Оқу уақытының бөлінуіжүктеу 359.79 Kb.

бет4/4
Дата28.05.2017
өлшемі359.79 Kb.
1   2   3   4

15-нұсқа. 

 

1.Ерік дегеніміз не?  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дҥние заттары мен қҧбылыстарының адам қажетіне сәйкес келуі-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын 

психикалық процесс. 

 

- адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тҧрақталуын кӛрсететін қҧбылыс 

 

- адамның ӛз мінез-қҧлқын меңгере алу қабілеті.  

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, 

жалпы белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

 2. Қабылдау ерекшелігінің қайсысы екенін табыңыз. Тҧтастығы, мағыналылығы, таңдамалылығы, тҧрақтылығы, иллюзия, 

апперцепция. 

                            - сыртқы жағдайдың ӛзгеруіне қарамастан, заттардың кейбір     

                               қасиеттерінің бір қалыпты қабылдауын. 

 

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 1. Қабілеттер тобына кіретін адам мҥмкіндігі- 

А) кӛру 


В) есту 

С) тік жҥру 

Д) ән салу 

Е) сӛйлесу 

2. Адам қабілетінің негізі 

А) тума беріледі 

В) гендік бағдарлама 

С) жоғары рухтан 

Д) нәсілден 

Е) қызметіне орай қалыптасушы бастама 

3. Қабілеттің биологиялық негізінде екендігін дәріптеген ежелгі ғҧлама- 

А) Аристотель 

В) Платон 

С) Демокрит 

Д) Солон 

Е) Гиппократ 

4. Қабілеттер дамуының анатомиялық-физиологиялық нәсілдік белгісі- 

А) ептілік В) нышан 

С) дағды 

Д) дарын 

Е) талант 

5. Дарынды адамға жат қасиет- 

А) зейінділік 

В) жинақылық 

С) енжарлық 

Д) қызметіне дайын болу 

Е) тҧрақтылық 

 

 

4.А.Құнанбаевтың  «Қан  сонарда  бүркітші  шығады  аңға»  деген  өлеңінде  қабылдаудың  қандай  ерекшеліктерін  көруге болады?   

 

Біреуі кӛк, біреуі –жер тағысы Адам ҥшін батысып қызыл қанға 

Қар аппақ, бҥркіт қара, тҥлкі қызыл 

Ҧқсайды қаса сҧлу шомылғанға 

«қар аппақ», «бҥркіт қара», «тҥлкі қызыл» деген тіркестерде кез-келген адамға байқала бермейтін кӛріністер сӛз болып отыр. 

 

 

  

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жҧмысы тапсырмалары:  

16-нұсқа. 

 

1.Мінез  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дҥние заттары мен қҧбылыстарының адам қажетіне сәйкес келуі-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық 

процесс. 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы ӛзгешелігі, қасиеті 

 

- адамның ӛз мінез-қҧлқын меңгере алу қабілеті.  

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, жалпы 

белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

 2. Ес түрлері мен процестерін ажыратып жазыңыз: қозғалыс, есте қалдыру, қайта жаңғырту, образдық, сӛз-логикалық, ҧмыту, 

эмоциялық 

 

Ес түрлері:                                           Ес процестері: 

 

 

  3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Жеке адамның әлеуметтік тҧлға ретінде қалыптасуының биологиялық негізін танытатын психологиялық қасиет 

А) мінез 

В) қабілет 

С) сезім 

Д) ерік 

Е) темперамент 

2. Темпераменттік қасиеттер басқа психикалық қҧбылыстарға қарағанда 

А) тҧрақтанған 

В) ауыспалы 

С) динамикалы 

Д) ӛзгермелі 

Е) икемдескіш 

3. Темпераменттер жӛніндегі ғылымның ірге тасын қалаған ежелгі грек дәрігері- 

А) Гален 

В) Гиппократ 


С) Фалес 

Д) Солон 

Е) Аристотель 

4.Кҥшті, қозуы басым темперамент- 

А) сангвиник 

В) флегматик 

С) холерик 

Д) меланхолик 

Е) пикник 

5.Сангвиник темпераментінің жҥйкелік сипаты- 

А) әлсіз тип 

В) кҥшті, қозуы басым 

С) кҥшті қозуы мен  тежелуі теңдей, салғырт 

Д) флегматик типпен бірдей 

Е) кҥшті, қозуы мен тежелуі теңдей, қозғалмалы 

 

 4.Мына мысал қандай қиял түрін бейнелейді?    

 

Ӛлең-сӛздің патшасы, сӛз сарасы, Қиыннан қиыстырар ер данасы. 

Тілге жеңіл, жҥрекке жылы тиіп, 

Теп-тегіс, жҧмыр келсін айналасы. 

Ӛлеңге әркімнің-ақ бар таласы, 

Сонда да солардың бар таңдамасы. 

Іші алтын, сырты кҥміс сӛз жақсысын, 

Қазақтың келістірер қай баласы? 

           Бҧл  ӛлеңде  Абай  «қиыннан  қиыстырар»,  «тілге  жеңіл,  жҥрекке  жеңіл  тиіп»  секілді  сӛз  тіркестері  арқылы  ӛздігінен  жаңа 

туындылар  бере  алатын  нағыз  майталман  ақындардың  психологиясын,  олардың  қандай  қиялындағы  ерекшеліктерді  кӛрсетіп 

отыр? 


 

 

 

  

 

 Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жҧмысы тапсырмалары: 

 

17-нұсқа.  

1.Қабілет  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- белгілі бір істі ҥздік орындауға мҥмкіндік беретін адамның әр тҥрлі жеке қасиеттерінің қиысып келуі 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы ӛзгешелігі, қасиеті 

 

- адамның ӛз мінез-қҧлқын меңгере алу қабілеті.  

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, 

жалпы белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

   2.Ой тәсілдері мен формаларын ажыратып жазыңыз: анализ, синтез, ҧғым, ой қорытындысы, топтастыру, пікір, жалпылау, 

салыстыру, абстракция (елеулі қасиеттерін ойша бӛліп алу) Ой тәсілдері:                                            Ой формалары: 

 

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Темперамент типінің нақты кӛрінісі 

А) ниетте 

В) әрекетте 

С) интеллектте 

Д) бәрінде де Е) тілдесуде 

2. Кӛпшіл, ым-ишара мен қозғалысы мәнерлі, шапшаң адам темпераменті- 

А) холерик 

В) сангвиник 

С) флегматик 

Д) меланхолик 

Е) пикник 

3. Екеуі де бірдей әлсіз типке жататын темпераменттер 

А) холерик, меланхолик 

В) сангвиник, флегматик 

С) флегматик, меланхолик 

Д) меланхолик, сангвиник 

Е) сангвиник, холерик 

4. Қызмет бабы мен әрекеттер шектелген, еркін қимылға мҥмкіндік жоқ жерде шыдауы мҥмкін емес тип- 

А) холерик 

В) флегматик 

С) саегвиник 

Д) меланхолик 

Е) атлетик 

5. Тҧрақты, бір тәртіппен орындалатын қызметтерде тиімді темперамент типі- 

А) холерик 

В) сангвиник 

С) флегматик 

Д) меланхолик 

Е) пикник 

 

 4.Осы мысал арқылы қиялдың жасалу жолдарының қайсысын көруге болады?  

 

«Абай»  романындағы  Қҧнанбай  образы  сол  кездегі  ҥстем  тап  ӛкілдерінің  жай  ғана  жиынтығы  емес,  сонымен  қатар,  ол  ӛзіндік психикалық қасиеттері бар жеке адамның да образы. 

 

 

  

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жҧмысы тапсырмалары: 

 

18-нұсқа. 

 

1.Жеткіншектік жас  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- шамамен орта мектептің 9-11 сыныптарына сәйкес келеді де,   15-17 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас кезеңі 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы ӛзгешелігі, 

қасиеті 


 

- шамамен орта мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келеді де,   

11-12 жастан 14-15 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас кезеңі 

 

- шамамен орта мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келеді де,   10-12 жастан 12-14 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас кезеңі 

 

 2. Мына мысал қай қиял түріне жатады?   Ҧйқы кезіндегі тҥрлі ғажайып фантазиялық бейнелер, небір ақылға сыйымсыз 

образдар.  

 

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз.        1. Адам тәжірибесін тҥрлендіруші және ӛзгеріске келтіруші тосын бейнелерге негізделген психологиялық процесс- 

А) ес 


В) елес 

С) ой 


Д) қабылдау 

Е) қиял 


2. Ӛнер, мәдениет әлеміндегі шығармашылықтың тҥпкі негізі- 

А) тҥйсік 

В) қабылдау 

С) ойлау 

Д) қиял 

Е) сӛз 


3. Қиял бейнелерінің ес, елестен айырмашылығы 

А) нақты болмыс 

В) ӛткен тәжірибе 

С) жаңа байланыс 

Д) рухани негізде 

Е) тума бағдарлама 

4. Алдағы іс-әрекет ӛнімін болжастыруға мҥмкіндік ашушы психологиялық процесс- 

А) тҥйсік 

В) қабылдау 

С) зейін 

Д) ойлау 

Е) қиял 


5. Қиялдың ойлаудан ерекшелігі 

А) жалпылығы 

В) жанамалығы 

С) нақты бейнелігі 

Д) логикалылығы 

Е) дерексіздігі 

 

 

4.Ҧғымдарды ажыратып жазыңыз: Қарағанды, кітап, адам, жұлдыз, Абай, Халық, құс, ұстаз, Астана  

Дара ҧғымдар:                      Жалпы ҧғымдар: 

 

 


 

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жҧмысы тапсырмалары:  

19-нұсқа. 

 

1.Жасөспірімдік кезең   анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- шамамен орта мектептің 9-11 сыныптарына сәйкес келеді де,   15-17 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас кезеңі 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы ӛзгешелігі, 

қасиеті 


 

- шамамен орта мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келеді де,   

11-12 жастан 14-15 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас 

кезеңі 


 

- шамамен орта мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келеді де,   

10-12 жастан 12-14 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас 

кезеңі 


 

 

2. Эмоция мен сезімдерді ажыратып жазыңыз. Кӛңіл, адамгершілік, эстетикалық, аффект, қҧмарлық, интеллектілік, сҥйсіну 

                      Эмоциялар 

                            Сезімдер 

 

 

  

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Қиялға тән емес ерекшелік 

А) дәлдік 

В) нақтылық 

С) ҧғымдық мазмҧн 

Д) жалпылық Е) заттық бейне 

2. Қиял ғажайып бейнелер жасауға бейімділіктің тҥпкілікті негізі- 

А) білім 

В) ептілік 

С) тәжірибе 

Д) әдет 


Е) дағды 

3. Қиял туындысы мәндік және мағыналық шарттардан асып кетуін ҧсынған ғалым- 

А) Гойя 

В) Рубинштейн 

С) Рибо 

Д) Гарди 

Е) Ушинский 

4. Қиялдың физиологиялық негізі- 

А) ескі жҥйке байланыстарының қозуы 

В)  ескі жҥйке байланыстарының тежелуі 

С) жҥйке байланыстарының  жаңа жҥйеде бірігуі 

Д) интерференция 

Е) кӛшу 

5. Тҧрмысқа аспайтын, қажетсіз бейнелер қалыптастырушы қиял тҥрі 

А) ниеттелген 

В) енжар 

С) белсенді 

Д) жасампаз 

Е) ниетсіз 

 

 4.М.Ю.Лермонтов бір адамның басынан байқалатын эмоция түрін   

------------- былайша суреттейді. Бұл эмоцияның қай түрі екенін ажыратыңыз. 

 

Орынсыз жан таласып, кейде бекер,             Жҧламын итмҧрынды қолым жетер..... 

            Сонан соң әлім кетіп, жерге қҧлап, 

            Еңіреп егіл-тегіл, жаттым сҧлап. 

            Кеміріп жердің дымқыл топырағын, 

            Шықтай қып жерге тӛктім жасты-ай бҧлақ. 

 

  

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жҧмысы тапсырмалары:  

20-нұсқа. 

 

1.Спорт психологиясы  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дҥние заттары мен қҧбылыстарының миымызда пайда болып, қалыптасып, дамуын зерттейтін саласы 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалын зерттейді 

 

- адамның жаттығу және жарыс жағдайындағы психикалық әрекет заңдылықтарын қарастырады. 

 

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, жалпы белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

 2. Мына кестедегі ерекшеліктер бойынша темперамент типтерін орналастыр. 

Темпераменттер 

Жақсы жақтары 

Жаман жақтары 

 

Шапшаң, белсенді Ҧстамсыз, кҥйгелек 

 

Пысық, оңтайлы Тҧрақсыз, баяу 

 

Ҧстамды, сабырлы Сылбыр  

 

сезімтал тҧйық 

 

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Тҧрмысқа аспайтын, қажетсіз бейнелер қалыптастырушы қиял тҥрі 

А) ниеттелген 

В) енжар 

С) белсенді 

Д) жасампаз 

Е) ниетсіз 

2. Болары , не болмары белгісіз армандаудан келіп шығатын қиял тҥрі- 

А) енжар 

В) ниеттелмеген енжар 

С) ниетсіз 

Д) белсенді 

Е) ниетсіз енжар 

3. Жасампаз қиялдың негізі- 

А) алдын-ала басшылық 

В) экспорт 

С) кӛңіл-кҥй 

Д) сыртқы ықпал 

Е) рух 


4. Жаңа қайталанбас бейнелер мен идеяларды қиялдау тҥрі 

А) жасампаз 

В) шығармашыл 

С) иллюзия 

Д) шизойдты 

Е) галлюцинация 

5. Объективті жаңа бейне бҧл- 

А) жеке бас жаңалығы 

В) дҥниеде бҧрын-соңды болмаған жаңалық 

С) қайталанған жаңалық Д) ойға оралған идея 

Е( нақты заттық бейне 

 

 

4.А.С.Пушкин «Сараң сері» драмасында Альберттің образы арқылы, құлқынын ақшатескен адамның  __________________  былайша суреттейді: 

 

Е,менің әкем ҥшін ақша дос та емес, малай да емес, 

Бас иетін қожасы, ӛзі қызмет етеді, 

Еткенде қандай десеңші! 

Алжирдің нағыз қҧлындай, 

Шынжырлаулы тӛбеттей! 

Иттің суық жатағында тҧрады. 

Қорегі оның қара су мен кепкен нан, 

Кӛз ілмейді тҥр бойы, жҥгіреді арсылдап, 

Ал алтыны жатыр сандықтарда мызғымай. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

4. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау-6-семестрде бақылау жұмысы,  6- семестрде –емтихан қарастырылған. 

 

      5.Әдебиеттер және оқу құралдары тізімі 

     5.1. Оқу құралдарының тізімі: 

«Психология» пәні бойынша дәрістер жинағы; 

әр сабақ бойынша тест сҧрақтары; 

- кестелер, суреттер; 

- «Психология» пәні бойынша тест жинағы; 

-  «Мектеп психологіне кӛмекші қҧрал» Ш.Манашбаева, Н.Байтелиева. Астана   

    2008ж; 

- таным процестерін анықтауға арналған әдістемелер. 

 

5.2.

 

Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Психология негіздері. Қ.Б.Жарықбаев. Алматы2005ж. 

2.

 Психология. Ә.Алдамҧратов. Алматы 1996ж. 

3.

 Жалпы психология. Сәбет БАП-БАБА. Алматы 2005ж. 

4.

 Қызықты психология. Ә.Алдамҧратов . Алматы 1981ж. 

5.

 Жас және педагогикалық психология. М.Мҧқанов. Алматы1982ж. 

 

  

Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Ақылдың кені. Қ.Б.Жарықбаев. Алматы 1991 ж. 

2.

 Психология пәнінен лабораториялық-практикалық жҧмыстар М.Мҧқанов, Ә.Алдамҧратов. Алматы. 1978ж. 

3.

 Балалар психологиясы. В.С.Мухина. Москва,1985ж. 

 

  


1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал