Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) – 60 сағатжүктеу 5.57 Kb.

бет1/15
Дата13.09.2017
өлшемі5.57 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
Əлеуметтік-гуманитарлық факультет 
Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасы  
050114-тарих 
мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 
студенттерге арналған 
                                   
 
 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ   ҚАЗІРГІ  ЗАМАН  ТАРИХЫ 
ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  
 
 
Курс –  IV 
Семестр –  VIII 
Кредит саны -4     
Дəріс – 30 сағат 
Практикалық сабақ  30  сағат 
Оқытушының жетекшілігімен  
студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 60 сағат 
СӨЖ – 60 сағат 
Емтихан –  VIII сем 
Барлығы –  180 сағат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал 2011 ж. 
 

 

Пəннің оқу əдістемелік кешені Қазақстанның қазіргі заман тарихы. - 050114, 
050203  «Тарих»  мамандығы  үшін.  Алматы,  2007  типтік  оқу  бағдарламасы 
негізінде құрастырылған. 
 
3 корпус 409 аудитория. 
 
Құрастырушы(лар): оқытушы  Тастаева Ж.К. 
 
Келісілді: ОҮҰжОƏЖБ жетекшісі                              Какимова А.А. 
 
 Қазақстан 
Республикасы 
тарихы 
 
кафедрасының 
отырысында 
қарастырылды. 
 
 
ҚР тарихы кафедрасының отырысында қарастырылды. 
03.09.2011 ж. №  1 хаттама. 
 
Тарих  жəне  құқық  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 
бекітілді. 
14.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Пəннің оқу əдістемелік кешені       Қазақстанның қазіргі заман тарихы. -  
050114 «Тарих»  мамандығы үшін. Алматы,2007  типтік оқу бағдарламасы 
негізінде құрастырылған. 
 
2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 
Оқытушылар туралы мəлімет 
    Қазақстан  Республикасы  тарихы  кафедрасының  оқытушысы        оқытушы 
Тастаева Ж.К. 
Офис: № 3 оқу корпусы. Қазақстан Республикасының  тарихы кафедрасы 
Жұмыс мекен-жайы: Сарайшық көшесі,  34,  409 каб.  
Жұмыс телефоны: 51-04-69 
Е-mail: 
Пəн туралы мəлімет 
Қазақстанның қазіргі заман  тарихы 
Қазақстанда  Коммунистік  Кеңестік  жүйенің  қалыптасуын,  құрылуын, 
дағдарысын,  құлауын  жəне  тəуелсіз  Қазақстан  Республикасының  нығаюы 
мен  оның əлемдік қауымдастықтағы орнын зерттеу.  
Семестр 30 оқу аптасынан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 
Бір аптада 4 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі жəне жұмыс оқу жоспарына 
сəйкес ауыстырылады), əр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дəріс немесе 
практикалық) жəне екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік 
жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады. 
 
Кредиттің атпаға бөліну кестесі:  
Сабақтар 
Өткізу 
уақыты 
Сабақтар 
Өткізу 
уақыты 
Байланыс сағаты 1 
(1 дəріс) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
Байланыс сағаты 2 
(1 практика) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
Байланыс сағаты 3 
(2  дəріс) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
Байланыс сағаты 4 
(2 практика) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
Кредит саны – 4 
Өту орны: №3 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 
Оқу жоспарынан көшірме:  
 
Кур
с 
Семес
тр 
Креди
т 
саны 
Дəріст
ер 
Семинарл
ар 
ОЖСӨ
Ж 
СӨЖ 
Барлығ
ы 
Бақыла
у  
түрі 
3,4 
5,8 

30 
30 
60 
60 
180 
емтих
ан 
 

 

Кіріспе 
Пəн бойынша мағлұмат:  
Қазақстанда  Коммунистік  Кеңестік  жүйенің  қалыптасуын,  құрылуын, 
дағдарысын,  құлауын  жəне  тəуелсіз  Қазақстан  Ресйпубликасының  нығаюы 
мен  оның əлемдік қауымдастықтағы орнын зерттеу.  
Курстың мақсаты: 
Қазақстан  тарихы  пəнiн  оқытудың  мақсаты  –  студенттердi  фактiлiк 
жəне  теориялық  мəселелер  кешенiмен  таныстыру,  Қазақстан  территориясын 
қоныстанған  тайпалар  мен  халықтардың  тарихы  мен  мəдениетi  туралы, 
олардың  этникалық  жəне  мемлекеттiк  құрылысының  дамуының  тарихи 
заңдылықтарын  ашу.  Студенттердiң  тарихи  ғылыми  дүниетанымын 
қалыптастыру,  олардың  танымдық  қабiлеттерiмен  негізгі  деректер  мен  
мəлiметтерге  сүйеніп  тəжiрибелiк  жұмыс  жасау  дағдыларын  дамыту,  Отан 
сүйгiштiк 
сезiмдерiн 
қалыптастыру, 
бүкiл 
адамзаттық 
тарихи 
құндылықтарды ұғындыру. 
Курстың міндеті:  
•  ХҮІІІ  ғасыр-ХХ  ғасыр  ІІ  жартысындағы  оқиғалардың  жаңа 
теориялық-методологиялық көзқарас тұрғысынан,  
•  кеңестік саяси жүйенің қалыптасу процессін;  
•  ЖЭС-тің мəнін талдау;  
•  қазақ  қоғамының  большевиктік  модерназициялаудың  мазмұны  мен 
салдарын; 
•  Қазақстандықтардың  Ұлы  Отан  соғысына  қатысуы  мəселелерін 
көрсету;  
•  Коммунистік  партияның  саяси  жəне  экономикалық  реформалаудың  
негізін, большевиктердің ұлттық саясатының мəнін анықтау;  
•  əміршіл-əкімшіл 
жүйенің 
 
күштеу 
үрдісін; 
тоқырау 
құбылыстарының  себептерін;  кеңестік  социолизмнің  дағдарысы 
жəне КСРО –ның ыдырауын;  
•  Тəуелсіз Қазақстанның қалыптасу үрдісін;  
•  Қазақстанның ішкі жəне сыртқы саяси қызметін ашу;  
•  Қазақстан  тарихы  тəуелсiздiк  алғаннан  кейiн өзiнiң дамуында  жаңа 
сипатқа  ие  болды.  Тарих  ғылымындағы  өзгерiстердi,  олардың  даму 
процесi  жəне  Қазақстан  тарихының  зерттелмеген  кейбiр  кезеңдерi 
бойынша  əлi  де  ортақ  тұжырымдар  қалыптаса  қойған  жоқ. 
Сондықтан  бiлiм  алатын  студенттердің    өз  Отанының  тарихынан 
хабардар  болу  үшін  жан-жақты  тарихи  деректер  негізінде  өзіндік 
жұмыстардың  да  көптеп  берілуіне  аса  назар  аударылған.  Оқу 
бағдарламасында 
студенттердің 
өзіндік 
жұмыстарын 
беруде 
маңызды құжаттар мен басты деректермен жұмыстануына арналған 
тапсырмалар  мен  көмекші  құралдарды  пайдалану  дағдысын 
қалыптастыруға жетелейтін тіректерді қолдану міндеттелген.    
Пререквизиттер:  Қазақ  əдебиетi,  этнология,  археология,    саясаттану, 
мəдениеттану, жалпы тарих, халықаралық қатынастар тарихы.  

 

Сонымен  қатар,  пəннің  алдында  оқылатын  пəндер:    Қазақстаның  ежелгі 
тарихы,  Қазақстанның  ортағасырлар  тарихы,  Қазақстанның  жаңа  заман 
тарихы,  Ежелгі  дүние  тарихы,  Ортағасырлар  тарихы,  Шетелдердің  жаңа 
заман тарихы, философия жəне саясаттану.  
Пəнаралық байланыс:  
Хронологиялықжағынан  дəл  келетін  шет  елдердің  қазіргі  заман  тарихы; 
Қазақстанның  деректану  жəне  тарихнама  пəндері  (жаңа  жəне  қазіргі  кезең), 
Құжаттар  мен  жəне  тарихшылардың  зерттеулер  мен  таныстырып,  аталған 
пəнді  терең  түсінуге  көмектеседі.  Тарихи  процесс  теориясы  жəне  тарихи 
таным  пəні  студенттерді    тарих  философиясы  жəне  ғылыми  зерттеудің 
əдістерімен  таныстырып,  қазіргі  заманның  фактілері  мен  оқиғаларын  терең 
түсінуге, талдауға мүмкіндік береді.  
Əдет жəне дағдылар:  
Өз бетінше білім алуді үйрену; партия құжаттары мен архивтік деректермен 
жұмыс  істей  білуді  үйрену;  сол  жылдардағы  оқиғаларды  жаңа  көзқарас 
тұрғысынан    бағалау  дағдыларына  ие  болуы  тиіс.  Ғылыми  дискуссияларды 
жүргізе  білуіге  тиіс.  Өзінің  қорытындыларын  дəлелдей  білуі  тиіс.  Ғылыми 
зерттеу жұмысын жүргізу дағдыларына ие болуы керек.   
Постреквизиттер: Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы курсы аяқталғаннан 
кейiн  студенттер  осы  курсты  толықтай  меңгерiп,  тарихи  материалдарды 
топтастыру,  оқиғаларды  өз  бетiнше  зерттеу,  саралау,  салыстыру,  зерделеу 
қабiлетiне ие болады. 
Оқыту əдістемесі: 
Курс  негiзiнен  дəрiс  түрiнде  жəне  практикалық  сабақтар  арқылы 
жүргiзiледi.  Сонымен  қатар  студенттердiң  оқытушымен  бiрге  жүргiзетiн 
өзiндiк  жұмыстарыда  бар.  Дəрiс  кезiнде  негiзгi  өтiлетiн  тақырып  бойынша 
мағлұматтар  берiледi  жəне  конспект  жаздырылады.  Практикалық  сабақ 
кезiнде  алдын-ала  берiлген  тапсырмалар  бойынша  жауаптар  алынады. 
Оқытушымен өтетiн студеттердiң өзiндiк жұмысы кезiнде қамтылмай қалған 
материалдарды  тапсырма  беру  арқылы,  сұрақ-жауап  əдiстерi  арқылы 
бекiтіледі.  Сонымен  қатар,  оқытудың  белсендi  формалары  мен  əдiстерiн 
қолдана  отырып,  дəрiс  жəне  практикалық  сабақтарды  немесе  оқытушымен 
жүргiзiлетiн студенттердiң өзiндiк жұмысы (ОЖСӨЖ) жүргiзiледi. 
 
Сабақ мазмұны мен кестесі 
 
1 апта  
1 кредит сағат 
№1 дəріс 
Тақырыбы: Кіріспе 
Дəрістің мазмұны:  
1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы курсы жəне оның міндеттері. 
2. Қазіргі кезендегі тарихи процестерді зерттеудің əдістері мен тəсілдері.   
Əдебиет: Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб. 
СОӨЖ мазмұны: XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/. 

 

Əдебиет: Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб. 
СӨЖ: Деректер мен құжаттарға сипаттама. 
Əдебиет:  1.  Казахстан  в  начале  XX  в:  методология,  историография, 
источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .  2. Атабаев Қ  Деректану: 
Оқу құралы А-2007,  51-65 бб 
2 кредит сағат 
№2 дəріс 
Тақырыбы: ХХ ғасыр бас кезіндегі Қазақстан мəдениеті 
Дəрістің  мазмұны:  1.  Қазақстанның  қазіргі  заман  тарихының  тарихнамасы, 
негізгі кезеңдері.  
2. Деректер мен құжаттарға сипаттама 
Əдебиет: Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб. 
СОӨЖ мазмұны: XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/. 
Əдебиет: Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб. 
СӨЖ: Деректер мен құжаттарға сипаттама. 
Əдебиет:  1.  Казахстан  в  начале  XX  в:  методология,  историяграфия, 
источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .  
2. Атабаев Қ  Деректану: Оқу құралы А-2007,  51-65 бб 
3 кредит сағат 
№1 практикалық сабақ:  
Тақырыбы: ХХ ғасыр бас кезіндегі Қазақстан мəдениеті 
Практикалық жұмыстың мазмұны:  
1.  Қазақстандағы мерзімді баспасөз 
1. Халық ағарту ісі 
2. Қазақстандағы ғылыми мекемелердің мен қоғамдардың қызметі 
Əдебиет:  Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002.  
СОӨЖ мазмұны: XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/. 
Əдебиет: Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб. 
СӨЖ: Деректер мен құжаттарға сипаттама. 
Əдебиет:  1.  Казахстан  в  начале  XX  в:  методология,  историяграфия, 
источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .  
2. Атабаев Қ  Деректану: Оқу құралы А-2007,  51-65 бб 
4 кредит сағат 
№2 практикалық сабақ:  
Тақырыбы: ХХ ғасыр бас кезіндегі Қазақстан мəдениеті 
Практикалық жұмыстың мазмұны:  
1.  Қазақстандағы мерзімді баспасөз 
2. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ əдебиеті 
3. 
ХІХ 
ғ. 
екінші 
жартысы 
мен 
ХХ 
ғ. 
бас  кезіндегі  ұлттық 
интеллигенциясының қалыптасуы 
Əдебиет:  Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002.  
СОӨЖ мазмұны: XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/. 
Əдебиет: Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб. 

 

СӨЖ: Деректер мен құжаттарға сипаттама. 
Əдебиет:  1.  Казахстан  в  начале  XX  в:  методология,  историяграфия, 
источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .  
2. Атабаев Қ  Деректану: Оқу құралы А-2007,  51-65 бб 
 
2 апта 
5 кредит сағат 
№3 дəріс 
Тақырыбы: Қазақстан ХХ ғасыр басында 
Дəрістің мазмұны:  
1. Қазақстанның саяси-қоғамдық құрылысы, оның отарлық сипаты 
2. Қазақ өлкесінің шаруашылығы, негізгі бағыттары 
Əдебиет:  Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002. 
СОӨЖ мазмұны: XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мəселелері 
Əдебиет:  1.  Козыбаев  М.К.  Проблемы  методологии,  историографии    и 
источниковедения  истории  Казахстана  /Избранные  труды/.  Алматы:  Ғылым, 
2006. -272 с. 158-179 бб. 
2. Қозыбаев М.К. Өркениет жəне ұлт. А., 2001. 
3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.  
4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и 
актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы 
историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 
бб. 
СӨЖ:  Қазақстан  тарихы  ғылымының  өзекті  мəселелері  жөніндегі  айтыс- 
тартыс.  
Əдебиет:  Казахстан  в  начале  XX  в:  методология,  историография, 
источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .  
6 кредит сағат 
№4 дəріс 
Тақырыбы: Қазақстан ХХ ғасыр басында 
Дəрістің мазмұны:  
1. Əлеуметтік құрылымы мен оның ұйымдастырылуы 
2. Қазақстанның мəдени-рухани дамуы, ерекшелектері 
Əдебиет:  Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002. 
СОӨЖ мазмұны: XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мəселелері 
Əдебиет:  1.  Козыбаев  М.К.  Проблемы  методологии,  историографии    и 
источниковедения  истории  Казахстана  /Избранные  труды/.  Алматы:  Ғылым, 
2006. -272 с. 158-179 бб. 
2. Қозыбаев М.К. Өркениет жəне ұлт. А., 2001. 
3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.  
4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и 
актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы 

 

историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 
бб. 
СӨЖ:  Қазақстан  тарихы  ғылымының  өзекті  мəселелері  жөніндегі  айтыс- 
тартыс.  
Əдебиет:  Казахстан  в  начале  XX  в:  методология,  историография, 
источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .  
7 кредит сағат 
№3 практикалық сағат  
Тақырыбы: 
 
XX 
ғасырдың 
басындағы 
Қазақстанның 
əлеуметік- 
экономикалық  дамуы. 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1. Қазақ өлкесінің əлеуметтік-демографиялық процестер 
2. Өнеркəсіптің дамуы 
3. Өлкедегі сауда мен қатынас жолдарының жағдайы 
Əдебиет:  1.  Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002. 
2.  Абылхожин  Ж.Б.  Очерки  социально-экономической  истории  Казахстана 
ХХ века. Алматы, 1997 
3.  Елеуов  Т.  Установление  и  упрочение  советской  власти      в      Казахстане  
[Текст]: (март 1917-июнь 1918 года) / Академия наук Казахской ССР.- Алма-
Ата "Издательство Академии Наук Казахской ССР", 1961.- 528 с.- 44-82 бб. 
СОӨЖ мазмұны: XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мəселелері 
Əдебиет:  1.  Козыбаев  М.К.  Проблемы  методологии,  историографии    и 
источниковедения  истории  Казахстана  /Избранные  труды/.  Алматы:  Ғылым, 
2006. -272 с. 158-179 бб. 
2. Қозыбаев М.К. Өркениет жəне ұлт. А., 2001. 
3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.  
4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и 
актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы 
историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 
бб. 
СӨЖ:  Қазақстан  тарихы  ғылымының  өзекті  мəселелері  жөніндегі  айтыс- 
тартыс.  
Əдебиет:  Казахстан  в  начале  XX  в:  методология,  историография, 
источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .  
8 кредит сағат 
№4 практикалық сағат  
Тақырыбы: 
 
XX 
ғасырдың 
басындағы 
Қазақстанның 
əлеуметік- 
экономикалық  дамуы. 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1.  Жұмысшы табының калыптасуы 
2. Жер мəселесінің шиеленісуі. 
Əдебиет:  1.  Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002. 

 

2.  Елеуов  Т.  Установление  и  упрочение  советской  власти      в      Казахстане  
[Текст]: (март 1917-июнь 1918 года) / Академия наук Казахской ССР.- Алма-
Ата "Издательство Академии Наук Казахской ССР", 1961.- 528 с.-44-82 бб. 
СОӨЖ мазмұны: XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мəселелері 
Əдебиет:  1.  Козыбаев  М.К.  Проблемы  методологии,  историографии    и 
источниковедения  истории  Казахстана  /Избранные  труды/.  Алматы:  Ғылым, 
2006. -272 с. 158-179 бб. 
2. Қозыбаев М.К. Өркениет жəне ұлт. А., 2001. 
3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.  
4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и 
актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы 
историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 
бб. 
СӨЖ:  Қазақстан  тарихы  ғылымының  өзекті  мəселелері  жөніндегі  айтыс- 
тартыс.  
Əдебиет:  Казахстан  в  начале  XX  в:  методология,  историография, 
источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .  
3 апта 
9 кредит сағат 
№5 дəріс 
Тақырыбы:  Қазақстан  1905-1907  жж.  І  Ресей  революциясы  мен  азаттық 
қозғалыстың өрлеу жолдарында 
Дəрістің мазмұны: 
1.  XX ғасырдың басындағы əлеуметтік-экономикалық жəне  саяси дамуы  
 2.  1905-1907  жж  революциялық  оқиғалар.  Қазақ  интеллигенциясының 
қоғамдық-саяси қызметі 
Əдебиет:  М. Қойгелдиев, Т. Омарбеков. Тарих тағылымы не дейді. Алматы, 
1993. -208 б. 
СОӨЖ мазмұны: Қазақстандағы жұмысшы мен аграрлық  қозғалысы /1905-
1907 жж/ 
Əдебиет:  Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002. 
СӨЖ: Алихан Бөкейханов – мемлекеттік саяси қайраткер. 
Əдебиет:  Бөкейханов.Ə  Таңдамалы  А,1995.  Якунин  А.Ф.  Революция  1905-
1907 гг в национальных районах  России. М,1955 
10 кредит сағат 
№6 дəріс 
Тақырыбы:  Қазақстан  1905-1907  жж.  І  Ресей  революциясы  мен  азаттық 
қозғалыстың өрлеу жолдарында 
Дəрістің мазмұны: 
1. Столыпинның аграрлық саясаты жəне Қазақстан 
2. Ұлттық езгіге қарсы азаттық қозғалысының күшеюі 
Əдебиет:  М. Қойгелдиев, Т. Омарбеков. Тарих тағылымы не дейді. Алматы, 
1993. -208 б. 

 
10 
СОӨЖ мазмұны: Қазақстандағы жұмысшы мен аграрлық  қозғалысы /1905-
1907 жж/ 
Əдебиет:  1.  Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002. 
2.  Елеуов  Т.  Установление  и  упрочение  советской  власти      в      Казахстане  
[Текст]: (март 1917-июнь 1918 года) / Академия наук Казахской ССР.- Алма-
Ата "Издательство Академии Наук Казахской ССР", 1961.- 528 с.- 82-101 бб. 
СӨЖ: Алихан Бөкейханов – мемлекеттік саяси қайраткер. 
Əдебиет:  Бөкейханов.Ə  Таңдамалы  А,1995.  Якунин  А.Ф.  Революция  1905-
1907 гг в национальных районах  России. М,1955 
11 кредит сағат 
№5 практикалық сағат  
Тақырыбы:    Қазақстан  1905-1907  жж.  І  Ресей  революциясы  мен  азаттық 
қозғалыстың өрлеу жолдарында 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1. Мемлекеттік Дума жəне қазақ зиялы қауымы 
2. 1905-1907 жж. І Ресей революциясының Қазақстанға əсері 
Əдебиет: Ө.Озғанбаев.  Ресей Мемлекеттік Думасы жəне Казақстан. А., 1997. 
103-140 бб. 
СОӨЖ мазмұны: 1. Алихан Бөкейханов – мемлекеттік саяси қайраткер. 
2. Бақытжан Қаратаев – мемлекеттік саяси қайраткер. 
Əдебиет: 1. Бөкейханов Ə. Таңдамалы А,1995.  
2. Рысбеков. Т.З., Бірімжаров Б.К  Батыс Қазақстан тарихы.Орал, 2001  
3.  Махат  Д.  Қазақ  зиялыларының  қасіреті.  –  Алматы:  “Сөздік-Словарь”,  -
2001. –304 б. 
СӨЖ: Қазақстанның мəдени-рухани дамуы, ерекшелектері 
Əдебиет: Ө.Озғанбаев.  Ресей Мемлекеттік Думасы жəне Казақстан. А., 1997. 
103-140 бб. 
12 кредит сағат 
№6 практикалық сағат  
Тақырыбы:  Қазақстан ХХ ғасыр басында 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1. Столыпинның аграрлық саясаты жəне Қазақстан 
2. І дүниежүзілік соғыс қарсаныңдағы Қазақстан 
Əдебиет:1.    Қазақстан  тарихы(көне  дəуірден  бүгінге  дейінгі)  ІІІ  том. 
А,Атамұра, 2002. 
2.  Елеуов  Т.  Установление  и  упрочение  советской  власти      в      Казахстане  
[Текст]: (март 1917-июнь 1918 года) / Академия наук Казахской ССР.- Алма-
Ата "Издательство Академии Наук Казахской ССР", 1961.- 528 с. – 82-126 бб. 
СОӨЖ мазмұны: 1. Бактығерей Құлманов – мемлекеттік саяси қайраткер. 
2. Ғұмар Қараш – мемлекеттік саяси қайраткер. 
Əдебиет:  1.  Рысбеков.  Т.З.,  Бірімжаров  Б.К    Батыс  Қазақстан  тарихы.Орал, 
2001  
2.  Махат  Д.  Қазақ  зиялыларының  қасіреті.  –  Алматы:  “Сөздік-Словарь”,  -
2001. –304 б. 

 
11 
СӨЖ: Қазақстанның мəдени-рухани дамуы, ерекшелектері 
Əдебиет: Ө.Озғанбаев.  Ресей Мемлекеттік Думасы жəне Казақстан. А., 1997. 
103-140 бб. 
 
4 апта 
13 кредит сағат 
№7 дəріс 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал