Пән бойынша оқыту бағдарламасын ( Syllabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/38 бекітемінжүктеу 75.42 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі75.42 Kb.

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Гуманитарлық-педагогикалық факультет

 

Қазақ филологиясы  кафедрасы 

 

  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен

5В020700 – «Аударма ісі» мамандығының сыртқы бөлім студенттеріне

арналған


       

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар 2012

  

Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

                                                 

ГП факультетінің                         

_________       Ж.Т.Сарбалаев

                                                      

«  ___»   ___________2012 жыл

Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Қадырова Б.М.

Қазақ филологиясы  кафедрасы

 

5В020700 – «Аударма ісі» мамандығының сыртқы бөлім студенттерінеарналған

«Кәсіби қазақ тілі»пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   20     ж.   «   »    _______      бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды 2012 ж. «30»__қазан__№5  Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________     Жүсіпов Н.Қ.   2012 ж. «30_» __10__

                  

(қолы)

          (аты-жөні)Гуманитарлық-педагогикалық  факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен

мақұлданды 2012ж.  «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрағасы  

___________ 

Темиров Қ.У.  _______ 2012 ж. «_____»_________

                                  (қолы)

                      (аты-жөні)

 


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

  Қадырова Бақытжан Масалимовна

   ф.ғ.к, доцент 

Қазақ   филологиясы     кафедрасы   А1     корпусында     (мекен-жайы),   324     аудиторияда

орналасқан. Байланысу телефоны 1255

2 Пән туралы мәліметтер

«Кәсіби   қазақ   тілі»   пәні     5В020700-   «Аударма   ісі»     мамандығының     сутденттеріне     3

семестрде 15 аптада оқытылады. Жалпы сағат саны – 90, ауд. сағат саны - 6, тәжірибешілік

– 6с, СӨЖ-84с.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

түрлері


барлы-

ғы

дәріспракти-

ка

зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

Бар-

лығы


2

6

6-

-

-83

1

емтихан4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты: 

Мамандыққа қатысты, өмірге қажет тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру, сөздік

қорды, сөз байлығын игере отырып, тіл үйренушілердің қазақша сөйлеуін, өмірдің барлық

саласында мемлекеттік тілді іс жүзінде қолданып, қазақша сөйлеуді жүзеге асыру. Пәннің міндеттері:

Мамандыққа   қатысты   лексикалық   тақырыптарды   оқыту   барысында   тіл   үйренуші

студенттердің ойлауы мен сөйлеуіне ықпал ететін оқыту әдістері мен тапсырмалар түрлерін

ажырату. Мамандыққа қатысты лексикамен қатар грамматиканы да меңгерту.  Кәсіби мәтін

түрлерімен,   олардағы   мамандыққа   тікелей   қатысты   сөздер   мен   сөз   тіркестерімен

таныстыру.   Кәсіби   мәтін   түрлерін   талдауда   мамандыққа   қатысты   сөздермен   бірге   өз

мамандықтарымен байланысты танымдық материалдарды игеріп, оларды мемлекеттік тіл

– қазақ тілінде айта алатындай, сондай-ақ жазбаша жұмыстар жүргізетіндей дағдыларды

қалыптастыру.   Соның   негізінде   студенттердің   кәсіби   бейімін   екі   тілде   жұмыс   істеуге

дағдыландыру.5. Студенттер білуі тиіс:

Кәсіби бағыттағы мәтіндер тізбегін, әртүрлі жеңілден күрделіге қарай ұстанымға

негізделген   кешенді   тапсырмалар   үлгілерін,   кәсіби   лексика   мен   терминдерін,   ауызша,

жазбаша  тіл дамыту жұмыстарын орындай алуы тиіс.Студенттер істей білуі тиіс:

- қарым-қатынас құралы ретінде тілді меңгереді;

- өз мамандығын игеруде қазақ тілі мүмкіндігін жете пайдалана біледі;

-   мамандыққа   сәйкес   белсенді   лексика   мен   терминдерді   меңгеру   арқылы   нақты

тілдік ортада тілдік қызмет жағдаяттарын меңгереді;

-   коммуникативті   мақсатта   берілген   тапсырмалар,   жаттығулар   негізінде   кәсіби

лексикасын қалыптастыра алады.

6.Пререквезиттер:

- Қазақ тілі

7. Постреквизиттер:

Қазақ тілінің грамматикасы, мамандыққа қатысты кәсіби лексикасы, термин сөздер.8 Тақырыптық жоспар 

р/сТақырыптардың атауы

Бөлінген сағат саны

практи-

калық


(сем)

СӨЖ


1

Қазақ тілінің тарихы. 

Қазақстан-дүниежүзілік қауымдастықта.

Грамматика: Мезгіл, мекен үстеулері.

0,5

6

2Қазақ тіл білімін зерттеуші ғалымдар.

Қазақстан және Америка арасындағы қарым-қатынастар

Грамматика:Септік категориясы

0,5


6

3

Қ.Жұбанов жасаған қазақ тіл білімі теориялары.Америка Құрама Штаттары. Грамматика: Септеулік 

шылаулар.

0,5

6

4Шетелдік білім негізі.

 Грамматика: Етіс категориясы

0,5

6

5Қазақстан және Германия Федеральдық Республикасы

Грамматика: келер шақ түрлері

0,5

6

6А.Байтұрсынұлы – реформатор ғалым.

Маман-полиглот

Грамматика: көмекші есім

0,5


6

7

Қазақ   әдебиетінің   алыптары   және   ағылшынның   атақтыжазушысы Чарльз Диккенс

Грамматика: өткен шақ түрлері

0,5

6

8Тіл мәдениеті, қазақтың фольклоры, шежіресі.

Қазақстан   мен   Франция   серіктестігі.   Грамматика:   -нікі,

-дікі, -тікі жұрнақтары

0,5


6

9

Қазақ дастандары, шешендік өнері.Қазақстан мен Ұлыбритания. Грамматика: мақсат үстеу

0,5


6

10

Халықаралық сыйлықтар. Грамматика: себеп-салдар үстеуі.

0,5


5

11

С.Аманжолов және жазу емлелері.Авраам Линкольннің ұлының оқытушысына жолдаған 

хаты. Грамматтка: болымсыз, белгісіздік есімдіктер

0,5

6

12Сөз сыры, қазақ сөзінің уәжділігі. 

Аударма түрлері. Грамматтика: жедел өткен шақ.

6

13

Дыбыстардың   тіркесімділік   ерекшеліктері,   әдебинормалар.   Сөздік   түрлері.   Грамматика:   сөздікке

байланысты жаттығу жұмыстары.

0,5

6

14Көне түркі жазбалары туралы. 

Қазақстанның   білім   беру   жүйесі.   Грамматика:   тұйық

етістік

0,5


6

15

Жастар шетелде және бізде. Грамматика: сұрау есімдігі2

6

Барлығы:6

83

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы   

Мамандыққа қатысты, өмірге қажет тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру, сөздік

қорды, сөз байлығын игере отырып, тіл үйренушілердің қазақша сөйлеуін, өмірдің барлық

саласында мемлекеттік тілді іс жүзінде қолданып, қазақша сөйлеуді жүзеге асыру. 

10 Курстың компоненттері. Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1- тақырып. Лексикалық тақырып - Қазақ тілі тарихы. Грамматикалық тақырып:

Мезгіл, мекен үстеулері.Қазақ халқының тілі және қазақ тілі тарихы туралы мәлімет бере отырып, елі және

жері, рухани мәдениеті мен тарихы туралы әңгімелей білу. Қазақстанның басқа елдермен

байланысы   туралы   мәлімет   беру.   Мәтін   негізінде   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-

грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.2-   тақырып.   Лексикалық   тақырып:  Қазақ   тіл   білімін   зерттеуші   ғалымдар.

Грамматикалық тақырып: Септік категориясы

Берілген мәтін арқылы студенттерге қазақ тіл білімін зерттеуші ғалымдары туралы

мәлімет   беру.   Мәтін   негізінде   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық

тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

3- тақырып. Лексикалық тақырып: Қ.Жұбанов жасаған қазақ тіл білімі 

теориялары. Грамматикалық тақырып: Септеулік шылаулар.

Берілген мәтін арқылы студенттерге  қазақ тіл білімінің негізін салушы Қ.Жұбанов 

туралы мәлімет беру.Ғалымның ғылыми еңбектері туралы айту. Мәтін негізінде сөздік 

қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру.4- тақырып. Лексикалық тақырып: Шетелдік білім негізі. Граматикалық тақырып:

Етіс категориясы.

Мәтін   негізінде   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық   тапсырмалар

арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.5-тақырып.  Лексикалық   тақырып:   Қазақстан   және   Германия   Федеральдық

Республикасы. Граматикалық тақырып: Келер шақ түрлері.

Берілген мәтін арқылы студенттерге ГФР-мен ҚР-ның арасындағы дипломатиялық

келіссөздердер   туралы   мәлімет   беру.Екі   ел   арасындағы   байланыс   туралы   айту.   Мәтін

негізінде сөздік қорларын молайту, лексика-грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу

дағдыларын қалыптастыру.6-   тақырып.   Лексикалық   тақырып:   Ахмет   Байтұрсынұлы-   реформатор   ғалым.

Граматикалық тақырып: Көмекші есімдер.

Қазақ   әдебиеті   мен   әдебиеттану   ғылымының,   тіл   білімінің   атасы,   ұлы

түрлендіруші-реформаторы А. Байтұрсыновтың ғылыми еңбектері туралы мәлімет беру.

Көмекші   есімдерге   байланысты   жаттығу   жұмыстарын   орындай   отырып,   мәтінмен

байланыстыру.   Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-

грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

7- тақырып. Лексикалық тақырып: Қазақ әдебиетінің алыптары және ағылшынның

атақты жазушысы Чарльз Диккенс. Грамматикалық тақырып: Өткен шақ,түрлері.

Қазақ   әдебиетінің   алыптары   А.Құнанбаев   және   М.Әуезов   туралы   мәлімет   бере

отырып,   екі   жазушының   шығармаларын   талдау.   Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік

қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық   тапсырмалар   арқылы   сөйлеу   дағдыларын

қалыптастыру.8- тақырып. Лексикалық тақырып: Тіл мәдениеті, қазақтың фольклоры, шежіресі.

Грамматикалық тақырып: -нікі, -дікі, -тікі жұрнақтары.

Тіл мәдениеті, қазақтың фольклоры, шежіресі туралы мәлімет беру. Мәтін негізінде

студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық   тапсырмалар   арқылы

сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

9-   тақырып.   Лексикалық   тақырып:   Қазақ   дастандары,   шешендік   өнері.

Грамматикалық тақырып: Мақсат үстеу.

Берілген   мәтін   арқылы   студенттерге   қазақ   дастандары,   шешендік   өнері   туралы

мәлімет   беру.   Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-

грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру 

10-   тақырып.   Лексикалық   тақырып:   Халықаралық   сыйлықтар.   Грамматикалық

тақырып: Себеп- салдар үстеуі 

Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық

тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.11-   тақырып.  Лексикалық   тақырып:   С.Аманжолов   және   жазу   емлелері.

Грамматикалық тақырып: Болымсыз, белгіссіздік есімдіктер.

Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық

тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру12-   тақырып.  Лексикалық   тақырып:   Сөз   сыры,   қазақ   сөзінің   уәжділігі.

Грамматикалық тақырып: Жедел өткен шақты қайталау.

Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық

тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру13-   тақырып.  Лексикалық   тақырып:   Дыбыстардың   тіркесімділік   ерекшеліктері,

әдеби нормалар. Грамматикалық тақырып: Сөздікке байланысты жаттығу жұмыстары.

Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық

тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру14- тақырып. Лексикалық тақырып: Көне түркі жазбалары туралы. Грамматикалық

тақырып: Тұйық етістік.

Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық

тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.15-тақырып.  Лексикалық   тақырып:   Жастар   шетелде   және   бізде   Грамматикалық

тақырып: Сұрау есімдігі.

Мәтін   негізінде   студенттердің   сөздік   қорларын   молайту,   лексика-грамматикалық

тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру

СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағатқа 


шаққандағы көлемі

1

Практикалық сабақтарға дайындалу (сабақтың 

тақырыбы бойынша 

материалды меңгеру,  

тапсырмаларды шешу және 

т.б.)

Жұмыс


дәптері

Сабаққа қатысу

30

4

Қосымша материалды меңгеру  

Конспект 

(және т.б.)

Коллоквиум 

(және т.б.)

20

7Бақылау шараларына 

дайындалу 

1 МБ, 2 МБ , 

коллоквиум, 

бақылау жұмысы, 

тестілеу және т.б.

10

Барлығы


60

4.3.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

1. Қазақстан-дүниежүзілік қауымдастықта

Ұсынылатын әдебиеті: [2], 3-30 бет, [3], 3-50 беттер.

2. Тілдік қатынас негіздері.  

Ұсынылатын әдебиеті: [2], 31-42 бет, [4], 42-52 беттер.

3. Тіл біліміндегі антропоцентризм бағыты. 

Ұсынылатын әдебиеті: [3], 43-52 бет, [5], 5-90 беттер, [15], 53-101беттер.

4. Функционалды грамматика 

Ұсынылатын әдебиеті: [4], 5-63 бет, [5], 12-34 беттер.

5. Этноцентризм мәселелері. 

Ұсынылатын әдебиеті: [2], 5-23 бет, [5], 10-30 беттер.

6. Тілдесім мәселелері. Сыртқы сөз, ішкі сөз. 

Ұсынылатын әдебиеті: [1], 5-30 бет, [4], 5-20 беттер.

7. Тіл біліміндегі бихевиоризм, экспансионизм және функционализм бағыттары 

Ұсынылатын әдебиеті: [5], 5-60 бет, [6], 10-37 бет.


Қорытынды бақылау және ағымдағы үлгерім түрлері бойынша үлес салмағын бөлу

Р/С


Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

1.

ЕмтиханЕмтихан

0,4


Жіберу рейтингісі

0,6


2.

Сынақ


Сынақ

0,4


Жіберу рейтингісі

0,6


3.

Курстық жұмыс (жоба)

Курстық жұмыс

(Курстық жоба)

0,4

Жіберу рейтингісі0,6

Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

р/с СӨЖ түрі

Ең 

жоғары 


ұпай

Берілген мерзімі

Тапсырылатын

мерзімі


Тапсырылатын

мерзімі


1 сабақ 

үшін


Оқу сессиясында 

алынған ұпайлар

Аралық 

сессияда алынған 

ұпайлар


Емтихан 

сессиясында 

алынған 

ұпайлар


30

30

401

Дәріс   сабақтарына

дайындалу

 

жәнеқатысу

3

1818

2

ТС   қатысу   жәнедайындалу

3

183

СӨЖ, БЖ дайындалу

12

30

44

Межелік бақылау

100

 11 Курстың саясаты-

Дәріске, тәжірибелік сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысу;

-

Сабаққа кешікпеу, сабақтан қалмау;-

Тапсырмаларды уақытында орындау;

-

Оқу үрдісіне белсенді қатысу;-

Берілген тапсырмаға жауапкершілікпен қарау. 12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Сатыбаева А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.  – Астана: «Фолиант», 2008. – 231 б.

2. Әлметова Ә. Сөйлеу әрекеті. Алматы, 2007. -112 б.

Қосымша:

3. Түсіпова Қ.Д. Қазақ тілін оқыту. Павлодар, С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2006.

-119 б.

4. Түсіпова Қ.Д. Қазақ тілін оқыту. Павлодар, С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2006.-70 б.

5. Қосымова Г. Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2008. -231 б.

6. Оразбаева Ф.Ш. Қазақ тілінің оқыту әдістемесі. Алматы: Принт-С, 2005. -170 б.

7.   Әбдісүлейменова   Р.   Қазақ   тілін   техникалық   жоғары   оқу   орындарында   оқытуәдістемесі. – Алматы: «Сөздік-словарь», 2007. – 192 б.

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • БЕКІТЕМІН
  • ГП факультетінің _________ Ж.Т.Сарбалаев
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал