Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксисжүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет1/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
17147


ҚАЗАҚСТАН  РЕС П У БЛИ КА СЫ   М ӘДЕНИЕТ, А Қ П А РА Т Ж Ә Н Е 

Қ О ҒА М Д Ы Қ  К Е Л ІС ІМ  М И Н И С Т Р Л ІГ ІН Щ  М ЕМ Л Е К ЕТТ ІК  ТІЛДІ 

ДАМ Ы ТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  БО Й Ы Н Ш А Ш Ы ҒА РЫ Л Д Ы

^   лп  Қ азақ грамматикасы.  Ф онетика,  сөзжасам,  морфология, синтаксис.

-  Астана,  2002.  -  784  бет.

І5ВЫ 9965-571-09-0

“ Қ азақ  грамматикасында”  казіргі  қ а за қ  одеби  тілінің 

грам м атикалы қ  ж оне  ды бы сты қ  қүры лы сы   сипатгалады.

Кітап ор түрлі жанрдағы жазба одебиет үлгілерінен, сондай- 

а қ  одеби сөйлеу тілінен алынган бай материалдар негізінде 

ж а зы л д ы .  Т іл д ік   қ ү б ы л ы с т а р д ы ң   ғ ы л ы м и   т а л д а м ы  

норм алы қ  ж оне  стильдік  сипаттамаларм ен  қатар  жүріп 

отырады.

“ Қ азақ  грамматикасы”  алғысөзден  жоне  Ф онетика, 

Ф о ф л о г и я ,  И нтонология,  Сөздін,  м орф ем алы қ  қүрамы ,

С өзж асам ,  М орф ологи я  ж оне  С ин таксис  бөлім дерінен 

түрады .  Әр  бөлім   б о й ы н ш а  ар н ай ы   одебиеттер  тізім і 

берілді.


Р Е Д А К Ц И Я   А Л Қ А С Ы :

ф илология  ғы лымдарының докторы  Ербол  Ж А Н П ЕИ ІС О В  

(жауапты  редактор),

ф илология  ғылымдарының  докторы  Көбей  Х Ү СА ЙЫ Н 

ф илология  ғылымдарының  докторы  Әлімхаи  Ж Ү Н ІС Б Е К  

филология  ғылымдарының  докторы  Нүржамал  ОРАЛБАЕВА 

ф илолоғия  ғы лымдарының  докторы[ Сейілбек  ИСАЕВ 

|

филология  ғылымдарының  докторы ІАйтбай  АЙ ҒА БЫ ЛҮ Л Ы   1 ф илология  ғылымдарының докторы  М ырзатай  СЕРҒАЛИЕВ 

филолоғия  ғылымдарының  докторы  Рақы ш   ӘМ ІР 

филология  ғылымдарының  кандидаты  Нүрғелді  УӘЛИЕВ

П І К І Р   Ж А З Ғ А Н Д А Р :*

әл-Ф араби  атындағы  Қ азақ  М емлекеттік 

Ү лтты қ  университетінің  қ азақ   филологиясы 

кафедрасы.  Кафедра  меңгерушісі:  ф.ғ.д., 

проф ессор  Т.  САЙРАМ БАЕВ 

Абай  атындағы  Алматы  мемлекеттік 

университстінің  қ азақ   тілі  теориясы  мен  әдістемесі 

кафедрасы.  Кафедра  меңгерушісі:  п.ғ.д., 

проф ессор  Ф .Ш .  ОРАЗБАЕВА
жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет