«олма- ол а шадан» «олма- ол а шасыз» есептесугежүктеу 71.34 Kb.

Дата12.09.2017
өлшемі71.34 Kb.

9

САБА

10  а а


 

 

   «Т»

СА ТАНДЫРУ

Ж МСАЛМАЙТЫН  

ОР

КРЕДИТТІК 

ШАРТТАР

КРЕДИТТІ 

Д РЫС ТА ДАУ

Ы ТАР

Ж НЕ МІНДЕТТЕР

ЕСЕП

ЖИНА  

А ША

Е  ЖА СЫ

КРЕДИТ

« ОЛМА- ОЛ А ШАДАН»

« ОЛМА- ОЛ А ШАСЫЗ»

ЕСЕПТЕСУГЕ –

Т ЛЕМДЕРДІ

Ж ЗЕГЕ АСЫРУДЫ

Н С АЛАРЫ

Й БЮДЖЕТІ

АРЖЫЛЫ  САУАТТЫЛЫ   

БА ДАРЛАМАСЫ

2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

ҚЫМБАТТЫ ДОС!

сіз  қолыңызға  халықтың  қаржылай  сауаттылығын  арттыру  жөніндегі 

бағдарламаның  бірыңғай  кітапшасын  ұстап  отырсыз,  оны  KMF  өзінің  барлық 

филиалдары  мен  бөлімшелерінде  жүзеге  асырады.  бұл  бағдарламаны                 

KMF-демеу  Қоры  америкалық  ACDI/VOCA  ұйымының  қатысуымен  жасаған. 

сіздерге  қандай  тақырыптардың  қызықты  және  пайдалы  болатынын  түсіну 

үшін, біз клиенттердің арасында оқытуға қажеттілікті бағалау жөніндегі зерттеуді 

жүргіздік. Зерттеудің нәтижелері бойынша біз негізгі 10 тақырыпты анықтадық. Әр 

тақырып бойынша сіздер KMF-тің қызметкерлері жүргізетін сабақтарын өтіп, осы 

кітапша түріндегі үлестіру материалдарын ала аласыздар. сабақтарымыздың 

негізіне біз қазақстандық отбасылардың нақты мысалдарын алдық.

біз,  бағдарлама  сіздерге  пайдалы  идеяларды,  тәсілдер  мен  құралдарды 

ұсынып,  олар  сіздерге  пайдасын  тигізіп,  отбасыларыңыздың  қаржысын 

неғұрлым табысты басқаруға және оның әл-ауқатын арттыруға көмектеседі деп 

үміттенеміз.

СізДерге KMF-Тің креДиТТік ҚЫзМеТкерлеріМен Бірге             

келеСі САБАҚТАрДАн өТуге кеңеС БереМіз:

сіздерге бақыт және өркендеуді тілейміз!        

Құрметпен, «KMF-демеу» Қоры.

Егер  мен  қаласам,  мен  бұны  істей  аламын:  үй  бюджеті 

және отбасындағы қаржылық жоспарлау.

Отбасымның қаржылық есебі.

Өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Отбасылық әми-

янды күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады.

Қор жинаудың әр түрлі тәсілдерінің «оңды» және «теріс» 

жақтары.


жақсы несиені қалай таңдауыма болады?

Несие: Проблемалардан қалай құтылуға болады?

Келісім-шартқа қол қоймастан бұрын нені білу керек?

менің  қарыз  алушы  ретіндегі  құқықтарым  және  мін-

деттемелерім.

«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз» есептесуге – 

төлемдерді жүзеге асырудың нұсқалары.

сақтандыру: ол маған керек пе?

1 сабаҚ:                                    

                                       

                         

          

2 сабаҚ:

        


          

3 сабаҚ:


        

          

4 сабаҚ:

                  

5 сабаҚ: 

                 

6 сабаҚ:

                  

7 сабаҚ:

                   

8 сабаҚ:

        


          

9 сабаҚ:        

          

 

                                   

10 сабаҚ:     

           


2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

1

«ҚОлма-ҚОл аҚшадаН» «ҚОлма-ҚОл аҚшасыЗ» ЕсЕПтЕсугЕ – тӨлЕмдЕрді жүЗЕгЕ асырудың НұсҚаларыҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

Күнделікті  өмірде  және  бизнесте  төлемдерді  жүргізу  және  ақшаны  басқа 

қалаларға аударуға қажеттілігі туындайды. 

ОСЫнЫ іСке АСЫруғА ҚАнДАй МүМкінДікТер БАр? 

АҚшАнЫ  АуДАрғАнДА  және  БАнкТік  кАрТОчкАлАрДЫ  пАйДА-

лАнғАнДА ҚАнДАй ҚАуіпСізДік ережелерін БілуіМіз керек.


2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасыАлДЫМен, АйшАнЫң шЫнАйЫ өМірінен АлЫнғАн 

ТАрихЫн ҚАрАСТЫрАйЫҚ.

айшаның базарда екі бутигі бар – ол косметика мен ішкі киімді сатады. 

Өзі аймақ орталығында тұрады, ал тауарды айына бір-екі рет алматыдағы 

көтерме сауда жасаушылардан сатып алады. тауар жинағын жақсы біледі, 

көтерме  сатушыға  үнемі  қоңырау  шалып,  жаңа  тауар  туралы  ақпарат 

алып отырады. тапсырысын телефон арқылы жасап, тауар базарға алдын 

ала төлем жүргізілгенде жеткізіледі. айша үнемі ақшаны автобус арқылы 

жіберетін – ол үшін одан бір жолға 1 000 теңгеден алатын. бір жылдай бойы 

ол ақшаны осы тәсілмен жіберіп жүрді, ал бір күні ақша жеткізушінің қолына 

тимеді. айша ақшаны беріп жіберген жүргізушіні тапқан кезде, ол ақшаны 

жоғалтып  алғанын  айтты.  айша  ол  ақшаны  жүргізушіден  шығарып  алуға 

тырысты, бірақ ештеңе шықпады. айшаның көңілі бұзылды, бірақ ештеңе 

жасай алмайтынын түсіп, тек ақша жіберіп жүрген адамды алмастырды.

жарты  жылдан  соң  осындай  жағдай  тағы  да  қайталанды  –  бұл  жолы 

жүргізуші  оған  адамдар  тиісіп,  ақшасын  күштеп  алғанын  айтты.  бұл  екі 

ретте айша 450 000 теңге ақшадан айырылды. Осыдан кейін ғана, айша 

көтерме  сатушымен  байланысып,  оның  банкте  шоты  барын  біліп,  енді 

ақшаны банк арқылы аударып отыратын болды. банк арқылы ақша жіберу 

біраз қымбаттау, бірақ айша «енді тыныш ұйықтайтын болдым» дейді...

жүргізушілер  арқылы  ақшаны  жіберудің  ақысы  арзан  көрінге-

німен, елеулі қаражаттан айрылып қалудың қаупі бар.


2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

3

«ҚОлма-ҚОл аҚшадаН» «ҚОлма-ҚОл аҚшасыЗ» ЕсЕПтЕсугЕ – тӨлЕмдЕрді жүЗЕгЕ асырудың НұсҚаларыҚызмет/

өнім

Сипаттамасы

Артық-

шылығы

кемшілік-

тері

шотты 

ашпай 

ауда-

рымды 

жүргізу

Қр бойынша ақша аударымдарын 

шотты ашпай аудару (тауарлар үшін 

есептесу, балаларға ақша аудару);

Операцияны жүргізудің ең жоғары 

жылдамдығы (5-10 минут);

алушы үшін ақысыз хабарламаны 10 

сөз көлемінде жіберу;

Қаражаттың көзін көрсететін 

құжаттарды ұсынбай шексіз сомаға 

ақшаны аудару мүмкіндігі;

ақшаны өз атына да аударуға болады 

(әсіресе, ірі көлемдегі соманы 

тасымалдаған кезде ыңғайлы).

тез

сенімді


Қымбат

Ағым-

дағы 

шот

шотқа ақшаны есепке жатқызу және 

қолма-қол ақшаны алу (бизнеспен 

байланысты төлемдер);

үшінші тұлғалар клиенттің есебіне 

аударған ақша шотқа салынады 

(төлемдер);

Клиенттің төлем кепілдіктері бойынша 

банкте немесе басқа да банкілерде 

ашылған клиенттің банкілік шотына, 

сонымен қатар үшінші тұлғалардың 

пайдасына аударылады;

ғаламтор және ұялы телефон арқылы 

операцияны жүргізу мүмкіндігі.

Қауіпсіз

тез


Көп уақыт 

қажет етедікарточ- 

калы 

шот

Карточканы Қазақстанда да немесе 

шетелде де (түріне қарай) пайдала-

нуға (екінші картаны басқа қалада 

оқитын балаңызға беруге) болады;

бөлек саудада тауарлар мен қызмет-

терге ақыны төлеу үшін, сонымен 

қатар карточкаларға қызмет көрсетуге 

құрылғылары бар кәсіпкерлерде пай-

далануға болады;

банкоматтардан қолма-қол ақшаны 

алуға;


Осы шотқа басқа адам атына қосым-

ша карточканы алудың мүмкіндігі.

Қауіпсіз

сенімді


базарда 

есеп 


айырысуға 

пайдалануға 

келмейді

Western 

Union 

және 

басқа-

лары

Әлемнің кез келген нүктесіне ақшау 

аудара алу мүмкіндігі.

Өте тез


тым қымбат

нАҚТЫ БАнкілік ҚЫзМеТТер: 

ДұрЫС ТАңДАу жАСАйМЫз.

4

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасыТөлеМ кАрТОчкАлАрЫн пАйДАлАнуДАғЫ 

ҚАуіпСізДік ережелері

1.

  әрбір төлем карточкасына банк жеке рұқсат ету кодын ұсынады – 

пин-код*.

*

  Бұл  Сіздің  электронды  әмияніңіздің  кілті,  онсыз  Сіз  карточканы  пайдалана 

алмайсыз.

пин-кОДТЫ АлғАннАн кейін - 

ОнЫ еСіңізДе САҚТАңЫз!!!

пин-кОД – СізДің ҚАлТАңЫзДЫң кілТі. 

ОСЫ АҚпАрАТпен АБАй БОлЫңЫз!

2.

 

егер Сіздің төлем карточкаңыз болса, әрқашанда: карточкалардың нөмірлері  және  карточкаларға  қызмет  көрсететін  банктің  байланыс 

телефоны жазылған жеке парағыңызды өзіңізбен бірге ұстаңыз*.

*

  Картаны  жоғалтқан/ұрлатқан  жағданда  операцияларды  жүргізуге  шектеу 

қою  үшін  оның  нөмірін  дереу  банкке  хабарлау  керек.  Бұндай  жағдайларда,                            

Сіздің ақшаңызды басқалар пайдаланып кетпеуі үшін, карточканы мүмкіндігінше 

тез тосқауыл қойып, оқшауландыру қажет.

3.

 

Дәмханада  немесе  дүкенде  карточкамен  төлемді  жасаған  кезде, ешқашан және ешкімге өзіңіздің пин-кодыңызды айтпаңыз*.  

*

 Қызметтер мен тауарларды карточканы пайдаланып төлеген кезде, оның 

түріне  және  төлемді  жүзеге  асыруға  арналған  жабдыққа  байланысты,  екі  нұқса 

болуы мүмкін:

- шотқа автоматты түрде кіру (Сізге тек операция туралы квитанция қол қоюға 

беріледі); 

-  жартылай  автоматты  (Сіз  өзіңіздің  ПИН  кодыңызды  төлем  терминалына 

қолмен кіргізуіңіз керек).

Ешқашан карточканы көзіңізден таса қалдырмаңыз.

Қандай  жағдайда  болса  да,  өзіңіздің  ПИН  кодыңызды  ешкімге  (тіпті  банктің 

қызметкерлеріне де) айтпаңыз.

4.

 

егер Сізге карточкадан ірі соманы алу керек болса, дұрысы банктің бөлімшесін  таңдаңыз,  онда  міндетті  түрде  күзетші  және  бейне  бақылау 

болады*.

*

  Тоналу  жағдайлардың  көбісі  адам  аз  жерлерде  орын  алады,  сондықтан            

қауіпсіз орындағы банкоматтарды таңдауға тырысыңыз.

4

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

5

«ҚОлма-ҚОл аҚшадаН» «ҚОлма-ҚОл аҚшасыЗ» ЕсЕПтЕсугЕ – тӨлЕмдЕрді жүЗЕгЕ асырудың НұсҚаларыкАрТОчкАнЫң көрініСі:

6

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

Белгілеп алу үшін


6

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

7

«ҚОлма-ҚОл аҚшадаН» «ҚОлма-ҚОл аҚшасыЗ» ЕсЕПтЕсугЕ – тӨлЕмдЕрді жүЗЕгЕ асырудың НұсҚаларыБелгілеп алу үшін

8

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

Белгілеп алу үшін


8

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

9

«ҚОлма-ҚОл аҚшадаН» «ҚОлма-ҚОл аҚшасыЗ» ЕсЕПтЕсугЕ – тӨлЕмдЕрді жүЗЕгЕ асырудың НұсҚаларыKMF – жОБА кеңеСшіСі ТурАлЫ

 

KMF  Орталық  азиядағы,  Кавказ,  тмд  елдері  мен  шығыс  Еуропадағы микроқаржыландыру  саласының  көшбасшыларының  бірі  болып    табылады. 

Компания өз қызметін 1997 жылдан бастады.кМF-тің  негізгі  бағыты  –  өз  клиенттеріне  топтық  және  жеке  кредиттерді 

келесі қызмет түрлері үшін беру: бизнес, сауда, диқаншылық, мал шаруашылығы, 

өндіріс, қызмет көрсету, сондай-ақ, тұтынушылық кредиттендіру.

бүгінгі күні «КмF» мҚұ 130 000-нан аса клиенттері бар және өзінің қызмет 

ету тарихында 200 мыңнан астам кредит беріп үлгерген Қазақстандағы ең ірі 

микроқаржыландыру  ұйымы  болып  табылады  (2015  жылғы  1  наурыздағы 

мәлімет).

республикамыздың ірі қалалары мен ауылдарында орналасқан KMF-тің 18 

филиалы мен 75-тен астам бөлімшелерден тұратын кең аймақтық желісі бар. 

жалпы алғанда, аталмыш бөлімшелер арқылы 3500-ге жуық шалғайдағы елді 

мекен тұрғындары микроқаржыландыру қызметіне қол жеткізіп отыр.

Компания  өз  клиенттерімен  сенім,  сыйластық  пен  түсіністікке  негізделген, 

ұзақ  мерзімді  серіктестікке  құрылған  бағытты  ұстанады.  KMF  18  жылғы 

қаржылық  қолдауының  арқасында  200  мыңға  жуық  қазақстандық  өз  кәсібін 

ашуға, оны кеңейтуге, тұрмысын жақсартып, балаларына сапалы білім беруге 

мүмкіндік алды.

KMF-тің  әлеуметтік  жауапкершілікке  негізделіп  құрылғандығы  және 

сол  бағытты  ұстанатындағы  аса  маңызды  болып  табылады.  Компания  өз 

тұтынушыларына  кредиттендірудің  қосымша  шарттары  мен  қызмет  көрсету 

жағдайын  жақсарту  мақсатында  тұрақты  түрде  жұмыс  жүргізеді,  оның  ішінде 

қаржылық емес қызметтер де бар. 2013 жылдың желтоқсан айынан бастап, «KMF-

демеу» корпоративті қорымен бірлескен, халықты Қаржылық сауаттылыққа тегін 

оқыту – қаржылық емес өнімі іске қосылды. KMF-тің әлеуметтік міндеті – сапалы 

қызмет  көрсете  отырып,  тұтынушыға  қаржылық  сауаттылықтан  мейлінше 

хабардар болуына үйрету.

сенім білдіргендеріңізге рахмет!

 


Ж а 

 - «KMF» М  

 

К а а


 

 

а 

www.kmf.kz

  а


а   

« а


  а а

» 

 аа 

а . 


ЖОБА БАСТАМАШЫСЫ:

СА ТАНДЫРУ

Ж МСАЛМАЙТЫН  

ОР

КРЕДИТТІК 

ШАРТТАР

Т ЛЕМДЕР

Ж НЕ

АУДАРЫМДАР

КРЕДИТТІ 

Д РЫС ТА ДАУ

Е  ЖА СЫ

КРЕДИТ

Ы ТАР

Ж НЕ МІНДЕТТЕР

ЕСЕП

Й БЮДЖЕТІ

ЖИНА  

А ША

А Т БЕ 


А а

 Ж а


а  

., 285 «Д», 8 (7132) 55 43 42, 55 40 21

  

АЛМАТЫ 


Р

а

  ., 45 Г, 8 (727) 374 20 53

а а


 

., 30, 8 (727) 266 83 51, 266 83 52

 

АСТАНА 


А а  

., 75, 8 (7172) 55 93 27, 55 93 28, 55 93 29

 

АРА АНДЫ


Н. 

 

., 25, 8 (7212) 42 51 33, 41 27 56 

ОСТАНАЙ 


Ба а а

 

., 201, 8 (7142) 59 32 47, 59 32 48 

К КШЕТАУ 

 

., 62, 8 (7162) 26 92 82, 26 46 05 

ЫЗЫЛОРДА 

Ж

а  


., 9 Д, «Е  А »  / , 8 (7242) 26 38 47

 

ПАВЛОДАР А . Б

 

. , 66, 8 (7182) 59 36 96, 59 36 97ПЕТРОПАВЛ  

Б

 ., 16, 8 (7152) 46 38 45, 46 38 53

 

СЕМЕЙ Б. М

 

., 31/33, 8 (7222) 56 11 05 

ТАЛДЫ ОР АН 

А а  

., 245, 8 (7282) 27 03 51, 27 15 47 

ТАРАЗ 


Ба а   а

 

., 187, 8 (7262) 46 80 71, 46 80 72 

Т РКІСТАН 

С. Е

а  


., 249 А, 8 (72533) 4 33 41, 4 33 32

 

ОРАЛ Са а

 

., 89/1, 8 (7112) 26 75 23, 26 75 54 

СКЕМЕН 


30-Г а

 

, 24/1, 8 (7232) 61 51 26, 61 51 27 

ШЫМКЕНТ 


Т

   


., 27 А, 8 (7252) 53 52 99, 53 55 05, 54 51 77 

Ж. Т


а  

., 28 А-Б, 8 (7252) 39 30 71, 39 30 70«KMF-Д

» К

а

  

8 (727) 250 68 77, 250 68 78,  а : 250 68 76


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал