Пәні бойынша оқыту бағдарлажүктеу 94.56 Kb.

Дата16.06.2017
өлшемі94.56 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарла-

масының (

Syllabus) 

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Биотехнология  кафедрасы

                                                     

 

5В072700 «Азық-түлік тағамдары технологиясы»мамандығы студенттеріне арналған

«Сүт өнімдері және балмұздақ технологиясы»

 

ПӘНІ БОЙЫНША  БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар Пәні бойынша оқыту бағдарламасын

(

Syllabus) бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

____________ Т.К. Бексеитов

                        

                  20__ж. ___»____________  

Құрастырушы:

 _________      т.ғ.к., доцент  Туганова Б.С.

                (қолы)             

«Биотехнология» кафедрасы  

5В072700 «Азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандық сыртай  оқу

нысанындағы студенттеріне арналған

«Сүт өнімдері және балмұздақ технологиясы»

 

 пәні бойыншапәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»_________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу

бағдарламасының негізінде әзірленген. 

20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған 

№_____ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ________  К.С. Исаева   20___ж. «____»_____

            (қолы)

  

Факультет   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған_____________________20__ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы  _________ К.К. Сейтханова    20__ж. «_____»___________

(қолы)            

2


1 Оқу  бағдарламасының  құжаты

Пән атауы -  Сүт өнімдері және балмұздақ технологиясы

Компоненттің міндетті  пәніКредит саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 4 кредит

Курс: 4

Семестр: 7

Аудитория сабақтар саны - 75 сағат       

Дәрістер  - 30  сағат   

Практикалық /семинар сабақтары - 15 сағат                                    

Зертханалық – 30 сағат

              СӨЖ – 105 сағат

оның ішінде СМӨЖ – 30 сағат

Жалпы  еңбек сыйымдылығы - 180  сағат

Бақылау нысаны

Емтихан – 5 семестрПререквизиттер

Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,

икемділік   және   машықтар   қажет:   физика,   органикалық   химия,   биохимия,

микробиология,   тамақ   өнімдерінің   процесстері   мен   аппараттары,   азық-түлік

тағамдарының жалпы технологиясы, азық-түлік тағамдарының тауартануы.

Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді

меңгеру үшін қажет: дипломдық жобалау.

2 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

А.Ж.Т. – Туганова Бакыт Сагатовна 

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – т.ғ.к., доцент

Биотехнология кафедрасы А1 112 аудиторияда орналасқан.

 Байланысу телефоны 673685 (1294).

3


3 Пәннің мақсаты және міндеті

Пәннің зерзаты  - сүт өндірісінің шикізаты ретінде және сүт өнімдерін алуының

технологиясы   үшін   сүттің   химиялық   құрамы,   физикалық-химиялық,   технологиялық

және органолептикалық қасиеттері жатады.

Бұл   пәнде   қазіргі   кездегі   материалдық-техникалық   базасына   және   ғылыми-

дәлелденген режимдеріне негізделген сүт өнімдерінің өндіру әдістері, технологиялық

үрдістердің   теориялық   негіздері   және   өндірістің   болашақ   жақсартуының

тенденциялары мен бағыттары баяндалады. 

Пәннің мақсаты – cүт және сүт өнімдерінің технология бойынша өнеркәсіптік–

технологиялық және зерттеу саласында студенттің қажетті білімі болуы тиіс. Пәннің   міндеті   –  сүтті   өндірісте   өңдеу   кезіндегі   физико–химиялық   және

биохимиялық процесстерді зерттеу; сүт өнімдерінің технологиялық өңдеу процестерін,

жаңа технологиялар базасын және саланың замануи даму тенденциясын зерттейді.

     3 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар 

Мына пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс:Жалпы мағлұматы:

–толық құнды тамақтануда сүт және сүт өнімдерінің қамтамасыз етудегі маңызы;

–сүт   өндірісінде   замануи   жаңа   технологиялық   процесстерді   және

технологияларды пайдалануды;Білуі тиіс:

–сүт   және   сүт   өнімдерінің   қасиетін,құрамын,   биологиялық   және     тағам

құндылығы

–дайындалатын   сүтке   талаптарды   шикізаты   ретінде   сүт   өндірісіне   және   оны

жақсарту;

–әртүрлі сүт өнімдері өндірісінде теориялық және тәжірибелік технологиялық

процесттердің мәнін;

–өндірістің принципиалды өзіндік ерекшелігін және өндірілетін өнімнің негізгі

ассортиментін;

–сүт   өнімдердің   жаңа   (экологиялық   таза,   емдік   –   профилактикалық   және

т.б.)түрлер технологиясын өңдеу принципін;

–өнімді   бақылау   әдістерді,   технологиялық   процесстерді   және   дайын   өнімге,

сонымен қатар стандартқа талаптарды;

–технологиялық   процесстердің  интенсивтілігіне  әсер  ететін  негізгі  факторлар,

олардың сүт өнімдердің шығымы, өндіріс эффектілігіне әсер етеді;

–сүт өндірісіндегі қалдықсыз өңдеуді ұйымдастыру негізін;Істей алуы тиіс: 

–алған білімді белгіленген өндірістік шарттарда қолдана білу;

–өндірілетін сүт өнімінің ассортиментін негіздей ала білу;

–сүт   өндірісін   өндеуде   және   сүтті   өңдеуде   қалдықсыз   өндірісті   ұйымдастыра

білу;

–сүт   өнімдердің   өнімділігін   арттыруда   жұмыстарды   жүргізу   және   олардыңсапасын арттыру;

–технологиялық құрал жабдықта санитарлық өңдеуде эффектілі әдісті таңдау;Тәжірибелік ыңғайы болуы тиіс:

–өнімнің материалдық есептеуде және дайын өнімді есептеуде;

–рационалды технологиялық схемалар  және режимдерді өңдеуде сүт өнімдерді

арнайы өндірістік шарттармен және тұтынушылар талаптарымен ескерілуі тиіс;

4


4 Пәннің оқу тақырыптық жоспар

 

Сабақтар түріне байланысты академиялық сағаттардың үлестіруы 

№ 

р/с


Тақырыптардың  

атауы


Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны 

дәрістер


практикалық 

(сем)


зертхана-

лық


студиялық

жеке


Бар

лығы


оның

ішінде


СӨЖ

1

Кіріспе.   Пәнніңмақсаттары   мен

міндеттері.

Шығарылатын

тұтассүтті

өнімдер

ассортименті3

1

32

Тұтассүтті

сусындар

технологиясы.

Өндеу тәсілдері

3

23

3

Ішуге   жарамды

сүттің

технологиясы.Өндеу тәсілдері

3

23

4

Ішуге   жарамды

кілегей

технологиясы.Өндеу тәсілдері

3

23

5

Балалар 


тамақтануға 

арналған 

тұтассүтті 

өнімдер 


технологиясы 

3

23

6

Балмұздақ

технологиясы

5

25

7

Ерекше тұтассүтті

өнімдер

технологиясы5

2

58

Екінші 


айналымдағы сүт 

шикізат 


негізіндегі 

тұтассүтті 

өнімдер 

технологиясы

5

2

5Барлығы:180 

(4 кредит)

30

1530

75

1056 Дәрістер сабақтарының мазмұны

5


Тақырып   1.  Кіріспе.   Пәннің   мақсаттары   мен   міндеттері.   Шығарылатын

тұтассүтті өнімдер ассортименті. Жоспар

1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері.  

2. Шығарылатын тұтассүтті өнімдер ассортименті.  

Тақырып 2. Тұтассүтті  сусындар технологиясы. Өндеу тәсілдері 

Жоспар

1. Тұтассүтті  сусындар технологиясы

2. Өндеу тәсілдері 

           Тақырып 3. Ішуге жарамды сүттің технологиясы. Өндеу тәсілдері

Жоспар

1. Ішуге жарамды сүттің технологиясы. 

2. Өндеу тәсілдері 

Тақырып 4. Балалар тамақтануға арналған тұтассүтті өнімдер технологиясы

Жоспар

1. Балалар тамақтанудың негіздері

2. Балалар тамақтануға арналған тұтассүтті өнімдер технологиясы

Тақырып 5. Балмұздақ технологиясы

Жоспар

1.  Балмұздақ ассортименті

2.  Балмұздақ технологиясы

Тақырып 6. Ерекше тұтассүтті өнімдер технологиясы

Жоспар

1. Жалпы тұтассүтті өнімдер технологиясы

2. Ерекше тұтассүтті өнімдер технологиясы

Тақырып   7.  Екінші   айналымдағы   сүт   шикізат   негізіндегі   тұтассүтті   өнімдер

технологиясыЖоспар

1.  


2. 

7 Тәжірибелік (семинар, зерханалық) сабақтардың мазмұны

1) Тақырып Қышқылды-сүттің және кілегейдің материалдық есептеулері.

Қышқылды-сүтті   сусындар   мен   кілегейдің     технологиясы.   Қышқылды-сүтті

сусындар   мен   кілегейді   өңдеудің   материалдық   есептеулері.   Ірімшікті   өндіру

технологиясы. Ірімшікті өндіру технологиясының материалдық есептеулері. (1 сағ). 

2) Тақырып Сиыр сүтінен жасалған сары майдың материалдық есептеулері. 

Периодты жұмыс істейтін майжасауғыштарда кілегейді былғаумен сары майдың

өндіру технологиясы. Үздіксіз жұмыс істейтін майжасауғыштарда кілегейді былғаумен

сары майдың өндіру технологиясы. Майлылығы жоғары кілегейден сары майды өндіру

технологиясы. Сиыр сүтін өңдеудің материалдық есептеулері. (1 сағ). 

3)   Тақырып.   Сырларды   өндіру   кезіндегі   материалдық   есептеулер.   Сырларды

өндіру технологиясы. Сырларды өңдеудегі материалдық есептеулері (1 сағ).

Тақырып 1. Сүттің натуралдығын бақылау

6


Фальсификация сипаттамасы. Фальсификация деңгейі. Сүттің құрғақ заттардың,

СОМО,   майдың,   тығыздығы   мен   қышқылдылығының   болуына   асхананалық   және

тәжірибелік үлгісін зерттеу.  Сүттің  сипаттамасының және  фальсификация деңгейінің

алгоритмін анықтау. (1 сағ).

2) Тақырып 2. МеСТ бойынша сүттің сапасын бағалау.

Дайындайтын сүттің сапасын бақылау. Үлгілерді жинау ережелері мен оларды

анализге   дайындау.   Дайындайтын   шикізаттың   сапа   көрсеткіштері.   Дайындайтын

шикізат сапасына қойлатын талаптар. Дайындайтын сүттің сапасын анықтау әдістері. (1

сағ).

3)   Тақырып   3.   Факторларға   байланысты   сүтқышқылды   өнімдердің   жәнгеашытқылардың өндіру технологияларын ұйымдастыру және игеру.

Өнімді   және   ашытқыны   дайындаудың   технологиялық   процестері.   Ашытқыны

дайындау үшін  шикізатты дайындау және сапасын бақылау. Ашытқыны дайындау үшін

шикізаттың   (өнімді)   сипаттамасы.   Ашытқыны   өндіруді   ұйымдастыру   және   сапасын

бақылау.   Қышқылды-сүтті  өнімдердің   өндірісінде  нормалдау  бойынша  есептеулер  (1

сағ).


4)   Тақырып   4.   Дефростирленген   ірімшіктің   сапа   көрсеткіштеріне   резервтеу

жағдайының әсері. 

Ірімшікке   нормативті-құқықтық   құжаттау.   Өнімнің   физика-химиялық   және

органолептикалық   көсеткіштері.   Ірімшіктің   ылғалдыұстау   қасиетінін   анықтау.

Дефростирленген   ірімшіктің   сапасына   мұздату   режимдері   мен   сақтау   мерзімінің

әсерлері. (1 сағ). 

5) Тақырып 5. Сары май тұрақтылығын болжамдау.

Органолептикалық бағалау, май монолитінде дисперстілік деңгейі және ылғалды

анықтау, қышқылдық пен майдың ашу мөлшері,   май плазмасының титрленген және

белсенді   қышқылдығы,   сары   майдың   микробиологиялық   көрсеткіштері.   Майдың

қышқылдығын   анықтау.   Нейтралды   қызыл   реакциясымен   сүт   майының   бұзылу

деңгейін анықтау. Сары майдың микробиологиялық көрсеткіштерін анықтау (1 сағ).

6)   Тақырып   6.   Тұзды   емес   тәтті   сиыр   сарымайының     идентификационды

экспертизасы.

Сары   майдың   органолептикалық   көрсеткіштері.   Сары   майдың   титрленген

қышқылының   және   плазмасының   рН   анықтау.   Сүт   майының   балқу   температурасын

анықтау.   Майдың   термотұрақтылығын   анықтау.  Сүт   майының   қышқыл   санын

анықтау (1 сағ). 8 Студенттің өздік жұмыстарының мазмұны

9. Курстік жұмыстар тақырыптары

1. Сүттің биологиялық және  тағам құндылығы.

2. Сүт өндірісіне дайындалатын сүтке шикізаты ретінде қойылатын талаптар. 

3. Технологиялық процесстерге әсер ететін негізгі факторлар.

4. Сүттің алғашқы өндеу технологиясы және тасымалдау

5. Сүттің ақаулары. 10. График консультации СРОП (СРОП составляет 25% из СРО)

№ Виды занятия

понедельник

вторник среда

четверг

пятница


суббота

1.

Консультирование   повопросам лекций

12.35


13.25

2.

Консультирование   повопросам семинаров

12.35


13.25

3.

Консультирование   повопросам СРО

12.35


13.25

7


4.

Консультирование   по

темам курсовых работ

12.35


13.25

5.

Консультации   по   во-просам тестовых зада-

ний


12.35

13.25


Консультация по всем вопросам осуществляется согласно графику СРОП на те-

кущий семестр11. Расписание проверок знаний обучающихся

Посещение   лекции   и   практическая   (семинарская,   лабораторная,   индивидуальные,

студийные) оцениваются 0-100 баллов

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Виды работТема, цель и содержание

задания


Рекомендуе-

мая   литера-

тура

Продолжи-тельность

выполнения

Форма

контроля


Срок сдачи

1

23

4

56

7

1Реферат

3 недели


 

4-ая неделя

2

Реферат


2 недели

6-ая неделя

3

Рубежный


контроль

Модуль 1,2

колло-

квиум


8-ая неделя

4

Реферат2 недели

9-ая неделя

5

Реферат 


2 недели

11-ая неделя

Курсовая


работа

Согласно   утвержденной

тематике

8 недель


14-ая неделя

7

Рубежныйконтроль

Модуль 3,4

колло-

квиум


15-ая неделя

12. Критерии оценки знаний обучающихся

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в форме тестирования, который

охватывает весь пройденный материал. Обязательным условием для допуска к экзамену

является выполнение всех предусмотренных заданий в программе. 

Каждое задание оценивается 0-100 баллов.

 Рейтинг допуска  выводится из средне арифметического всех выполненных за-

даний на текущих занятиях (посещение лекции, домашние задания, задания по СРО, за-

дания по практике и другие, рубежный контроль).

К итоговому контролю (ИК) по дисциплине допускаются студенты, выполнив-

шие все требования рабочей учебной программы (выполнение и сдача всех лаборатор-

ных работ, работ и заданий по СРС), получившие положительную оценку за защиту

курсового проекта (работы) и набравшие рейтинг допуска (не менее 50 баллов).

Уровень   учебных   достижений   студентов   по   каждой   дисциплине   (в

том   числе   и   по   дисциплинам,   по   которым   формой   итогового   контроля   ГЭ)

определяется   итоговой   оценкой   (И),   которая   складывается   из   оценок   РД   и

ИК   (экзамена,   дифференцированного   зачета   или   курсовой   работы/проекта)   с

учетом их весовых долей (ВДРД и ВДИК).

И = РД*0,6 + ИК*0,4

Весовые доли ежегодно утверждаются ученым советом университета и должны

быть для РД не более 0,6, а для ИК не менее 0,3.

8


КП/КР   защищаются   перед   комиссией.  

  Оценка   выставляется   в

соответствии       с       продемонстрированными       знаниями       с       учётом       отзыва

руководителя.

Итоговая   оценка   по   дисциплине   подсчитывается   только   в   том   случае,

если   обучающийся   имеет   положительные   оценки,   как   по   рейтингу   допуска,

так     и     по     итоговому     контролю.     Не     явка     на     итоговый     контроль     по

неуважительной   причине   приравнивается   к   оценке   «не   удовлетворительно».

Результаты   экзамена   и   промежуточной   аттестации   по   дисциплине   доводятся

до   студентов   в   тот   же   день   или   на   следующий   день,   если   письменный

экзамен проводился во второй половине дня.

Для корректности подсчета итоговой оценки знания обучающегося на рубежном

контроле (рейтинге) и итоговом экзамене оцениваются в процентах от 0 до 100%.

Оценка рубежного контроля складывается из текущих оценок и оценки рубежно-

го контроля.

Учебные достижения, то есть знания, умения, навыки и компетенции студентов

по дисциплине «Физиология питания и санитария продовольственных продуктов» оце-

ниваются по многобалльной буквенной системе адекватной ее цифровому эквиваленту

и традиционной шкале оценок: 

Оценка


 

по

буквенной системеЦифровой

эквивалент баллов

Процентное

содержание

Оценка по традиционной

системе


A

4,0


95-100

Отлично


A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Хорошо


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Удовлетворительно

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Неудовлетворительно13. Требования преподавателя, политика и процедуры

Посещение   обучающимися   всех   аудиторных   занятий   без   опозданий   является

обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в порядке установленном де-

канатом. Допускается максимально только два пропуска занятий. Два опоздания на за-

нятие приравниваются одному пропуску. В случае более двух пропусков преподаватель

имеет право в дальнейшем студента не допускать к занятиям до административного ре-

шения вопроса. Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся континген-

том студентов данного курса, запрещается.

Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех заданий – за

3 дня до начала экзаменационной сессии. 

Студенты, не сдавшие все задания, и не защитившие курсовую работу,  не допус-

каются к экзамену.

Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому учебному за-

нятию обязательны. Степень освоения учебных материалов проверяется тестами или

письменными работами. Тестирование студентов может проводиться без предупрежде-

ния.


При   выполнении   самостоятельной   работы   студентов   под   руководством

преподавателя (СРСП) учитывать следующие четыре основные функции. 

9


Первая   –   предполагает   реализацию   активного   восприятия   студентами

информации преподавателя, полученной в период установочных занятий по учебной

дисциплине.

  Вторая   функция   предполагает,   что   студенты   самостоятельно,   на   основании

рекомендаций   преподавателя,   изучают   учебно-методические   пособия,   литературные

источники, выполняют домашние задания, контрольные и курсовые работы и т.д. На

этом этапе от студентов требуется знание методов работы, фиксация своих затруднений,

самоорганизация и самодисциплина. 

Третья   функция   студентов   состоит   в   анализе   и   систематизации   своих

затруднительных ситуаций, выявлении причин затруднений в понимании и усвоении

ими учебного материала, выполнении других учебных действий. Студенты переводят

неразрешимые   затруднения   в   систему   вопросов   для   преподавателя   (ранжируют   их,

упорядочивают, оформляют), строят собственные версии ответов на эти вопросы.

Четвертая   функция   студентов   состоит   в   обращении   к   преподавателю   за

соответствующими разъяснениями, советами, консультациями. 

14 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


           1 Макажанова, Х.Х  Тағам  биотехнологиясы: оқулық /Х.Х. Макажанова, Надирова 

С.А.  - Алматы: Дәуір.-2012.- 208 б.

2 Каримов, Ж. К.   Ірі қара шаруашылығы, сүт пен ет өндіру   технологиясы: оқу

құралы / Ж.К. Каримов,- Алматы: Дәуір.-2005.- 98 б.

3 Александров С.Н. Технология молока и молочных продуктов /С.Н. Александров,-

М.: Донецк: АСТ Сталкер. - 2004-239 с

4   Шалыгина   А.   М.   Общая   технология   молока   и   молочных   продуктов   //А.М.

Шалыгина, Л.В. Калинина.- КолосС.- 2004.-199 с.

5 Кунижев, С.М. Новые технологии в производстве молочных продуктов.- М.: ДеЛи

Принт, 2004.- 236 с.

      

Қосымша


1. Шидловская В.П. Органолептические свойства молока и молочных продук-

тов: Справочник. /В.П. Шидловская – М.: КолосС, 2004– 359 с.

2   Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов  /К.К. Горбатова.-

СПб.: ГИОРД.- 2004.- 314 с.15. Список мультимедийного сопровождения  

1) ______________________.

2) ______________________.

 

10Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал