Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағыжүктеу 81.45 Kb.

Дата12.09.2017
өлшемі81.45 Kb.

Пәннің оқу-әдістемелік

кешенінің титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/29Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

                                                        

050731 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

мамандығының студенттеріне арналған

                                                    

ПӘНІНІҢ 

          ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                                    

                                                                                                                          

Павлодар


 

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

                                                 

 

«Жеке қорғану құралдары» пәнінен050731 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

мамандығының студенттеріне арналған

       

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың элективті пәндер

каталогының негізінде әзірленген пәннің

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

___________  ___________

     (қолы)                  (аты-жөні)

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: Мажимова М.Б. _________  ғылым магистрі, ассистент.  

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы  

                                                          

«Жеке қорғану құралдары» пәні бойынша

050731   Өмір   тіршілігінің   қауіпсіздігі   және   қоршаған   ортаны   қорғау

мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс бағдарламасы____________бекітілген  жұмыс оқу жоспарларының және

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  __________ Арынгазин К.Ш. 20__ж. «____» ________

                  

          

Сәулет – құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрағасы  _____________ Козионов В.А. 20_ж. «_____»___________

   

                  КЕЛІСІЛДІ 

Сәулет – құрылыс факультетінің деканы ________________ Кудерин М.К. 

20_ ж. «_____»________                                     

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________  Варакута А.А. 20_ж. «_____»_______   

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама 1   Пәннің   мақсаты  -  «Жеке   қорғану   құралдары»

  пәні   келешек

мамандарға табиғи немесе техногенді пайда болған төтенше

жағдайларда   құтқару   жұмыстарын   жүргізу   немесе   қауіпті

ошақ   аймағында   болған   кездерде   адамдардың

пайдаланулары   тиіс   жеке   қорғану   құралдарын,   олардың

тағайындалуы мен қолданылу қағидаларын үйрету. 

Пәннің   міндеті:   -болашақ   мамандарды  жеке   қорғану   құралдарының

төтенше   жағдайлардың   түрлеріне   байланысты   қолданылу   әдістерімен

таныстыру; - жеке қорғану құралдарының қолданылу ерекшеліктерін, дұрыс

пайдалану тәртібін,  ретін оқыту; - жеке  қорғану құралдарынының  сақталу

ерекшеліктері мен мерзімдерін үйрету.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: 

–  пәннің   міндеттеріне   сәйкес   болашақ   мамандар  жеке   қорғану

құралдарының   төтенше   жағдайлардың   түрлеріне   байланысты   қолданылу

әдістері;   жеке   қорғану   құралдарының   қолданылу   ерекшеліктерін,   дұрыс

пайдалану   тәртібі,   реті;   жеке   қорғану   құралдарынының   сақталу

ерекшеліктері мен мерзімдерін білулері жөнінде түсініктері болуы.

– 

адамдарды құтқару және апаттарды жою кезінде жекеқорғану   құралдарын   оңтайлы  пайдалануды,   жеке   қорғану

құралдарының   құрамы   мен   құрылысын   уақытылы   толықтыру   немесе

ауыстыра білуі.

–  


нормативтік  –   техникалық   құжаттаманы   және   инженерлік

жабдықтарды пайдалануда икемді болуы;

– төтенше жағдайлар орын алғанда алғашқы және дәрігер алды көмек

көрсете білудің;

–   жеке   қорғану   құралдарын   қолдана   білудің  практикалық

машықтарды иемденуі қажет. 

2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған

білім,   икемділік   және   дағды-машықтар   қажет:  «Құтқару   ісінің   негіздері»,

«Өмір   тіршілігінің   негіздері»,   «Өндірісітік   санитария»   және   «Өнеркәсіптік

санитария, гигиена және токсикология» негіздері.  

3 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар

келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: «Өрт қауіпсіздігі», «Еңбек қорғау».


4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

р/с


Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны 

дәріс-

тер


практи-

калық


(сем)

зертха-


налық

студия-


лық

жеке СӨЖ


1

Кіріспе.


 

Жеке


қорғану

құралдарының

классификациясы

2

1-

-

-1

2

Қатты   әсер   етушіулы

 

заттарданқорғайтын   жеке

қорғану   құралдары.

Фильтрлеуші,

оқшаулаушы түрлері

6

2

--

-

13

Тыныс


 

алу


жолдарын

қорғайтын   жеке

құралдары

2

2-

-

-2

4

Көзді   қорғайтынжеке

 

қорғануқұралдары

2

2-

-

-2

5

Теріні   қорғайтынжеке

 

қорғануқұралдары

2

2-

-

-2

6

Дірілден   қорғайтынжеке

 

қорғануқұралдары 

6

2-

-

-1,3

7

Электромагниттікөрістерден   (ЭМӨ)

қорғайтын   жеке

қорғану құралдары

6

2-

-

-1

8

Иондаушысәулелерден

қорғайтын   жеке

қорғану құралдары

6

2-

-

-1

         БАРЛЫҒЫ :

30

15

-

-

-

11,3

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны 

1   тақырып.  Кіріспе.   Жеке   қорғану   құралдарының   классификациясы.

Жеке   қорғану   құралдарының   түрлері.   Олардың   қолданылу   ерекшеліктері.

Қатты   әсер   етуші   улы   заттардан,   иондаушы   сәулелерден,   дірілден,

электромагниттік өрістерден (ЭМӨ) қорғайтын жеке қорғану құралдары. 2 тақырып.  Қатты әсер етуші улы заттардан қорғайтын жеке қорғану

құралдары.  Қатты   әсер   етуші   улы   заттардан   қорғайтын   жеке   қорғану

құралдары қорғау  учаскелері  бойынша келесі  топтарға  бөлінуі; тыныс алу

жолдарын   қорғаудың   жеке   құралдары;   көзді   қорғайтын   жеке   қорғану

құралдары; теріні қорғайтын жеке қорғану құралдары. Қорғау әрекеттерінің

қағидасы бойынша тыныс алу органдары мен теріні қорғайтын жеке қорғау

құралдары фильтрлеуші, оқшаулаушы болып бөілінуі. 3   тақырып.   Тыныс   алу   жолдарын   қорғаудың   жеке   құралдары.

Респираторлар   мен   олардың   түрлері,   қолдану   ережелері,   сақталу

ерекшеліктері. Сипаттамасына байланысты тағайындалуы.

4 тақырып. Тыныс алу жолдарын қорғаудың фильтрлеуші, оқшаулаушы

жеке   қорғану   құралдары.  Азаматтық   газқағар.   Өнеркәсіптік   газқағар.

Оқшаулаушы газқағарлар. Мақта – маталы таңғыш. ШММ – 1 маркалы шаңға

қарсы маталы маска. 

5   тақырып.  Көзді   қорғайтын   жеке   қорғану   құралдары.  Ядерлық

жарылыстың   жарық   импульсынан   қорғайтын   қорғау   көзілдіріктері.   Жарық

сәулелерінен көзді қорғайтын дәнекерлеуші маскасы. Ұста (токарь) жұмысы

кезінде қолданатын қалқанша (щиток токаря).6   тақырып.   Теріні   қорғайтын   жеке   қорғану   құралдары.  Оқшаулаушы

және фильтрлеуші қорғау құралдары. КИХ-4,5 химиялық оқшаулаушы

кешен   (комплект   изолирующий   химический   КИХ-4,5).   Л-1   жеңіл

қорғаушы   костюм   (легкий   защитный   костюм   Л-1).   ЗФО-58

фильтрлеуші   қорғағыш   киімдердің   кешені   (комплект   защитной

фильтрующей   одежды   ЗФО-58).   ЗФО   МП   маркалы   фильтрлеуші

қорғағыш киімдердің кешені. Теріні қорғайтын қарапайым құралдар. 

7   тақырып.   Дірілден   қорғайтын   жеке   қорғану   құралдары.    Дірілден

қорғайтын   жеке   қорғану   құралдарына   арнайы   платформалар,   орындықтар,

қолғаптар,   отырғыш   (сидения),   тұтқа   сап   (рукаятка),   аяқ   киім   жатады.

Дірілден   қорғайтын   жеке   қорғану   құралдарының   пайдалану   ерекшеліктері

мен жасалу түрлері, адамның жұмыс істеу формасына қарай тағайындалуы. 

8 тақырып. Иондаушы сәулелерден қорғайтын жеке қорғану құралдары.

Өндірістік   ғимараттардың   радиоактивті   заттармен   айтарлықтай   ластануы

кезінде матадан жасалған арнайы киімнің үстінен пластиктен дайындалған

қабықты   (пленочную   одежду)   киімді   (алжапқыш,   шалбар,   қолғапжапқыш

нарукавники, 

халат) кигізеді. 9   тақырып.   Электромагниттік   өрістерден   (ЭМӨ)   қорғайтын   жеке

қорғану   құралдары.  Қорғаушы   халаттар,   комбинезондар,   көзілдіріктер.

Олардың әртүрлі толқын көріністерінің дәрежелерінде анықталатын қорғау

қасиеттері. Жеке  қорғану құралдарының қорғаушы қасиеттерінің периодты

түрде тексерілуі мен ЖҚҚ-ның түзетілген (исправный) қалыпта қолданылуы. 4.3   Практикалық   (семинар,

 зертханалық,   студиялық,   жеке)

сабақтардың мазмұны мен тізімі 

1   тақырып.  Кіріспе.   Жеке   қорғану   құралдарының   классификациясы.

Жеке   қорғану   құралдарының   түрлері.   Олардың   қолданылу   ерекшеліктері.

Қатты   әсер   етуші   улы   заттардан,   иондаушы   сәулелерден,   дірілден,

электромагниттік өрістерден (ЭМӨ) қорғайтын жеке қорғану құралдары. 2 тақырып.  Қатты әсер етуші улы заттардан қорғайтын жеке қорғану

құралдары.  Қатты   әсер   етуші   улы   заттардан   қорғайтын   жеке   қорғану

құралдары қорғау  учаскелері  бойынша келесі  топтарға  бөлінуі; тыныс алу

жолдарын   қорғаудың   жеке   құралдары;   көзді   қорғайтын   жеке   қорғану

құралдары; теріні қорғайтын жеке қорғану құралдары. Қорғау әрекеттерінің

қағидасы бойынша тыныс алу органдары мен теріні қорғайтын жеке қорғау

құралдары фильтрлеуші, оқшаулаушы болып бөілінуі. 3   тақырып.   Тыныс   алу   жолдарын   қорғаудың   жеке   құралдары.

Респираторлар   мен   олардың   түрлері,   қолдану   ережелері,   сақталу

ерекшеліктері. Сипаттамасына байланысты тағайындалуы.

4 тақырып. Тыныс алу жолдарын қорғаудың фильтрлеуші, оқшаулаушы

жеке   қорғану   құралдары.  Азаматтық   газқағар.   Өнеркәсіптік   газқағар.

Оқшаулаушы газқағарлар. Мақта – маталы таңғыш. ШММ – 1 маркалы шаңға

қарсы маталы маска. 

5   тақырып.  Көзді   қорғайтын   жеке   қорғану   құралдары.  Ядерлық

жарылыстың   жарық   импульсынан   қорғайтын   қорғау   көзілдіріктері.   Жарық

сәулелерінен көзді қорғайтын дәнекерлеуші маскасы. Ұста (токарь) жұмысы

кезінде қолданатын қалқанша (щиток токаря).6   тақырып.   Теріні   қорғайтын   жеке   қорғану   құралдары.  Оқшаулаушы

және фильтрлеуші қорғау құралдары. КИХ-4,5 химиялық оқшаулаушы

кешен   (комплект   изолирующий   химический   КИХ-4,5).   Л-1   жеңіл

қорғаушы   костюм   (легкий   защитный   костюм   Л-1).   ЗФО-58

фильтрлеуші   қорғағыш   киімдердің   кешені   (комплект   защитной

фильтрующей   одежды   ЗФО-58).   ЗФО   МП   маркалы   фильтрлеуші

қорғағыш киімдердің кешені. Теріні қорғайтын қарапайым құралдар. 

7   тақырып.   Дірілден   қорғайтын   жеке   қорғану   құралдары.    Дірілден

қорғайтын   жеке   қорғану   құралдарына   арнайы   платформалар,   орындықтар,

қолғаптар,   отырғыш   (сидения),   тұтқа   сап   (рукаятка),   аяқ   киім   жатады.

Дірілден   қорғайтын   жеке   қорғану   құралдарының   пайдалану   ерекшеліктері

мен жасалу түрлері, адамның жұмыс істеу формасына қарай тағайындалуы. 

8 тақырып. Иондаушы сәулелерден қорғайтын жеке қорғану құралдары.

Өндірістік   ғимараттардың   радиоактивті   заттармен   айтарлықтай   ластануы

кезінде матадан жасалған арнайы киімнің үстінен пластиктен дайындалған

қабықты   (пленочную   одежду)   киімді   (алжапқыш,   шалбар,   қолғапжапқыш

нарукавники, 

халат) кигізеді. 4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ түрі


Есеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағатқа


шаққандағы

көлемі


1

Дәріс


 

сабақтарына

дайындық 

Жұмыс


дәптері 

Сабаққа


қатысуы 

10

2Тәжірибе   сабақтарына

дайындық,   жэне   зертхана

жұмыстарына

тапсырмаларын орындау 

Қажетті

кестелердідайындау,

есептеу


Сабаққа

қатысуы


ЗЖ қорғау

30

3Аудитория

 

сабағыныңкірмеген

 

материалдымеңгеру косымша талқылау

Жұмыс


дәптері

Конспект 

Коллоквиум 

30

4Бақылау

 

шараларынадайындық 

МБ 1, МБ 2,

коллоквиум 

20

Барлығы90

4.4.2   Студенттердің   өздігінен   оқуына   бөлінген   тақырыптардың

тізімі 

1 тақырып. Кіріспе. Жеке қорғану құралдарының классификациясы. 

2 тақырып. Қатты әсер етуші улы заттардан қорғайтын жеке қорғану

құралдары. 

3 тақырып. Тыныс алу жолдарын қорғаудың жеке құралдары. 

4 тақырып. Тыныс алу жолдарын қорғаудың фильтрлеуші, оқшаулаушы

жеке қорғану құралдары. 

5 тақырып. Көзді қорғайтын жеке қорғану құралдары. 

6 тақырып. Теріні қорғайтын жеке қорғану құралдары. 

7 тақырып. Дірілден қорғайтын жеке қорғану құралдары.  

8 тақырып. Иондаушы сәулелерден қорғайтын жеке қорғану құралдары.

9   тақырып.   Электромагниттік   өрістерден   (ЭМӨ)   қорғайтын   жеке

қорғану құралдары. 


5 Әдебиеттер тізімі

Негізігі

1.   Чрезвычайные   ситуации:   защита   населения   и   территории.   Учебное

пособие, С.А. Бобок, В.И. Юртушкин. Москва, 2000.

2.      Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения.

Справочник, / Г.П.Демиденко, Е.П.Кузьменко, П.П. Орлов и др.,Киев, 1989.

3.     Атаманюк В. Г. Гражданская оборона, Москва,1986.

4.     Всё о противогазах и респираторах. Учебное пособие. Москва, 1992.

5.     Руководство по эксплуатации средств индивидуальной защиты, часть 3,

Москва 1988.

6.      Зюзин   В.   С.   Защита   персонала   и   населения   от   СДЯВ   на   химически

опасном объекте. 

7.     Чрезвычайные ситуации и защита от них. Сост. А.Бондаренко. Москва,

1998.

Қосымша

8.      «ВИБРАЦИЯ.   ВОЗДЕЙСТВИЕ,   НОРМИРОВАНИЕ,   ЗАЩИТА»

А.И.Комкин в приложении к журналу Безопасность Жизнедеятельности май

№5 2004, Изд. Новые Технологии. 

9.     П.В. Мучин: Охрана труда в организации . – Москва: Изд-во АСВ, 1999. 

– 376 с.


Мамандықтың (тардың) жұмыс

оқу жоспарынан көшірме 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050731 - Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Пән атауы  «Құтқару ісінің негіздері» 

Оқу


нысаны

Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖ-

а

КЖбар-


лығы

дәр пр. зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ негі-

зіндегі  

күндізгі 

3

90

4590

6

--

-

63

90

30 15-

90

11,3Кафедра меңгерушісі    

              

             Арынгазин К.Ш. 20__ж. «___» ________                                                         

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • КЕЛІСІЛДІ
 • 4 Пәннің мазмұны
  • 6 тақырып. Теріні қорғайтын жеке қорғану құралдары. Оқшаулаушы және фильтрлеуші қорғау құралдары. КИХ-4,5 химиялық оқшаулаушы кешен (комплект изолирующий химический КИХ-4,5). Л-1 жеңіл қорғаушы костюм (легкий защитный костюм Л-1). ЗФО-58 фильтрлеуші қорғағыш киімдердің кешені (комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-58). ЗФО МП маркалы фильтрлеуші қорғағыш киімдердің кешені. Теріні қорғайтын қарапайым құралдар.
 • 4.3 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны мен тізімі
  • 6 тақырып. Теріні қорғайтын жеке қорғану құралдары. Оқшаулаушы және фильтрлеуші қорғау құралдары. КИХ-4,5 химиялық оқшаулаушы кешен (комплект изолирующий химический КИХ-4,5). Л-1 жеңіл қорғаушы костюм (легкий защитный костюм Л-1). ЗФО-58 фильтрлеуші қорғағыш киімдердің кешені (комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-58). ЗФО МП маркалы фильтрлеуші қорғағыш киімдердің кешені. Теріні қорғайтын қарапайым құралдар.
  • 6 тақырып. Теріні қорғайтын жеке қорғану құралдары.
   • Негізігі
   • Қосымша
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал