Қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық газет №6-7 (8850)жүктеу 1.36 Mb.

бет6/12
Дата30.05.2017
өлшемі1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Аким    района 

 

Б. АБдУЛдАев.

Айдарлы   ауылдық   округінің 

Айдарлы   ауылындағы 

көшені   қайта   атау   туралы

 

«Қазақстан  Республикасының   әкімшілік  - аумақтық құрылысы туралы»   1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының  4) тармақшасына 

cәйкес, Айдарлы ауылдық округінің Айдарлы ауылы халқының пікірін ескере отырып және 

Алматы облысының ономастикалық комиссиясының 2016 жылғы 16 қыркүйектегі қорытындысы 

негізінде, Панфилов ауданы Айдарлы ауылдық округінің әкімі   ШеШіМ   ҚАБыЛдАды:

1. Айдарлы ауылдық округінің Айдарлы ауылындағы «Бейбітшілік» көшесі «Юсуп Қадыров» 

көшесіне  қайта  аталсын.

2. Осы  шешімнің  орындалуын  бақылауды  өзіме  қалдырамын.

3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген  күннен  бастап күшіне  енеді  және 

алғашқы  ресми  жарияланған  күнінен  кейін   күнтізбелік  он күн  өткен  соң  қолданысқа  

енгізіледі.

                                                  Округ    әкімі                   е. ОсПАнБАев.

О переименовании улицы 

в селе Айдарлы  

Айдарлинского сельского округа

 

В соответствии подпунктом  4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», с учетом 

мнения населения села Айдарлы Айдарлинского сельского округа и на основании заключения 

ономастической комиссии Алматинской области от 16 сентября 2016 года, аким Айдарлинского 

сельского округа Панфиловского района РЕШИЛ:

1. Переименовать улицу «Бейбитшилик» в селе Айдарлы Айдарлинского сельского округа в 

улицу «Юсуп Кадыров».

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и 

вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официально-

го опубликования.

                                

                  Аким    округа           е. ОсПАнБАев .

  

Ұлт   жоспары 

Егеменді 

елеміздің 

Тұңғыш  Президенті  Елбасы 

Н.Назарбаев  «Қазақстан  жаңа 

жаһандық  нақты  ахуалда: 

өсу,  реформалар  даму»  атты 

халыққа  Жолдауында  «Біздің 

мақсатымыз-елі 

бақытты, 

жері 

гүлденген 

қасиетті 

Отанымыз 

Қазақстанды 

«Мәңгілік  Ел»  ету!  Әлемдегі 

ең дамыған 30 елдің қатарына 

қосылып,  бай  да  қуатты  ел-

дермен  иық  түйістіру.  Біз 

бұл  мақсатымызға  міндетті 

түрде  жетеміз,»-  деген  еді. 

Қазақстан  халқының  басты 

мақсаты- 

«Қазақстан-2050» 

С т р а т е г и я л ы қ 

бағдарламасының 

орында-

луы,  «Мәңгілік  Ел»    жерінде 

ынтымағы 

мен 

бірлігі 

жарасқан, 

ұлттар 

мен 

ұлыстардың 

достығы 

ұлғайған,  келер  ұрпақтың 

келешегі  кемел  мемлекет  бо-

лып қалыптасу.

Басты  мақсатқа  қол  жеткізу 

жолында 

«100 

қадам»- 

Елбасының  100  нақты  тап-

сырмасы,  олар  мемлекеттік 

даму  мен  қоғам  өмірінің 

барлық  қырларын  рефор-

малауды 

қамтиды. 

Бұл 

қалыптан  тыс  жоспар,  онда 

мемлекеттің,  экономика  мен 

қоғамның 

кезең-кезеңімен 

жаңғырлатыуының одан арғы 

бағатының  негізін  қалайтын 

100 

егжей-тегжейлі 

және 

практикалық шешім бар. Біздің 

елеміздің жаһандық деңгейдегі 

нақтылы артықшылықтарын  

жасау  мен  қайта  жаңғырту 

үшін 

Қазақстанға 

бес 

институттық 

ре-

форма 

ауадай 

қажет. 

Қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң 

әрқайсысы 

өзінің 

мамандығында,  өзінің  жұмыс 

орында, 

өзінің 

қоғамдық 

өмірінде  бүкіл  елмен  бірге 

осы  маңызда  100  қадамды 

жасауға 

тиіс.Бұл 

ерек-

ше  құжатта  мемлекеттiң, 

қоғамның алдында орындалуы 

аса  қажет  болып  тұрған  бес 

институционалдық 

рефор-

маны  жүзеге  асыру  жолдары 

көрсетілген. 

Бiрiншi 

институционалдық 

реформаны, 

яғни 

«Кәсiби 

мемлекеттiк 

аппарат 

құру»  үшiн  15  нақты  қадам 

белгiленген. 

Құжаттың 

осы 

бөлімінде 

кадрлар-

ды  іріктеудің,  бағалаудың 

нәтижесінде 

жоғарлаудың 

жолдары 

қарастырылған. 

Бұл  қадам  кадрлар  даярлау, 

лауазымға 

ұсыну 

кезiнде 

олардың  өмiр  тәжiрибесiне 

ден  қойылып,  оларды  ағайын-

туыстық, 

рулық, 

дос-

жарандық  жолымен  iрiктеуге 

тыйым  салынбақ.  Лауазымды 

жұмыстарға, кадрлар iрiктеуге 

конкурстық  әдiстердi  енгiзу 

мемлекеттік  қызметті  ашық 

және  бәсекеге    қаблетті  жүйе 

етеді.

Қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы 

жасампаздықтың 

 

табы-

сты  қазақстандық  жолы-

мен,  ертеңге  нық  сеніммен 

қадам  басып  бара  жатқан 

Біртұтас  Болашақтың  Ұлты 

деп  сипаттаған  Президент 

идеясының  мәні  де  осында.  

Ұлт  Жоспарында  баяндалған 

ойлар  көрініс  табады  деп  ой-

лаймын.  Қазіргі  таңда  ең  ба-

сты  мақсат-елдің  құрылуы 

мен нығаю кезеңі тиімді өтті. 

Қазір біздің мақсатымыз еркін 

және 

сәтті 

Қазақстанды  

қалыптастыру.

        А.ХОдЖАМБЕрдиЕв,                                                                                                                                 

    аудандық  мәслихаттың 

депутаты .

еМТихАндАРдың   ТізБесі   Және  нысАны    МынАдАй:

1.Саяхатшылар өзi келген елдің салт-дәстүрін сақтауға міндетті ме?

2.Ғылыми-технологиялық прогресс адамдарға эсер етеді деп ойлайсыз ба?

3.Киноөндіріс жастарға өз әсерін тигізеді деп ойлайсыз ба? Барлық жұмыстарға бірыңғай бағалау өлшем шарттары 

қолданылады.

2)Алгебра жэне анализ бастамалары пәнінен жазбаша емтиханға 5 астрономиялық сағат беріледі. Бұл емтихан 5 

тапсырмадан тұрады.

Тапсырмалар математикалық фактілерді, түсініктерді және тәсілдерді меңгеру дейгейін аньқтауға, есеп шығару және 

логикалық тапсырмаларды шешу дағдыларын, функционалдық сауаттылығын білуге бағытталған.

3)Қазақстан тарихынан ауызша емтихан (билет бойынша);

Әр билетте 3 сұрақтан болады. Екі сұрақ Қазақстан тарихының барлық курсының негізгі бөлімдерінен теориялық 

сұрақтар, 3-шi сұрақ шығармашылық тұрғыдағы тапсырма (карта, кескіндер, портреттер, хранологиялық кестелер 

пайдалану арқылы тапсырмалар т.б.).

4)Орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен және қазақ тілінде оқытатын мектеп-

терде орыс тілінен тестілеу (берілген уақыт 80 минут, барлығы 40 сұраққа 40 балл);

Бұл пәндердің тапсырмаларының саны мен нысаны мынадай болады.

Лексикалық-грамматикалық блок 20 тест тапсырмасы бip дұрыс жауабын таңдау арқылы;

«Тыңдалым» блогы -10 тест тапсырмасы (2 мәтін, 200-250 сөз); 

«Оқылым» блогы 10 тест тапсырмасы (2 мәтін, 200-250 сөз).

5)Таңдау бойынша бip пәннен (физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет, шетел miлi 

(ағылшын, француз, неміс), информатика пәндерінің  бipeyін таңдайды) тестілеу.

Бұнда барлығы 40 тест тапсырмасы болады (80 минут, 40 сұраққа - 60 балл беріледі), оның 20 сұрағы  бip  дұрыс  

жауабын  табу  арқылы (20 балл беріледі), 20 сұрағы бірнеше дұрыс жауабын табу арқылы (40 балл беріледі).

Панфилов  аудандық  білім  бөлімі.


«Жаркент  өңірі»

3   ақпан  2017  жыл

№ 7  (8850)

8

Панфилов    ауданы    әкімінің

2017 жылғы «____»_____        № ______

шешіміне   қосымша

Панфилов          ауданында        дауыс      беруді   

өткізу және дауыс санау үшін

құрылған   сайлау   учаскелері

1.№ 560 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Алмалы  ауылы,  Елтінді  батыр 

көшесі  №  58,  Елтінді  батыр  атындағы  орта 

мектебі.


Шекарасы: Алмалы ауылы, Орбұлақ учаскесі.

2.№ 561 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Басқұншы  ауылы,  Қарабалаев 

көшесі № 78, Крылов атындағы орта мектеп.

Шекарасы: Басқұншы ауылы.

3.№ 562 сайлау учаскесі. 

Орталығы: Пиджим ауылы, Желтоқсан көшесі 

№ 16, А. Розыбакиев атындағы орта мектеп.

Шекарасы: 

Пиджим 


ауылы, 

көшелер: 

Уәлиханов,  Жамбыл,  Көншібаев,  Мәметова, 

Машуров, Абай, Белалов, Исмаил Ахун, Лут-

пулла,  Мусаев,  Сейфуллин,  Желтоқсан,  Рай-

ымбек,  Искандеров,  Мухамади,  Бейбітшілік, 

Хамраев.

4.№ 563 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Төменгі  Пенжім  ауылы,  Алтынса-

рин көшесі № 31, Төменгі Пенжім орта мектебі 

мектепке дейінгі шағын орталығымен.

Шекарасы: Төменгі Пенжім ауылы.

5.№ 564 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Ават  ауылы,  Саттаров  көшесі  № 

3,  Ават  орта  мектебі  мектепке  дейінгі  шағын 

орталығымен.

Шекарасы: Ават ауылы.

6.№ 565 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Қорғас  ауылы,  Мектеп  көшесі 

№  36,  Қорғас  орта  мектебі  мектепке  дейінгі 

шағын орталығымен. 

Шекарасы: Қорғас ауылы.

7.№ 566 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Шежін  ауылы,  Әбілхан  көшесі  № 

12, Шежін орта мектебі.

Шекарасы: Шежін ауылы.

8.№ 567 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Надек  ауылы,  Ходжамьяров 

көшесі № 26, Надек орта мектебі.

Шекарасы: Надек ауылы.

9.№ 568 сайлау учаскесі.

Орталығы: Алтыүй ауылы, Желтоқсан көшесі 

№  23,  Панфилов  ауданының  балалар  мен 

жасөспірімдер спорт мектебі. 

Шекарасы: Алтыүй ауылы.

10.№ 569 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Сұптай  ауылы,  Байтұрсынов 

көшесі № 20, Сұптай орта мектебі.

Шекарасы: Сұптай ауылы.

11.№ 570 сайлау учаскесі

Орталығы: Шолақай ауылы, Мектеп көшесі № 

7, Ж. Бусаков атындағы орта мектеп мектепке 

дейінгі шағын орталығымен. 

Шекарасы: Шолақай, Жиделі ауылдары.

12. № 571 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Диқанқайрат  ауылы,  Әзімбаев 

көшесі № 7, Дихан-Қайрат орта мектебі.

Шекарасы: Диқанқайрат ауылы.

13. № 572 сайлау учаскесі.

Орталығы: Үлкен Шыған ауылы, Жібек жолы 

көшесі № 47/2, Үлкеншыған орта мектебі. 

Шекарасы:  Үлкен  Шыған  ауылы,  көшелер: 

8  Март,  Тұмақбаев,  Розыбакиев,  Жамбыл, 

Мухамади,  Курбанов,  Момышұлы,  Халилов, 

Жаңа құрылыс-1, Жаңа құрылыс-2, Сатай ба-

тыр № 1-ден 65-ке дейін (тақ жағы), Маметова 

№ 11-ден 37-ге дейін (тақ жағы), Мұзапарова 

№  35-тен  58-ге  дейін,  Жібек  жолы  №  28-ден 

55-ке дейін, Абай № 27-ден 42-ге дейін, Алтын-

сарин № 31-ден 55-ке дейін, Мұңайтпасов № 

28-ден  47-ге  дейін,  шығыс  бөлігіндегі  тұрғын 

үй алабы.

14.№ 573 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Кіші  Шыған  ауылы,  Бегімбетов 

көшесі № 53, Кішішыған орта мектебі мектеп-

ке дейінгі шағын орталығымен. 

Шекарасы: Кіші Шыған ауылы, Жарқұдық мал 

жайылым учаскесі.

15. № 574 сайлау учаскесі

Орталығы:  Қырыққұдық  ауылы,  Бағай  батыр 

көшесі № 31, Жаркент орта мектебі. 

Шекарасы: Қырыққұдық ауылы.

16. № 575 сайлау учаскесі.

Орталығы: Ақкент ауылы, Ақкент көшесі № 1, 

Жаркент орта мектебі. 

Шекарасы: Ақкент ауылы.

17.№ 576 сайлау учаскесі

Орталығы:  Лесновка  ауылы,  Жүнісов  көшесі 

№ 67, ауылдық Мәдениет үйі.

Шекарасы:  Лесновка  ауылы,  Кардон,  Сары-

тау, Қарадала, мал жайылым учаскелері.

18. № 577 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Нағарашы  ауылы,  Момышұлы 

көшесі № 3, Нағарашы орта мектебі. 

Шекарасы:  Нағарашы  ауылы,  Бабилян, 

Құндызды мал жайылым учаскелері.

19. № 578 сайлау учаскесі.

Орталығы: Еңбекші ауылы, Сыпатаев көшесі 

№  27,  Е.  Сыпатаев  атындағы  орта  мектеп 

мектепке дейінгі шағын орталығымен.

Шекарасы: Еңбекші ауылы.

20. № 579 сайлау учаскесі.

Орталығы: Сарыбел ауылы, Көбіков көшесі № 

32, Х. Көбіков атындағы орта мектеп мектепке 

дейінгі шағын орталығымен.

Шекарасы: Сарыбел ауылы.

21. № 580 сайлау учаскесі.

Орталығы: Садыр ауылы, Тохтамов көшесі № 

60, Садыр орта мектебі.

Шекарасы: Садыр ауылы.

22.№ 581 сайлау учаскесі

Орталығы:  Тұрпан  ауылы,  Уәлиханов  көшесі 

№ 2, Сатай батыр атындағы орта мектеп.

Шекарасы: Тұрпан ауылы.

23. № 582 сайлау учаскесі.

Орталығы: Үшарал ауылы, Жөкінбаев көшесі № 

60, ауылдық Мәдениет үйі.

Шекарасы:  Үшарал  ауылы,  көшелер:  Абай, 

Жөкінбаев,  Шойынбаев,  Тышқанбаев,  Байгу-

тиев,  Рақышев,  Момышұлы,  Кардон  (солтүстік 

жағы), Ортабаз, Жіңішкеарал, Тақыр мал жайы-

лым учаскелері.

24.№ 583 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Ақарал  ауылы,  Асанова  көшесі  № 

4, Үшарал орта мектебі мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.

Шекарасы:  Ақарал,  Қызылжиде  ауылда-

ры,  Қисықкөпір,  Қарқаралы  мал  жайылым 

учаскелері.

25. № 584 сайлау учаскесі.

Орталығы: Көктал ауылы, Құрманғазы көшесі № 

30, Абай атындағы орта мектеп.

Шекарасы:  Көктал  ауылы,  көшелер:  Завод-

ская,  Жағыпаров,  Сайназаров,  Хмылев,  Абай, 

Наурыз,  Байбатшаев,  Мәметова,  Майлин, 

Жұмабаев,  Жеңіс,  Жастар,Уәлиханов  №  1-ден, 

51-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 58-ге дейін (жұп 

жағы),  Әуезов  №  1-ден  41-ге  дейін  (тақ  жағы), 

№ 2-ден 54-ге дейін (жұп жағы), Құрманғазы № 

1-ден  №  55-ке  дейін  (тақ  жағы),  №  2-ден  32-ге 

дейін  (жұп  жағы),  Розыбакиев  №  1-ден  129-ға 

дейін (тақ жағы), № 2-ден 82-ге дейін (жұп жағы), 

Жамбыл № 1-ден 37-ге дейін, 1-ші көше: № 9, № 

22, № 23, № 33, № 35, № 50, № 51, № 54, № 63, 

№ 77, № 78, № 81, № 84, № 85, № 86, № 89, № 

90, № 91,      № 101, № 107, № 111, № 113, 2-ші 

көше: № 17, № 22, № 23, № 49, № 50, № 51, № 

54, № 71, № 78, № 84, № 86, № 88, № 90, № 108, 

№ 112, 3-ші көше: № 19,     № 34, № 39, № 41, № 

42, № 43, № 53, № 55, № 61, № 89, 4-ші көше: № 

17, № 27, № 35, № 39, № 41, № 50, № 61, № 74, 

№ 83, № 102, 5-ші көше: № 18, № 33,       № 46.

26. № 585 сайлау учаскесі.

Орталығы: Көктал ауылы, Уәлиханов көшесі № 

101  «а»,  Көктал  орта  мектебі  мектепке  дейінгі 

шағын орталығымен. 

Шекарасы: Көктал ауылы, көшелер: Сүлейменов, 

Уәлиханов № 53-тен    № 233-ге дейін (тақ жағы), 

№ 60-тан 232-ге дейін (жұп жағы), Әуезов № 43-

тен  209-ға  дейін  (тақ  жағы),  №  56-дан  210-ға 

дейін (жұп жағы), Құрманғазы            № 57-ден 

257-ге  дейін  (тақ  жағы),  №  34-тен  258-ге  дейін 

(жұп жағы), Розыбакиев № 131-ден 295-ке дейін 

(тақ  жағы),  №  84-тен  296-ға  дейін  (жұп  жағы), 

Жамбыл № 38-ден 191-ге дейін, Новостройка № 

2, № 3, № 7, № 14,       № 16, № 23, № 24, № 

25, № 26, № 29, № 33, Тауық фермасы учаскесі.

27. № 586 сайлау учаскесі.

Орталығы: Көктал ауылы, Уәлиханов көшесі № 

64, ауылдық Мәдениет үйі.

Шекарасы: Көктал ауылы, көшелер: Желтоқсан, 

Абылай хан, Достық, Момышұлы, Асанова.

28.№ 587 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Ақжазық  ауылы,  Асанова  көшесі  № 

11,  Жамбыл  атындағы  орта  мектеп  мектепке 

дейінгі шағын орталығымен.

Шекарасы: Ақжазық ауылы.

29. № 588 сайлау учаскесі.

Орталығы: Аққұдық ауылы, Орталық көшесі № 

24, Ш. Байбатшаев атындағы орта мектеп.

Шекарасы: Аққұдық ауылы.

30. № 589 сайлау учаскесі.

Орталығы: Әулиеағаш ауылы, Шәнті би көшесі 

№  7,  Әулиеағаш  орта  мектебі  мектепке  дейінгі 

шағын орталығымен.

Шекарасы: Әулиеағаш ауылы.

31.№ 590 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Көктал-Арасан  ауылы,  Уәлиханов 

көшесі № 27,                   Көктал-Арасан орта 

мектебі 50 орынды интернатымен.

Шекарасы:  Көктал-Арасан,  Жаркент-Арасан  ау-

ылдары.


32.№ 591 сайлау учаскесі.

Орталығы: Айдарлы ауылы, Жеңіс көшесі № 2, 

Айдарлы  орта  мектебі  мектепке  дейінгі  шағын 

орталығымен.

Шекарасы: Айдарлы ауылы, Қызылқия, Бесмая, 

Көктерек мал жайылым учаскелері.

33. № 592 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Дарбазақұм  ауылы,  Мұратбаев 

көшесі № 8, Дарбазақұм негізгі мектебі. 

Шекарасы:  Дарбазақұм  ауылы,  Мұнай  базасы, 

Айлақ учаскелері.

34. № 593 сайлау учаскесі.

Орталығы: Сарпылдақ ауылы, Достық көшесі № 

1, Дарбазақұм негізгі мектебі.

Шекарасы: Сарпылдақ ауылы.

35. № 594 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Қоңырөлең  ауылы,  Қожбанбет  би 

көшесі № 40, ауылдық Мәдениет үйі.

Шекарасы:  Қоңырөлең  ауылы,  Үлкентау,  Қату 

мал жайылым учаскелері.

36. № 595 сайлау учаскесі

Орталығы: Ынталы ауылы, Қожбанбет би көшесі 

№ 31, Аманбайұлы атындағы орта мектеп мек-

тепке дейінгі шағын орталығымен.

Шекарасы: Ынталы ауылы.

37. № 596 сайлау учаскесі.

Орталығы: Бөрібай би ауылы, Затбек көшесі № 

42, Соцжол орта мектебі.

Шекарасы: Бөрібай би ауылы.

38. № 597 сайлау учаскесі.

Орталығы: Сарытөбе ауылы, Қонаев көшесі № 

3, Сарытөбе орта мектебі.

Шекарасы: Сарытөбе ауылы.

39.№ 598 сайлау учаскесі.

Орталығы: Керімағаш ауылы, Жастар көшесі № 

1, Керімағаш-Арасан ауылындағы орта мектебі.

Шекарасы: Керімағаш ауылы.

40.№ 599 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Казсельхозтехни-

ка  көшесі  №  17,  Жаркент  қаласындағы  «Өнер 

мектебі».

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  1-ші  ықшам  ау-

дан, көшелер: Қасенов, Абай № 1/1-ден 1/67-ге 

дейін, Билал Назым № 1/1-ден 1/83-ке дейін (тақ 

жағы),         № 2/2-ден 2/108-ге дейін (жұп жағы), 

Табынбаев  №  125-тен  191-ге  дейін  (тақ  жағы), 

Алиев № 1-ден 135-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 

108-ге  дейін  (жұп  жағы),  Самади  №  1-ден  103-

ке дейін (тақ жағы), № 2-ден  124-ке  дейін  (жұп 

жағы),  Рақышев  №  19-дан  121-ге  дейін,  №  20-

ден  120-ға  дейін  (жұп  жағы),  Сапиев  №  19-дан 

128-ге дейін, Қасымбеков № 11-ден 103-ке дейін 

(тақ  жағы),    №  10-нан  112-ге  дейін  (жұп  жағы), 

Омаров № 1-ден 75-ке дейін (тақ жағы),       № 

2-ден  110-ға  дейін  (жұп  жағы),  2-ші  көше:  № 

1-ден 79-ға дейін (тақ жағы),  № 2-ден 88-ге дейін 

(жұп жағы), 6-шы көше: № 1, № 3 «а», № 3 «б», 

№ 3 «в»,  № 3 «г», № 3 «д», № 2-ден 30-ға дейін 

(жұп жағы), 7-ші көше: № 2-ден 20-ға дейін (жұп 

жағы), 8-ші көше: № 1-ден 19-ға дейін (тақ жағы), 

№ 2-ден 34-ке дейін (жұп жағы), 9-шы көше: № 

1-ден 37-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 42-ге дейін 

(жұп  жағы),  10-шы  көше:  №  1-ден  49-ға  дейін 

(тақ жағы), № 2-ден 54-ке дейін (жұп жағы), 11-ші 

көше: № 1-ден 51-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 

62-ге дейін (жұп жағы), 12-ші көше: № 1-ден 64-

ке  дейін,  13-ші  көше:  №  1-ден  71-ге  дейін  (тақ 

жағы), № 2-ден 82-ге дейін (жұп жағы), Исаев № 

1-ден 83-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 70-ке дейін 

(жұп жағы), 15-ші көше: № 1-ден 72-ге дейін, 16-

шы  көше:  №  1-ден  72-ге  дейін,  17-ші  көше:  № 

1-ден 71-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 82-ге дейін 

(жұп  жағы),  Зайнудинов  №  1-ден  81-ге  дейін 

(тақ жағы),         № 2-ден 92-ге дейін (жұп жағы), 

Казсельхозтехника  аумағы,  солтүстік  шығыс 

бөлігіндегі  көше  №  2-ден  32-ге  дейін,  Абай  № 

1-ден  49-ге  дейін  (тақ  жағы),  Шекарашылар  № 

141-ден 165-ке дейін (тақ жағы), № 90-нан 102-

ге дейін (жұп жағы), Зульяров № 163-тен 197-ге 

дейін  (тақ  жағы),  №  136-дан  148-ге  дейін  (жұп 

жағы), Талғаров № 1-ден 23-ке дейін (тақ жағы), 

№ 2-ден 26-ға дейін (жұп жағы), Билал Назым № 

1 «а», № 1 «б», № 1 «в», № 1 «г», № 1 «д», № 1 

«е»,       № 2-ден 46-ға дейін (жұп жағы),

41. 

 № 600 сайлау учаскесі.Орталығы: Жаркент қаласы, Головацкий көшесі 

№ 3, Ш. Уәлиханов атындағы орта мектеп.

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Жастар, 

Болашақ, Зульяров           № 19-дан 161-ге дейін 

(тақ  жағы),  Қонаев  №  1-ден  19-ға  дейін  (тақ 

жағы),  Шекарашылар  №  1-ден  75-ге  дейін  (тақ 

жағы),  №  26-дан  88-ге  дейін  (жұп  жағы),  Голо-

вацкий № 1-ден 39-ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 

12-ге дейін (жұп жағы), Жансүгіров № 1-ден 61-ге 

дейін (тақ жағы), № 2-ден 22-ге дейін (жұп жағы), 

Ыбраймолдаев № 1-ден 23-ке дейін (тақ жағы), 

№ 2-ден 54-ке дейін (жұп жағы), Абай № 2-ден 

20-ға  дейін  (жұп  жағы),  №  2/1-ден  2/8-ге  дейін, 

Шынтаев  №  1-ден  43-ке  дейін  (тақ  жағы),  № 

2-ден 48-ге дейін (жұп жағы), Амриев              № 

1-ден  37-ге  дейін  (тақ  жағы),  №  2-ден  48-ге 

дейін  (жұп  жағы),  Сапиев              №  1-ден  18-ге 

дейін, Рақышев № 1-ден 17-ге дейін (тақ жағы), 

№  2-ден  14-ге  дейін  (жұп  жағы),  Қасымбеков  

№  2-ден  10-ға  дейін  (жұп  жағы),  Головацкий              

№ 2/1-ден 2/11-ге дейін, Ақбұлақ учаскесі.

42. № 601 сайлау учаскесі.

Орталығы: Жаркент қаласы, Табынбаев көшесі 

№ 2, № 6 орта мектеп интернаты. 

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Сыпата-

ев  №  2-ден  36-ға  дейін  (жұп  жағы),  Мухамади 

№  1-ден  15-ке  дейін  (тақ  жағы),  №  4-тен  78-ге 

дейін (жұп жағы), Слабодка № 1-ден 51-ге дейін 

(тақ жағы), № 2-ден 20-ға дейін (жұп жағы), Лян 

№ 1-тен 95-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 116-ға 

дейін  (жұп  жағы),  Каратальская  №  1-ден  45-

ке  дейін  (тақ  жағы),  №  2-ден  98-ге  дейін  (жұп 

жағы), Интернациональная № 1-тен 67-ге дейін 

(тақ жағы), № 2-ден 84-ге дейін (жұп жағы), Ал-

матинская № 1-ден 53-ке дейін, Набережная № 

23-тен 43-ке дейін (тақ жағы), Заводская № 41-

ден 145-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 28-ге дейін 

(жұп  жағы),  Строительная  №  1-ден  35-ке  дейін 

(тақ жағы), № 2-ден 36-ға дейін (жұп жағы), Та-

бынбаев № 1-ден 5-ке дейін (тақ жағы), Достық  

№ 1-ден 19-ға дейін, Бейбітшілік № 2-ден 27-ге 

дейін, Орталық № 1-ден 59-ға дейін, Тышқанбаев 

№ 15-тен 34-ке дейін, Уәлиханов № 1/1.

43   № 602 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Иванов  көшесі 

№  25,  «Жаркент  су  құбыры»  мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорнының әкімшілік ғимараты.

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Сыпата-

ев  №  1-ден  107-ге  дейін  (тақ  жағы),  №  38-ден 

104-ке  дейін  (жұп  жағы),  Табынбаев  №  2-ден 

14-ке  дейін  (жұп  жағы),  Уәлиханов  №  71-ден 

137-ге  дейін  (тақ  жағы),  №  2-ден  130-ға  дейін 

(жұп жағы), Мухамади № 17-ден 31-ге дейін (тақ 

жағы), № 80-нен 106-ға дейін (жұп жағы), Бела-

лов  №  1-ден  45-ке  дейін  (тақ  жағы),  №  2-ден 

52-ге дейін (жұп жағы), Қонаев № 82-ден 196-ға 

дейін  (жұп  жағы),  Иванов  №  1-ден  29-ға  дейін 

(тақ жағы), № 2-ден 38-ге дейін (жұп жағы), Пуш-

кин № 1-ден 49-ға дейін (тақ жағы), Набережная 

№  1-ден  21  «а»-ға  дейін  (тақ  жағы),  №  2-ден 

40-қа дейін (жұп жағы), Абдуллин № 1-ден 31-ге 

дейін (тақ жағы), № 2-ден 20 «а»-ға дейін (жұп 

жағы), Заводская № 1-ден 39-ға дейін (тақ жағы), 

№  30-дан  86-ға  дейін  (жұп  жағы),  Западная  № 

1-ден 51-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 44-ке дейін 

(жұп жағы), Строительная № 37-ден 75-ке дейін 

(тақ жағы), № 38-ден 86-ға дейін (жұп жағы),

44. 


 № 603 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Белалов  көшесі 

№  47  «а»  Жаркент  орман  шаруашылығы 

мемлекеттік мекемесінің әкімшілік ғимараты. 

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Зулья-

ров № 1-ден 17-ге дейін     (тақ жағы), № 2-ден 

34-ке дейін (жұп жағы), Табынбаев № 7-ден 67-

ге  дейін  (тақ  жағы),  №  16-ден  78-ге  дейін  (жұп 

жағы),  Мухамади  №  33-тен  77-ге  дейін  (тақ 

жағы), № 108-ден 128-ге дейін (жұп жағы), Ива-

нов № 31-ден 55-ке дейін (тақ жағы), Уәлиханов 

№ 1-ден 69-ға дейін (тақ жағы), Қонаев № 21-ден 

125-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 80-ге дейін (жұп 

жағы), Белалов № 47-ден 79-ға дейін (тақ жағы), 

№ 54-тен 74-ке дейін (жұп жағы), Головацкий № 

14-тен 120-ға дейін (жұп жағы), Шекарашылар № 

2-ден 24-ке дейін (жұп жағы).

45. 


 № 604 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Ыбраймолда-

ев  көшесі  №  78,  Жаркент  гуманитарлық-

техникалық колледжі.

Шекарасы: Жаркент қаласы, көшелер: Зульяро-

ва № 36-дан 134-ке дейін (жұп жағы), Табынба-

ев № 69-ден 123-ке дейін (тақ жағы), № 80-нен 

96-ға  дейін  (жұп  жағы),  Мухамади  №  79-дан 

127-ге дейін (тақ жағы), № 130-дан 144-ке дейін 

(жұп жағы), Белалов № 81-ден 129-ға дейін (тақ 

жағы), № 76-дан         122-ге дейін (жұп жағы), 

Иванов  №  57-ден  145-ке  дейін  (тақ  жағы),  Го-

ловацкий  №  41-ден  105-ке  дейін  (тақ  жағы), 

Жансүгіров № 63-тен 115-ке дейін (тақ жағы), № 

24-тен 74-ке дейін (жұп жағы), Ыбраймолдаев № 

25-тен 153-ке дейін (тақ жағы), № 56-дан 102-ге 

дейін (жұп жағы), Абай № 51-ден 95-ке дейін (тақ 

жағы), 22-ден 206-ға дейін (жұп жағы),

46. 

 № 605 сайлау учаскесі. Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Уәлиханов  көшесі 

№ 142, А. В. Луначарский атындағы орта мектеп-

гимназия мектепке дейінгі шағын орталығымен.

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Иванов 

№  40-тан  82-ге  дейін  (жұп  жағы),  Головацкий 

№  122-ден  142-ге  дейін  (жұп  жағы),  Юлдашев 

№  2-ден  28-ге  дейін  (жұп  жағы),  Жібек  жолы 

№  1-ден  53-ке  дейін  (тақ  жағы),  Усекский  мост 

№  1-ден  9-ға  дейін  (тақ  жағы),  Набережная  № 

63-тен 83-ке дейін (тақ жағы), Сыпатаев № 109-

дан  153-ке  дейін  (тақ  жағы),  №  106-дан  160-ға 

дейін (жұп жағы), Пушкин № 51-ден 71-ге дейін 

(тақ  жағы),  №  2-ден  24-ке  дейін  (жұп  жағы), 

Түркебаев  №  1-ден  47-ге  дейін  (тақ  жағы),  № 

2-ден 40-қа дейін (жұп жағы), Жмутский № 1-ден 

23-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 44-ке дейін (жұп 

жағы), Лутфуллин № 1-ден 9-ға дейін (тақ жағы), 

№ 2-ден 12-ге дейін (жұп жағы), Нүсіпбекова № 

1-ден 13-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 6-ға дейін 

(жұп  жағы),  Қонаев  №  127-ден  179-ға  дейін 

(тақ жағы), № 198-ден 218-ге дейін (жұп жағы), 

Уәлиханов  №  139-дан  155-ке  дейін  (тақ  жағы), 

№ 132-ден 154-ке дейін (жұп жағы), Асанова № 

1-ден 15-ке дейін (тақ жағы), № 2-ден 22-ге дейін 

(жұп  жағы),  Жаркент  қаласының  батыс  жағы 

Кардон учаскесі.

47. 

 № 606 сайлау учаскесі.Орталығы: Жаркент қаласы, Розыбакиев көшесі 

№  22,  Панфилов  ауданы  әкімдігінің  аудандық 

Мәдениет үйі.

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Иванов 

№ 84-тен 160-қа дейін (жұп жағы), Жібек жолы 

№ 55-тен 135-ке дейін (тақ жағы), Юлдашев № 

1-ден 17-ге дейін (тақ жағы), Головацкий № 107-

ден  137-ге  дейін  (тақ  жағы),  №  144-тен  158-ге 

дейін (жұп жағы), Пушкин № 73-тен 145-ке дейін 

(тақ  жағы),  №  28-ден  52-ге  дейін  (жұп  жағы), 

Түркебаев № 49-дан 91-ге дейін (тақ жағы), № 

42-ден 78-ге дейін (жұп жағы), Жмутский № 25-

тен 67-ге дейін (тақ жағы), № 46-дан 142-ге дейін 

(жұп  жағы),  Лутфуллин  №  11-ден  65-ке  дейін 

(тақ  жағы),  №  14-тен  56-ға  дейін  (жұп  жағы), 

Жансүгіров  №  117-ден  163-ке  дейін  (тақ  жағы),            

№ 76-ден 102-ге дейін (жұп жағы), Ыбраймолда-

ев № 153-тен 195-ке дейін (тақ жағы), № 104-тен 

128-ге дейін (жұп жағы), Қастеев № 3-тен 25-ке 

дейін (тақ жағы), № 2-ден 18-ге дейін (жұп жағы), 

Көбіков № 1-ден 21-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 

18-ге дейін (жұп жағы), Розыбакиев № 1-ден 22-

ге дейін, Талғаров     № 79-дан 103-ке дейін (тақ 

жағы), № 82-ден 100-ге дейін (жұп жағы), Билал 

Назым № 69-дан 79-ға дейін (тақ жағы), № 134-

тен 146-ға дейін (жұп жағы), Ниязова № 41-ден 

79-ға дейін (тақ жағы), № 52-ден 76-ға дейін (жұп 

жағы),  Илахунова  №  64-тен  90-ға  дейін  (жұп 

жағы), Абай № 97-ден 147-ге дейін (тақ жағы), № 

208-ден 254-ке дейін (жұп жағы).

48. 

 № 607 сайлау учаскесі.Орталығы: Жаркент қаласы, Қастеев көшесі № 

12, Ы. Алтынсарин атындағы орта мектеп.

Шекарасы: Жаркент қаласы, көшелер: Головац-

кий № 139-дан 197-ге дейін (тақ жағы), Розыба-

киев № 23-тен 55-ке дейін (тақ жағы), № 26-дан 

46-ға дейін (жұп жағы), Жансүгіров № 

165-тен 253-ке дейін (тақ жағы), 

№  104-тен  196-ға  дейін  (жұп 

жағы),  Көбіков  №  23-тен  53-ке 

дейін (тақ жағы), № 22-ден  70-ке дейін (жұп 

жағы),  Ыбраймолдаев  №  197-ден  275-ке  дейін 

(тақ жағы),      № 130-ден 206-ға дейін (жұп жағы), 

Қастеев № 27-ден 69-ға дейін (тақ жағы), № 20-

дан  58-ге  дейін  (жұп  жағы),  Абай  №  256-дан 

316-ға  дейін  (жұп  жағы),  Жібек  жолы  №  34-тен 

72-ке  дейін  (жұп  жағы),  Пащенко  №  35-тен  69-

ға  дейін  (тақ  жағы),  №  42-ден  54-ке  дейін  (жұп 

жағы), Гаппаров № 35-тен 47-ге дейін (тақ жағы), 

№ 32-ден 40-қа дейін (жұп жағы), Масанчи № 21-

ден 33-ге дейін (тақ жағы), № 54-тен 88-ге дейін 

(жұп жағы), Ходжамьяров № 47-ден 81-ге дейін 

(тақ жағы), № 100-ден 160-қа дейін (жұп жағы), 

Журавлев № 75-тен     119-ға дейін (тақ жағы), 

№ 120-дан 216-ға дейін (жұп жағы), Босақов № 

173-тен 191-ге дейін (тақ жағы).

49. 


 № 608 сайлау учаскесі.

Орталығы: Жаркент қаласы, Масанчи көшесі № 

17, Панфилов ауданының жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі.

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Жібек 

жолы № 10-ден 32-ге дейін (жұп жағы), Головац-

кий № 160-тан 214-ке дейін (жұп жағы), Босақов 

№ 59-дан 131-ге дейін (тақ жағы), Уәлиханов № 

157-ден 215-ке дейін (тақ жағы), Пащенко № 19-

дан 31-ге дейін (тақ жағы), № 12-ден 40-ге дейін 

(жұп жағы), Гаппаров № 13-тен 33-ке дейін (тақ 

жағы), № 22-ден 30-ға дейін (жұп жағы), Масанчи 

№  15-тен  19-ға  дейін  (тақ  жағы),  №  24-тен  52-

ге  дейін  (жұп  жағы),  Журавлев  №  39-дан  73-ке 

дейін  (тақ  жағы),  №  58-ден  118-ге  дейін  (жұп 

жағы),  Нүсіпбекова  №  15-тен  55-ке  дейін  (тақ 

жағы), № 8-ден 40-қа дейін (жұп жағы), Қонаев 

№  181-ден  239-ға  дейін  (тақ  жағы),  №  220-дан 

310-ға дейін (жұп жағы), Юлдашев № 19-дан 39-

ға  дейін  (тақ  жағы),  №  30-дан  68-ге  дейін  (жұп 

жағы), Ходжамьяров № 17-ден 45-ке дейін (тақ 

жағы), № 60-тан 98-ге дейін (жұп жағы).

50. 

 № 609 сайлау учаскесі.Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Уәлиханов  көшесі 

№ 142, А. В. Луначарский атындағы орта мектеп-

гимназия мектепке дейінгі шағын орталығымен, 

бастауыш сыныптар ғимараты.

Шекарасы: 

Жаркент 


қаласы, 

көшелер: 

Уәлиханов № 156-дан 214-ға дейін (жұп жағы), 

Босақов № 1-ден 57-ге дейін (тақ жағы), Журав-

лев № 1-ден 37-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 56-

ға дейін (жұп жағы), Ходжамьяров № 1-ден 15-ке 

дейін (тақ жағы), № 2-ден 58-ге дейін (жұп жағы), 

Абдуллин  №  33-тен  61-ге  дейін  (тақ  жағы),  № 

22-ден 74-ке дейін (жұп жағы), Сыпатаев № 155-

тен  227-ге  дейін  (тақ  жағы),  №  162-ден  240-қа 

дейін (жұп жағы), Пащенко № 1-ден 17-ге дейін 

(тақ жағы), № 2-ден 10-ға дейін (жұп жағы), Куз-

нечный тупик № 3-тен  31-ге дейін (тақ жағы), № 

2-ден 40-қа дейін (жұп жағы), Гаппаров № 1-ден     

11-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 20-ға дейін (жұп 

жағы), Асанова № 17-ден 31-ге дейін (тақ жағы), 

№  24-тен  58-ге  дейін  (жұп  жағы),  Масанчи  № 

1-ден 13-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 22-ге дейін 

(жұп жағы), Жібек жолы даңғылы           № 2-ден 

8 «а»-ға дейін.

51. 

 № 610 сайлау учаскесі. Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Сыпатаев  №  240, 

Жамбыл атындағы орта мектеп мектепке дейінгі 

шағын орталығымен.

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Шамиев 

№  27-ден  113-ке                        (тақ  жағы),  №  4-тен 

42-ге дейін (жұп жағы), Абая № 318-ден 326-ға 

(жұп жағы), Қонаев № 241-ден 323-ке дейін (тақ 

жағы), Босақов № 64-тен 168-ге дейін (жұп жағы), 

Кошкунов № 41-ден 81-ге дейін (тақ жағы), № 22-

ден 70-ке дейін (жұп жағы), Лепсинская № 1-ден 

39-ға дейін (тақ жағы), № 4-тен 38-ге дейін (жұп 

жағы),  Усекская №  1-ден  7-ге  дейін  (тақ  жағы), 

№  2,  Ыбраймолдаев  №  277-ден  351-ге  дейін 

(тақ жағы), № 208-ден 342-ге дейін (жұп жағы), 

Головацкий          № 199-дан 309-ға дейін (тақ 

жағы),  №  216-дан  312-ге  дейін  (жұп  жағы), 

Жансүгіров № 255-тен 343-ке дейін (тақ жағы), 

№ 198-ден 258-ге дейін (жұп жағы).

52. 

 № 611 сайлау учаскесі. Орталығы: Жаркент қаласы, Абдуллин көшесі 

№ 76, Жаркент көп салалы колледжі.

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер: 

Босақов № 2-ден 62-ге дейін (жұп жағы), Кош-

кунов № 1-ден 39-ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 

20-ға дейін (жұп жағы), Шамиев № 1-ден 25-ке 

дейін  (тақ  жағы),  Абдуллин  №  63-тен  113-ке 

дейін (тақ жағы), № 76-дан 148-ге дейін (жұп 

жағы), Усекская № 1-ден 3-ке дейін, Сыпатаев 

№ 229-дан 255-ке дейін (тақ жағы), № 242-тен 

266-ға  дейін  (жұп  жағы),  Уәлиханов  №  217-

дан 247-ге дейін (тақ жағы), № 216-дан 258-

ге дейін (жұп жағы), Қонаев № 312-тен 348-ге 

дейін (жұп жағы).

53. 

 № 612 сайлау учаскесі.Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Асанова  № 

12,  аудандық  орталық  емхананың  әкімшілік 

ғимараты.

Шекарасы:  туберкулез  ауруханасы,  көз  ау-

руханасы,  аудандық  аурухана,  аудандық 

аурухананың 

тері-жыныс 

аурулары 

бөлімшесі, перзентхана.

54. 


 № 613 сайлау учаскесі.

Орталығы: Н. Головацкий атындағы ауыл, Тен 

Ин Гер көшесі № 20, ауылдық Мәдениет үйі.

Шекарасы: Н. Головацкий атындағы ауылы.

55. 

 № 614 сайлау учаскесі.Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Абай  көшесі  № 

71, Билал-Назым атындағы орта мектеп мек-

тепке дейінгі шағын орталығымен. 

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер: 

Талғаров  №  25-тен  77-ге  дейін  (тақ  жағы), 

№  28-ден  80-ге  дейін  (жұп  жағы),  Билал  На-

зым № 1-ден 67-ге дейін (тақ жағы), № 48-ден 

132-ге дейін (жұп жағы), Ниязова № 1-ден 39-

ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 50-ге дейін (жұп 

жағы),  Илахунова  №  1-ден  65-ке  дейін  (тақ 

жағы),  №  2-ден  62-ге  дейін  (жұп  жағы),  Ок-

тябрьская  №  1-ден  9-ға  дейін  (тақ  жағы),  № 

2-ден  32  «а»-ға  дейін  (жұп  жағы),  Восточная 

№ 1-ден 11-ге дейін (тақ жағы), Табынбаев № 

98-ден 122-ге дейін (жұп жағы), Мухамади № 

129-дан  159-ға дейін (тақ жағы), № 146-дан 

154-ке дейін (жұп жағы), Белалов № 131-ден 

149-ға  дейін  (тақ  жағы),  №  124-тен  144-ке 

дейін  (жұп  жағы),  Иванов  №  147-ден  181-ге 

дейін (тақ жағы), № 162-ден 196-ға дейін (жұп 

жағы), Пушкин                № 147-ден 185-ке 

дейін  (тақ  жағы),  №  54-тен  76  «а»-ға  дейін 

(жұп жағы), Түркебаев № 93-тен 119-ға дейін 

(тақ жағы), № 80-нен 140-қа дейін (жұп жағы), 

2-ші ықшам аудан: 27-ші көше: № 2-ден 8-ге 

дейін  (жұп  жағы),  28-ші  көше:              №  1-ден 

7-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 10-ға дейін (жұп 

жағы), 29-шы көше:    № 1-ден 11-ге дейін (тақ 

жағы), № 2-ден 20-ға дейін (жұп жағы), 30-шы 

көше:  № 1-ден 19-ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 

20-ға дейін (жұп жағы), 31-ші көше:   № 1-ден 

21-ге  дейін  (тақ  жағы),  №  2-ден  20-ға  дейін 

(жұп жағы), 32-ші көше:   № 1-ден 21-ге дейін 

(тақ жағы), № 2-ден 22-ге дейін (жұп жағы), 33-

ші көше:   № 1-ден 21-ге дейін, 34-ші көше: № 

1-ден 51-ге дейін, 35-ші көше: № 1-ден     39-

ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 40-қа дейін (жұп 

жағы), 36-шы көше: № 1-ден 15-ке дейін (тақ 

жағы), № 2-ден 18-ге дейін (жұп жағы).

56. 


 № 615 сайлау учаскесі. 

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Босақов  көшесі 

№ 51, Еңбекші орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен. 

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  көшелер:  Жібек 

жолы  №  74-тен  116-ке  дейін  (жұп  жағы),  Па-

щенко  №  71-ден  125-ке  дейін  (тақ  жағы),  № 

56-дан 130-ға дейін (жұп жағы), Гаппаров № 

43-дан  73-ке  дейін  (тақ  жағы),  №  42-ден  60-

қа дейін (жұп жағы), Масанчи № 35-тен 59-ға 

дейін (тақ жағы), № 90-нан 120-ға дейін (жұп 

жағы),  Ходжамьяров  №  83-тен  117-ге  дейін 

(тақ жағы), № 162-ден 202-ге дейін (жұп жағы), 

Журавлев № 121-ден 153-ке дейін (тақ жағы), 

№ 218-ден  268-ге дейін (жұп жағы), Босақов 

№ 173-тен 191-ға дейін (тақ жағы), № 170-тен 

180-ге дейін (жұп жағы), Абай № 149-дан 219-

ға  дейін  (тақ  жағы),  Талғаров          №  105-тен 

185-ке  дейін  (тақ  жағы),  №  102-ден  186-ға 

дейін (жұп жағы),            Билал Назым № 81-

ден 195-ке дейін (тақ жағы), № 148-ден 260-қа 

дейін  (жұп  жағы),  Ниязова  №  81-ден  141-ге 

дейін (тақ жағы), № 78-ден 134-ке дейін (жұп 

жағы), Илахунова № 92-ден 148-ке дейін (жұп 

жағы).

57. 


 № 617 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Уәлиханов 

көшесі № 1, 2091 әскери бөлімі.

Шекарасы:  Жаркент  қаласы,  2091  әскери 

бөлімінің аумағы.

58. 


 № 619 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Уәлиханов 

көшесі № 1, 2091 әскери бөлімі.

Шекарасы:  Басқұншы  шекара  заставасының 

аумағы.

59. 


 № 620 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Уәлиханов 

көшесі № 1, 2091 әскери бөлімі.

Шекарасы:  Қорғас  шекара  заставасының 

аумағы.

60. 


 № 621 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Уәлиханов 

көшесі № 1, № 2091 әскери бөлімі.

Шекарасы:  Интал  шекара  заставасының 

аумағы.

61. 


 № 623 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Уәлиханов 

көшесі № 1, № 2091 әскери бөлімі.

Шекарасы: Қаракүлдек шекара заставасының 

аумағы.

62. 


 № 625 сайлау учаскесі.

Орталығы:  Жаркент  қаласы,  Уәлиханов 

көшесі № 1, № 2091 әскери бөлімі.

Шекарасы: байланыс бөлімшесінің аумағы.

63. 

 № 945 сайлау учаскесі.Орталығы:  Пиджим  ауылы,  Бірінші  көше, 

нөмірі жоқ, Пенжім орта мектебі.

Шекарасы:  Пиджим  ауылының  оңтүстік 

шығыс бөлігі.

64. 

№ 955 сайлау учаскесі.Орталығы: Үлкен Шыған ауылы, Сатай батыр 

көшесі № 8 «а», Панфилов ауданы әкімдігінің 

«Шұғыла» балабақшасы.

Шекарасы:  Үлкен  Шыған  ауылы,  көшелер: 

Әубәкіров, 

Бөлек 


батыр, 

Мақатаев, 

Уәлиханов, Сейфуллин, Бейбітшілік, Сәтбаев, 

Жастар,  Абай,  Мұңайтпасов,  Сатай  батыр 

№  2-ден  52-ге  дейін  (жұп  жағы),  Мәметова                 

№  1-ден  9-ға  дейін  (тақ  жағы),  №  2,  №  4, 

Мұзапарова  №  1-ден  33-ке  дейін  (тақ  жағы), 

№ 2-ден 34-ке дейін (жұп жағы), Жібек жолы 

№ 1-ден                   № 37 «а»-ға дейін (тақ 

жағы),  №  2-ден  26-ға  дейін  (жұп  жағы),  Ал-

тынсарин  № 1-ден 29-ға дейін (тақ жағы), № 

2-ден 32-ге дейін (жұп жағы). 

65. 

 № 956 сайлау учаскесі.Орталығы:  Үшарал  ауылы,  Қожбанбет  би 

көшесі  №  3,  Үшарал  орта  мектебі  мектепке 

дейінгі шағын орталығымен.

Шекарасы:  Үшарал  ауылы,  көшелер:  Асано-

ва, Әуезов, Үшарал колхозының 60 жылдығы, 

Хажиев, Шойнақ батыр, Қожбанбет би, Жам-

был, Жаңа база.

ЖОБА


Панфилов ауданында дауыс 

беруді өткізу және дауыс санау 

үшін сайлау учаскелерін құру 

туралы


 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы                       28 

қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының                23-бабының 

1-тармағына сәйкес, Панфилов ауданының әкімі   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал