ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 0.55 Mb.

бет1/7
Дата14.05.2017
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М. Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

                      

 

                  Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы 

050501- Әлеуметтану 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған 

 «Девианттық мінез-құлық әлеуметтануы» 

(пәннің атауы) 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

  

Курс –3 


Семестр – 6 

Кредит саны - 2  

Дәріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ 

(

лаб., сем. және т.б.)  – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің ӛзіндік жҧмысы (ОЖСӚЖ) – 30 сағат 

СӚЖ – 30 сағат 

Емтихан – 6 -ші семестрде 

Барлығы – 90 сағат 

 

 

  

 

Орал -2014 ж. Дүниежүзілік  тарих  және  әлеуметтік-саяси  пәндер  кафедрасының  отырысында 

қарастырылды 

17.01.2013  ж. №5 хаттама 

 

Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында бекітілді 17.01.2013  ж. №5 хаттама 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1.

 

Кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  “Девианттық  мінез-құлық  әлеуметтануы” 

пәнінен оқу-әдістемелік кешен 050501 – «Әлеуметтану» мамандығы бойынша пәндердің 

типтік бағдарламалары Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы 2005 типтік оқу бағдарламасы.  

«Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер»  кафедрасы, корпус № 3 

 

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ /  SILLABUS /  

2.1. Оқытушы туралы мәлімет 

Аменов Асхат Жангельдиевич 

 

Офис: Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік саяси пәндер кафедрасы  

Жұмыс мекен жайы: Сарайшық 34, 304 бӛлме            Жұмыс телефоны 51-20-39 (103) 

 

2.2. Пән туралы мәлімет  

 Пән: «Девианттық мінез-құлық» курсы, 2 – кредит сағат 

 Ӛтетін орны: Кесте бойынша тарих бӛлімінде. 

Сабақ кестесі:  

 

15 оқу аптасынан және 1 сессия аптасынан тұрады. Аптасына 2 кредит  –сағат  ӛткізілді 

деп  болжанады,  әрбір  кредит  –сағат  1  байланыс  сағатынан  /дәріс,  тәжірибе/  және  2  сағат 

оқытушының  жетекшілігімен студенттердің ӛздік жұмысынан тұрады /Оқ СӚЖ/ 

 

Сабақ  

Ӛткізу 

уақыты 

Сабақ 

Ӛткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 

1 ( дәріс) 

50 мин. 


ОқСӚЖ , СӚЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 

2 (дәріс) 

50 мин. 

 

ОқСӚЖ , СӚЖ 50+50  мин. 

 

Оқу жоспарынан кӛшірме: 

 

Курс 


Семестр  Кредит 

саны 


Дәрістер  Семинар  ОқСӚЖ  СӚЖ  Бақылау 

түрі 


Барлығы 15 


15 

  30 


30 

емтихан       90  

2.3. Кіріспе 

Курс  сипаттамасы:  Девианттық  мінез  –  құлық  проблемасы  қазіргі  заманда  дүниежүзілік 

қауымдастық  үшін  ӛте  ӛткір  болып  табылады.  Европа  мен  Америка  елдерінің  статистикасы 

біртіндеп  девианттық  мінез  –  құлық,  деструктивті  жүріс  –  тұрысты  бастап  ауыр  қылмысқа 

дейінгі түрлерінің ӛсіп отырғанын кӛрсетуде. 

     

Девианттық  мінез  –  құлықтың  динамикасы  мен  тенденциясы  бұл  проблеманы  біздің елімізде  де  ӛзектендіре  түседі.  Оның  үстіне  статистика  қылмыстың  жасарып  бара  жатқанын 

кӛрсетуде.  Жасӛспірімдер  арасындағы  топтық  ұйымдасқан  сипаттамасы  қылмыстар  ӛсуде. 

Ӛкінішке  орай  қазіргі  Қазақстан  кӛптеген  девианттық  факторлар  жиынтығын  туғызып  отыр. 

Осыған  байланысты  девиантты  мінез  –  құлықтық  тенденциясы  мен  осы  заманғы  сипаты 

ғылыми тұрғыда саналау ерекше маңызды болып отыр. 

 

Курс  мақсаты:      Мамандықты  оқытудың  мақсаты  –  студенттерге  девианттық  мінез  –  құлық 

әлеуметтануы  жӛнінде  толық  мағлұмат  беру  және  оның  қоғамды  танып  –  білудегі  орнын 

қарастыру,  аталған  ғылымның  пәндік  –  түсініктік  аппаратын,  мамандықтың  теориялық  – 

методологиялық және практикалық мәселелерін оқыту болып табылады. 

     


 

Курс міндеті: Әлеуметтік ауытқу процесін талдау үшін маңызды белгі ретінде қарастырылатын 

негізгі түсініктер мен ұғымдармен таныстыру

     Ауытқымалы  мінез  –  құлық  талдайтын  және  зерттейтін  негізгі  методикалық  тәсілдерін 

игеру; 


     Ауытқымалы  мінез  –  құлықтың  негізгі  түрлерін  талдаудың  негізгі  әдістері  принциптерін 

оқыту; 


     Студенттің ӛзіндік талдау жасау білімін, негативті әлеуметтік құбылыс саласындағы бағалау 

және болжау тенденциясын қалыптастыру. Студент білуге тиіс:  

-

 қазіргі қоғамдағы девиантық мінез-құлықтың түрлерін білу;  

-

 девиантық мінез-құлықты әлеуметтанулық тұрғыдан талдауды игеру; 

-

 девиантық мінез-құлықтың ерекшеліктерін айыра білу; 

                                                  

 

2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы. 

 

Апта 1. 

Кредит саны – 1 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануына кіріспе 

Дәріс  мазмҧны:  “Девиантты  мінез  –  құлық  әлеуметтануы”  жеке  –  функционалды 

әлеуметтанулық  теория  ретінде  ауытқушылық  жүріс  –  тұрысты  адамзат  ӛмірінің  түрлі 

салаларына тән әлеуметтік феномен ретінде қарастырады.   

Әдебиеттер : Азбука социологии /Под ред. Г.В.Дыльнова. Саратов, 1997.Вып. 1.  

Аксененко Ю.Н., Аникин Л.С., Дыльноз Г.В. Карманный социологический словарь. Саратов. 

СГУ, 2002.  

Аксененко  Ю.Н.,  Аникин  Л.С.,  Дыльнов  Г.В.,  Климов  В.А.  Общая  социология.  Саратов, 

СГУ, 1999.  

ОЖСӚЖ    мазмҧны:  “Девиантты  мінез  –  құлық  әлеуметтануының”  объектісі  –  ол  санада 

бекітілген  қажеттіліктер  мен  мүдделердің,  құндылықты  ұстанымдардың,  қондырғылардың, 

білімдердің шынайы кӛрініс беруі ретінде ортаға шығарылатын нақты әрекет.                  

СӚЖ мазмҧны:   “Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының” пәні – адамдардың әлеуметтік 

нормалардан ауытқушылық жүріс – тұрысы және соған байланысты дамитын жағдайлар. 

 

Кредит саны – 2 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануына кіріспе  

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:      “Девиантты  мінез  –  құлық  әлеуметтануы”  –  қоғамдағы 

әлеуметтік  ауытқушылықтарды,  олардың  себептерін,  оларды  тудыратын  жағдайларын  және 

алдын – алу шараларын зерттеумен айналысатын сала болып табылады. 

Әдебиеттер : Волков ЮГ. Социология. М., 2001.  

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология. М., 2000.  

Волков  Ю.Г.,  Нечипоренко  В.Н..  Попов  А.В.,  Самыгин  С.И.  Социология.  Ростов-на-Дону, 

1999.  


Добреньков  В.И.,  Кравченко  А.И.  Социология  (Социальные      институты  и  социальные 

процессы): в 3 т. М., 2000. Т.З.  ОЖСӚЖ  мазмҧны:        Ғылыми  әдебиетте  ауытқушылық  мінез  –  құлықты  тұжырымдамалар 

жасаған.  Оларға  К.Маркстің,  Ф.Энгельстің,  Э.Дюркгеймнің,  Р.Мертонның,  Ломброзонның 

теорияларын еңгізуге болады.   

СӚЖ  мазмҧны:  Ресейлік  әлеуметтанушылардың  арасынан  А.А.Габианидің, С.Г.Климованың, 

Д.С.Голодтың еңбектерін атап ӛтуге болады.  

Апта 2. 

Кредит саны – 1 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының пәні, міндеттері.         

Дәріс мазмҧны     Девиантты мінез – құлық  әлеуметтануының пәні, объектісі және міндеттері. 

Қоғам дамуының қазіргі кездегі девиантты мінез – құлық әлеуметтануының міндеттері.  Әдебиеттер : Кравченко А.И. Социология. М., 2000.  

Маркович Данило Ж. Общая социология. М., 1998.  

Мостовая И.В. Зачет по социологии в кармане. М., 1999.  

ОЖСӚЖ  мазмҧны:  Девиантты  мінез  –  құлық  әлеуметтануы  функционалды  және  

әлеуметтанулық теория ретінде.   СӚЖ  мазмҧны:  Ауытқыған  мінез  –  құлықтың  теоритикалық  және  эмпирикалық  зерттелу 

деңгейлері. 

 

 Кредит саны – 2 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық әлеуметтануының пәні, міндеттері.  

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Девиантты  мінез  –  құлық  әлеуметтануының  түсініктемелік 

аппараты. “Девиантты мінез – құлық” теориясының мазмұны.  Әдебиеттер : Осипов В.И. Социология. М., 1990.  

Смелзер Н. Социология. М., 1928.  

Социология: словарь-справочник. М., 1990.1.2.  

Тощенко Ж.Т. Социология. М., 1994.  ОЖСӚЖ  мазмҧны:  “Девиация”,  “әлеуметтік  ауытқу”,“ассоциалды  мінез  –  құлық”, 

“әлеуметтік дезорганизация”, “делинквенттік мінез – құлық” түсініктерінің байланыстары.   СӚЖ  мазмҧны:  Позитивті  және  негативті  девиация.  Әлеуметтік  ауытқуды  зерттейтін  аралас 

ғылымдар ішіндегі девиантты мінез – құлық әлеуметтануының орны.   

Апта 3. 

Кредит саны – 1 

Тақырыбы:      Қазіргі заман әлеуметтануындағы девиантты мінез – құлықтың теориялары.     

 Дәріс  мазмҧны:          Девиантты  мінез  –  құлықты  зерттеудің  теориялық  –  методологиялық 

түрлері;  әлеуметтік  –  құрылымдық  бағыт,  мәдени  тәсіл,  тұлғалық  модель.  әлеуметтік  ауытқу 

теорияларының негізгі ерекшеліктері.   

Әдебиеттер: Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969  

Абрамкин  В.Ф.,  Чижов  Ю.В.  Как  выжить  в  советской  тюрьме:  В  помощь  узнику. 

Красноярск: Восток, 1992.  

Актуальные  проблемы  девиантного  поведения:  борьба  с  социальными          болезнями. 

Ежегодник/РАН. Институт социологии. М., 1995. 

ОЖСӚЖ  мазмҧны:  Дюркгейм,  адамгершілік  нормаларының  мазмұнына  әсер  етуші,  оның 

тараулары  мен  даму  бағыттарының  факторлары  туралы.  Э.Дюркгеймнің  “Самоубийства” 

монографиясындағы  аномия  немесе  қоғамның  дезорганизациялық  жағдайын  талдауы, 

девиантты мінез – құлықты мәдени зерттеу тәсілі.     СӚЖ  мазмҧны:  Т.Селлиннің  мәдени  жанжал  теориясы  және  Р.Мертонның  социомәдени 

аномия теориясында.  

  

Кредит саны – 2 

Тақырыбы: Қазіргі заман әлеуметтануындағы девиантты мінез – құлықтың теориялары. 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Девиантты  мінез  –  құлықты  зерттеуге  тұлғалық  жанасу. 

Ч.Ломброзоның антропологиялық моделі, Э.Сатерленттің әлеуметтік – психологиялық моделі – 

дифференцияланған байланыстар теориясы, Э.Фромның мәдени моделі әлеуметтік сипаты және 

оның деструктивтік теориясы. Әдебиеттер  :  Лунеев  В.В.  Преступность  в  XXI  веке  (  методология  прогноза)  // 

Социологические исследования. 1996, № 7.  

Максимов А. Российская преступность: Кто есть кто. М.: ЭКСМО, 1997.  

Несовершеннолетние  правонарушители:  социологический  проект  (по  материалам 

исследования в г. Нижнем Тагиле). Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 1996.  


ОЖСӚЖ  мазмҧны:  ТМД  елдеріндегі  девиантты  мінез  –  құлық  советтік  және  посткеңестік 

әлеуметтанулық, шығу ерекшеліктері әлеуметтік – құрылымдық  жанасуды қабылдау ретінде   СӚЖ  мазмҧны:  Қоғамдағы  әлеуметтік  ауытқу  мен  нормаға  отандық  әлеуметтанушылардың 

сипаттамасы.  

 

Апта 4. 

Кредит саны – 1 

Тақырыбы: Ауытқыған мінез – құлық классификация. 

Дәріс мазмҧны:     Ауытқыған мінез – құлық типологиясы  мен классификациясының негізгі 

түрлері. Ауытқыған мінез – құлықтың патологиялық және патологиялық емес формалары.       Әдебиеттер : Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968.  

Иващенко  Г.Т.  Социальная  реабилитация  дезорганизованных  детей  и  подростков  в 

социальных учреждениях. М., 1996.  

Занесенко А.С. Эта непонятная .молодежь. М., 1990.   

Гилинский  Я.И.  Афанасьев  B.C.  Социология  девиантного  (отклоняющегося)  поведения: 

Учебное пособие. СПб.: Спб филиал Ис РАН, 1993.  ОЖСӚЖ мазмҧны: Мінез – құлықтың объектісі, субъектісі бойынша ауытқыған мінез – құлық 

классификациясы.   СӚЖ мазмҧны: Алғашқы және екінші кезектегі девиация.   

 

Кредит саны – 2 

Тақырыбы: Ауытқыған мінез – құлық классификация. 

Тәжірибелік сабақ мазмҧны: Заңға қарсы асоциалды және деструктивті (құрылымсыз) мінез – 

құлықтың  негізі.Іс  -  әрекет,  қызмет  және  ӛмір  бейнесі  девиантты  мінез  –  құлық    әрекетінің 

деңгейлері ретінде. 

Әдебиеттер : Гилинский Я.И. Отклоняющееся поведение как социальное явление // Человек 

и общество. Л. ЛГУ. 1971. Вып.УШ.  

Гилинский  Я.И.  Социология  девиантного  поведения  как  специальная  социологическая 

теория // Социс, 1991, №4.  

Гилинский  Я.И.,  Раска  Э.  О  системном  подходе  к  отклоняющемуся  поведению  //  Известия 

АН Эст.ССР. Т.ЗО. Общественные науки. 1981, №2.  ОЖСӚЖ мазмҧны: Әлеуметтік патология, оның негізгі формалары; қылмыскерлік, ӛзін  - ӛзі 

ӛлтірушілік, жезӛкшелік, алкоголизм, нашақорлық.   СӚЖ мазмҧны: Әртүрлі ауытқыған мінез – құлық формаларының әлеуметтік нәтижесі.    

 

Апта 5. Кредит саны – 1 

Тақырыбы: Әлеуметтік норма девиантты мінез – құлықты анықтауда бастапқы пункті ретінде. 

Дәріс  мазмҧны          Норма  қоғамдық  ӛлшем  ретінде,  саналық  және  сандық  аспектілері. 

Әлеуметтік  нормалардың  құрылымы.  Рұқсат  ету,  жазып  қою,  тыйым  салу,  адамдар  мінез  – 

құлықты  реттеудің  негізгі  әдістері  ретінде  Әлеуметтік  нормалардың  негізгі  сипаттамалары. 

Әлеуметтік  нормаларды  іске  асырудағы  пайдалылық  (қоғамдық  қажеттілік),  міндеттемелік 

және факторлық.  

Әдебиеттер  :  Кузнецов  В.Е.  Исторические  аспекты  исследования  самоубийств  в  России  // 

Актуальные проблемы суицидологии. М.: НИИ психиатрии, 1981.  

Социология преступности. М., 1966.  

Ядов В.А. Социология в России. М., 1998.  

Алиев И.А. Актуальные проблемы суицидологии. Баку: Элм. 1987.  

ОЖСӚЖ мазмҧны: Нормалардың қоғамдық санадағы кӛрінісі. Әлеуметтік нормалар қоғамдық 

қарым – қатынасты ұйымдастырудың ерекше әдісі және түрі ретінде.   СӚЖ мазмҧны: Шығармашылық нормасы адамдық іс - әрекеттің ерекше түрі ретінде. 

  Кредит саны – 2 

Тақырыбы: Әлеуметтік норма девиантты мінез – құлықты анықтауда бастапқы пункті ретінде. 

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Әлеуметтік  нормалардың  классификациясы.  Нормативті 

жүйелердің  ӛзара  әрекеттесу  спецификасы.  Құқық  және  мораль  адамдар  мінез  –  құлқының 

басты реттеушісі ретінде. Қазіргі Қазақстандағы құқықтың және адамгершіліктің нормалары. 

Әдебиеттер : Дюркгейм Э. Избранные произведения.  

Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М.: Наука,1991.  

Кузнецов  В.Е.  Исторические  аспекты  исследования  самоубийств  в  России  //  Актуальные 

проблемы суицидологии. М.: НИИ психиатрии, 1981.  

Социология преступности. М., 1966.  

Ядов В.А. Социология в России. М., 1998.  

Алиев И.А. Актуальные проблемы суицидологии. Баку: Элм. 

ОЖСӚЖ  мазмҧны:  Әлеуметтік  нормалар  деформациясы  әлеуметтік  ауытқу  процесінің  бір 

компоненті ретінде.   СӚЖ мазмҧны: Нормалар мен ауытқудың диалектикалық байланыстары. 

   

Апта 6. 

Кредит саны – 1 

Тақырыбы: Әлеуметтік мінез – құлықтың мәні, құрылымы және функциялары. 

 Дәріс  мазмҧны:          Әлеуметтік  бақылау  түсінігі.  Әлеуметтік  бақылау  функциялары.  Кешірім 

жасау және жазалау әлеуметтік нормалардың әдістері ретінде.     

Әдебиеттер  :  Гернет  М.Н.  К  статистике  проституции  /'/  Статистическое  обозрение.  1927, 

№7.  


Гилинский  Я.И.  Социальная  патология  и  социальная  статистика  //  Система  показателей 

социальной статистики: концепция, методология, практика. М.: ИСЭПН РАН, 1991.  

Заиграев ГГ. Общество и алкоголь. М.: НИИ МВД РФ, 1992.  

Ю.Голосенко  И.А.  «Русское  пьянство»:  мифы  и  реальность  //  Социологические 

исследования. 1986. № 3. №5.  

ОЖСӚЖ мазмҧны: Әлеуметтік бақылау институттары. 

СӚЖ мазмҧны: Әлеуметтік бақылау элементтері.   

 

Кредит саны – 2 

Тақырыбы: Әлеуметтік мінез – құлықтың мәні, құрылымы және функциялары.  

Тәжірибелік  сабақ  мазмҧны:  Парсонс  бойынша  әлеуметтік  бақылау  әдістері;  оқшаулану, 

реабилитация, әлеуметтік бақылау формалары (сыртқы және ішкі), формалды жүзеге асырудың 

этаптары.  

Әдебиеттер  :  За  здоровый  образ  жизни  (борьба  с  социальными  болезнями  )  /  Отв.  ред. 

Б.М.Левин. М.: ИС РАН, 1993.  

Кузнецов  В.Е.  Истоки  междисциплинарного  подхода  в  отечественной  суицидологии  // 

Комплексные исследования в суицидологии. М.: НИИ психиатрии, 1986.  

Меликсетян А.С. Проституция в 20-е годы // Социологические исследования. 1989, №3.  

ОЖСӚЖ мазмҧны: Әлеуметтік бақылау механизмдері. Әлеуметтік шектеулер. 

СӚЖ мазмҧны:  Индивидтің ӛзіндік санасы және әлеуметтік бақылау. 

 

Апта 7. Кредит саны – 1 

Тақырыбы: Ауытқымалы мінез – құлықтың бірегейлік механизмі  

Дәріс мазмҧны:     . 

     Ауытқымалы мінез – құлықтың бірегейлік (жеке) деңгейі. Әлеуметтік қажеттілік тұлға мінез 

– құлқындағы әлеуметтік – психологиялық детирменанты ретінде.    

Әдебиеттер  :  Молодежные  движения  и  субкультуры  Санкт-Петербурга:  Социологический  и 

антропологический анализ / Под ред. В.В.Костюшева. СПб: Норма, 1999.  Мстиславский С.Д. Свое и чужое. О пьянстве // Заветы. 1914, № 4.  

Наркомания  как  форма  девиантного  поведения  /  Институт  социологии  РАН.  Под  ред. 

М.Е.Поздняковой. М., 1997.  

ОЖСӚЖ мазмҧны: Қажеттіліктер классификациясы.  

СӚЖ мазмҧны: Әлеуметтік позитивті, әлеуметтік бейтарап және асоциалды қажеттіліктер. 

 

 Кредит саны – 2 Тақырыбы: Ауытқымалы мінез – құлықтың бірегейлік механизмі  

Тәжірибелік сабақ мазмҧны: .     Нақты ӛмірлік мәселе тудырған жағдайы девиация факторы 

ретінде.  Мәселе  туғызып  отырған  жағдайдың  объективті  мағынасы  және  оны  тұлғаның 

субъективті тұрғыда қабылдауы 

Әдебиеттер  :  Некоторые  результаты  социально-экономического  исследования  проблемы 

пьянства и алкоголизма (по материалам Грузинской ССР). Тбилиси: ТГУ, 1979. /  

Обозненко  П.Е.  Поднадзорная  проституция  Санкт-Петербурга  по  данным  врачебно-

полицейского комитета. Дисс. СПб., 1986.  

Отклоняющееся  поведение  молодежи.  Краткий  словарь-справочник  /  Владимирский 

государственный педагогический университет, Владимир, 1994. ОЖСӚЖ мазмҧны: Жанжал ӛмірдің күрделі жағдайларының мазмұндық қыры ретінде.    

СӚЖ  мазмҧны:  Макрожанжалды  адамдардың  күнделікті  мінез  –  құлық  деңгейімен 

байланысы. Тұлғаның биоәлеуметтік ерекшеліктері және девиация.   

Апта 8. 

Кредит саны – 1 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық механизмі бұқаралық әлеуметтік құбылыс ретінде. 

Дәріс мазмҧны:  

       Бұқаралық әлеуметтік құбылыс деңгейіндегі девиантты мінез – құлық, ауытқымалы мінез – 

құлық әлеуметтануының пәндік саласы ретінде. 

Әдебиеттер  :  Обозненко  П.Е.  Поднадзорная  проституция  Санкт-Петербурга  по  данным 

врачебно-полицейского комитета. Дисс. СПб., 1986.  

Отклоняющееся  поведен  ие  молодежи.  Краткий  словарь-справочник  /  Владимирский 

государственный педагогический университет, Владимир, 1994.  

Отклоняющееся  поведение  современного  городского  подростка  (по  материалам 

социологического  исследования  в  г.Нижнем  Тагиле)  /  Екатеринбург:  Институт  экономики 

УрО РАН, 1996.  

ОЖСӚЖ мазмҧны: Ауытқымалы мінез – құлықтың себептік комплексі;  

СӚЖ мазмҧны:  Шынайы әлеуметтік процестер объективті әлеуметтік қарама – қайшылықтар 

- әлеуметтік институттар дисфункциясы ауытқымалы мінез – құлық. 

 

Кредит саны – 2 

Тақырыбы: Девиантты мінез – құлық механизмі бұқаралық әлеуметтік құбылыс ретінде. 

Тәжірибелік сабақ мазмҧны: Қазіргі Қазақстандағы аномия және ауытқымалы мінез – құлық   

 Әдебиеттер : Вопросы борьбы с преступностью М.: Юридическая литература, 1975.Вып.23.  

Ворошилов  С.,  Гилинский  Я.  Военная  девиантология:  Материалы  научного  военно-

социологического исследования проблем девиантного поведения военнослужащих Кишенев. 

1991.    1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал