Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)жүктеу 58.25 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі58.25 Kb.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Тарих және құқық факультеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы

5В090500-Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша сырттай оқыту түрінің

студенттеріне арналған

«Дінтану»

           

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

Нысан


бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

         

___________  Ақышев А.А.

       (қолы)      

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _________________аға оқытушы Сабданбекова А.А.

        


Философия және мәдениеттану кафедрасы

                                                      

5В090500-Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша сырттай оқыту түрінің

студенттеріне арналған 

«Дінтану»

                                 пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20__ж.   «___»____________кафедра   отырысында   ұсынылған

№_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі______________ Ахметова Г.Ғ. 2010 ж. «____» ________

Факультет   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған   _________

20__ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК   төрағасы  

  ________________   Батталов   Қ.Қ.

 

20___ж.


«_____»__________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Сабданбекова Әсемгүл Әбләшқызы  - философия және мәдениеттану кафедрасының аға

оқытушысы.

тел. 673685  ішкі. 1532 Пән туралы мәліметтер

«Дінтану»   пәні   -  Дінтану   курсын   оқытудың   мақсаты   білікті   мəдениеттанушы

мамандарды   дайындау   жəне   студенттердің   дінтанушылық   білімдерін   қалыптастыра

отырып, дінді анализдеуге жан-жақты дүниетанымын қалыптастыру. 

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

1,2

1

63

3

--

-

--

Емт.


Бар-

лығы


1

6

33

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты- Діндер тарихының əр түрлі діни формаларды қамтыған жүйелері

түсініктемелерімен таныстыру.   

Пәннің міндеттері:

Студенттерге дінтанудың негізгі теориялық мəселелерін жүйелі түрде баяндау. 

- Студенттердің бойында діннің əлеументтік жəне мəдени феномен ретінде маңызы мен

қызметі жайлы түсінік қалыптастыру. 

-   Əртүрлі   дүниетанымдық   көзқарастар   аясында   студентердің   діни   философия   жəне

теологиядағы   алуан   түрлі   көзқарастармен   таныстыру,   сондай-ақ   дінді   сыни   тұрғыда

қарастырудың негізін үйрету. 

1- Студенттерге дінтанудың теориялық тарауларындағы  ұғымдық жəне методологиялық

аппараттарын игеруге көмектесу. 

- Студенттердің бойында философиялық ойлау мəдениеті мен діни мəселелерді құндылық

жəне дүниетанымдық тұрғыдан пайымдау дағдыларын дамыту

Студент білуі керек:

-діннің тарихи даму жолдарын 

-діни мəселеге қатысты негізгі теориялық жəне методологиялық əдістерін. 

-діннің қоғам жəне басқа мəдени салалармен өзара байланысын. 

-дінтану ғылымының негізгі ұғымдық аппаратын. 

-діни   –   теологиялық,   бағалау   ерекшеліктерін,   діннің   қоғамдағы,   мəдениет   жүйесіндегі,

рухани-этикалық өмірдегі орнын. 

Студенттер істей білуі қажет:

-дінтанудың негізгі ұғымдары мен түсініктерін өз бетінше игеруді. 

-дінтануға қатысты мəселелерді еркін түрде талқылап, талдай білуді. 

-өзінің жеке көзқарасын қалыптастыру жəне оны “қорғай” білуді. 5. Пререквизиттер:

философия   негіздері,  əлемдік   философия   тарихы,   жəне   Қазақстан

тарихы, мəдениеттану. 


Пәннің тақырыптық

жоспары


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/106 Пәннің мазмұны

6.1 Пәннің тақырыптық жоспары

р/с


Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық

сағаттар саны 

дәріс-


тер

практи-


калық

(сем)


Зертха-

налық


студия-

лық


жек

е

СӨЖ1

Діннің   теориясының   негіздері,   діннің

элементтері мен құрылымы

0,5


0,5

-

--

-

2Мәдениет жүйесіндегі дін. Ұлттық-

халықтық діндер

0,5

0,5


-

-

--

3

Буддизм0,5

0,5


-

-

--

4

Христиандық0,5

0,5


-

-

--

5

Ислам0,5

0,5


-

-

--

6

Қазіргі заманғы дәстүрлі емес сенімдер0,5

0,5


-

-

--

         БАРЛЫҒЫ :

3

3

7. КУРС КОМПОНЕНТТЕРІ

Пәннің тәжірибелік мазмұны

Тақырып 1. 

Діннің теориясының негіздері, діннің элементтері мен 

құрылымы 

1. Дінді классификациялау проблемасы: 

2. Дінтанудың пәні, құрылымы және методогиясы

3. Дінтанудың кешенді пəнаралық зерттеу саласы ретінде 

4. Дінтану зерттеу пəні ретінде 

5. Діннің   діни   ілім   философия   жəне   ғылымдағы   концептуалдық

табиғаты мен қызметі 

Тақырып 2. Мәдениет жүйесіндегі дін. Ұлттық-халықтық діндер

1. Индуизм, 

2. Жайнизм, 

3. Сикхизм

4. Конфуцилық, 

5. Даосизм, 

6. Синтоизм.

7. Ежелгі славяндардың сенімдері. 

8. Зороастризм, митраизм жəне манихейлік. 

9. Иудаизм.Тақырып 3. 

 Буддизм 

1. Əлемдік дін түсінігі. Буддизм əлемдік дін ретінде. 

2. Буддизмнің шығуы мен таралуы. Буддалық анондар. 

3. Қиыр Шығыс халықтарындағы буддизмнің ерекшеліктері. 

4. Қазіргі таңдағы Буддизм. 5. Оңтүстік   жəне   Оңтүстік   Шығыс   Азия   халықтары   елдерінің   саяси

тарихында буддизмнің ролі. Тақырып 4. 

Христиандық 

1. Христиандық əлемдік дін ретінде. 

2. Православиелік   болып   бөлінеді.   Орыс   православ   шіркеуі.

Реформаторлық қозғалыстар жəне протестанттық қозғалыс. 

3. Католик, православ жəне протестанттық діни ілімі,сенім жүйесі жəне

культтеріндегі ерекшеліктер. 

4. Протестанттық   секталар.   Христиандық   салттар   мен   мерекелер.

Экуменистік   қозғалыс.   Қазіргі   замандағы   христиандық.   Хрисиандық

модернизм. Қазақстанға христиандықтың келуі жəне таралуы. 

Тақырып 5. 

Ислам. 

1. Ислам əлемдік дін ретінде. 

2. Исламның шығуы мен таралуы. 

3. Мұхаммед   пайғамбардың   өмірі   мен   қызметі.   Исламның   діни   ілімі,

сенім жүйесінде жəне культері. Құран жəне 

4. Суннаның шығуы, құрамы. Ислам теологиясы. 

5. Исламдағы   негізгі   бағыттар:   сунниттік   жəне   шииттік.   Шииттік

секталар.   Мұсылман   құқығының   негіздері.   “Əділетті   халифтар”

тұсындағы Ислам. Омейадтар кезіндегі Ислам. 

6. Аббаситтер   кезіндегі   Ислам.   Мысыр   сұлтандығының   тұсындағы

Ислам. 

Тақырып 8.  

Қазіргі замандағы дəстүрлі емес культтер. 

1. Дəстүрлі   діндер   мен   дəстүрлі   емес   культтердің   өзара   байланысы.

Дəстүрлі   емес   дін   бірлестіктердің   өзіндік   ерекеліктері   мен   олардың

классификациясы. 

2. Неохристиандық   культтер:   “Иегова   Куəгерлері”,   “Унификация

шіркеуі”, “Жаңа Өмір”, “Христос денесі шіркеуі” жəне т.б. ислам дінінің

негізінде қалыптасқан қазіргі заманғы секталар: 

3. “Бахаи   сенімі”,   “Бүкілəлемдік   Мұсылмандық   Ахмадия   Ұйымы

(жамағаты)”. 

4. Неоориенталистік культтер: “Халықаралық Кришна Санасы Ұйымы”,

“Трансценденталды   медитция”,   “Тынық   мұхиты   дзен-буддистік

орталығы” жəне т.б. 

5. “Сатана” топтары. 

6. Саентологиялық бағыт. Жаңа магия, спиритизм. 

7. Басқа   да   қазіргі   заманғы   секталр.   Қазақстан   территориясындағы

қазіргі   заманғы   дəстүрлі   емес   культтердің   таралуы   жəне   олардың

қызметі. 


ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М,1986.

2. Элиаде М., 10.Малерт М. Религии человечества. М, 1997.

3. Малерт М. Религии человечества. М, 1997. -  600с.

4. Туфан З. Религия в системе духовной культуры. Учебное пособие. А, 1999. – 106с.

5. Кимилев Ю.А. Философия религии: систематический очерк. М, 1998.

6. Галицкая И.А. Метлик Н.В. Новые религиозные культы и школы. 2001. – 208с.

7. Ислам на территории бывшей Российской империи: энциклопедический словарь. М,

1999. – 166с.

8. Сухов А.Д. Религия в истории общества. М, 1979.

9. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М, 1986.

10. Угрикович Д. Введение в религиоведение. М,1985.Қосымша:

11. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М, 1985.

12. Иванов В., Трофимов Я. Религии Казахстана.  Справочник. А, 1999.

13. ШулембаевК.М. Маги, боги и действительность. А, 1975.

14. Преодолевая религиозное влияние ислама (сборник документов А, 1990.)

15. Иваненко С.Н. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды.

16. Капустин Н.С. Особенности эволюции религии. М, 1984.

17. .Малерт М. Религии человечества. М, 1997.

18. Овсиенко Ф.Г. Социально – этическое учение современного католицизма. М, 1987.

19. Элиаде М., Кулиано Н. Словарь религий, обрядов и верований. М,1997.

20. Элиаде М. Трактат по истории религий. СПБ. 2000.

21. Алексеев М.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1984.

22. Токарев С.А. Ранние формы религии. М,1990.

23. Светлов Г.Е. Путь богов (Синто в истории Японии.Москва

24. Балагушкин Е.Г. Критика идеологии и практика  современного кришнаизма. М, 1984.

25. Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. М, 1990.

26. Будда. История о перерождениях. М, 1991.

27. Буддизм: Словарь (под редакцией Л. Жуковской). М,1992.

28. Великович Л.Н. Католицизм в современном мире. М, 1981.

29. Религия и общество: учебное пособие для ВУЗов. М, 1996. – 775с.

30. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. М., 1975.


Курстың саясаты.

Әрбір   студент   сабақтың   барлық   түріне   қатысуға   міндетті,   топтың   тақырыпты

таллқылауында   белсенділік   танытып,   өз   курстарыныңыздық   қалыпты   жұмыс   істеуіне

кедергі   келтіреді.   Сабақта   өзін-өзі   устаудың   алгиақтығына   шара   қолданылыды,   типті

аудиториядан   қуылғанға   шейін.   Мен   сіздерден   мына   талаптардың   орындалуын   талап

етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу,

университеттің ішкі ережесін бұзбау. 

Сабақтың   жібергендерге   мен   мынадай   айыптық   санкция   белгілеймін;   белгісіз

себептермен   дәріс,   тәжірибе   сабақтарына   қатысқапағандардан   3   балл   алынып

тасталынады. 

Ұй тапсырмасын орынағандарға ең жоғарғы сандық 11 балл қойылады, сөннымен

қатар  тәжірибелік  сабақты  болмағанға  (белгісіз  себептермен)  – 0 балл, үй тапсырмасы

орындалмай қолғандықтан – минус  1 балл. Осы жіберілген сабақтарды студент қайыра

орындап   шыққан   жағдайда   ең   жоғарғы   10   баллдың   орнына   5   балл   қатылады,   алайда

тәжірибе сабағында белгілі себептермен қатыса алмай қалған жағдайда 11 балл қоямын.

Студенттердің   өздін   жұмысы   орындалса   1   балл,   орындалған   жағдайда   0   баллмен

өлшенеді. 

Әрбір   сабаққа   дайындық   міндетті,   берілген   тапсырма   толығымен   оқылуға   тиіс.

Сіздің   дайндығыңыз   тәжірибе   сабағы   барысында   сұрақ   беру   мен   тест   тапсырмаларын

арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі. 

Дәрістік   және   тәжирибелік   сабақ   барысында   белсенділік   танытқан   студент

марапатына 3балл қосылады. Белсенділікке жауап берген студенттің айтарына қосымша

тың материалдар ұсыну. 

 Егер сіз бақылау шаралары уақытында белгілі себептермен қатыса алмасаңыз, сізге

келесі сабақтың барысында қайта өтуіңізге мүмкіндік беріледі, басқаша жағдайда сіз «0»

баллға не баласыз. 

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұраып тест түрінде өтеді. Тест бақылауы

пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі. Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • 6 Пәннің мазмұны
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал