Қоғамдық сананы қалыптастыруда, бала тәрбиесінде бұқаралық ақпарат құжүктеу 0.65 Mb.

бет2/6
Дата20.04.2017
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

Әкімбай ТЕКШЕ

ңын да Р. Отун баева Президент Н. На зар-

баевқа пар 

ламенттік сайлауға орай біл-

дір ген  құт тық тауы  және  Қырғызстанға 

көр сететін тұ рақ ты көмегі мен демеуі  үшін 

алғысын айт ты.

Алдағы уақытта Қазақстан Қырғыз-

стан ға тағы да қосымша гуманитарлық кө-

мек жөнелтеді. 2010-2011 жылдардағы  

жа ңа жылу маусымына 230  300  тонна 

кө 


мір жеткізіледі. Қазіргі  уақытта Қыр-

ғызстанға  жөнелту үшін 66,8 мың тонна 

кө мір тиеліп  отыр, оның 9,2 мың  тоннасы 

Біш кек қаласының  тіршілігін қамтамасыз  

ету 

ге арналған. Бұған қосымша, Қа зақ-

стан ның  Қорғаныс министрлігінің бас та-

масы  бойынша, Қырғыз Республикасының 

Қор ғаныс министрлігіне кеше, қазан айы-

ның 14-інде  арнайы көмек көрсетілді:  10 

да ла асханасы, су  тасымалдайтын  АРС-

14 бес автокөлігі, 20 тонна ет және 20 тон-

на қалбырланған ет-өсімдіктер жеткізілді.

ғын сақтауды басты мұрат ететін мемле-

кет тің стратегиясы болып табылады. Ор та-

лық басшысы Қазақстанға да осындай 

ин ститут керектігін білдіріп өтті. 

Жиын барысында сонымен бірге, Адам 

құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заң на-

ма ны жетілдіру мәселелері де сөз болды. 

«Омбудсмен институтын заңнамалық тұр-

ғы дан қамтамасыз ету мәселесінде «Па-

риж қағидаттарын» енгізудің маңызы зор. 

Бұл қағидат аталмыш институттың адам 

құқығын қорғау саласындағы жалпылама 

тиімділігін арттырады. Омбудсмен ин сти-

тутының тәуелсіздігін заңдық тұрғыдан 

қам тамасыз етеді. Сондықтан да Ас та на-

да ғы ЕҚЫҰ Орталығы Қазақстанның Адам 

құ қықтары жөніндегі уәкіл қызметін қам-

та 


масыз етуге қатысты заңнамаға өз 

ге-


рістер енгізу мәселесін қолдайды», – деді 

А. Кельчевский. 

Аталған заң жобасы 2011 жылдың со-

ңына таман Парламент Мәжілісіне тап сы-

ры лады деп жоспарланған болатын. 

НАУҚАН


БАЙҚАУ

Мәслихат сайлауы келе жатыр

Қазақ тілін үйретудің тың 

тәсілі шықты

Орталық сайлау комиссиясы биылғы жылы қазанның 31-інде 

еліміздің 13 аймағында мәслихат депутаттарын сайлау өткізілетінін 

мәлім етті. Бұл жолы мәслихаттың қызмет ауыстырған немесе 

мәслихаттан шығып қалған мүшелерінің орнына депутаттар 

сайланады.

Мемлекеттік тілді дамытудың Президенттік қоры мен «Жас Отан» 

жастар қанаты «Қазақша сөйлесейік!» атты акция аясында жастарды 

қазақ тіліне тартудың жаңаша байқауын ұйымдастырып жатыр. Байқау 

– «Қазақша білесің бе? Досыңа үйрет!» деп аталады. Мемлекеттік тілді 

дамыту Президенттік қорының директоры Азат Шәуеевтің айтуынша, бұл 

байқау мақсаты «қазақ тілін үйрену қиын» дейтіндердің райын өзгертіп

осындай қоғамдық пікірді жоққа шығару, сондай-ақ қазақ тілін үйренуге 

деген ынтаны да ояту.

Сайлау алты учаскеде өткізіледі. Алты 

об лыстық, бес қалалық және 52 ау дан дық 

мә слихат депутаты сайланбақ. ОСК ақпа-

ры 

на қарағанда, биылғы науқан бары-сын да кандидатурасын ұсынған 167 үміт-

кер дің 145-і – тіркелген, төртеуі додадан 

өз еріктерімен бас тартса, 18-інің тіркелуі-

не рұқсат берілмеген.

Байқауға  Астана жастары қатыса ала-

ды. «Әзірге бұл байқауды Астана бойынша 

ға на ұйымдастырып отырмыз. Кейін рес-

пу блика көлемінде өткізетін боламыз», – 

дей ді Азат Шәуеев. Шарт былай: сіз қа-

зақ шаға судай болып тұрсаңыз күнде ара-

ла сатын, бірге оқитын, не бір жатақханада 

тұ ратын қазақшаға «нөл» замандасыңызды 

мей лі қазақ, мейлі басқа ұлттың өкілі бол-

сын, қасыңызға ертіп алып екі ай бойы қа-

зақшаға баулисыз. Ең әуелі қазақ тілін үй-

ре нуші-үйретуші «жұптар» «Қазтест» ұлт-

тық тестілеу орталығына тіркеліп, сол жер-

де қазақ тілінен тест тапсырады. Сол ар-

Тіркелген 145 үміткердің 62-сі – пар-

тия  лар атынан, біреуі – қоғамдық бір лес-

тік терден, 82 адам өзін-өзі ұсынған.

Үміткерлер сайлау алдындағы үгіт-на-

си хат жұмыстарына кірісіп кетті, нау қан 

29 қазан күні жергілікті уақыт бо йын ша 

са ғат 24:00-де аяқталады.

Дауыс беру 31-қазан күні еліміздегі 

248 сайлау учаскесінде өтеді.

қы лы қазақ тілін үйренем деп талаптанған 

ба 

ланың қазақ тілінен бастапқы білімін тек серіп алады. Сосын екі айдан кейін тағы 

да тексереді. Байқауды ұйым дастыру шы-

лар адамға қазақ тілін үйрену үшін екі ай 

да жетеді деп отыр. Соңында бай қаудың 

же 

ңімпазы құнды сый лықтармен ма 

ра-


пат талмақ. Қарап тұр са ңыз, расымен де 

қы зықты  жоба.  Ынта лан дырудың  тамаша 

тә 

сілі. Қазақстан-Ресей уни верситетінің 

сту денттері бұл байқауға бел сене қа ты су-

да.

Салтан СӘКЕН, 

Астана

Адами өлшем мәселесі сөз болды

Кеше Ресей астанасы Мәскеуде Кеден одағына мүше 

мемлекеттердің үкімет басшылары Бірыңғай экономикалық 

кеңістік құру жөніндегі келіссөздерді бастады.

Кеше  ЕҚЫҰ-ның төрағасы, ҚР Мемлекеттік хатшы - сыртқы істер 

министрі Қанат Саудабаев Қырғызстан Президенті Роза Отунбаевамен 

сұхбаттасты. Қ. Саудабаев Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Қырғызстан халқын парламенттік сайлаудың сәтті аяқталуымен 

құттықтайтынын жеткізді.

Тасбай СИМАМБАЕВ, сенатор:

– Тасбай аға, сіз жастайы ңыз-

дан іске араласқан азаматсыз. 

Қолдаушыларыңыз болды ма?

– Менің өмірбаяным көпшілікке 

бей 

мәлім. Мен жастайымнан анамнан айы рылып, жетім өстім. Әкем – 

совхоздың малын баққан адам. Сол кісінің 

қасында жүріп, қара жұмыста, еңбектің 

барлық са ласында пістім. Менің осы күнге 

жеткен жетістігім біреудің арқасы деп айта 

алмаймын. Біздің кезімізде білімі бар, 

қайратты жастарды көзі қарақты адамдар 

тани білетін. Қазір еңбекке икемі жоқ бай-

бағланның балалары өсіп кетіп жүр. 

– Сенатта отырғаныңызға біраз 

жыл болды. Одан бұрын аудан әкімі 

қыз метін атқарған екенсіз. Аудан әкі-

мі облыс басшысына бағынып, есеп 

бе ретіні белгілі. Сенат депутаты болу 

сіз ге еркіндік әкелді ме?

– Олай деп айта алмаймын. Бұрын об-

лыс басшысына ғана есеп беретін болсақ, 

қа зір тұтас халыққа, сайлаушыларға есеп 

береміз. Сондықтан қазір еркіндікті сезініп 

жүр мін дей алмаймын. Керісінше, жауап-

кер шілігі еселеп арта түсті. 

– Депутаттарды лоббилеу үрдісі 

бар деп естиміз. Сіз – Ауылшаруашы-

лық және қоршаған ортаны қорғау 

ко 

митетінің мүшесісіз. Экологияға 

зиян тигізіп жатқан шетелдік ком па-

ния лар тарапынан ықпал ету үр дістері 

бо лып тұра ма?

– Егер менің мәлімдемелерім мен де-

пу  таттық  сауалдарымды  аңғарсаңыздар, 

мен жекелеген компаниялардың, жауап-

кер   шілігі  шектеулі  серіктестіктердің  мүд-

десін қорғап сөз сөйлеген емеспін. Де пу-

тат тарды лоббилеу жоқ емес, бар. Бірақ 

ме нің өз басымда ондай болған емес. Мен 

ұсақ мәселелермен мінберден сөз ал ған-

нан гөрі, жалпыұлттық проблемаларды 

кө тер генді  жөн  көремін.

– Сіз – бірнеше елдің заң шығару 

Әлемдегі премьер-министрлердің жалақысын салыстыратын 

болса, қай саясаткердің табысы ең жоғары болып шығады?

Мұрат СӘЛІМ, Алматы

Жуырда mojazarplata.kz сайты 

осы тақырыпта салыстырмалы зерт-

теу жаса ған болатын. Сол бойынша 

қа растырсақ, әлем де Батыс Еуропа 

ел дерінің  пре мьер лері  көп  жалақы 

ала ды. Атап айтқанда, Ни дер лан-

дия ның үкімет басшысы Марк Рютте 

ай сайын 14 900 АҚШ доллары кө-

ле 


мінде жалақы алса, Данияның 

пре мьер-министрі Ларс Лекке Расс-

му сен 16 мың доллардан артық ай-

лық жалақыға ие. Испанияның пре-

мьер-министрі Хосе Луис - 10 мың 

дол лар, Германия канцлері Ангела 

Мер кель 23 мың 600 доллар жа-

лақыны қанағат көруде. Бри та ния-

да премьердің жалақысы ресми 

түр де айтылмайды, дегенмен бей-

ресми деректерге сүйенсек, қазіргі 

пре мьер министр Дэвид Кэмерон-

ның жа 

лақысы шамамен 18 мың дол  лардан  асады.  Пре зи денті  жоқ 

Ита  лия 

мемлекетінің 

пре мьері 

Силь вио Бер лускони 2 472 500 ай-

лық ала 


ды. Бір қызығы, Ирак 

тың 


пре мьер-ми нистрі 

Нури-аль-Ма-

ли кидің жа ла қысы 2 млн АҚШ дол-

ларын құ райды екен. Ал Жа пония 

пре мье рінің жалақысы бар болғаны 

20 мың дол лар, Ресей пре мьері – 

10 мың, Ук раина пре мье рі 3 мың 

доллар ай 

лық алады. Ал Қазақ-

станның  пре мьер-министрі  Кә  рім 

Мәсімов өзінің же 

ке бло 


гын 

дағы 


оқырман сауалына айына 700 000 

теңге жалақы ала ты нын жаз ған бо-

латын.


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№179 (405) 16.10.2010 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

 БАҚ туралы заңның 14-бабының 

3-тармағы бойынша 2004 жылдың 1 

қаңтарынан бастап алкогольдік өнімдерді 

жарнамалауға тыйым салынған. Алайда 

ретрансляцияланатын ресейлік ар 

на-


лардағы сыра немесе басқа ішім дік тердің 

жарнамасы біздің эфирде үздіксіз кө 

р-

сетілуде. Бұл  Қазақстанның заң на 

ма-


ларына қайшы. Сондықтан аталған заң-

ның орындалуын қамтамасыз ету және 

ба ла лар мен жастар тәрбиесін жақсарту 

мақ сатында телеарналар көрсетілімін қа-

да ғалайтын қоғамдық комиссия құру ке-

рек-ақ. Мұндағы негізгі мақсат Тәуелсіз 

мем 

лекетіміздің ақпараттық қауіпсіздігін қам тамасыз етіп, жас ұрпақтың патриоттық 

ба ғыттағы дұрыс тәрбие алуына барынша 

жағ 

дай жасау болып табылады. Қазіргі уа қытта еліміздің ақпараттық кеңістігін өз-

ге нің дүниесі жаулап алды. Мысалы, БАҚ 

ту ралы заңда 2003 жылдың 1 қаң та рынан 

бастап шетелдік теле-радио бағ дар ла ма-Басы 1-бетте

ОЙ-КӨКПАРСағынбек ТҰРСЫНОВ, 

Мәжіліс депутаты

Серік ӘБІКЕНҰЛЫ, 

«Алматы» телеарнасы 

бас директорының орынбасары

Отандық телеарналар көрсетілімін қадағалайтын 

қоғамдық комиссия құру керек пе?

ларды отандық арналар ар қылы ре тран-

сляциялау көрсеткіші 20 пайыз дан аспау 

керек делінген. Бірақ тайға таң 

ба 

басқандай етіп жазылған осындай заңдық нормаларды қадағалап отырған 

ешкім жоқ. Ең бірінші кезекте осы 

заңның  14-бабының  ре тран сля ция  лау  -

ға қатысты тұсындағы «Бұл талап ка-

бель 

дiк және эфирлiк-кабельдiк те ле-

ди дар лар тарататын хабарларға қол да-

нылмайды» деген сөйлемді мүлде алып 

тас тау қажет. Олай болмаған күнде, әсі-

ресе біздің телеарналар заңымызға пыс-

қырып та қарамастан, өз біл ген де рінше 

әрекет етуде. Сондықтан да қысқа мер-

зім ішінде отандық телеарналар көр-

сетілімін қадағалайтын қоғамдық ко 

-

миссия құрмай, БАҚ туралы заңның орын далуына бақылау жасай алмаймыз. 

Аталған комиссия құзыры еліміздегі 

қап таған коммерциялық теле-радио ар-

на лар мен кабельдiк теледидарларға да 

жү руі тиіс. Бірқатар дамыған шет мем-

ле  кеттерде 

телеарналардың 

эфирлік 


көр  сетілімдеріне айтарлықтай ықпал ете 

ала тын қоғамдық комиссиялар жемісті 

жұ мыс істеп отыр. Мұндағы басты мақ-

сат – тиісті заңдардың орындалуына 

әсер ету.

 Ал біздің жоғарыда отырған депутат 

мырзаларымыз «жерден жеті қоян 

тапқандай» сәті келгенде аяқ астынан 

«мәселе көтергіш» бола қалатын сияқты. 

Әрі-беріден соң, еліміздің әр саласына қа-

тысты қыруар заң сол депутаттардың қо-

лынан өтеді емес пе?! Олар өздері шы-

ғарған заңдарды өздері орындата алмай 

оты рып, тиісті орындардың құзыретін қо-

ғам дық комиссия құзыретіне ысыра сал-

мақ па? Сонда «халық қалаулылары» не 

іс тейді? Бұл жауапкершілікті өзгенің мой-

ны на арту емес пе? Неге біз осы қит етсе 

белгілі бір заңның орындалуын бақылап 

оты  ратын қоғамдық комиссия құруға әуес-

 піз? Мұндайда қазақ «қойшы көп бол  са, 

қой арам өледі» демей ме?!. Қазір елі мізде 

мұндай аты бар да, заты жоқ қан 

ша 


ма 

комиссия бар! Ал солардың айт қан сын-

ескертпелерін есепке алып, ше шім дерінен 

нәтиже шығарып отырған бі реу бар ма? 

Қалай десек те, заңның күші әсер ете 

алмаған эфирдегі былықтарды еш қан дай 

саяси салмағы мен беделі бол майтын қо-

ғамдық комиссия реттей алады де генге се-

ну қиын. Мәселені бұлай шешуге ты рысу 

біздегі заңдардың әлсіздігін көр сет се ке-

рек.

Мысалы, бір телеарна күніне бір са ғат-тан астам уақыт сектасымақ әлдебір дін 

өкіл 


дерінің уағыздарын ашықтан-ашық 

бе ріп жатыр. Міне, отандық теле ар наларға 

жа 

ны ашитын депутаттар жал пылама 

бай балам салғанша, осындай нақты мы-

сал дар келтіріп, нақты шешімдердің қа-

был да нуына ықпал етсе, игілікті іс болар 

еді. Ал мұндай пәрменді мәселелерді 

шешуге кел генде қоғамдық комиссияның 

дәрмені болмайды.

ӘРІПТЕС


БЕЙТАРАП ПІКІР

НАЗАР


Көне Алматыны көз 

алдымызға әкелген кино

Қазақ журналистикасын мылтық аузындағы майданға теңеймін

– Сіздің үш кітабыңыз да 

«Махаб ба тым  менің»,  «Жүрек-

тегі махаббат», «Ма 

хаббатым – өз 

жүрегім» деп ата лады. Сізді «Махаббат 

жыршысы» де сек те болғандай.

– Онда тұрған не бар? Ұлы Абай ата-

мыз «Махаббатсыз дүние бос, Хайуанға 

оны қосыңдар!», «махаббат – адамның 

адам шылығы» демеп пе еді?!

Мен ешқашан да өзімді ақынмын деп 

айтқан емеспін. Өйткені әрбір қаламгер-

дің бағасын халқы ғана береді. Сондықтан 

шама-шарқым жеткенше адамгершілік

махаббат тақырыбына қалам тартатыным 

рас.

Жас кезімізде байқай бермейміз бе, әй  теуір, ұнатқан қызға деген құштарлықты 

бәрінен артық көреді екенбіз. Ал, шы н ды-

ғында, ананың баласына деген ма хаб ба-

тынан артық ештеңе жоқ деген тұжырымға 

тоқтадым. Әр баланың да анасына деген 

махаббаты ерекше болуы қажеттігін кеш 

түсіндім. Өзімді жанынан артық көріп, 

беріліп сүйген анашыма тірі кезінде дәл 

сон дай сүйіспеншілікпен жауап бере ал-

ма ғаныма өкінемін. Сон дықтан қайсыбір 

жас қа болсын алдымен анаңды сүйе біл, 

ана сын сүйген адам басқаны да сүйе ала-

ды дер едім.

– Журналистикаға қалай тап 

болдыңыз?

– Қалам дегеннің құдіреті тегеурінді 

екен. 5-сыныптан бастап өлең шығаруға 

тал пынсам да, өзімнің сүйікті ісім – фут-

болшы болуды армандадым. Содан бастап 

КСРО-да аптасына алты рет шығатын жал-

ғыз газет – «Советский спортты» жаздырып 

ал дым. Әлемдегі азуын айға білеген хок-

кей 

шілердің аты-жөнін, бойының ұзын-дығын, салмағын, қанша шайба соқ қан-

ды ғын жатқа білдім. Жанымдағы спорт құ-

мар достарыммен бірге атақты футбол 

клуб тарын, олардың шебер ойыншыларын 

сұ рақ-жауап түрінде қайталағанды әдетке 

ай налдырдық. 

Антон Чехов тәрізді дәрігер болып жү-

ріп, жазушылықпен шұғылдануды да ой-

лас тырдым. Амал не, журналистика бәрін 

де жеңіп шықты.– Содан ҚазМУ-дың журфагына 

тү суге  талаптандыңыз... 

– Алғашқы жылы Доссордан келіп, 

ме німен өмірлік дос болған Мақсат Тәж-

мұ рат екеуміз бір балымыз жетпей, ауы-

лы мызға қайттық. Ол – мұнайшы, мен құ-

ры лысшы болдым. Келер жылы тағы да 

бақ сынадық. Тағы да бір балға таластық. 

Мені Тартоғай орта мектебінің Мақтау гра-

мотасы студент атанатын 50-дің 49-ын-

шысы етіп тіркетті де, Мақсат досым басы 

сал бы рап батысқа қайтты. Содан үшінші 

жы 


 

лы талабына жетті. Ол кезде, өзіңіз 

білесіз, жур 

налистика факультеті Қазақ-

стан да жалғыз болатын. Бір орынға 10-11 

та лап кер сынға түсетін. Қиынның қиыны 

осы еді.

Тұзым жеңіл болды ма, көзге түсіп қала 

бе ретінмін. Комсомол жиналысына бар-

ма 


саң да, репетицияға қатыспасаң да, 

ауыл  дан кешігіп келсең де, жатақханаға 

түн  делетіп жетсең де, несін айтасыз, әй те-

уір, Темкең «тепкілеуді» ұнатады білемін, 

«қа 

 

ра тізімге» іліктіріп жіберетін. Екі-үш рет жи  налысына бармағаным үшін комсо-

мол  дан сыртымнан шығарып жіберді. Енді 

оқу 

 

дан шығуым ғана қалды. Кім алып қал   ды  дейсіз  бе?

Несін жасырайын, қазақтың белгілі 

ақы  ны Жарасқан Әбдірашев ағам Қо жа-

кеев ке кіріп, келістіріп шықты. Бұл 5-курс 

еді. 

Бірақ Темкеңе өмірде ренжіген емес-пін. Ол кісі дұрыс істеді. Ілгері жылы Қаз-

МУ-да өткен кездесуде біздің топтың ста-

рос 

тасы болған Мұхтар Құл-Мұхаммед «Тем кеңнің тепкісі көп студентке пайда сын 

тигізді, әйтпесе, Айтбай сияқты жас ақын 

жақсы өлең шығардым деп, бір-екі апта 

оқуға келмей қояр еді» деген болатын. 

Бұл – шындық. Мұхтар досымның да 

шекесі шыл қылдаған жоқ. Неге екендігін 

қай дам, 4-курста жүргенде Темкең «бес» 

деген бағадан көз ашпаған ең алғыр, ең 

озат сту дент Мұхтарға «үш» қойып, өзін 

жа тақ ха надан қуды. Оқудан шығаруға да 

тал пы ныс жасады, білемін. Біз болсақ Қо-

жа 


кеевтің келекесіне бой үйретіп 

алғанбыз, Мұхтарды жұбатып қоямыз. 

Азамат қой, Мұхтар Темкеңнің 70 

жылдығында кітабын шы ғарып берді. Зор 

құрмет көрсетті. Бү 

гін 


де Темкеңнің 

«тепкісін  көрген»  жур на лис тердің  тізімін 

жасасаңыз,  про фес сор дың  назары  тек 

мықтыларға түскенін бай қар едіңіз.– Өзіңізді журналист ретінде оқыр-

ман қауымға кеңінен таныстырған 

 

қай басылым болды?

– 1970 жылдары ҚазМУ-да радиожур-

на 

листикадан дәріс оқып, «Алматыдан сөй леп тұрмыз!» деген құнды кітап шы-

ғар ған, талантты журналист, ғалым Ра ма-

зан Сағымбеков ағамызға екі дүниеде де 

ыр замын. Студент болып жүрген шағымда 

үш жыл бойы «Орталық Қазақстан» газе ті-

нен өндірістік тәжірибеден өттім. Сонда 

мені екі айға штатқа тілші етіп жұмысқа 

қабылдап, жалақы берді. Мені студент 

емес, журналист ретінде қалыптастырды. 

Қызметке шақырды. Арнайы жолдамамен 

келуін келдім ғой, бірақ екі апта бұрын 

обком бюросында қызметінен босатыпты. 

Сөйтіп, газетші болып мамандандырылған 

сорлы басым амалсыздан облыстық те ле-

ра дио комитетіне жұмысқа тұрдым.

Біздің кураторымыз, ғылым докторы, 

профессор, журналистикаға орасан еңбек 

сіңірген Намазалы Омашев ағам да – ме-

нің өмірімдегі айрықша ұстаздың бірі. 

Алай да мен үшін «Лениншіл жастың» жөні 

бө лек. Кейіннен «Жас Алаш» болды. Мен 

бұл редакцияда 14 жыл еңбек еттім. Қазақ 

жур налистикасының «алтын ордасы» бол-

ды. Келер жылы осынау қасиетті рухани 

ұс тахананың ашылғанына 90 жыл толады 

екен. Жалпы, журналист жан-жақты болуы 

үшін тек бір редакцияда ғана емес, журна-

лис 


тиканың әр саласында жұмыс істей 

білуі шарт дер едім. Үш жылдан астам тә-

уел 

сіз газетті, бір жыл әдеби-танымдық жур налды шығардым. Сондағы айыр ма-

шылығы мынада: егер де құрылтайшың 

ер 

кіндік берсе, жекеменшік басылымда Монтаж үстелінен жаңа шыққан мисти-

ка лық драманы сонау Мәскеуде де көр-

сет пей, алғашқы болып Алматы жұрт шы-

лы ғына алып келген Ресей киногерлерінің 

қа та рында фильмнің атқарушы продюсері 

Оль 


га Жигарева, фильмде басты кейіп-

кер лердің бірін сомдайтын әрі саундтрегін 

орын даушы атақты әнші Антон Макарский 

жұ байы Викториямен және Мәскеудегі қа-

зақ актрисасы Наталья Орынбасаровалар 

бар. 


Жалпы, фильм мистикалық драма 

жанрында. Ондаған жылдар бұрын елден 

жы рақ Германияға кетіп, сонда өз шығар-

ма 


 

шылығының арқасында ғұмыр кешіп 

жат қан орыс суретшісі Мика Поляковтың 

өмі рі, былай қарағанда, кісі қызығар лық-

тай. Ба қуатты, ештеңені ойламайды, та-

рық  пайды. Алайда ондай біртекті күндерге 

то  лы өмір де байқатпай адамның бо йын-

дағы өмір ге құштарлықты, жігер мен әл-

де 

бір қа 


сиеттерді ұмыттырып жібереді 

екен. Сөй тіп жүргенде, бір күні таңертең 

су  рет ші нің  өмірінде  Альфред  есімді  жұм-

бақ жан пайда болады. Сол арқылы су рет-

ші өзі нің сонау Ұлы Отан соғысы кез де рін-

де 


гі қиын балалық шағын еске түсіруге 

мәж бүр бо лады. Еврей нәсіліне бола ба-

ла лар оны кем сітіп, бірде Миканы қатты 

соқ қыға ала ды. Бірақ содан бастап ба ла-

ның бо йына көзқарасымен кісіні өлтіріп 

жі беретін ере к ше бір күш бітеді. Со ған қа-

ра 

мас 


тан, оның балалық өмірі ас 

тан-


кестен бо лады: сұм соғыс ата-анасын жал-

майды, өзі Алматының еңбекпен түзеу 

колония сы нан бір-ақ шығып, криминалды 

әлемге кі ріп кетеді. Солайша кеңестік өкі-

мет өзінің шо йын табанымен баланың бар 

үмі тін таптап, оның шетелге кетпесіне қой-

май ды. Соғыс кезінде ата-анасы майданға 

ат тан ған балалармен қатар, «Ленфильм» 

мен «Мос 

фильмнің» Алматыға эвакуа-

ция  лан ғаны  белгілі.  Сондықтан  фильмде 

ескі Ал ма ты көрсетіледі. Продюсердің ай-

туын ша, дәл сондай Алматы бүгінде жоқ 

бол  ған дықтан,  Ташкент  маңындағы  қыс-

тақтардың бі рін ескі көк базар, сондай бір 

ескі ғи ма рат ты қонақүй етіп, таулы ай ма-

ғын Медеу қы лып көрсетуге тура келген. 

Фильм де эпи зодтық рөл ойнайтын Лер-

монтов  атын дағы орыс драма театрының 

ак тері  В.Ко ло кольников:  «Расында,  бала 

ке 

зімдегі Ал матыға тап болғандай бол-

дым, әсіресе ба 

зар бір кездердегі Ни-

кольск базарынан ау май қалды», – дейді. 
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал