Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Респукбликасының білім және ғылым министірлігіжүктеу 99.9 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі99.9 Kb.
түріРабочая программа

Рабочая программа

Форма Ф СО ПГУ

7.18.2/06

Қазақстан Респукбликасының білім  және ғылым министірлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті.

Сәулет өнері және құрылыс факультеті

050421 «Дизайн» мамандығының студенттеріне арналған

Ландшафты дизайн-1 пәнінеңЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар  

 


Лист утверждения к рабочей

программе дисциплины, разработанной

на основании рабочего учебного плана

специальности

Форма 

Ф СО ПГУ 7.18.1/08                                                                  «БЕКІТЕМІН»

                                                                  ОЖ  проректоры

                                                                 ____________Н.Э.Пфейфер  

                                                                  «___»___________200__ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы  _____________  Д.Н Сейтмолдинов..

Сәулет және дизайн кафедрасы

Күндізгі  орта білім базаларында оқитын 050421 – “Дизайн” мамандығының 

“ Ландшафты дизайн-1“  пәнінің

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

050421   –   “Дизайн   бакалавр”   мамандығының   ҚР   МЖМБС

3.08.302-2006 жалпы міндетті стандарты, 22.06.08 ҚР БМ МОӘК

шешімімен   бекітілген     типтік   оқу   бағдарламасы       негізінде

әзірленді   және   200_   ж.   _____   «__»     С.   Торайғыров   атындағы

ПМУ-нің   Ғылыми   кеңесінің   мәжілісінде   қаралып,     №   __

хаттамамен   бекітілді.  

Кафедра мәжілісінде қаралды

«__ » _________ 200__ ж.          № __хаттама

 

Кафедра меңгірушісі   __________________ Ж.А.Темербаева СҚҚ  факультетінің ОӘ кеңесі мақұлдады 

«____» _________________ 200__ ж. №__хаттама

ОӘ төрағасы __________________ В. А.Козионов 

КЕЛІСІЛДІ: 

СҚҚ  факультетінің деканы 

__________________ М.К. Кудерин 

«____» _________________ 200__ ж.ЖБжӘБ МАҚҰЛДАДЫ: 

ЖБжӘБ бастығы __________________ А.А.Варакута 

«____» _________________ 200__ ж.1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу үрдісіндегі

орны

Ландшафтық   дизайн   қала   көшелері,   жағалау   алаңдары,

бақшалар мен парктер, сондай-ақ қала сыртындағы кеңістікті

қоса   ашық   үлкен   өлшемді   кеңістіктерді   п0   ғимарат

интерьеріндегі   кішірек   композициядан   бастап   әр   түрлі

объектілерді ландшафтық жобалау ретінде түсіндереді.

Осы   пән   базалық   пәндердің   міндетті   компонент   бөлгіне

жатады.   Берілген   оқу   жұмыс   бағдарламасын   жоғары   кәсіби

білімі   бар   (бакалавр)   маман   беруі   керек   және   жоғары

курстарды оқыту үшін арналған.

Курстың   негізгі   бөлігі   студенттердің   композициялық

шешімдерімен   тұлғажасам   құралдарын   үлгілеуде   өзара

байланыс тапсырмаларын шешу әдістерін алуға бағытталған.

Курстың негізгі міндеттеріне жататындар:

- бақша-парктік   өнерінің   стилистикалық   ерекшеліктерін

дамыту үрдісі туралы білім алу;

- ланшафттық   эстетикалық   және   қызметтік   мүмкіндіктер

элементтерімен танысу;

- ланшафтты-сәулет   өнері   объектілердің   негізгі   қалыптасу

қағидаларын меңгеру.

Курсты   оқыту   қорытындысында   студенттер   білуі

керек:

- ландшафттық дизайннің негізгі санаттарын;

- кеңістік,

 

семиотикасын, 

көркем-бейнелі

 

және


функционалды   ландшафтық   сәулет   өнері   объектілерінің

мазмұнын;

- сәулет   өнері-ландшафтық   ортаның   қалыптасуының

әдістемелік негізін.Істей алуы керек:

- ғылыми-техникалық   ақпараттарды   іздеп   табуын   іске

асыру;

- осы кәсіби салада, сәулет өнері-ландшафтық композицияамалдары   мен   құралдарын   дамытудың   негізгі

заңдылықтарын анықтау.Дағдыларды меңгеру:

- сәулет   өнері-ландшафтық   объектілерге   нормативтік

талаптарын;

- нақты   сәулет   өнері-дизайнерлік   жобалау   шеңберінде

кәсіби қызмет дағдаларын.

2  Пәннің перереквизиттері


«Дизайннің тарихы және теориясы», «І өнер тарихы», «ІІ өнер

тарихы»,   «І   сәулет   өнерінің   тарихы»,   «Композиция»,

«Материалға кіріспе және геопластика». 

Тематический план

дисциплины

Форма


Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3 Пәннің мазмұны

3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Рет.Пән тақырыптарының атауы

Сағат саны

Дәрі

с

Тәжіри

бе

СӨ

Ж

Кіріспе.   «Ландшафттық   дизайн»

және «Ландшафтық сәулет өнері»

негізгі   терминдері   мен   түсінігі.

«Ландшафттық   дизайн»   пәнін

қарастыратын   пәнді   оқу   және

объектілер.

1

19

1

Қалалы   ортаның   сәулет   өнері-ландшафттық кешені

1.1 Қаланың   ландшафттық-сәулет

өнері ортасы

1

39

1.2 Рекреациондық-ландшафттық

объектілердің

 

әлеуметтік-экологиялық нормалау негіздері.

2

39

1.3 Қала   ортасындағы   ландшафттық

дизайннің

 

функционалдық-жоспарлы компоненттері

2

39

2

Рекреациондық 

оюъектілерді

пәндік-кеңістіктік ұйымдастыру.

139


2.1

Бақша-парктік   өнердің   тарихи

және

 

стилистикалықерекшеліктері

2

39

2.3


Ре

кр

еаРекреациялық

 

объектілердіжобалаудың ерекшеліктері

2

59

ци

ял

ықоб

ъе

ктіле

рді


қа

лы

птаст

ыр

удың

қаз


іргі

те

нден

ци

ялар

ы

2.23

Функционалдық   кеңістіктердің

ландшафтты   дизайн-жабдықтау

элементтері

3.1 «Кіші   бақшаны»   жабдықтаудың

пәндік комплектісі

2

3

93.2 Кешенді   ландшафттық   дизайн

элементтері

1

3

93.3 Жабдықтау   және   декорлау

экспресс-үлгілері

1

3

9Пә

н

бо

йы

нш

а

ба

рл

ығ

ы

15

30

90

3.2 Теориялық курстар мазмұны

Кіріспе.   «Ландшафттық   дизайн»   және   «Ландшафттық

сәулет   өнері»   пәнінің   негізгі   терминдері   мен   түсінігі.

«Ландшафттық дизайн» пәнінің қарастыратын оқытулары мен

объектілері. Курстың мақсаты, міндеттері, мазмұны. Осы пәнді

оқыту   әдістері   туралы   қысқаша   мәліметтер.   Жалпы   ғылыми,

жалпы   техникалық   және   мамандандырылған   пәндер

қатарындағы   «Ландшафттық   дизайн»   пәнінің   орны   мен   рөлі.

Сәулет   өнері   –   кеңістікті   және   пәндік   орта   иерархиясы

әлеуметтік-экономикалық,   ғылыми-техникалық,   эстетикалық

факторларда,   сондай-ақ   ұлттық   және   аймақтық

ерекшеліктерді ескере отырып, эволюциялық деңгейде сәулет

өнері ортасының құрылу ерекшеліктерін қарастыру. 

1   Бөлім.   Жабдықталған   ортаның   сәулет   өнері

ландшафттық кешені.

1.1Тақырып. Қаланың сәулет өнері-ландшафттық ортасы. 

Қала   салу   объектілерінің   функционалды-жоспарлаулы

құрылысы. Қалалардың кеңістік құрылысынан морфологиясына

табиғи-климаттық факторлардың әсері.

Қала ландшафттысы туралы көзқарастық эволюция және

көгалдандыру   элементтерінің   рөлі.   Қазақстан   қалаларының

сәулет өнері – ландшафты құрылысының ерекшеліктері.

1.2   Тақырып.   Рекреационды-ландшафтты   объектілердің

әлеуметтік-экологиялық нормасының негіздері.

Қала   салу   кешендерін   көгалдандыру   жүйесі   және

құрылысы.   Сәулет   өнері   объектілердің   «Микроландшафт»

элементтері.   Дизайндегі   және   ландшафты   құрылыстағы

нормативтік-техникалық   база.   Негізгі   нормативті-техникалық

құжаттардың тізімі.

1.3   тақырып.   Қала   ортасының   функционалды-жоспарлау

компоненттердің ландшафты дизайні.

Мекендейтін   құрылыстардың   сәулет   өнері   –   ландшафты

компоненттері.   Кешенді   дизайн   құралының   қала   аймағын,

тұрғын үй бөлшегін, тұрғын үй тобын кондоминимумда, аула

кеңістігін,   үй   аралық   аймақтарды   көркейтудің   құрылысы.

Инженерлік   құрылыс   учаскілерінің   қоғамдық   зоналардың

дизайн-құралы.   Магистралды   көшелерді   көркейту,   көліктік

және   жаяу   жүру   алаңдары   кешенінің   ландшафты   дизайн

ерекшелігі.       Белгіленген   арнайы   объектілердің   ландшафты

дизайні. Ботаникалық және зоологиялық бақшалар. 

Мемиориалды парктер және ескерткіштер скверлер. Үлкен

өндірістік және көліктік объектілердің аймақтары. Инженерлік

құрылыстардың,   өндірістік   өнеркәсіптердің   санитарлы


қорғаныс   зоналары.   Қорғанысқа   арналған   инженерлік

құрылыстар. Табиғи ескерткіштер. Ұала сырты жолдары және

магистралдары. 

2   Бөлім.   Рекреациондық   объектілерді   пәндік-кеңістіктік

ұйымдастыру.

2.1   Бақша-парктік   өнердің   тарихи   және   стилистикалық

ерекшеліктері.

Қайта   өрлеу   кезеңіне   дейінгі   бақша-парктік   өнердің

тарихи   және   стилистикалық   даму   ерекшеліктері.   Египеттің

орда   бақшалары.   Ассири   және   вавилон   бақшалары.   Парсы

сарайының   бақшалары.   Қытайдың   бақша-парктері.   Ежелгі

Грецияның   ландшафты   құрылысы.   Ежелгі   Римның   бейресми

қала   сыртындағы   парктері.   Шығыс   будданың   бақша-парктік

кешендері. Қайта өрлеу кезеңінен кейінгі бақша-парктік өнері.

Ағылшынның   пейзаждық   және   романтикалық   парктері.

Францияның   планиметриялық   парктері.   Италияның   тік   –

планиметриялық   парктері.   Ресейдің   классикалық   парктік

ансамблі. ХХ ғасырдағы Европа мен Америка парктері. ХХ–ХХІ

ғасырдағы тұжырымдамалық ландшафттары.

2.2


 

Тақырып.


 

Рекреациялық

 

объектілердіқалыптастырудың қазіргі тенденциялары.

Рекреациялық   объектілердің   функционалды-жоспарлау

типтері,   жартылай   функционалды   парктердің   функционалды-

жоспарлы ұйымдастырылуы. Қала парктерінің функциональды

компоненттерінің,

 

рекреацияның 

объектілердің

функциональды   дизайн-жабдықтарының   өзара   орналасуы

және   олардың   элементтері.   Парктік   кешен   жабдықталудың

бейнелі-стилистикалық   шешімі.   Қалалық   бақшалар,   скверлер,

бульварлар,   экспанад   және   т.б.   ландшафты   дизайн

ерекшеліктері.

2.3   Тақырып.   Рекреациялық   объектілерді   жобалаудың

ерекшеліктері.

Сәулет   өнері-ландшафтты   кешеннің   қалыптасуына   қала

құрылыс   жағдайының   әсер   ету   ерекшеліктері.   Жобалаудағы

жекелеу   шешімінің   әдістемелік   негіздері.   Жобалайтын

аймақтың   сәулет   өнері-ландшафтты   бағасы.   Жағдай   анализі

кезіндегі   кешенді   және   жүйелі   жолы   және   жобалау

материалдарының   сапасы.   Жобалау   шешімінің   сапалы   және

сандық мінездемесі. 

Жобалайтын   объектісінің   қала   салу   жағдайын   және

функциональды-кеңістіктік ортаны есепке алу.

Пейзаждық   композицияны   қалыптастыру.   Жобалайтын

кешенін   көзбен   шолу.   Сапасы,   көлемді–кеңістіктік   құрылысты

құрастыру қағидалары. Рекреациялы объектінің көзбен шолу-

кеңістіктік   сценарийлер.   Бірыңғай   апсамбльдің   табиғи   емес

орта   компоненттерін   қалыптастыру   тәсілдері.   Ландшафтық


құрлысты құрудағы антропометрикалық негіздер. Сәулет өнері

обьектілерінің   фито   және   функциональды   жабдықтардың,

монументальды-декорлы   рәсімдеудің   органикалық   бірлігі.

Жобалау материалдарының құрамы мен мазмұны.

3   Бөлім.   Функциональдық   кеңістіктердің   ландшафты

дизайн-жабдықтау элементтері.

3.1   Тақырып.   «Кіші   бақшаны»   жабдықтаудың   пәндік

комплектісі.

  Кіші   рекреационалды   объектілердің   типологиялық

ерекшеліктері.

 

Микроландшафты 

композицияларды

қалыптастырудың тәсілдері. «Оазистер», рокарии, альпинарии,

колерді   және   модулды   бақшалар,   «философиялық   аулалар»

және т.б.

Қала салу қоршауының әр түрлі типтеріндегі қала сквері.

Бақша   учаскесін   ұйымдастыру   ерекшеліктері.   Қоғамдық

ғимарат пен сервистік объектілердің кіру топтары.

Мезгілдік   демалыс   объектілер   экстерьерлерінің   дизайн-

жабдықтауларын  және  қысқа мерзімдік Аттракциондық халық

парктерін,   «сафари»   парктерін,   гидропарктерін   және   парк

жиһаздарын   жабдықтаудағы   функциональды   және

декоративтік комплекстер. 

Тұтынушылардың   мобильдік   топтарына   арналған   белгі-

ақпараттық   элементтері   және   Безбарьерлік   жабдықтау

жарнамасы.

3.2 Тақырып. Кешенді ландшафттық дизайн элементтері. 

Ландшафтты дизайндағы кіріспе объекттер. Табиғи емес

ғимараттардың   кіріспе   құрылғы   типтері.   Интерьер   және

экстерьердің   кіріспе   компоненттері.   Кіріспе   компоненттерінің

дизайн-жабдықтаудағы   фито   қостауы.   Бұлақ   каскадалары

және   басқа   да   декоративтік   ағыстар.   Кіріспе   құрылғыларды

дамытуды ұқсастыру тәсілдері. 

Парктік


 

мүсін.


 

Рекреационалды

 

объектілердімонументальды-декоративті

 

рәсімдеу 

ерекшеліктері.

Объектілерді   орналастыру   және   түсті   пластикалық

шешімдерге талаптар. Элементтерді орналастыру тығыздығы.

Антивидальдық шаралар. 

Бақша   жиһазы.   «Тактильдік»   зонаны   функциональды

жабдықтаудың   эксплуатациялық   талаптары.   Сәулет   өнері-

ландшафтты   қоршау   мен   бейнелі   шешім   және   көзбен   шолу

контакті   деңгейі.   Объектінің   жағдай   ерекшеліктеріне

адекватты стильдік шешімдері. Бұйымдардың мезгілділігі мен

мобильділігі.

Қоршайтын

 

элементтер. 

Жарықтандыру

 

және


декоративтік жарық беру.

3.3 Тақырып. Жабдықтау және декорлау экспресс-үлгілері.Жабдықтау   элементтерін   және   уақытша   ландшафтты

дизайнді   тез   қалыптастыру   тәсілдерін   тарту   жолы.   Уақытша

«барерьлер» - қоршайтын және ескертпе элементтер. Сәулет

өнері   комплекстерін,   жеке   ғимараттар   фрагменттерін   және

интерьерлерін   визуальды-кеңістіктік   сипаттамаларын   түзету

құралдары. 

Туристік маршруттың дизайн-жабдықтауы. Эмоциональды

туристік маршрутты құрудағы «алып пайдаланған» қағидалар.

Демалыс,   түнгі   пикнитер   алаңдарын,   «форумдар»   дизайн-

жабдықтаулары.   Функциональды   және   декоративтік

элементтерді   дайындауға   арналған   жергілікті   табиғи

компоненттер   мен   материалдарды   пайдалану.   Романтикалық

бұрыштар және «сюрпиздар». 

Оқиғаларды шараларды уақытша және мерекелік қостау.

Шаралар   бағдарламасы   және   фитоқостау   бағдарламасы.

Жобалау тәсілдері және фитоқостау қалыптастыулар.3.3 Тәжірибе сабақтар мазмұны

Студенттер   тәжірибе   сабақтарда   диафильмдер   мен

слайдтарды   қарау   кезінде   увраж   және   иллюстрациялары

бойынша   сәулет   өнері   ескерткіштерімен   және   оның

авторларымен   танысады.   Сәулет   өнері   ғимараттары

аймақтарының   көгалдандыруымен   немесе   қалалардағы   бас

жоспарлар   мысалдары   бойынша   комплекстарымен   танысады.

Сабақтарда   ландшафтты   ғимарат   аймақтары,   парк,   қала

көгалдандыру   және   т.б.   шешіміне   арналған   сәулет   өнері,

құрылыстық,   композициялық   тәсілдер   ерекшеліктері

талқыланады.   Барлық   семестрлік   жұмыстар   клаузер

формасында А-3 форматында орындалады.Семестрлік тапсырмаларға сипаттама

1.   Рекреационды   объектілердің   сәулет   өнері-кеңістіктік

дизайн шешімін жасау.

Жобаланған объектілерінің нұсқасы: қала скверіне, паркке

кіру; сауда орталығында кеңістік ортасын рәсімдеу және т.б.

графикалық   материалдарының   құрамы:   жағдай   схемасы;

жоспар; кешен аксионометриясы.

Орындау техникасы – сызықтық сурет.

2.   Қоғамдық   ғимаратты   жабдықтауда   құрылыстық

элемент эскизін жасау. 

Жобаланған   объектілерінің   нұсқасы:   оқу   мекемесі,   ішкі

аула,   пайдаланатын   шатырдың   кіру   алаң-фрумы   және   т.б.

графикалық   материалдар   құрамы:   жағдай   схемасы,

функциональды   тексеру   схемасы,   жоспар,   аксинометриялық

сурет.

Орындау техникасы – еркін.3.   Парктік   аллея   акциентіне   көлемдік-жоспарлы   шешім

жасау.


Жобаланған   объектілердің   нұсқасы:   ағаш-бұтақты

композиция; кіші сәулет өнері формасы; парктік мүсін және т.б.

материал құрамы: жоспарланған схема, визуальды «кадрлар»

(үшеуден кем емес), маштабтық жобалар, құрастыру бөліктері.

Орындау техникасы – сызықтық сурет.

4.   Ұлттық   стильде   заттық   бақша   ұйымдастырудың

графикалық түрін жасау.

Жобаланған   объектілердің   нұсқасы:   жапон   бақшасы,

қытай бақшасы, кіріспе бақша, альпий төбесі және т.б. Эскиздік

материалдар   құрамы:   бақшаның   маштабтық   жоспары;

аксионометрия;   түсіндірме   схемалар;   дизайн   детальдарының

суреттері.

Орындау техникасы – сызықтық сурет.

3.4 СӨЖ мазмұны

Пәнді   меңгеруде,   тақырыптық   жоспар   мен   бақылау

шараларының   күнтізбелік   кестесіне   сәйкес,   келесі

аудиториядан тыс жұмыстарды орындау қажет:

-   әрбір   тәжірибелік   сабақтарды   сәтті   орындау   үшін

қажетті оқу материалдарын оқу;

-   жүйелі   әдебиеттер   шолуын   жүргізу   және   қажетті

материалдарды талқыға салу;

- тәжірибелік сабақтарға дайындық жүргізу.

№  СӨЖ түрі

Есеп   беру

формасы


Бақылау

түрі


Сағат

көлемі


1

Дәріс   сабақтарына

дайындық

Сабаққа


қатысу

15

2Тәжірибелік

сабақтарға

дайындық,

 

үйжұмысын орындау.

Графикалы

қ

жұмыстар,сурет салу

Сабаққа


қатысу

15

3Семестрлік

тапсырмаларды

орындау.

Графикалы

қ

жұмыстар


Граф.

жұмыстар


50

4

Бақылаушараларына

дайындық.

БЖ 1,2

10

Барлығы90

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное

проектирование:   «Сәулет   өнері»   мамандығы   бойынша   ЖОО

арналған оқу құралы. – М., Высшее шк., 1991г. -340 с.

2. Сычава А.В. Ландшафтная архитектрура: ЖОО арналған

оқу құралы  3-ші басылым, өзгертіліген. –М., Оникс, 2006г. -87 с.Қосымша әдебиеттер

3. Архитектурная композиция садов и парков / Жалпы ред.

А.П. Вергунова – М., Стойиздат, 1980. -256 с.

4.   Бесчетнов   П.Л.,   Голощапов   Г.В.   Қазақстанның   бақша-

парктік құрылысы. – Алматы, Қайнар, 1988ж. -224 б.

5.   Гарнизоненко   Т.С.   Справочник   современного

ландшафного   дизайнера   /   Т.С.   Гарнизоненко.   Ростов.   на   /Д.:

Феникс, 2005. – 315с.

6. Горохов В.А. Зеленная природа города. ЖОО арналған

оқу   құралы.   2-ші   басылым,   қосылған   және   қайта

қарастырылған. – М.: Архитектура-С. 2005. – 528 с.

7.   Гостев   В.Ф.,.   Юскевич   Н.Н   Проектирование   садов   и

парков. Оқулық. – М.: Стройиздат, 1991. – 340 с.

8   Забелина   Е.В.   Поиск   новых   форм   в   ландшафтной

архитектуре: оқу құралы – М.: Архитектура-С, 2005. – 160 с.

9. Қозыбағарова Н.Ж. Ландшафттық сәулет өнері. 050420 –

«Сәулет   өнері»   мамандығы   студенттеріне   арналған

әдістемелік нұсқау. –Алматы, КазГАСА, 2005ж. – 284 б.

10. Лазерев А.Г., Лазерева Е.В. Ландшафтная архитектура.

/   А.Г.   Лазерев,   Е.В.   Лазерева;   жалпы   ред.   А.Г.   Лазерева.   –

Ростов на/Д.: Феникс, 2005. – 284 с.

11.   Сокольская   Б.   История   садово-паркового   искусство.

ЖОО арналған оқулық. – ИНФРА-М. 2004. 350 с.

12.   Титова   В.А.   Сады   на   крышах.   –М.:   ОлмаПрессгранд,

2003. -109 с.

13.   СНиП   РК   З.01-01-2002.-   Градостроительсьво.

Планировка и застоика городских и сельских поселений, 2002.

– 101 с.


14. AutoCAD, Bryce, 3dsMAX.

Выписка из рабочего

учебного плана  специальности

Форма   

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

050421 «Дизайн» мамандығы «Ландшафттық дизайн» 

пәнінің оқу жұмыс жоспарынан үзінді

Оқыту

түрі


Бақылау түрі

Сағат   бойынша

студенттердің

жұмыс көлемі

Курс   жіне   семестр

бойынша   сағаттарды

бөлу

е

мти

х

ан

сы

на

қ

БТ

К

РЗ

барлығы


дәріс

тәжір


СӨЖ

жалп


ы

ау

дсө

ж

Күндізгі

жалпы


базасы

на

7135

45 90 15


30

90

 Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал