Қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық газет №6-7 (8850)жүктеу 1.36 Mb.

бет8/12
Дата30.05.2017
өлшемі1.36 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

РЕШИЛ:

          1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов в 

Панфиловском районе согласно приложению к настоящему решению.

          2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата 

акима Панфиловского района Садыкова Аскара Джумахановича.

          4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах 

юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования.

                                        Аким    района  

Б. АБДУЛДАЕВ«Жаркент  өңірі»

3 ақпан  2017  жыл

№ 7 (8850)

    


Бала-біздің болашағымыз. Ұрпақ 

тәрбиесіне Елбасымыз аса зор мән 

беруде. Болашақ ұрпағымыз  тәрбиелі

саналы болуы үшін көптеген жұмыстар 

жүргізіліп жатыр.Солардың бірі 

жуырда Н.Головацкий атындағы орта 

мектептің жанындағы «Балауса» шағын 

орталығында тәрбиеші А.Мұқажанова 

«Үй жануарлары» тақырыбында ашық 

сабақ өткізді. Балаларға үй жануарлары 

туралы білімдерін толықтырып, олардың 

пайдасы, маңызы жайында түсіндірді. 

 

«Төлдерін тап» ойыны балалардың қызығушылығын оятты. Үй 

жануарларынан алынатын өнімдерден 

құрт, қымыз, сүт, айран, қаймақ, 

шұбаттардан балалар ауыз тиіп, адам 

ағзасына , денсаулығына пайдасы зор 

екені туралы  айтылды. 

 

Бұл сабақ арқылы тәрбиешілер  бір-бірімен тәжірибе 

алмасты.   Директордың  әдістеме ісі 

жөніндегі орынбасары  Ердос Ғанилы 

ашық сабақтың өз деңгейінде  өткенін 

атап өтті. 

 

Ж.Құдабекова,«балауса» шағын орталығының 

тәрбиешісі. 

 

Жастардың  ертеңін  ойламау  -  ұлт  болашағына балта  шабумен  пара-пар  екені  белгілі.  «Ұлт  болам  десең, 

бесігіңді  түзе,  ұрпағыңды  ойла»,  деген  ұлағатты  қағида  осы-

дан қалса керек. Сол себепті  бүгінгі егемен елімізде жастарға 

білім мен тәрбие беру, оларды барынша әлеуметтік тұрғыдан 

қолдау,  ел  келешегіне  өз  үлесін  қосатын,  патриоттық  сезімі 

жоғары,  жан-жақты  азамат  болып  қалыптасуына  Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында мемлекет 

тарапынан барлық жағдай қарастырылған. Атап айтар болсақ:  

жастардың туған жерін жасыл желекке айналдыру мақсатында 

–  «Жасыл  ел»  бағдарламасы;  Жастарды  тұрақты  жұмыспен дінің   тұрсын   дін  аман 

с а Л а Ф И Л е р   

дӘстҮрді   дұрыс  

танымайды

            

2050 жылға қарай елдің  

даму  пайымына  қол  жеткізу 

әрі  жан-  жақты  қамтылатын 

мәселелерді    шешуді  талап  

ететін күрделі процесс екені дау-

сыз.  Қазақстанның  шындығында 

ең  дамыған    30  ел  қатарына 

қосылуы  үшін  ұзақ    мерзімді 

экономикалық    мәселелерді  ше-

шумен    қатар  адами  капиталды 

дамыту  қажет.  Аталған  мәселені 

шешуде  халық    денсаулығының 

алатын 

 

орны ерекше. 

Осыған    орай  аудан  халқының  

денсаулығын  жақсарту,  адам  

мен жануарларға  ортақ жұқпалы 

аурулардың  алдын-  алу  мен 

оларды    таратпау  жолындағы 

айтулы  іс-  шараның    бірі  Алма-

ты  облысы  маслихатының  2015 

жылғы  27  наурызындағы  №43-

249 шешімі, аталған  шешім 2015 

жылы 30 сәуірде Алматы облысы 

Әділет  департаментінде  №3154 

болып тіркелген.

              Аталған  шешімнің 4 

тармағы,  11  бабында:  қаңғыбас  

иттер  мен  мысықтарды  аула-

уды  және  жоюды  «Ветерина-

рия  туралы»  2002  жылғы  10 

шілдедегі  Қазақстан  Респу-

бликасы  Заңының  11  бабының 

4  тармағына  сәйкес  құрылған 

мемлекеттік 

ветеринариялық 

ұйымдар 


«Ветстанциялар» 

жүзеге асырады деп көрсетілген.

     Аулауға иелері ғимараттардың  

жанында  байлауда  қалдырып  

кеткен    иттер  мен  мысықтардан  

басқа,  қоғамдық  орындарда 

(көшелерде, аула аймақтарында, 

саябақтарда,  шағын    бақтарда 

және  басқа  да  орындарда)  иесіз 

бос  жүрген  қаңғыбас  иттер  мен 

жабайы мысықтар жатады.

             Осы іс-шараны іске асыру 

мақсатында 2017жылдың  ақпан 

айында  қаңғыбас  иттер  мен 

мысықтарды  аулау    Панфилов    

ауданы   бойынша ( қала, ауылдық  

округтер)  жүргізілетінін  хабар-

лаймыз.  Іс-шараны  іске  асыру 

кезінде  аудан  тұрғындарының 

шараны 


атқарушыларға 

түсіністікпен    қарап,  қолдау 

көрсетуін  сұраймыз.

     аудандық   ветеринария   

бөлімі.

АудАн  


тұрғындАры  

денсАулығының  өзекті 

мәселелерінің  бірі  

10

«н±р отан» партиясы 

Панфилов аудандыќ 

филиалыныњ басќарма 

басшыларыныњ азаматтарды  

ќабылдау 

кестесіЖеке 

ќабылдау 

ж‰ргізетін 

мекеме

Ќабылдау 

ж‰ргізуші 

жєне 

жауапты

Ќабылдау мерзімі

1

Жаркент аймаѓы бойынша    

сыбайлас 

жемќорлыќќа 

ќарсы іс-ќимыл 

аудан аралыќ 

бµлімініњ басшысы 

Н±рмолдаев 

Самат 


Болат±лы

2017 ж. 25.01.2017

             08.02.2017

             29.03.2017

             26.04.2017

             31.05.2017

             28.06.2017                                          

Саѓ. 10:00-11:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. маусым  айы

2

Панфилов аудандыќ Ішкі 

істер бµлімініњ 

басшысы

Жексенбиев М±хтар 

Тоќтар±лы

2017 ж  20.01.2017

              24.02.2017

              24.03.2017

               21.04.2017

               26.05.2017

               23.06.2017

Саѓ. 10:00-11:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. сєуір  айы

3

Панфилов аудандыќ Єділет 

басќармасыныњ 

басшысы

Саѓымбек Марат 

Рахымберді±лы

2017 ж  16.01.2017

              06.02.2017

              13.03.2017

              03.04.2017

              15.05.2017

              05.06.2017 

     Саѓ. 11:00-12:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. сєуір айы

4

«Халыќќа ќызмет кµрсету орталыѓы» 

РМК-ныњ  Алматы 

облысы бойынша  

Панфилов  

аудандыќ бµлім 

басшысы 


Джартыбаев 

Ќаныбек 


Єбіш±лы

2017 ж  13.01.2017

              17.02.2017

              17.03.2017

              14.04.2017

              19.05.2017

              16.06.2017

     Саѓ. 11:00-12:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. наурыз айы

5

«Панфилов ауданыныњ 

экономика  жєне 

бюджеттік 

жоспарлау бµлімі» 

ММ басшысы  

Рамазанова 

Сєуле 

Ќасымќанќызы 2017 ж  10.01.2017

              14.02.2017

              14.03.2017

              11.04.2017

              16.05.2017

              13.06.2017

     Саѓ. 10:00-11:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. маусым  айы

6

Панфилов ауданыныњ 

ж±мыспен ќамту 

орталыѓыныњ 

директоры

Єшіржанов 

Ќуандыќ 


Тойѓанбек±лы

2017 ж  11.01.2017

              15.02.2017

              15.03.2017

              12.04.2017

              17.05.2017

              14.06.2017

     Саѓ. 10:30-11:30

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. сєуір    айы

7

Панфилов ауданыныњ 

ауылшаруашылыќ 

бµлімі

Наймантаев Ж±маѓазы 

Н±рахмет±лы

2017 ж  12.01.2017

              16.02.2017

          16.03.2017

          13.04.2017

           18.05.2017

           15.06.2017

   Саѓ. 10:00-11:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. сєуір    айы

8

Ауданныњ жер ќатынастары 

бµлімініњ басшысы

Ќабылдбеков 

Ќуат 


Несіпќазы±лы

2017 ж  06.01.2017

              10.02.2017

              10.03.2017

            07.04.2017

            05.05.2017

            02.06.2017

       Саѓ.10:00-11:00                                    

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. маусым  айы

9

Панфилов ауданыныњ 

ж±мыспен ќамту 

жєне єлеуметтік 

баѓдарламалар 

бµлімініњ басшысы 

Жаќыбай Азат  

Жапар±лы

 2017 ж 24.01.2017

              28.02.2017

              28.03.2017

              25.04.2017

              30.05.2017

              27.06.2017

        Саѓ. 10:00-11:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. наурыз  айы

10

Панфилов ауданы бойынша 

мемлекеттік 

кірістер 

басќармасыныњ 

басшысы

(салыќ)


Керімбеков 

Тµлеухан 

Н±рдєулет±лы

2017 ж  18.01.2017

              22.02.2017

              22.03.2017

              19.04.2017

              24.05.2017

              21.06.2016

    Саѓ. 10:00-11:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2017 ж. сєуір    айы

11

Панфилов аудандыќ 

мемлекеттік 

зейнетаќы тµлеу 

орталыѓыныњ 

басшысы

Шубаева 


Айс±лу 

Єтейќызы


2016 ж   19.01.2017

               23.02.2017     

               23.03.2017    

               20.04.2017    

               25.05.2017    

               22.06.2017

     Саѓ. 10:00-11:00

Кµшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау 

2016 ж. Маусым айы

   Ескерту :  Кестеге сєйкес ќабылдауды   міндетті т‰рде 

мекеме басшылары ѓана ж‰ргізеді.

тµраѓаныњ бірінші орынбасары               Ќ. досмаИЛов       

МеМлекет  және  жастар

Шекара Шебі қаШан да берік

 

Кез  келген  мемлекеттің  бастау  алар  нүктесі  – мемлекеттік  шекара.  Ортақ  Отанымыздың  мемлекеттік 

тыныштығын  қамтамасыз  ету  жолында  аянбай  қызмет 

атқарып  жатқан  шекарашыларымызды  ауыл  болып  мақтан 

тұтамыз.


Басқұнщы  ауылдық  кітапханасының  кітапханашысы  Сәуле 

Ахтамқызының  ұйымдастыруымен  «2091»  бөлімшесінің 

Басқұншы  заставасында  «Өз  өлкеңнің  сырын  аш.  Шекара 

шебіндегі застава» атты мерекелік кездесу кеші өтілді.

Застава  басшысы  аға  лейтенант  А.  Б.  Бүркітов  келген 

қонақтарды 

құттықтап,застава 

тарихымен 

таныстыр-

ды.  Мерекелік  іс-шараға  аудандық  кітапхана  директо-

ры  Д.    Сұлтанбекова,  кітапханашылар  Д.Лесбекқызы, 

Ж.Қанатжанқызы,  округ  әкімі  Т.    Батырқұлов,  Елтінді  батыр 

атындағы орта мектептің директоры М.  Солтанаев, ұстаздар, 

8 «б»  және 11 «а» сынып оқушылары қатысты. 

Кездесу  барысында    тарих  және  география  пәнінің  мұғалімі 

А.  Туғамбаева  «Тәуелсіздік  таңы»  атты  баяндама  оқыды. 

Жерлесіміз  Еспенбетов  Хамза  Серғалиұлының  көмегімен 

таспаға жазылып алынған «На границе все мы часовые» атты 

кинодан  үзінді  оқырмандардың  назарына  ұсынылды.  Кинода 

ел  ағамыз  шекарашы  Байменов  Қадыржан  Шәріпжанұлы  ту-

ралы оқушы кезінде зеректігіінің арқасында шекараны бұзып 

өткен тыңшыны ұстағаны және марапатталғаны түсірілген. Ол 

сонау 1962 жылы еді. Қазіргі таңда ағамыздың ұлы Байменов 

Асхат әскери қызметін осы заставада атқарып жүр.

Ауылымыздың  тарихын  терең  зерттеген  ақын,  ұстаз  Молот 

Мұсаұлы  ауыл  тарихын  және  мемлекеттік  шекара  туралы 

үлкен мағлұмат берді. Мереке соңына застава қызметкерлері 

аға лейтенант Д.  Бисаев аға лейтенант М.  Мұхтар сөз сөйлеп, 

кеш соңы  мерекелік концертпен ұласты. Туған жердің  шекара-

сын күзеткен шекарашыларды  мерейі үстем болса, еліміздің 

де абыройы өсе берері даусыз. 

 

туғамбаев  бейсембай,

 крылов атындағы орта мектептің 

технология пәні мұғалімі.

 

Кейінгі  кезде  қоғамда  Ис-ламды  жамылып  пайда  болған  теріс 

ағымдар  санының  көбеюі  өзекті 

мәселеге  айналды.  Әдетте,  мұндай 

құбылыс  қоғамда  адамдардың  діни 

сауатының 

жоқтығынан 

немесе 

сауатының  аздығынан  туындайды. Демек,  қоғамда  қазақ  үшін  тарихи 

қалыптасқан  дәстүрлі  исламды,  оның 

ішінде Әбу Ханифа мазһабын насихат-

тайтын  білімді  мамандар  қажет.  Түркі 

халықтарының  Ханафи  мазһабын 

таңдауында өзіндік ерекшелік бар.

 

Бұл мектептің басқа мектеп-терден ерекшелігі халықтың мәдениеті 

мен  салт-дәстүріне  құрметпен  қарап, 

тұрмыста 

оларды 


пайдалануына 

жағдай  жасауы.  Сондықтан  да  біздің 

дәстүріміз дінмен біте қайнасып кеткен. 

Егер кейбір дәстүріміз шынымен де ис-

лам қағидаттарына қайшы келіп жатса, 

оны имамдарымыз ескертіп жатады.

 

Ал  енді  діни  білімді  шет мемлекеттен  оқып  келген  жастардың 

басым көпшілігі дәстүрлі мазһабтарды 

қолдайтын  Исламды  емес,  басқа 

ағымдарды  насихаттайды.  Сондай 

теріс  ағымдардың  бірі  салафизм.  Са-

лафизм халқымыздың дәстүрлерін де, 

Әбу  Ханифа  мазһабын  да  түбегейлі 

теріске шығарады.

 

Шариғат  үкімімен  үйлескен қайтқан  адамға  ас  беруді  алайық. 

Астың  артынан  қайтқан  адамның  ру-

хына Құран оқып, бағыштап, жиналған 

ағайын-туыс,  көрші-қолаң,  жора-жол-

дастармен  бірге  бұрын  өткендердің 

күнәларын  кешіруін  Алладан  тілейміз. 

Ал елге берілген астың негізгі мақсаты 

садақа  ретінде  қабылдануы.  Берілген 

астан  кейін  қариялардан  бата  сұрап, 

сосын  Құран  оқып,  тағы  алақан  жай-

ып, Алладан мейірім мен береке сұрау, 

Құран  сауабын  марқұмға  бағыштау 

біздің  халықтың  ғасырлар  бойына 

қалыптасқан  дәстүрі.  Бата  бергеннің, 

ас қайтарғанның несі айып? Ас демекші 

салафилер дастархан басында бет си-

пап ас та қайтармайды. Ал Мұхаммед 

пайғамбардың  «Дұға  құлшылықтың 

өзегі»,  –  деп  айтқан  емес  пе?  Осы 

сияқты  дәстүрлерімізді  салафизм 

жолын  ұстанған  кейбір  жастарымыз 

жоққа шығарумен әлек. Тіпті, олардың 

кейбірі Қазақстанға шынайы дін ислам 

89-90 жылдары ғана келді деп айтады. 

Мұны да естідік. Сонда біздің Абайдың

«Алланың өзі де рас, сөзі де рас,

Рас сөз еш уақытта жалған болмас.

Көп кітап келді Алладан, оның төрті

Алланы танытуға сөз айырмас...» – деп 

иман шарттарын талдауы ислам емес 

пе? Әрине, ислам.

 

Салафилердің тапжыл-

май  қарсы  тұрып,  мойындағылары 

келмейтін  келесі  дәстүріміз  –  келіннің 

сәлем  беруі.  Салафизм  идеологи-

ясы  бойынша  келіннің  сәлем  беруі 

дінімізде  жоқ  дегенге  келеді.  Сөйтіп, 

олар келіннің сәлем салуын, құлшылық 

кезіндегі  рукуғпен  (намаз  кезінде 

еңкею) теңестіреді. Басқаша айтқанда, 

адамның  тек  қана  Алланың  алдында, 

Аллаға  ғана  иілуіне  болады.  Ал  адам 

баласының  алдында  сәлем  беруіне 

ислам  рұқсат  бермейді.  Олай  жасау 

Аллаға  серік  қосқан  болып  саналады 

екен.  Осы  қысқа  шалбар  киген  сала-

филер  «қысқа»  ойлайтын  көрінеді. 

Келіннің  сәлем  беруіндегі  мәні  жаңа 

үйдің 


табалдырығынан 

аттағалы 

тұрған  кездегі  сол  отаудың  иелеріне 

құрмет көрсетуінде.

    Жастар – біздің жарқын болашағымыз, 

оларға  жіті  көңіл  бөлу,  тәрбиелеу 

–  ел  ағалары,  дін  қайраткерлері 

мен  имамдарымыздың  алдындағы 

негізгі  мәселелердің  бірі.  Жастардың 

келешегі  осыған  байланысты.  Өйткені 

мешітке  баратын  халықтың  басым 

бөлігі жастар. Сондықтан да шығыстық 

түсініктегі  тәрбие  ұғымының  ел 

болашағына  бағыт-бағдар  берудегі 

маңыздылығы өте жоғары. 

Ғарифолла есім,

Л. Гумилев атындағы

еуразия ұлттық университетінің

философия  кафедрасының  

меңгерушісі,

 профессор.

Тәрбие  


басТауы-

балабақша

 

Алматы облысының кәсіпкерлер палатасы «Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде (бұдан әрі - Бағдарлама), 

Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы (КҚКО) және аудандық орталықтарындағы Кәсіпкерлікті 

қолдау орталықтары (КҚО) арқылы  «Іскерлік байланыстар» құралы және «Басқарудың жаңа 

әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды енгізу және персоналды оқыту мәселелері 

бойынша біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды тарту (аға сеньорлар)» құрауышысы бойынша 

қатысуға өтініштер қабылдайтыны туралы хабарлаймыз.

 

«Іскерлік байланыстар» құралы, Бағдарлама шеңберінде өз қызметін экономиканың басым секторларында жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 

халықаралық және шетелдік ұйымдардың (бұдан әрі - ХШҰ) қолдауымен шетелдік әріптестермен 

іскерлік байланыстар орнату есебінен қолдау көрсетуге бағытталған.

 

«Іскерлік байланыстар» құралы екі кезектен тұрады: 

1) бірінші кезекте қатысушыларды елдің ішінде оқытылады. Барлық қатысушылар 

бизнес-оқулар өтеді, оның ішінде шетел және отандық бизнес-жатықтурышылардың көмегімен  

бизнес-жоспарларды даярлауды және өзінің мекемелерін дамытуға бағытталған білімін артыра-

ды.   

2) екінші кезекте Жобаға қатысушылар шетелдегі серіктестермен іскерлік байланыстар орнатуға бағытталған тегін тематикалық шетелдік бизнес-тәжіреби өтеді.  

 

«Іскерлік байланыстар» құралына қатысуға келесі талаптар көзделген:  

Қатысушы мекеменің басшының немесе басшының орынбасары лауазымынан 

төмен болмауы тиіс және орта буын басшылары.

«Аға сеньорлар» құрауышы басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды 

енгізу және персоналды оқыту мәселелері бойынша құрауышқа қатысушыларға тікелей 

кәсіпорындарда консультация беру үшін жемісті жұмыс тәжірибесі бар жоғары білікті шетелдік 

мамандарды тартуға бағытталған.

«Аға сеньорлар» құрауышын іске асыру шарттары:

      1) Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторларында қызметін жүзеге асыратын 

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері құрауышқа қатысушы бола алады;

      2) құрауыш бойынша шетелдік сарапшыларды тарту бойынша шығыстарды өтеу 

республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылады;

      3) шетелдік сарапшылардың ұшуы және көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу бойынша 

шығыстарды өтеу республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылады;

      4) шетелдік сарапшылардың көліктік және тәуліктік шығыстары, сондай-ақ олардың Қазақстан 

аумағында тұруы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің меншікті қаражаты есебінен жүзеге 

асырылады.

Жоғарыда айтылған жобаларға қатысу бойынша анықтама келесі мекен жайда: 

 

Кәсіпкерлерге  қызмет  көрсету  немесе Кәсіпкерлікті қолдау бойынша  кәсіпкерлер барлық  мәселелерімен Алматы облысының Кәсіпкерлер палатасына  хабарласа алады.  

(телефоны: 8 (7282) 401-477, тел: ОА ҰКП ҚР «Атамекен» 8(7172)919347, электрондық мекен-

жайы: ye.datkayev@palata.kz). 

қамтуға  арналған  –  «Жастар  практикасы»  бағдарламасы  

білікті мамандарды даярлауға мүмкіндік жасап отырған - «Жа-

стар  кадрлық  резерві»  жобасы;  еліміздің  білікті  жастарын, 

оның ішінде 3-ші  4-ші курс студенттерін даярлап, мемлекеттік 

қызметке  тарту  мақсатында  –  «Мемлекеттік  қызмет  мектебі» 

жобасы;  жастар  арасында  жаңа  қазақстандық  патриотизмді 

қалыптастыру, рухани-адамгершілік құндылықтарды түсіндіру 

және  ұлықтау    мақсатында  –  «Жастар  Отанға»  жобасы; 

Жас  отбасылардың  баспанаға  қол  жеткізу  мақсатында  – 

«Қол  жетімді  баспана  -  2020»  бағдарламасы;  көптеген  жас 

мамандардың  ауылға  оралып,  аймақтың  және  еліміздің  да-

муына  өз  үлестерін  қосу  мақсатында  -  "Дипломмен  ауылға" 

мемлекеттік  бағдарламасы;  жастар  ортасында  ғылымның 

мәртебесін  көтеру  және  оларды  инновациялық  жобаларды 

әзірлеуге  тарту  үшін  –  «Қарқын  KZ»  жобасы;  жастардың  са-

насында  еңбек  құндылықтарын  арттыру  бойынша  – 

«Еңбекқор»  жобасы;  табысты  жас  қазақстандықтың 

бейнесін  танымал  ететін  –  «Отандастар»  жобасы; 

жас  кәсіпкерлерге  қолдау  көрсету  мақсатында  –  «Іске 

сәт»  арнайы  жобасы  қарқынды  іске  асырылуда.  

 

Елбасы саясатын 

жүзеге 


асыру-

да  Қоңырөлең  ауылының  орталығынан  салынып 

жатқан  «Арай»  шағын  футбол  алаңының  құрылысы. 

 

249  жомарт  азаматтар  1  млн  600  мың теңге  көлемінде  қаржылай  көмек  көрсетіп,  аталған 

қаржыға  керекті  құрылыс  материалдары  алынды. 

Бүгінгі  күнде  құрылыс  жұмыстарының  75  пайы-

зы  орындалып,  жасанды  газон  төсеніштерін  төсеу 

жұмыстары  қалды.  Атқарылған  жұмыстарға  130-

дан  астам  жастар  мен  оқушылар,  40-тан  астам 

азаматтар  құрылыс  жұмыстарына  араласып,  30-

дан  астам  әртүрлі  техника  тартылды.  Ауылдың 

дамуына  атсалысып  жатқан  сайдың  тасындай 

азаматтарға,  жастарға  үлкен  алғыс  білдіре  отырып, 

одан  әрі  жалғасын  табатын,    жастардың,ауылдың 

болашағы  үшін  жасалынып  жатқан  жұмыстарға  бір 

кісідей  атсалысуға  шақырғым  келеді.  Бізге  дейін  сан 

толқын ұрпақтың кіндік қаны мен маңдай тері тамған 

киелі  мекен  –  ауылды  көркейту  біздің  парызымыз.

н.аЛИмов,

«Қоңырөлең  ауылдық округі  әкімі аппаратының» 

бас  маманы.


«Жаркент  өңірі»

3  ақпан  2017  жыл

№ 7  (8850)

11

«Жаркент  өңірінің»  құқықтану  беті

 

Қазақстан        Республикасының      Қылмыстық  кодексінің  274-ші бабында  «Көрінеу  жалған  ақпарат  тарату»  үшін  қылмыстық  жауаптылық 

көзделген.  Оның  санкциясында  10  жылға  дейін  бас  бостандығынан  ай-

ыру  жазасы  көрсетілген.  Атап    айтқанда,  қоғамдық  тәртіпті  бұзу  немесе 

азаматтардың  немесе  ұйымдардың  құқықтары  мен  заңды  мүдделеріне  не 

қоғамның  немесе  мемлекеттің  заңмен  қорғалатын  мүдделеріне  елеулі  зиян 

келтіру  қаупін  төндіретін  көрінеу  жалған  ақпарат  тарату  –  бір  мың  айлық 

есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол 

мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген. 

 

«Жалған  терроризм»  жайында  ақпарат  берушілердің  қатарында үлкендерді  былай  қойғанда  жасөспірімдердің  де  жүретіні  өкіндіреді. 

Балаға  бала  деп  қарасақ  та,  еліміздің  Қылмыстық  кодексінде  оларға  да 

жауапкершілік  көрсетілген.  Мысалы,  Қылмыстық  кодекстің  15-бабында  он 

төрт  жасқа  толғандардың  жауапкершілікке  тартылатыны  жөнінде  нақты 

айтылған.

 

Дәл қазіргі уақытта «терроризм» бойынша қылмыстық жауапкершілік қатаң  бақылауға  алынған.  Қай  елді  алмаңыз  кез  келген  тәртіпсіздік  үшін 

жауапкершілік  көзделген.  Қазақстан  Республикасы  Қылмыстық  кодексінің 

273-бабында  дайындалып  жатқан  терроризм  актісі  туралы  көрінеу  жалған 

хабарлағаны үшін алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. Аталмыш жазадан басқа мұндай қылмыс жасау мемлекетке де 

материалдық шығын әкелетіні рас. Дайындалып жатқан терроризм актісі ту-

ралы жалған ақпарат беру нәтижесінде тұрғындар арасында үрей, қорқыныш 

туындайды,  әрі  жарылыс  затын  іздеуге,  залалсыздандыруға  көп  адам 

саны  жұмылдырылып,  орынды  қоршау,  адамдарды  қауіпсіз  жерге  шығару 

жұмыстары жүргізіліп, төтенше жағдай қызметінің күші қажет етіледі. 

    Бір өкіндіретіні – терроризм туралы жалған хабарлаушылар өз істерінің 

соңы  қылмыстық  жауапкершілікке  соқтыратынын,  мемлекетке  зиян 

келтіретінін  ойланбайтындығы.  Сондықтан,  қарапайым  халықтың  құқықтық 

сауатын  арттыру  қажет.  Мысалы,  «жалған  терроризм»  туралы  хабарлаған 

адамға  бұрынғы  заңда  200-ден  500-ге  дейінгі  айлық  есептік  көрсеткіш 

көлемінде айыппұл салынатын, ал ең жоғары жаза 3 жылға бостандығынан 

айыру  көзделген  және  бұл  құқық  бұзушылық  орта  деңгейлі  қылмыстар  са-

натына  жататын.  Ал  бүгінде  заң  қатайып, алты  жылға  дейінгі  мерзімге  бас 

бостандығынан айыру көзделген. Енді, елге де түзетілетін уақыт жетті. 

 

Сондай-ақ, жиілеп кеткен телефон алаяқтары фактілеріне байла-нысты жалған телефондық хабарлар түскен уақытта мұқият болу қажеттігін 

ескерте кетейін. Осындай фактілер кездесе  қалған жағдайда, алаяқтардың 

айтқанына ермей – тез арада құқық қорғау органдарына хабарласу керек. 

 

Сондықтан  әрбір  азамат  немесе  азаматша  бір  нәрсені  жасамас бұрын алдымен жеті өлшеп барып кескені жөн. 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал