Ономастикалық хабаршы №1 (33) 2017жүктеу 0.64 Mb.

бет3/7
Дата07.09.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Э

ЭВФЕМИСТІК АТАУ – кез келген объекттің дөрекі естілетін бастапқы атау-

ларын қорғау мақсатында сыпайы түрімен ауыстыру.

ЭККЛЕЗИОНИМ – топоним түрі; ғұрыпты өткізу орындары мен кез келген 

дінге  бағыну  орындары  атауы‚  соның  ішінде  мешіт‚  шіркеу  атаулары.  Мыс., 

Орталық мешіт, Никольская церковь.

ЭПОНИМ – аты шыққан кісінің есімі немесе лақап атымен басқа кез келген 

онимнің пайда болуы. Мыс., Менделеев кестесі, Боткин ауруы, М. Әуезов драма 

театры.

ЭРГОНИМ – оним түрі; іскер адамдардың бірігу‚ ұйымдар мен мекемелер‚ корпорациялар т. б. атауы. Мыс., Таң телекомпаниясы, Қайрат футбол қоғамы, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.

ЭТИМОЛОГИЯ – жалқы есімнің шығу тегі.

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ  ФАКТОР  –  жер-су  атауларының  халықтың  тұрмыс-

салтына‚ әдет-ғұрпына сәйкес қалыптасуы.

ЭТНОМАРКЕРЛІ  ОНИМДЕР  –  құрамында  этнографизмі  бар  мәдени- 

этнографиялық ақпаратқа ие жалқы есімдер, соның ішінде этномаркерлі топо-

нимдер (Қойтас, Сандықтау, Айғыржал), этномаркерлі антропонимдер (Бөрібай, 

Жібек), этномаркерлі космонимдер (Жетіқарақшы, Есекқырған) т. б.

ЭТНОНИМ – кез келген этникалық топ‚ халық‚ ру‚ ұлт атаулары. Мыс., қазақ, 

ағылшын, орыс, қырғыз.

ЭТНОНИМИЯ (қара: Этноним) – этнонимдердің жиынтығы.

ЭТНОТОПОНИМ – этнонимдердің қатысымен қалыптасқан жер-су атаула-

ры. Мыс., Қалмаққырған, Қоңырбұлақ, Базар, Шүршүтсу.

ЭТНОТОПОНИМИЯ – этнотопонимдердің жиынтығы. Тек XX ғ. 30-жылдары 

ономастика ғылым ретінде дәрежеге ие болды. 1930 жылы Альбер Доза ның нұсқауы 

бойынша  әр  елде  жыл  сайын  екі  рет  өтетін  І-ші  Халықаралық  ономастикалық 

конгресс Францияда шақырылды. 1949 жылы Бельгияда 1950 жыл дан ономасти-

ка бойынша библиография жасайтын «Онома» журналын шығарушы ЮНЕСКО 

шеңберіндегі Халықаралық ономастикалық комитет құрылды.

• урбанонимдерде (көше, қала ішіндегі және ауылдық объектілер атаулары); • 

астионимдер (қала атаулары); • комонимдер (ауылдық елдімекендер атаулары).

Мәдиева  Г.Б.,  Иманбердиева  С.Қ.,  Мадиева  Д.Б.  Ономастика:  зерттеу 

мәселелері. – Алматы, 2016. 103-118 беттер.25

ХАБАРШЫ


Ономастикалық

ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ

ҮКІМЕТІНІҢ

ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

201_ жылғы                                                                                           от «__»

№____________                                                                    ____________ №           

№____ дана                                                                                     ____экз. №

Астана, Үкімет Үйі          

№ исх: 883   от: 28.12.2016Алматы облысының кейбір білім беру ұйымдарын

қайта атау туралы

«Қазақстан  Республикасының  әкімшілік-аумақтық  құрылысы  тура-

лы»  1993  жылғы  8  желтоқсандағы  Қазақстан  Республикасының  Заңы 

10-бабының  4-1)  тармақшасына,  «Қазақстан  Республикасының  аума-

ғындағы  әуежайларға,  порттарға,  теміржол  вокзалдарына,  теміржол 

стансаларына,  метрополитен  стансаларына,  автовокзалдарға,  авто стан-

саларға,  физикалық-географиялық  және  мемлекет  меншігіндегі  басқа 

да объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атаула-

рының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттік заңды 

тұлғаларға,  мемлекет  қатысатын  заңды  тұлғаларға  жеке  адамдардың 

есімін  беру  қағидаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы 

Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына сәйкес Қазақстан 

Республикасының Үкіметі 

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Алматы облысының мынадай білім беру ұйымдары:

1) «Ушинский атындағы орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын 

орталығы бар» мемлекеттік мекемесі – «Алакөл ауданының білім бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің «Мектепке дейінгі шағын орталығы бар Лепсі 

орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

2)  «Герасимовка  орта  мектебі»  мемлекеттік  мекемесі  –  «Алакөл 

ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Сапақ орта мектебі» 

мемлекеттік мекемесі;

3)  «Дзержинск  орта  мектебі»  мемлекеттік  мекемесі  –  «Алакөл  

ауданының  білім  бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Тоқжайлау орта мек-

тебі» мемлекеттік мекемесі;

4)  «№  2  Қабанбай  орта  мектебі  мектеп  жасына  дейінгі  шағын 

орталығы бар» мемлекеттік мекемесі – «Алакөл ауданының білім бөлімі» 

Бланк с

ериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ Б

ОЛЫП Т


АБЫЛАДЫ. Қыз

мет бабына қаж

етті көшір

мелер шек

те

улі данада жасалады,

белгіленг

ен тәр

тіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.Бланк б

ез с


ерийног

о но


мера НЕДЕЙСТВИТЕ

ЛЕН. К


опии при слу

ж

ебной необхо

димо


сти делаю

тся в ограниченно

м к

оличе


ств

е,

ЗАВЕРЯЮ

ТСЯ И УЧИТЫВ

АЮ

ТСЯ в установ

ленно


м порядк

е.


26

ХАБАРШЫ


Ономастикалық

мемлекеттік  мекемесінің  «Мектеп  жасына  дейінгі  шағын  орталығы  бар  Омар 

Молдағожин атындағы орта мектеп» мемлекеттік мекемесі;

5) Еңбекшіқазақ аудандық білім бөлімінің «Ақши орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік  мекемесі  –  «Еңбекшіқазақ  ауданының  білім  бөлімі»  мемлекеттік 

мекемесінің  «Бөлек  батыр  атындағы  орта  мектеп»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесі;

6)  Еңбекшіқазақ  аудандық  білім  бөлімінің  «Қаратұрық  орта  мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі – «Еңбекшіқазақ ауданының білім бөлімі» 

мемлекеттік  мекемесінің  «Алтынбике  Бертаева  атындағы  орта  мектеп» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

7)  Еңбекшіқазақ  аудандық  білім  бөлімінің  «Таусүгір  орта  мектебі» 

коммуналдық  мемлекеттік  мекемесі  –  «Еңбекшіқазақ  ауданының  білім 

бөлімі»  мемлекеттік  мекемесінің  «Садық  Аманжолов  атындағы  орта  мектеп» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

8) «Қарасай ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Н.К. Круп-

ская атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі  –  «Қарасай  ауданының  білім бөлімі» мемлекеттік  меке-

месінің «Мектепке дейінгі шағын орталығы бар Ұлан орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі;

9) «Қарасай ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «М.В. Ломо-

носов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі – «Қарасай 

ауданының  білім  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесінің  «Шалқар  орта  мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

10)  Райымбек  ауданының  «Жайдақбұлақ  орталау  мектебі»  коммуналдық 

мемлекеттік  мекемесі  –  «Райымбек  аудандық  білім  бөлімі»  мемлекеттік 

мекемесінің «Сейдахмет Босқынбаев атындағы орталау мектеп» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі;

11)  «Райымбек ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№ 2 Ке-

ген орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен және Түменбай бастау-

ыш мектебімен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі – «Райымбек ауданының 

білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мектепке дейінгі шағын орталығы және 

Түменбай  бастауыш  мектебі  бар  Сәдуақас  Серкебаев  атындағы  орта  мектеп» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

12)  «Сарқан аудандық білім бөлімінің Новопокровка орта мектебі мектепке 

дейінгі  шағын  орталығымен»  коммуналдық  мемлекеттік  мекемесі  –  «Сарқан 

ауданының  білім  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесінің  «Мектепке  дейінгі  шағын 

орталығы бар Алмалы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

13)  «Сарқан аудандық білім бөлімінің Қарғалы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі – «Сарқан ауданының ХАБАРШЫ

Ономастикалық

білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мектепке дейінгі шағын орталығы бар 

Мұхамеджан  Тынышбаев  атындағы  орта  мектеп»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесі;

14)  «Бөдеті орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» мемлекеттік 

мекемесі  –  «Ұйғыр  ауданының  білім  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесінің  «Мек-

тепке дейінгі шағын орталығы бар Нүсіпбек Исахметов атындағы орта мектеп» 

мемлекеттік мекемесі болып қайта аталсын.

2.  Осы  қаулы  алғашқы  ресми  жарияланған  күнінен  бастап  қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі  

 

 

 

 

        Б. Сағынтаев


28

ХАБАРШЫ


Ономастикалық

             ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ

ҮКІМЕТІНІҢ

ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

201_ жылғы                                                                                           от «__»

№____________                                                                    ____________ №           

№____ дана                                                                                     ____экз. №

Астана, Үкімет Үйі          

№ исх: 827   от: 20.12.2016«Батыс Қазақстан облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 

басқармасының А.П. Гайдар атындағы Батыс Қазақстан облыстық 

балалар және жасөспірімдер кітапханасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесін қайта атау туралы

«Қазақстан  Республикасының  әкімшілік-аумақтық  құрылысы  тура-

лы»  1993  жылғы  8  желтоқсандағы  Қазақстан  Республикасының  Заңы 

10-бабының  4-1)  тармақшасына  және  «Қазақстан  Республикасының 

аумағындағы  әуежайларға,  порттарға,  темiржол  вокзалдарына,  темiр-

жол  стансаларына,  метрополитен  стансаларына,  автовокзалдарға,  авто-

стан саларға,  физикалық-географиялық  және  мемлекет  меншiгiндегi 

басқа  да  объектiлерге  атау  беру,  сондай-ақ  оларды  қайта  атау,  олардың 

атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттiк 

заңды  тұлғаларға,  мемлекет  қатысатын  заңды  тұлғаларға  жеке  адам-

дардың есiмiн беру қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына сәйкес Қазақстан 

Республикасының Үкіметі 

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  «Батыс  Қазақстан  облысы  мәдениет,  мұрағаттар  және  құжаттама 

басқармасының  А.П.  Гайдар  атындағы  Батыс  Қазақстан  облыстық  ба-

лалар  және  жасөспірімдер  кітапханасы»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесі «Батыс Қазақстан облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 

басқармасының Хамза Есенжанов атындағы Батыс Қазақстан облыстық 

балалар  мен  жасөспірімдерге  арналған  кітапхана»  коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі болып қайта аталсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі. 

Бланк с

ериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ Б

ОЛЫП Т


АБЫЛАДЫ. Қыз

мет бабына қаж

етті көшір

мелер шек

те

улі данада жасалады,

белгіленг

ен тәр

тіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.Бланк б

ез с


ерийног

о но


мера НЕДЕЙСТВИТЕ

ЛЕН. К


опии при слу

ж

ебной необхо

димо


сти делаю

тся в ограниченно

м к

оличе


ств

е,

ЗАВЕРЯЮ

ТСЯ И УЧИТЫВ

АЮ

ТСЯ в установ

ленно


м порядк

е.


29

ХАБАРШЫ


Ономастикалық

ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ

ҮКІМЕТІНІҢ

ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

201_ жылғы                                                                                           от «__»

№____________                                                                    ____________ №           

№____ дана                                                                                     ____экз. №

Астана, Үкімет Үйі          

№ исх: 891   от: 29.12.2016Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы әкімдігінің Жаңаарқа 

ауданының білім бөлімінің «Түгіскен жалпы орта білім беретін 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта атау туралы

«Қазақстан  Республикасының  әкімшілік-аумақтық  құрылысы  тура-

лы»  1993  жылғы  8  желтоқсандағы  Қазақстан  Республикасының  Заңы 

10-бабының  4-1)  тармақшасына  және  «Қазақстан  Республикасының 

аумағындағы  әуежайларға,  порттарға,  теміржол  вокзалдарына,  темір-

жол  стансаларына,  метрополитен  стансаларына,  автовокзалдарға,  авто-

стансаларға,  физикалық-географиялық  және  мемлекет  меншігіндегі 

бас қа  да  объектілерге  атау  беру,  сондай-ақ  оларды  қайта  атау,  олардың 

атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттік 

заңды  тұлғаларға,  мемлекет  қатысатын  заңды  тұлғаларға  жеке  адам-

дардың есімін беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына сәйкес Қазақстан 

Республикасының Үкіметі 

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Қарағанды  облысы  Жаңаарқа  ауданы  әкімдігінің  Жаңаарқа  ауда-

нының  білім  бөлімінің  «Түгіскен  жалпы  орта  білім  беретін  мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы 

әкімдігінің Жаңаарқа ауданының білім бөлімінің  «Жанайдар Сәдуақасов 

атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі болып қайта аталсын.   

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі  

 

 

 

           Б. Сағынтаев

Бланк с


ериялық нөмірсіз ЖАР

АМСЫЗ Б


ОЛЫП Т

АБЫЛАДЫ. Қыз

мет бабына қаж

етті көшір

мелер шек

те

улі данада жасалады,

белгіленг

ен тәр

тіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.Бланк б

ез с


ерийног

о но


мера НЕДЕЙСТВИТЕ

ЛЕН. К


опии при слу

ж

ебной необхо

димо


сти делаю

тся в ограниченно

м к

оличе


ств

е,

ЗАВЕРЯЮ

ТСЯ И УЧИТЫВ

АЮ

ТСЯ в установ

ленно


м порядк

е.


30

ХАБАРШЫ


Ономастикалық

ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ

ҮКІМЕТІНІҢ

ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

201_ жылғы                                                                                           от «__»

№____________                                                                    ____________ №           

№____ дана                                                                                     ____экз. №

Астана, Үкімет Үйі          

№ исх: 109   от: 06.03.2017Қостанай облысының білім беру, мәдениет және спорт 

ұйымдарына атау беру мен қайта атау туралы

«Қазақстан  Республикасының  әкімшілік-аумақтық  құрылысы  тура-

лы»  1993  жылғы  8  желтоқсандағы  Қазақстан  Республикасының  Заңы 

10-бабының  4-1)  тармақшасына,  «Қазақстан  Республикасының  ау ма-

ғын дағы  әуежайларға,  порттарға,  теміржол  вокзалдарына,  темір жол 

стан саларына,  метрополитен  стансаларына,  автовокзалдарға,  авто-

стан саларға,  физикалық-географиялық  және  мемлекет  меншігіндегі 

басқа да объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың 

атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттік 

заңды  тұлғаларға,  мемлекет  қатысатын  заңды  тұлғаларға  жеке  адам-

дардың есімін беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы  № 281 қаулысына сәйкес Қазақстан 

Республикасының Үкіметі  

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қостанай облысының мынадай білім беру және спорт ұйымдарына:

1) «Қарабалық ауданы әкімдігі білім бөлімінің балалар өнер мектебі» 

мемлекеттік мекемесіне  –  Сералы Қожамқұловтың есімі;

2)  Қостанай  облысы  әкімдігі  Дене  шынықтыру  және  спорт  бас-

қармасының «Амангелді аудандық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» 

мемлекеттік     мекемесіне – Ералхан Сейкеновтің есімі берілсін.

2. Мынадай білім беру және мәдениет ұйымдары:

1)  Қостанай  ауданы  әкімдігі  білім  бөлімінің  «Красный  Октябрь 

орта мектебі» мемлекеттік мекемесі – «Қостанай ауданы әкімдігі білім 

бөлімінің «Қадір Кәрімов атындағы орта мектеп» мемлекеттік мекемесі;

2) «Сарыкөл ауданы әкімдігі білім бөлімінің Сарыкөл орта мектебі» 

мемлекеттік  мекемесі  –  «Сарыкөл  ауданы  әкімдігі  білім  бөлімінің 

«Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы орта мектеп» мемлекеттік мекемесі;

Бланк с

ериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ Б

ОЛЫП Т


АБЫЛАДЫ. Қыз

мет бабына қаж

етті көшір

мелер шек

те

улі данада жасалады,

белгіленг

ен тәр

тіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.Бланк б

ез с


ерийног

о но


мера НЕДЕЙСТВИТЕ

ЛЕН. К


опии при слу

ж

ебной необхо

димо


сти делаю

тся в ограниченно

м к

оличе


ств

е,

ЗАВЕРЯЮ

ТСЯ И УЧИТЫВ

АЮ

ТСЯ в установ

ленно


м порядк

е.


ХАБАРШЫ

Ономастикалық

3) «Қарабалық ауданы әкімдігі білім бөлімінің № 3 Қарабалық орта мектебі» 

мемлекеттік мекемесі – «Қарабалық ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Мұхамеджан 

Сералин атындағы орта  мектеп» мемлекеттік мекемесі;

4) «Таран аудандық «Ұшқын» мәдениет үйі» мемлекеттік мекемесі –  «Елубай 

Өмірзақов атындағы Таран аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік мекемесі болып 

қайта аталсын.

  3.  Осы  қаулы  алғашқы  ресми  жарияланған  күнінен  бастап  қолданысқа 

енгізіледі. Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі                                                                     Б. Сағынтаев

 

  

 

  32

ХАБАРШЫ


Ономастикалық

             ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ

ҮКІМЕТІНІҢ

ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

201_ жылғы                                                                                           от «__»

№____________                                                                    ____________ №           

№____ дана                                                                                     ____экз. №

Астана, Үкімет Үйі          

№ исх: 842   от: 23.12.2016Қызылорда облысының білім беру және мәдениет

ұйымдарына атау беру мен қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 

1993  жылғы  8  желтоқсандағы  Қазақстан  Республикасының  Заңы 

10-бабының  4-1)  тармақшасына,  «Қазақстан  Республикасының  аума-

ғын дағы  әуежайларға,  порттарға,  теміржол  вокзалдарына,  темір жол 

стансаларына,  метрополитен  стансаларына,  автовокзалдарға,  авто стан-

саларға,  физикалық-географиялық  және  мемлекет  меншігіндегі  бас  қа 

да  объектілерге  атау  беру,  сондай-ақ  оларды  қайта  атау,  олардың  атау-

ларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттік заңды 

тұлғаларға,  мемлекет  қатысатын  заңды  тұлғаларға  жеке  адамдардың 

есімін  беру  қағидаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы 

Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына сәйкес Қазақстан 

Республикасының Үкіметі 

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мынадай білім беру және мәдениет ұйымдарына:

1) «Қызылорда қалалық білім бөлімінің № 264 мектеп-лицейі» комму-

налдық мемлекеттік мекемесіне Тәкей Есетовтің есімі;

2) «Қызылорда қалалық білім бөлімінің мемлекеттік жалпы білім беру 

№ 15 мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Мырзабек 

Дүйсеновтің есімі;

3)  «Қызылорда  қалалық  білім  бөлімінің  №  101  мектеп-лицейі»  ком-

муналдық мемлекеттік мекемесіне Әли Мүсілімовтің есімі; 

4)  «Қызылорда  қалалық  білім  бөлімінің  №  112  орта  мектебі»  ком-

муналдық мемлекеттік мекемесіне Нағима Ахмадееваның есімі;  

5) «Қызылорда қалалық білім бөлімінің № 3 мектеп-лицейі мемлекеттік 

жалпы  білім  беру  мекемесі»  коммуналдық  мемлекеттік  мекемесіне                   

Серғали Толыбековтің есімі;

Бланк с

ериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ Б

ОЛЫП Т


АБЫЛАДЫ. Қыз

мет бабына қаж

етті көшір

мелер шек

те

улі данада жасалады,

белгіленг

ен тәр

тіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.Бланк б

ез с


ерийног

о но


мера НЕДЕЙСТВИТЕ

ЛЕН. К


опии при слу

ж

ебной необхо

димо


сти делаю

тся в ограниченно

м к

оличе


ств

е,

ЗАВЕРЯЮ

ТСЯ И УЧИТЫВ

АЮ

ТСЯ в установ

ленно


м порядк

е.


33

ХАБАРШЫ


Ономастикалық

6) «Жаңақорған аудандық білім бөлімінің № 168 орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне Исатай Әбдікәрімовтің есімі;

7) «Сырдария аудандық білім бөлімінің № 131 орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне Талғат Қозыбаевтың есімі;

8) «Жалағаш аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мәдениет 

үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына Қонысбек Қазантаевтың 

есімі; 


9) «Қармақшы аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің Жыраулар 

үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына Көшеней Рүстембековтің 

есімі; 

10) «Қармақшы аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің Қармақшы аудандық  мәдениет  үйі»  коммуналдық  мемлекеттік  қазыналық  кәсіпорнына 

Шәмшат Төлепованың есімі

11)  «Дауылкөл  ауылдық  округі  әкімі  аппаратының  Тұрмағамбет  ауы-

лының  клубы»  коммуналдық  мемлекеттік  қазыналық  кәсіпорнына  Қуандық  

Бүрлібаевтың есімі;

12)  «Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда құры лыс және 

бизнес  колледжі»  коммуналдық  мемлекеттік  қазыналық  кәсіпорнына  Смағұл 

Ысқақовтың есімі; 

13)  «Қызылорда  қалалық  білім  бөлімінің  №  140  қазақ  орта  мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Абылай ханның есімі;

14)  «Қармақшы аудандық білім бөлімінің № 269 орта мектебі» ком муналдық 

мемлекеттік мекемесіне Жанқожа батырдың;

15)  «Арал  аудандық  білім  бөлімінің  №  227  негізгі  мектебі»  ком му налдық 

мемлекеттік мекемесіне Аманқос Мұстафаевтың есімі; 

16)  «Қазалы  аудандық  балалар  әуез  мектебі»  коммуналдық  мемле кеттік 

қазыналық кәсіпорнына Қорқыт атаның есімі;

17)  «Қызылорда қалалық білім бөлімінің № 235 орта мектебі» комму налдық 

мемлекеттік мекемесіне Көмекбай Қаракөзовтің есімі

18)  «Шиелі  аудандық  білім  бөлімінің  №  228  орта  мектебі»  комму налдық 

мемлекеттік мекемесіне Шәймерден Бәкіровтің есімі;

19)  «Жалағаш аудандық білім бөлімінің № 202 орта мектебі» комму налдық 

мемлекеттік мекемесіне Зейнолла Жарқынбаевтың есімі;

20)  «Шиелі  аудандық  білім  бөлімінің  №  270  орта  мектебі»  комму налдық 

мемлекеттік мекемесіне Ғафур Мұхамеджановтың есімі;

21)  «Шиелі  аудандық  мәдениет  және  тілдерді  дамыту  бөлімінің  Шиелі 

аудандық  мәдени-шығармашылық  орталығы»  коммуналдық  мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорнына Бұдабай Қабылұлының есімі; 

22)  «Қызылорда қалалық білім бөлімінің № 261 орта мектебі» комму налдық 

мемлекеттік мекемесіне Серәлі Лапиннің есімі


34

ХАБАРШЫ


Ономастикалық

23)  «Қызылорда  қалалық  білім  бөлімінің  №  197  қазақ  орта  мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Әбу Құдабаевтың есімі; 

24)  «Қызылорда қалалық білім бөлімінің № 198 орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне Жанәбіл Нұрмановтың есімі; 

25)  «Қызылорда  облысының  білім  басқармасының  Қызылорда  политех-

никалық  колледжі»  коммуналдық  мемлекеттік  қазыналық  кәсіпорнына 

Мұстахым Ықсановтың есімі; 

26)  «Қызылорда  облысының  білім  басқармасының  Дарынды  балаларға 

арналған № 4 облыстық мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекеме-

сіне Еркін Әуелбековтің есімі; 

27)  «Жаңақорған аудандық білім бөлімінің № 86 орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне Ахмет Әділовтің есімі

28)  «Шиелі  аудандық  білім  бөлімінің  №  40  орта  мектебі»  коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне Алма Қыраубаеваның есімі; 

29)  «Арал  аудандық  білім  бөлімінің  №  62  мектеп-лицейі»  коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне Жарасқан Әбдірашевтің есімі берілсін. 

2. Мынадай білім беру және мәдениет ұйымдары:

1) «Қызылорда қалалық білім бөлімінің № 6 К. Маркс атындағы орта мектебі» 

коммуналдық  мемлекеттік  мекемесі  «Қызылорда  қалалық  білім  бөлімінің  № 

6  Мұхамедғали  Сужиков  атындағы  орта  мектебі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесі;

2)  «Ақжар  ауылдық  округі  әкімі  аппаратының  Ақжар  ауылының  клубы» 

коммуналдық  мемлекеттік  қазыналық  кәсіпорны  «Ақжар  ауылдық  округі 

әкімі  аппаратының  Сәрсенбай  Бөртебайұлы  атындағы  клубы»  коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорны; 

3) «Арал қаласы әкімі аппаратының Арал қалалық мәдениет үйі» коммуналдық 

мемлекеттік  қазыналық  кәсіпорны  «Арал  қаласы  әкімі  аппаратының  Зейнол-

ла Шүкіров атындағы Арал қалалық мәдениет үйі» коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны болып қайта аталсын. 

3.  Осы  қаулы  алғашқы  ресми  жарияланған  күнінен  бастап  қолданысқа 

енгізіледі. 
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал