Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағыжүктеу 200.14 Kb.

Дата23.03.2017
өлшемі200.14 Kb.

Пән бағдарламасының

(SYLLABUS) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Орындаушылық өнер кафедрасы

        


«Оркестрлік классы » 

 пәні бойынша

5В010600  Музыкалық білім  мамандығының студенттеріне

арналған


ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

ГПФ деканы

______ Ж.Т. Сарбалаев      

   20__ж. «___»_________ 

Құрастырушы: ОӨ кафедрасының,аға оқытушысы ___________Орымбаев Ж.К.

        


«Оркестрлік классы» пәні бойынша

5В010600 «Музыкалық білім» мамандығының күндізгі оқу 

нысанының 

студенттеріне арналған

         

пән бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___» _________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды №_____ хаттама 20__ж. «___»____________

Кафедра меңгерушісі __________ Д.М.Мергалиев 20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

мақұлданды 

№____ хаттама 20__ж. «_____»____________ 

ОӘК төрағасы  ____________ С. Қ. Ксембаева 20__ж. «_____»___________


1. Оқу пәнінің паспорты

Пән атауы 

«Оркестрлік классы» 

Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 8 кредит

Курс: 1,2,3,4

Семестр: 1,2,3,4,5,6,7,8

Тәжірибелік сабақ – 120 сағат

СӨЖ –240  сағат

Соның ішінде СОӨЖ – 60 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 360 сағат Бақылау түрі:

Емтихан  – 1,2,3,4,5,6,7 

Пререквизиттер

■ мамандық

■ полифония;

■ квартет класс;

■ фортепиано;

■ камералық ансамбль. 

Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар

келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: педагогикалық практика

2. Оқытушылар туралы мәлімет және байланысу ақпараты 

Орынбаев Жасқайрат Қайдарович

Мәдениетт қайраткері, ОӨ кафедрасының аға оқытушысы

Ломов   көшесі 64 ,  32-ші аудитория, байланыс телефоны 67-36-85,ішкі 

-11-43.

3. Пән, мақсат және міндеттер


Пәннің пәні  – домбыра аспабындағы күйшілік өнерді кәсіби меңгеретін

болашақ мамандарға арнайы оқылатын. Аспапты жалпы үйрену.Пәнді   оқыту   мақсаты  

  Жан   –   жақты   дамытылған   тұлғаны

тәрбиелеуге   назар   аудара   отырып,   музыка   –   педагогика

факультетіндегі негізгі музыкалық аспап өнерінің барлық

саласынан білімдер және оларды өз шәкірттеріне жеткізе

алатын музыка мұғалімін дайындау.Пәнді зерделеу міндеттері 

Болашақ мұғалімдер міндетіне төмендегідей  талаптар қойылады:

1. Өзінің  бойындағы саздық қабылетін есту

2. Ырғақтық өрнектерді  дәл сезіну 

        3. Сазды есте сақтау, сазды ұшқыр қиял және әртістілік қабілетін дамыту.

4. Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар

Берілген   пәнді   үйрену   барысында   студенттер   мыналарды   білуі   қажет  :

орындаушылық   өнердің   тарихы   мен   теориясы   мәселелері   бойынша   нақтылы

білім бағдарын алу,халық аспаптары мен олардағы орындаушылардың жалпы

ұлттық мәдениет жүйесіндегі тарихи орнын дұрыс түсіну, күйшілік өнерді оқып

үйрену.   Аспаптық   орындаушылық   мамандарын   сапалы   дайындауға   көптеген

мағлуматтар меңгеріледі.

5 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары 

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуір/с

Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша 

байланыс сағаттарының саны

СӨЖ

Дәрістер Практ

икалы

қ

Зертханал

ық,

студиялық

, жеке

Барл

ығы

соның

ішінде

СОӨЖ

1

Аспап аппаратының қойылымы.

-

-5

10

22

Аспап техникасын 

меңгерудегі аппаратты 

дайындау жұмыстар.

-

-

510

2

3Аспаптың негізгі 

позициясы.

-

-

513

4

Барлығы 1  семестр бойынша:

-

-

1533

8

4

Негізгі музыкалық 

аспаптың қол  

қимылдардың 

принциптері

-

-5

15

35

Негізгі музыкалық 

аспаптың қол  

қимылдардың 

принциптері

-

-5

10

36

Сүйемелдеусіз және 

сүйемелдеу мен 

шығармалар.

-

-

513

3

Барлығы 2  семестр бойынша:

-

-

1533

9

7

Альтерация белгілері-

-

510

3

8Әр түрлі күнделікті, 

көлемдегі және 

фактурадан 

шығармаларды  

техникасын бір жүйеде 

меңгеру


-

-

510

3

9Қазақтың халық 

күйлерінің орындауы.

-

-

513

3

Барлығы 3  семестр бойынша:

-

-

1533

9

10

Классикалық шетел композиторлардың 

шығармаларын орындау.

-

-

510

3

11Құрманғазының «Сары 

Арқа», «Серпер», 

«Машина», Дина «Той 

бастар», Тәттімбет 

«Қосбасар», күйлерін 

оркестрмен орындау.

-

-

510

3


12

Казіргі заманның 

композиторлардың 

шығармалардың 

орындауы.

-

-5

13

3Барлығы 4 семестр бойынша:

-

-15

33

9

13

Батыс Қазақстанның күй үйрену мектебі.

-

-5

10

314

Домбырадағы 

позициясының схемасы

-

-5

10

315

Халық күйлері, олардың 

шығу тарихы. 

-

-5

13

3Барлығы  5 семестр бойынша:

-

-15

33

9

16

Күй орындауға шеберлік дағдылар.

-

-5

10

317

Аспаптық шығарма ойнау 

ерешеліктері.

-

-5

10

218

Мектеп тәжірибесіне 

және ер балаларға 

арналған шығармалармен 

танысу

-

-5

13

3Барлығы  6 семестр бойынша:

-

-15

33

8

19

Анализ.Шығармаларын оқу.

-

-10

15

320

Қағыс ерешеліктері.

-

-

1010

2

21 Мемлекеттік емтиханға 

дайындық


-

-

1012

3

Барлығы 7 семестр бойынша:

-

-

3037

8

Барлығы:

-

-

120

240

60

                          

6. Дәріс сабақтарының мазмұны

/  Қарастырылмаған/

7.   Практикалық   (семинарлық)   сабақтардың   мазмұны,   олардың

сағатқа шаққандағы көлемі

Тақырып 1 Аспап аппаратының қойылымы.

Жоспар:

1. Аппаратың қойлымы, алғашқы түсініктер.

2. Схемалық көрнекті жабдықтармен жұмыс жасау.

Тапсырма:

1. Алғашқы аспап туралы  түсініктерді меңгеру.

2. Схемалармен танысу.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.


Тақырып 2. Аспап техникасын меңгерудегі аппаратты дайындау 

жұмыстар.

Жоспар:

1. Аспап аппараттың  техникалық  дайындығы.

2. Аспап аппараттың еркімен жұмсарту мен босату үшін жаттығулар.

Тапсырма:ж

1. Аппаратпен жұмыс жасау.

2. Аспап  техникасына қарап шығарманы таңдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 3. Аспаптың негізгі позициясы.

Жоспар:

1. Аспап аппаратының құрымы.

2. Аспап аппараттың жұмысы – аспата  ойын және сана сезімін ұйымдастыра

білу.


Тапсырма:

1. Аппараттың құрымын, тұрысын білу.

2. Аспап техникасына  қарап шығарманы таңдау.


Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 4. Негізгі музыкалық аспаптың қол  қимылдардың принциптері

Жоспар:

1. Бес негізгі принциптерін өту

2. аспапта ойнау штрихтарды меңгеру.

Тапсырма:

1. Аппараттың құрымын, тұрысын білу.

2. негізгі музыкалық аспаптың техникасына  қарап шығарманы таңдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет


4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.


Тақырып 5. Негізгі музыкалық аспаптың қол  қимылдардың принциптері

Жоспар:

1. Бес негізгі принциптерін өту

2. аспапта ойнау штрихтарды меңгеру.

Тапсырма:

1. Аппараттың құрымын, тұрысын білу.

2. негізгі музыкалық аспаптың техникасына  қарап шығарманы таңдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 6. Сүйемелдеусіз және сүйемелдеу мен шығармалар. 

 Жоспар:

1. Сүйемелдеумен шығармаларды таңдау.

2. Сүйемелдеусіз шығармаларды таңдау


Тапсырма:

1. Берілген шығарманы жаттау

2. Концертмейстермен ойнау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 7. Альтерация белгілері

Жоспар:

1. Берілген оркестр шығармаларын да дирижерлық тәсілдерді қолдана білу.

2. Оркестр шығармаларындағы әр түрлі мазмұнды шығармаларменен жұмыс 

жасау.


Тапсырма:

1. Техника тәсілдермен жұмыс жасау.

2. Дирижерлық схемалармен жұмыс жасау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002


Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып   8.   Әр   түрлі   күнделікті,   көлемдегі   және   фактурадан

шығармаларды  техникасын бір жүйеде меңгеру

Жоспар:

1.  аппараттың бөлімі.

2. Қолдың бос ұстау және оның иелгіштік қабілеттеріне тәрбиелеу.

Тапсырма:

1. Үш қағысты схеманы талдау.

2. Динамикалық әдістерді көрсету.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 9 Қазақтың халық күйлерінің орындауы.

Жоспар:

1. Штрихтарға мән беру.

2. Позициялар мен жұмыс жасау.

Тапсырма:

1. Күйлерді шығу тарихына шолу

2. Күйдін мазмұнын дұрыс жеткізу.


Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 10. Классикалық шетел композиторлардың шығармаларын 

орындау.

Жоспар:

1.Шығармаларды орындау

2.Ерекшеліктерін талдау..

Тапсырма:

1.Огинский «Полонез» орындау.

2. Дж. Бизе «Кармен» операсынан үзіндіні талдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 11  Құрманғазының «Сары Арқа», «Серпер», «Машина», Дина 

«Той бастар», Тәттімбет «Қосбасар», күйлерін оркестрмен орындау.


Жоспар:

1.Күйдің мазмұнын ашу.

2.Күйдің орындау сапасын арттыру.

Тапсырма:

1.Құрманғазының күйін орындау.

2. Динаның күйін орындау.

3. Тәттімбеттің күйін орындау.Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 12 Казіргі заманның композиторлардың шығармалардың 

орындауы.

Жоспар:

1.Ахметов «Темірбектің төкпесі», Құдайбергенов «Желдірме» А. Жайымов 

«Шалқыма». 

2.Олардың әуездерін құлаққа құю.Тапсырма:

1.Бертінгі композиторлардың шығармаларымен танысу.

2. Әдіс амалдармен ерекшеліктерін үйрену..

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет


1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002Тақырып 13 Батыс Қазақстанның күй үйрену мектебі.

Жоспар:

1.Күйшілік құрылымдық негізі мен орындау мәнеріне орай төкпе және 

шертпе деп аталатын екі үлкен орындаушылық дәстүрге бөлінеді.(соларға 

сипаттама беру)

2.Әр түрлі мектеп тұралы сипаттама.

Тапсырма:

1.Төкпе күйлерін орындау.\

2. Шерпе күйлерін орындау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 14 Домбырадағы позициясының схемасы

Жоспар:

1.Схемаларды көрсету.

2.Метрдер.Пунктирлі ырғақ. Синкопа. Тремоло штрихтары.Күрделі метрлер 

мен өлшемдер. Аралас метрлер мен өлшемдер. Ауыспалы өлшемдер.Тапсырма:

1.Схемаларды меңгеру.

2. Метрлермен қолдану, пунктирлі ырғақпен жаттығу жасау, 

синкопа,тремоло,күрделі метрлер мен өлшемдерді жұмыс бағында қолдану.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 15 Халық күйлері, олардың шығу тарихы. 

Жоспар:

1.Халық күйлерінде ең көне үлгілеріне аң құстардың атамен аталатын, жан 

жануарлар туралы күйлерді жатқызуға болады.

2.Күйлердің әуендік интонациясына жоқтау әндер мен жыр толғауларды 

ырғақтық ссарындары негіз болды.

Тапсырма:

1. «Аққу», «Қаз», «Нар», «Ақсақ құлан» т.б күйлерді көрсетіп үйрену.

2. Тарихи, а,ыз күйлерді жаттау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.


5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.


Тақырып 16 Күй орындауға шеберлік дағдылар.

Жоспар:

1.Домбыраның негізгі ойнау тәсілдерімен меңгерген талапкер өз 

орындаушылық шеберлігін одан әрі жетілдірі түсу үшін күрделірек қағыс 

түрлерін әдіс амалдары,ерекшеліктерін үйрену қажет.

2.Этюдтар , жаттығулар ойнау.

Тапсырма:

1.Тәсілдерді меңгеру.

2. Техникалық емтиханға дайындық.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 17 Аспаптық шығарма ойнау ерешеліктері.

Жоспар:

1.Домбыраның орындаушылық мәнерін және нақышына келтіру.

2.Дыбыстың техникалық және әуездік байқау.

Тапсырма:


1.Аспаппен жұмыс жасау.

2. Концертке дайындық.Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып18. Мектеп тәжірибесіне және ер балаларға арналған 

шығармалармен танысу 

Жоспар:

1. Репертуар бойынша таңдау жасап, шығармалармен танысу.

2. Шығарманың формасы , кульминациясы және оның өзгеруі.

Тапсырма:

1. Партитураларды жаттау.

2.  Техникаға қарап шығарманы таңдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002


Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 19. Анализ.Шығармаларын оқу.

Жоспар:

1.  Шығармаладың ойнау методикасы білу және музыкалық талдамасыне 

жасау.

2. Жоспарды құру.Тапсырма:

1. Шығарманың мәтінімен,темпімен оркестр құрамымен танысу.

2.Шығармаларында кешіктіре қолданылатын педальды қолдану.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 20. Қағыс ерешеліктері.

Жоспар:

1. Берілген  шығармаларын  тәсілдерді қолдана білу.

2. Шығармаларындағы әр түрлі мазмұнды шығармаларменен жұмыс жасау.

Тапсырма:


1. Техника тәсілдермен жұмыс жасау.

2. Дирижерлық схемалармен жұмыс жасау.Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 21. Мемлекеттік емтиханға дайындық

Жоспар:

1. мемлекеттік емтиханға берілген  шығармаларын дайындау.

2.  шығармаларындағы әр түрлі мазмұнды шығармаларменен жұмыс жасау.

Тапсырма:

1. Шығармалармен жұмыс жасау

2. Концерттік дайындық

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.


8. Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар

Тақырып 1 Аспап аппаратының қойылымы.

Тапсырма:

3. Алғашқы аспап туралы  түсініктерді меңгеру.

4. Схемалармен танысу.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 2. Аспап техникасын меңгерудегі аппаратты дайындау 

жұмыстар.

Тапсырма:ж

1. Аппаратпен жұмыс жасау.

2. Аспап  техникасына қарап шығарманы таңдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 3. Аспаптың негізгі позициясы.

Тапсырма:

1. Аппараттың құрымын, тұрысын білу.

2. Аспап техникасына  қарап шығарманы таңдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 4. Негізгі музыкалық аспаптың қол  қимылдардың принциптері

Тапсырма:

1. Аппараттың құрымын, тұрысын білу.

2. негізгі музыкалық аспаптың техникасына  қарап шығарманы таңдау.


Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 5. Негізгі музыкалық аспаптың қол  қимылдардың принциптері

Тапсырма:

1. Аппараттың құрымын, тұрысын білу.

2. негізгі музыкалық аспаптың техникасына  қарап шығарманы таңдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 6. Сүйемелдеусіз және сүйемелдеу мен шығармалар. 


Тапсырма:

1. Берілген шығарманы жаттау

2. Концертмейстермен ойнау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 7. Альтерация белгілері

Тапсырма:

1. Техника тәсілдермен жұмыс жасау.

2. Дирижерлық схемалармен жұмыс жасау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.


Тақырып   8.   Әр   түрлі   күнделікті,   көлемдегі   және   фактурадан

шығармаларды  техникасын бір жүйеде меңгеру

Тапсырма:

1. Үш қағысты схеманы талдау.

2. Динамикалық әдістерді көрсету.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 9 Қазақтың халық күйлерінің орындауы.

Тапсырма:

3. Күйлерді шығу тарихына шолу

4. Күйдін мазмұнын дұрыс жеткізу.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.


Тақырып 10. Классикалық шетел композиторлардың шығармаларын 

орындау.

Тапсырма:

1.Огинский «Полонез» орындау.

2. Дж. Бизе «Кармен» операсынан үзіндіні талдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 11  Құрманғазының «Сары Арқа», «Серпер», «Машина», Дина 

«Той бастар», Тәттімбет «Қосбасар», күйлерін оркестрмен орындау.

Тапсырма:

1.Құрманғазының күйін орындау.

2. Динаның күйін орындау.

3. Тәттімбеттің күйін орындау.Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,2006.

Тақырып 12 Казіргі заманның композиторлардың шығармалардың 

орындауы.

Тапсырма:

1.Бертінгі композиторлардың шығармаларымен танысу.

2. Әдіс амалдармен ерекшеліктерін үйрену..

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Тақырып 13 Батыс Қазақстанның күй үйрену мектебі.

Тапсырма:

1.Төкпе күйлерін орындау.\

2. Шерпе күйлерін орындау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 14 Домбырадағы позициясының схемасы


Тапсырма:

1.Схемаларды меңгеру.

2. Метрлермен қолдану, пунктирлі ырғақпен жаттығу жасау, 

синкопа,тремоло,күрделі метрлер мен өлшемдерді жұмыс бағында қолдану.Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 15 Халық күйлері, олардың шығу тарихы. 

Тапсырма:

1. «Аққу», «Қаз», «Нар», «Ақсақ құлан» т.б күйлерді көрсетіп үйрену.

2. Тарихи, а,ыз күйлерді жаттау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 16 Күй орындауға шеберлік дағдылар.

Тапсырма:

1.Тәсілдерді меңгеру.2. Техникалық емтиханға дайындық.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 17 Аспаптық шығарма ойнау ерешеліктері.

Тапсырма:

1.Аспаппен жұмыс жасау.

2. Концертке дайындық.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.


Тақырып18. Мектеп тәжірибесіне және ер балаларға арналған 

шығармалармен танысу 

Тапсырма:

1. Партитураларды жаттау.

2.  Техникаға қарап шығарманы таңдау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 19. Анализ.Шығармаларын оқу.

Тапсырма:

1. Шығарманың мәтінімен,темпімен оркестр құрамымен танысу.

2.Шығармаларында кешіктіре қолданылатын педальды қолдану.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002


Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 20. Қағыс ерешеліктері.

Тапсырма:

1. Техника тәсілдермен жұмыс жасау.

2. Дирижерлық схемалармен жұмыс жасау.

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,

2006.

Тақырып 21. Мемлекеттік емтиханға дайындық

Тапсырма:

1. Шығармалармен жұмыс жасау

2. Концерттік дайындық

Әдебиеттер:

 Негізгі әдебиет

1. А. Жұбанов. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томды. Алматы:

Таймас. Т. 1.-2007.

2. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы 2001ж.

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Алматы 2002

Қосымша әдебиет

4. Жұбанова  А.   Татьяна әнi: Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 

томды·Алматы:Өнер, 1995.

5. Қалдаяқов,  Ш. Бақыт құшағында. Алматы:Өнер,2006.

9.Курстық жұмыстар /қарастырылмаған/

10. СОӨЖ кеңестерінің кестесі

Сабақ түрідүйсенб

і

сейсенбі

сәрсенб


і

бейсенб


і

жұм


а

сенб


і

1. Дәріс   сабақтардың

сұрақтары   бойынша

кеңес


 

беру


/қарастырылмаған/

2. Тәжірибеліқ

сабақтардың

сұрақтары   бойынша

кеңес беру

13.40


14.45

3. ОӨЖ


сұрақтары   бойынша

кеңес беру

15.50

16.55


4. Тест   тапсырмалары

бойынша


 

кеңес


беру/қарастырылмаға

н/

Барлық сұрақтар бойынша кеңестер ағымдағы семестрге СОӨЖ кестесібойынша жүргізіледі.

11. Студент білімдерін тексеру кестесі

Практикалық (семинарлық) сабақтарға қатысу 0-100 ұпаймен бағаланады.Пән бойынша тапсырмалар орындау және тапсыру кестесі

Жұмыстүрі

Тапсырманың

тақырыбы,

мақсаты және

мазмұны

Ұсыны-


латын

әдебиет


Орындау

ұзақтығ


ы

Бақы-


лау

түрі


Тапсыру

мерзімі


1

2

34

5

67

1

Гамманыойнау

4 кілт белгілеріне 

дейін

[1, p. 3-15]

3 апта


жұмыс

дәптер


і

3-апта


2

Күйлерді


орындау

Бір   дыбыстан

диатоникалық

интервалдарды

жоғары

 

жәнетөмен айту

[1, p. 21-

28; р. 36-

51; р.]


4 апта

жұмыс


дәптер

і

7-апта3

Межелік


бақылау

Бірдауыстық 

диктантты жазу.

Нотаға қарап 

әндету

[2, p. 12-27; p. 

130-151]


нота

дәптер


і

8-апта


4

Халық 


әндерді 

ойнау


Тізім бойынша

[1, p. 


110-171; 

p. 182-


224]

4 апта


жұмыс

дәптер


і

11-апта


5

Қүрамды


интервалд

ы 

әндетуҚ.және   ү.9,   кжәне

ү.10, к. 10 (таза 8

шешілуімен)

дыбыстан   жоғары

және   төмен,   к.

және ү.9;

[1, p. 53-

54]


4 апта

жұмыс


дәптер

і

15-апта6

Межелік


бақылау

Бірдауыстық 

диктантты жазу.

Нотаға қарап 

әндету

[2, p. 


122-127; 

p. 133-


158]

нота


дәптер

і

15-апта12. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пәнді   зерделеу   барлық   өткен   материалды   қамтитын   ауызша   және

жазбаша   естиханмен   аяқталады.   Емтиханға   бағдарлама   бойынша   барлық

берілген тапсырмаларды орындау міндетті шарт болып табылады.  

Әрбір тапсырма 0-100 ұпаймен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымдағы сабақтарда жасалған барлық тапсырмалардың 

орташа арифметикалық санынан шығарылады (сабақтарға бару, үй жұмысы, 

СӨЖ тапсырмалары, практика тапсырмалары және т.б., межелік бақылау).

Пән бойынша қорытынды баға студент жіберу рейтингі және қорытынды

бақылаудан   жағымды   баға   алған   жағдайда   ғана   қойылады.   Қорытынды

бақылауға   себепсіз   келмеу   «қанағаттанғысыз»   деген   бағаға   теңестіріледі.

Емтихан   және   межелік   бақылау   нәтижелері   студенттерге   сол   күні   немесе

жазбаша   емтихан   күннің   екінші   жартысында   өткіілетін   болса,   келесі   күні

айтылады.    

Қорытынды   бағаны   дұрыс   есептеу   үшін,   межелік   бақылауда   және

қорытынды емтиханда студент білімін пайыздық мөлшерде 0-ден 100%-ға дейін

бағалайды.

Межелік   бақылау   бағасы   ағымдағы   бағалар   мен   межелік   бақылау

бағасынан құралады.

«Қазақ/орыс   және   шетел   тілдерінің   функционалды   стилистикасы

(ағылшын   тілі)»   пәні   бойынша   студенттердің   оқу   жетістіктері,   көпбалдық


әріптік   оның   сандық   эквивалентіне   және   бағалардың   дәстүрлі   жүйесіне   сай

жүйе бойынша бағаланады:

Әріптік

 

жүйебойынша баға

Балдардың   сандық

эквиваленті

Пайыздық


өлшемі

Дәстүрлі   жүйе   бойынша

баға 

A

4,095-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағаттанарлық

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанғысыз13. Оқытушы талаптары, саясат және тәртіп 

Студенттер үшін барлық аудиторлық сабақтарға кешгусіз келу мәндетті

болып саналады. Сабақтан қалушылық деканат қойған талаптарға сай өтеледі.

Максималды тек қана екі сабақтан қалу рұқсат етіледі. Екі сабаққа кешігіп келу

бір   сабақтан   қалумен   тең.   Екіден   көп   сабақтан   қалу   кезінде   оқытушының

студентті   сұрақ   әкімшілк   деңгейде   шешілмейінше   сабаққа   жібермеу   құқысы

бар.        

Жұмысты  белгіленген  мерзімде  тапсыру  керек.  Барлық   тапсырмаларды

тапсырудың ақырғы мерзімі – емтихан сессияның басталуына дейін 3 күн.  

Барлық тапсырмаларды орындамаған студенттер емтиханға жіберілмейді. 

Тақырыпты қайталау және әрбір сабақ бойынша өткен материалды өтеу

мәндетті болып табылады. Оқу материалдарын меңгеру дәрежесі тестер немесе

жазбаша   жұмыстармен   бақыланады.   Студенттер   ескертусіз   тестілеуге   дайын

болуы керек. Оқытушы   жетекшілігімен   студенттердің   өздік   жұмысы   (СОӨЖ)

кезінде келесі төрт негізгі функция ексеріледі.  

Біріншісі – студенттердің оқу пәні бойынша нұсқаушы сабақтар кезінде

оқытушыдан алынған ақпаратты белсенді қабылдауы.   

Екінші   функция   студенттер   өздігінен,   оқытушы   нұсқаулары   негізінде,

оқу-әдістемелік   құралдарды,   әдебиет   көздерін   оқып,   үй   жұмысын,   бақылау

және т.б. орындауды көздейді. Осы кезеңде студенттер жұмыс әдістемесін білуі,

өз   қиыншылықтарын   айқындау,   өзін-өзі   ұйымдастыру   және   өзін-өзі   тәртіпке

салу қажет.    

Студенттердің  үшінші функциясы  – қиыншылықтар  туғызатын жағдай-

ларды   талдау   және   жүйеге   келтіру,   оқу   материалын   түсіну   мен   меңгерудегі,

басқа   да   оқу   іс-әрекеттерін   орындаудағы   қиыншылық   көздерін   айқындау.

Студенттер шешілмеген қиыншылықтарды оқытушы үшін сұрақтар жүйесіне

келтіреді   (оларды   іріктеу,   ретке   келтіреді,   рәсімдейді),   осы   сұрақтарға   өз

жауаптарын іздейді.    Студенттердің төртінші функциясы – түсінік және кеңес алу мақсатымен

оқытушыға бару.14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Тiлендиев  Н.  Ата толғауы :академиялық шығармалар 

жинағы:күйлер/Нұрғиса Тiлендиев.-Алматы:Өнер. Т.1.-2005.-400 бет

2. Бисембаева  З. Қобыз аспабын үйретуге арналған оқу-әдiстемелiк 

құралы:музыка оқу орындарының оқытушылары мен студенттерiне арналған  

оқу  құралдары/З. Бисембаева; Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық  

консерваториясы.- Алматы: Ценные бумаги,2006.-155 б.  

3.Аравин,   П. В. Даулеткерей и казахская домбровая музыка 19 века/ П.   В.   

Аравин.- Алматы: Онер, 2008.- 240  с.    

4.Мүсiреп,   Е.  Әлемге әйгiлi оркестр:деректi-суреттi тарихи

шежiре/ Еркебұлан  Мүсiреп.-Алматы:Елнұр,2005.  

Қосымша:

5. Намазова,   Қ. Б. Көне аспаптар күмбiрi:естелiк кiтап/Қ. Б.Намазова.-

Алматы,2002.-75 б.

6. Қоразбаев.   А.   Ән-жырым саған, тұған жер:(әндер, күйлер,толғаулар)/А. 

Қоразбаев.-Алматы:Өнер,2007.-391 б.-(ғасырлар үнi).   

7. Жұбанов,   А.  Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томдық[ Ноты ]/ А. 

Жұбанов, Л. Хамиди; либреттосы М. Әуезовтiкi.-Алматы:Таймас. Т. 1.-2007.-

247 б.  


15. Мультимедиялық қамтамасыз етілу тізімі

/қарастырылмаған/Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • 6. Дәріс сабақтарының мазмұны
  • 7. Практикалық (семинарлық) сабақтардың мазмұны, олардың сағатқа шаққандағы көлемі
  • 12. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері
  • Пәнді зерделеу барлық өткен материалды қамтитын ауызша және жазбаша естиханмен аяқталады. Емтиханға бағдарлама бойынша барлық берілген тапсырмаларды орындау міндетті шарт болып табылады.
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал