Педагогика факультеті «Педагогика жəне психология» кафедрасы жалпы педагогика негіздеріжүктеу 1.59 Mb.

бет1/18
Дата14.05.2017
өлшемі1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 М.Өтемісов атындағы Батыс  Қазақстан мемлекеттік университеті  

 

 

   

 

Педагогика факультеті 

«Педагогика жəне психология» кафедрасы   

 

 

ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА НЕГІЗДЕРІ  (пəннің атауы) 

пəннің оқу-əдістемелік кешені 

 

050102 «Бастауышта оқыту педагогикасы жəне əдістемесі» мамандығының 

студенттері үшін қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша 

 

  

Курс – І 

Семестр – 1 

Кредит – 2 

Дəріс –15сағат 

Практикалық сабақтар – 15сағат 

ОЖСӨЖ –  30 сағат 

СӨЖ –  30 сағат 

Емтихан – 1–ші семестр 

Барлық аудиториялық– 60сағат 

 

 

  

 

 


 

Орал, 2012ж.  

 

 I-курс  студенттері  үшін  кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  “Жалпы 

педагогика  негіздері”  пəнінен  оқу-əдістемелік  кешен    Абай  ат.  мемлекеттік 

университетітің    типтік бағдарламасы негізінде құрастырылды. 

 

Құрастырған(дар): Мусагалиева Г.Б.  

Педагогика жəне психология    кафедрасының отырысында қарастырылды. 

15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 

Педагогикалық  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 

бекітілді. 

17.10.2011 ж.  № 3 хаттама 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Қолданушыға нұсқау  

Комплектация  

         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Саз  құралдары»  пəнін    қашықтан  оқытудың  оқу- 

əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 

     1.«Саз құралдары» курсының жұмыс бағдарламасы 

     2. Саз құралдары пəнінен дəріс материалдары 

     3.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне  емтиханға 

дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар 


 

      4. Балтабаев М., Өтемұратова Б «Елім-ай» бағдарламасы бойынша методикалық құрал. 

Алматы, «Атамекен», 1993. электрондық оқу құралы  

 

 Жүйелік талаптар 

Оқу-  əдістемелік  кешенмен  тиімді  жұмыс  жасу  үшін  компьютер  келесі  минималь 

талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор 

166 МГц; 128 Мб оперативті жады; DVD-дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» 

құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 

Құжат тілі: HTML. 1. Оқытушы туралы мəлімет 

Мусагалиева Гульнур Бактыгалиена- Педагогика жəне психология 

кафедрасының оқытушысы  

 

  

 

  

 

Офис: жəне Педагогика психология кафедрасы  Толық мекен-жайы: корпус № 7 – Студенттер көшесі  2 (2- қабат), 212-каб. 

Жұмыс телефоны: 505346 

Үй телефоны:    253358 

Электрондық адрес:  gulnur_muz@ mail.ru  

2. Пəн туралы мəлімет 

Əлемдік  білім  беру  кеңістігіне  ықпалдасуға  бағытталған  Қазақстан  Республикасындағы  білім  берудің  жаңа  жүйесінің 

қалыптасуы  бакалаврларды  даярлаудың  мазмұнын  қайта  қарауды  талап  етті.  Бұл  мамандықтан  кəсіпқой  бакалаврларды  даярлауда 

негізгі пəн педагогика ерекше орынға ие.  

Курстың    мақсаты  -  адамдардың  өмір  іс-əрекетінің  педагогикалық  аспектілеріне  студенттердің  зейінін  аудару, 

педагогикалық  процесті  тұлғаның  өзінің  тиімді  дами  алуын  мүмкін  ететіндей  ұйымдастыруда  педагогикалық  білім  мен  біліктердің 

жүйесімен қаруландыру.  

 

Курс міндеттері: 

- болашақ мамандарды педагогиканың əдіснамалық негіздерімен таныстыру; 

- студенттерде тұтас педагогикалық процесс жөнінде педагогикалық білімдер жүйесін қалыптастыру; 

- білім беру жүйесінің дамуын, тəрбие мен оқытудың мазмұнын ғылыми негіздеу; 

- педагогикалық ойлауын қалыптастыру. 

 

Педагогиканы оқудың барысында студент төмендегілерді меңгеруі қажет: педагогиканың əдіснамалық негіздерін; 

тəрбие мен оқыту процесінің іргелі идеяларын, тұжырымдамаларын, заңдарын, заңдылықтарын жəне принциптерін; педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін; 

педагогикалық теориялар мен мектеп тəжірибесінің диалектикалық өзара байланысын; оқытудың мен тəрбиелеудің мəнін, мазмұнын, формалары мен əдістерін; 

оқыту мен тəрбиелеудің жаңа технологияларының мəнін. Студент білуі қажет: 

педагогикадан алған білімдерін тəжірибеде өз бетімен қолдануды; мектептегі педагогикалық процесті жобалауды жəне жүзеге асыруды; 

оқушыларды тəрбиелеу мен оқыту мақсаттары мен міндеттерін анықтауды; оқушылардың ойлау іс-əрекетін белсендіретін тəсілдерді; 

оқыту мен тəрбиелеудің жаңа педагогикалық технологияларын тəжірибеде пайдалануды. Пререквизиттер:  

 

«Педагогикалық мамандыққа кіріспе»  Постреквизиттер:   

«Педагогика  тарихы  жəне  мектептану»,  «Этнопедагогика»,  «Əлеуметтік  педагогика»,  «Педагогикалық  менеджмент  жəне 

қазіргі  мектептегі  басқару»,  «Педагогикалық  шеберлік»,  «Педагогиканы  оқыту  əдістемесі»,  «Тұлғаны  психологиялық-педагогикалық 

диагностикалау», «Бағдарлы оқытудың теориясы мен технологиясы» пəндері. Оқыту əдістемесі: 

Курсты оқу оқытудың хабарламалық-дамытушы (дəріс, əңгіме, түсіндіру, педагогикалық əдебиеттермен өз бетіндік жұмыс, 

білім  беру  бағдарламалармен  өз  бетімен  жұмыс),  проблемалық-ізденіс  (оқу  материалын  проблемалы  баяндау,  эвристикалық  əңгіме, 

пікірталас, зерттеу жұмысы, кіші топтарда студенттердің ұжымдық ойлау іс-əрекеті), репродуктивті (оқу материалын мазмұндау, үлгіге 

байланысты  тапсырмаларды  орындау)  жəне  шығармашылық-репродуктивті  (педагогикалық  тақырыптарға  шығарма,  эссе  жазу, 

кроссвордтар құрастыру, педагогикалық жағдайларды талдау, іскерлік ойындар, педагогикалық міндеттерді шешу) əдістерін пайдалана 

отырып, дəріс, семинар, мұғалімнің басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы барысында жүзеге асады. 

Студенттің өз бетіндік жұмыстарының формалары: педагогикалық сөздік жүргізу, түпдеректерді конспектілеу, аннотациялау, 

педагогикалық əдебиеттерді рецензиялау. 


   

3.  « Саз құралдары» пəнінің жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS) 

 

 

1-апта №1 кредит сағат 

№1 Дəріс тақырыбы:

  Педагогиканың ғылым ретіндегі жалпы түсінігі 

Мақсаты: педагогика ғылымы туралы түсінікті қалыптастыру. 

Тірек ұғымдар: педагогика, білім беру, теория, концепция, халық педагогикасы,  обьект. 

Жоспар 

1. Педагогика жайында жалпы түсінік. 

2. Педагогика ғылымының обьектісі жəне пəні. 

3. Педагогика - тəрбие жайындағы ғылым. №1 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1. Педагогиканың тарихи даму. (Қазақстандағы педагогиканың дамуы). 

2. Педагогика ғылымының салалары. 

3. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. №1 СӨЖ мазмұны: 

1. Педагогика ғалымының дамуына үлес қосқан ғалым- педагогтар 

2

.

Авторефераттарды зерттеу негізінде

 

зерттеу құрылымын анықтаңыз 

 

  Əдебиеттер: 

1. Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000. 

3. Қоянбаев Р.М. Тəрбие теориясы. А., 1992. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998. 

5. Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

6. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996. 

7. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000. 

8. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997. 

 

№2 кредит сағат №2 Семинар тақырыбы

: Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде 

Мақсаты: Педагогика ғылымының негізгі категориялары, алатын орны туралы түсінік қалыптастыру. 

Тірек ұғымдар: педагогиканың категориялары, категориялық аппарат, ұғым, тəрбие, білім беру, оқыту, жүйе. 

Жоспар 

1. Педагогиканың ұғымдық аппараты. 

2. Педагогика ғылымы мен практиканың байланысы. 

3. Педагогикалық ғылымдар жəне олардың мазмұны. 

4. Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде. 

№2 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  «Педагогикалық  процесс»,  «педагогикалық  жүйе»,  «тəрбие»,  «оқыту»,  «білім  беру»,  «даму»,  «қалыптасу»  ұғымдарын  сөздіктен 

қарап, сөздік дəптеріңізге анықтамасын жазыңыз. 

2. Білім берудің əлеуметтік мəні. №2 СӨЖ мазмұны: 

1. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы қандай формаларда өтеді? 

2. Қазіргі педагогика ғылымының құрылымы қандай? 

Əдебиеттер: 

1.  Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

2.  Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000. 

3.  Қоянбаев Р.М. Тəрбие теориясы. А., 1992. 

4.  Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998. 

5.  Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

6.  Подласый И.П. Педагогика. М.,1996. 

7.  Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000. 

8.  Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997. 

9.  Молдағалиев Б.А. Педагогика. Сөздік. Орал, 2005. 

 

2 апта 

№3 кредит сағат 

№3 

Дəріс  тақырыбы

: Педагогиканың əдіснамалық негіздері 

Мақсаты: Педагогика ғылымының зерттеу əдіснамасы, əдістері туралы түсінік қалыптастыру. 

Тірек ұғымдар: əдіснама, əдіснамалық негіз. 

 Жоспар 

1. Педагогикалық зертеудің əдіснамасы. 

2. Педагогиканың əдіснамалық негіздері. 

№3 ОЖСӨЖ мазмұны 

1.  «Əдіснама» ұғымының анықтамасы жəне мəні. 

2.  Əдіснаманың қызметі. 

3.  Дескрептивті жəне прескрептивті əдіснама. 

4.  Əдіснаманың деңгейлері: философиялық, жалпы-ғылыми, нақты-ғылыми, технологиялық. 

№3 СӨЖ мазмұны 

«Əдіснама» ұғымына анықтама. Жалпы сипаттама. Əдебиеттер: 

1.  Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., 1985.  

2.  Бабанский Ю.К.  Проблемы повышения эффективности педагогических исследовании. М., 1982. 3.  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПБ., 2000. 

4.  Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982. 

5.  Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. М., 1995. 

6.  Загвязинский В.И. Организация опытно-экспериментальной работы в школе. М.,1993. 

7.  Методы психологических исследований./Под ред. В.И.Журавлева. М., 1972. 

8.  Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. М., 1986. 

 

№4 кредит сағат 

№4 

Семинар тақырыбы:

 Педагогиканың аксиологиялық негіздері 

Тірек ұғымдар: аксиология, аксиологиялық əдіснама, құндылық. 

 Жоспар 

1. Педагогиканың жаңа əдіснамасы 

2. Аксиологиялық əдіснамаға сипаттама. 

3. Педагогикалық құндылықтар жайындағы ұғым. №4 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1. Білім берудің гуманистік философиясының мəні. 

2. Педагогикалық құбылыстарды зерттеуде аксиологиялық тұрғыны қолданудың спецификасы. 

3. Аксиологиялық принциптер, олардың педагогикада қолданылуы.  

4. Білім беру – жалпыадамзаттық құндылық. 

№4 СӨЖ мазмұны: 

1. «Педагогикалық құндылықтардың жіктелуі» атты үлгі дайындап, оған сипаттама беріңіз. Əдебиеттер: 

2.  Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

3.  Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000. 

4.  Қоянбаев Р.М. Тəрбие теориясы. А., 1992. 

5.  Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998. 

6.  Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

7.  Подласый И.П. Педагогика. М.,1996. 

8.  Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000. 

9.  Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997. 

 

 3-апта 

№5 кредит сағат 

№5 дəріс тақырыбы:  Əдістер жүйесі жəне ғылыми педагогикалық 

                                           зерттеулердің  логикасы 

Тірек ұғымдар: ғылыми зерттеу əдісі, заңдылық, ғылыми зерттеу, жүйе. 

Жоспар 

1. Ғылым əдісі жайында ұғым. 

 

2. Педагогикалық зерттеудің логикасы. 3. Ғылыми зерттеулерге қойылатын талаптар. 

№5 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Ғылыми-педагогикалық зерттеу əдістері. 

2.  Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің құрылымы мен логикасы. 

№5 СӨЖ мазмұны: 

1.  Оқушының жеке тұлғасын зерттеуде педагогикалық зерттеу əдістерін таңдаңыз. Əдебиет: 

1. Атаханов А.А., Загвязинский В.В. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М., 2003. 

 

 

№6 кредит сағат 

№6 

Семинар тақырыбы

: Зерттеу əдістері, зерттеу əдістерін таңдау принциптері 

Тірек ұғымдар: ғылыми зерттеу əдісі,, ғылыми зерттеу,эксперимент, бақылау, əңгіме, анкета. 

Жоспар 

1. Педагогикадағы зерттеулер. 

2.  Педагогикалық тəжірибені зерттеу əдісі.  

3. Бақылау əдісі.  №6 ОЖСӨЖ мазмұны: 

4. Əңгіме. Сұхбат. Анкета.  

5. Оқушылардың іс-əрекет нəтижелерін жəне педагогикалық құжаттарды зерттеу. 

6.  Педагогикалық эксперимент жəне экспериментті өткізу кезеңдері №6 СӨЖ мазмұны: 

1.  Ғылыми əдебиеттерді пайдалана отырып, ғалым мен мұғалімдердің іс-əрекетіндегі педагогикалық бақылап-зерттеу мен 

экспериментті пайдаланудың мысалдарын келтіріңіз. 

2.  3.Авторефераттарды зерттеу негізінде статистикалық жəне математикалық əдістердің маңыздылығын көрсетіңіз Əдебиеттер: 

1. Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000. 

3. Қоянбаев Р.М. Тəрбие теориясы. А., 1992. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998. 

5. Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

6. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996. 

7. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000. 

      8. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997. 

9. Атаханов А.А., Загвязинский В.В. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М., 2003. 

 

4-апта 

 


 №7 кредит сағат №7 

Дəріс 

тақырыбы:  Педагогикадағы мақсат қою 

Тірек ұғымдар: мақсат, міндет, неотомизм, прагматизм, неотомизм, бтхевиоризм, экзистенциализм. 

Жоспар 

1.  Тəрбиенің  мақсаты. 

2.  Тəрбиенің  міндеттері. 

3.  Қазіргі  шетел  педагогикалық  тұжырымдамалары. №7 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Педагогикалық теория мен практика үшін тəрбие мақсаттарының маңызы. 

2.  Тəрбие мақсатының тарихи-қоғамдық сипаттамасы. Қазіргі кезеңдегі тəрбиенің мақсаты. 

3.  Жан-жақты жəне үйлесімді дамыған тұлға туралы түсінік. №7 СӨЖ мазмұны: 

Тəрбиенің мақсаты ұғымына анықтама беріңіз. Əдебиеттер: 

1.  Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

2.  Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000. 

3.  Қоянбаев Р.М. Тəрбие теориясы. А., 1992. 

4.  Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998. 

5.  Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

6.  Подласый И.П. Педагогика. М.,1996. 

7.  Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000. 

8.  Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997. 

№8 кредит сағат 

№8 

Семинар

 

тақырыбы

: Тұлғаның дамуы, тəрбиеленуі, қалыптасуы мен əлеуметтенуінің өзара қатынасы 

Тірек ұғымдар: тұлға, жеке тұлға, индивид, даралық, даму, тəрбие, қалыптастыру. 

Жоспар 

1. Жеке тұлға туралы түсінік. 

2. Тұлғаның тəрбиеленуі мен қалыптасуы. 

№8 ОСӨЖ мазмұны: 

1.  Қазіргі педагогикадағы жеке адамның дамуы жөніндегі ой-пікірлер. 

2.  Адам дамуындағы ішкі жəне сыртқы əсерлердің байланысы. 

№8 СӨЖ мазмұны 

1. Тəрбиенің айрықша жетекші ролін көрсетіңіз. Əдебиеттер: 

1.  Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

2.  Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Социализация и воспитание. – Ростов-на Дону. 1997. 

3.  Мудрик А.В. Социализация и смутное время. – М., 1991.  

4.  Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

5.  Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – М., 1971. 

 

6.  Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М., 1999.  

5 апта 

№9 кредит сағат 

№9 дəріс тақырыбы: Тұлғаның дамуындағы оқытудың ролі жəне оның əлеуметтенуі 

Тірек ұғымдар: жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының факторлары, қозғаушы күштер, əлеуметтену. 

Жоспар 

1. Тұлға дамуындағы оқытудың орны. 

2. Тұлғаны əлеуметтендіру жəне қалыптастыру факторлары. 

№9 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Жеке адамның дамуындағы теориялық пікірлер. 

2.  Жеке адамның дамуындағы өзіндік белсенділіктің маңызы. 

№9 СӨЖ мазмұны 

1. Жеке адам дамуының өлшемдік критериилері. Əдебиеттер: 

7.  Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

8.  Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Социализация и воспитание. – Ростов-на Дону. 1997. 

9.  Мудрик А.В. Социализация и смутное время. – М., 1991.  

10.  Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

11.  Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – М., 1971. 

 

12.  Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М., 1999.  

№10 кредит сағат 

№10 

Семинар тақырыбы

: Бала - тəрбиенің субъектісі ретінде 

Тірек ұғымдар: тəрбие, тəрбие субъектісі, даму, тұқымқуалаушылық. 

Жоспар 

1. Субьект жəне жеке адам тұлғасының қалыптасуы. 

2. Жеке  тұлғаның  ерекшелігі. 

3. Орта жəне тұқымқуалаушылық.   №10 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Оқыту мен тəрбиенің өзара байланысы. 

2.  Тұқымқуалаушылық пен тəрбиенің өзара байланысы. 

3.  Даму факторлары. Орта. Жақын орта. Алыс орта туралы түсінік. №10 СӨЖ мазмұны: 

1.  Адамгершілік жəне əлеуметтік сапалардың тұқымқуалаушылығы (реферат). 

2.  Даму факторларының өзара байланысы (реферат).  

Əдебиеттер: 

1. Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000. 

3. Қоянбаев Р.М. Тəрбие теориясы. А., 1992.  

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998. 5. Мұханбетжанова Ə., Мұқанбетова Ш. Педагогиканың жалпы негіздері. Орал, 2005. 

6. Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

7. Подласый И.П. Педагогика. М.,1996. 

8. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000. 

9. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997. 

 

 

 

6-апта 

№11 кредит сағат 

№11 

Дəріс тақырыбы

: Тұлға дамуының кезеңдерге бөлінуі 

Мақсаты: тəрбиенің тұлға дамуындағы ролі, əлеуметтену жəне даму туралы түсінік қалыптастыру. 

Тірек ұғымдар:  əлеуметтену, акселерация, жас ерекшелік. 

Жоспар 

1. Тəрбиенің  бала  дамуында  ролі.   

2. Акселерация,  оның  əлеуметтік  жəне  педагогикалық  мəні.            

3. Жас  ерекшеліктері  туралы  ұғым.  Белігіл  кезеңдерге  бөлінуі.    №11 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Белсенділік, оның  түрлері  жəне  тұлға  дамуындағы ролі.   

2.  Белсенділіктің тұлға  дамуындағы ролі. 

3.  Адам дамуында өзін-өзі тəрбиелеудің маңызы. 

4.  Тұлға дамуының педагогикалық тұрғыдан кезеңдерге бөлінуі. 

5.  Тұлға дамуының психологиялық тұрғыдан кезеңдерге бөлінуі. №11 СӨЖ мазмұны: 

Жас ерекшелік кезеңдері бойынша дамудың сипаттамаларын кесет түрінде көрсетіңіз Əдебиеттер: 

1.  Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

2.  Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000. 

3.  Қоянбаев Р.М. Тəрбие теориясы. А., 1992. 

4.  Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998. 

5.  Мұханбетжанова Ə., Мұқанбетова Ш. Педагогиканың жалпы негіздері. Орал, 2005. 

6.  Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

7.  Подласый И.П. Педагогика. М.,1996. 

Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000 

 

№12 кредит сағат №12 

Семинар

 

тақырыбы

: Мектепке дейінгі балаларды дамыту мен тəрбиелеудің ерекшеліктері 

Тірек ұғымдар: жеке тұлға, жас мөлшері, жеке ерекшеліктер. 

Жоспар 

1. 


Мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы. 

2. 


Мектеп жасына дейінгі балаларды тəрбиелеу ерекшеліктері 

№22 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Мектеп жасына дейінгі балалардың анатомо-физиологиялық дамуы. 

2.  Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық даму ерекшеліктері. 

№22 СӨЖ мазмұны: 

1.  Мектеп жасына дейінгі балалардың оқуға дайындығының оқу үлгеріміндегі маңызы. Əдебиеттер: 

1.  Əбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.  

2.  Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000. 

3.  Қоянбаев Р.М. Тəрбие теориясы. А., 1992. 

4.  Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998. 

5.  Мұханбетжанова Ə., Мұқанбетова Ш. Педагогиканың жалпы негіздері. Орал, 2005. 

6.  Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003. 

7.  Подласый И.П. Педагогика. М.,1996. 

8.  Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000. 

9.  Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997. 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал