Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағыжүктеу 44.77 Kb.

Дата14.06.2017
өлшемі44.77 Kb.

Пәннің оқу-әдістемелік

кешенінің титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/16Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Шетел филология кафедрасы

5B021000 «Шетел филология» мамандығына арналған

Лексикология

                                                    ПӘНІНІҢ 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                                                                                                                        

                                                 

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Шетел филология кафедрасы

Лексикология пәнінен

5B021000 Шетел филология мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар


Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойПәннің жұмыс оқу

бағдарламасын

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н

7.18.4/17БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

                Н.Э. Пфейфер

20__ж. «___»________ 

Құрастырушы: аға оқытушы _________ Клюшина З.В. 

     


Шетел филология кафедрасы  

Лексикология пәні бойынша 

5B021000 Шетел филология мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс бағдарламасы 20__ж. «___»____________ жұмыс оқу жоспарының және

5B021000   Шетел   филология   мамандығының   элективті   пәндер   каталогының

негізінде әзірленді. 

Шетел филология кафедрасының отырысында қарастырылды

№_____ хаттама 20__ж. «___»____________. 

Кафедра меңгерушісі ___________ А. К. Каирбаева 20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

мақұлданды 

№____ хаттама 20_ж. «_____»____________ 

Факультет ОӘК төрағасы _________ С. Қ. Ксембаева

 

20__ж. «____» _______ОӘБ бастығы ____________ Е.Н. Жуманкулова 20__ж. «_____»_______              

           

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

№____ хаттама 20__ж. «___»__________  1. Оқу пәнінің паспорты

Пән атауы Лексикология

ЖОО компонентінің пәніКредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2

Семестр: 3, 4Барлық аудиторлық сабақтар саны – 45 сағат       

Дәрістер – 30     

Практикалық/семинарлық сабақтар – 15 сағат

Зертханалық – 0

             СӨЖ – 90 сағат

Оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат

Бақылау түрі

Емтихан – 4 семестрПререквизиттер: 

Лексикология   курсын   төмендегідей   базылқ   лингвистикалық   пәндерді

меңгерген соң оқып – үйренуге болады:

- Тіл біліміне кіріспе 

- Жалпы тіл білімі 

- Жалпы филологияға кіріспе

- Классикалық филологияға кіріспе

- Қазіргі қазақ (орыс) тілдері.Постреквизиттер: Стилистика, Арнайы шетел тілі-жалпы кәсіби

2. Пән, мақсат және міндеттер

Пәннің атауы  – Лексикология (грек тілінде lexis “сөз”, lexicos “сөздік”,

logos   “ғылым,   ілім”)   зерттеу   нысаны   сөз   және   тілдің   сөздік   қурамы   болып

табылатын   тіл   білімнің   бір   бөлімі.   Тілдік   жүйеде   барлық   бірліктің   ішінде

жалпылау   номинация   қабілеті   сөзбен   қатар   фразеологиялық   бірлікке   тән

болғандықтан, лексикология курсының құрамына тұрақты сөз тіркестері (ФБ)

және тілдің фразеологиялық жүйесі жөніндегі ілім де енгізіледі.Пәнді оқыту мақсаты – 

тілдің лексикалық жүйесі қызметі мен

ұйымдастыруының жалпы принциптерін оқып үйрену. 


Пәнді зерделеу міндеттері 

студенттерді   жаңа   ғылыми   парадигманың   негізгі   бағыттарымен

таныстыру, тілдің когнитивті негіздерін анықтау, лексика мен фразелогияның

жүйелік ұйымдастырылу сипатын оқып үйрену, сөз құрылымының (жасаудың)

түрлі   тәсілдерімен   және   тілдің   сөдік   қорын   толықтырып   (байыту),   негізгі

жолдармен   тансссысу,   сөздік   қордың   ұлттық   мәдени   өзгшеліктерін   анықтау,

сонымен  қатар   шет тілдкердің   практикалық   практикалық  курсында   берілетін

білімді   тереңдету   және   теориялық   жақтан   шетел   тілін   өте   саналы,   нәтижелі

түрде оқып – үренуге және оны қолдануға мүмкіндік бере отырып лексикалық

жүйе шеңберінде білімді жүйелеуге және белсенділігін арттыруға жол ашады.3. Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар 

Курстың оқу нәтижесінде студент білуі керек:

- лесикология пәні мен зерттеу нысанын, лексикологияның басқа ғылым

салаларымен байланысын;

- лингвистикалық зерттеудің негізгі тәсідерін;

- лексикаының жүйелі түрде ұйымдастыру;

- лексикалық бірліктер сипаты мен негізгі қызметтерін;

-тілдің сөздік құрамынтолықтырудың негізіг жолдары мен тәсілдері;

- лексикалық мағыналардың негізгі түрлерін;

- тілдің әлеуметтік және жергілікті ерекшеліктерінің маңыздылығын;

- синонимдер, омонимдер, антонимдердің топтасу принциптерін;

- фразеологиялық концепциялар мен фразеология нысаныа қатысты түрлі

тәсілдерін;

- сөздіктердің негізгі түрлері мен олрадың құрылымын;

-   оқытылыатын   отырған   және   ана   тілдерің   лексикасын   салыстырмалы

түрде зерттеудің негізгі мәселеллерін.

 «Лексикология» курсын меңгеру арқылы студент:

- сөздерің семантикалық және фунционалдық түрлерін ажырата алу;

- сөздің морфемдік және компонеттік талдауын жүргізу;

- полисемияны омонимдерден ажырата алу;

- метафора, метонимяны, сөз мағынысын кеңею, тарылу, жақсару;

-төмендеу мағыналы фактілерін анықтау;

-   идеографиялық   және   семанитиаклық   синонимдерін,   омонимдерін,

антонимдерін ажырта алу және гиперонимдер мен гипонимдерді анықтау;

- басқа тілдерден енген кірме сөздердің шығу тегін анықтау;

- сөздің әлеуметтік бөлшектенуіне сай белгілі бір топқа жатуын айқындау

және аймақтық аясында ерекшеліген сөздерді атап көрсету;

-   ФБ   семантикалық   –   құрылымдық   түрлерін   бөлшектеу   және   оларды

жасалу жолдарын анықтау;

- ФБ ауыспалы сөз тіркестерінен айырмашылығын анықтау және олардың

прагматикалық   –   коммуникативтік   тұрғыдағы   маңыздылығын   және   әртүрлі

тілдегі   ФБ  мен  сөздердің  типологиялық   ерекшеліктерін,  сондай  –  ақ   ұлттық

өзіндік өзгешелігін анықтау;


- сөздің барлық түрлерімен жұмыс істеу;

-   менгерген   білімді   мәтінмен   жұмыс   істеу   барысында

лингвостилистикалық талдау жүргізуде және оны интерпретациялауда қолдану;

- оқытылып отырған тілдер лингвисти;

-   оқытылып   отырған   тілдер   лингвистикасы   шеңберінде   зерттеулер

жүргізу.


4 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары 

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуір/с

Тақырыптардың

атауы

Сабақ түрлері бойынша

аудиторлық сабақтардың саны

СӨЖ

дәріс-

тер

практикалық

(семинар-

лық)

зерт-

ханалық,

жеке

Бар-

лығы

Оның

ішінде

СОӨЖ

1

Lexicology as a 

branch of linguistics

1

1-

9

12

The problem of the 

word

1

1-

9

13

Semasiology

3

1-

9

24

Paradigmatic and 

syntagmatic 

relations in the 

English vocabulary

3

1-

9

25

The main ways of 

vocabulary 

enrichment 

4

2-

9

36

Social and 

territorial 

differentiation of 

the vocabulary

5

2-

9

47

Phraseology 

4

2-

9

28

Synonyms, 

antonyms, 

homonyms

5

2-

9

3,59

Lexicography 

1

1-

9

110

Comparative 

lexicology and 

phraseology

3

1-

9

3Барлығы: 135  

(3 кредит)

30

15-

90

22,55 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1.

Амосова И.Н. Основы английской фразеологии. - Л., 20092.

Арбекова   Т.И.   Лексикология   английского   языка.   -   М.:   Высшая

школа, 2009

3.

Кунин А.В. Английская фразеология. - Л., 20094.

Antrushina G.B., Afanasyeva O.V., Morozova N.N. English Lexicology.

М.: Высшая школа, 2011

5.

Arnold I.V. The English Word. - М.: Высшая школа, 2010Қосымша

1.

Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.:Высшая школа, 2012. 

2.

Ginsburg R/S/ A Course in Modern Lexicology. - М.: Высшая школа,2009.

3.

Харитончик З.А. Лексикология английского языка. Минск, 2012.4.

Швейцер   А.Д.   Литературный   язык   в   США   и   в   Англии.   М.:Высшая школа, 2008. 

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал