Орталық Қазақстан. 1987. 9 шілде. Ленин аудандық партия комитетінің мүшесіжүктеу 108.13 Kb.

Дата22.02.2017
өлшемі108.13 Kb.

Орталық Қазақстан. - 1987. - 9 шілде. 

Ленин аудандық партия комитетінің мүшесі, 

«Халықтар Достығы» орденінің иегері, 

ТУ-154 әуе

 кораблінің командирі. 

Қ

арағанды авиакәсіпорнының бірінші класты  ұшқышы Қ

уанбек БАЙМАҒАМБЕТОВПЕН әңгіме 

Т І Л Ш І : — Әңгімені өзіңіз ең6ек 

етіп  ж ү р г е н  к о л л е к т и в е н бастасақ 

дейміз. 

Қ

. Б.:  — Қ а р а ғ а н д ы авиакәсіпорны ү л к е н өндірістік буынның бірі. 

Оның  к е л е ш е г і үлкен. Оған 

қ

а з і р 


қ ұ

р ы л ы с ы жүріп жатқан  ж а ң а 

аэропорт  с а л ы н у ы басты куә. Бірақ 

әлі де болса шешімін таппаған мә-

с е л е л е р ,  о й л а с т ы р у д ы  қ а ж е т  е т е т і н 

проблемалар толып жатыр.  Ж о с п а р 

бойынша жаңа аэропорттың  құры-

л ы с ы өткен  ж ы л ы аяқталуға тиіс 

еді. Бірақ.  қ ұ р ы л ы с өте баяу жүр-

г і з і л у д е .  Ж а ң а аэропорт толық іс-

ке  қосылмай жаңа техниканы өнді-

ріске енгізу  м ү м к і н  е м е с .  А л , 

қ

о л д а бар  қазіргі техника бүгінгі талап дәрежесі.не сай емес.  Ұ ш қ ы ш 

үшін еңбек  ж а ғ д а й ы  қажет. Еңбек 

жағдайы тағы да  құрылыспен бай-

ланысты. Бүгінгі күнде  б а р л ы қ  қоз-

ғалыс:  қ ы з м е т і . радиотехникалық 

байланыс  ж а б д ы қ т а р ы  т ү г е л д е й 

«Центральный» аэропорты.на көші-

рілді.  О н д а автомобиль  г а р а ж ы са-

лынды. Бірақ  ж ы л ы т у  ж ү й е с і әлі 

жоқ. Уақьітша  э л е к т р м е н  ж ы л ы т ы л а 

ды. Гараж  қ ы з м е т к е р л е р і н е  ә к і м ш і 

лік-тұрмыстық комбинат  қажет. 

Т І Л Ш І : —Кешіріңіз, сөзіңізді бө" 

лейін. «Центральный» демекші, 

осы атауға  қалай  қарайсыз! 

Қ

 Б.:  — Ә р и н е «Центральный» яғн-и  « О р т а л ы қ »  д е г е н жақ,сы> сөз. 

Г е о г р а ф и я л ы қ  о р н а л а с у ы  ж а ғ ы н а н 

да  Қ а р а ғ а н д ы —  Қазақстанның, дәл 

ортасында тұр. Әйтсе де бұл атау 

Москваның немесе  А л м а т ы н ы ң аз-

ропорттарына  ж а р а с а т ы н сияқты. 

Ал, облыстағы порттарды басқаша 

атаса да бола-р еді.  М ә с е л е н , біз-

дің облыс  С а р ы а р қ а н ы ң бел орта-

сында.  С о н д ы қ т а н «Сарыарқа» де-

се  қандай әдемі. Тіпті  ж а қ ы н д а й 

т ү с к і м і з келсе, анықтай  т ү с к і м і з 

келсе «Қарағанды»  д е п атаған жөн 

ғой деп ойлаймын. 

Т І Л Ш І : - Жақсы, әңгімеңізді 

жалғастыра беріңіз. 

Қ

. Б :  — С о н ы м е н . кәсіпорын 6о-лашағына көз салсақ, оның 1988 

ж ы л ы ша-руашылық есепке көше-" 

тіндігіне байланы-сты болашағы бұ-

рынғыдан да арта түседі. Өзін-өзі 

ақтауға мүмкіндігі туады. Түсім көп 

б о л а д ы . Өндірісті басқару ісі  ж е -

тіледі. 

Автоматтандыру және  қол жұмы-

сын  ж е ң і л д е т у  м ә с е л е с і н д е де ой-

ластыратын  ж а й л а р бар. 

Қ

а з і р 


ж о л а у ш ы л а р д ы  о р ы н м е н  қамтама-

сыз ету  ж ұ м ы с ы автоматтандырыл-

ды. Енді билет сату  м ә с е л е с і н ав-

т о м а т т а н д ы р у д ы ойластыратын уа-

қ

ыт жетті. Билеттің  к е з е г і н д е әлі де болса  ж о л а у ш ы л а р д ы ң көпте-

ген уақыты босқа  к е т е д і . Сонымен 

бірге тасымалдау" жұмыстары да 

автоматтандыруды  қажет етеді. 

Казіргі АН 2 самоЛеті жақын ма-

ңайға ғана  ұшады. Арнаулы жұмыс-

тар атқарады. Оның шыққанына 

30—40 жылдан асты Көбіне ауыл 

шаруашылық жұмыстарына пайда-

ланылып жүр. Самолеттің 

ұ

шқыш-


тары үшін  қолайсыздығы көп. Әсі-

ресе. ауыл  ш а р у а ш ы л ы ғ ы н д а егіс 

алқабына химик,аттар шашу  ж ұ м ы с ы 

кондық. Осы  ж у ы р д а біздің бір 

жігіттер Москваға кетіп бара жатып 

жолшыбай еріксіз  У ф а ғ а  қонды. 

Сонау бір  ж ы л д а р ы 

Қ

а р а ғ а н д ы аэропортынан Ташкентке  ұшқан са-

молеттің ішінде өрт шығып,  қайта" 

дан оралған еді.  С о л сияқты оқиға-

лар болып тұрады.  Ә л і есімде 1957 

жылы.  Ж е з қ а з ғ а н д а бір вертолет 

боранда адасып, жоғалып кетті. Со-

ны көп уақыт іздедік. Сөйтсек вер-

толет далада  б ұ з ы л ы п 

қ

алыпты, 


Ұ

ш қ ы ш үсікке шалынған.  Б ұ д а н соң 

ЯК-12 самолетінде  А н д р е е в  д е г е н 

жігіт  е к е у м і з 

ұ

шып жүрдік. Бір жолы ол жалғыз өзі почта әкетіп 

бара жатқанда моторы  б ұ з ы л ы п , 

еріксіз далаға  қонды. Ол  к е з д е ра-

ция  қуаты алысқа жетпейді.  С о д а н 

мыстар атқарасыз! 

Қ

 Б.:  — М е н коммуниспін. Сон-дықтан да партия комитеті 

қ

андай тапсырма  ж ү к т е с е , соны орындауға 

тырысамын. Көп  ж ы л ғ ы еңбегімді 

ескеріп, кәсіпорындағы  а р д а г е р л е р 

советіне  м ү ш е етіп сайлады.  Д е м е к , 

жастарды тәрбиелеу ісіне үлес  қо-

сып  ж ү р м і н  Қ а з і р Ленин аудандық 

партия комитетінің мүшесімін. Ау-

дандық партия комитеті  ж ұ м ы с т а р 

тапсырады, арнаулы комиссиялар" 

дың  құрамына  қосады. 

Біздің кәсіпорында көп  ж ы л д ы қ 

еңбегімен танылған  а р д а г е р л е р көп-

теп саналады.  С о л а р д ы ң ішінде 

авиатехника базасында бригадир 

болып істейтін  С а д ы қ Шүкішевті 

ерекше атауға болады. Ол кісі тех-

никалық училище бітірген. Үздік 

еңбектің нәтижесінде Еңбек  Қызыл 

Ту орденімен наградталды. Аэро-

флот  қызметінің  ү з д і г і ,  Қазақ ССР-

ның еңбек сіңірген транспорт  қыз-

меткері.  С ә к е ң өзінің күнделікті 

ісімен маңындағы жастарға үлгі 

бола білетін адам. Ол басқарған 

ж ө н д е у ш і л е р бригадасы  қандай жұ-

мысты болмасын жоғары сапамен 

атқарады.  Ж о л а у ш ы тасымалдауда-

ғы жауапкершілікті олар бізден кем 

түсінбейді.  М ұ н д а й ардагерлердің 

Б.: — Бізде де бос уақыт көп 

бола  б е р м е й д і ,  Ж о л д а н  к е л г е н соң 

тыңығамыз,  М ұ н д а й сәтте

 ;

 көбіне 


кітап  о қ ы ғ а н д ы 

ұ

натамын. Қ

а з а қ 


ж а з у ш ы л а р ы н көп оқимын. «Жұл-

дыз»  ж у р н а л ы н  ү з б е й  ж а з д ы р ы п ' 

алып келемін.  М у з ы к а тыңдаймын. 

Өзімнің  д е аздап  д о м б ы р а шертіп, 

ән салатыным бар.  С п о р т п е н айна-

лысамын.  К ә с і п о р ы н д а  ш а ғ ы н спорт 

залы бар.  С о н д а волейболдан, бас 

кетболдан  ж а р ы с  ө т к і з е м і з . Соған і 

қ

атысамын.  С о н ы м е н  қоса автомо ( биль  ә у е с қ о й л а р ы н ы ң бірімін. Де-/ 

малыс  к е з д е р і н д е  м а ш и н а м ы з б е н : 

қ

ала  с ы р т ы н а  ш ы қ қ а н д ы  ұнатамыні).. Бірақ автотурист болып алыс сапар-

ға шығып көрген емеспін. Айналы- I 

сатын ерек.ше  м а ш ы ғ ы м жоқ. Кол- ) 

лекция жинамаймын. 

ТІЛШІ: —  Ұшқыш болу оңай емес. 

Кез-келгеннің  қолынан келе бер-

мейтін мұндай сирек мамандықты 

қ

алай таңдадыңыз! Қ

. Б.: —  М е н  Ж е з қ а з ғ а н облысын-( 

дағы  Ұ л ы т а у ауданына  к а р а с т ы «Қа-« 

ракеңгір»  с о в х о з ы н д а  т у ы п өстім. 

Ә к е  ш е ш е м  к о л х о з д а  м а л ш ы  б о л - , 

ған адамдар.  Ж а с т а й ы м н а н техника-» 

ға жақын  б о л д ы м . Өйткені, ауылда~ 

ғы басты  м а м а н д ы қ иелері механи 

заторлар  е к е н і белгілі.  С о д а н  Ж е з -

қ

азғандағы орта  м е к т е п т і бітіргем соң жоғары техникалық оқу орнына 

түспек  б о л д ы м .  К ө з д е г е н  м а қ с а т ы м 

ж ү з е г е аспады.  С о л  к е з д е бір  х а б а р 

ландыру  о қ ы д ы м .  О н д а  Б у г у р у с л а н 

қ

аласындағы ұшқыштар  д а я р л а й т ы н | училищеге  о қ у ш ы л а р  қ а б ы л д а й т ы н | 

д ы ғ ы  ж а з ы л ғ а н екен. Көңілім соған ! 

ауып,  ж ү р і п кеттім. Міне,  с о д а н 

білім алып шыққаннан бері  ұ ш қ ы ш - I 

пын,  Ә й т п е с е ,  ұ ш қ ы ш болу жастай | 

ымнан армандаған  м а м а н д ы ғ ы м | 

емес. еді 

Т І Л Ш І : — Енді семья мүшелері-

ңізбен таныстырып өтсеңіз! 

Қ

. Б.: — Таныстырайын.  Ж о л д а -с ы м - Рәзия.  Ү л к е н 

қ

ы з ы м — С ә у л е . Ол  Қарағанды  м е м л е к е т т і к универ- і 

ситетінің химия  ф а к у л ь т е т і н бітір- , 

ген,  қазір  г е о л о г и я л ы қ барлау экс-

педициясының  л а б о р а т о р и я с ы н д а іс-

тейді.  О д а н  с о ң ғ ы Бану  Ж е з қ а з ғ а н -

д а тұрады.  О л  д а  ж о ғ а р ы  б і л і м д і . 

Шолпан политехникалық институтты 

бітірді.  « Г и п р о у г л е г о р м а ш » инсти-

тутында инженер.  Ұ л ы м  Қ а м а р и д е н 

— б і з д і ң  а в и а к ә с і п о р ы н д а АН-2 са-

молетінде  ұшқыш. Мен оқыған Бу-

гуруслан училищесін бітіріп келге-

ніне екі жыл  б о л ы п  қ а л д ы .  О д а н 

соңғы —  Қайрат 

Қ

а р а ғ а н д ы поли-техникалық институтын бітірді. 

Қ

а-зір  Ж е з қ а з ғ а н д а шахта  п р о х о д к а бас-

қ

армасында  м а с т е р . Т І Л Ш І : — Балаларыңыздың бар-

лығы жоғары білімді екен. Оларға. 

тәрбие, білім беру жайы.. 

Қ

. Б.: —  Ж о қ . Бала  т ә р б и е с і м е н ; айналысуға  м е н д е көп уақыт болған 

жоқ. Мұндай іспен балалардың ана-

с ы айналысады  О л а р д ы  т ә р б и е л е п , 

білім  б е р у д е сол кісінің еңбегі зор. 

Т І Л Ш І : — Ал 

Қ

амариденнің  ә к е жолын  қуып,  ұшқыш болғаны  қалай! 

Оның мамандық таңдауына сіздің 

ықпалыңыз болды ма! 

Қ

. Б.: —  О н ы ң өзі жастайынан көзі  қанып өсті.  А э р о п о р т қ а келіп 

жүретін. Үйге де еңбектес доста 

р ы м жиі- келеді.  М ұ н д а й д а өз кәсібі-

м і з жайлы  ә ң г і м е л е с е м і з .  С о н д а 

Қ

а м а р и д е н  ж а н ы м ы з д а  ж ү р е т і н .  Құ-лағына сіңе  б е р г е н болу керек. 

Әйтпесе,  м е н  ө з і м оған: «Қайтсең 

ұ

шқыш бол, менің  ж о л ы м д ы  қу», — деген емеспін. Ал  қазір оның да 

әке  ж о л ы н  қуғанына. әрине,  қуа- I 

намын. | 


қ

иындықпен атқарылады. Химикат-

ар каби-наға кіріп кетіп,  э к и п а ж д ы ң 

ж ұ м ы с ы н а 

қ

о л а й с ы з д ы қ  т у ғ ы з а д ы . Тағы да ЯК-40, АН-24  о р т а магис-

т р а л ь д і  с а м о л е т т е р бар екенін бі-

л е м і з .  Б ұ л а р д ы ң  ж ұ м ы с ы  д а бүгінгі 

'уақыт талабын 

қ

а н а ғ а т т а н д ы р м а й -д ы .  С о н д ы қ т а н да  о л а р автомат-

т а н д ы р ы л ғ а н ,  ж о л а у ш ы л а р ғ а  ж а й л ы , 

ж а ң а  с а м о л е т т е р м е н  а у ы с т ы р ы л у ы 

қ

ажет.  Б ұ л а р д ы ИЛ-154 самолеттер-мен алмастыруға  б о л а д ы . Бір  к е з д е 

•рі алып әуе лайнері атанған Ил-18 

Қ

-азір  ж о л а у ш ы  т а с ы м а л д а у д а н мүл-де шығып  қалды. Енді оның орны-

на ИЛ-86  ж ә н е ТУ-204  м а ш и н а л а р ы 

келіп отыр.  У а қ ы т өтке-н сайын 

техника  д а  ж а ң а р а  б е р е д і .  Ж о л а у -

шы тасымал  д а й т ы н с  а м о л е ттердің 

ж ы л д а н - ж ы л ғ а  ұ ш қ ы р  ж ә н е  с ы й ы м -

д ы л ы ғ ы үлкен,  а д а м д а р ғ а 

қ

олайлы ! болып,  ж а ң а р а  т ү с у і соның айғағы. 

Т І Л Ш І : — Ұшқыштың шеберлігі 

І||  қалай  қалыптасады? Өзіңіз  қандай 

әуе корабльдерін басқаруды игер-

діңіз? 

Қ

. Б.: •—Қандай  м а м а н д ы қ т ы ң б о л м а с ы н өз  е р е к ш е л і г і н е сай 

қ

и ы н д ы ғ ы бер. Соған сәйкес ма-м а н д ы қ қ а 

қ

а л ы п т а с у ,  ш е б е р л і к т і ш ы ң д а у  ж ы л өткен сайын жинақта-

ла  б е р е д і .  Ү ш қ ы ш т ы қ мам-андық 

та сол сияқты.  Ә у е л д е біз де солай 

ж ү р е к с і н і п  с а м о л е т  ш т у р в а л ы н а от-

ырғанда  қ о б а л ж ы ғ а н болатынбыз. 

С о д а н бері 30  ж ы л д а н астам уақыт 

ө т і п т і .  С о л  ж ы л д а р ішінде мен 

ПО-2. ЯК-12, АН-2, АН-24. ИЛ-18 

с а м о л е т т е р і н д е  ұ ш қ ы ш  ж ә н е эки-

паж командирі  б о л д ы м .  Қазір ТУ-

154 лайнерінің командирімін.  С о н а у 

училище бітірген 1957  ж ы л д а н бері 

б і р н е ш е  с а м о л е т т е  ұ ш у д ы меңгер-

ген екенмін. 

Т І Л Ш І : —Ұшқыш мамандығы ро-

мантикаға толы кәсіптердің бірі 

ғой. Оның  қиындығы мен  қызығы 

да мол. Әртүрлі оқиғалар да бола-

ды. 

Қ

. Б.: -—Иә.  б і з д і ң  ж ұ м ы с т а  н е ш е түрлі оқиғалардың  к е з д е с і п тұраты-

ны белгілі. Бірақ дәл өз  б а с ы м н а н 

е р е к ш е  қиын  ж а ғ д а й  ө т к е н жоқ. 

Тек бірде Москваға 

ұ

шып бара ж а т қ а н ы м д а самолет ішіндегі жо-

л а у ш ы н ы ң бірі  ж ү р е г і н е н 

қ

атты 


а у ы р ы п  қ а л д ы .  О л  к е з д е  м е н ИЛ-18 

с а м о л е т і н д е 

ұ

шатынмын.  С о д а н ж о л ш ы б а й  К у й б ы ш е в  қ а л а с ы н а  қо-

нуға  т у р а келді. Бір  ж о л ы  А қ т ө б е г е 

келесі күні  Қ а р а ғ а н д ы д а н арнаулы 

і з д е у ш і л е р тобы  к е л і п ,  т а у ы п алды. 

О н д а й  с ә т т е р д е  м о л тәжірибе ке-

р е к . Бір жаққа  ұшып кетіп  б а р а 

ж а т қ а н д а ауа райы  б ұ з ы л с а ,  қайтар 

ж о л ы м ы з д ы ойлаймыз.  Қандай жағ-

д а й д а боллмасын, әсіресе 

қ

азіргі к е з д е салонда  ж ү з д е г е н  а д а м от-

ырған шақта күн 

қ

абағы кірбің тартса сол  а д а м д а р д ы ң хауіпсіздігін 

о й л а й м ы з , Бірінші  к е з е к т е жолау-

ш ы л а р д ы 

қ

а й т к е н д е аман  ж е т к і з у м ә с е л е с і  т ұ р а д ы . Бұл біздің маман-

д ы қ т ы ң оның басқа  м а м а н д ы қ қ а 

ұ қ

самайтын өз  е р е к ш е л і г і н көрсете-ді. Өйткені,  қандай  ж а ғ д а й д а  д а 

аспанға бір  к ө т е р і л г е н соң салонда-

ғы  ж о л а у ш ы н ы ң  т а ғ д ы р ы  б і з д і ң  қо-

л ы м ы з д а . 

Т І Л Ш І : — Сіздің коллективте 

қ

айта  құру ісі  қалай жүргізілуде! Қ

. Б.:  — X X V I I  с ъ е з д е  е л і м і з д е г і 

ш а р у а ш ы л ы қ т ы ң  б а р л ы қ саласында 

ж ә н е  а д а м н ы ң сана-сезімінде  қайта 

қ ұ

ру қ а ж е т  е к е н д і г і н баса айтты. Биылғы  ж ы л ы январь айында өткен 

К П С С  О р т а л ы қ Комитетінің Плену-

м ы н д а  к а д р  м ә с е л е с і  с ө з  б о л д ы . 

Біздің  Қ а р а ғ а н д ы авиакәсіпорнының 

коллективі алға  қойып отырған мін-

д е т т е р д і  ж ү з е г е асыру үшін  қ о л д а н 

келгеннің  б а р л ы ғ ы н  ж ұ м ы л д ы р у үс-

тінде.  Қ а й т а  құру  д е г е н і м і з д і ң өзі 

а л д ы м е н  а д а м н ы ң психологиясын, 

мінез-құлқын  ө з г е р т у  д е г е н сөз. 

Ә р б і р  а д а м н ы ң  б і р б і р і н е  д е г е н 

қ

арым-қатынасында, күнделікті жұ-м ы с ы н а  д е г е н  к ө з қ а р а с ы н д а ерек-

ш е л і к т е р  б о л у ы  к е р е к .  Ә р б і р  қыз-

м е т к е р болсын,  ж ұ м ы с ш ы болсын 

өз  м і н д е т і н  б а р ы н ш а ықтиятты ор-

ы н д а у ы  қ а ж е т .  А л  б і з д і ң коллектив 

бұл  і с т е р д і 

қ

алай атқарып  ж а т ы р д е г е н г е  к е л с е к — б і з д е  а л ғ а  қойып 

отырған  е л е у л і істер аз емес. Со-

ның ең  б а с т ы с ы — қ а й т а  құру та-

лабына  с а й  д е м о к р а т и я л а н д ы р у д ы 

ж ү з е г е  а с ы р у д ы  қолға алдық. Бо-

лып өткен  ж и н а л ы с т а р д а авиаагент-

т і к т і н  б а с т ы ғ ы н а  ұ с ы н ы л ғ а н  б і р н е ш е 

к а н д и д а т т а р д ы ашық  д а у ы с қ а сал-

дық.  О н ы ң 6астығына Г. X.  Ю р г е н -

сон лайық  д е п тауып, соны сайла-

дық. Партия жиналысында авиакәсіп-

орын бастығының саяси  ж ұ м ы с т а р 

жөніндегі  о р ы н б а с а р ы н сайладық. 

Ж а л п ы , басшы  қ ы з м е т т е р г е ашық 

д а у ы с п е н сайлау әдісі өте  д ұ р ы с 

деп ойлаймын. 

ТІЛШІ- —Қандай 

қ

оғамдық жұ т ә л і м г е р л і к  і с і мол.  О л а р кейінгі 

ж а с т а р д ы ң үлгі тұтып, үйренетін 

а қ ы л ш ы ағалары. Міне, газеттеріңіз-

ге осындай  а р д а г е р л е р  т у р а л ы 

ж а з ғ а н д а р ы ң ы з абзал. 

Т І Л Ш І : — Бұл тілегіңіз орынды. 

Ал енді кейінгі жастар туралы не 

ойлайсыз! 

Қ

. Б.: —  Қ а з і р г і  ж а с т а р білімді, көп білуге  құштар. көкірегі ашық, 

көңілі сергек  ж а н д а р .  С о н д а й жас-

тардың арасынан ТУ-154 самолетін-

де екінші  ұ ш қ ы ш  б о л ы п істейтін 

Тимковты, АН-24 самолетінің 

ұ

ш-қ

ы ш т а р ы  Ж у р а в л е в т і , Бөкебаевты, 

Қ

асеновты атауға  б о л а д ы ,  О л а р бо-лашағынан мол үміт күттіретін жас-

тар.  Ж а л п ы алғанда, бүгінгі жастар-

дың  к е л е ш е г і зор.  А в и а к ә с і п о р н ы 

күн сайын өсіп келе жатқан болса, 

к е л е ш е к т е сондай  к ә с і п о р ы н д а ең-

бек ететін жастар  б о л а д ы . Сондық-

тан да бүгінгі  ж а с т а р д а н  ү л к е н үміт 

күтуіміз  қажет. 

Біздің кәсіпорында көптеген 

ұ

лт ө к і л д е р і еңбек етеді.  О л а р д ы ң дос-

тығы жарасқан.  С о н д а й  д о с т ы қ 

үлгісін біздің экипаж коллективі 

арасынан да байқауға болады.  М е н 

—қазақпын, екінші  ұ ш қ ы ш Валентин 

Каншин — орыс,  ш т у р м а н  В л а д и м и р 

Раабе — неміс,  б о р т и н ж е н е р Вла-

д и м и р Ли — корей 

ұ

лтынан. Біз осылай төрт  ұлт өкілі бір экипаж 

болып ынтымақты еңбек  е т у д е м і з . 

Көбіне бірге  ж ү р у г е  т ы р ы с а м ы з . 

Қ

ы з ы қ т а р ы м ы з бен  қ у а н ы ш ы м ы з д ы бөлісуге  ұ м т ы л а м ы з . Басқа коллек-

тивтер де сол сияқты.  Ж а л п ы алған-

да, біздің авиакәсіпорында берік ин-» 

тернационалдық  д о с т ы қ  қалыптас-

қ

ан  д е п айтуға  ә б д е н негіз бар. Т І Л Ш І : —Жыл өткен сайын жолау-

шы мінезі де өзгеріп келе ме,  қа-

лай! 

Қ

. Б.: — (Күліп). Иә, негізінен ал-ғанда  қайта  қ ұ р у д ы ң  ж о л а у ш ы л а р ғ а 

д а  ә с е р еткенін байқау  қиын  е м е с . 

Ә р и н е , сонау жетпісінші  ж ы л д а р д ы ң 

б а с ы н д а ғ ы  ж о л а у ш ы л а р м е н 

қ

азіргі 


ж о л а у ш ы л а р арасындағы өзгешелік 

ж е р  м е н көктей  д е у г е болады. Бү-

гінгі  ж о л а у ш ы л а р д ы ң талап-тілегі, 

мәдениеті жоғары.  О л а р ғ а  м ә д е н и 

қ

ы з м е т көрсетіп, әркімнің көңілінен шыға білуіміз  қажет. 

Т І Л Ш І : — Б е й с е н б і күнінің басқа 

қ

онақтары да бос уақытының жоқ-ТІЛШІ: — Соңғы сұрақ. Өз  қала-

ңыз туралы ойыңыз  қандай! 

Қ

ара-


ғандының келешегін  қалай елесте 

тесіз! 


Қ

. Б.: — Иә,  Қарағанды. көркейіп 

өсіп келеді Ол күн сайын кең  қанат 

жая түсуде.  О с ы д а н он  ж ы л бұрын-

ғ ы  Қарағандыдан өзгешелігі  м ү л д е 

көп. Оңтүстік-Шығыс аймағы  е р е к ш е 

өсті, Тіпті,  қалаға  қала  қ о с ы л д ы  д е у 

ге болады.  М е н  ө з і м тұратын  қала-

ны өте  ұнатамын. Бір  к е з д е өзім 

оқыған  Ж е з қ а з ғ а н ғ а барғанда «Шір-

кін,  Қарағандыдай болса ғой!»  д е п 

ойлаймын.  С о л  с и я қ т ы анау  ү л к е н 

қ

алаларға—  М о с к в а  м е н Ленинград-қ

а — барғанда  « Ш і р к і н ,  Қ а р а ғ а н д ы 

осылардай болса ғой!»  д е г е н арман 

туындайды. Негізінен  қаламыз жа-

ман емес Бірақ  к ө г а л д а н д ы р у  ж ә н е 

сәулеттендіру, көріктендіру  ж ұ м ы с -

тары әл| де  ж е т і м с і з .  Қ а л а н ы тазар-

та түсу шараларын кеңінен  ж ү з е г е 

асырғаны абзал.  К ө ш е бойы тап-

таза болып  ж а т с а адамның көңіл-

күйі де көтеріңкі  б о л а р ы анық.  М е н 

Оңтүстік  Ш ы ғ ы с аймағында тұра-

мын. Кейде келе  ж а т ы п жан жағым-

да тұрған бірінен бірі аумай,  қатар-

қ

атар тізілген  ү й л е р д і көремін. Сон-да  қ ұ р ы л ы с ш ы л а р ғ а  ж ә н е архитек-

торларға  р е н ж і п те  қ а л а т ы н ы м бар. 

Өйткені, бір-біріне  ұқсас егіз  қозы-

л а р д а й үйлерді  қаз-қатар тізе бер-

геннің орнына әртүрлі келісті ан 

самбльдермен салынған  к ө р к е м үй-

л е р  қатар  т ү з е п  т ұ р с а  қандай ғани-

бет, Негізінен алғанда 

Қ

а р а ғ а н д ы ның келешегі  з о р  қала.  Ж а ң а  қала-

дағы  ә с е м үйлердің көз тартатын-

дығын кім де болса айтып  ж ү р . Сон-

дай әсем  қаланың астындағы көмі-

рін аламын  д е п үстіндегі  ү й л е р д і 

қ

ирату  д ұ р ы с  б о л м а с  д е п ойлай-мын.  Б ұ л жөнінде  к е з і н д е  м ә с е л е 

көтерді.  Ж а л п ы алғанда,  к е н ш і л е р 

астанасының  к е л е ш е к т е  е л і м і з д е г і аса 

ірі және  ә с е м  қ а л а л а р д ы ң біріне ай-

налары сөзсіз.  Қ а з і р г і  к е з д е «Орта 

лық  Қазақстан» газетінің бетінде 

қ

ала көркі  т у р а л ы  м ә с е л е  ж а з ы л ы п жүр. Осьі мәселені жалғастыра тү-

сіп.  қ а л а м ы з д ы ң  ә с е м болуына өз 

үлестеріңізді  қоса  б е р і ң і з д е р  д е г е н 

тілек айтқым келеді. 

Әңгімелескен 

С. ЖАНЫСБАЕВ, 

кОрталык  Қазақстан» 

газетінің арнаулы тілшісі. 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал