ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 0.55 Mb.

бет5/7
Дата14.05.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

 

Тәжірибелік сабақ №8 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық механизмі бұқаралық әлеуметтік құбылыс ретінде. 

Тәжірибелік сабақ мазмҧны: Қазіргі Қазақстандағы аномия және ауытқымалы мінез – құлық   

Мақсаты: Девиантты мінез – құлық механизмі бұқаралық әлеуметтік құбылыс ретіндегі қаупін 

кӛрсету  Сҧрақтар:  

1.Қазіргі Қазақстандағы аномия мәселесінің зерттелу деңгейі 

2.Қазіргі Қазақстандағы ауытқымалы мінез – құлықтардың түрлері   

Әдістемелік  нҧсқау:  Семинар  анализ  жасау  түрінде  жүргізіледі.    Студенттерге  арнайы 

тақырып  бойынша  алдын-ала  дайындалған  материал  беріледі.Топ  оны  талқылып,  күшті 

жақтарын, әлсіз жақтарын, ішкі қарама-қайшылықтарын кӛрсете білуі тиіс.  

Әдебиеттер : Вопросы борьбы с преступностью М.: Юридическая литература, 1975.Вып.23.  

Ворошилов  С.,  Гилинский  Я.  Военная  девиантология:  Материалы  научного  военно-

социологического исследования проблем девиантного поведения военнослужащих Кишенев. 

1991. 


 

 

Тәжірибелік сабақ №9 Тақырыбы: Қазіргі заманғы әлеуметтік бақылаудың негізгі тенденциялары. 

Тәжірибелік сабақ мазмҧны: Қазіргі “жазалау кризмі” түсінігі жӛнінде әлеуметтанушылардың 

түсінігі. Ауытқымалы мінез – құлықтың алдын алудың саясатын жүргізудегімедико –тәсіл.   Мақсаты:Отбасы  әлеуметтік  инстиут  ретіндегі  қоғам  ӛміріндегі  ролі,  қызметтері, 

ерекшеліктері жӛнінде баяндау Сҧрақтар: 

1.Девиацияны ескертудегі әлеуметтік профилактикалық тәсіл.   

2.Девиацияның негізгі деңгейлері: жалпы әлеуметтік, арнайы және жеке. 

Әдістемелік  нҧсқау:  Кеңейтілген  әңгіме  түрінде.  Семинар  түрі  ашық  әңгіме  –  тақырыптың 

мазмұнын ашу, жекелеген мәселені зерттеу, әртүрлі кӛзқарас пен концепциялардың бар екеніне 

назар аудару, семинарда шығармашылық талқылау жағдайын туғызу. 

        Мұғалім  семинар  барысында  студенттердің  жауаптарын  олардың  осы  тақырып  бойынша 

қаншалықты  материал  игергеніне  байланысты  бағалайды.  Семинар  соңында  оұытушы  сбақты 

қорытындылап, бағаларды жариялайды. Әдебиеттер: 

Социальные 

условия 

и 

преступность: Программа 

комплексного 

криминологического  исследования.  М.:  Всесоюзный  институт  по  изучению  причин  и 

разработке мер предупреждения преступности,1979.  

Теоретические  вопросы  изучения  причинного  комплекса  преступности  /  Гл.  ред. 

И.Б.Михайловская. М.: Академия МВД СССР,1981.  

 

Тәжірибелік сабақ №10 

Тақырыбы: Ішімдікке салыну әлеуметтік патология түрі ретінде. 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Ішімдікке  салынудың  алдын  алудың  басты  мәселелері  және 

Қазақстан  Республикасындағы  маскүнемдік.  Қазақстан  Республикасындағы  алкоголизмнің 

ерекшеліктері. Әлеуметтік ӛзгеріс кезіндегі алкоголизмнің ерекшеліктері. 

Мақсаты: Ішімдікке салыну әлеуметтік патология түрі ретінде мәлімет алу 

Сҧрақтар: 

1.Әлеуметтік ӛзгеріс кезіндегі алкоголизмнің себептері мен факторлары.  

2.Ішімдікке салыну мен маскүнемдіктің алдын алудың негізгі бағыттары.   

3.Әлеуметтанулық зерттеудің мемлекетте антиалкогольдік саясатты қарастырудағы маңызы  Әдістемелік нҧсқау: Студенттерге нақты міндет беріледі.  Әр студент осы сұраққа байланысты 

кез-келген ӛз ойын білдіреді. Айтылған ойын қағазға жазып отыру керек. Ал қалған студенттер 

оған қарсы ӛз пікірін білдіреді. Бұл әдіс студенттердің новаторлық идеяларының туына ықпал 

жасайды. Себебі бір адамның ойы екінші адамның ойын тудыруға ықпал жасайды. Әдебиеттер : Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юридическая литература, 1969.  

О.КузнецоваН.Ф. Преступление и преступность. М.: МГУ, 1969.   

 

Тәжірибелік сабақ №11 

Тақырыбы: Нашақорлық әлеуметтік мәселе ретінде  

Тәжірибелік сабақ мазмҧны: Мәселенің психологиялық, әлеуметтанулық 

дәрежелері.Нашақорлықты зерттеудегі жүйелелік тәсіл. Нашақорлық себептеріне мәдени 

түсініктеме. 

Мақсаты: Нашақорлықты әлеуметтік мәселе ретінде қарастыру  

Сҧрақтар: 

1.Нашақорлық әлеуметтік мәселе ретінде.   

2.Есірткіге бейімдеудің объективті, субъективті факторлары және мотивтері. 

Әдістемелік  нҧсқау:  Дӛнгелек  үстел  түрінде.  Кеңейтілген  әңгіме  түрінде  ұйымдастырып,  ол 

дәріс  материалына  негізделуі  керек.  Нақты  фактіге  сүйеніп,  сурет,  доклад  пайдалану.  Ӛзекті 

мәселеге кеңінен тоқталу. 

Әдебиеттер : Хохряков Г. Ф. Формирование правосознания осужденных. М., 1985.  

Климов В., Листвин В. Ф. Научное управление обществом и социальный контроль. Саратов, 

1983.  

 

Тәжірибелік сабақ №12 

Тақырыбы: Нашақорлық әлемдік промлема ретінде 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Қазіргі  кездегі  Қазақстандағы  нашақорлықтың  негізгі 

тенденциялары. Қазақстан Республикасында нашақорлықтың алдын алудын негізгі бағыттары.   Мақсаты: Нашақорлықты әлемдік промлема ретінде қарастыру 

Сҧрақтар: 

1.Әлеуметтік ақтау әлеуметтік бақылау әдісі ретінде.   

2.Нашақорлық  процесінде  қоғамдағы  формалды  емес  ұйымдар  мен  нашақорларға  әлеуметтік 

кӛмек кӛрсететін қызметкерлердің маңызы. Әдістемелік  нҧсқау:  Семинар  анализ  жасау  түрінде  жүргізіледі.    Студенттерге  арнайы 

тақырып  бойынша  алдын-ала  дайындалған  материал  беріледі.Топ  оны  талқылып,  күшті 

жақтарын, әлсіз жақтарын, ішкі қарама-қайшылықтарын кӛрсете білуі тиіс.  

Әдебиеттер : Антонова O.У., Дыльнов Г.В. Социальный контроль. Саратов, СГУ, 2002.   

Максимов А. Российская преступность: Кто есть кто. М.: ЭКСМО, 1997.  

Несовершеннолетние  правонарушители:  социологический  проект  (по  материалам 

исследования в г. Нижнем Тагиле). Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 1996.  

Тәжірибелік сабақ №13 

Тақырыбы: Қылмыс әлеуметтанулық зерттеудің объектісі ретінде. 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Қылмыстық  адамгершіліктің,  әлеуметтанулық  және  заңдық 

тұрғыдағы  мәселелері.Кәмелетке  толмаған  жастардың  қылмыстық  мінез  –  құлықтары  және 

ерекшеліктері.  

Мақсаты: Қылмысты әлеуметтанулық зерттеудің объектісі ретінде қарастыру 

Сҧрақтар: 

1.Нақты әлеуметтанулық зерттеудің қылмыстық әлемдегі саясатты қалыптастырудағы рӛлі.   

3.Қазіргі Қазақстандағы қылмыстық іс: тенденциясы, жағдайы және даму жағдайлары. 

Әдістемелік нҧсқау: Студенттерге нақты міндет беріледі.  Әр студент осы сұраққа байланысты 

кез-келген ӛз ойын білдіреді. Айтылған ойын қағазға жазып отыру керек. Ал қалған студенттер 

оған қарсы ӛз пікірін білдіреді. Бұл әдіс студенттердің новаторлық идеяларының туына ықпал 

жасайды. Себебі бір адамның ойы екінші адамның ойын тудыруға ықпал жасайды.  Әдебиеттер: Афанасьев В.С.,Гилинский Я.И. Девиантное поведение и социальный контроль в 

условиях кризиса Российского общества. – СПб.,1995. 

Джаманбалаева  Ш.Е.  Проблемы  наркотизации  и  алкоголизации  в  республике  // 

Социологические исследования. 1993   

Тәжірибелік сабақ №14 

Тақырыбы: Ӛзін - ӛзі қол жұмсау әлеуметтанулық феномен ретінде. 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Ӛз  -  ӛзіне  қол  жұмсауды  зерттеудегі  негізгі  концепциялар  мен 

жанасулар. Әлеуметтік – психологиялық дезадаптация, ӛмірлік – жанжалілік жағдай Мақсаты: Ӛзін - ӛзі қол жұмсау әлеуметтанулық феномен ретінде қарастыру  

Сҧрақтар:  

1.Суицидтік акттің ӛзара әрекет факторлары нәтижесі ретінде. 

2.Суицидтік мінез – құлықты алдын алудын жалпы әлеуметтік спецификалық шаралары. 

Әдістемелік нҧсқау: Пікір талас түрінде. 6-7 студенттер аудитория ортасына отырып мәселені 

талқылайды. Ал қалған студенттер оқытушымен бірге  олардың айналасына отырып, олардың 

жауаптарын бағалайды. Пікір талас 20 минутты қамтуы тиіс. Пікір талас арнайы жоспарға 

байланысты жүргізіледі. Сабақ соңында студент- бақылаушылар ӛз ойларын білдіріп, әр 

қатысушының пікіріне баға береді. 

Әдебиеттер:  .Абдиров  Н.М.,Интыкбаев  И.Р.  Подросток  в  орбите  Нашақорлықа,  проблемы, 

предупрждение. – Караганда, Высшая школа КНБ,1997. 

Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля. Сб. Статей. 

– М.,1992.  

Тәжірибелік сабақ №15 

Тақырыбы: Сексуалдық девиациялар: әлеуметтанулық талдау. 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Жезӛкшелік  әлеуметтік  құбылыс  ретінде.  Жезӛкшелік  тарихи 

әлеуметтік  аспектіде.Г.Зиммель  жезӛкшеліктің  ақшалай  мәні  туралы.  Жезӛкшелікке 

байланысты қазіргі “әлеуметтік мифтер” туралы. 

Мақсаты: Сексуалдық девиацияларды әлеуметтанулық талдау. 

Сҧрақтар: 

1.Жезӛкшелік жыныстық мораль либерализациясы контексінде.  

2.Жезӛкшелікті  әлеуметтік  бақылау  модельдері:  прогибиционизм,  регламентация  және 

аболиционизм. Әдістемелік нҧсқау: Топтық сабақ. Сабақта басты тақырып етіліп жоғарда сұрақтар алынады. 

Топ екіге бӛлініп, әр топтан бір студент мини-докладпен шығады. Тақырыптың мазмұнын ашу. 

Әр  топқа  ӛзекті  мәселені  шешуе  байланысты  сұрақ  беріледі.  Әр  топ  сол  мәселені  шешудің 

технологиялық әдісін кӛрсетуі тиіс. Әдебиеттер  :  Голод  С.И.  Проституция  в  контексте  половой  морали  //  Социологические 

исследования.1988. 

Джаманбалаева Ш.Е. Общество и подросток: социологический аспект девиантного поведения. – 

Алматы, 2002г – 278с 

Иванов  В.Н.  Девиантное  поведение:  причины  и  масштабы  //  Социально  –  политический 

журнал, 1995.2 

 

СОӚЖ жҥргізу бойынша әдіснемелік нҧсқаулар. 

СОӚЖ  екі  функция  атқарады.  Консультативті  және  бақылаушы.  СОӚЖ  –  бұл  студенттің  

оқытушымен  бірге  ортақ  жұмысы,  себебі  оқу  сабағы  диологтік  режимде  ӛтеді,  мысалы: 

тренинг, дискуссия, іскерлік және дидактикалық ойындар, презентация, кейстар, жеке, топтық 

жобаларды  дайындау.Әрбір  СОӚЖге  қандай  бір  мәселеге  байланысты  анализ  жасау  үшін 

материалдар дайындалуы керек.  

 

СОӚЖ №1-2  

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануына кіріспе 

Мақсаты: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының қалыптасу кезеңдері туралы мәлімет алу  

Ӛткізу формасы: мини-докладпен шығу. 

Сҧрақтар:  

1.“Девиантты  мінез  –  құлық  әлеуметтануының”  объектісі  –  ол  санада  бекітілген  қажеттіліктер 

мен мүдделердің, құндылықты ұстанымдардың, қондырғылардың, білімдердің шынайы кӛрініс 

беруі ретінде ортаға шығарылатын нақты әрекет.                  2.“Девиантты  мінез  –  құлық  әлеуметтануының”  пәні  –  адамдардың  әлеуметтік  нормалардан 

ауытқушылық жүріс – тұрысы және соған байланысты дамитын жағдайлар. 

3.Ғылыми  әдебиетте  ауытқушылық  мінез  –  құлықты  тұжырымдамалар  жасаған.  Оларға 

К.Маркстің, Ф.Энгельстің, Э.Дюркгеймнің, Р.Мертонның, Ломброзонның теорияларын еңгізуге 

болады.   

4.Ресейлік  әлеуметтанушылардың  арасынан  А.А.Габианидің,  С.Г.Климованың,  Д.С.Голодтың 

еңбектерін атап ӛтуге болады. 

Әдістемелік нҧсқаулар:  

Берілген  сұрақтар  бойынша  жазбаша  конспект  құрап,  тақырыпты  мазмұнын  жан-жақты  ашу. 

Тақырыптың  мазмұнын  ашу,  жекелеген  мәселені  зерттеу,  әртүрлі  кӛзқарас  пен 

концепциялардың бар екеніне назар аудару, шығармашылық талқылау жағдайын туғызу.  Әдебиеттер : Азбука социологии /Под ред. Г.В.Дыльнова. Саратов, 1997.Вып. 1.  

Аксененко Ю.Н., Аникин Л.С., Дыльноз Г.В. Карманный социологический словарь. Саратов. 

СГУ, 2002.  

Аксененко  Ю.Н.,  Аникин  Л.С.,  Дыльнов  Г.В.,  Климов  В.А.  Общая  социология.  Саратов, 

СГУ, 1999.  

 

СОӚЖ №3-4 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының пәні, міндеттері.         

Мақсаты: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының пәні, міндеттері жӛнінде мәлімет алу         

Ӛткізу формасы: Дӛңгелек үстел түрінде. 

Сҧрақтар:  

1.Девиантты мінез – құлық әлеуметтануы функционалды және  әлеуметтанулық теория ретінде.  

2.Ауытқыған мінез – құлықтың теоритикалық және эмпирикалық зерттелу деңгейлері. 

3.“Девиация”,  “әлеуметтік  ауытқу”,“ассоциалды  мінез  –  құлық”,  “әлеуметтік  дезорганизация”, 

“делинквенттік мінез – құлық” түсініктерінің байланыстары.   

4.Позитивті  және  негативті  девиация.  Әлеуметтік  ауытқуды  зерттейтін  аралас  ғылымдар 

ішіндегі девиантты мінез – құлық әлеуметтануының орны.  

Әдістемелік нҧсқаулар: Пікір-талас түрінде әрбір студент ӛз ойын нақты түрде айтып, ӛз ойын 

жеткізе алуы керек. Дӛнгелек үстел түрінде кеңейтілген әңгіме түрінде ұйымдастырып, ол дәріс 

материалына негізделуі керек. Нақты фактіге сүйеніп, сурет, доклад пайдалану. Ӛзекті мәселеге 

кеңінен тоқталу. Әдебиеттер : Кравченко А.И. Социология. М., 2000.  

Маркович Данило Ж. Общая социология. М., 1998.  

Мостовая И.В. Зачет по социологии в кармане. М., 1999.  

 

СОӚЖ №5-6 

Тақырыбы: Қазіргі заман әлеуметтануындағы девиантты мінез – құлықтың теориялары.      

Мақсаты: Қазіргі заман әлеуметтануындағы девиантты мінез – құлықтың теориялары жӛнінде 

мәлімет алу  Ӛткізу формасы:Пікірталас түрінде  

Сҧрақтар:  

1.Дюркгейм,  адамгершілік  нормаларының  мазмұнына  әсер  етуші,  оның  тараулары  мен  даму 

бағыттарының факторлары туралы.  

2.Э.Дюркгеймнің 

“Самоубийства” 

монографиясындағы 

аномия 

немесе 


қоғамның 

дезорганизациялық жағдайын талдауы, девиантты мінез – құлықты мәдени зерттеу тәсілі.    

3.Т.Селлиннің мәдени жанжал теориясы және Р.Мертонның социомәдени аномия теориясында.  

4.ТМД елдеріндегі девиантты мінез – құлық советтік және посткеңестік әлеуметтанулық, шығу 

ерекшеліктері әлеуметтік – құрылымдық  жанасуды қабылдау ретінде   

5.Қоғамдағы әлеуметтік ауытқу мен нормаға отандық әлеуметтанушылардың сипаттамасы.  Әдістемелік нҧсқаулар: Пікір-талас түрінде әрбір студент ӛз ойын нақты түрде айтып, ӛз ойын 

жеткізе алуы керек. Пікір-сайыс түрінде. Пікір сайыс дәріс материална және студенттің ӛзіндік жеке  семинар  сұрақтарына  байланысты  тапқан  жауаптарына  байланысты  ӛткізіледі.  Топ  екіге 

бӛлініп,  екі  түрлі  кӛзқарасты  ұстанады.  Біреулері  жақтайды,  екіншілері  қарсы  шығады.  Бұл 

сабақта  студенттер  нақты  фактіге  сүйеніп,  ӛз  позицияларын  жан-жақты  талқылап,  дәлейді. 

Және соны шешу жоодарын кӛрсете білуі тиіс.  Әдебиеттер : Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969  

Абрамкин  В.Ф.,  Чижов  Ю.В.  Как  выжить  в  советской  тюрьме:  В  помощь  узнику. 

Красноярск: Восток, 1992.  

Актуальные  проблемы  девиантного  поведения:  борьба  с  социальными          болезнями. 

Ежегодник/РАН. Институт социологии. М., 1995. 

 

СОӚЖ №7-8 

Тақырыбы: Ауытқыған мінез – құлық классификация. 

Мақсаты: Ауытқыған мінез – құлық классификациясы жӛнінде түсік алу  

Ӛткізу формасы: Диалог түрінде. 

Сҧрақтар: 

1.Мінез – құлықтың объектісі, субъектісі бойынша ауытқыған мінез – құлық классификациясы.   

2.Алғашқы және екінші кезектегі девиация.   

3.Әлеуметтік  патология,  оның  негізгі  формалары;  қылмыскерлік,  ӛзін  -  ӛзі  ӛлтірушілік, 

жезӛкшелік, алкоголизм, нашақорлық.  

4.Әртүрлі ауытқыған мінез – құлық формаларының әлеуметтік нәтижесі.    Әдістемелік нҧсқаулар: Студент берілген сұрақтың біреуін таңдап, соны ауызша айтып беру. 

6-7  студенттер  аудитория  ортасына  отырып  мәселені  талқылайды.  Ал  қалған  студенттер 

оқытушымен бірге  олардың айналасына отырып, олардың жауаптарын бағалайды. Пікір талас 

20 минутты қамтуы тиіс. Пікір талас арнайы жоспарға байланысты жүргізіледі. Сабақ соңында 

студент- бақылаушылар ӛз ойларын білдіріп, әр қатысушының пікіріне баға береді. 

Әдебиеттер : Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968.  

Иващенко  Г.Т.  Социальная  реабилитация  дезорганизованных  детей  и  подростков  в 

социальных учреждениях. М., 1996.  

Занесенко А.С. Эта непонятная .молодежь. М., 1990.   

Гилинский  Я.И.  Афанасьев  B.C.  Социология  девиантного  (отклоняющегося)  поведения: 

Учебное пособие. СПб.: Спб филиал Ис РАН, 1993.   

СОӚЖ №9-10 

Тақырыбы: Әлеуметтік норма девиантты мінез – құлықты анықтауда бастапқы пункті ретінде. 

Мақсаты:  Әлеуметтік  норма  девиантты  мінез  –  құлықты  анықтауда  бастапқы  пункті  ретінде 

қарастыру Ӛткізу формасы: Топтық сабақ. 

Сҧрақтар:  

1.Нормалардың қоғамдық санадағы кӛрінісі.  

2.Әлеуметтік нормалар қоғамдық қарым  – қатынасты ұйымдастырудың ерекше әдісі және  түрі 

ретінде.   

3.Шығармашылық нормасы адамдық іс - әрекеттің ерекше түрі ретінде. 

4.Әлеуметтік нормалар деформациясы әлеуметтік ауытқу процесінің бір компоненті ретінде.   

5.Нормалар мен ауытқудың диалектикалық байланыстары. 

Әдістемелік  нҧсқаулар:  Топтық  сабақ.  Сабақта  басты  тақырып  етіліп  жоғарда  сұрақтар 

алынады.  Топ  екіге  бӛлініп,  әр  топтан  бір  студент  мини-докладпен  шығады.  Тақырыптың 

мазмұнын  ашу.  Әр  топқа  ӛзекті  мәселені  шешуе  байланысты  сұрақ  беріледі.  Әр  топ  сол 

мәселені шешудің технологиялық әдісін кӛрсетуі тиіс. Әдебиеттер  :  Кузнецов  В.Е.  Исторические  аспекты  исследования  самоубийств  в  России  // 

Актуальные проблемы суицидологии. М.: НИИ психиатрии, 1981.  

Социология преступности. М., 1966.  

Ядов В.А. Социология в России. М., 1998.  Алиев И.А. Актуальные проблемы суицидологии. Баку: Элм. 1987.  

 

СОӚЖ №11-12 Тақырыбы: Әлеуметтік мінез – құлықтың мәні, құрылымы және функциялары. 

Мақсаты: Әлеуметтік мінез – құлықтың мәні, құрылымы және функциялары жӛнінде мәлімет 

алу  Ӛткізу формасы: Дӛнгелек үстел түрінде. 

Сҧрақтар:  

1.Әлеуметтік бақылау институттары. 

2.Әлеуметтік бақылау элементтері.   

3.Әлеуметтік бақылау механизмдері. Әлеуметтік шектеулер. 

4.Индивидтің ӛзіндік санасы және әлеуметтік бақылау. 

Әдістемелік  нҧсқаулар:  Дӛнгелек  үстел  түрінде.  Кеңейтілген  әңгіме  түрінде  ұйымдастырып, 

ол дәріс материалына негізделуі керек. Нақты фактіге сүйеніп, сурет, доклад пайдалану. Ӛзекті 

мәселеге кеңінен тоқталу. 

Әдебиеттер  :  Гернет  М.Н.  К  статистике  проституции  /'/  Статистическое  обозрение.  1927, 

№7.  


Гилинский  Я.И.  Социальная  патология  и  социальная  статистика  //  Система  показателей 

социальной статистики: концепция, методология, практика. М.: ИСЭПН РАН, 1991.  

Заиграев ГГ. Общество и алкоголь. М.: НИИ МВД РФ, 1992.  

Ю.Голосенко  И.А.  «Русское  пьянство»:  мифы  и  реальность  //  Социологические 

исследования. 1986. № 3. №5.  

 

СОӚЖ №13-14 

Тақырыбы: Ауытқымалы мінез – құлықтың бірегейлік механизмі  

Мақсаты: Ауытқымалы мінез – құлықтың бірегейлік механизмі жӛнінде мәлімет алу  

Ӛткізу формасы: Дӛнгелек үстел түрінде. 

Сҧрақтар: 

1.Қажеттіліктер классификациясы.  

2.Әлеуметтік позитивті, әлеуметтік бейтарап және асоциалды қажеттіліктер. 

3.Жанжал ӛмірдің күрделі жағдайларының мазмұндық қыры ретінде.    

4.Макрожанжалды адамдардың күнделікті мінез – құлық деңгейімен байланысы.  

5.Тұлғаның биоәлеуметтік ерекшеліктері және девиация. Әдістемелік  нҧсқаулар:  Дӛнгелек  үстел  түрінде.  Кеңейтілген  әңгіме  түрінде  ұйымдастырып, 

ол дәріс материалына негізделуі керек. Нақты фактіге сүйеніп, сурет, доклад пайдалану. Ӛзекті 

мәселеге кеңінен тоқталу. 

Әдебиеттер  :  Молодежные  движения  и  субкультуры  Санкт-Петербурга:  Социологический  и 

антропологический анализ / Под ред. В.В.Костюшева. СПб: Норма, 1999.  

Мстиславский С.Д. Свое и чужое. О пьянстве // Заветы. 1914, № 4.  

Наркомания  как  форма  девиантного  поведения  /  Институт  социологии  РАН.  Под  ред. 

М.Е.Поздняковой. М., 1997.  

 

СОӚЖ №15-16  

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық механизмі бұқаралық әлеуметтік құбылыс ретінде. 

Мақсаты:  Девиантты  мінез  –  құлық  механизмін  бұқаралық  әлеуметтік  құбылыс  ретінде 

қарастыру   Ӛткізу формасы: Пікір-сайыс түрінде. 

Сҧрақтар:  

1.Ауытқымалы мінез – құлықтың себептік комплексі;  

2.Шынайы  әлеуметтік  процестер  объективті  әлеуметтік  қарама  –  қайшылықтар  -  әлеуметтік 

институттар дисфункциясы ауытқымалы мінез – құлық. 

3.Әлеуметтік дезорганизация ұғымы. Әлеуметтік қауымдастық дезорганизациясы және тұлға.    


4.Аномия концепциясы, оның батыстық әлеуметтануда дамуы. 

Әдістемелік нҧсқаулар: Пікір-талас түрінде әрбір студент ӛз ойын нақты түрде айтып, ӛз ойын 

жеткізе  алуы  керек.  Пікір  сайыс  дәріс  материалына  және  студенттің  ӛзіндік  жеке  семинар 

сұрақтарына  байланысты  тапқан  жауаптарына  байланысты  ӛткізіледі.  Топ  екіге  бӛлініп,  екі 

түрлі  кӛзқарасты  ұстанады.  Біреулері  жақтайды,  екіншілері  қарсы  шығады.  Бұл  сабақта 

студенттер нақты фактіге сүйеніп, ӛз позицияларын жан-жақты талқылап, дәлейді. Және соны 

шешу жоодарын кӛрсете білуі тиіс.  
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал