Қоғамдық ұйымдарда жұмыс істеп жат қан азаматтардың балалары не бажүктеу 0.67 Mb.

бет1/6
Дата07.03.2017
өлшемі0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Қоғамдық ұйымдарда жұмыс істеп 

жат қан азаматтардың балалары не ба-

уыр лары сол ЖОО-да білім алып жатыр. 

Сон дықтан олардың өздері де осы білім 

жү йесінде қандай бағыттар жүріп жат-

қанын көру үшін, бақылау үшін, онда 

ке леңсіздіктерді болдырмауға қандай 

да бір көмек беру үшін меніңше, сессия 

ке зінде қоғамдық ұйымдарды қатыстыр-

ған өте тиімді нәтиже берер еді. Бақылау 

бол ғанда да қадағалау емес, жалпы 

ЖОО-ның ішкі процестерінен мағлұмат 

алу мақсатында, себебі бізде қадаға-

лай тын орган ол – министрлік. 

Ал қазіргі біздің білім беру жүйесінің 

өзінің лайықты міндеттері мен тапсыр-

ма лары, өзіндік шарттары мен заңды-

лық тары бар. Енді осы тұста қоғамдық 

ұйым дарды бақылаушы ретінде студент-

тер сессиясына қатыстыру үшін онда 

оны алдымен белгілі бір заң аясында 

бекіту керек шығар.  

ЖОҚ 

– Меніңше, біз қандай да бір қо ғам-

дық ұйымдарды жоғары оқу орындарына 

бақы лаушы етуден бұрын, бұл мәселенің 

ба йы бына барып алайық. Себебі бүгінде 

түр лі мақсаттағы ұйымдар, бірлестіктер 

бар, оларға студенттер секілді ақыл-ой 

иесі, жастар күші аса қажет. Мәселен, ді-

ни ұйым, діни секта делік, оларға ауди-

то рия қажет пе, қажет. Сол сияқты түрлі 

сая си ұйымдар, оларға да жастар – да-

йын қол шоқпар. Сол сияқты ниеті бөтен, 

жа  сы рын  идеологиялық  жұмыстар  жүргі-

зе тін ұйымдар үшін ЖОО-на бақылау-

шылық жасау деген, әлгіндей қазынаға 

қол жет кізу дің ең тиімді жолы, қақпасы 

болмай ма? Көрдіңіз бе, біз осы жағын 

ойлап, жеті рет өлшеп, бір рет кеспесек, 

ертең «қо  лымызды мезгілінен кеш сер-

меп» қа луы мыз әбден мүмкін. Сон дық-

тан да қан дай да бір ұйымды жоғары оқу 

орын дары базасына кіргізуден өте сақ 

болуымыз шарт. Бұл бір дейік. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№183 (635) 

15 қазан

сенбі


2011 жыл

3-бетте

Әсет ТҰРДЫҒҰЛОВ, 

Қазақстан Жастар 

одағының төрағасы: 

Алмасбек НҰҒЫМАНОВ, 

Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің 

кеңесшісі: 

ОЙ-КӨКПАР Cтуденттер сессиясына қоғамдық ұйымдарды бақылаушы ету арқылы ЖОО-лардағы жемқорлықты жоя аламыз ба?

Сессия деген сөз студент болып, 

аудитория көрген әркімге де таныс. «Не 

ексең, соны орасың» дегеннің нақты 

көрінісін студенттер осы сессияда көреді. 

Семестр бойына жүгіріп оқыған студент 

сессияда суда жүзген балықтай еркін 

жүрсе, екінші бірі тіпті айлап төбе де 

көрсетпей, сынақ аудиториясында ғана 

көрінеді. Міне, осындай жағдайлар 

көптеген ЖОО-ларда түсінбестік 

туғызып, жемқорлықты өршітіп жатқан 

фактілер аз емес. Бұдан да басқа сессия 

кезіндегі келеңсіздіктер жетерлік, 

соларды жою үшін, ауыздықтау үшін 

бәлкім, қандай да бір қоғамдық 

ұйымдарды жұмылдыру қажет шығар? 

Біз осы мәселені талқыға салып көрсек.

ДАРИЯ ШАЙҒАН ТАРИХ

Шамамен IX-X ғасырларда тұрғызылған абыз мо-

ла сы он ғасырдан астам уақыт бойы желдің өтінде, 

жаң бырдың астында тұрса да, өзін құрмет тұтқан бү-

гінгі ұрпағына жеткен екен. 1925 жылдардың ша ма-

сында ол моланың іргесі мүжіліп тұрғанын көргендер 

бар деседі. 

Құлақтан кетпес 

қобыз сарыны

Алаштың анасы атанған көне Сырдың бойы – түбі 

бір түркі жұртының байырғы мекені. Бұл бүгінгі 

ұрпақ үшін жүрегінде мақтаныш сезімін ұялатады. 

Ауыз толтырып айтатын осы дүниелерге негіз болар-

лық дәйектер аз емес. Ескі заманда елдің ардақ тұтар 

абызына айналған Қорқыт атаның мәңгілік дамыл 

тапқан, талбесіктен жербесікке дейінгі өмір өткелінің 

ізі қалған қасиетті мекен де киелі дарияның бойында 

жатыр. Сол кезеңде іргесін сөкпей, бір қазаннан ас 

ішкен, қуанышы мен қайғысы ортақ болған түркілер 

Қорқыт атаны көпті көрген данагөй санағаны қазір 

бәрімізге белгілі. Мың жылдан астам тұтас бір 

дәуірді межелеген ескерткіш әлі де адамзат баласы-

ның зор қызы ғушы лығын тудырып отыр. Әлемнің әр 

қиы рында тары дай шашырап жүрсе де, түркілер 

атақты абыз ды ұлы бабамыз деп дәріптейді. Қазақ 

топырағына қадам басқан сәттен Қорқыттың 

мәңгілік мекені не арнайы ат басын бұрып, тәу етіп 

қайтқа нын көзіміз көрді талай...

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕ

Т

ТЕРІСонымен, қалай емделетін болдық?

Абайдың асқақ тұлғасын 

аласартып жібергеніміз қалай? 

Денсаулық сақтау ісінің күзетіндегі мамандардың 

бә рін ақылы қылу жайлы әңгімесі «тоқал ешкі мүйіз 

сұраймын деп жүріп сақалынан айырылыптының» ке-

рін келтіргендей болғаны рас. Еліміздің денсаулық 

сақ тау министрінің орынбасары Ерік Байжүнісов мыр-

заның ақшасы бардың ғана дәрігерге қаралуға құ қы 

бар дейтіндей жүйені жер-көкке сыйғызбай мақ  тауы 

шынымен-ақ барша халықты шошытып тас  тады. 

Ерік БАЙЖҮНІСОВ, ҚР денсаулық сақтау 

министрінің орынбасары:

– Қосымша ақы төлеудің негізгі мақсаты – екеу. 

Бірінші – адамның өзінің немесе басқа адамның ден-

саулығына деген жауапкершілігін арттыру. Екінші – қо-

сымша ақы жүйесін енгізу арқылы медицинадағы қа-

лып тасқан жасырын төлемдерді жарыққа шығару.

Осылайша, мәлімдеме жасаған вице-министр 

артынша алдыңғы аптада айтқанынан танып, «емделу 

ақылы болады деген жаңалық жалған. Республиканың 

әр азаматы жедел жәрдем көмегін де, кәдімгі күнделікті 

емін де бұрынғысынша тегін ала береді» деп жақау-

ратып, артынан ведомствоның жанынан құрылған 

қоғамдық кеңестің тың жобаны талқылап жатқандығын 

да растады. Оның өзі министрлік сайты арқылы халық 

талқысына салынып, көпшіліктен қол дау тапса ғана 

жүзеге асатынын жеткізді. Айта кетер жайт, интернеттегі 

министрлік сайты кез келгенге қол жетімді емес. Әсіресе 

ауылдағы ағайын министрлік сай тындағы талқыға 

қатыспасы белгілі. Қала қаза ғының да әдейілеп кіріп, 

министрлік сайтында қызу тал қыланып жатқан жайтқа 

үн қоспасы анық. Ендеше, ал дағы уақытта Денсаулық 

сақтау министрлігі маман да рының «кезінде министрлік 

сайтындағы талқыға сал ғанбыз, қоғамдық кеңесте тал-

қылағанбыз» деп шулы төлем жүйесін қолданысқа енгі-

зіп жібермесіне кепіл дік жоқ. Тіпті кейбір мамандар 

қо ғам дық кеңес «құп» десе аталмыш жүйе екі жылдан 

ке йін жүзеге аса ты нын да айтуда. Айтпақшы, «бәрі 

жалған» деп алып, бә рін ақылы етуді көздейтін жобаның 

талқыға салы нып жатқанын жасырмаған Ерік мырза: 

«жобаға сай кез келген науқас ем алғанынан бөлек, 

қосымша жағ дай жасап алғысы келсе ғана қалтасынан 

ақша шы ғарып, аурухана бөлмесінен телевизор, теле-

фон сын ды техникаларды талап етуіне болады» деді. 

Осылайша, жаңа жүйе бойынша қалтасында ақшасы 

бар науқастар мен ақшасы жоқ науқастар үшін ауру ха-

надағы төсектердің өзі топ-топқа бөлінетінін жеткіз ді. 

Қоғамды екі тапқа бөлудің жарқын көрінісі, осы лай  ша 

алдымен медицина саласында айқындал мақ. 

Гүлжан ҚАРСАҚПАЕВА, Ана мен бала ұлттық 

ғылыми орталығында босанған ана:

– Дәрігерлердің ақшаға құнығып алғандары сон-

ша  лық, квотамен келген аналарға дұрыс көңіл бөлін-

бей ді. Мұнда тегін дәке де, балаға қоятын катетр де 

жоқ. Орталыққа квотасыз ақша төлеп босанатын ана-

лар да бар. Сондықтан квотамен келушілерді мұндағы 

дә рі герлер  жақтырмайды.

Александр ЛУКАШЕНКО, 

Белоруссия Президенті: 

– Айпадың ба, айпедің бе, 

со 

ларды қолданып, саусақпен шо шайтып жүру менің де қолым-

нан келеді, бірақ ол Президенттің 

ісі емес. Президент дегеніміз – 

кон  сервативті  қызмет.  Президент 

пла нетаның алдына шығып алса, 

бұл жағдай мысқыл тудыруы 

мүм кін... Ал интернет кітапты өл-

тір ді. Мен интернеттің мұны сын 

ке  шіре  алмаймын.

(www.newsru.com сайтынан)

...де

дiм-ай, а

у!

2-бет

4-бет

Жастар ұйымына 

жағдаи туғыза 

аламыз ба?

Киберқауіпсіздік 

мәселесін қолға 

алатын уақыт жетті 

5-бет

Көгілдір әлем 

құпиясы

МӘСЕЛЕ


www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,72

203,76

4,77

23,16

1,38

11478,13

1434,88

1149,75

112,67

1667,30

Тегін медицина дәуірінің аяқталып, 

еліміздің жедел жәрдем қызметіне 

шейін ақылы жүйеге көшетіні туралы 

жаңалық дүйім халықты дүр сілкіндірді. 

Сілкіндірмей қайтсін, медициналық 

жедел жәрдем қызметі қажет болса, 

ауруханаға өзің көлік тауып кел дейтін 

жағдайға жеткен жедел көмек жүйесін 

жөнге келтіре алмай жүргенде... 

Онсыз да жылдың басы мен аяғында 

қасқалдақтың қанындай болып кететін 

дәрі-дәрмекті қолжетімді ете алмай 

жатқанда... Емханадағы ақылы мен 

ақысыз медициналық қызметтің 

ара жігін ажырата алмай жүргенде... 

Дәрігерлердің теңге көрсетпесең, 

ауруға бұрылып қарамайтын 

қағидасын өзгерте алмай жатқанда...

Жалғасы 4-бетте   

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Жалғасы 4-бетте   

Соңғы кездері ел арасында «Қарағанды 

ескерткіштер қаласына айналып барады» 

деген сөз таралып-ақ тұр. Жақсы мағынасында 

сүйініштен туған лебіз бұл. Сенбесеңіз 

кеншілер шаһарына келіңіз! Жезқазған қаласы 

бағытынан кіреберіс күре жол бойында Қасым 

ақын ескерткіші қарсы алады, қала әкімдігінің 

қарсысында Бұқар жырау бабамыз, «Шалқыма» 

концерт залы жанында Абай ескерткіші, облыс 

әкімдігінің қарсысында Қаздауысты Қазыбек 

бидің мүсіні асқақтап тұр. Жақында теміржол 

вокзалы алаңында Қаныш Сәтбаевтың мүсіні 

қойылмақшы.

Сүйінбей көріңіз! Ел тарихына өлшеусіз үлес қосқан ұлы 

тұлғаларымызды ұлықтау осындай-ақ болса керек. Облыс 

орталығында қолға алын ған істер Қарағандыға қанаттас шағын ша-

һар ларда да заңды жалғасын табуы керек-ақ еді. Өкінішке қарай, 

олай болмай тұрған жайы бар. Әлбетте, қазақ атырабындағы ірі 

қалалардың бірін дегі үлкен шаруаларды шағын кенттерден күту 

сорақылық болары анық. Десек те, өзге өңір лер мен қалалардың 

тұрғындары тамсанып отыр ған жайттар, Қарағанды маңындағы 

мекендерде еленбей қалмай ма деген алаң бар. Мәселен, биылғы 

жазда құрылғанына 50 жыл толған Абай қаласындағы жағдаяттарды 

мысалға алып көрелік. Біз Абай қаласындағы Абай ескерт кішінің 

төңірегінде өрбіген даулы әңгіме туралы бұдан бұрын да жазған 

болатынбыз. Енді ретімен тараталық.

Осы жылғы жаз ортасында Абай атын алған шағын шаһардың 

орталық көшелерінің бірінде орналасқан ақын ескерткіші алынып 

тасталды. Алыну себебі: ақын ескерткіші көлік көп жүретін, күн райы 

бұзылған күндері лай-батпақ астында қалатын ыңғайсыз орында 

орналасқан екен. Бұл орынға жергілікті әкімдіктің ұйғарымымен үш 

ақ боз аттың мүсіні қойылды. Ал Абай атамыз қаладағы қазақ 

мектебінің ауласында бір айдай жамбастап жатты. Қош делік, кейін 

ескерткіш те сол мектеп ауласында тұғырына қондырылып, өз 

орнын тапсын. Қала мерейтойы қарсаңында Абайда тағы бір 

ескерткіш ашылды. Ол да – данышпан Абай Құнанбайұлының 

ескерткіші. Қала әкімдігі ғимаратының қарсысында, үлкен алаңға 

орналастырылды. Бір қызығы, ескі ескерткіші алынып тасталғанда, 

жол бойында тұрғандықтан, тазалық мәселесі сын көтермейді деген 

сылтау айтылған еді ғой. Ал жаңа ескерткіштің де тұрған жері тура 

жол жиегі. Үлкенді-кішілі көлік атаулы батпақ шашып, лай 

шашыратып, өтіп жатқан жол жиегі. Тағы да еріксіз ойға үш ақ боз 

орналасқан алаңның жайы оралады. Әу баста ақын ескерткіші 

тұрған кезінде лайықсыз саналған орын қазір ерекше абат тан ды-

рыл ған жайы бар.

Жалғасы 3-бетте   

Серік САҒЫНТАЙ

6-б

етте

Аманжол ҚАЛЫШ:

Қазақтың ұлттық 

сана-сезімі өссе, 

сапасы да артадыДАТ!

2

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

№183 (635) 15.10.2011 жыл, сенбі        www.alashainasy.kz

САЯСИ  БЮРО?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

Гендерлік оппозиция қайдан шықты? 

САРАП 

Еуразиялық одақ елімізге не береді?

Президенттің аталған мәселеге бай-

ланысты идеясын отандық және шетелдік 

сарапшылар сан-саққа жүгіртті. Алайда 

идеяның бастапқы мақсаты ТМД елдері 

шеңберінде интеграцияны дамыту 

болатын. Алайда әртүрлі ахуалдардан 

кейін ТМД-ға мүше мемлекеттердің көбі 

алғашқы ұстанымдарын өзгертіп, жаңа 

векторлар іздей бастады. Осылайша, 

Еуразиялық одақ идеясы кешеуілдеп, 

көптеген ойға алған жоспарлар қағаз 

жүзінде қалып қойды. Былтырғы жылы 

Кедендік одақ құрылғаннан кейін 

интеграция жолында кез келген жобаны 

жүзеге асыруға болатыны дәлелденді. 

Келер жылы Ресей басшылығына келетіні 

алты ай бұрын белгілі болып қойған 

Владимир Путин жақында қолына қалам 

алып, алыс-жақын шетелдерде кеңінен 

таралатын «Известия» газетіне мақала 

жазды. Путиннің қаламынан шыққан 

мақалада Кедендік одақ пен біріккен 

экономикалық кеңістік аясында Еуразиялық 

одақ құру керектігі сөз етілген. Яғни Ресей, 

Қазақстан, Беларусь елдері негізінде 

құрылатын Еуразиялық одаққа Қырғызстан 

мен Тәжікстанды да қосу көзделіп отыр. 

Қазіргі кезеңде интеграциясыз мемле кет-

тердің жеке-дара өмір сүре алмайтыны 

белгілі. Тіпті бейтарап ел деп жарияланған 

Түрік менс танның өзі жекелеген мемлекет-

тер мен ынтымақтастық орнатуға көшті. 

Жалпы, Еуразиялық одақтың құрылуына 

Қазақстан жағы қарсы емес, себебі бұл 

идеяның авторы – Елбасы. Тіпті Президент 

кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев: «Путин 

жүзеге асырмақ болған Еуразиялық одақ 

идеясының патенті Назарбаевқа тиесілі», 

– деген болатын. Шындығында да, 

Мемлекет басшысы бұл идеяны ұсынғанда 

Владимир Путин саясат сахнасында әлі бой 

көрсете қоймаған еді.

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ОДАҚ ИДЕЯСЫНЫҢ 

АСТАРЫНДА КСРО-НЫ ҚАЙТА ҚҰРУ 

ТҰР МА?

«Известиядағы» Путиннің мақаласынан 

кейін АҚШ-тың "World Politics Review" ба-

сылымы «Путиннің Еуразиялық одағының 

тұманды болашағы» деген материал басты. 

Аталған жарияланымда Путин өзінің 

алдағы президенттік қызметінде осы 

одақты аяғынан тұрғызуға барын салмақ 

көрінеді. Келесі жылы одақтың деклара-

циясын қабылдау жоспарда бар. «Кеңес 

Одағының табынушысы болып табылатын 

Путин посткеңестік мемлекеттер дің басын 

қосуға тырысатын ойын білдіріп қалды» 

деп жазады аталған басылым. Осы ретте 

«жоғары деңгейдегі интеграцияға көшуді 

көздейтін Еуразиялық одақ идеясы 

империялық пиғылдың қолжаулығына 

айналып кетпей ме?» деген заңды сұрақ қыл тияды. 

САРАПШЫЛАР ПІКІРІ:

Мұрат ӘБЕНОВ, Мәжіліс депутаты:

– Қазақстан – ислам, будда, хрис-

тиан сияқты әлемдік діндердің, орыс, 

қытай, мұсылман мәдениетінің, Еуропа 

мен Азияның тоқайласқан жерінде 

өмір сүріп жатқан жас әрі халқы өте аз 

мемлекет. Біз сөзсіз интеграцияға ұмты-

луымыз керек. Аз ғана халқымызға 

әлемдік сапалы өнімдерді қолжетімді 

етуіміз қажет. Сонымен қатар енді ғана 

өндіріске бет бұра бастаған отандық 

тауар өндірушілерді қолдауды да ұмыт 

қалдырмауымыз керек. Осы мәселелер-

ді ескерсек, Еуразиялық одаққа біз де 

мүдделі болуға тиістіміз. Қазір байқаса-

ңыздар, интеграцияға бас қатырмайтын 

Куба, Солтүстік Корея сияқты мемле-

кет тер дің дамуы кешеуілдеп жатыр. Ал 

ке рі сінше, өзге мемлекеттермен емен-

жар   қын араласқан елдердің даму көр-

сет кіштері жақсы. Елбасының өзі алғаш 

бо  лып  ұсынғандықтан,  Еуразиялық 

одақ  тың бізге берері мол деп есеп-

теймін. Бізден Тәуелсіздікті тартып ала-

йын деп отырған ешкім жоқ. Владимир 

Пу  тиннің  мәлімдемесіне  президенттікке 

үміт  кердің  сайлауалды  үгіт-насихаты 

деп  қа  раймын. 

Дос КӨШІМ, «Ұлт тағдыры» 

қозғалысының төрағасы:

– Жалпы, интеграция деген ұғымға 

қарсы емеспін. Бірақ ұлттық мүдде де-

ген де бар. Владимир Путиннің алдағы 

уа қытта қандай саясат жүргізетіні жасы-

рын емес. Ол өзінің бұрынғы империа-

листік пиғылын келесі президенттігінде 

де жал ғастыра береді. Меніңше, ма-

ңыз дысы ол емес. Маңыздысы – Еура-

зия лық одақ идеясына Қазақстаннан 

басқа респуб 

ликалардың қалай 

қарай 

тындығында. Өкінішке орай, 

мәдениеті, тілі өзге елдер 

мен бас 

қосуға ынталы болып отырмыз. Көп-

шілік Еуразиялық одақты Еуро палық 

одақпен салыстырып жатады. Мән 

беріп қарайтын болсақ, екеуі – екі 

бөлек дүние. Еуропалық одақ елде-

рінің ешқайсысы бір-біріне отар бол-

ған жоқ. Одақта да тең құқылы жүйе 

сақталған. Осыдан екі жыл бұрын 25 

елге «аудармашылар не керек бірің ғай 

тілге көшейік» деген ұсыныс тастал-

ғанда, бар лығы өре түрегелген. Әр 

мем лекет өз тілі міз де сөйлейміз деп 

шеш ті. Ортақ валю та ның да жемісті 

бола  тынына  сенбей мін.

Еуразиялық одақ идеясы туралы айтылғанда әркім әртүрлі ой 

қорытады. Негізінде, Еуразиялық одақ – бірыңғай саяси, 

экономикалық, әскери, кедендік, гуманитарлық және мәдени 

кеңістігі бар мемлекеттердің конфедеративті одағы. 1994 

жылдың наурыз айында алғаш рет бұл идеяны Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев Мәскеу мемлекеттік университетінде ұсынды. 

Салықтан салмақ салушы елдер

Әлемдегі елдердің арасында 

ең аз мөлшерде салық талап ететін 

мемлекет Мексика болып есепте-

леді. Салықтық жүйесіндегі жеңіл-

діктерге сүйенсек, бұл ел бизнеске 

ең қолайлы болып шығады екен. 

Салық төлемдері төмен елдердің 

қатарына сондай-ақ Мексика, 

Түркия, Оңтүстік Корея, АҚШ, 

Ирландия елдері жатады. 

Ал керісінше, салықпен салмақ 

салушы елдердің қатарында Конго 

Демократиялық Республикасы, 

Гамбия, Сьерра-Леоне, Коморск 

аралдары, Орталықафрикалық 

Республика, Бурунди, Аргентина, 

Эритрея, Орталық Азия елдерінің 

қатарынан Өзбекстан мен Тә-

жікстан жатқызылады. Жалпы, 

аймақтық тұрғыдан алғанда 

Африка құрлығындағы көптеген 

елдердің салықтары қарапайым 

тұрғындарға өте ауыр тиіп жа-

тыр. 


Менің білгім келетіні, азаматтарға ең ауыр салық салатын 

елдер мен салық мөлшері ең аз елдер қандай?

Азамат ТҰМАРБЕК, Қарағанды

БЕЗБЕН


АҚПАРАТТЫҚ ТӘУЕЛДІЛІККЕ ӨЗІМІЗ 

СҰРАНЫП ОТЫРМЫЗ

Жасыратыны жоқ, елімізде кеңінен та-

ра ған ресейлік mail.ru сайты. Осы сайттың 

әкім шілігі таратқан мәліметтер бойынша, 

mail.ru-ды пайдалану бойынша қазақ стан-

дықтар алғашқы орынға шыққан. Аталған 

сайт тың отаны Ресейдің өзі екінші сатыда. 

ТМД кеңістігінде кеңінен тараған бұл сайт-

ты қолдану бойынша, Өзбекстан – үшінші, 

Украи на – төртінші, Белорус елі бесінші 

орын да екен. Ресейлік аталған сайттың 

мере йін үстем етіп отырғандардың арасын-

да mail.ru-ды м-агент үшін пайдаланатын 

жастар ғана емес, өкінішке орай мемле-

кеттік мекемелер де бар. Аудандық әкім-

шіліктер, мәдени ошақтардың дені – осы 

сайттың тұрақты қолданушылары. Қазақ 

қаріпін «оқығысы» келмейтін сайттың 

дамуына неге өзіміз үлес қосып отырмыз. 

«Ақпарат 

тық қауіпсіздікті сақтау үшін 

орыстың газет-журналына тосқауыл қою 

керек» деп ұрандататындардың өзі 

ресейлік сайттардың шырмауында екенін 

аңғара бермейді. XXI ғасырда ақпараттық 

қауіпсіз дікті сөз еткенде халықтың санасын 

жаппай жаулап жатқан интернет сайттарын 

да естен шығармау қажет. Блоггерлердің 

пі кірін ше, mail.ru – хакерлер ұнататын сайт 

көрі неді. Ен деше, мемлекеттік мекемелер-

дің осы сайт тың пошталық қызметін пайда-

ланып отыр ғаны қалай?Анар МҰСТАФИНА, блоггер:

– Қазақ жастары ақырындап интернетті 

пайдаланудың қыр-сырын меңгеріп келеді. 

Алайда интернет тек Mail.ru деп ойлай тын-

дар көп, оның ішінде тек м-агенттігін ғана 

пай  даланатындар қаншама. Mail.ru пошта 

қыз меті қауіпсіздік жағынан әлсіз жүйе деп 

ма мандардың бәрі айтады. Оның бірден-

бір себебі, қолданушылардың оңай кілт-

сөз дер ді пайдалануында болып отыр. Оны 

хакерлер бірден «бұзып-сындыра» алады 


  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал