ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 0.55 Mb.

бет4/7
Дата14.05.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Дәріс №14 

Тақырыбы: Ӛзін - ӛзі қол жұмсау әлеуметтанулық феномен ретінде.  

Дәріс  мазмҧны  Ӛзі  -  ӛзіне  қол  жұмсау  философиялық,  адамгершіліктік  мәселе  ретінде. 

Суицидті  мінез  –  құлықты  зерттеудегі  әлеуметтанулық  тәсіл  ерекшелігі.  Дюркгейм  мен 

М.Н.Гернеттің еңбектерінде ӛзіне - ӛзі қол жұмсауға әлеуметтанулық талдау. 

     Қазіргі  кездегі  ӛзін  -  ӛзі  ӛлтірудің  жыныстық  ӛсу  динамикасы.  Ӛмірден  ӛз  еркімен  кету 

мотивтерін әлеуметтанулық зерттеу. 

      Ӛз  -  ӛзіне  қол  жұмсауды  зерттеудегі  негізгі  концепциялар  мен  жанасулар.  Әлеуметтік  – 

психологиялық  дезадаптация,  ӛмірлік  –  жанжалілік  жағдай,  Суицидтік  акттің  ӛзара  әрекет 

факторлары нәтижесі ретінде. 

      Суицидтік мінез – құлықты алдын алудын жалпы әлеуметтік спецификалық шаралары.  

Мақсаты:  Студенттерге  ӛзіне  -  ӛзі  қол  жұмсау  әлеуметтанулық  феномен  ретінде  қауіптілігі 

туралы түсіндіру. Ӛзін - ӛзі бақылауға арналған сҧрақтар:  

1.Дюркгейм мен  М.Н.Гернеттің еңбектерінде ӛзіне  -  ӛзі  қол  жұмсауға әлеуметтанулық  талдау. 

2.Ӛз - ӛзіне қол жұмсауды зерттеудегі негізгі концепциялар 

Әдебиеттер: 

Радугин А.А., Радугина К.А. Социология – М., 1997 

Энциклопедический словарь. М., 1997 Смелзер Н. Социология.-М., 1994 

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995 

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000 

Кравченко С.А. , Романов В.А. Социология и вызовы современной социокультурной динамики, 

Социс., 2004, №8, с3-11 

Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследования изменений в больших системах 

искусства, истины, этики, права и общественных отношений, СПБ, 2000 

 


 

Дәріс №15 

Тақырыбы: Сексуалдық девиациялар: әлеуметтанулық талдау. 

Дәріс  мазмҧны    “Сексуалды  мінез  –  құлық”  феномені:  биологиялық,  мәдени,  әлеуметтік 

аспектілері. Мәдени шеңбердегі секс. Сексуалды тӛңірек әлеуметтанулық талдаудың объектісі 

ретінде.  Девианттық  мінез  –  құлық  сексуалдық  қатынастар  саласында.  Сексуалды  азшылық: 

норма ма әлде ауытқу ма? 

       Жезӛкшелік 

әлеуметтік 

құбылыс 

ретінде. 

Жезӛкшелік 

тарихи 


әлеуметтік 

аспектіде.Г.Зиммель  жезӛкшеліктің  ақшалай  мәні  туралы.  Жезӛкшелікке  байланысты  қазіргі 

“әлеуметтік  мифтер”  туралы.Жезӛкшелік  жыныстық  мораль  либерализациясы  контексінде. 

Жезӛкшелікті  әлеуметтік  бақылау  модельдері:  прогибиционизм,  регламентация  және 

аболиционизм. 

Мақсаты:Студенттерге  сексуалдық  девиацияларды  әлеуметтанулық  талдау  арқылы  зерттеу 

мәселелерін кӛрсету Ӛзін - ӛзі бақылауға арналған сҧрақтар: 

1. “Сексуалды мінез – құлық” феномені: биологиялық, мәдени, әлеуметтік аспектілері. 

2.Девианттық мінез – құлық сексуалдық қатынастар саласында. 

Әдебиеттер: 

Бергер П. Приглашение в социологию- М., 1999 

Кравченко А.И. Социология- М., 1998 Смелзер Н. Социология.-М., 1994 

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995 

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000 

Кравченко С.А. , Романов В.А. Социология и вызовы современной социокультурной динамики, 

Социс., 2004, №8, с3-11 

Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследования изменений в больших системах 

искусства, истины, этики, права и общественных отношений, СПБ, 2000

 

 

6. Тәжірибелік сабақты жҥргізу жоспары.

 

 

№ 

Тақырыбы. 

Тәжірибелік 

сабақ 

мазмҧны. 

Апта. 

Әдебиет. 

1. 

Девиантты  мінез  – 

құлық 

әлеуметтануына кіріспе  

 

Девиантты мінез – құлық әлеуметтануы” – 

қоғамдағы әлеуметтік 

ауытқушылықтарды, 

олардың себептерін, 

оларды тудыратын 

жағдайларын және алдын 

– алу шараларын 

зерттеумен айналысатын 

сала болып табылады. 

Аженов М.С., 

Бейсембаев Д. 

Социальная 

стратификация в 

Республике 

Казахстан, Алматы, 

1997 


Әженов М.С., 

Садырова М.С. 

Қоғамның 

әлеуметтік 

құрылымы. 

Алматы, 2004 ж. 2. 

Девиантты  мінез  – 

құлық 

әлеуметтануының пәні, міндеттері.  

 

Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының 

түсініктемелік аппараты. 

“Девиантты мінез – 

құлық” теориясының 

мазмұны. 

Радугин А.А., 

Радугина К.А. 

Социология – М., 

1997 

Энциклопедический словарь. М., 1997      

3.  

Қазіргі заман 

әлеуметтануындағы 

девиантты мінез – 

құлықтың 

теориялары. 

 

Девиантты мінез – құлықты зерттеуге 

тұлғалық жанасу. 

Ч.Ломброзоның 

антропологиялық моделі, 

Э.Сатерленттің әлеуметтік 

– психологиялық моделі – Смелзер Н. 

Социология.-М., 

1994 


Пригожин А.И. 

Современная 

социология 

организации –М., дифференцияланған 

байланыстар теориясы, 

Э.Фромның мәдени моделі 

әлеуметтік сипаты және 

оның деструктивтік 

теориясы. 

1995 

Спивак В.А. Организационное 

поведение и 

управление 

персоналом.- СПб, 

2000 

Ауытқыған  мінез  – 

құлық 

классификациясы.  

Заңға қарсы асоциалды 

және деструктивті 

(құрылымсыз) мінез – 

құлықтың негізі. Іс - 

әрекет, қызмет және ӛмір 

бейнесі девиантты мінез – 

құлық  әрекетінің 

деңгейлері ретінде. 

Аженов 


М.С., 

Бейсембаев 

Д. 

Социальная стратификация 

в 

Республике Казахстан,  Алматы, 

1997 


 

Әлеуметтік  норма 

девиантты  мінез  – 

құлықты анықтауда 

бастапқы 

пункті 


ретінде. 

 

Әлеуметтік нормалардың классификациясы. 

Нормативті жүйелердің 

ӛзара әрекеттесу 

спецификасы. Құқық және 

мораль адамдар мінез – 

құлқының басты 

реттеушісі ретінде. Қазіргі 

Қазақстандағы құқықтың 

және адамгершіліктің 

нормалары. Радугин А.А., 

Радугина К.А. 

Социология – М., 

1997 

Энциклопедический словарь. М., 1997 

          

 

 Әлеуметтік  мінез  – 

құлықтың 

мәні, 

құрылымы және 

функциялары.  

 

Парсонс бойынша әлеуметтік бақылау 

әдістері; оқшаулану, 

реабилитация, әлеуметтік 

бақылау формалары 

(сыртқы және ішкі), 

формалды жүзеге 

асырудың этаптары. 

Смелзер 


Н.Социология.-М., 

1994 


Әженов 

М.С., 


Садырова 

М.С. 


Қоғамның 

әлеуметтік 

құрылымы. 

Алматы, 2004 ж. Ауытқымалы мінез 

– құлықтың 

бірегейлік 

механизмі 

 

Нақты ӛмірлік мәселе тудырған жағдайы 

девиация факторы ретінде. 

Мәселе туғызып отырған 

жағдайдың объективті 

мағынасы және оны 

тұлғаның субъективті 

тұрғыда қабылдауы 

Радугин А.А., 

Радугина К.А. 

Социология – М., 

1997 

Энциклопедический словарь. М., 1997       

Девиантты  мінез  – 

құлық 

механизмі бұқаралық 

әлеуметтік 

құбылыс ретінде. 

 

Қазіргі Қазақстандағы аномия және ауытқымалы 

мінез – құлық   Смелзер Н. 

Социология.-М., 

1994 


Әженов М.С., 

Садырова М.С. 

Қоғамның 

әлеуметтік 

құрылымы. 

Алматы, 2004 ж. Қазіргі заманғы 

әлеуметтік 

бақылаудың негізгі 

тенденциялары. 

 

Қазіргі “жазалау кризмі” түсінігі жӛнінде 

әлеуметтанушылардың 

түсінігі. Ауытқымалы 

мінез – құлықтың алдын 

алудың саясатын 

жүргізудегімедико –тәсіл.   Бергер П. 

Приглашение в 

социологию- М., 

1999 

Кравченко А.И. Социология- М., 

1998 


10 

Ішімдікке  салыну 

әлеуметтік 

патология 

түрі 

Ішімдікке салынудың алдын алудың басты 

мәселелері және Қазақстан 10 

Смелзер Н. 

Социология.-М., 

1994 


ретінде. 

 

Республикасындағы маскүнемдік. Қазақстан 

Республикасындағы 

алкоголизмнің 

ерекшеліктері. Әлеуметтік 

ӛзгеріс кезіндегі 

алкоголизмнің 

ерекшеліктері. 

Пригожин А.И. 

Современная 

социология 

организации –М., 

1995 


 

11 

Нашақорлық 

әлеуметтік  мәселе 

ретінде  

 

Мәселенің психологиялық, әлеуметтанулық 

дәрежелері.Нашақорлықты 

зерттеудегі жүйелелік 

тәсіл. Нашақорлық 

себептеріне мәдени 

түсініктеме. 11 

Аженов М.С., 

Бейсембаев Д. 

Социальная 

стратификация в 

Республике 

Казахстан, Алматы, 

1997 


12 

Нашақорлық 

әлемдік  промлема 

ретінде 

 

Қазіргі кездегі Қазақстандағы 

нашақорлықтың негізгі 

тенденциялары. Қазақстан 

Республикасында 

нашақорлықтың алдын 

алудын негізгі бағыттары.   12 

Смелзер Н. 

Социология.-М., 

1994 


Әженов М.С., 

Садырова М.С. 

Қоғамның 

әлеуметтік 

құрылымы. 

Алматы, 2004 ж. 13 

Қылмыс 


әлеуметтанулық 

зерттеудің 

объектісі ретінде. 

 

Қылмыстық адамгершіліктің, 

әлеуметтанулық және 

заңдық тұрғыдағы 

мәселелері.Кәмелетке 

толмаған жастардың 

қылмыстық мінез – 

құлықтары және 

ерекшеліктері. 13 

Бергер П. 

Приглашение в 

социологию- М., 

1999 

Кравченко А.И. 

Социология- 

М., 

1998 


14 

Ӛзін - ӛзі қол 

жұмсау 

әлеуметтанулық феномен ретінде. 

 

 

Ӛз - ӛзіне қол жұмсауды зерттеудегі негізгі 

концепциялар мен 

жанасулар. Әлеуметтік – 

психологиялық 

дезадаптация, ӛмірлік – 

жанжалілік жағдай 14 

Смелзер Н. 

Социология.-М., 

1994 


Пригожин А.И. 

Современная 

социология 

организации –М., 

1995 

Спивак 


В.А. 

Организационное 

поведение 

и 

управление персоналом.-  СПб, 

2000 


15 

Сексуалдық 

девиациялар: 

әлеуметтанулық 

талдау. 

 

Жезӛкшелік әлеуметтік 

құбылыс 


ретінде. 

Жезӛкшелік 

тарихи 

әлеуметтік аспектіде.Г.Зиммель 

жезӛкшеліктің 

ақшалай 

мәні 


туралы. 

Жезӛкшелікке байланысты 

қазіргі 

“әлеуметтік 

мифтер” туралы. 

15 

Аженов М.С., 

Бейсембаев Д. 

Социальная 

стратификация в 

Республике 

Казахстан, Алматы, 

1997 


Әженов 

М.С., 


Садырова 

М.С. 


Қоғамның 

әлеуметтік 

құрылымы. 

Алматы, 2004 ж.  

 

7. Пәнді оқытуға байланысты әдістемелік нҧсқаулар. 

 

Теориялық материалды оқытуға байланысты әдістемелік нҧсқаулар. 

Лабораториялық және тәжірибелік сабақ ҥшін әдістемелік нҧсқаулар. 

 

Тәжірибелік сабақ №1 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануына кіріспе  

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  “Девиантты  мінез  –  құлық  әлеуметтануы”  –  қоғамдағы 

әлеуметтік  ауытқушылықтарды,  олардың  себептерін,  оларды  тудыратын  жағдайларын  және 

алдын – алу шараларын зерттеумен айналысатын сала болып табылады.  

Мақсаты: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының атқаратын ролі туралы мәлімет алу 

Сҧрақтар: 

1.

 Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының қалыптасу кезеңдері 

2.

 Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының басқа ғылымдармен қарым-қатынасы 

Әдістемелік  нҧсқау:  Семинар  түрі  ашық  әңгіме  –  тақырыптың  мазмұнын  ашу,  жекелеген 

мәселені зерттеу, әртүрлі кӛзқарас пен концепциялардың бар екеніне назар аудару, семинарда 

шығармашылық талқылау жағдайын туғызу. 

          Мұғалім семинар барысында студенттердің жауаптарын  олардың осы тақырып бойынша 

қаншалықты материал игергеніне байланысты бағалайды. Семинар соңында оұытушы сабақты 

қорытындылап, бағаларды жариялайды.  Әдебиеттер: 

Волков ЮГ. Социология. М., 2001.  

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология. М., 2000.  

Волков  Ю.Г.,  Нечипоренко  В.Н..  Попов  А.В.,  Самыгин  С.И.  Социология.  Ростов-на-Дону, 

1999.  

Добреньков  В.И.,  Кравченко  А.И.  Социология  (Социальные      институты  и  социальные процессы): в 3 т. М., 2000. Т.З.  

 

Тәжірибелік сабақ №2 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының пәні, міндеттері.  

Тәжірибелік сабақ мазмҧны: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының түсініктемелік 

аппараты. “Девиантты мінез – құлық” теориясының мазмұны.  Мақсаты: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының пәні, міндеттері туралы түсінік алу  

Сҧрақтар:  

1.Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының пәнінің зерттеу мәселелері 

2. Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының пәнінің міндеттері 

Әдістемелік  нҧсқау:  Дӛнгелек  үстел  түрінде.  Кеңейтілген  әңгіме  түрінде  ұйымдастырып,  ол 

дәріс  материалына  негізделуі  керек.  Нақты  фактіге  сүйеніп,  сурет,  доклад  пайдалану.  Ӛзекті 

мәселеге кеңінен тоқталу. 

Әдебиеттер: 

Осипов В.И. Социология. М., 1990.  

Смелзер Н. Социология. М., 1928.  

Социология: словарь-справочник. М., 1990.1.2.  

Тощенко Ж.Т. Социология. М., 1994.  

 

Тәжірибелік сабақ №3 Тақырыбы: Қазіргі заман әлеуметтануындағы девиантты мінез – құлықтың теориялары. 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Девиантты  мінез  –  құлықты  зерттеуге  тұлғалық  жанасу. 

Ч.Ломброзоның антропологиялық моделі, Э.Сатерленттің әлеуметтік – психологиялық моделі – 

дифференцияланған байланыстар теориясы, Э.Фромның мәдени моделі әлеуметтік сипаты және 

оның деструктивтік теориясы. Мақсаты: Қазіргі заман әлеуметтануындағы девиантты мінез – құлықтың теорияларының мәні 

жӛнінде мәлімет алу  Сҧрақтар: 

1. Ч.Ломброзоның антропологиялық моделі  

2.Э.Фромның мәдени моделі әлеуметтік сипаты және оның деструктивтік теориясы. 

Әдістемелік  нҧсқау:  Пікір-сайыс  түрінде.  Пікір  сайыс  дәріс  материална  және  студенттің 

ӛзіндік жеке семинар сұрақтарына байланысты тапқан жауаптарына байланысты ӛткізіледі. Топ 

екіге  бӛлініп,  екі  түрлі  кӛзқарасты  ұстанады.  Біреулері  жақтайды,  екіншілері  қарсы  шығады. 

Бұл сабақта студенттер нақты фактіге сүйеніп, ӛз позицияларын жан-жақты талқылап, дәлейді. 

Және соны шешу жоодарын кӛрсете білуі тиіс.  

Әдебиеттер:  

Лунеев  В.В.  Преступность  в  XXI  веке  (  методология  прогноза)  //  Социологические 

исследования. 1996, № 7.  

Максимов А. Российская преступность: Кто есть кто. М.: ЭКСМО, 1997.  

Несовершеннолетние  правонарушители:  социологический  проект  (по  материалам 

исследования в г. Нижнем Тагиле). Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 1996. 

 

 

Тәжірибелік сабақ №4 Тақырыбы: Ауытқыған мінез – құлық классификациясы. 

Тәжірибелік сабақ мазмҧны: Заңға қарсы асоциалды және деструктивті (құрылымсыз) мінез – 

құлықтың  негізі.  Іс  -  әрекет,  қызмет  және  ӛмір  бейнесі  девиантты  мінез  –  құлық    әрекетінің 

деңгейлері ретінде. 

Мақсаты: Ауытқыған мінез – құлық классификациясы жӛнінде мәлімет алу  

Сҧрақтар: 

1.Ауытқыған мінез – құлық түрлері 

2.Ауытқыған мінез – құлық классификациясы. 

Әдістемелік нҧсқау: Пікір талас түрінде. 6-7 студенттер аудитория ортасына отырып мәселені 

талқылайды. Ал қалған студенттер оқытушымен бірге  олардың айналасына отырып, олардың 

жауаптарын бағалайды. Пікір талас 20 минутты қамтуы тиіс. Пікір талас арнайы жоспарға 

байланысты жүргізіледі. Сабақ соңында студент- бақылаушылар ӛз ойларын білдіріп, әр 

қатысушының пікіріне баға береді. 

Әдебиеттер: 

Гилинский Я.И. Отклоняющееся поведение как социальное явление // Человек и общество. 

Л. ЛГУ. 1971. Вып.УШ.  

Гилинский  Я.И.  Социология  девиантного  поведения  как  специальная  социологическая 

теория // Социс, 1991, №4.  

Гилинский  Я.И.,  Раска  Э.  О  системном  подходе  к  отклоняющемуся  поведению  //  Известия 

АН Эст.ССР. Т.ЗО. Общественные науки. 1981, №2.  

 

Тәжірибелік сабақ №5 

Тақырыбы: Әлеуметтік норма девиантты мінез – құлықты анықтауда бастапқы пункті ретінде. 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Әлеуметтік  нормалардың  классификациясы.  Нормативті 

жүйелердің  ӛзара  әрекеттесу  спецификасы.  Құқық  және  мораль  адамдар  мінез  –  құлқының 

басты реттеушісі ретінде. Қазіргі Қазақстандағы құқықтың және адамгершіліктің нормалары. 

Мақсаты: Әлеуметтік норма девиантты мінез – құлықты анықтауда бастапқы пункті ретіндегі 

қызметін кӛрсету Сҧрақтар:  

1.Нормативті жүйелердің ӛзара әрекеттесу спецификасы.  

2.Құқық және мораль адамдар мінез – құлқының басты реттеушісі ретінде. 

Әдістемелік нҧсқау: Топтық сабақ. Сабақта басты тақырып етіліп жоғарда сұрақтар алынады. 

Топ екіге бӛлініп, әр топтан бір студент мини-докладпен шығады. Тақырыптың мазмұнын ашу. Әр  топқа  ӛзекті  мәселені  шешуе  байланысты  сұрақ  беріледі.  Әр  топ  сол  мәселені  шешудің 

технологиялық әдісін кӛрсетуі тиіс.  Әдебиеттер : Дюркгейм Э. Избранные произведения.  

Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М.: Наука,1991.  

Кузнецов  В.Е.  Исторические  аспекты  исследования  самоубийств  в  России  //  Актуальные 

проблемы суицидологии. М.: НИИ психиатрии, 1981.  

Социология преступности. М., 1966.  

Ядов В.А. Социология в России. М., 1998.  

Алиев И.А. Актуальные проблемы суицидологии. Баку: Элм. 

 

Тәжірибелік сабақ №6 

Тақырыбы: Әлеуметтік мінез – құлықтың мәні, құрылымы және функциялары.  

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Парсонс  бойынша  әлеуметтік  бақылау  әдістері;  оқшаулану, 

реабилитация, әлеуметтік бақылау формалары (сыртқы және ішкі), формалды жүзеге асырудың 

этаптары.  

Мақсаты:  Әлеуметтік  мінез  –  құлықтың  мәні,  құрылымы  және  функциялары  туралы  мәлімет 

алу Сҧрақтар:  

1.Парсонс бойынша әлеуметтік бақылау әдістері 

2.Әлеуметтік мінез – құлықтың құрылымы 

Әдіснемелік нҧсқау: Топтық сабақ. Сабақта басты тақырып етіліп жоғарда сұрақтар алынады. 

Топ екіге бӛлініп, әр топтан бір студент мини-докладпен шығады. Тақырыптың мазмұнын ашу. 

Әр  топқа  ӛзекті  мәселені  шешуе  байланысты  сұрақ  беріледі.  Әр  топ  сол  мәселені  шешудің 

технологиялық әдісін кӛрсетуі тиіс.  Әдебиеттер  :  За  здоровый  образ  жизни  (борьба  с  социальными  болезнями  )  /  Отв.  ред. 

Б.М.Левин. М.: ИС РАН, 1993.  

Кузнецов  В.Е.  Истоки  междисциплинарного  подхода  в  отечественной  суицидологии  // 

Комплексные исследования в суицидологии. М.: НИИ психиатрии, 1986.  

Меликсетян А.С. Проституция в 20-е годы // Социологические исследования. 1989, №3.  

 

Тәжірибелік сабақ №7 Тақырыбы: Ауытқымалы мінез – құлықтың бірегейлік механизмі 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Нақты  ӛмірлік  мәселе  тудырған  жағдайы  девиация  факторы 

ретінде.  Мәселе  туғызып  отырған  жағдайдың  объективті  мағынасы  және  оны  тұлғаның 

субъективті тұрғыда қабылдауы 

Мақсаты: Ауытқымалы мінез – құлықтың бірегейлік механизмі жӛнінде түсінік алу  

Сҧрақтар:  

1.Ауытқымалы мінез – құлықтың кӛрініс беру белгілері  

2. Ауытқымалы мінез – құлықты жоюдың жолдары 

Әдістемелік  нҧсқау:  Дӛнгелек  үстел  түрінде.  Кеңейтілген  әңгіме  түрінде  ұйымдастырып,  ол 

дәріс  материалына  негізделуі  керек.  Нақты  фактіге  сүйеніп,  сурет,  доклад  пайдалану.  Ӛзекті 

мәселеге кеңінен тоқталу. 

Әдебиеттер  :  Некоторые  результаты  социально-экономического  исследования  проблемы 

пьянства и алкоголизма (по материалам Грузинской ССР). Тбилиси: ТГУ, 1979. /  

Обозненко  П.Е.  Поднадзорная  проституция  Санкт-Петербурга  по  данным  врачебно-

полицейского комитета. Дисс. СПб., 1986.  

Отклоняющееся  поведение  молодежи.  Краткий  словарь-справочник  /  Владимирский 

государственный педагогический университет, Владимир, 1994.
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал