Оспанова гаухар қанабекқызыжүктеу 491.52 Kb.

бет4/5
Дата22.04.2017
өлшемі491.52 Kb.
1   2   3   4   5

Қысқартылған сөздер 

 

п. - пункттер 

  (

СанНменЕ 10 бөлімінің – оқу үрдісіне қойылатын талдап көрсетілген  талаптары (пункттері) 

ЖСЖ – жүрек соғысының жиілігі (пульс) 

АҚҚ – артериялық қан қысымы 

ДҚҚ - диастолалық қан қысымы 

ДС – дене салмағы 

БҰ – бой ұзындығы

 

 

АХЖ-10 – Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының  1995 жылы  10 рет қабылдаған Аурулардың Халықаралық Жіктемесі 

 

ҚазҰМУ – Қазақ Ұлттық Медицина Университеті СМ – салыстырмалы мүмкіндік (relative risk)  көрсеткіші  

СанНменЕ - Санитарлық нормалар мен ережелер 

ОСИ – Ортостатикалық сынама индексі 

ЖБМ – Жалпы білім беру мектептері 

СЭС – Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық 

СЭҚБ - санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы

 

 

Диссертациялық жұмыс көлемінде жарияланған жұмыстардың тізімі 

 

1  Оспанова  Г.К.,  Неменко  Б.А.,  Елгондина  Г.Б.  Алматы  қаласының 

атмосфералық ауасының ластануы жəне мектеп оқушыларының дене бітімінің 

дамуы //ҚазҰМУ хабаршысы – 2004.- № 3.-С. 152-155. 

2  Оспанова  Г.К.,  Елгондина  Г.Б.  Алматы  қаласы  мектеп  оқушыларының 

бой ұзындығының қалыптасуына əсер ететін факторлар //Проблемы социальной 

медицины и управления здравоохранением – 2005. - №35.-С. 100-103 

3  Оспанова  Г.К.,  Елгондина  Г.Б.  Мектеп  оқушыларының  орталық  жүйке 

жүйесінің  функционалдық  мүмкіндігіне  əсер  ететін  факторлар //Проблемы 

социальной медицины и управления здравоохранением – 2005. - №35 –С. 103 – 

105. 

4  Оспанова  Г.К.  К  вопросу  об  обосновании  критериев  оценки  санитарно- эпидемилогического  благополучия  населения  РК //Проблемы  соцальной 

медицины и управления здравоохранением. – 2005.- № 35.- С.49-53. 

5  Оспанова  Г.К.  Причины  смертности  как  показатель  санитарно- 

эпидемиалогического  не  блогполучия  населения //Проблемы  социальной 

медицины и управления здравоохранением. – 2005.- №36 – С. 70 – 73. 

6  Оспанова  Г.К.,  Тьесова-Бердалина  Р.А.,  Сатиева  Б.Ш.  Санитарно-

эпидемиалогическое неблогополучие, состояние здоровья и основные причины 

смертности  в  РК //Проблемы  социальной  медицины  и  управления 

здравоохранением – 2005. - №36 –С. 73 -76. 

7  Оспанова  Г.К.,  Ишпекбаева  Б.Д.  Салауаттылық  өз  қолымызда 

//Денсаулық ғылыми – көпшілік журнал. – 2005. -№10. – С.4-5. 

8  Оспанова  Г.К.  Состояние  здоровья  школьников  как  один  из  критериев 

санитарно – эпидемиологического  благополучия  населения //Проблемы 


 

34

социальной медицины и управления  здравоохронением. – 2005. - №37 – С.97-100. 

9  Оспанова  Г.К.,  Терликбаев  Т.А.,  Бузунова  Д.Р.  и  др.  Социологическая 

оценка качества деятельности государственной санэпидслужбы РК //Проблемы 

социальной  медицины  и  управления  здравоохронением. – 2005. - №38 (1) – 

С.57-60.  

10  Неменко  Б.А.,  Какимова  Г.К.,  Оспанова  Г.К.,  Елгондина  Г.Б. 

Гигиенические  вопросы  компьютеризации  учебных  заведений //Окружающая 

среда и здоровье населения - 2005. - № 2/38. – С.27-32 

11 Оспанова  Г.К.,  Терликбаев  Т.А.,  Бузунова  Д.Р.  и  др.  Гигиеническакя 

оценка  санэпидблагополучия  населения  отдельных  регионов  РК //Проблемы 

социальной  медицины  и  управления  здравоохронением. – 2005. - №38 (1) – 

С.85-90. 

12  Неменко  Б.А.,  Шарбаков  А.Ж.,  Оспанова  Г.К.  и  др.  Методические 

указания  по  оценке  степени  риска  воздействия  химического  загрязнения 

окружающей среды на здоровье населения //Методическое указание, Алматы.-

2003.-7с. 

13  Неменко Б.А., Оспанова Г.К., Бузунова Д.Р. и др. К вопросу разработки 

интегрального 

показателя 

(индекса) 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия  населения //Проблемы  социальной  медицины  и  управления 

здравоохронением. – 2006. - № 39 (2) – С.58-64. 

14  Неменко  Б.А.,  Дадамбаева  Е.Т.,  Оспанова  Г.К.  и  др.  Использование 

скрининг-тестов  для  установление  должной  жизненной  емкости  легких 

школьников города Алматы //Методические рекомендации. Астана.- 2005. – 8с. 

15  Оспанова  Г.К.  Оразбакова  Г.О.,  Абзалиева  А.  Р.  Қоршаған  орта  жəне 

мектеп  оқушыларының  дене  бітімінің  даму  жағдайы //«Проблемы  биоэтики  в 

здравоохранении  ХХІ  века»:  Материалы  междун.  науч.-  практич.  конф., 

Алматы, 2005. – С.181-182 

16  Оспанова  Г.К.,  Бузунова  Д.Р.,  Кошкимбаева  С.А.  К  вопросу  о 

разработке  концептуальных  мероприятии  по  совершенствованию  организации 

и  управления  санэпидблагополучия  населения //Проблемы  социальной 

медицины и управления здравоохронением. – 2006. - № 4 (41) – С.34-38. 

17  Оспанова Г.К., Бузунова Д.Р., Елгондина Г.Б. и др. Влияние различных 

факторов  риска  на  формирования  здоровья  школьников  (на  англ.  яз.) 

//Центрально-Азиатский  научно-практический  журнал  по  общественному 

здравоохранению.- ISSN 1609-8692 Vol. 5, Num. 2,3. - 2006.- C. 94-98 

18  Оспанова Г.К., Бузунова Д.Р., Какимова Г.С. и др. Мектептік білім беру 

жүйесін  реформаландыру  үрдісінің  балалар  мен  жасөспірімдер  организміне 

тигізетін  əсері //«Современные  аспекты  общественного  здоровья  и 

здравоохранения».  Материалы  междун.  научн.-практич.  конф.  Центр.-Азиатск. 

научн.-практич. журн. по обществ. здравоохр.. ISSN 1609-8692 Vol. 5, Num. 2,3 

2006.- C. 91-92 

19  Оспанова  Г.К.,  Тьесова-бердалина  Р.А.,  Абдраимова  Э.  Т.  и  др. 

Халықтың  санитарлық–эпидемиологиялық  салауаттылығының  көрсеткіші 

(əдістемелік ұсыныс). Алматы, 2008-37с. 


 

35

20  Оспанова  Г.К.,  Кошкимбаева  С.А.  Р.А.Тьесова-Бердалина  и  др. Санитарлық-эпидемиологиялық  қызметтің  іс  əрекетін  жетілдіру  (əдістемелік 

ұсыныс).– Алматы, 2007-27с. 

21  Оспанова  Г.К.,  Бузунова  Д.Р.,  Елгондина  Г.Б.  и  др.  Мектеп 

оқушыларының  функционалдық  мүмкіндіктерінің  көрсеткіші  аурушылдық 

тудыру қауіпінің белгісі //С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазНМУ хабаршысы. ІІ 

бөлім, №1.-2007.- С.75-78. 

22  Неменко Б.А., Оспанова Г.К. Гигиена детей и подростков //Учебник. – 

Алматы, 2007. -344с 

23  Неменко  Б.А.,  Арынова  Г.А.,  Оспанова  Г.К.  и  др.  Методические 

указания  по  оценке  риска  для  здоровья  населения  химических  факторов 

окружающей среды //Методические указания –Астана, 2007. -14с. 

24  Оспанова  Г.К.  Мектеп  оқушыларының  организмінің  функционалдық 

мүмкіндігінің  көрсеткіштеріне  салыстырмалы  түрде  гигиеналық  баға  беру. 

//Актуальные  вопросы  формирования  здорового  образа  жизни,  профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья.- 2008. - № 3 – С.26-27. 

25  Оспанова  Г.К.  Əртүрлі  мектептік  орта  білім  беру  орындарындағы 

мектеп  оқушыларының  организміне  əсер  ететін  «қауіптілік»  факторлары 

//Актуальные  вопросы  формирования  здорового  образа  жизни,  профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья. -2008. - № 3  – С.60-61. 

26  Оспанова  Г.К.  Мектептік  білім  беру  орындарындағы  денешынықтыру 

тəрбиесі  сабағының  оқушылар  денсаулығының  қалыптасуындағы  маңызы 

//Вестник медицинского центра Управления Делами Президента- Астана, 2008. 

- №3 (27) – С.34-37 

27  Оспанова  Г.К.  Алматы  қаласындағы  балалар  мен  жасөспірімдер 

денсаулығы //Педиатрия и хирургия– Алматы, 2008. - №3. – С.18-19 

28  Оспанова  Г.К.,  Рамазанова  М.  А.,  Абзалиева  А.Р.  Функциональное 

состояние школьников – критерий адаптационной возможности  их организма к 

окружающей среде //Наука и новые технологии. Респуб. Кыргызстан. Бишкек, 

2008 - №5-6. - С.95-96 

29 Оспанова  Г.К.,  Рамазанова  М.  А.  Основные  факторы  риска 

участвующие  в  формировании  здоровья  школьников //Известия  вузов. 

Республика Кыргызстан. Бишкек, 2008. -  №5-6. - С.56-57 

30  Оспанова  Г.К.,  Елгондина  Г.  Б.,  Арынова  Г.А.  К  вопросу  оценки 

факторов  риска  окружающей  среды  влияющих  на  формирования    здоровья 

школьников г. Алматы. //«Вестник Авиценны»- Респуб. Таджикстан, Душанбе -

2008. - №3.- С.111-112 

31  Оспанова    Г.К.,  Абзалиева  А.Р.  К  вопросу  о  количественной  оценке 

санитарно-эпидемиологического благополучия школьников //«Здравоохранение 

Таджикстана». Душанбе. – 2008.- №4. – С. 21-24. 

32  Оспанова  Г.К.  Алматы  қаласы  əртүрлі  мектептік  білім  беру 

орындарындағы  мектеп  оқушыларының  дене  бітімі  дамуы  жағдайына  баға 

беру. //Денсаулық сақтауды дамыту журналы – 2008.- №3 (48). – С. 45-46  

36

33  Оспанова  Г.К.  Мектептік  білім  беру  орындарындағы  денешынықтыру тəрбиесі  гигиенасының  өзекті  мəселелері //Денсаулық  сақтауды  дамыту 

журналы – 2008.- №3 (48). – С. 47-48 

34  Оспанова  Г.К.  Оқушылар  организмінің  функционалдық  мүмкінідігінің 

деңгейі – нозологияға  дейінгі  жағдайдың  көрсеткіші  ретінде //Здоровье  и 

болезнь, 2008. - №6 (72) – С.56-58 

35  Оспанова  Г.К.  Əртүрлі  мектептік  оқу  орындарындағы  оқу-тəрбие 

үрдісінің  қойылымына  салыстырмалы  гигиеналық  баға  беру //Здоровье  и 

болезнь. – 2008. - №6 (72) – С.50-51 

36  Оспанова  Г.К.,  Бейсенов  А.Д,  Заманбекова  С.З.  и  др.  Алматы 

қаласының 

əртүрлі 

мектептік 

білім 

беру 


орындарындағы 

мектеп 


оқушыларының  денсаулығын  қалыптастырушы  факторлар //Медицина. 

Международный профессиональный журнал - 2008. - №10/76 – С.57-58 

37  Оспанова  Г.К.,  Бейсенов  А.Д,  Заманбекова  С.З.  и  др.  Мектеп 

оқушыларының  денсаулық  жағдайының  қалыптасуына  əсер  етуші  факторлар 

кешені (Əдеби шолу

)

 //Медицина. Международный профессиональный журнал -2008. - №10/76 – С.59-60 

38  Оспанова  Г.К.  Мектептік  оқу  орындарындағы  медициналық  қызмет 

жəне оқушылар денсаулығы //«Семья и репродуктивное здоровье». – Областн. 

научн.-практич. конф. - 2008 (11-14 ноябрь) - С.265-267 

39  Оспанова  Г.К.,  Рамазанова  М.А.,  Оразбакова  Г.,  Абзалиева  А.Р. 

Физическое  развитие  школьников  в  условиях  изменения  экологической 

ситуации //«Донозология - 2008». 4-я  Международн.  научн.  конф. – Санкт-

Петербург, 2008. – С.192-193 

40  Оспанова Г.К., Елгондина Г.Б., Арынова Г.А.

 

Алматы қаласы мектептік білім  беру  орындарындағы  денешынықтыру  тəрбиесінің  қойылымына 

гигиеналық  баға  беру. //«Теория  и  практика  физической  культуры  и  спорта», 

Материалы ІІ Междунар. научн.-практич. конф. Алматы, 2008 – С 381-382 

41  Оспанова  Г.К.,  Абдраимова  Э.Т.,  Оразбакова  Г.О.  и  др.  Оқушылар 

денсаулығының  қалыптасуындағы  əлеуметтік-гигиеналық  факторлардың 

маңызы. //Здоровье и болезнь. Спецвыпуск. – 2009. - №2 (78) – С.158-160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Оспанова Гаухар Канабековна  

Комплексная гигиеническая оценка факторов риска в формировании 

здоровья учащихся различных школьных образовательных учреждений  

 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

14.00.07 – гигиена 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Среди любого детского контингента частота встречаемости определенных 

фенотипов  зависит  от  устойчивости  к  воздействию  факторов  различной 

этиологии, число которых возрастает и многие из них недостаточно изучены. В 

последие  десятилетия  появились  учебные  заведения  нового  типа  (детсад-

школы,  лицей,  гимназии,  колледжи),  в  которых  существенно  увеличена 

нагрузка  факторов  риска  на  растущий  организм  детей  и  подростков. 

Гигиеническая оценка  этих учреждений еще не закончена, а в ряде случаев – 

даже  не  начата,  отсутствуют  документы  санитарного  законодательства,  что 

исключает соответствующий  контроль.  

В  силу  различной  степени,  значимость  различных  факторов    риска 

сохраняется  тенденция  ухудшения  состояния  здоровья  организованного 

детского  населения,  особенно  детей  школьного  возраста,  обучающихся  в 

различных  школьных  учебных  заведениях.  Поскольку  выявление  факторов 

риска  является  ключевым  звеном  в  охране  здоровья  детского  населения, 

несомненный  иетерес  представляет  сравнительное  изучение  состояния 

санитарно-эпидемиологического  благополучия  различных  школьных  учебных 

заведений,  выявление  приоритетности  влияющих  факторов  на  формирование 

здоровья детей школьного возраста.  

Цель работы заключалась в проведнии комплексной гигиенической оценки 

факторов  риска  в  формировании  здоровья  учащихся  различных  школьных 

учреждений (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, частные школы) г. 

Алматы  и  разработке  научно-обоснованных  гигиенических  мероприятий  по 

улучшению  санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся.  

Объектами  исследования явились  различные школьные образовательные 

учреждения  (общеобразовательные  школы,  гимназии,  лицеи,  частные  школы) 

расположенные в условно “чистой” и “грязной” зонах г. Алматы и школьники в 

возрасте  9-15 лет, обучающихся в них.  

В рамках данной работы изучено влияние экологического  неблагополучия 

на  состояние  здоровья  школьников  различных  школьных  образовательных 

учреждений г. Алматы.  Выявлено влияние экологического  неблагополучия на 

состояние  здоровья  школьников  различных  школьных  образовательных 

учреждений  по  городу  Алматы.  Отношение  риска (Odds ratio)  по  городу 

составило - 2,25±003; по  общеобразовательным  школам - 0,85±002; по  новым 

типам  школьных  образовательных  учреждении - 1,4±004, т.е.  выявлено 


 

38

относительно  высокий  риск  для  новых  школьных  образовательных учреждений.   

Высокие показатели заболеваемости в «грязном» районе города (в среднем 

на 47,8%-) по  всем  школьным  образовательным  учреждениям  показывает 

результат  явного  неблагоприятного,  усуглубляющего  влияния  экологического 

фактора  на  заболеваемости  и  вообще  на  общее  состояние  здоровья  растущего 

организма.  

По  результатам  изучения  состояния    постановки  учебного  процесса  в 

различных  школьных  учебных  заведениях  установлено,  что  соблюдение 

гигиенических требований к учебному процессу  различных школьных учебных 

заведений  (по 11 показателям 10 части  нормативного  документа) 

обеспечивается лишь на 34,9%. Установлено существенное завышение учебной 

нагрузки  в    общеобразовательных  школах  до 23,8%, в  новообразованных 

школьных  учебных  заведениях  до  52,4% а  так  же  низкая  эффективность 

оздоровительной  задачи  заниятия  физического  воспитания  в  школьных 

образовательных учреждениях.  

При  сравнительном  изучении  заболеваемости  школьников  наиболее 

высокие  показатели  отмечены  в  иновационных  школьных  учреждениях  в 

сравнении с общеобразовательными школами. В гимназиях – выше на  35,3%, 

лицеях – на 22,7%, в  частных  школах  на 28,8% (Р<0,05).  Особенно  высокое 

превышение показателей в школах  нового типа наблюдались по заболеваниям 

глаз  и    глазных  придатков (37,9%), по  заболеваемости  костно-мышечной  –

(27,5%)  и нервной системы  на 21,8%.  

Сравнительное  изучение  показателей  физического  развития  школьников 

показало, что хорошее гармоничное развитие  в общеобразовательных школах 

составляет 29,9%, в новообразованных школах – 25,3%.  Неудовлетворительное 

дисгармоничное  развитие  ІІ  степени – в  общеобразовательных  школах 

составляло 57,5%, из них 38,3% за счет снижения, а 19,4% –  повышения массы 

тела.  В  школах  нового  типа  этот  показатель  составил - 61,8% и  отличие 

общеобразовательных  школ  заключилось  в  основном (43,6%) в  повышении  

массы  тела.  ІІІ  степень – плохое  дисгармоничное  развитие  физического 

развития  среди  школьников  новообразованных  школ  было  выше  на 32,3 % от  

показателей общеобразовательных школ.  

При  изучении  адаптационного  потенциала    школьников    по  методу 

множественной  регрессии    (Р.М.  Баевский, 1993) получены  следующие 

показатели:  у школьников общеобразовательных школ – 2.71, гимназии – 3.06, 

лицеи  – 2,98 и  у  школьников  частной  школы – 3,0.  В  целом  по  городу  АП 

школьников  составил – 2,76. Таким  образом,  в  среднем  адаптационный 

потенциал школьников города находилось в пределах 2 степени напряжения,  в 

школах  новго  типа  – 3,01, что  показывает  об  ухудшенной  адаптационной 

возможности организма.  

Математическим  моделированием  установлены  индексы  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  (СЭБ)  школьных  учебных  заведений:  

Общеобразовательных школ – 161,2 (ухудшенное),    лицеи - 188,7,  гимназии – 

177,9  и частные школы – 174,3 (неудовлетворительное).  В среднем по городу  

39

индексы  СЭБ  составил – 186,9 что  соответствует    неудовлетворительному санитарно-эпидемиологическому благополучию  школьных учебных заведений. 

Слабая  материально-техническая  база  медицинских  кабинетов  школ  и 

отсутствия  электронного  варианта    регистрации  данных  в  первоисточниках  

делает затруднительным проведение своевременной оценки состояния здоровья 

подрастающего поколения  

Влияние социально-гигиенических положений и биологических факторов в 

формировании  здоровья  школьников  связаны  со  слабой  материальной 

обеспеченностью  школьников    общеобразовательных  школ,  с  усложнениями 

взаймопонимания  в  семье  с  возрастом,  особенно  у  детей  новообразованных 

школ,  не  возможностью  соблюдения  необходимых  правил  режима  дня  из-за  

недостаточности  бюджета  времени.  При  анализе  анкетных  данных  в 29,3% 

случаев  установлены    определенная  тесная  кореляционная  связь (r = 0,89 p< 

0,01)  между  состоянием  здоровья  ребенка  и  выявленными  генетико-

биологическими показателями.  

Изучение  причинно-следственных  связей  между  состоянием  здоровья, 

школьников  и некоторыми факторами риска  в различных школьных учебных 

заведениях  показало,  что  основными  факторами  риска    здоровья  школьников 

являются  экологические  неблагополучия  (У

=  81,9 +37,16 Х)  и  высокая учебная нагрузка (У

1

 = 21,930+1,226Х– 1,159Х


+ 2,195Х


4

).  Внутришкольные 

факторы  риска  в  новообразовнных  школьных  учреждениях  выражена  более 

интенсивно, чем в общеобразовательных школьных заведениях. 

Из  социально-гигиенических  факторов  влияние  недостаточность  жилой 

площади  и  низкий  уровень  дохода  более  выражено,  чем  плохое 

благоустройство жилища (У

1

 = 21,930 + 1,226 Х6  

– 1,159 Х

7

 + 2,195 Х + 1, 125 

Х

11  


+ 2,112 Х

10

);  Из  биологических  факторов  более  выражено  влияние заболеваемости 

родителей 

до 

рождения ребенка, 

наследственные 

заболеваемости. 

Своевременная  оценка  риска  является  действенным  инструментом 

управления  здровьем  школьников  при  проведении  профилактических 

мероприятий. 

По результатам данной работы с целью сохранения, улучшения и создания 

благоприятного  условия  состоянию  здоровья  учащихся  школьников 

современных  школьных  учебных  заведении,  а  также  в  помощь  практическим 

лицам 


школьнообразовательных, 

школьномедицинских 

учреждений 

предложены 3 методических  рекомендаций, 2 методические  указания  и 1 

учебник  по  гигиене  детей  и  подростков  на 344 страницах,  который 

предназначен  для  студентов  гигиенических  и  педиатрических  факультетов 

высших и средних медицинских учебных заведений.

 

 

 

 

 

  

 

40

 Ospanova Gauhar kanabekovna 

 

          Combined hygienic estimation of risk’s factor in formation of health of   

                          pupils in different school’s educational establishment. 

 

                Dissertation on competition of doctor of medical science’s degree  

                                                     14.00.07 – hygiene               

                                             

                                                          SUMMARY 

 

Among any children’s contingent frequency of meeting definite phenotype 

depend on stability to factor’s influence of different etiology, number which is rising 

and many of them do not study  enough. In last decade appeared new type of 

educational establishment (kindergarten, schools, high schools, lyses, colleges), in 

which essentially raised, load of risk’s factor on children’s and teenagers’ growing 

organism. Hygienic estimation of this establishment haven’t finished yet, in number 

of events – it even doesn’t begin, documents of sanitary legislation is absent, which 

exclude corresponding control. 

In force different degree of importance of different risk’s factor save tendency of 

deterioration of health’s condition of organized children’s population, especially of 

children who are at school age and study in different school’s educational 

establishments. Exposing of risk’s factor  is serve as key section in health’s 

protection of children’s population undoubted interest represents comparative 

studying of condition of sanitary – epidemical well-being of different school’s 

educational establishment, exposing priority of factor’s influence on formation of 1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал