ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 0.55 Mb.

бет7/7
Дата14.05.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

БІЛІМДІ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР 

Алдыңғы  бӛлімде  берілген  білім  бағалау  мәліметінде  білім  бағалау  шкаласы,  критериясы, 

жұмыс түрлерінің тізімі және осы жұмыстарды орындау талаптары берілді.   


 

барлық жұмыс түрлерін бағалау ережесі (максималды балл, айыптық және кӛтермелеу балдары); 

 қорытынды (емтихан) бағасын қою критериялары және аппеляция ережесі; 

 сабаққа  кешігу,  сабақты  қалдыру,  дәрісханадағы  тәртіп,  жұмысты  кеш  тапсыру, 

емтиханға қатыспау т.б. мәселелер. 

 

Бағалау саясаты: Бағалау саясаты келесі ұстанымдарға негізделіп берілген: шынайлық,  әділдік, айқындылық, 

икемділік, жоғары дифференциация. 

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау және емтихан кіреді. 

Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау 

 

Семестрдің  7(8)  аптасында  (1-7  апта  нәтижесі  бойынша)  және  15  аптада  (8-15  апта нәтижесі  бойынша)  оқытушы  100  балдық  шкала  бойынша    рейтингті  бақылау  

нәтижелерін  шығарады  және  оқытушы  ӛткізген  рейтингке  қойылатын  баға,  ағымды, 

рубеждік бақылау балдарының сомасын  кӛрсетеді. 

 Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі  

          U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4 

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан). 

Студенттердің білімін бағалау және тексеру жүйесі тӛмендегі қызметтерді қосады: 

 

диагностикалық қызмет,  

басқару қызметі,  

оқу- тәрбиелік қызмет,  

даму қызметі. Оқытушы студенттің оқудағы жетістіктерін бақылау және тексеру үшін жасаған жазбаша 

бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  ӛз  бетімен  дайындалу  сҧрақтары,  емтихан 

сҧрақтары 1-7 бӛлімдерде толық қамтылып кӛрсетілген. 

 

Емтиханға дайындық сҧрақтары.

 

 

   1.  Девианттық мінез – құлық әлеуметтануының пәні. 

   2.  Девианттық мінез – құлық әлеуметтануы аралас ғылымдар жүйесінде 

   3.  “Девианттық мінез – құлық” әлеуметтанулық категория ретінде 

   4.  Позитивті және негативті девиациялар 

   5.  Девианттық мінез – құлық әлеуметтануының функциясы мен міндеттері 

   6.Ауытқымалы 

мінез 

– 

құлық классификациясының 

негіздері 

мен                                        

критерилері. 

   7.  Құқыққа қарсы, асоциальді және деструктивті мінез – құлық; олардың  ерекшеліктері мен 

жалпы сипаттамасы. 

   8.  Марксистік жанасу шеңберінде ауытқыған мінез – құлықты талдау. 

   9.  Э.Дюркгеймнің аномиясы немесе қоғамдағы дезорганизация жағдайын талдау 

  10.  Мертонның ауытқушылық мінез – құлық типологиясы. 

  11.  Селлиннің мәдениеттің жанжал теориясы. 

  12.  Сатерлендтің  дифференциалдық байланыс концепциясы. 

13.


 

Фромм әлеуметтік сипат және адамдық деструктивтік туралы. 

14.

 

Ауытқушылықтық мінез – құлықтың антропологиялық моделі. 15.

 

Фрейд теориясындағы социо – психогенетикалық жанжал. 16.

 

Әлеуметтік норманың сандық және сапалық аспектілері қоғамдық ӛлшем ретінде. 17.

 

Қазіргі кездегі Қазақстандағы құқықтық және адамгершілік нормалары. 18.

 

Тұлғаның  қажеттілігі  және  оның  ауытқыған  мінез  –  құлықтың  қалыптасу  процесіндегі рӛлі. 

19.


 

Қазіргі кездегі Қазақстандағы аномиялық жағдай және девиацияның деңгейі. 

20.

 

Әлеуметтік бақылаудың әлеуметтанулық жүйесі. 21.

 

Қоғамның наркотизациясы және нашақорлық. 22.

 

Маскүнемдік жағдайдың әлеуметтанулық кӛрсеткіштері мен критерилері. 23.

 

Қылмыс әлеуметтануы: объект, пәні, құрылымы, міндеттері. 24.

 

Ӛзін - ӛзі ӛлтірудің әлеуметтануы. 25.

 

Ӛзін - ӛзі ӛлтірушіліктің алдын алудың арнайы және жалпы әлеуметтік ӛлшемдері. 26.

 

Қазіргі кездегі қоғамның моралі және сексуалды мәдени туралы кӛрініс.  

 

Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы) 

   

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Студент білуі тиіс: 

-

 әлеуметтік құбылыстар пайда болуы мен дамуының негізгі шарттары мен жіктелуін

-

 әлеуметтік даму факторларын; 

-

 әлеуметтік ӛзара байланыс нысандарын; 

-

 нақты әдістерді пайдалана отырып, әлеуметтік зерттеу жұмыстарын жүргізе алу; 

-

 қоғамды сұрыптаудың әлеуметтік әдістемелері туралы; 

-

 әлеуметтік топтар пайда болу табиғаты туралы

-

 әлеуметтену үрдісі ерекшеліктері туралы. 

Сабаққа қатысу: 

 

    Сабаққа  міндетті  түрде  қатысу  керек.  Босатылған  сабақтар  оқу-әдістемелік  кешенде 

кӛрсетілген сабақтың толық кӛлемінде қосымша жұмыспен ӛтеді. 

   Аудиториядағы тәртіп : 

   Сабақ уақытында тӛмендегі іс-әрекеттерге рұқсат етілмейді: 

1.

 Ұялы телефонмен сӛйлесуге; 

2.

 Сабақтан сұрануға; 

3.

 Бос әңгіме құруға; 

4.

 Басқа біреуге кедергі келтіріп, тапсырманы автоматты кӛшіруге. 

Сабақ уақытында студенттің тӛмендегі іс-әрекеті есепке алынады: 

1.Ӛз пікірін дәлелдесе; 

2.Сабаққа белсенді қатысса; 

3.Берілген тапсырманы уақытынан бұрын орындаса. 

 Ҥй тапсырмасы: 

   Үй  жұмысының  орындалуы  міндетті  және  оқытушы  белгіленген  уақытта  тапсырылуы  тиіс. 

Уақытында  тапсырылмаған  үй  жұмысы  қабылданбайды.  Сіздің  ӛте  жақсы  орындаған  бес  үй 

жұмысыңыздан Сіздің жалпы бағаңызға әсер ететін баға шығарылады. 

 Жеке  тапсырмалар:  

    Жеке  семестрлік  тапсырмалар  міндетті  орындалуы  тиіс.  Семестрлік  жұмыстар  дұрыс 

орындалғанда,  студент  ол  жұмысты  қорғауы  тиіс.  Жұмыста  қателер  табылған  жағдайда,  ол 

студентке  қайта  қарауға  қайтарылады.  Тапсырмалардың  әрқайсысы  бӛлек  бағаланып, 

қорытынды бағаға әсерін тигізеді. 

 Ӛзіндік жҧмыс: 

     Сабақта  орындалып,  сабақ  соңында  тапсырылады.  Сабақтан  соң  қабылданбайды  және 

бағаланбайды. 

 Коллоквиум: 

   Коллоквиум  топқа  жеке  қойылған  кесте  бойынша  тапсырылады.  Қайта  тапсыруға  рұқсат 

етілмейді. 

  


 

12. Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедийлік қамтамасыздандырылмаған.  

13. Арнаулы аудитория, кабинет және лабораториялар тізімі. 

Кесте бойынша  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


 

Бағалау критерийлері 

Бағалау тҥрі

 

Жҧмыс ҥшін 

балл 

Орындалған жҧмыс кӛлемі 

 

Дәрістегі белсенділік 

100 

15 


Семинардағы (практикалық жұмыстағы 

белсенділік) 

100 

15 


СОӚЖ-дағы белсенділік  

100 


15 

СӚЖ орындауы 

100 

15 


Жеке тапсырмалар 

100 


Рубеждік бақылау 

100 Аралық аттестация  (Р1, Р2) 100 

Ағымдық бақылау 100 

Емтиханға жіберілетін рейтинг 100 

Барлық  бағалардың  орта 

арифметикалық сомасы 

Қорытынды бақылау (емтихан) 

(Р1+Р2)/2 

 

Қорытынды  Ағымдық 

бақылау * 0,6 

 

Жеке тапсырмалар 100*0,4 

 

Рубеждік бақылау Емтиханға 

жіберілетін 

рейтинг қорытынды нәтиже 

 


1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал