Өз басым бұл бастаманы қол дай мын. Жасыратыны жоқ, білім сажүктеу 0.66 Mb.

бет1/6
Дата01.02.2017
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

Өз басым бұл бастаманы қол-

дай мын. Жасыратыны жоқ, білім са-

ла сында  бақылау дың  жоқ тығы  сал-

да рынан орын алып отырған мәсе-

лелер өте көп. Директордың үстінен 

мұ ға лім дер жиі арыз жазып жата ды 

не ме се 

мұғалімдер 

дирек тордың 

қуда ла уына  ұшырай ды,  одан  қалды, 

ди 


рек 

тордың пара алып ұсталуы, 

оқу шы лар дан  заңсыз  ақша  жи нау, 

мек  теп  тердің  жаңа  оқу  жылына  да-

йын бол мауы секілді мәселе лер өте 

жиі кез деседі. Жыл са йын қайталана 

бе  рер  мұндай  ол қы лықтарды  жою-

дың бір  ден-бір жолы аймақтық де-

пар  тамент құру арқылы бақылауды 

кү  шей ту  болып  табылады.  Оның 

ішін  де  ми нистрлікке  тікелей  бағы на-

тын де 


партамент арқылы бақылау-

дың ма 


ңы 

зы зор. Негізі, депар-

таменттер жер гілікті атқарушы билік-

ке тәуелсіз болуы тиіс. Сонда ғана 

мектептің  ай на ласындағы  қордалан-

ған  мә селе лер  шешіледі. ЖОҚ 

– Меніңше, аймақтық департа-

мент  тер ашудың қажеті жоқ секілді. 

Он сыз да облыстарда Білім басқарма-

лары, ау 

дандарда білім бөлімдері 

жұ 

мыс жа 


сайды. Ендеше, олардың 

қа сына  ай мақтық  департаменттерді 

қо сақ тау  дың  қажеті  қанша?  Рас,  білім 

са ла сында мәселелер бар. Бірақ оны 

ше 

шудің жолы аймақтық депар та-

мент  тер ашу емес еді. 

Бәлкім, мұны кешегі ҰБТ кезінде 

орын алған келеңсіздіктерге орай, 

оның алдын алу, олқылықтарды жою 

мақсатында ұйымдастырып отырған 

болар. Бірақ бізде бір жүйе мен екін-

ші жүйенің қабыспай жататыны өкі-

ніш ті. Өйткені онсыз да алдағы уа-

қыт та 12 жылдық білім беру жүйесіне 

кө 

шуге да 


йындалып жатырмыз. Ал 

12 жыл дық білім беру жүйесіне кө-

ше тін бол сақ, ҰБТ-ыға мұндай ба қы-

лау жа сау дың қажеті болмай қалады. 

Өйткені оқу шылардың білімі жиі-жиі 

тек серіліп, бақыланып отырады. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Владимир ПУТИН, 

Ресей премьер-министрі: 

– «Кавказды Ресейден кесіп 

алып тастау керек» деп пікір айта-

тын  дардың өздерінің бір жерін ке-

сіп алып тастау керек.

(http://ria.ru сайтынан)

№150 (602) 

25 тамыз

бейсенбі


2011 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Абай ЕРГЕШОВ, 

ҚР білім беру ісінің 

үздігі, №219 Ы.Алтынсарин атындағы 

қазақ орта мектебінің директоры:

Қайрош МАҚЫШЕВ, 

О.Жәутіков 

атындағы Республикалық дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған 

физика-математика мектеп-интернатының 

директоры, ҚР білім беру ісінің үздігі, 

физика-математика ғылымдарының 

кандидаты:

5-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Әлем чемпионатына 

дайынбыз ба?

Елдің көбі компьютерді 

ермекке ұстайды

Оқушы дәптерінде 

Ресейдің әнұраны 

қайдан жүр?

Жергілікті басқарма бола тұра, министрліктің аймақтық департамент ашуына қажеттілік бар ма?

МӘСЕЛЕ


Аптап ыстықта дертіне дауа іздеп Ден дер жеріне ат 

басын тіреген емделушілерден көлдің жағасы бір сәт 

те босап көрген емес. Ардагер геолог Хасан Қамашев 

«әсіресе таңертеңгі сағат он бірге дейін және екінді ау-

ғасын, бестен кейін суға түскеннің пайдасы зор» дейді. 

Тұздыкөлдің суы натрий хлорына қаныққан. Ол – қазір 

көп белең алған остеохондроз ауруына, түрлі тері 

ауруларына, салқын тигенге, тыныс алу жолдарының 

ауру ла рына бірден-бір ем. Индер аудандық орталық 

аурухананың бас дәрігері Анар Досбаева: «Тұз 

ды-

көлдің емдік қасиетін саралаған Ресейдің ми не рал-ды сулар аймағындағы Курор тология институты 1980 

жылы «Индердің балшығы ферменттер мен дә 

ру-

мендерге бай» деген қорытынды жасаған. Жалғасы 3-бетте 

Тұздыкөл терең 

зерттеуге сұранып тұр

Табысты туризмнен тауып, тасын өрге 

домалатып отырған елдер аз емес. Біздің де бұл 

салаға түрен саларлық қауқарымыз болғанмен, 

әзірге қарекетіміз аздық қылып тұр. Мысалы, 

мұнайдың астанасы деген атағынан ат үркетін 

Атырауға қонақ болып келген ағайынды 

«алдарқататын» орындар санаулы-ақ. Олар: 

Сарайшық кесенесі, Қиғаш өзенінің бойы, 

Жайықтың жағалауы, Махамбет Өтемісұлының 

мазары. Әсіресе жазда ем алып, демалып қайтатын 

жерлерді күндіз шаммен іздесеңіз де, көзіңізге 

іліктіре алмайсыз. Бұл Атырау топырағында 

шипалы жерлер жоқ дегенді аңғартпайды. 

Басқасын былай қойғанда, қойнауында 

Менделеевтің химиялық кестесіндегі элементтердің 

түгелге жуығы кездесетін Индер тұзды көлінің 

өзі керемет демалыс орнын салуға сұранып-ақ 

тұр. Тек, бір «қызығы», талайдың дертіне дауа 

болып, науқасынан құлантаза айықтырған, ерекше 

қасиетке ие көл облыстың туристік картасына 

енгізілмей қалыпты.

Қазақтың қасиетті жерінде келісті ғұмыр 

кешіп жатса да, үй ішінен үй тігіп қана 

қоймай, Қазақстанның елдігіне, мәдениеті 

мен тіліне күмәнмен қарайтын ұйымдар аз 

емес. Тәуелсіздігіне 20 жыл болған дербес ел 

мемлекеттік тілін өркендетуге бет бұра бастаса, 

төбе шашы тік тұрып, байбалам салатын 

«ЛАД» славян қозғалысы Еуропа елдерінің 

бірінде қызмет етсе, баяғыда-ақ «сепаратистік 

қозғалыс» аталатын еді. Мемлекеттік тілді 

дамыту бағдарламасы мен тіл туралы жаңа 

заңның жобасына қатысты қазақ тілінің қолдану 

аясының кеңеюіне ашықтан-ашық қарсы 

шыққан бұл ұйымға жақында Ресей социологі 

Максим Акимов «Орыстар, ояныңдар!» деп хат 

жазып, отқа май құя түсті. 

ДАТ!

6-б

етте

Рудик МНАЦАКАНЯН:

Дүкеннің тең жартысын, 

яғни 50 пайызын 

өз тауарларымызбен 

толтыруды 

міндеттеуіміз керек

СҮЙІНШІ!

Қазақ альпинистері «қыңыр» шыңды бағындырды

Қазақстан 

альпинистері 

Мақсұт Жұмаев пен 

Василий Пивцов 

биіктігі 8611 

метр К2 шыңын 

бағындырды (Бұл 

шың «Чогори» 

деп те аталады). 

Бірнеше жылдан 

бері осы шыңның 

ұшар басына 

шыға алмай 

жүрген мұзбалақ 

жігіттеріміз 

23 тамыз күні 

көптен бергі 

мақсаттарына жетті. 

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,39

211,31

5,06

22,91

1,44

11176,76

1574,37

1236,98

108,95

1756,17

Ұлтымызды қорлап жатқанда 

құзырлы орындар неге үнсіз?

Мақсұт Жұмаев осындай алыс са-

пар ға шықса, біздің «Толғау» серік тес  тігі 

онымен байланысын үзбей, хабар ла сып 

тұрады. Мысалы, tengrinews.kz порталы 

Жұмаев пен Пивцовтың әр бір қадамын 

қадағалап, жазып оты 

рады. Біздің 

газетіміз де осы екі қай сар жігітіміздің 

алыс сапардағы жо 

рық 

тарына жиі-жиі тоқталып отырады. Әдетте Мақсұт 

өздерінің не істеп, не қойғандарын 

жазып отыратын. Бірақ кейінгі күндері 

ол бұрынғысынша бәрін егжей-тегжей 

жазбай кетті. Тек әйелі Ольга Жұмаеваға 

СМС-хабарламалар жіберіп тұрды.

Төрт альпинистің К2 шыңының ба-

сына шыққаны жайлы қуанышты ха-

бар ды осы Ольгадан естідік. Содан соң 

не 


міс альпинисі Ральф Дюймовецтің 

хаттарынан білдік. Бұл адам төменде 

(негізгі қоста) К2 шыңының төбесіне 

өрлеген төрт альпинистің әрбір қадамын 

аңдып, дүрбімен қарап отырған. Содан 

соң хат жазып, бүкіл ғаламторды ха-

бар дар етумен болды. Оның жанында 

Том ми Хенрич деген аргентиналық фо-

тограф болған. Ал шың басына шық-

қандар – қазақтар Мақсұт Жұмаев пен 

Василий Пивцов, Австрияның батыр 

қызы Герлинде Кальтенбруннер және 

поляк Даррек Залуски.  

Қазақ альпинистерінің бұл же тістіктері 

елімізге тез тарады. Ал Пре мьер-министр 

Кәрім Мәсімов Twitter-дегі микроблогы 

арқылы Мақсұт Сағын 

тай 


ұлы мен 

Василий Талғатұлын ерен же тістіктерімен 

құттықтап, елге аман-есен оралуларына 

тілектес екендігін біл дірді.

Чогориді бағындыру біздің жі 

гіт-


терге оңай болған жоқ. Олар Алма ты-

дан 16 маусымда кеткен. Содан бері – 

Қарақорымда. Бірақ биыл такти ка ла рын 

өзгертіп, Чогориге Пакистан жа 

ғы 

нан 


емес, солтүстігінен, яғни Қытай жа ғынан 

шықты. Биыл жылдағы бағыт 

тарын 

өзгертіп, өздерінің жоспарларына осын-дай бір өзгеріс енгізген. Спортшылар 

ырым шыл келеді ғой. Жалғасы 7-бетте   

Шын мәнінде ел бірлігін ойлайтын болса

шындыққа жанаспайтын, ұлт араз 

дығын 


қоз ды ра тын  шикі  зерттеуді  «қа нын  сор ға-

латып» біздің елдегі орыс қауымы өздерінің 

www.russianskz.info сайтына жариялайтын 

ба еді?! 

Жолданған хаттан орыс ұлтшыл дығының 

иісі мүңкиді. Ұлан-ғайыр жері бар бейбіт 

жатқан көрші елге келіп килігеді. Әлгі ғалым-

сымақ өзге мемлекет тің ішкі ісіне араласып, 

тұ 

рақсыздыққа әке летін әрекетке барғаны 

бір бөлек, Ұлы қа зақ халқының кәрі тари-

хына қиянат жа саған. Құр сөзден қуырдақ 

қуыр 


ған са 

баз 


дың хатынан үзінді келтіре 

оты  райық.«Қазақстанда қазақтар «бірінші ұлт», 

яғ ни негізгі мемлекетқұраушы ұлт, ал орыс-

тар сырттан келуші деп жария 

ланғаны – 

ғылымға қайшы келетін өтірік дү 

ниелер... 

Бұл жерлерге орыстар кел генше ештеңе бол-

маған. Болса қазіргі Қазақстанның оңтүстік 

өңір лерінде бірді-екілі ауылдар болған шы-

ғар, алайда ешқандай қала да, өркениет те 

болмаған. Ресейдің ішкі губернияларынан 

кел  ген орыстар (славяндар) алғашқы тұр-

ғын   дары болды. Міне, солар аталған жер-

лер  дің нағыз түпкілікті әрі жергілікті халқы 

са налады».

Жалғасы 2-бетте 

Жаңа оқу жылынан бастап облыстарда Білім 

және ғылым министрлігінің аймақтық 

департаменттері ашылады деп күтілуде. Аталмыш 

департаменттердің басты қызметі жергілікті 

атқарушы орындар мен білім беру ұйымдарының 

жұмысын бақылау, оқыту әдістерін жетілдіріп, 

педагогтерге кәсіби тұрғыдан қолдау көрсету болып 

табылады. Негізі, облыстарда Білім басқармалары 

бұрыннан бері жұмыс жасайтыны белгілі. Тек Білім 

басқармалары жергілікті атқарушы орындарға 

бағынса, аймақтық департаменттер тікелей 

министрлікке бағынады деп күтілуде. Бір кездері 

білім басқармаларының да департамент деп 

аталғаны рас. Олай болса аталмыш 

құрылымдардың қызметі бірін-бірі қайталау емес 

пе? Аймақтық департаменттер осы саладағы 

мәселелерді шешуге мұрындық бола ала ма? 

Тақырыпқа орай мамандардың пікірін білген едік...

Нұрғазы САСАЕВ

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№150 (602) 25.08.2011 жыл, бейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kzТҮЙІН

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

САЯСИ БЮРО

Галстук тақпайтын Президенттер бар ма?

Бұған дейін Ливиядағы көтерілісшілер билікті толықтай өз қолына алды 

деген хабар таратылған еді. Алайда қазір оның жалған ақпарат екені айты-

лып жатыр. Көтерілісшілер билікті алды ма?

Қанат САРЖАНОВ, Жамбыл облыcы

Жуырда Астанада өткен бір саммитте Ресей Президенті Дмитрий Медве-

дев галстукпен келіп, шешіп тастады дейді. Жалпы, Президенттер қандай 

жағдайда галстук тақпайды?

Бауыржан ИМАНОВ,

 Атырау

Каддафи резиденциясында 

көтерілісшілердің туы тұр

БЕЗБЕН

Мемлекеттік шенеуніктер мен сая-саткерлердің барлығы галстукпен жүретіні 

рас. Президенттердің бейресми кездесу-

лерінде олар көп жағдайда галстук тақ-

пайды. Мысалы, өткенде Астанада Ұж-

ым дық қауіпсіздік шарты ұйымының бей-

ресми саммиті өткендіктен, ұйымға мүше 

елдердің басшылары бейресми киініп 

келді. Сол сияқты Шанхай ынтымақтас-

тық ұйымының басшылары да бұдан 

бірне ше жыл бұрын галстуксыз кездесу-

лер ұйымдастырып тұратын. Сондай-ақ 

мүлде галстук тақпайтын Президенттер 

де бар. Иран Президенті Махмұд Ахма-

динежад, Ауғанстан басшысы Хамид 

Карзай, Боливия көшбасшысы Эво Мо-

ралестер ұлттық киімдерімен жүргенді 

ұнатады. Сол сияқты бұрынғы Ирак бас-

шысы Саддам Хуссейн, бүгінде басынан 

бағы, астынан тақ кеткен Ливия лидері 

Муаммар Каддафи де ешқашан галстук 

тағып ел алдына шықпаған.

Батыс елдерінің бұқаралық ақпарат 

құралдары Каддафиді биліктен тезірек 

кетіру үшін ақпараттық шабуыл жасап 

жат қаны рас. Алайда ливиялық көтеріліс-

ші 


лердің Муаммар Каддафидің негізгі 

резиденциясын алғаны жөніндегі ақ парат 

жалған емес. Себебі ол туралы бейне-

түсі рілімдер ғаламторда жетерлік. Қазір 

Каддафидің резиденциясының төбе 

сін-


де  көтері ліс шілердің  қызыл-қара-жасыл 

түсті туы ілініп тұр. Сондай-ақ Ливия ның 

көп теген шетелдегі елшіліктері бұрын ғы 

туларын осы көтерілісшілер туымен ал-

мастырып жатыр. Ғаламтордағы бейне-

жаз 


баларға жүгінсек, Ливия астанасы 

Триполидің көшелерінде көтерілісшілер 

биліктің құлауын тойлатып жатыр. Деген-

мен сарапшылар қауымы Каддафи тұтқын-

далмайынша, Ливияда тұрақтылық пайда 

болады дегенге күмәнмен қарайды. Жапон мен АҚШ-тың ғалымдары 

«Алаш» деп алып-ұшып тұр...

БА

СТАМА

Басы 1-бетте

Ол тұрмақ, Битлз бен Виктор Цойға да 

ескерткіш қойдық емес пе? Астанадан 

Ақан серіге ескерткіш бұйырмаса да, Құла-

геріне тұрғыздық. Хайуанның қасында Ас-

танамыздың төрінен ойып тұрып орын 

алуға Әлекең лайық емес пе? Бұл базына-

мызды таңды таңға соғып айта беруге бо-

лады. Бірақ «Жамал апайды қартайтқан 

Алтайды айтқанымыздан» не өзгерді дей-

сіз. Мүмкін, ескерткішке бастар баспалдақ 

жетіспей тұрған шығар? 

Десек те, ол сатыға да қадам басып 

келе жатқан тәріздіміз. Сол қадамның бірі 

– «Нұр Отан» партиясының бастамасымен 

қыркүйектің 13-і күні өтетін Әлихан Бөкей-

ханның 145 жылдығы мен Тәуелсіздігіміздің 

жүрген ғалымдардың да осы жұмысқа 

араласуын қаладым. Осы ниетпен біраз 

ғалымдармен байланыстым. Соның ішінде 

Әлихан өмірін терең зерттеп жүрген ғалым, 

«Азаттық» радиосының Прагадағы тілшісі 

Сұлтан-Хан Аққұлұлымен хабарласып, хат 

жазысып, ақыл-кеңес сұрап, осы конфе-

ренцияны ұйымдастыруға көмектесуге 

шақырдым. Осы үшін сол кісіге алғысымды 

білдіргім келеді», – дейді Ерлан Қарин.

ТӘУЕЛСІЗДІК БІР КҮНДЕ КЕЛГЕН ЖОҚ

Айтпақшы, конференцияның екі тақы-

рыпты біріктіруінің де өзіндік сыры бар. 

Ерлан Қариннің айтуынша, конферен ция-

ның мақсаты – Тәуелсіздігімізді алуға зор 

үлес қосқан қайраткерлерімізді жас ұрпақ-

қа таныту. «Біз Тәуелсіздікті бір күнде не 

кез дейсоқ алған жоқпыз. Мен мұндай пі-

кірге қарсымын. Біз Тәуелсіздігімізді дә-

ріптеген кезде Тәуелсіздік қолымызға бір 

күнде ғана тигендей пікір қалыптастырып 

жатамыз. Солай көрінсе де, негізінен, 

бұған себеп болған – Желтоқсан оқиғасы 

бар, 50-60 жылдарда болған ұлттық қоз-

ғалыстар бар, оны көпшілігіміз біле бер-

мейміз, сондай-ақ «Алаш» қозғалысы бар, 

керек десеңіз, Кенесары хан көтерілісі де 

азаттығымызды алуға үлкен себеп болды. 

Яғни біз Тәуелсіздікке қаншама қантөгіс, 

қаншама жанның құрбандығы арқасында 

қол жеткізгенімізді кейінгі ұрпаққа ұғын-

дыруымыз керек», – дейді ол. ЖЕТІ ТОМДЫҚ ҚОЛ ЖЕТПЕС 

БОЛМАСА ЕКЕН...

Конференцияның шымылдығы Әлихан 

Бөкейхан шығармаларының жеті томдық 

то лық жинағының тұсаукесерімен ашыла-

ды екен. Арысымыздың еңбектерін жинақ-

Ұлтымызды қорлап жатқанда 

құзырлы орындар неге үнсіз?

Өзін социолог деп таныстырған ғалым 

осы бір хаты арқылы арғы тарихынан да, 

бергі жылнамалардан да мақрұм екенін 

көрсетіп отыр. Арғы тарихымыздағы Ал-

тын Орда, түркілердің империясы болғаны 

туралы тіс жармайды. Бергісі үш жүздің 

басын қосып, қазақты Ұлы мемлекетке ай-

налдырған ұлт көсемі Абылайдың ерлігі 

мен ғасырлық саясатын жоққа шығарады. 

Көкше жерінде хан ордасының тігілгенін 

және сол өңірдегі солтүстік қазақтарының 

сақалды көпестерге мұрнын шүйіре мен-

сінбей сауда жасағанын ұмытса керек. 

Жуырда www.namys.kz сайтына «Отарлау: 

деректер мен дәйектер» атты мақала 

жарияланған еді. Сайт материалындағы 

мына материалдар Акимовке жауап деп 

ойлаймыз. 

Г.Д.СОКОЛ, американ тарихшысы:

– Шындыққа жүгінсек, орыстар 

азиялық көшпелілерге (қазақтарға) 

мәдениет үлгісін беруге жарамсыз 

халық болатын. Ресейдің үстем тап 

өкілдеріне жұққан батыс мәдениетінің 

мөлшері «пышақтың қырындай» ғана 

еді. Ал қалған бұқарасы мәдени дәре-

жесі жағынан азиялық тұрғын дардан 

онша жоғары емес. Ресей көрші халық-

тарды отарлағанымен, оларға ағыл-

шындар сияқты рухани һәм мәдени 

ықпал әкелген жоқ.

Л.ПАРК, 

Колумбия университетінің профессоры:

– Кеңес өкіметінің алғашқы жыл-

дарынан-ақ мұсылман халықтары сая-

си дискриминацияға ұшырады. Кеңес 

өкіметі олардың жері мен малын тәр-

кілеп, жаңадан қоныстануға келген ор-

ыстарға бөліп берді. Жетісу жерінде 

қа зақтарды түгелдей ауылшаруашылық 

жұмысына жұмылдыру деген желеумен 

құлдық тәртіп орнатылды. Шын мә нін-

де, қазақтарды орыс шаруаларына ба-

ғынышты етті. Қашқандарды өлім жа-

засына кесті.

Әлеуметтану ғылымында этникааралық 

қатынастардан диссертация қорғаған 

Максим Акимов өз сөзінде былай дейді: 

«ҚазССР мен қазіргі Қазақстанның не-

гізін тек қана орыстар қалады. Егер орыстар 

қалалар салмағанда, жаңа технологиялар 

әкелмегенде, шаруашылық пен өндіріс 

ошақтарын салмағанда қазақтардың тағ-

дыры қазіргі Моңғолия, Қытай, Пәкістан 

мен Ауғанстан халқының өміріндей болар 

еді... Басы ашық даулы мәселе болса да, 

қазіргі Қазақстанның территориясы – бұл 

«байырғы қазақ жері» деп жарияланды!.. 

өзінде әлем бойынша Александрия кіта-

пханасынан кейінгі екінші орын алатын 

бай кітапханасы болған Отырарда өркениет 

болмады дегенге кім сенеді?! Әл-Фараби, 

Аббас Жаухари, Арыстанбаб пен Қожа Ах-

мет Ясауи орыс мәдениеті арқылы адам 

болған ба? Жергілікті орыстардың қол-

тығына су бүркуді ғана мақсат еткен хат 

жазушы бергідегі Қасым хан салған қасқа 

жолдан да хабарсыз екенін көрсетті. Аки-

мов Қасым хан кезіндегі қазақ жерінің 

оңтүстігі – Ташкентке, батысы Астраханьға 

дейін созылғанын, сол кездегі 1 млн ғана 

халқы бар Қазақ елімен бірінші болып 

Мәскеу мемлекетінің дипломатиялық 

қатынас орнатқаны жазылған тарихты 

қайта оқып шығуы керек. Сол кездің өзінде 

мүлік заңы, қылмыстық заңы, әскери заңы 

мен елшілік дәстүрлері болған елді өр-

кениетсіз, шекарасыз болды деп айтуы – 

барып тұрған қаскөйлік. Қасым ханның 

ке зінде қазақ жері Түркістан (Оңтүстік Қа-

зақстан), Жетісу (Жетісу өңірі), Сарайшық 

(Батыс Қазақстан) Ұлытау (Ор талық, Сол-

түстік және Шығыс Қазақстан) әкімшілік-

территориялық уәлаяттарына бөлінді. 

Еліміздегі бірқатар ақпарат құралдары 

еліміздің Сыртқы істер министрлігі Максим 

Акимовтің заң алдында жауап беруін талап 

Ресейде Ломоносов пен Менделеевтер 

болғанда, қазақтар көшпелілер деңгейінде 

мал бағып жүрген. Орыс халқы интеллек-

туалды күші мен барлық мүмкіндіктерін 

салып, мәдениет пен елдікті қалыптас-

тырды...»

Бұл – енді көпе-көрінеу айтыла салған 

сөз. Ұлтты ашықтан-ашық қорлау деп 

түсінген жөн. Әлемнің екінші ұстазы әл-

Фарабидің кіндік қаны тамған жерде 

өркениет болмады дегенге көр соқыр, тас 

керең болмаса, ешкім сене қоймас. «Оң-

түстікте бірді-екілі қоныс-қорымдар ғана 

болған шығар» деген әлеуметтанушы ұлы 

түркілердің қасиетті орталығы Түркіс-

танның 2000 жылдан астам тарихы бар 

екенін белмейтін болса керек. XII ғасырдың 

20 жылдығына арналған «Алаш мұраты 

және Тәуелсіз Қазақстан» тақырыбындағы 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфе-

ренция болайын деп тұр. 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал