Ол Астанада өткен брифингте осы мәселеге қатысты тексеру жұмыстары жүріп жатқанын, бұл туралыжүктеу 0.71 Mb.

бет1/6
Дата13.02.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Ол Астанада өткен брифингте осы мәселеге қатысты 

тексеру  жұмыстары  жүріп  жатқанын,  бұл  туралы 

журна лис терге  нақты  ақпарат  алдағы  күні  бе рілетінін 

жеткізді. «Себебі біздің қо лымызда ешқандай мәлімет 

жоқ», – деді Е.Ашықбаев. Оның айтуынша, мағ лұмат­

тар түскен жағдайда ол алаң  даушылық білдіріп отыр­

ған  қа зақстан дық тарға  дер  кезінде  жетуі  тиіс.  Қазіргі 

күні  Украинада  А/Н1N1  тұ мауынан  64  адам  қайтыс 

бо лып, 191 мың адам дә рі герлердің көмегіне жү гінсе, 

Ендігі  мәселенің  астықты  өткізуден  туын дап 

жатқаны  белгілі.  Премьер­ми нистр  кешегі  се лек­

торлық кеңесте бұл мә селені шешудің бір неше жолын 

көрсетіп  берді.  Әдеттегідей  нақты  тап сырмалар 

жүктеп, шұғыл кірісіп те кетті. Ең ал дымен, Премьер­

министр  Кәрім  Мәсімов  Ұлттық  қор  қаражаты 

есебінен диқандарға бө лін ген не сие лердің мерзімін 

ұзарту мәсе   лесін пысықтауды тапсыр ды. 

Жалғасы 2-бетте

иә

– Мемлекеттік құнды қағаз­

дар ды шығарудағы әу бастағы 

мақсат  –  ха лыққа  қаражатын 

тиімді сақтаудың ба лама құра­

лын  ұсыну.  Осы  жағынан  ал­

ған да,  МАОКАМ  тартым ды­

лығын  арт тыру  үшін  оның 

пайыздық  өтема қы сын  өсіру 

керек  деп  есептеймін.  Әрине, 

бұл  арада  банк  депозиті  мен 

мем лекеттік  құнды  қағаздар 

ара сында қандай да бір бәсе­

келестік  орын  алуы  ықтимал. 

Бұл – жақсы нышан. 

Халық өзінің қамын, қал та­

сын  ой лай ды.  Қаржысын  кім 

көбірек көбейт се, солай қарай 

таңдау  жасайды.  Қа лауы  да 

сенімді,  тұрақты  және  көбірек 

пайда  әкелетін  арнаға  бұрып 

тұрады. 


Жоқ 

–  МАОКАМ­ның  тартым­

ды  лығын  арттыруда  қиын­

дық  тар болары сөзсіз. Себебі 

бі ріншіден,  оған  мем   лекет 

ке піл дік бере алмайды. Екін­

ші ден,  біз де  мемлекет  кепіл­

ді гін  бекі те тін  «Ми норита­

рий лар  тура лы»  Заң  қа был­

данбаған.  Осын дай  заң  бо­

йынша  Еу ропа  және  тағы 

бас қа  дамыған  ел дерде  са­

лым шылар,  ин вес торлар  жә­

не  акционерлер  ал дын дағы 

мем   ле кеттің 

мін детте месі 

бел  гіленеді.  Яғни  аталған 

тұл  ға лардың  корпора тив  тік 

құ қығы  сол  заңмен  қор ға­

лады. Ал біздің халық ол жа­

ғы нан қор ғау сыз. Үшін ші ден, 

бізде жеке мен шік құ қығы дұ­

рыс бел гілен беген. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Виктор ЯнукоВич, 

украиналық саясаткер:

«Елде қайыршылық орнады. Мен 

кешірім өтінемін, бір жеріңді жабатын 

да  ештеңе  таппайсың,  егер  тапсаң, 

екінші біреу тыр жалаңаш қалады». 

(www.ura-inform.com сайтынан)

№194 (194) 

3 қараша

сейсенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

2-бетте

уәлихан ТӨЛЕШоВ, 

саясаттанушы:

Бақберген ДоСМАМБЕТоВ, 

сенатор:

Д

Ерт

3-бет

5-бет

5-бет

Ой­КөКПАр 

Ұлттық намыс 

құнсызданып бара 

жатқан жоқ па?

Алаш жұрты 

Жәнібегін ардақтады

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Сезімі сергек, 

ойы орамды

150,74

223,56

5,19

22,08

1,4771

9712,73

1339,52

1631,27

76,29

1039,70

МАокАМ-ның тартымдылығын арттыру үшін оның пайыздық өтемақысын өсіру керек пе?

МАокАМ-ды шығара отырып, Үкімет халықтың қаржысын шетелдік 

валютада сақтайтын балама құрал ұсына алдық деп қуанысты. Сөйтіп 

21 қазаннан бастап қазпошта арқылы оған жазылу басталып кеткен 

болатын. Алайда өткен апта соңында қаржы министрі Болат Жәмішев 

ол процеске «орта мерзімге белгіленген сол арнайы мемлекеттік 

бағалы қағаздардың саудасы тым баяу жүріп жатыр» деп баға берді. 

оның пікірінше, бұған сыйақы пайызының тартымсыздығы ықпал 

еткен. Соған қарамастан, сыйақы ставкасын өсіруді министр әзірге 

қарастырмайтындығын жеткізді. Мұны  

Б.Жә мішев өз сөзінде банк секторындағы депозиттердің болашағына 

балта шапқысы келмейтіндігімен түсіндірді. Шындығында, 

депозиттердегі сыйақыдан мемлекеттік құнды қағаздың пайызы 

жоғары болса, халық, әрине, тиімділік танытып отырған қаржы 

құралын таңдары сөзсіз. ол әлемдік қаржы дағдарысынан онсыз да 

титықтаған банк секторына қатты соққы болып тиері анық. Бірақ 

депозиттердің қамын жеймін деп, бұл ретте құр алақан қарап 

отыруға тағы болмайды. осы жағынан алғанда, жалпы, болашақта 

МАокАМ сыйақы өтемақысын өсіру қажет секілді. Бұл реттегі 

мамандар көзқарасы төмендегідей қарама-қайшылықта өрбіді.

Қ

Ұры

Қ

Шошқа тұмауы украинаны алқымнан алды 

Департамент  қызметкерлері  таратқан  мәліметке 

сүйенсек,  ұсталған  екі  азаматқа  және  аты­жөндері 

әзірге белгісіз тағы бірнеше адамға қатысты Қр Қыл­

мыстық  кодексінің  192­бабы  2­бөлімінің  «а»  және 

«б»  тармақтары  бойынша  қылмыстық  іс  қозғал ды. 

Айыпталушылар  «Rev­Строй»,  «Би  Комплект»  және 

«Lokada Treid» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерін 

тіркегендерімен,  аталған  мекемелерде  ешқандай 

жұмыс  жүргізілмеген.  Яғни  олар  заңсыз  пайда  табу 

мақсатында құрылған көрінеді. Мүлік пайдасын көру 

және  салықтан  жалтаруды  мақсат  тұтқан  олар  осы­

лайша мемлекетке 24,1 миллиард теңге шамасында 

шы ғын келтірген. Одан өзге, облыс аумағында заңсыз 

кә сіпкерлікпен айналысқан тағы бір азамат анықталды. 

Заң  бұзушы  ешқандай  рұқсат  қағазынсыз  жанар­

жағар майды сақтау және сатумен айналыса отырып, 

126, 6 миллион теңге заңсыз пайда тапқан көрінеді. 

Оның  үстінен  еліміздің  Қылмыстық  кодексінің  190­

ба бы  бойынша  (заңсыз  кәсіпкерлік)  қылмыстық  іс 

қоз ғалды. 

Жансая әБДіБЕкоВА

Мемлекетке 24,1 

миллиард теңге шығын 

келтіргендер ұсталды

Салық төлеуден жалтарып, 

мемлекетке 24,1 миллиард 

теңге шығын келтірген жалған 

кәсіпкерлер ұсталды. Бұл туралы 

кеше Алматы қаласы бойынша 

Экономикалық қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

департаменті мамандары хабарлады. 

ДАТ!

6-б

етте

нәбижан МұхАМЕТхАнұЛы:

ЕБіН тАПСАҚ, ҚытАйДың 

ЖЕтіСтіКтЕріН 

өЗ игілігіМіЗгЕ 

ПАйДАлАНУғА БОлАДы

украинада шош қа тұмауынан қай тыс 

болғандардың саны 64-ке жет ті. Сондай-ақ бұл 

індетті жұқтыр ған дардың қата ры 191 мың адам-

ға жуықтады. олар дың арасында қа зақ стан-

дықтардың бар-жоғы әзірге белгісіз. Бұл туралы 

қР Сыртқы істер ми нистрлігінің өкілі Ержан 

Ашықбаев мә лімдеді.

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

Баспасөз – 2010

«алаш айнасына» 

жазылу басталды

Үкімет диқандарды несие қыспағынан 

құтқарудың жолын іздейді

Биыл диқандардың еңбегінің жанғанын көріп отырмыз. Ауыл 

шаруашылығы министрлігі биыл астықтың бункерлік, яғни өңделмеген 

таза салмағының шамамен 23 миллион тонна болғанын айтқан еді. 

Ауыл шаруашылығы вице-министрі Марат оразаевтың айтуынша, биыл 

астықты тазалап, таразылағандағы салмағы 20 миллион тонна болады 

деп болжанып отыр. ол бұл туралы журналистерге кеше Үкімет басшысы 

кәрім Мәсімовтің төрағалығымен өткен селекторлық отырыстан 

шыққан соң мәлімдеді. Мұндай жақсы түсім экспорттық әлеуетімізді де 

арттырары сөзсіз. Вице-министр экспорттық әлеуетіміздің 9 миллион 

тоннадай болатынын межелеп отыр. Бұған дейін министрлік экспортқа 

7-8 миллион тонна шығарамыз деп жоспарлап келген еді. 

нұрмұхаммед МАМыРБЕкоВ

олар дың 75 мыңы ауруханаға жат қызылды. өткен 

аптада  бұл  елде  ка рантин  жарияланып,  барлық 

оқу орын дары жабылып, мерекелік ша ралар уа­

қыт ша тоқтатылды. 

қайсар әМіРЖАноВ,  

Қазақстан Рес публикасының Украинадағы ел шілі-

г інің өкілі:

– Қазір Украинада балабақша, мек теп, жоға ры 

оқу орындары жап пай жабылып жатыр. Өз де ріңіз 

ес тіген дей, мерекелік шаралар тоқ та тыл ды. 

Алайда Украинадан Қазақ стан ға келуші лер ге

тауар тасыма лы на тыйым салынған жоқ. Бұл мәсе-

ле ег жей-тегжейлі қаралып жатыр. То лық мә лімет 

жағдай түгел зерттеліп бол ған соң бері ле ді. 

қазақстанда А/н1N1 тұмауын жұқ тырған 

17 адам тіркеуге алынды. олар дың соңғысы 

тамыз айында анық талды. Тұмауға шалдық-

қан дар, не гізінен, оны сырт елдерден жұқты-

рып  келген.  індетке  тап  болғандардың  бар-

лы ғы бүгінде толықтай айықты.

Салтан СәкЕн

Мансұр Х


АМ

ит

 (фото)

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№194 (194) 3.11.2009 жыл, сейсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Қарызды тек банкке төлейсіз

Бизнестің де түр-түрі бар

Өткенде «энергосбыт» қызметкеріміз деп біреулер келіп

«электр қуаты үшін қарыздарыңды қолма-қол төле» деп доқ 

көрсетті. Олардың сол мекеменің қызметкерлері екенін не алаяқ 

екенін біле алмадық. Осыны біліп беріңіздерші. 

Ирина СалықОва, Алматы

Бізде шағын, орта және ірі бизнеспен 

айналысатындар туралы көп айтылады. Бұлардың бір-

бірінен айырмашылығы не?

айдос ШӨміШБаев, студент

Міне,  осы  халықтың  таңдауы  мен 

қа лауынан  шығу  үшін  жоғарыда  атал-

Басы 1-бетте

Ой-КөКпарБақберген ДОСмамБеТОв, 

сенатор

Уәлихан ТӨлеШОв, 

саясаттанушы

маОКам-ның тартымдылығын арттыру үшін 

оның пайыздық өтемақысын өсіру керек пе?

ған екі қаржы құралы өзінің тар тым-

ды лығын арттыруда сапасын жақсар-

туға  ты рысады.  Ол  өз  кезінде,  сол 

қаржы  құралдарының  дамуына  оң 

ықпал етсе, тағы бір жағынан халық-

қа да тиімді болар еді. Дегенмен қа-

зір гі  банк  секторының  жағдайы  мәз 

емес еке ні баршаға белгілі. Сондықтан 

бұларада  банк  секторы  осындай  бә-

се  ке лестікке әзір ме дегеннен мәселе 

туындауы  әбден  мүмкін.  Меніңше, 

онсыз  да  тұралап  тұрған  банк  секто-

рын  тұқыртпас  үшін  Үкімет  әзірге 

МАО КАМ-ның пайыздық өтемақысын 

өсір мейді. Оны депозиттердің пайыз-

дық  ставкасымен  теңестіріп  қалуы 

ық тимал.  Онда  да  ол  әзірге  күмәнді 

нәр се.  Ал  әлемдік  қаржы  дағдары-

сының дауылы да, толқыны да тыйы-

лып,  экономикамыз  оңалып,  белгілі 

бір  бағытқа  тұрақты  жұмыс  істей 

бас таған  кезде,  мемлекеттік  қағаз-

дардың  па йы з дық  өтемақысын  өсі-

ру ге  болады.  Меніңше,  ол  әбден 

мүм кін нәрсе. 

Мә селен, барлық да мыған елдерде 

жыл житын  және  жылжымайтын  мү-

лікті сот тіркейді. Барлық нәрсе соттың 

үкі мі мен шеші леді.  Ал бізде акцияны, 

құн ды  қағаздарды  –  құнды  қағаздар 

депо зитариясы, жылжымайтын мүлікті 

– БТИ, автокөліктерді – МАЙ тіркейді. 

Яғ ни  бізде  жекеменшік  құқығын  ай-

қын  дай тын процесс тастүйін жасал ма-

ған.  Сол  себепті  жекеменшік  мәселе-

сіне кел  генде біздің жұрт қағаз жинап, 

қарбаласып  кетеді.  Міне,  әу  баста 

осындай  заң намалық  іргетасы  дұрыс 

қалан ба ғандықтан,  құнды  қағаздар 

нарығы  да  дұрыс  жұмыс  істей  алмай 

жатыр.  Қор  нары ғының  жұмысы  да 

соның салда ры нан кібіртіктеп тұр. Егер 

ондағы са лым шылар мен «ойыншылар-

дың»  құ қы ғы  нақты  және  айқын  заң-

мен жазы лып, қорғалатын болса, мұн-

дай жағдай орын алмас еді. Сондықтан 

мем лекеттік құн ды қағаздарды өткізе-

міз  деп  ойла сақ,  жоғарыда  аталған 

мә селелерді  алды мен  шешіп  алу  ке-

рек.

Ш

Ару

А

НарықСерікболсын ӘБДілДИН,  

Коммунистік партиясының төрағасы:

– мемлекеттік құнды қағаздарды қазақстан ойдан шығарып отырған жоқ, ол 

халықаралық тәжірибеде бар нәрсе. Бұл арадағы басты нәрсе – одан халыққа пайда 

түсу керек. Сонда осы бағыттағы сауда жандана түседі. Дегенмен маОКам-ның 

пайыздық өтемақысын бірден өсіріп жіберуге тағы болмайды. ең алдымен, оны 

банк депозиттерінің пайыздық ствакасымен теңестіріп алсақ, соның өзі жетістік 

болуы керек. Яғни бұл арадағы халық таңдауы мемлекет пен банктерге деген 

сенімділік арасында белгілі бір деңгейде тартысқа түседі. 

Дайындаған Кәмшат СаТИева

ТҰЖ

ы

Рым

Ауыл  шар   уашылығы  министрлігіне, 

«Қаз Аг ро»  ұлттық  холдингіне  және  ауыл 

шаруа  шылығы  саласына  иек  артатын 

облыс  бас шыларына  қаратып:  «Бір  апта 

ішінде Ұлт тық қордан бөлінген ақшаларды 

қай та ру мерзімін 2010 жылға дейін ұзарту 

мәсе лесін  қарауды  тапсырамын»,  –  деді 

ол. 

Сосын  бидайды  банктердің  кепілдігі арқылы  өткізу  мәселесін  бір  жаққа 

шығаруын жүктеді. «Астық одағымен және 

ірі  астық  компанияларымен  бидайды 

банк тердің  кепілдігі  арқылы  өткізу  мүм-

кіндігін қарастыруды тапсырамын», – деді 

Кәрім Қажымқанұлы. 

«Үшінші  мәселе,  –  деп  саусағын  бүк-

кен  Үкімет  басшысы  Көлік  және  комму-

ни  кация  министрлігі  мен  «Қазақстан 

те міржолы»  ұлттық  компаниясына  ас-

тық ты  тасымалдауға  арналған,  яғни 

бюд  жеттен  бөлінген  бес  миллиард  тең-

генің  кестесін  нақтылауды  жүктеді.  Бұл 

қаржының  астықты  сыртқа  тасымалдау 

кезінде  тарифтерді  арзандату  мақса-

ты на  бөлінгендігі  жөнінде  өткен  аптада 

ауыл  шаруа шылығы  министрі  Ақылбек 

Күрішбаев мәлімдеген болатын. мҰНайДың аТы ОзаР ТүРі БаР

Мұнай  «диірменін»  айналдырушылар 

да  бітік  астыққа  кенеліп  жатқан  диқан да-

рынан  қалысар  емес.  Биыл  мұнай  мен  газ 

конденсатын өндіруді 75,8 мил лион тоннаға 

жеткізбек.  Бұған  сенім ді  де.  Энергетика 

және 

минералды ре сурс тар 

вице-


министрі  Ләззат  Қиынов  бұл  көрсеткіштің 

былтырғымен салыстыр ған да, 7,3 пайызға 

артық болатынын мақ  танышпен мәлімдеді. 

Мұнай мен газ конденсатын өндіру биылғы 

жылдың  9  айында  56,2  миллион  тонна 

болған.  Ал  осы  уақыт  ішінде  8,7  миллион 

тонна мұ най өңделген. 

Ләззат  Қиынов  та  дәл  осы  мәселеде, 

мұ найды  өңдеу  саласында  аздап  артта 

қа лып келе жатқанымызды айтты. Алай да 

жылды  қорытындылағанға  дейін  оңа ла-

тынымыздан үміттендіріп қойды. Осы дан 

біраз  бұрын  мұнай  өнімдері  күрт  қым-

баттап,  біраз  шу-шұрқан  болған  еді.  Сол 

кезде де өңделген мұнайдың азырақ бо-

лып  қалғаны  сылтаулардың  бірі  ретінде 

айтылып  қалғаны  есімізде.  Бірақ  Ләззат 

мырза басқа себептің басын ашып берген 

сияқты: «Наурыз-мамыр айларында отын-

ды тұтыну көлемі төмендеп кетті. Ал тамыз 

айынан  бастап  көрсеткіштер  жоғарылай 

бас тады», – деді ол.

Тұтынушылар  электр  қуаты  тө-

лем дерін  (оның  ішінде  қарызын 

да) 

энергосбыт бөлімшелерінің 

кас са  ларына  немесе  банктер  ар-

қылы  төлеуге  тиіс.  Одан  басқа,  «Ал-

матыэнергосбыт»  ЖШС  кез  келген 

қызметкерінің  өзімен  бірге  қызмет 

куә лігі  болуы  қажет  және  оны  тұ ты-

нушы  талабы  бойынша  көрсетуге 

мін детті.  Егер  үйіңізге  біреулер  келіп, 

қарызыңызды  қолма-қол  ақшамен 

төлеу  жөнінде  қоқан-лоқы  көрсетсе, 

мына  сенім  телефоны  бойынша  ха-

бар ласуыңызға  болады:  376-15-90, 

немесе  құқық  қорғау  мекемесіне  ха-

бар ласуыңыз керек. 

Шағын,  орта  және  ірі  биз-

нес тің  айырмашылығы  жұмыс 

іс тейтіндердің  саны  мен  жыл-

дық  қаржы  айналымына  қа рай 

өзгешеленеді. 

Қр  2006  жылғы  31-ші  қаң -

тардағы  «Жеке  кәсіпкерлік  ту-

ралы» Заңына сәйкес:

Шағын  бизнес  субъекті сі  – 

жұмыс істейтін қызметкерле рінің 

саны  жылына  орташа  есеп пен 

50-ден  аспайтын  жә не  орташа 

жылдық активі 60 айлық есептік 

көрсеткіш  көле мінен  асып  кет-

пейтін  жеке  кә сіпкер  немесе 

заңды тұлға бо лып табылады. 

Орта  бизнес  субъектісі  – 

жұмыс  істейтін    қызметкер ле    рі -

нің  саны  50-ден  асатын,  бір ақ 

250-ден  көп  емес  және  актив-

терінің  жылдық  құны  орта 

есеппен  325  айлық  есеп тік 

көрсеткіштен  аспайтын  же ке 

кәсіпкер  немесе  заңды  тұл ға 

болып табылады. 

Ірі  бизнес  субъектісі  –  қыз-

меткерлерінің  саны  250-ден 

асатын  және  активтерінің  жыл-

дық  құны  325  айлық  есептік 

көр    сеткіштен  жоғары  жеке  кә-

сіп  кер лікпен айналысатын заңды 

тұлғалар болып табылады. 

Биылғы жылғы айлық есептік 

көрсеткіш – 1296 теңге

БАСТАМА

АгрОЭКОНОМИКАОтандық 

өнімді 

таңда!

Әкімдік 

ақша 

ұсынады

Атыраудағы «Дұрыс таңдау» акциясы-

ның  өту  барысына  қатысқан  Индустрия 

жә не  сауда  министрлігінің  «Kaznex»  экс-

порт ты дамыту және алға бастыру кор по-

рациясының өкілі Шыңғыс Шүкібаев ми-

нистріліктің  отандық  өнімдерді  сатуды 

жолға қоюда бірқатар жобаларды жасақ-

таға нын айтты. Қазір елімізде индустрия-

лық даму бағытында инновациялық өнді-

ріс  жобасы  жүзеге  асуда.  Бұл  азық-түлік 

өнім дерін  көптеп  шығаруды  ғана  емес, 

оны  өзге  елдің  рыноктарында  ұсынуды 

көздеген  жобалар.  Біздің  білуімізше,  бұл 

жобаларға  шетелдік  инвесторлар  да 

тартылып  жатқан  көрінеді.  Өйткені  біздің 

отандық өнім шетелдік нарыққа экспортқа 

шықпайынша, Қазақстанның өз ішінде де 

бәсекеге  қабілетті  бола  алмайды.  Сол 

себепті  сала  министрліктері  мен  тиісті 

құрылымдар  қазіргі  күні  қазақстандық 

өнімдеріміздің  экспорттық  тауар  ретінде 

танылуына назар аударып отыр. 

 Отандық өнімдерді сатып алу арқылы 

қазақстандық  кәсіпкерлерге  қолдау  көр-

сетуді  мақсат  еткен  акция  жергілікті  тұ-

тыну шылар  сауаттылығын  арттыруға  да 

бағытталған. Ұйымдастырушылардың ай-

туын ша,  халық  отандық  кәсіпкерлерді 

қол дау  мен  олардың  өндірген  өнімдерін 

сатып  алу  арқылы  салықтың  өз  елімізде 

қалуына  жағдай  жасап,  ел  экономика-

сының тұрақты дамуына сүбелі үлесін қо-

сатын болады. Әрине, бұл тек әрбір азамат 

өзін  ұлтжанды  етіп  көрсете  алғанда  ғана 

жү зеге аспақ. 

Атырау қаласы бойынша осы акцияны 

өткізуге  бел  буған  «Атырау»  сауда-ойын 

кешенінде орналасқан «Идеал» супермар-

кеті жұрт көп баратын сауда орыны. Мұнда 

«Дұрыс  таңдау»  акциясы  бойынша  отан-

дық  өнімдердің  барлығы  30  қарашаға 

дейін 15 пайыздық жеңілдікпен сатылады. 

Осы кезеңде отандық тауарға 2500 теңгеге 

сауда жасаған адам арнайы сыйлыққа ие 

болып,  100  мың  теңге  ұтыс  ойынына 

қатысуға мүмкіндік ала алады.

«Идеал» супермаркеттер желісінің құ-

рыл   тайшысы  Талғат  Бекеновтың  ай-

туынша, бұл акция еліміздегі қаражаттың 

өзге  ел дерге  кетуіне  тосқауыл  болатын 

бірден-бір  шара.  Өйткені  негізінен 

шикізаты  ғана  экспортқа  шығатын  біздің 

елде өзге тауар түрін айтпағанда күнделікті 

тұтынатын  азық-түліктің  өзі  көршілес 

елдерден тасы мал данады. 

Жалпы, «Идеал» сауда желісі бойынша 

сатылымға қойылған отандық тауар үлесі 

– 40 пайыз. Ал оның өтімі орташа. Талғат 

Сахабиденұлының  айтуынша,  Атырауда 

көршілес ресейдің өнімі өтімділік жағынан 

өзгелерге дес бермей келеді екен. Қазақ-

стандық  тауардың  сапасы  жақсы  болға-

ны мен,  өнімдердің  қаптамасы,  жалпы 

дизайны мен өнімді жарнамалау жағынан 

біздерде кемшіліктер жетерлік. Өзге елдер 

бұл  жағынан  әбден  әккіленіп  алған.  Қа-

зақстандық өнімдерден нан мен макарон 

өнімдері,  «Айналайын»  марка сын да ғы 

сүттердің түрі мен шырындар ғана бар. Ал 

мыңғырған  малы  бар  елімізде  сүттен 

өндірілген тауарлар мүлде аз. Сол себепті 

мұнайлы  өңірге  айран  өнімдері  ресей 

елінен тасымалданады. 

Қазір  «Идеал»  сауда  нүктелері  100-

ден  аса  отандық  тауар  өндірушілермен 

ты ғыз байланыста. Оның ішінде жергілікті 

«За ман-нан» мен «Атырау-балық» та бар. 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал