Образовательный потенциал казахстанажүктеу 207 Kb.

бет1/26
Дата10.09.2017
өлшемі207 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


 
 
 
 


 
 
«ОҚУ ЗАМАН» ҚОСАЛҚЫ БІЛІМДІ САЙТЫ
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ «ОҚУ ЗАМАН»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
 
ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСТАНА
 
 
Сборник материалов
 
республиканской дистанционной
 
интернет
-
конференции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль
-
март
 
2017 года
 
 
 


 
 
 
 
Сборник материалов
 
республиканской дистанционной интернет
-
конференции

из  опыта  работы  сотрудников  системы 
образования  Республики  Казахстан/  Составители:  педагоги 
Казахстана
, 2017. 

 265 
с.
 
 
 
 
 
 
 
 
В  сборник  включены  материалы
 
республиканской 
дистанционной 
интернет
-
конференции 
«Образовательный 
потенциал Казахстана»
 
Издание  печатается  по  решению  администрации 
Вспомогательного  образовательного  сайта  «Оқу  замн»

одобрено 
 
Экспретным 
советом 
сайта, 
адресовано 
педагогической общественности.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано в печать 0
1.04.2017
. Тираж 
20
0 экз. 
 
Отпечатано в типографии ИП «Кулимбетов»

141200
, г.Экибастуз, ул. Строительная д.92 оф.32
.  
Тел
.: 8(7187) 77-14-28 
E-mail: oqu.kz@mail.ru 
 
 


 
 
1. 
К читателям
 ............................................................................................... 6 
2. 
Ата
-
аналарға арналған тренинг «Жанүядағы тәрбие»
 .......................... 6 
3. 
Мұғалімнің қазіргі қоғамдағы мәртебесі
 .................................................. 8 
4. 
12  жылдық  білім  беру  жағдайында  бастауыш  мектеп  мұғалімін 
дайындау мәселелері
 .............................................................................12 
5. 
Бауыржан момышұлының бата
-
тілек, мақал
-
мәтел, нақыл сөздері
 ...16 
6. 
Ана тілі –
 
ұлтымыздың анасы
 ................................................................20 
7. 
Туберкулез
 ...............................................................................................22 
8. 
Ірі қара мал лейкозы
 ...............................................................................25 
9. 
Қарасан
 
ауруы қауіпті ауру
 .....................................................................27 
10. 
Бүгінгі қоғамдағы мұғалім рөлі
 ...............................................................28 
11. 
Студенттерге  салауатты  өмір  салтын  қалыптастырудағы  жаңа 
инновациялық технологиялардың тиімділігі
 .........................................30 
12. 
Тиімді оқыту мен оқу
 ...............................................................................33 
13. 
Жаңаша оқыту
-
заман талабы
 ................................................................35 
14. 
Заманауи педагогикалық технологиялар
 ..............................................37 
15. 
Ірі қара малындағы желінсауды анықтау
 ..............................................41 
16. 
Тіл  дамыту  үрдісінде  мектепке  дейінгі  балалардың  шығармашылық 
қабілеттіліктерін
 
арттыру
 ........................................................................46 
17. 
Бруцеллез ауруының алдын алу шаралары
 .........................................78 
18. 
Аусыл ауруы
 ............................................................................................84 
19. 
Сарып ауруы
 ............................................................................................87 
20. 
Құтыру
 
ауруы
 ...........................................................................................95 
21. 
Конго
-
қырым  қанды  безгегі  ауруының  клиникалық  белгілері,  сақтық 
шаралары
.................................................................................................99 
22. 
Сіреспе ауруы
 ........................................................................................102 
23. 
Жануарлардың өлексесі мен қиды залалсыздандыру
 ......................107 
24. 
ТжКБ  ұйымдарының  оқу  үдерісіне  модульдік  оқыту  жүйесін  енгізудің 
маңыздылығы
 ........................................................................................109 
25. 
Бастауыш  сыныптарда  жаңа  педагогикалық  технологияларды 
қолдану
 ...................................................................................................111 
26. 
Формирование интереса к книге и чтению в начальной школе
 ........128 


 
 
27. 
Развитие  речевой  коммуникации  у  детей  младшего  дошкольного 
возраста
-
фундамент успешного обучения в школе
...........................130 
28. 
Роль педагога в современном обществе
 ............................................133 
29. 
Современные педагогические технологии
 .........................................140 
30. 
Педагог… инновации… новая роль…
 .................................................143 
31. 
Статья  «Применение  технологии  критического  мышления  на  уроках 
географии»
 ............................................................................................145 
32. 
Современные образовательные технологии
 .....................................147 
33. 
Педагогические технологии дополнительного образования
 ............151 
34. 
Формирование  социокультуной  компетентности  учащихся  на  уроках 
русского языка
 .......................................................................................153 
35. 
Социально  –
 
ориентированная  личность  школьника,  как  результат 
эффективной работы психологической службы школы
 ....................156 
36. 
Классный час «Кто владеет информацией –
 
владеет миром»
 .........167 
37. 
«Современные педагогические технологии»
 .....................................172 
38. 
«Проектная технология в учебном процессе»
 ...................................177 
39. 
Критериальный  подход  к  оцениванию  результатов  образования  как 
фактор мотивации учащихся
 ...............................................................200 
40. 
Интегрированные методы обучения учащихся начальной школы
 ...218 
41. 
Развитие  критического  мышления  на
 
уроках
  
русского  языка  и 
литературы
 ............................................................................................224 
42. 
Проблемы и перспективы дальнейшего развития профессионального 
образования: модернизация системы
 .................................................227 
43. 
Актуальные  проблемы  среднего  профессионального  образования: 
Проблема формирования личности
 ....................................................229 
44. 
Развитие  орфографической  зоркости  у  учащихся  младшего 
школьного возраста
 ..............................................................................233 
45. 
Языковой барьер: причины возникновения и пути преодоления
 .....239 
46. 
Роль педагога в современном обществе
 ............................................243 
47. 
Интерес к познанию через формирование ключевых компетенций
 245 
48. 
Вопросы контроля обученности студентов иностранному языку
 .....254 
49. 
Дифференцированный подход как один из компонентов личностно  –
ориентированного обучения
 ................................................................259 
50. 
Образовательный потенциал урока иностранного языка
 .................263 


 
 
К читателям
 
 
Одним  из  приоритетных  направлений  развития  современного 
образования  является  создание  условий  для  развития  потенциала 
человека во всех сферах интеллектуальной культуры. Какими должны 
быть  формы,  методы  образовательных  систем,  какой  должна  быть 
содержательная  наполненность?  Какие  новые  технологии  возникают 
в  обучении?  Как  организовать  работу  социального  лифта  для 
талантливой  молодежи  в  современных  условиях  динамично 
меняющегося
 
Казахстана?  Что  подразумевается  под  готовностью 
выпускников школы осваивать инновационные профессии? 
 
Во  всех  концах  Казахстана
 
работают  талантливые  педагоги, 
создающие свои авторские системы раскрытия потенциала человека. 
Под  потенциалом  человека  понимаются  качества  и  способности 
людей, 
принципиально 
влияющие 
на 
результаты 
их 
профессиональной  и  жизненной  успешности.  Сюда  относится  и 
интеллектуально
-
творческий 
потенциал,  и 
волевые 
качества 
личности. К качествам, которые могут обеспечить успешность, можно 
также  отнести  инициативность,  понимание  культуры  и  способность 
быть  выразителем  своей  культуры,  а  также  социальную  и 
гражданскую  компетентность.  И  конечно  непременным  условием 
успешности  является  здоровье человека.  Для  всех  нас  очень  важны 
примеры лучшего педагогического опыта в этой области.
 
Ата
-
аналарға арналған тренинг «Жанүядағы 
тәрбие»
 
 
Шығыс Қазақстан
  
облысы
 
Үржар ауданы
 
Жаңа
  
тілек
  
ауылы
 
«Әуезов атындағы орта мектебі» КММ
-
нің
 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
  
мұғалімі
 
Жарыкбасова Шынар Даукеновна
 
 
Мақсаты:  қазіргі  кездегі  баланың  дамуына,  жеке  тұлға  болып 
қалыптасуына  ата
-
ана  тәрбиесінің  әдіс
-
тәсілдерін  жетілдіре  отырып,  қарым
-
қатынас орнату.
 
 
Тапсырма:
 
1. 
Ата
-
аналармен ұстаздардың кездесуі;
 
2. 
Ойынға қатусышылар арасындағы қарым
-
қатынасты орнату;
 
3. 
Жанұядағы тәрбие жайында пікір алмасу:
 


 
 
 
I бөлім.
 
1. 
Кездесу
 
(жай  әуенмен  2  шеңбер  болып  қарама
-
қарсы 
айналады, әуен тоқтаған кезде бір
-
біріне қарап баланың қасиетін айтады)
 
2. 
Ассосация Жанұя
 
(доп беру арқылы ата
-
ана жауап береді)
 
3. 
Қызықты сурақтар:
 
4. 
Балаңыздың туған күні?
 
5. 
Сынып жетекшісінің толық аты
-
жөні?
 
6. 
Балаңыз қандай өлшемді аяқ киім киеді?
 
7. 
Балаңыздың парталас көршісі кім?
 
8. 
Бүгін сабактан қандай баға алды?
 
9. 
Балаңыздың сүйікті асы қандай?
 
10. 
Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?
 
11. 
Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді?
 
12. 
Балаңыз 1
-
сыныпқа қай жылы барды,.?
 
13. 
Балаңызды еркелетіп қандай сөз айтасыз?
 
14. 
Балаңыз сізді ренжіткенде, ең алдымен, қандай сөз аузыңызға 
түседі?
 
Балаңды жастан бақпасан,
 
Жамандықтан қақпасан.
 
Қадірден жұрдай қасқа боп,
 
Кешкенің  өмір  босқа  тек,  –
 
дегендей,  баланың  ыстық
-
суығына 
күймейтін,  жақсылығына  сүйінбейтін  ата
-
ана  жоқ  шығар.  Бүгінгі  ұл
-
ертеңгі 
әке,  ол  әкеге  қарап  өседі.  Бүгінгі  қыз
-
ертеңгі  ана,  ол  шешеге  қарап  өседі, 
бойын  түзейді.  Балаға  білім,  тәрбие  беруде  басты  тұлға  ұстаз  болса,  оны 
жалғастырушы, демеуші –
 
ата –
 
ана.
 
 
II бөлім. Жалпылау

Қимыл қозғалыс арқылы жауап беру.
 

         
иә десеңіздер –
 
қолдарыңызды шапалақтаңыз;
 

         
жоқ
  
десеңіздер –
 
аяқтарыңызды тарсылдатыңыздар.
 

 
1)    
Газет  бетіндегі  мақалалардан,  теледидардағы
  
бағдарламадын 
тәрбиеге байланысты сұрақтарды тыңдап, қарап жүресіз бе?
 
2)    
Балаға тәрбие беру кезінде үйде ата –
 
ана
  
бірдей ықпал жасай
-
ма?
 

         
егер
  
жанұя десеңіздер жымиыңыз.
 

         
Егер  қоршаған  орта,  қоғам
  
десеңіздер  қолды  алдымызға 
соғамыз.
 
3)    
Бала тәрбиелеу жауапкершілігі кімде деп ойлайсыз?
 

         
егер «әке» десеңіздер, қолды алдымызға соғамыз.
 

         
Егер «шеше» десеңіздер, жымиыңыз,
 

         
Егер «екеуі» десеңіздер, қолдарыңызды шапалақтаңыз.
 
  


 
 
Ой жинақтау
 
( плакат, фломастер, қала)
 
1)    
Баланың дамып жетілуіне қандай тәрбие әдістерін қолданасыз.
 
2)    
Бала үшін мұғалім мен ата
-
ана арасында қандай қарым
-
қатынас 
болу керек?
 
( Сурет –
 
схема арқылы өз ойларын талдайды )
 
Ата
-
анаға көз қуаныш,
 
Алдыңа алған еркесі.
 
Көңіліне көп жұбаныш,
 
Гүлденіп  ой  –
 
өлкесі,  –
 
деп  Абай  атамыз  ата
-
ананың  қуанышы, 
гүлденген
 
үміт
-
арманы  тек  перзент  сүю,  оны  тәрбиелеу  екендігін  айтқысы 
келген екен.
 
Ендеше, 
ата
-
аналар 
қолымыздағы 
алтынымызды 
жақсылап 
тәрбиелейк  және
  
біздер  олардың  ең  басты  үлгі  болар  бейнесі  екендігімізді 
ұмытпайық. 
 
Сондықтан да, мына жайттарды ескерейк:
 
1. 
Балаға  жан  және  дене  өзгерістерінің  байланысын  табуға 
көмектесу;
 
2. 
Балаға  маман  тарапынан  тағылған  мін,  ескертулерді  шын 
пейілмен түсіну және түсіндіру;
 
3. 
Баланы ағза қызметінің қалыптасуымен мұқият таныстыру;
 
4. 
Маманмен кездесу
 
 
 
Мұғалімнің қазіргі қоғамдағы мәртебесі
 
 
Танбаева Мадина Абдуллақызы
 
Маңғыстау облысы Ақтау коледжінің құқық пәні мұғалімі
 
 
Дамыған елу елдің қатарында болу  –
 
еліміздің даму стратегиясының 
басты  саясаты.  Елдің  дамығандығының  белгілері  ғылым  мен  техниканың, 
экономиканың жетістіктері болса, мұның барып тірелер жері –
 
білім, ал білім 
беру  тетігі  –
 
мұғалім.  Қазақта  бұрындары,  ауылда  болсын,  қалада  болсын, 
мұғалім  зиялы  адам  есептелетін.  Мұғалімді  ұстаз  санап,  әркім  сыйлайтын, 
құрмет  тұтатын.  Қазіргі  тұлғалардың  қайсысын  алсаңыз  да  білім  берген 
мұғаліміне  еліктеді,  үлгі  алды.  Тіпті  мұғалім  болуды  армандады.  Қазір 
мұғалім  сол  мәртебесінен,  атақ
-
абыройынан  айырылып  қалған.  Оның 
дәлелдері  көп
-
ақ,  Мұғалімнің  айтқанын  жүре  тыңдап,  ескерткен  әр  пікірін 
талқыға  салып,  тіпті  беттен  алып  айтысып,  одан  қалды
 
сотқа  беріп  жатқан 
жайттар аз емес.
 
Соңғы  уақытта  мұғалімдердің  әкімшіліктің  тегін  жұмыс  қолы 
саналатындықтан, 
науқандық 
жұмыстардың 
бәрі 
мұғалімдердің 
белсенділігімен  атқарылады.  Мысалы,  алаңдардағы  митингілер  мен  үлкен 


 
 
залдардағы  жиналыстардың  еріксіз  тыңдарманы  мен  көрерменіне  айналуы, 
сайлау немесе тағы да сондай саяси науқандардың насихаттаушысы сияқты 
қоғамдық  жұмыстардың  қандайы  болсын  мұғалімді  іздеп  табады.  Мектеп 
ішіндегі  қағаздарының  өзіне  кейде  үлгеріп,  кейде  үлгермей  жүретін 
педагогтардың  негізгі  сабақ
  
өткізу,  тәрбие  жұмыстарын  жүргізу  сияқты 
қызметін  талапқа  сай  өткізетіндігіне  күші  жете  бере  ме  деген  сұрақ 
туындайды.
 
Мұғалім

елдің  болашағын  көркейтіп,  рухын  биікке  көтеретін,  жас 
ұрпақты  тәрбиелейтін  жауапкершілігі  мол  киелі  мамандық.Ондай  мамандық 
иесі  әрқашан  да  өресі  биік  болып,  сөйлеген  сөзінен,  ойлар  ойынан 
маржандай  тізілген  ілтипат  пен  парасаттың  өрнектері,  әсемдік  әлемі 
көрінетін,  көкірегі  жақсылыққа  тола,  мейірімді,  білімі  біліктілікке  ұласқан 
ізденімпаз, елжанды, адамгершілігі жоғары адам болу керек.
 
Мұғалімқызметінің
  
ерекшелігі
  
көптеген
  
мамандықтар
  
секілді
  
педаг
огтың
      
қолында
      
өлшеуіш
      
немесе
         
басқаша
  
айтқанда
  
приборлар
 
 
жоқ.
  
Оның
  
ең 
басты
  
жұмысы 

оқыту
  
мен
  
тәрбиелеу
  
барысында
  
пайда
  
болған
  
қарым
-
қатынасты
  
басқару.
  
Мұғалім
  
көптеген
  
нақты
  
жағдайда 
қысқа
  
уақыттың
  
ішінде
  
ең
  
дұрыс
  
педагогикалық
  
шешімді
  
таба
  
білуі
  
тиіс,
 
 
ал 
мұның
  
өзі
  
әрқашан
  
күрделі.
  
Түптеп
  
келгенде,
  
қоғам 
мұғалімге
   
ерекше
  
жауапкершілік
  
жүктейді.
  
Мұғалімге
  
үйретуге
  
ең
  
көнгіш
  
кезіндегі
  
адам
  
сеніп
  
тапсырылады.
  
Мұғалім 
баланың
  
білімін,
  
икемділігін,
  
әдетін,
  
мұратын
  
және
  
өмірлік
  
мақсатын
  
қал
ыптастырады. /2/
 
Бүгінгі  таңда  кейбір  ұстаздардың  бойкүйездігі,  тіпті  өз  жұмысына 
немқұрайлы 
қарайтыны 
мұғалімнің 
қадір
-
қасиетіне 
көлеңке 
түсіруде.Күнделікті  күн  көрістің  қарекетімен  мамандықты  сан  мәрте 
ауыстырудың өзі ұстаз беделінің төмендеуіне әкеп соқтырып отыр.
 
Кейінгі  кездерде  ұстаз  беделіне  деген  көзқарастың  өзгеріп  кеткеніне 
себептер іздеу қиын емес.Бұлар мыналар:
 
-
“ұстаз болу үшін, ұстаз болып туу керек” деген қағидаға
 
жүгінсек, бұл мамандықты кездейсоқ адамның игеруі;
 
жоғары оқу орындарында шалағай білім алып, мектепке оралғанда
 
беретін  сабағын  өзі  де  толық  түсіне  алмай,  оның  үстіне  оқушыға 
жеткізе алмауы;
 
мектеп қабырғасы ұстаздардың шыңдалу объектісі екенін түсіне
 
алмайтын,  ізденудің  жолын  білмейтін,  сөйтіп  шәкіртті  өзінен 
алшақтатып, жұтаң қалып оқшауланатын ұстаздардың табылуы;
 
төл басылымдарға жазылу, одан оқып үйреніп, оқу

тәрбие жұмысына
 
пайдаланылатын ұстаздардың азаюы, яғни рухани азғындау;
 
мұғалім беделін көтеретін шешуші тұлға

ағартушы, әдіскер,
 
адамтанушы, адамгершілігі жоғары мектеп басшыларының азаюы;
 
қоғамдық орын, қалың жұртшылық пен мектеп арасындағы
 
байланыстың үзілуі;
 

10 
 
 
төл  оқулықтарды  оқыту
 
мақсатындағы  жаңа  педагогикалық 
технологияларды  ұстаздардың  меңгере  алмауы.  Бір  жақтылықтың, 
бір
 
сарындылықтың белең алуы;
 
ұстаз өз іс
-
тәжірибесін әріптестерімен бөліспеуі, баспасөз бетіне
 
жариялауға енжарлық танытуы;
 
ұстаздың әлеуметтік жағдайының көп мамандық иелерімен
 
салыстырғанда төмендігі;
 
ұстаздың атқарған еңбегін бағалау әр кезде тиісті бағасын беріп
 
отырудың өз дәрежесінде болмауы және т.б.
 
Енді 
  
“Неліктен
  
мұғалімдердің
  
басым
  
көпшілігі
  
өз 
білімдері
  
мен
  
кәсіби
  
шеберліктерін
  
жетілдіруге  мүлде
  
деп  айтпасақ  та, 
тиісті 
дәрежеде 
көңіл 
бөлмейді?” 
деген
  
сұраққа
  
жауап
  
іздестіріп
  
көргенде,
  
сұраққа
  
жауап
  
ретінде
  
мыналар
ды
  
келтіруге
  
болады:
 
-
жоғары оқу
  
орындарын
  
бітірушілердің
  
кәсіби
  
деңгейінің
  
төмендігі;
 
-
мектеп
  
оқушыларының
  
білімге
  
деген
  
құштарлығы
  
күрт
  
төмендеп, 
олардың
  
жаппай
  
оқымайтындығынан, оларға “екілік” қоймау және үлгерімдік 
көрсеткіштерді ұстану
  
талаптарынан
  
туындайтын
  
лажсыздық;
 

  
күнделікті
  
тұрмыс
-
тіршілік тауқыметінің қысымы;
 

  
мұғалімдердің
  
білім
  
мен
  
біліктілігін,
  
іскерлігі
  
мен 
кәсіби
  
шеберлігін
 
шыңдай
  
түсетін
  
арнайы
  
әдістемелік
  
және
  
өзге  оқу
  
құралдарының 
жоқтығы.
 
Дегенмен
  
мұғалімдердің
  
кәсіби
  
шеберліктерінің
  
шыңдалуына
  
кеде
ргі
  
болып
  
жүрген,
  
көп
  
сөзге
  
тиек  бола  бермейтін
  
өзге  таза  субъективті 
жақтары
  
да бар.
 
Мысалы:
  
ол
  
мұғалімнің
  
өз 
ісінің
  
соңғы
  
нәтижесі 

  
түлегінің
       
білімі 
мен
  
біліктілігінің
  
сапасына
  
жауапкершілігінің
  
жоқтығында.
  
Қазірге
  
дейін
  
ж
алпы
  
мектеп
  
болып
  
өздері
  
тәрбиелеген
  
түлектердің
  
білімдер  деңгейіне
 
жауапкершілігін 
сезіну, 
одан
  
тиісті
  
қорытындылар
  
жасау
  
дәрежесі
  
дұрыс
  
жолға
  
қойылмағанын 
атап
  
өту
  
қажет.
  
Жалпы
  
мектептердің
  
басым 
көпшілігінде
  
қалыптасқан
  
жағдай
  
мынадай:  5
-
9  сыныптарда,
  
яғни
  
орта 
буында,
  
негізінен,
   
кәсіби
  
шеберлігі
   
төмен,
  
іс

тәжірибесі
  
жеткілікті
  
дәрежеде
  
қалыптаса
  
қоймаған
  
жас  мамандар
  
дәріс 
беріп,
  
жоғары
  
сыныптарда
  
бұл
  
оқушылар
  
іс

тәжірибелері
  
молырақ,
  
кәсіби
  
шеберліктері
  
де
  
біршама
  
шыңдалған
  
мама
ндарға  өтеді.
  
Сөйтіп,
  
бұл  екі  топтағы
  
мамандардың
  
екеуіне
  
де 
түпкілікті
  
жауапкершіліктен  бас  тартуға
  
мүмкіншіліктер
  
жасалып  қойған. 
Егер
  
бұлардың алғашқылары тікелей
  
түлек
  
шығаруға
  
қатыспайтынын
  
алға 
тартса,
   
онда
  
екіншілері
  
қарамағына
  
білім
  
сапасы 
төмен 
оқушылардың
  
келгенін
  
арқау
  
етеді.
  
Ал
   
жауапкершілік
  
болмаған
  
жерде
  
е

11 
 
 
шбір
  
сапа
  
жөнінде
  
әңгіме
  
қозғаудың
  
өзі
  
мағынасыз,
   
бос
  
сөз
  
болатынын
 
 
ескеру
  
қажет.
 
Бүгінгі
  
күн
  
мұғалімдердің
  
атына
  
ата
-
аналар
  
тарапынан
  
әр
  
түрлі 
өкпе,
         
реніштер
          
айтылып
   
жатады. 
Көбіне
  
педагогтардың
  
біліктілігі
  
төмендігі,
  
шәкірттермен
  
арадағы
  
қарым
-
қатынасы,
          
оқыту
  
      
әдістерінің
           
көнерген
   
немесе 
дәстүрлі
  
түрлерінің
  
қолданылуы
  
тілге
  
тиек
  
болады.
   
Осындай
  
кемшілікте
р
  
қандай
  
себептерге
  
байланысты
  
орын
  
алып
  
отыр  деген
  
заңды
  
сауал 
туындайды.
 
Біріншіден,
  
қазіргі
  
педагогикалық
  
құрамның
  
басым
  
бөлігін
  40 
жастан
  
асқан
  
мұғалімдер
  
құрайды.
  
Бұл
  
жоғары
  
оқу
  
орындарын
  
бі
тірген
  
жастар
  
мектептегі
    
педагог
  
кадрлардың
  
қатарын
  
толықтыруға
  
асы
қпайтынын
  
білдіреді .
 
Екіншіден,
  
жоғары оқу
  
орындарындағы
  
оқыту
  
дәстүрлі
  
түрде
 
қалып 
отыр. 
Университеттер
  
мен
  
институттардың
  
білім 
беру
  
бағдарламасы
  
ондаған
  
жылдар
  
бойы
  
өзгертілмей
  
келді.
  
Бұдан
  
шығ
атын 
қорытынды:
  
тәжірибелі
  
ұстаздар
  
мен
  
жас
  
мұғалімдер
  
өз
  
мамандығына
  
қ
атысты
  
жеке
 
тұрғыдан
  
да,
  
кәсіби
  
тұрғыдан
  
да,
  
шамалары
  
бірдей
  
көрсеткішке 
ие
  
болып
  
отыр.
 
Осындай  келеңсіз  жағдайларды  болдырмау  үшін,  ұстаз  жан
-
жақты 
білімді,  тәрбиелі  болуы  керек.Ұстазды  көргенде  жеритін  шәкірт  емес,  оны 
көруге  асығатын  шәкірт  тәрбиелеу  керек.”Ұстаздың  төрт  құбыласы  тең” 
моделі толығынан іске асқанда ұстаз мәртебелі болады.”Қырық жыл мұғалім 
болсаң  да  қырық  бес  минуттық  сабағыңа  тиянақты  әзірлен”  деген  қағида 
соның айғағы./3/
 
Қазіргі
  
заманның
  
мұғаліміне
  
қойылатын
  
талаптар:
 
біріншіден, 
мұғалім
  
жеке
  
көзқарасы
  
бар
  
және
  
соны
  
қорғай
  
білетін
  
жігерлі
  
тұлға
  
жән
е
  
маман
  
иесі
  
болу
  
керек;
 
екіншіден, 
мұғалімнің
  
педагогикалық
  
ойлау
  
қабілеті
  
ғылыми
  
түрде
  
қалыптасуы
  
тиіс;
 
үшіншіден, 
мұғалім
  
білім
  
негіздерін
  
өз
  
бетінше
  
оқып,
  
үйренуге,
  
оқушыны
  
баулауға
  
м
індетті;
 
төртіншіден, 
мұғалім

педагогикалық
  
үрдісте
  
баламен
       
ынтымақтаса
  
қызмет
  
ету
  
керек;
 
бесіншіден,  педагог
  
әр
  
уақытта
  
өз
  
білімін
  
толықтырып, 
шығармашылығын
  
арттырып
  
отыруға
  
міндетті
  
немесе
  
француз
  
педагогі 
Жубер
  
айтқандай
  
“оқыту
  
деген
  
екі
  
есе
  
оқу”
 
Қорыта
  
айтқанда,
  
мұғалімнің
  
басты
  
қызметі
  
жаңа
  
қоғамға
  
сай
  
білі
мді,
  
көкірегі
  
ояу,  тәрбиелі,
   
әр
   
уақытта
 
еліне
 
қызмет    ететі
 
оңды
 
солын
  
білетін
  
жақсы
  
азамат
  
қалыптастыру.Ал,
  
мұғалімнің
  
негізгі
  
міндеті
  

12 
 
 
қазіргі
  
кездегі
  
жаңа
  
оқыту
  
мен
  
тәрбиелеу
   
технологияларын
  
меңгеріп,
  
өз
 
 
кәсібін
  
әрі
  
қарай
  
дамыту.
 
Сондықтан  да
 
жас
   
педагогке
 
жемісті
  
еңбек
 
ете
  
алатын,
  
өзінің
  
қабілеттері
  
мен
  
мүмкіндіктерін
  
жүзеге
  
асыратын
  
жағдайлар
  
туғызу
  
қажет.
  
Жас
  
мамандардың
  
тіршілігін,
   
еңбегі
  
мен
  
жоғары
  
оқу
  
орындарынан
  
кейінгі
  
кәсіптік
  
білім
  
алуын
  
мақсатқа
  
бағыттап
  
ұйымдастыру керек.
 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал