Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы бекітемін жылуэнергетика факультетініңжүктеу 166.83 Kb.

Дата29.05.2017
өлшемі166.83 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі 

Коммерциялық емес АҚ  

«Алматы энергетика және байланыс университеті»  

Жылуэнергетика факультеті 

Өнеркәсіптік жылуэнергетика  кафедрасы 

 

БЕКІТЕМІН 

Жылуэнергетика факультетінің 

 

деканы                   М.У.Зияханов 

                                                          

                                                                                                      «    »              2015 ж. 

 

  

Him 1202 -Химия пәнінен 

 

СИЛЛАБУС 

 

5В073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы үшін   

 

  

 

Курс                                    - 1 Семестр                             - 1                            

Барлық несие:                   - 2  

ECTS бойынша несие      - 4                 

Барлық сағат:                   - 90 

Аудиториялық:  

Дәріс                                  - 15 сағ.                                         

Зертханалық сабақтар      - 30 сағ  

СӨЖ                                   - 45 сағ. 

СОӨЖ                                - 15 сағ.  

ЕСЖ                                   -   2         

Сынақтау түрі                    - емтихан 

 

  

 

  

 

Алматы, 2015 Силлабус ҚР білім және ғылым Министірлігі 03.11.2014 ж. бекіткен 5В073100 – 

«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» 

мамандығының типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған. 

Құрастырғандар: доцент, х. ғ. к. Султанбаева Б.М., доцент, х. ғ. к.  

Туманова А.А., доцент, х. ғ. к.  Каленова Ж.А. 

СИЛЛАБУС өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасының  отырысында 

қаралды және бекітілді (протокол № 7  " 18 "   06   2015 ж.). 

 

 

Кафедра меңгерушісі         ___________ Мұсабеков Р.А.  

ҚОжЕҚ кафедрасының 

меңгерушісі                           

        Приходько Н.Г. 

  

 

  

 

 «      »               2015 ж. 

 

 СИЛЛАБУС  жылуэнергетика факультетінің  оқу-әдістемелік 

комиссиясының  отырысында қаралды және бекітілді (протокол № 4  " 22 "   06    

2015 ж.). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Пәннің аталуы:              Химия           

1.

 

Оқытушылар туралы мәліметтер:   

 

Султанбаева Болдых Мирсадыковна, х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.  Офис:  А407, А 409 аудитория. 

Контакты: 8 (727) 2 92 53 80, pte@aipet.kz 

 

Туманова Айтбала Айтеновна, х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.  Офис:  А 508, А 409 аудитория. 

Контакты: 8 (727) 2 92 53 80, pte@aipet.kz 

 

Каленова Жан Абдразаховна , х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.  Офис:  А 407, А 409 аудитория. 

Контакты: 8 (727) 2 92 53 80, pte@aipet.kz  

2.

 

Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің уақыты мен 

орны:    Сабақтар  кестесіне  сәйкес  өткізіледі.    СОӨЖ  сабақтарының  кестесі 

электр  энергетикасы  факультеті  (С-209)  және  ӨЖЭ  кафедрасының  (А-235)  

хабарландыру тақталарында ілінген. 

 

3.

 

Курстың кейінгі деректемелері: Экология және тұрақты даму

ТҚжҚОҚ  саласында  метрология,    стандарттау  және  сертификаттау,  өндірістік 

токсикология. 

 

4.

 

«Химия» курсының сипаттамасы: 

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Атом құрылысы.  

Д.И.Менделеевтің периодтық заңы мен периодтық жүйесі. Химиялық 

байланыс. Зат құрылысы. Ерітінділер. Химиялық процестердің кинетикасы мен 

энергетикасы.  Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрохимия. Элементтер 

мен олардың негізгі қосылыстарының химиясы.  4.1 "Химия" пәнінің мақсаты:  студенттерге жалпы және 

бейорганикалық  химия  саласында  кеңейтілген  теориялық  білім  базасын 

қалыптастыру,  алған  білімдерді  іс  жүзінде  пайдаланып  білуді  (реакиялардың 

энергетикасы мен жылдамдығын анықтау, қондырғыларды коррозиядан қорғау, 

энергияның  химиялық  көздері,  конструкциялық  және  электротехникалық 

материалдарды жасау, қоршаған ортаны қорғау ж.т.б.) жете меңгерту.  "Химия"  пәнін  оқу  арқылы  студент  білуі  қажет:  химияның  негізгі 

анықтамалары  мен  заңдарын,    бейорганикалық  қосылыстар  номенклатурасы 

мен  қасиеттерін;  атом  құрылысын  және  химиялық  элементтер  жүйеленуін; 

химиялық  байланыстың  қазіргі  теориясын,;  химиялық  процестердің  жалпы 

заңдылықтарын;  термохимиялық  заңдарды;  процесс  өту    ықтималдығының 

термодикамикалық шартын;  әрекеттесуші  массалар  заңын  және оның  әр  түрлі 

химиялық  процестерге  қатысуын;  ерітінділер  бойынша,  тотығу-тотықсыздану 


реакциялары  мен электрохимиялық процестер бойынша негізгі түсініктер мен 

заңдарды.  Студенттің  "Химия"  пәнінен  алатын  білік  дағдысы:  берілгендерді 

жүйелендіріп,  есептің  типін  анықтап,  оны  шешу  алгоритмін  құрастыру; 

электролиттік диссоциациялану теңдеулерін, алмасу, гидролиз реакцияларының 

молекулалық  және  иондық  теңдеулерін,  радиоактивтік  ыдырау  теңдеулерін 

құрастыру;    ерітінділер  мен  гетерогенді  жүйелердің  тепе-теңдік  тұрақтысы 

теңдеуін  жазу;  термодинамикалық  параметрлері  арқылы  реакцияның  өту 

мүмкіндігінің  ықтималдығын  бағалау;  техника  қауіпсіздігі  ережелерін  сақтап, 

тәжірибелерді өткізу.  

 

"Химия"

 

 

пәнін 

 

оқу  нәтижесінде  студенттер  келесі  кәсіптік 

компетенцияларға  ие  болуы  қажет:  химия  саласында  кәсіптік  мәселелерді 

шешу. 


 

5.

 

Пәннің мазмұны 

5.1 Дәрістер: 

 

Дәріс  


 

Апта                                       Тақырыбы 

Әдебиет 

нөмірі 
Кіріспе.  Химияның  негізгі  түсініктері  мен заңдары.  

Химия  пәнінің  мақсаттары  мен  міндеттері. 

Жаратылыстану 

ғылымдарының 

жүйесінде 

химияның  орны.  Атом,  молекула,  жәй  және 

күрделі  заттар.  Изотоптар.  Моль,  молярлы  масса, 

эквивалент,  эквиваленттің  молярлы  массасы. 

Негізгі  химиялық  заңдары:  құрам  тұрақтылық 

заңы,  эквивалент  заңы,  еселі  қатынас  заңы,  көлем 

қатынас  заңы,  Авогадро  заңы.  Клапейрон-

Менделеев  теңдеуі.  Қоспадағы  газдың  парциалды 

қысымы.  Бейорганикалық  қосылыстардың  негізгі 

кластары мен номенклатурасы.  

Конспект 

[1,2,7-12] 

2 сағат 

(*1 сағ) 

III 


Атом  құрылысы.  Д.И.Менделеевтің  периодтық 

заңы.  Атом  құрылысы  мен  ядро  жәйлі  негізгі 

түсініктер. 

Атом 

құрылысының квант-

механикалық  моделі.  Электрондардың  атомдағы 

күйі.  Квант  сандары.  Аттомдық  орбитальдарды 

толтыру реттілігі. Паули қағидасы мен Хунд және 

Клечковский ережелері.  

Д.И.Менделеевтің  периодтық  заңы  мен  химиялық 

элементтердің  периодтық жүйесі. Атом құрылысы 

теориясының  көзқарасынан  периодтық  жүйенің 

топтары  мен  периодтарында  элементтер  негізгі 

қасиеттерінің өзгеруі.   

Конспект 

[1,2,7-12] 

2 сағат 

(*1 сағ) 3  Химиялық байланыс. Зат құрылысы. 

Химиялық 

байланыстың 

түзілу 

себептері. Ковалентті  байланыс.    Ковалентті  байланыс  

түзілуінің  донорлы-акцепторлы  тәсілі.  Ковалентті 

байланыстың 

энергиясы, 

ұзындығы,  

қанығушылығы және бағытталғандығы.  Атомдық 

электрондық 

орбитальдарының 

гибридтенуі. 

Химиялық  байланыс  және  кристал  дар  типтері. 

Иондық байланыс. Тотығу дәрежесі туралы түсінік 

Сутектік  байланыс.  Металдық  байланыс  туралы 

жалпы түсініктер. 

Конспект 

2 сағат 

[1,2,7-12] 

 

 VII 

Химиялық 

термодинамика. 

Химиялық 

процестердің 

энергетикасы. 

Процестердің 

өздігінен өту  шарттары.  Жүйелер  туралы  жалпы 

түсініктер. Термодинамиканың  бірінші бастамасы. 

Энтальпия.  Термохимиялық теңдеулер.  Гесс заңы. 

Термодинамиканың    екінші  бастамасы.  Энтропия. 

Процестің  энтальпиялық  және  энтропиялық 

факторлары. 

Гиббстің 

бос 


энергиясы. 

Реакциялардың өзіндік өту шарттары.   

Конспект 

2 сағат 


[1,2,7-12] 

 

 IX 


Химиялық  кинетика.    Химиялық  және 

фазалық 

тепе-теңдіктер. 

Химиялық 

реакциялардың жылдамдығы және оған әсер ететін 

факторлар.  Әрекеттесуші  массалар  заңы.  Вант  - 

Гофф ережесі.  Активтендіру энергиясы. Аррениус 

теңдеуі.  Катализ  және  катализаторлар.Химиялық 

тепе  -  теңдік  тұрақтысы.  Ле  -  Шателье  принципі. 

Химиялық  тепе  -  теңдіктің  ығысуына  әсер  ететін 

факторлар. 

Фазалық 


тепе-теңдіктердің 

термодинамикалық  теориясы.  Гиббс  фазапары 

ережесі.   

Конспект 

[1,2,7-12] 

2 сағат 


 

XI  

Ерітінділер.  Ерітінділердің  жіктелуі.  Ерітінділер 

концентрацияларын  өрнектеу  жолдары.  Заттар 

ерігіштігі. Генри заңы. Ерітінділердің коллигативті 

қасиеттері. Осмос және осмостық қысым. Ерітінді 

бетіндегі 

бу 


қысымы 

және 


Рауль 

заңы.Ерітінділердің  кристалдануы  және  қайнауы. 

Электролиттік 

диссоциациялану 

теориясы. 

Электролиттердің  диссоциациялану  дәрежесі  мен 

тұрақтысы.  Оствальдтың  сұйылту  заңы.  Күшті 

электролиттер. 

Активтілік 

және 


активтілік 

коэффициенті. 

Судың 

диссоциациялануы. Ортаның  сутектік  көрсеткіші.  Судың  иондық 

көбейтіндісі. 

Тұздар 

гидролизі. Гидролиз 

Конспект 

[1,2,7-12] 

2 сағат 


(*2 сағ) 

тұрақтысы  мен  дәрежесі.Гидролиздің  сатылы 

сипаты. 


XIII 


Тотығу  -  тотықсыздану  реакциялары  және 

электрохимиялық  процестер.    Тотығу  - 

тотықсыздану  реакцияларының  жіктелуі.  Негізгі  

тотықтырғыштар  мен  тотықсыздандырғыштар. 

Тотығу 


тотықсыздану 

реакцияларының 

теңдеулерін құрастыру. Металдардың электродтық 

потенциалдары.  Металдардың  кернеу  қатары. 

Гальваникалық  элемент.  Нернст  теңдеуі.  Электр 

қозғаушы  күші  және  оны  өлшеу.  Минералды 

заттар  ерітінділері  мен    балқымаларының 

электролизі.  Электролиз  заңдары.  Электролизді 

өнеркәсіпте пайдалану. 

Конспект 

[1,2,7-12] 

 2 сағат 

  (*1 сағ) 

XV 


Металдардың  жалпы  қасиеттері.  Құймалар. 

Металдар  коррозиясы.  Металдардың  физикалық 

және 


химиялық 

қасиеттері. 

Металдар, 

оқшаулағыштар  мен  жартылай  өткізгіштердің 

электрондық  құрылымы.  Металдарды  рудалардан 

алу.  Металдар  мен  құймалар  коррозиясы. 

Коррозиядан қорғау әдістері.  

Конспект 

[1,2,7-12] 

2 сағат 


  (*1 сағ) 

 

  

 

  

 

  

 

         Барлығы:  15 сағат * - сырттай оқу бөлімінің студенттеріне сағаттар саны 

 

 

5.2 Зертханалық сабақтар: 

 

Зертх. жұмыс  

Жұмыс тақырыбы 

Әдебиет нөмірі  

Зертханалық құралдар мен  жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау 

ережелерімен танысу. 

№ 1 - жұмыс. Бейорганикалық 

қосылыстардың негізгі кластары. 

[1,2,7-10, 13] 

4 сағат (*4) 

 № 2 – жұмыс. Жай және күрделі заттардың эквиваленттік массаларын 

анықтау. 

[1,2,7-10, 13] 

3 сағат  

№ 3 – жұмыс. Химиялық процестердің энергетикасы. 

[1,2,7-10, 13] 

3 сағат 

№ 4 - жұмыс. Химиялық реакциялардың кинетикасы. 

[1,2,7-10, 13] 

2 сағат (*) 

№ 5 - жұмыс. Химиялық тепе-теңдік.  [1,2,7-10, 13] 

2 сағат 


№ 6 – жұмыс. Комплексті қосылыстар.  

[1,2,7-10, 13] 

3 сағат (*) 

№ 7 – жұмыс. Тұздар гидролизі. [1,2,7-10, 13] 

3 сағат (*) 

№ 8 – жұмыс. Тотығу - тотықсыздану реакциялары. 

[1,2,7-10, 13] 

3 сағат (*) 

№ 9 -  жұмыс.  Металдардың кернеу қатары және гальваникалық 

элементтердің  жұмысы. 

[1,2,7-10, 13] 

2 сағат (*) 

 

10 


№ 10 – жұмыс.  Электролиз.  

 

[1,2,7-10, 13] 3 сағат (*) 

11 


№ 11 -  жұмыс.  Металдардың  

коррозиясы. 

[1,2,7-10, 13] 

3 сағат(*2 сағат)  

   

 

 

 

 

         

Барлығы:    30 сағат 

* - сырттай оқу бөлімінің студенттеріне сағаттар саны 

 

5.3 Аралық бақылау кестесі 

 

Аралық 


бақылау 

   


Мазмұны 

Өткізу 


мерзімі және 

түрі 


№ 1 

Химияның  негізгі  түсініктері  мен  заңдары. 

Д.И.Менделеевтің 

периодтық 

заңы 

мен 


периодтық 

кестесі. 

Бейорганикалық 

қосылыстардың  кластары.  Химиялық  байланыс. 

Химиялық  термодинаміка.  Химиялық  кінетика. 

Химиялық және фазалық тепе-теңдік. 

Тест 

7-ші аптада № 2 

Электролит 

және 

бейэлектролит ерітінділері.Ерітінділердің 

концентрацияларын 

өрнектеу 

жолдары. 

Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары. 

Электрохимиялық 

процестер. 

Электродтық 

потенціал. 

Нернст 

теңдеуі. Гальваникалық  элемент.  Электролиз.  Фарадей 

заңдары. Металдар химиясы. 

Тест 

15-ші аптада  

          5.4 Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі 

 

№ 

пп Студенттің өзіндік жұмысының тақырыбы 

1* 


Химиялық  байланыс.  Химиялық  байланыс  түрлері.  Атомдық 

орбитальдардың гибридтенуі. Молекулалардың кеңістік құрылымы. 

2* 

Химиялық  кінетика.  Химиялық  реакція  жылдамдығына  әр  түрлі факторлардың әсері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің 

ығысуы. Фазалық тепе-теңдік 3* 

Бейэлектролит  ерітінділері.  Осмос  және  осмостық  қысым.  Ерітінді 

бетіндегі бу қысымы. Криоскопия және эбуллиоскопия. 

4* 


Электролит 

ерітінділері. 

Судың 

диссоциациялануы.. Тұздар 

гидролдизі.  Гидролиз  тұрақтысы  мен  дәрежесі.  Гидролиздің  сатылы 

өтуї.  

5* 


Электродтарда  өтетін  электрохимиялық  процестер.  Нернст  теңдеуі. 

Химиялық және концентрациялық гальваникалық элементтер. 

6* 

Электролиз.  Электродтық  процестердің  реттілігі.  Электролиздің  іс жүзінде қолданылуы. Аккумуляторлар. 

7* 


Элементтердің  жалпы  қасиеттері. 

d-элементтер 

электрондық 

құрылымының ерекшеліктері. Құймалар, қасиеттері. 

8* 

Металдар коррозиясы. Металдарды коррозиядан қорғау: металдардың қорғаныс  беттік  қабаттары,  протекторлы  қорғау,  электрқорғау, 

ингибиторлар (тежегіштер) 

* - сырттай оқу бөлімінің студенттеріне сағаттар саны 

 

           5.5 Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ)  

№ 

пп Жұмыс мазмұны 

Көлемі 


(сағ.) 

Әдебиет 


1* 

Химияның  негізгі  түсініктері.  Химияның 

негізгі  заңдары.  Химиялық  формулалар 

бойынша есептер. 

[3-6,10-12, 14]   

2* 


Химиялық кинетика. Әрекеттесуші массалар 

заңын,  Вант-Гофф  ережесін,  Аррениус 

теңдеуін  қолданып  есептерді  шығару. 

Химиялық  тепе-теңдік.  Химиялық  тепе-

теңдіктің ығысуына жаттығуларды орындау. 

[3-6,10-12, 14]   

3* 


Бейорганикалық 

қосылыстар 

әр 

түрлі 


кластарының 

электролиттік 

диссоциациялануы.  Иондық  теңдеулерді 

жазу  және  ион  алмасу  реакциялары  өтуінің 

мүмкіндіктерін анықтау. 

[3-6,10-12, 14]   

4* 


Ерітінділер. 

Күшті 


және 

әлсіз 


электролиттердің  рН  мен  рОН  есептеу. 

Гидролиз процесі. 

[3-6,10-12, 14]   

5* 


Электродтық  потенциал.  Нернст  теңдеуі. 

Электродтық 

потенциалды 

есептеу. 

Гальваникалық  элементтің  электрқозғаушы 

күші. 


[3-6,10-12, 14] 

  

6* 


Электролиз  кезінде  иондардың  разрядтану 

ережелері. Электтролиттер балқымалары мен 

ерітінділерінің 

электролизі. 

Электролиз 

процесінің теңдеулерін жазу. 

[3-6,10-12, 14]  

 


7* 

Металдардың  электрохимиялық  коррозиясы. 

Анодтық  және  катодтық  процестерінің 

теңдеулерін жазу. 

[3-6,10-12, 14]   

8* 


Периодтық  жүйеде  орналасуы  бойынша 

элементті  сипаттау,  атомның  элеектрондық 

құрылысы  тұрғысынан  физика-химиялық 

қасиеттерін анықтау. 

[3-6,10-12, 14]   

 

Барлығы  15 сағ.  

 

* - сырттай оқу бөлімінің студенттеріне сағаттар саны  

5.6 Студенттің өзіндік жұмысының кестесі: 

 

№ 

п/п Сабақтың 

түрі 


СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ тапсыру 

мерзімдері 

Әдебиет 


нөмірі  

  

  

 

 3  

 

  

 

  

 

Дәрістер  

 

Зертханалық жұмыстар 

 

  

№1  есептік-

сызба жұмыс 

 

 №2  есептік-

сызба жұмыс 

 Алдыңғы дәрістер 

материалдарымен 

жұмыс істеу. 

Зертханалық  

жұмысты  орындауға 

дайындалу, 

теориясымен танысу. 

 

Тапсырмалар бойынша теорияны 

оқып, есептерді шешу 

 

Тапсырмалар бойынша теорияны 

оқып, есептерді шешу 

 

 

 Апта сайын 

 

 Апта сайын 

 

  

 

Тапсырылуы    -  1-2 

апта, 


қабылдануы  -   

6-шы апта 

Тапсырылуы    -  

7-ші 


апта, 

қабылдануы  -   

13-ші апта 

Конспект 

[1,2,7-12] 

 

[1,2,7-10, 13]  

 

  

[1-9,12,14] 

 

 

 [1-9,12,14] 

 

  

 

6.

 

Әдебиет: 

6.1 Негізгі әдебиет 

1. Коровин Н.В. Общая химия. - М.: Высшая школа, 2005. 

2.  Пірәлиев  С.Ж.,  Бутин  Б.Н.,  Байназарова  Г.М.,  Жайлау  С.Ж.  Жалпы 

химия. –Алматы, 2003.-т.1-2.  

3. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии.  - 

М.: Астрель, 2004. 

4. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - М.: Кнорус, 2012. 

5.  Задачи  и  упражнения  по  общей  химии  под  ред.  Коровина  Н.В.  -  М.: 

Астрель, 2006. 


6.  Лидин  Р.А.,  Молочко  В.А.,  Андреева  Л.Л.  Задачи  по  неорганической 

химии.- М.: Высшая школа, 2004. 6.2 Қосымша әдебиет: 

7. Бірімжанов Б.А. Жалпы химия. –А.: Мектеп, 2001. 

8. Аханбаев К.А. Жалпы және анорганикалық химия. – А.: Мектеп, 1987. 

9.  Харин  А.Н.,  Катаева  Н.А.,  Харина  Л.Г.  Курс  химии.  -  М.:  Высшая 

школа, 1983. 

6.3  Әдістемелік  материалдар: 

10.  Каленова  Ж.А.,  Колдасова  Г.А.  Химия.  Дәрістер  конспектісі.  –

Алматы, АЭжБУ, 2013. 

11. Даулетов Б.Д., Ильясов Е.Г. Тотығу-тотықсыздану реакциялары және 

электрохимиялық процестер. - АЭЖБИ, Алматы, 2001. 

12. Султанбаева Б.М., Туманова А.А. Химия. Оқу құралы. Энергетикалық 

мамандықтарының студенттеріне. –Алматы, АЭжБУ, 2012. 

13.  Кишибаев  Қ.О.,  Қолдасова  Г.А.  Химия.  5В073100  мамандығының 

студенттеріне  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар. –Алматы, АЭжБУ, 2011. 

14.

 

Кишибаев  Қ.О.,  Қолдасова  Г.А.  Химия.  5В073100  мамандығының студенттеріне  семестрлік  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар. –Алматы, АЭжБУ, 2011. 

 

7. Емтихан сұрақтары: 

 

 

1.    Химияның  негізгі  түсініктері:  атом,  молекула,  атомдық  және 

молекулалық массалар, жәй және күрделі зат, химиялық эквивалент, моль. 

2.      Химияның негізгі заңдары. 

3.    Бейорганикалық  қосылыстардың  негізгі  кластары:  қышқылдар, 

негіздер, тұздар, оксидтер. 

4.

 

Менделеевтің  периодтық  заңы  мен  элементтердің  периодтық жүйесі, оның құрылымы.   

5.

 Атом құрылысының квант-механикалық моделі.  

6.

 Электрондық бұлт туралы түсінік. Толқындық функция. 

7.

 Квант сандары. 

8.

 Орбитальдарды электрондармен толтыру реті. Энергияның кішіреуі 

принципі. 

Паули 

принципі. Хунд 

ережесі. 

Клечковский 

ережесі. 

Орбитальдардың гибридтенуі. 

9.

 Энергетикалық  деңгейлер  мен  деңгейшелердің  сиымдылығы. 

Атомдардың  электрон  қауыздарының  құрылысы.  Периодтық  жүйенің  атом 

құрысымен байланысы.  Әр  түрлі  топтар  мен  периодтар  элемент атомдарының 

валенттік мүмкіндіктері. 

10.

 

 Периодтық жүйе  бойынша  элементтердің  өзгеретін  және 

өзгермейтін қасиеттері. 

11.

 

 Иондану  энергиясы,  электронға  тартқыштық,  электртерістілік. Иондану потенциалы. 

12.

 

 Химиялық  байланыстың  табиғаты.  Валенттілік  теориясы.  Тотығу дәрежесі туралы түсінік. 

13.


 

 Коваленттік байланыс.  

14.

 

 π  және  σ-байланыстар. Байланыс ұзындығы мен энергиясы. 15.

 

 Иондық байланыс. 16.

 

 Металдық байланыс. 17.

 

 Сутектік байланыс. Оның түзілуінің механизмі. 18.

 

  Ерітінділер. Ерітінділердің 

концентрацияларын 

өрнектеу 

жолдары. 

19.

 

 Күшті  және  әлсіз  электролиттер.  Электролиттік  диссоциациялану тұрақтысы мен дәрежесі. Оствальдтың сұйылту заңы. 

20.


 

 Судың  диссоциациялануы.  Судың  иондық  көбейтіндісі.  Ортаның 

сутектік көрсеткіші. 

21.


 

Тұздар гидролизі. Гидролиз тұрақтысы мен дәрежесі. 

22.

 

 Күшті электролиттер. Ерітінділер активтілігі мен иоондық күші. 23.

 

 Термодинамиканың бірінші 

бастамасы. 

Энтальпия. 

Терсохимиялық  теңдеулер.  Гесс  заңы.  Химирялық  реакциялардың  жылу 

эффектілерін есептеу. 

24.


 

Термодинамиканың  екінші  бастамасы.  Энтропия.  Гиббстің  бос 

энергиясы. 

25.


 

 Химиялық  реакциялардың  жылдамдығы.  Реакция  жылдамдығына 

температураның  әсері.  Вант-Гофф  ережесі.  Аррениус  теңдеуі.  Реакциялардың 

молекулалығы мен реті. Активтендіру энергиясы, оның физикалық мағыгасы. 

26.

 

 Реакция  жылдамдығына  реагенттер  концентрацияларының  әсері. Әрекеттесуші массалар заңы. Химиялық реакция жылдамдығының тұрақтысы, 

оның физикалық мағынасы. 

27.

 

 Катализ.  Гомогенді  және  гетерогенді  катализ туралы  түсінік.  Тура және кері реакцияның жылдамдығына катализатордың әсері. 

28.


 

 Химиялық  реакциялардың  қайтымдылығы.  Химиялық  тепе-

теңдікке  концентрацияның,  қысымның  және  температураның  әсері.  Ле-

Шателье принципі. Химиялық тепе-теңдік тұрақтысы. 

29.

 

 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 

Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларының 

жіктелуі. 

Типтік 

тотықтырғыштар мен 

тотықсыздандырғыштар. 

Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын 

теңестіру 

әдістері: электрондық және ион-электрондық баланс. 

30.

 

 Электрохимиялық процестердің  анықтамасы  мен  жіктелуі. 

Электродтық потенициал туралы түсінік. Стандартты электродтық  потенциал. 

Металл электродының потенциалын есептейтін  Нернст теңдеуі. 

31.


 

 Гальваникалық 

элемент.  Гальваникалық  элементтің  электр 

қозғаушы күші. Концентрациялық  элемент. 

32.

 

 Газ  электродтары.  Сутектік  және  оттектік  электродтарының потенциалдарын есептеу 

33.

 

 Электролиз.  Фарадей  заңдары.  Еритін  және  ерімейтін  анодпен электролиз  (балқымада және  ерітіндіде).  Ток бойынша  шығым.  Электролиздің 

іс жүзінде қолданылуы. 

34.

 

 Коррозия. Коррозияның 

негізгі 


түрлері: 

химиялық, 

электрохимиялық. Коррозиядан қорғау әдістері. Коррозия ингибиторлары.  

35.


 

 Элементтер 

және 

олардың 


қосылыстарының 

химиясы. 

Металдардың  жалпы  қасиеттері.  Металдардың  физикалық  және  химиялық 

қасиеттері.  

 

8. Баға бойынша ақпарат: 

Студенттің курс бағдарламасы бойынша жетістіктері АЭжБУ қорытынды 

бағаларының жалпы жүйесіне негізделіп, бағаланады (кесте 1).                                                                                                                                        

Кесте 1. 

Әріп жүйесі 

бойынша 

баға 


  Балдар  Балдар 

%-дық 


мөлшері 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға         А 

  4,0 


   9 

95- 100 


Өте жақсы 

        А- 

  3,67 

   8 


90-94 

Өте жақсы          В+ 

  3,33 


   7 

85-89 


Жақсы  

        В 

  3,0 


   6 

80-84 


Жақсы  

        В- 

  2,67 


   5 

75-79 


Жақсы  

        С+ 

  2,33 


   4 

70-74 


Қанағат 

        С 

  2,0 


   3 

65-69 


Қанағат  

        С- 

  1,67 


   2 

60-64 


Қанағат  

        Д+ 

  1,33 


   1 

55-59 


Қанағат 

        Д- 

  1,0 


   0 

50-54 


Қанағат 

        F 

  0 


   0 

0-49 


Қанағатсыз 

 

         Кесте 2. Жіберілу рейтингісі. Әрбір жұмыстың маңыздылығы 

 

                      Параметр    %-дық мөлшері 

           Балдар 

Зертханалық 

жұмыстарды 

орындау  

40 


            40 

Семестрлік жұмысты қорғау 

40 

40 


Машықтану сабақтары 

10 


10 

Дәрістерге қатысу   

10 

10 


Барлығының      ∑  

100 


100 

 

Семестрдің қорытынды бағасы келесі сүлбе бойынша жиналады:                                                                                                                                    

           Кесте 3. 

                      Параметр 

   %-дық мөлшері 

           Балдар 

Жіберілу рейтингісі 

60 


60 

Емтихан 


40 

40 


Барлығы:  

0,6∑жіберілу+0,4емтихан 

100 

100 


Балдарды қою саясаты: 

     2,3-кестелердегі  бағалардың  балдары  максималды  болып  саналады. 

Дәрістерге қатысу балдары қатыспаған дәрістердің санына байланысты болады. 

Университетте 

оқушылардың 

академиялық 

мобилділігін 

ұйымдастыру кезінде бағаларды бір жүйеге келтіру 

ECTS  (Несиелерді  өткізу  және  жинақтаудың  Европалық  жүйесі)  бойынша    4 

және  5 Кестелер қолданылады. 

4 Кесте – ECTS бойынша бағаларды ҚР оқушылардың білім жетістіктерін 

бағалау жүйесіне өткізу  ECTS 

бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға  

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 4,0 


100 

Өте жақсы 

B+ 

3,33 


85 

Жақсы 
3,0 


80 2,0 


65 

Қанағаттандырарлық 

1,0 


50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

 

5  Кесте  –  ҚР  оқушылардың  білім  жетістіктерін  бағалау  жүйесіндегі 

бағаларды  ECTS бойынша бағаларға өткізу  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 

ECTS 

бойынша 

баға 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,367 


90-94 

B+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 
3,0 


80-84 

Жақсы 
В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттандырарлық 

С- 

1,67 


60-64 

D+ 

1,33 


55-59 

1,0 


50-54 

Қанағаттандырарлық 

0-49 Қанағаттандырарлықсыз  FX, F 

         9.  Курс саясаты: 

 

- сабақтарға кешікпей келу, қалдырмау; - сабақтарға белсенді қатысу  

-  орынды  себептермен  қалдырған  зертханалық  сабақтарды  өтеу    (деканаттың 

рұқсатымен); 

- семестрлік жұмысты уақытында орындап, тапсыру: 

-  сабаққа кітапхана мен үйде өзіндік дайындалу. 

 

10. Академиялық этика ережелері: 

тәртіптілік; 

- әдептілік; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп қою.  

  Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  талқылану  керек.  Шешілмейтін  жағдайда  деканат  қызметкерлеріне 

жеткізілуі қажет.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал