 

немесе  ауылдық  өңірлерден  деп  бөлетін 

айтарлықтай  деректер  жоқ.  Алайда  негізінен 

есірткі  қылмысын  табу  және  есірткі  тәркілеу 

қалада жүзеге асырылады.Вероника

Сұрақ:  Бізде  Нашақорларға  арналған  оңалту 

орталықтары бар ма? Сіздер олармен қандай 

жұмыстар жүргізесіздер?

Жауап: Иә,  біздің  елімізде  кереует  қоры  5 

мыңнан 

астам 


кереует-орынды 

құрайтын 

мемлекеттік наркологиялық ұйымдардың айтар-

лықтай  дамыған  желісі  бар.  Қазіргі  таңда, 

Денсаулық сақтау министрлігінің Республикалық 

нашақорлықтың  медициналық-әлеуметтік  проб-

ле маларының  ғылыми-практикалық  орта лығы 

(Павлодар қ.) жұмыс істейді, ол жерде есірткіге 

тәуелді  адамдарды  емдеу  мен  оңалтудың 

түрлі  әдістемелерін  әзірлеу,  сынақтан  өткізу 

және  енгізу  бойынша  жұмыстар  жүргізіледі;  21 

наркодиспансер  (оның  негізінде  17  медици-

налық әлеуметтік оңалту бөлімшесі ашылған); 9 

мәжбүрлі емдеуге арналған мамандандырылған 

емдеу-  профилактикалық  мекемесі;  1  медици-

налық -әлеуметтік оңалтудың дербес орталығы 

(БҚО);  ІІМ  жанындағы  1  әлеуметтік  психоло-

гиялық оңалту орталығы (Ақмола обл. Раздоль-

ное с.) бар. Бұдан басқа, бірқатар жеке оңалту 

орталықтары  бар.  Ішкі  істер  органы  есірткі 

тұтынатын адамдарды табу мәселесінде нарко-

логиялық  ұйымдармен  тығыз  жұмыс  жасауда, 

оларға  емдеуден  жалтарып  жүрген  адамдарды 

іздеу және әкелуде көмек көрсетеді.Жұмағали

Сұрақ: Жанат Қуанышұлы, республикада соңғы 

уақытта  қолға  түскен  есірткінің  ең  үлкен 

партиясы туралы айтсаңыз?

Жауап:    Есірткі  саудасымен  күрес  бойынша 

бөлімшелер 

қолданған 

жүйелі 

шаралар 


нәтижесінде  жыл  сайын  есірткі  заттарының 

ірі  партиясының  жолы  кесіледі.  Үстіміздегі 

жылдың  8  айында  тек  ішкі  істер  органы  17 

тоннадан  астам  түрлі  есірткі  заттарын,  оның 

ішінде  109  кг  героинді  тәркіледі.  Үстіміздегі 

жылдың  шілде  айында  Алматы  облысының 

аумағында  салмағы  10  кг-нан  артық  героин 

контрабандасы үшін Қырғыз Республикасының 

азаматы  ұсталды.  Оңтүстік  Қазақстан  облысы 

аумағында 

героин 

контрабандасы үшін 

Өзбекстан азаматы қолға түсті, одан 10 кг- ға 

жуық  героин  тәркіленді.  Жамбыл  облысының 


9

наркопост    №4-2009

Вектор действия

г.Алматы, у которого изъята марихуана весом 

1,5 тонны, заготовленная с целью сбыта. 

Сауле Наимова, Жамбылская область

Вопрос:  Здравствуйте!  Я  работаю  учителем 

в  казахской  средней  школе.  Я  считаю, 

что  профилактика  наркомании  учащихся 

имеет  приоритетное  значение  для  борьбы  с 

преступностью среди несовершеннолетних. Но 

в школах явно недостаточно учебных пособий 

и видеороликов по профилактике наркомании 

на  государственном  языке.  Хотелось  бы 

узнать, как решается эта проблема? 

О

твет:  Спасибо  за  вопрос.  Эту  проблему 

мы  знаем  и  работаем  над  ней  совместно 

с  Министерством  образования  и  науки.  В 

рамках  действующей  Программы  борьбы  с 

наркоманией  и  наркобизнесом  на  2009-2011 

годы  Министерству  образования  выделяются 

бюджетные средства для обеспечения учебных 

заведений 

обучающими 

программами 

и 

сборниками  учебно-методических  разработок антинаркотического 

направления. 

Кроме 

того,  наш  Комитет  выпускает  ежеквартально журналы  "Наркопост"  и  "Будущее  без  нарко-

тиков", где публикуются различные материалы, 

которые  могут  быть  использованы  для 

организации  антинаркотической  работы.  Эти 

журналы  через  наши  управления  на  местах 

распространяются  в  учебных  заведениях  на 

безвозмездной  основе.  Все  эти  пособия  и 

журналы выпускаются на двух языках.Галымжан Аман

Вопрос: Вот скажите, а какие Вы принимаете 

меры по борьбе с распространением анаши? 

У меня складывается впечатление, что анаша 

как распространялась, так и распространяется.

О

твет:  Для  борьбы  с  наркотиками  канна-

бисной  группы  правоохранительными  орга-

нами  республики  ежегодно  принимается 

целый  комплекс  мер.  Основной  причиной 

распрос транения  марихуаны  в  Казахстане 

является наличие собственной сырьевой базы 

в  Шуском  регионе  Жамбылской  области. 

Потенциальные  возможности  Шуской  долины 

составляют  около  4,5  тыс.  тонн  гашиша 

ежегодно.  С  целью  перекрытия  каналов 

заготовки  и  вывоза  наркосырья  из  долины 

МВД  совместно  с  правоохранительными 

органами  республики  ежегодно  проводит 

оперативно-профилактическое 

мероприятие 

"Мак" с привлечением сил и средств со всех 

регионов республики. Например, если в 1978 

году  на  территории  Казахстана  было  изъято 

всего  890  кг  марихуаны,  то  в  2008  году 

ее  изъято  более  24  тонн,  а  за  8  месяцев 

текущего года уже свыше 17 тонн.

Дана Жанатова, Караганда

Вопрос:  Почему  в  Казахстане  не  ведется 

борьба 

с 

китайскими 

средствами 

для 

похудения,  в  которых  содержатся  сильно­

действующие и психотропные вещества, такие 

как  сибутрамин?  Подобные  препараты  уже 

начали появляться на нашем рынке.

О

твет:  Спасибо за вопрос. Комитетом по борь-

бе с наркобизнесом МВД Респуб лики Казах стан 

совместно  с  Комитетом  фарма цев тического 

Шу  өңірінде  Алматы  қаласының  тұрғыны 

ұсталды,  одан  сату  мақсатында  дайындалған 

1,5 тонна марихуана алынды.Сәуле Наимова, Жамбыл облысы

Сұрақ:  Сәлеметсіз  бе!  Мен  қазақ  орта 

мектебінде  мұғалім  болып  жұмыс  істеймін. 

Меніңше, 

оқушылар 

нашақорлығының 

алдын  алу  шаралары  кәмелетке  толмаған 

жасөспірімдер  арасындағы  қылмыспен  күресу 

үшін  басым  мәнге  ие.  Алайда  мектепте 

нашақорлықтың 

алдын 

алу 

бойынша 

мемлекеттік  тілдегі  оқу  құралдары  мен 

бейнероликтер 

мүлдем 

жетіспейді. 

Бұл 

проблеманы  шешу  жолдарын  жайлы  білгім 

келеді:

Жауап: Сұрағыңызға  рахмет.  Біз  бұл  проб-

лема  туралы  білеміз  және  Білім  және 

ғылым  министрлігімен  бірлесіп  жұмыстар 

жүргі зудеміз.  Қолданыстағы  2009-2011  ж. 

арналған  нашақорлықпен  және  есірткі  сауда-

сымен  күрес  бағдарламасы  аясында  Білім 

және  ғылым  министрлігіне  оқу  орындарын 

есірткіге  қарсы  бағыттағы  оқу-әдістемелік 

әзірлемелердің 

оқыту 

бағдарламаларымен және  жинақтарымен  қамтамасыз  ету  үшін 

бюджеттен  қаржы  бөлінеді.  Бұдан  басқа 

біздің  Комитет  «Наркопост»  және  «Есірткісіз 

болашақ»  деген  тоқсан  сайын  жарық  көретін 

журналды  шығарады,  онда  есірткіге  қарсы 

жұмыстарды  ұйымдастыру  үшін  пайдалануға 

болатын  түрлі  материалдар  жарияланады. 

Бұл  журналдар  біздің  жергілікті  басқармалар 

арқылы  оқу  орындарында  тегін  таратылады. 

Осы  оқу  құралдары  мен  журналдардың 

барлығы екі тілде жарық көреді.

Ғалымжан Аман

Сұрақ:  Айтыңызшы,  анаша  таратумен  күрес 

жүргізуде  қандай  шараларды  қолданасыздар? 

Менің  ойымша,  анаша  әлі  күнге  шейін  еркін 

таратылуда.

Жауап: Каннабист 

тобының 

есірткілерімен 

күресу 

үшін 


республикамыздың 

құқық 


қорғау  органдары  бірқатар  шаралар  кешенін 

жүргізуде.  Қазақстанда  марихуананың  тара-

луының  басты  себебі,  Жамбыл  облысының 

Шу  өңірінде  өзіміздің  шикізат  базамыздың 

бар  болуында.  Шу  алқабының  әлеуетті 

мүмкіндігі жыл сайын 4,5 мыңға жуық гашишті 

құрап  отыр.  Алқаптан  есірткі  шикізатын 

дайындау  және  шығару  жолдарын  жабу 

мақсатында  ІІМ  республикамыздың  құқық 

қорғау 


органдарымен 

бірлесіп 

«Көкнәр» 

жедел- алдын алу шараларын жүргізеді. Оған 

республикамыздың  барлық  өңірінен  күштер 

мен  құралдар  тартылады.  Мәселен,  1978 

жылы Қазақстан аумағынан бар -жоғы 890 кг 

марихуана тәркіленсе, 2008 жылы 24 тоннадан 

астам  есірткінің  жолы  кесілді,  ал  үстіміздегі 

жылдың 8 айында ол 17 тоннаны құрады.Дана Жанатқызы, Қарағанды

Сұрақ:  Неліктен  Қазақстанда  құрамында 

сибутрамин  сияқты  қатты  әсер  ететін  және 

психотропты  заттары  бар  арықтауға  арналған 

қытайлық  құралдармен  күрес  жүргізілмейді? 

Бұндай  препараттар  біздің  нарықта  да  бой 

көрсете бастады.  

наркопост    №4-2009

10

Іс-қимыл векторыконтроля Министерства здраво охранения вопро-

сы  профилактики  проник новения  в  республику 

фальсифи цированных  биологически  активных 

добавок – БАДов - на основе сильнодействующих 

и психотропных веществ находятся на постоян-

ном контроле. Сообщаем, что все БАДы, разре-

шенные  к  применению  в  Республике  Казах-

стан, прохо дят сертификацию и регистра цию в 

органах  здраво охранения  и  вносятся  в  Реестр 

биоло ги чески  активных  добавок  к  пище.  В 

процессе  сертификационных  испытаний  уста-

нав ливается  наличие  в  БАД  запрещенных 

веществ,  в  том  числе  психотропных  препа-

ратов.  Реализация  незарегистрированных  в 

этом  Реестре  БАДов  незаконна.  В  этой  связи 

терри то риальными  подразделениями  Комитета 

совмест но  с  представителями  фармацев ти-

чес кого  контроля  на  территории  республики 

прово дятся 

профилактические 

мероприятия 

по  уста новлению  мест  реализации  и  изъятию 

фаль си фи цированных  БАДов.  Вещество  "Сиб-

утрамин" - в соответствии с фарма ко логи ческой 

клас си фикацией относит ся к группе анти депрес-

сантов,  одним  из  побочных  действий  которого 

явля ется  подавление  аппетита.  В  соответ ствии 

с основ ным механизмом действия препараты на 

основе  "Сибутрамина"  разрешены  для  исполь-

зова ния на территории Республики Казахстан в 

лечебных целях.

Рустам, Караганда

Вопрос:  Как  Вы  относитесь  к  легализации 

«легких»  наркотиков,  в  частности  на  основе 

конопли?  Многие  считают,  что  марихуана  не 

опаснее алкоголя.

О

твет:  К  легализации  я  отношусь  отрица-

тельно,  а  утверждение  о  том,  что  марихуана 

не опаснее алкоголя - заблуждение. Нарко тики 

-  это  вещества,  имеющие  крайне  нега тивное 

воздействие на организм человека. Сторонники 

легализации наркотиков есть во всем мире, и 

их основной довод - наркотики все равно будут 

употреблять,  так  давайте  извлекать  из  этого 

выгоду,  узаконив  этот  "бизнес"  и  обложив 

его  налогами.  На  самом  деле  такая  практика 

очень  опасна.  Любое  употребление  наркотика, 

даже однократное, оставляет свой отпечаток в 

организме.  Вы,  наверно,  слышали  выражение 

-  "У  наркоманов  не  бывает  здоровых  детей"? 

Оно подтвержается многочисленными исследо-

ваниями.  Употребление  наркотиков  вызывает 

очень  много  наследственных  заболеваний  у 

детей  потребителей,  особенно  связанных  с 

головным  мозгом.  И  в  этом  плане  наркотики 

не делятся на "легкие" и "тяжелые" - они все 

одинаково  вредны.  Сейчас  значи тельный  рост 

врожденных  заболеваний  мозга  наблюдается 

как раз в Голландии и Англии, и специалисты 

связывают  их  именно  с  доступностью  нарко-

тиков. Более того, последние научные исследо-

вания  показывают  прямую  связь  между 

потреблением  марихуаны  и  развитием  у 

потребителя психических заболеваний, особен-

но  шизофрении.  Кроме  того,  уже  доказано, 

что легализация "легких" наркотиков негативно 

сказывается  на  общем  уровне  наркотизации 

населения  разрешившей  ее  страны,  а  также 

вызывает  рост  прес тупности,  связанной  с 

распространением и потреблением наркотиков. 

Жауап: Сұрағыңызға  рахмет.  Қазақстан  Рес-

публи касының  ІІМ  Есірткі  саудасымен  күрес 

комитеті  Денсаулық  сақтау  министр лігінің  Фар-

ма цевтикалық  бақылау  комитетімен  бірлесіп 

республикамызға  психотропты  және  қатты 

әсер  ететін  заттар  негізіндегі  фальсифика-

цияланған  биологиялық  белсенді  қоспалардың–

ББҚ  енуінің  алдын  алу  мәселесі  тұрақты 

бақы лауда  тұр.  Қазақстан  Республи касында 

қолдануға  рұқсат  етілген  ББҚ-ның  барлығы 

денсаулық  сақтау  органында  сертификаттаудан 

және тіркеуден өтетінін және тағамға қосылатын 

биологиялық 

белсенді 

қоспалар 

тізіліміне 

енетінін хабарлаймыз. Сертификаттау сынақтары 

процесінде  ББҚ  құрамында  тыйым  салынған, 

оның  ішінде  психотропты  препараттардың  бар-

жоқтығы анықталады. Осы тізілімде тіркелмеген 

ББҚ-ын  сату  заңсыз  болып  табылады.  Осыған 

байланысты 

Комитеттің 

аумақтық 

бөлім-

шелері  республика  аймағындағы  фарма цевти-калық  бақылау  өкілдерімен  бірлесіп  фальси-

фикацияланған  ББҚ-ын  сататын  орындарды 

анықтау  және  тәркілеу  бойынша  алдын  алу 

шараларын 

жүргізуде. 

"Сибутрамин" 

заты 

фарма кологиялық  жіктеуге  сәйкес  адамның тамаққа  деген  тәбетін  басатын  жанама  әсері 

бар  антидепрессанттар  тобына  жатады.  Әсер 

етудің  негізгі  механизміне  сәйкес  "Сибутрамин" 

негізіндегі препараттар Қазақстан Республикасы 

аумағында  тек  емдік  мақсатта  пайдалану  үшін 

рұқсат етілген.Рустам, Қарағанды 

Сұрақ:  «Жеңіл»  есірткіні,  атап  айтқанда 

қара сора  негізіндегі  есірткіні  заңдастыруға 

қалай  қарайсыз?  Көп  адамдар  марихуананы 

алкогольден қауіпті емес деп санайды.

Жауап: Заңдастыруға қарсымын, ал марихуана 

алкогольден қауіпті емес деген сөз бекер сөз. 

Есірткі адам ағзасына өте кері әсер ететін зат. 

Есірткіні  заңдастыруды  жақтаушылар  әлемнің 

әр  түкпірінде  бар,  олар  есірткіні  адамдар 

бәрібір  қолданады,  ендеше  оны  «бизнес» 

етіп  заңдастырып,  салық  салып  одан  пайда 

алған  дұрыс  деген  уәж  айтады.  Іс  жүзінде 

бұндай  практика  өте  қауіпті.  Есірткіні  бір  рет 

қолданғанның өзі адам ағзасында айтарлықтай 

ауыр салдарын қалдырады. Сіз «Нашақорлардан 

дені  сау  ұрпақ  тумайды»  деген  сөзді  есті ген 

боларсыз?  Ол  көптеген  зерт теулермен  рас-

тал ған. Есірт кі тұтыну оны қолдан ған адам ның 

бала ларын  көптеген  тұқым  қуалайтын  ауру-

ларға,  әсіресе  бас  миының  ау руына  шалдық-

тырады. Бұл жер де есірткіні «жеңіл» не «ауыр» 

деп  бөле  алмай сың,  оның  барлығы  бірдей 

зиянды. Қазіргі таңда Англия мен Голландияда 

туа  біткен  ми  ауруларының  қарқынды  өсуі 

байқалуда.  Мамандар  оны  есірткінің  қол 

жетімділігімен  байланыстырады.  Бұдан  басқа, 

соңғы  ғылыми  зерттеулер  марихуана  тұтыну 

мен оны тұтынушының жүйке ауруының, әсіресе 

шизофрения  дертінің  дамуы  арасында  тікелей 

байланыс  бар  екендігін  көрсетті.  Оның  үстіне, 

«жеңіл» есірткіні заңдастыру оған рұқсат берген 

елдің халқының есірткіленуінің жалпы деңгейіне 

кері  әсерін  тигізетіні  дәлелденді,  сондай-ақ 

есірткі  тарату  мен  оны  тұтынуға  байланысты 

қылмыстың өршуін тудырады.Елена Айтбаева

11

наркопост    №4-2009

Вектор действия

­  Жанат  Куанышевич,  Каковы 

основные 

итоги 

деятельности 

Комитета 

за 

одиннадцать 

месяцев?

- Во-первых, доработана и принята 

Программа борьбы с наркоманией 

и  наркобизнесом  в  Республике 

Казахстан  на  2009-2011  годы,  в 

рамках  которой  выделено  доста-

точное финансирование.

Во-вторых, продолжается активная 

работа  в  рамках  международ-

ных  обязательств.  МВД  осущест-

вляет  сотрудничество  в  анти-

наркотической  сфере  с  более 

чем 

50-ю 


госу дарствами 

и 

международными  органи зациями. В  настоящее  время  ведется 

работа  по  подготовке  8-ми  таких 

договоров.  Одним  из  самых 

значимых  проектов,  реализуемых 

совместно 

с 

ООН, является 

создание  ЦАРИКЦа  (Центрально-

Азиатского  регионального  инфор-

мационного 

координационного 

Центра  по  борьбе  с  незаконным 

оборотом наркотиков).

На  плановой  основе  проводятся 

широко масштабные 

оперативно-

про филактические 

мероприятия 

«Мак», 

«Допинг», «Наркощит», 

«Канал»,  «Тарсет»,  направленные 

на  пре се  чение  каналов  нарко-

трафика,  выявление  деятельности 

наркосбыт чиков 

и 

организо-ванных преступных групп, а также 

контрабанды прекур соров.

В  рамках  совместных  планов 

работы  налажено  взаимодействие 

с органами национальной безопас-

ности, пограничной и таможенной 

служб, КУИС и финансовой поли-

цией  по  пресечению  контрабанды 

наркотиков, 

ликвидации 

ОПГ, 

подрыву  экономической  основы наркогруппировок, 

перекрытию ПРЕДВАРИТЕльНыЕ 

ИТОгИ

АлДыН АлА 

ҚОРыТыНДылАР


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал