Оқу жұмыс бағдарламасының Нысанжүктеу 90.31 Kb.

Дата10.09.2017
өлшемі90.31 Kb.

           

Оқу жұмыс бағдарламасының

                                                       Нысан 

              титул парағы                                                                                                                 ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология факультет

Агротехнология кафедрасы

Кәсіби бағытталған неміс тілі пәні бойынша

5В080700   Орман   ресурстары   және   орманшылық  мамандығы

студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                                                 

                                                              

Павлодар


          

        Мамандықтың мемлекеттік 

                                  ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

    жалпыға міндетті білім стандарты  

негізінде әзірленген пәннің оқу жұмыс

       бағдарламасына бекіту парағы                                                

 

                                                               БЕКІТЕМІН  

                                                                               ОІ жөніндегі проректор

                                                                             _________ Н. Э. Пфейфер

 

                                                                «___»___________  Құрастырушы: _______________ аға-оқытушы А. К. Шакуов 

                            

Агро

технология кафедрасыКәсіби бағытталған неміс тілі пәні бойынша

5В080700   Орман   ресурстары   және   орманшылық  мамандығы

студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ            

Оқу   жұмыс   бағдарламасы  

  5В080700   Орман   ресурстары   және

орманшылық  мамандықтары бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім

стандарты   негізінде   әзірленген   және   С.Торайғыров   атындағы   ПМУ   Ғылыми

кеңесінің отырысында бекітілген 20__ ж. «___»___________, № ___ хаттама

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «___»___________, № ___ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Г. Р. Кабжанова 20__ ж. «___»___________

Агротехнология   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған    20__ж.

«____» ___________Хаттама № ___

 

ОӘҚ төрағасы__________________К. К. СейтхановаКЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы________Т. К. Бексеитов «____»___________20___ж.ОӘБ ҚҰПТАЛДЫ:

                         

ОӘБ бастығы ___________ Е. Н. Жуманкулова 20__ ж. «___»___________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ ж. «___»__________, № ___ хаттама1 Пәннің негізгі мақсаттары:

1. Үйренуші   мамандыққа   қатысты   сөйлеу   құралы   ретінде   емін-еркін

меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыруы тиіс.

2. Мамандыққа сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды

неміс тілдік деңгейде меңгеруі тиіс.

3. Тіл   үйренушінің   кәсіби   лексика   мен   мамандыққа   байланысты

терминдерді меңгеріп, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.

Пәннің міндеттері:

«Кәсіби бағытталған неміс тілі» пәнін оқыту барысында келесі жалпы міндеттер

игеріледі:

-

ауызша  және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетініңдеңгейін көтеру;

-

қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;-

коммуникацияның   әртүрлі   формалары   мен   түрлері   бойынша   сөйлеу

тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемі игеру;

-

курс   практикалық   бағытта   барлық   мамандықтар   бойынша   студенттіңсөйлеу мәдениетін қалыптастыру.

Пәнді оқыту нәтижесінде төмендегідей нәтижелер болу қажет:

Білуі қажет:

-

кәсіби бағытталған неміс тілі пәнінің тілдік теориясын;-

әр мамандық бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;

-

әр   мамандық   бойынша   қолданылатын   кәсіби   сөздердің   ситуациялықжағдаяттардағы қолданысын;

-

кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.Меңгеруі қажет:

-

мамандық бойынша кәсіби бағытталған неміс тілі пәнін оқыту кезіндеоқыту әдістері мен технологиясын пайдлану;

-

кәсіби бағытталған неміс тілін оқыту кезінде лексикалық минимумыменжұмыс істей білу;

-

кәсіби, іскери қызметте мамандық бойынша тілін сауатты, мәдениеттіжүргізе білу. 

2  Пререквизиттер: неміс тілі

3 Постреквизиттер: неміс ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі саласы және оның

ерекшеліктері, педагогикалық тәжірибе4 Пәннің мазмұны

4.1Пәннің тақырыптық жоспары күндізгі жалпы орта білім негізінде 

Тақырыптардың атауы

Тәж.

СӨЖ

р/с

саны

1

Халықаралық   байланыстар   және   олардыңқазіргі маман өміріндегі рөлі.

5

52

Кездесулер,   уағдаластықтар,   телефон   арқылы

сөйлесу.   Келіссөздер,   кәсіби   жарыссөздер,

таныстыру рәсімі, конференциялар. 

5

5

3Іскерлік   хат   алысу   (түйіндеме,   жолдама   хат,

кепілдеме   хат,   арыздар,   өтініштер,   ақпаратты

сұрату,

 

қуаттама-хат, 

тапсырыстар,

келісімшарттар және т.б.).

2

54

Халықаралық   бағдарламалар   және   жобалар.

ЖОО-ның халықаралық ынтымақтастығы.

2

55

Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияның методологиялық және 

әдістемелік негіздері

2

5

6 Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруге байланысты еңбек ресурстарын және қаржы 

есептеудегі қаржы – шаруашылық қызметтер

2

5

7 Табиғи ортаның және шаруашылықтың құрамдас бөліктерін экономикалық-

географиялық тұрғыдан зерттеу

2

5

8 Дүниежүзі мұхиты және шаруашылық2

5

9 Құрлық сулары және шаруашылық2

5

10 Топырақ жамылғысы және шаруашылық.2

5

11 Қоғамдық-демографиялық потенциал2

5

12 Еңбектің аймақтық бөлінуі1

3

13 Шаруашылық алқабында  аграландшафты  ескере  отырып  жаппай  агротехникалық  

қызмет жасау 

1

2

БАРЛЫҒЫ:__30__60'>БАРЛЫҒЫ:30

60

4.2 Пәннің тақырыптық жоспары сырттай жөғары оқу түрі негізінде

р/с

Тақырыптардың атауы

Тәж.

саны

СӨЖ

1

Халықаралық байланыстар және олардың қазіргімаман өміріндегі рөлі.

1

102

Кездесулер,   уағдаластықтар,   телефон   арқылы

сөйлесу.   Келіссөздер,   кәсіби   жарыссөздер,

таныстыру рәсімі, конференциялар. 

1

8

3Іскерлік   хат   алысу   (түйіндеме,   жолдама   хат,

кепілдеме   хат,   арыздар,   өтініштер,   ақпаратты

сұрату,

 

қуаттама-хат, 

тапсырыстар,

келісімшарттар және т.б.).

1

104

Халықаралық   бағдарламалар   және   жобалар.

ЖОО-ның халықаралық ынтымақтастығы.

1

55

Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияның методологиялық және әдістемелік 

негіздері

1

5

6 Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруге байланысты еңбек ресурстарын және қаржы 

есептеудегі қаржы – шаруашылық қызметтер

1

5

7 Табиғи ортаның және шаруашылықтың құрамдас бөліктерін экономикалық-географиялық тұрғыдан

зерттеу


1

5

8 Дүниежүзі мұхиты және шаруашылық1

5

9 Құрлық сулары және шаруашылық1

5

10 Топырақ жамылғысы және шаруашылық.1

5

11 Қоғамдық-демографиялық потенциал1

5

12 Еңбектің аймақтық бөлінуі0.5

5

13 Шаруашылық алқабында  аграландшафты  ескереотырып  жаппай  агротехникалық  қызмет жасау 

0.5


5

БАРЛЫҒЫ:

12

78

4.3 Тәжірибелік сабақтардың бақылау түрлері 

 Тақырыптардың атауы

Бақылау түрлері

1

Халықаралық   байланыстар   және   олардыңқазіргі маман өміріндегі рөлі.

Жазбаша


 

(іскерлік

хаттар,

 

түйіндеме,баспабет,

формулярларды

құрастыру);

 

ауызша(мәтіннің

 

мазмұнынтапсыру)

2

Кездесулер,  уағдаластықтар,  телефон арқылысөйлесу.   Келіссөздер,   кәсіби   жарыссөздер,

таныстыру рәсімі, конференциялар. 

Ауызша   (келіссөздерді

жүргізу,


 

іскерлік


кездесулер)

3

Іскерлік   хат   алысу   (түйіндеме,   жолдама   хат,кепілдеме хат,  арыздар,  өтініштер, ақпаратты

сұрату,


 

қуаттама-хат,

 

тапсырыстар,келісімшарттар және т.б.).

Жазбаша (ресми-іскерлік

құжаттарды толтыру)

4

Халықаралық   бағдарламалар   және   жобалар.ЖОО-ның халықаралық ынтымақтастығы.

Жазбаша   (академиялық

ұтқырлық   бойынша   шет

елдердің   ЖОО-мен   хат

алысу) 

5

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның методологиялық және 

әдістемелік негіздері

Жұмыспен таныстыру рәсімі 

6 Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

география категорияларының тереңдігі, 

концепциялары және теориялары

Жазбаша


 (маманның

портфолиосын

құрастыру)

7 Ботаникалық  кақтардын , саябақтардың  

жасыл желектерін күту тәжшрибесшн меңгеру

МБ 1


8 Дүниежүзі мұхиты және шаруашылық

Жоба


9 Құрлық сулары және шаруашылық

Мамандық   бойынша

мақалалар жазу 

10 Топырақ жамылғысы және шаруашылық.

Ауызша  (реферат   жасау,

аңдату).


11 Қоғамдық-демографиялық потенциал

Ауызша   (рефераттарды,

баяндамаларды,   курстық

жұмыстарды,

авторефераттарды,

дипломдық   жұмыстарды

қорғау)

12 Еңбектің аймақтық бөлінуіАуызша  (реферат   жасау,

аңдату)


13 Адамзаттың ғаламдық мәселелері, оларды 

экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиялық тұрғыдан зерттеулердің 

мақсаттары

Жұмыспен   таныстыру

рәсімі 


14 Ағымдағы бақылау

МБ 2


4.4 Модульдердің мазмұны

Модуль 1 – «Іскери байланыс»

1.

Кәсіби іскерліктің таңдамалы бағыты.1.

Оқылатын ғылымның қазіргі жағдайы мен даму болашағы. 

Оқылатын   пәндер,   олардың   мәселелері.   Берілген   кәсіби   облысында   қызмет

салалары.

Берілген кәсіби саласындағы әртүрлі мамандардың  функционалдық міндеттері.

Берілген   ғылым   саласындағы   атақты   тұлғалар.   Негізгі   мектептер   және

ашылымдар. 

Сөйлеу әрекетінің рецептивті түрлері

Аудирование және оқу.

Негізгі мазмұнын түсіну: ғылым мен кәсіби салалардың тарихы, сипаттамасы,

даму болашағы жайлы көркемсөздік; ғылыми-танымал және ғылыми мәтіндер:

берілген кәсіби саласында мамандар және ғалымдармен сұхбат мәтіндер;

Сұратылмалы   ақпаратты   түсіну:   ғылыми-танымал   және   прагматикалық

мәтіндер (сөздіктер, бос орын туралы хабарландыру);Толық   жете   түсіну:   берілген   ғылымның/саланың   (мысалы,   биография)

мәселелері бойынша ғылыми-танымал және қоғамдық-саяси мәтіндер.Сөйлеу әрекетінің нәтижелі түрлері

Сөйлеу:  монолог-сипаттау  (функционалдық міндеттерді/кәсіптік  талаптарды);

монолог-хабарлау (ғылым мен кәсіби саласындағы атақты қайраткерлер туралы,

саланың   даму   болашағы   туралы);   монолог-пікір   (мансабы   жоғарылау

болашағы/тұлға   ретінде   даму   мүмкіншілігі   бойынша);   жұмысқа   орналасу

кезінде диалог-сұхбат/әңгімелесу. Түпнұсқалық ғылыми-танымал мақалаларды,

мәтіндерді, рефераттарды, монографияларды аңдату, қысқаша мазмұндау.Жазу:  биография, жолдама хат, жазбаша баяндама тезистерін жазу.

Модуль 2 – «Мамандыққа кіріспе»

Қазақстан   мен   шет   елдердегі   берілген   кәсіби   облысындағы   мамандарға

біліктілік   талаптары.   Тұлғалық   даму   және   мансабы   жоғарылау   болашағы.

Ғылыми ашылымдар мен өнертабыстардың алғышарттары және салдарлары.

Өз еңбегі нәтижесі үшін маманның әлеуметтік жауапкершілігі

Экономикалық,   әлеуметтік   және   саяси   географияның   методологиялық   және

әдістемелік негіздері

Экономикалық, әлеуметтік және саяси география категорияларының тереңдігі,

концепциялары және теориялары

Табиғи   ортаның   және   шаруашылықтың   құрамдас   бөліктерін   экономикалық-

географиялық тұрғыдан зерттеу

Дүниежүзі мұхиты және шаруашылық

Құрлық сулары және шаруашылық

Топырақ жамылғысы және шаруашылық.

Қоғамдық-демографиялық потенциал

Еңбектің аймақтық бөлінуі

Адамзаттың   ғаламдық   мәселелері,   оларды   экономикалық,   әлеуметтік   және

саяси географиялық тұрғыдан зерттеулердің мақсаттарыСөйлеу әрекетінің рецептивті түрлері

Аудирование және оқу.

Сұратылмалы   ақпаратты   түсіну:   ғылыми-танымал   мәтіндер,   арнайы

прагматикалық   мәтіндер   (бүктемелер,   сөздіктер),   сызықтық   емес   мәтіндер

(кестелер, сызбанұсқалар, диаграммалар, карталар, гипермәтіндер және т.б.);

Толық   жете   түсіну:   берілген   ғылымның/саланың   (мысалы,   биография)

мәселелері бойынша ғылыми-танымал және қоғамдық-саяси мәтіндер.Сөйлеу әрекетінің нәтижелі түрлері

Сөйлеу:  монолог-хабарлау/баяндама;   проблемалық   топтың   дөңгелек   үстелде

сөз   сөйлеуі;   белгіленген   мәселе   бойынша   диалог-әңгіме;   іскерлік

әңгіме/іскерлік ойын; мәселелелі іскерлік жағдайларды талқылау.  

Жазу:    әртүрлі   іскерлік   хаттар,   жаднамалар,   хаттамалар   және   т.б.;   жазбаша

жобалық тапсырмаларды орындау. 4.5 СӨЖ мазмұны

4.5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі күндізгі жалпы орта білім негізінде

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі Бақылау түрі

Көлемі, сағат

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

20

2Қосымша материалдарды 

дайындау


Жазбаша

(және т.б.)

Жұмыс

дәптерін


тексеру

20

3Тақырыптық тесттарға 

дайындық


Әңгімелесу

Жазбаша


тексеру

10

Бақылау шараларына дайындық

Тест


МБ 1, МБ 2

10

Барлығы(күндізгі/сыртқы):__60'>Барлығы(күндізгі/сыртқы):60

4.5.2 СӨЖ түрлерінің тізімі күндізгі сырттай жөғары оқу түрі негізінде

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі Бақылау түрі

Көлемі, сағат

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

25

2Қосымша материалдарды 

дайындау


Жазбаша

(және т.б.)

Жұмыс

дәптерін


тексеру

25

3Тақырыптық тесттарға 

дайындық


Әңгімелесу

Жазбаша


тексеру

18

Бақылау шараларына дайындық

Тест


МБ 1, МБ 2

10

Барлығы(күндізгі/сыртқы):78

4.5.3СӨЖ тақырыптарының тізімі

В2 деңгейі

1. Бағдарламалау тілдерімен танысу, қолданбалы бағдарламалық жасақтама. 

2. Операциялық жүйе.

3. Пайдаланушының графикалық интерфейсі.5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі 


1. Шевелева С.А. Деловой немецкий. Ускоренный курс. М., 2003.

2. Мерфи Р. Deutsch Grammatik. – Berlin, 2009.

3. Богацкий  И.С., Дюканова Н.М. Бизнесс-курс немецкого языка. М., 2003.

4. Мұқашева Ж.Н. Жалпы жертану. – Алматы, Қазақ университеті, 2002. 

5. Достай Ж.Д. Жалпы гидрология. – Алматы, Қарасай, 2011.


6. Ахметов Е. Геоақпараттық жүйе негіздері. – Алматы, Арыс, 2008.

Қосымша  

7. Аужанова С.К., Нуркина Г.К., Яцик Л.М.  Немецкий язык. Рабочая тетрадь

студента. – Алматы, ААЭиС, 2003.

8.  Омарова Х.С, Успанова Г.К., Макарихина И.М. и др.  Немецкий язык.

Учебно-методическое   пособие   для   практических   занятий   студентов   вузов

неязыковых специальностей. – Павлодар, 2008.

9.  Аипова А.К., Смагулова Г.Ж. и др. Сборник учебных текстов по развитию

немецкой речи для студентов неязыковых специальностей.

10. Пфейфер Н.Э., Нурбекова М.К., Асаинова А.Ж., Даутова А.З., Раисова А.Б.,

Смагулова К.Ж. «Электронный учебный курс по немецкому языку».                 –

Павлодар, 2008.Мамандықтың жұмыс оқу                                                                                                            Нысан 

  жоспарынан көшірме                                                                                                        ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В080700   Орман   ресурстары   және   орманшылық  мамандығы

студенттеріне арналғанПәннің атауы Кәсіби бағытталған неміс тілі

Оқу


формасы

Пәннің еңбек

сыйымдылығы

Семестр бойынша

бақылау формасы Сем

естр


Семестр бойынша студенттердің жұмыс

көлемі


кред

итте


р

академиялық

сағаттар

кред


итте

р

Аудиториялық сабақтар(ак.сағаттарды)

СӨЖ


(ак.сағаттар

ды)


барл

ығы


ауд

СӨ

Жемт. сын.

КЖ

КЖбарл

ығы


дәр. тәж. зерт.

барл


ығы

ОСӨ


Ж

Күндізгі


жалпы

орта


білім

негізінде

2

90

3060

4

42

90

-30

-

6030

Сырттай


жөғары

оқу түрі


негізінде

2

9012

78

44

2

9012

78

15Кафедра меңгерушісі _________ Г.Р.Кабжанова   20____ж.  «__» ______

Пәннің оқу жұмыс

бағдарламасының келісу парағы 

                  Нысан

               ПМУ ҰС Н 7.18.3/355В080700   Орман   ресурстары   және   орманшылық

мамандығы студенттеріне арналған

кәсіби бағытталған неміс тілі пәнінің жұмыс бағдарламасының 

келісу парағы

2012 – 2013 оқу жылыКЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Шығаратын

кафедра

Кафедра

меңгерушісінің аты-

жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Шет тілі практикалықкурсы

Б.К. ЖумабековаDocument Outline

 • Павлодар
 • Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20__ж. «____» ___________Хаттама № ___
  • КЕЛІСІЛГЕН
  • Қоғамдық-демографиялық потенциал
  • Шаруашылық алқабында аграландшафты ескере отырып жаппай агротехникалық қызмет жасау
  • Қоғамдық-демографиялық потенциал
  • Шаруашылық алқабында аграландшафты ескере отырып жаппай агротехникалық қызмет жасау
  • Қоғамдық-демографиялық потенциал
  • Адамзаттың ғаламдық мәселелері, оларды экономикалық, әлеуметтік және саяси географиялық тұрғыдан зерттеулердің мақсаттары
   • кәсіби бағытталған неміс тілі пәнінің жұмыс бағдарламасының
   • келісу парағы
  • КЕЛІСУ ПАРАҒЫ
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал