Облыстық ҚОғАМдЫҚ-саяси газеТжүктеу 0.74 Mb.

бет5/8
Дата09.01.2017
өлшемі0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.  Мемлекеттiк  қызмет  көрсету  процесінде  көрсеті-

летін  қызметті  берушiнiң  құрылымдық  бөлiмшелерiнiң 

(қызметкерлерiнiң) өзара iс-қимыл тәртiбiн сипаттау

6.  Мемлекеттiк  қызмет  көрсету  процесiне  қатысатын 

құрылымдық бөлiмшелердiң (қызметкерлердің) тiзбесi: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы; 

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы;

4) сараптамалық комиссия.

7.  Әрбiр  рәсiмнiң  (iс-қимылдың)  ұзақтығын  көрсете  оты-

рып,құрылымдық бөлімшелер арасындағы озара іс-қимылдың 

реттілігін  сипаттау  «Бiрегей,  элиталық  тұқым,  бiрiншi,  екiншi 

және  үшiншi  көбейтілген  тұқым  өндiрушiлердi  және  тұқым 

өткiзушiлердi  аттестаттау»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет 

регламенттің  (будан  әрі  -  регламент)  1  қосымшасына  сәйкес 

блок-схемада көрсетілген.4.  Мемлекеттiк  қызмет  көрсету  процесінде  халыққа 

қызмет  көрсету  орталығымен  және  (немесе)  өзге  де 

көрсетілетін  қызметті  берушілерімен  өзара  іс  -қимыл 

тәртібін,  сондай-ақ  ақпараттық  жүйелердi  пайдалану 

тәртiбiн сипаттау

8.  Портал  арқылы  мемлекеттік  қызмет  көрсету  кезін-

де  көрсетілетін  қызметті  алушының  жүгіну  тәртібі  мен 

рәсімдерінің (іс-қимылдарының) реттілігін сипаттау:

1)  көрсетілетін  қызметті  алушы  компьютерінің  интер-

нет-браузерінде  сақталатын  ЭЦҚ  тіркеу  куәлігінің  көмегімен 

порталға  тіркелуді  жүзеге  асырады  (порталда  тіркелмеген 

көрсетілетін қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады);

2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің 

интернет-браузеріне  ЭЦҚ  тіркеу  куәлігі  бекітілуі,  мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушының 

порталға парольді енгізу процесі (авторизациялау процесі); 

3) 1-шарт – тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы 

мәліметтердің дұрыстығы жеке сәйкестендіру нөмірінің (бұдан 

әрі - ЖСН) және (немесе) бизнес сәйкестендіру нөмірінің (бұдан 

әрі – БСН) логині мен паролі арқылы порталда тексерілуі; 

4)  2-процесс  –  көрсетілетін  қызметті  алушының 

мәліметтерінде  кемшіліктердің  болуына  байланысты  пор-

талда  авторизациялаудан  бас  тарту  туралы  хабарлама 

қалыптастырылуы;

5)  3-процесс  –  көрсетілетін  қызметті  алушының  осы  рег-

ламентте  көрсетілген  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметті 

таңдауы,мемлекеттік  көрсетілетін  қызметті  көрсету  үшін 

экранға сұраныстың нысаны шығуы және көрсетілетін қызметті 

алушы нысанды оның құрылымы мен үлгілік талаптарын еске-

ре отырып толтыруы (мәліметтерді енгізеді), сұрау салу ныса-

нына қажетті құжаттарды электрондық түрде жалғауы;

6)  4-процесс  –  сұранысты  куәландыру  (қол  қою)  үшін 

көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдауы;

7)  2-шарт  –  порталда  ЭЦҚ  тіркеу  куәлігінің  қолданылу 

мерзімі  және  қайтарып  алынған  (күші  жойылған)  тіркеу 

куәліктерінің  тізімінде  жоқтығы,  сондай-ақ  бірдейлендіру 

мәліметтерінің  сұраныста  көрсетілген  ЖСН  немесе  БСН,  ЭЦҚ 

тіркеу  куәлігінде  көрсетілген  ЖСН  немесе  БСН  арасындағы 

сәйкестігі тексерілуі;

8)  5-процесс  –  көрсетілетін  қызметті  алушының  ЭЦҚ 

түпнұсқалығының  расталмауына  байланысты  сұратылып 

отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тарту жөнінде 

хабарлама қалыптастырылуы;

9) 6-процесс – мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге 

арналған  сұрау  салудың  толтырылған  нысаны  (енгізілген 

мәліметтер)  көрсетілетін  қызметті  алушының  ЭЦҚ  арқылы 

куәландырылуы (қол қойылуды);

10)  7-процесс  –  электрондық  құжатты  (көрсетілетін 

қызметті алушының сұранысын) «Е-лицензиялау» мемлекеттік 

деректер  қорының  ақпараттық  жүйесінде  (бұдан  әрі  –  «Е-ли-

цензиялау» МДҚ АЖ) тіркеу және «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-да 

сұранысты өңдеуі;

11)  3-шарт  –  аттестаттау  туралы  куәлікті  беру  үшін 

көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының 

талаптар мен негіздемелерге сәйкестігін тексеруі

12) 8-процесс – «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-да көрсетілетін 

қызметті  алушының  мәліметтерінде  кемшіліктердің  болуына 

байланысты  сұратылған  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтен 

бас тарту туралы хабарлама қалыптастырылады;

13)  9-процесс  –  көрсетілетін  қызметті  алушы  портал-

да  қалыптастырылған  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтің 

нәтижесін  (электрондық  аттестаттау  туралы  куәлікті)  алуы. 

Электрондық құжат көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ пай-

далана отырып қалыптастырылады.

9. Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 

ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің толық сипаттама-

сы осы регламенттiң 2-қосымшасында көрсетілген.

10.  Көрсетілетін  қызметті  беруші  арқылы  мемлекеттік 

қызмет  көрсету  кезінде  жүгіну  тәртібі  мен  рәсімдердің  (іс-

қимылдардың) кезектілігін сипаттау:

1)  1-процесс  –  көрсетілетін  қызметті  берушінің  маманы 

мемлекеттік қызметті көрсету үшін «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-

ға логин мен пароль енгізуі (авторизациялау процесі);

2) 1-шарт – «Е-лицензиялау» МДБ АЖ-де логин және пароль 

арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті берушінің маманы ту-

ралы мәліметтердің дұрыстығы тексерілуі;

3)  2-процесс  –  көрсетілетін  қызметті  беруші  маманының 

мәліметтерінде  кемшіліктердің  болуына  байланысты  «Е-ли-

цензиялау»  МДБ  АЖ-де  авторизациялаудан  бас  тарту  туралы 

хабарлама қалыптастырылуы;

4)  3-процесс  –  көрсетілетін  қызметті  берушінің  мама-

ны  осы  регламентте  көрсетілген  мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметті  таңдауы,  экранға  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет 


ҚАулы-ҚАРАР

Сенбі,  9 тамыз 2014 жыл

11

oral_oniri@inbox.ruкөрсетуге  арналған  сұраныс  нысаны  шығуы  және  көрсетілетін 

қызметті  берушінің  маманы  көрсетілетін  қызметті  алушының 

мәліметтерін енгізуі;

5) 4-процесс –электрондық үкімет шлюзі (бұдан әрі - ЭҮШ) 

арқылы  жеке  тұлғалардың  мемлекеттік  деректер  қорына 

(бұдан әрі – ЖТ МДҚ) немесе заңды тұлғалардың мемлекеттік 

деректер  қорына  (бұдан  әрі  -  ЗТ  МДҚ)  көрсетілетін  қызметті 

алушының мәліметтері туралы сұрау жолдануы;

6) 2-шарт – ЖТ МДҚ және ЗТ МДҚ-да көрсетілетін қызметті 

алушының мәліметтерінің болуы тексерілуі;

7)  5-процесс  –  ЗТ  МДҚ  және  ЖТ  МДҚ-да  көрсетілетін 

қызметті  алушының  мәліметтерінің  болмауына  байланыс-

ты  мәлімет  алу  мүмкіндігінің  жоқтығы  туралы  хабарлама 

қалыптастырылуы;

8)  6-процесс  –  сұрау  салу  нысаны  қағаз  түріндегі 

құжаттардың  болуы  туралы  бөлігінде  толтырылуы  және 

көрсетілетін  қызметті  берушінің  маманының  көрсетілетін 

қызметті алушы ұсынған қажетті құжаттарды сканерлеуі және 

оларды сұрау салу нысанына жалғауы;

9) 7-процесс – «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-да сұранысты тір-

кеу және «Е-лицензиялау» МДБ АЖ-да қызметті өңдеу;

10)  3-шарт  –  аттестаттау  туралы  куәлікті  беру  үшін 

көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының 

талаптарға және негіздемелерге сәйкестігін тексереді;

11) 8-процесс – «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-да көрсетілетін 

қызметті  алушының  мәліметтерінде  кемшіліктердің  болуына 

байланысты  сұратылған  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтен 

бас тарту туралы хабарлама қалыптастырылуы;

12) 9-процесс – көрсетілетін қызметті алушы «Е-лицензия-

лау»  МДҚ  АЖ-де  қалыптастырылған  мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметтің нәтижесін (электрондық аттестаттау туралы куәлікті) 

алуы. Электрондық құжат көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ 

пайдалана отырып қалыптастырылады.

11.  Көрсетілетін  қызметті  беруші  арқылы  мемлекеттiк 

қызмет  көрсету  процесiнде  ақпараттық  жүйелердi  пай-

далану  тәртiбiнің  толық  сипаттамасы  осы  регламенттiң  3-

қосымшасында көрсетілген.

12.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінде  рәсімдердің 

(іс-қимылдардың)  реттілігін,  көрсетілетін  қызметті  берушінің 

құрылымдық  бөлімшелерінің  (қызметкерлерінің)  өзара 

іс-қимылдарының  толық  сипаттамасы  осы  регламенттің  4-

қосымшасына  сәйкес  мемлекеттік  қызмет  көрсетудің  бизнес-

процестерінің анықтамалығында көрсетіледі.

13.  Мемлекеттік  қызметті  көрсету  мәселелері  бойын-

ша  көрсетілген  қызметті  берушінің,  ХҚО-ның  және  (неме-

се)  олардың  қызметкерлерінің  шешімдеріне,  әрекетіне 

(әрекетсіздігіне)  шағымдану  стандарттың  3-бөліміне  сәйкес 

жүзеге асырылады.

«Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген  тұқым өндірушілерді және тұқым өткізушілерді аттестат-

тау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

1-қосымша

Әрбiр рәсiмнiң (iс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып құрылымдық бөлімшелер арасындағы өзара iс-қимылдың 

реттiлiгiн сипаттау блок-схемасы

Көрсетілетін қызметті берушінің басшы-

сы 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін 

қызметті  алушының құжаттарын 

қарайды, көрсетілетін қызметті 

берушінің жауапты орындаушысын 

анықтайды, мемлекеттік қызмет көрсету 

үшін  құжаттарды көрсетілетін қызметті 

берушінің  жауапты орындаушысына 

жолдайды     

Көрсетілетін қызметті берушінің 

жауапты орындаушысы 1 (бір) жұмыс 

күні ішінде келіп түскен құжаттарды 

қарайды, құжаттардың толықтығын 

тексереді, құжаттарды сараптамалық 

комиссияның қарауына береді немесе 

көрсетілетін қызметті алушыға бас тар-

ту туралы дәлелді жауапты ресімдейді

Сараптамалық комиссия 15 (он 

бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған 

құжаттарды зерттейді, орнына 

бару арқылы көрсетілетін қызметті 

алушының қойылған талаптарға 

сәйкестік дәрежесін анықтайды, тексе-

ру актісін жасайды, комиссия шешімін 

хаттама түрінде ресімдейді

Көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе маманы көрсетілетін 

қызметті алушы қажетті құжаттарды 

ұсынған сәттен бастап 30 (отыз) 

минут ішінде қабылдауды және 

тіркеу журналында тіркеуді жүзеге 

асырады, құжаттарды көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына 

бұрыштама коюға  жолдайды

Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 

маманы 30 (отыз) минут 

ішінде көрсетілетін 

қызметті алушыға 

аттестаттау туралы 

куәлікті немесе бас 

тарту туралы дәлелді 

жауапты береді 

Көрсетілетін 

қызметті берушінің 

басшысы 1(бір) 

жұмыс күні ішінде 

аттестаттау туралы 

куәлікке немесе 

бас тарту туралы 

дәлелді жауапқа қол 

қояды

Көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 

көрсетілетін қызметті алушыға  

1 (бір) жұмыс күні ішінде аттес-

таттау туралы куәлікті немесе 

бас тарту туралы дәлелді жауап-

ты ресімдейді, көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына 

қол коюға жолдайды

Көрсетілетін қызметті алушы

«Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді және  тұқым өткізушілерді аттестат-

тау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

 2-қосымшаПортал арқылы мемлекеттiк қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелердi пайдалану тәртiбi

«Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді және  тұқым өткізушілерді аттестат-

тау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

 3-қосымшаКөрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттiк қызмет көрсету 

процесінде ақпараттық жүйелердi пайдалану тәртiбi

«Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және

 үшінші көбейтілген тұқым  өндірушілерді және 

 тұқым өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттік

 көрсетілетін қызмет регламентіне 

 4-қосымша«Бірегей,элиталық тұқым, бірінші,екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді және тұқым өткізушілерді 

аттестаттау» мемлекеттік қызмет көрсетудің  бизнес-процестерінің анықтамалығы

- мемлекеттік қызмет кқрсетудің басталуы немесе 

аякталуы;

- таңдау нұсқасы;

- көрсетілетін қызметті алушының және көрсетілетін 

қызметті берушінің  құрылымдылық-функционалдық 

бірліктерінің рәсімдерінің (іс-қимылдарының) атауы ;

- келесі рәсімге (іс-қимылға) өту.Батыс  Қазақстан  облысы  әкімдігінің  қаулысы

23 маусым  2014  жыл             №163             Орал қаласы

БҚО әділет департаментінде

 18.07.2014 жылы №3590 болып тіркелді

Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға, жер қойнауын пайдалануға 

құқық беру келісімшарттарын жасасу және тіркеу бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

«Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі  басқару  туралы»  2001  жылғы  23  қаңтардағы, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңдарын басшылыққа ала 

отырып, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Қоса беріліп отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттері бекітілсін:

1) «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалануға келісімшарт жа-

сасу»;


2) «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалануға, жер қойнауын 

пайдалануға құқық беру келісімшарттарын тіркеу».

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары А.К.Өтеғұловқа жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.Облыс әкімі                         Н. НОҒАЕВ

2014 жылғы 23 маусымдағы №163 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

қаулысымен бекітілген«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты 

құрылыстарын салу және (немесе) пайдалануға келісім-

шарт жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты 

құрылыстарын салу және (немесе) пайдалануға келісімшарт жа-

сасу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі - мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет).

Мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  Батыс  Қазақстан  облы-

сы,  Орал  қаласы,  Дамбы  тұйығы  көшесі,  5/1  үй  мекенжайын-

да  орналасқан,  телефон:  8  (7112)  50-92-70,  «Батыс  Қазақстан 

облысының  табиғи  ресурстар  және  табиғат  пайдалануды 

реттеу  басқармасы»  мемлекеттік  мекемесімен  (бұдан  әрі 

–  көрсетілетін  қызметті  беруші)  жеке  және  заңды  тұлғаларға 

(бұдан  әрі  –  көрсетілетін  қызметті  алушы)  «Геология  және  су 

ресурстарын  пайдалану  саласындағы  мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметтер  стандарттарын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республи-

касы  Үкіметінің  2014  жылғы  26  ақпандағы  №153  қаулысымен 

бекітілген «Барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты 

құрылыстарын  салуға  және  (немесе)  пайдалануға  келісімшарт-

тар жасасу» мемлекеттік қызмет стандарты (бұдан әрі - Стандарт) 

негізінде көрсетіледі. 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі - барлаумен 

немесе  өндірумен  байланысты  емес  жерасты  құрылыстарын 

салу және (немесе) пайдалануға келісімшарт (бұдан әрі – келісім-

шарт), немесе қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жа-

уап (бұдан әрі – бас тарту туралы дәлелді жауап).

2.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінде  көрсеті-

летін  қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібін сипаттау

4.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  бойынша  рәсімді  (іс  - 

қимылды) бастауға негіздеме еркін нысандағы өтініш болып та-

былады. 


5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін 

әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  кеңсе  қызметкері 

көрсетілетін  қызметті  алушыдан  Стандарттың  9-тармағында 

көрсетілген  қажетті  құжаттар  (бұдан  әрі  –  құжаттар)  түскен 

сәттен бастап он бес минут ішінде оларды кіріс құжаттарын тір-

кеу  журналына  тіркейді  және  көрсетілетін  қызметті  берушінің 

басшысына қарауға береді;

2)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  басшысы  екі  күнтізбелік 

күн ішінде көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарайды 

және  мемлекеттік  көрсетілетін  қызметті  көрсету  үшін  көрсетілетін 

қызметті берушінің жауапты орындаушысын анықтайды;

3)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  орындаушысы 

он  күнтізбелік  күн  ішінде  құжаттарды  қарайды,  құжаттардың 

толықтығына тексеру жүргізеді, келісімшартты немесе бас тарту 

туралы дәлелді жауапты дайындайды;

4)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  басшысы  екі  күнтізбелік 

күн  ішінде  келісімшартты  немесе  бас  тарту  туралы  дәлелді  жа-

уапты қарайды және қол қояды;

5)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  орындаушысы 

он бес минут ішінде жасалынған келісімшартты немесе бас тарту 

туралы дәлелді жауапты көрсетілетін қызметті алушыға береді.

6.  Келесі  рәсімді  (іс-қимылды)  орындауды  бастау  үшін  не-

гіздеме  болатын  мемлекеттік  қызметті  көрсету  рәсімінің  (іс-

қимылдың) нәтижесі:

1)  көрсетілетін  қызметті  алушыдан  құжаттарды  қабылдау 

және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына беру;

2)  көрсетілетін  қызметті  беруші  басшысының  құжаттарды 

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына жол-

дауы; 


3)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  орындаушы-

сының келісімшартты немесе бас тарту туралы дәлелді жауапты 

әзірлеуі;

4) көрсетілетін қызметті беруші басшысының келісімшартқа 

немесе бас тарту туралы дәлелді жауапқа қол қоюы;

5)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  орындау-

шысының 

көрсетілетін 

қызметті 

алушыға 


мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет нәтижесін беруі.3.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінде  көрсе-

тілетін  қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібін сипаттау

7.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесіне  қатысатын  көр-

сетілетін  қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы; 

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы.

8.  Әрбір  рәсімнің  (іс-қимылдың)  ұзақтығын  көрсете  оты-

рып,  құрылымдық  бөлімшелер  (қызметкерлер)  арасындағы 

рәсімдердің  (іс-қимылдардың)  реттілігін  сипаттаудың  блок-схе-

масы «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты 

құрылыстарын салу және (немесе) пайдалануға келісімшарт жа-

сасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінің (бұдан әрі 

- Регламент) 1 - қосымшасында көрсетілген.

9.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінде  көрсетілетін 

қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің  (қызметкер-

лерінің)  рәсімдері  (іс  –  қимылдары)  реттілігін  сипаттау  осы 

Регламенттің 2 - қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көр-

сетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

10.  Мемлекеттік  қызметті  көрсету  мәселелері  бойынша 

көрсетілетін  қызметті  берушінің  және  (немесе)  олардың  лау-

азымды  адамдарының  шешімдеріне,  әрекетіне  (әрекетсізді- 

гіне) шағымдану Стандарттың 3 - бөліміне сәйкес жүзеге асыры-

лады.


ҚАулы-ҚАРАР

Сенбі,  9 тамыз 2014 жыл

12

oral_oniri@inbox.ru«Барлаумен немесе өндірумен  байланысты 

емес жерасты құрылыстарын салу және

(немесе) пайдалануға келісімшарт жасасу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 1-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің  құрылымдық бөлімшелері 

(қызметкерлері) арасындағы рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттаудың блок-схемасы

Көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 

орындаушысы он күнтізбелік күн ішінде құжаттарды 

қарайды, құжаттардың толықтығына тексеру 

жүргізеді, келісімшартты немесе бас тарту туралы 

дәлелді жауапты дайындайды

Көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысы екі 

күнтізбелік күн ішінде  келісім-

шартты немесе бас тарту тура-

лы дәлелді жауапты қарайды 

және қол қояды

Көрсетілетін қызметті 

берушінің жауапты орындаушы-

сы он бес минут ішінде жасалынған 

келісімшартты немесе бас тарту 

туралы дәлелді жауапты көрсетілетін 

қызметті алушыға береді

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы екі күнтізбелік күн 

ішінде көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарайды және 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті 

берушінің жауапты орындаушысын анықтайды

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін 

қызметті алушыдан қажетті құжаттар түскен сәттен бастап он бес ми-

нут ішінде оларды кіріс құжаттарын тіркеу журналына тіркейді және 

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қарауға  береді

Көрсетілетін қызметті алушы

2014 жылғы 23 маусымдағы  №163

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

қаулысымен бекітілген«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты 

құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға, жер 

қойнауын пайдалануға құқық беру келісімшарттарын 

тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1.  «Барлаумен  немесе  өндірумен  байланысты  емес  жер-

асты  құрылыстарын  салуға  және  (немесе)  пайдалануға,  жер 

қойнауын  пайдалануға  құқық  беру  келісімшарттарын  тіркеу» 

мемлекеттік  көрсетілетін  қызметі  (бұдан  әрі  –  мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет).

Мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  Батыс  Қазақстан  облы-

сы,  Орал  қаласы,  Дамбы  тұйығы  көшесі,  5/1-үй  мекенжайын-

да  орналасқан,  телефон:  8(7112)  50-92-70,  «Батыс  Қазақстан 

облысының  табиғи  ресурстар  және  табиғат  пайдалануды 

реттеу  басқармасы»  мемлекеттік  мекемесімен  (бұдан  әрі  –  

көрсетілетін  қызметті  беруші)  жеке  және  заңды  тұлғаларға 

(бұдан  әрі  –  көрсетілетін  қызметті  алушы)  «Геология  және  су 

ресурстарын  пайдалану  саласындағы  мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметтер  стандарттарын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республи-

касы  Үкіметінің  2014  жылғы  26  ақпандағы  №153  қаулысымен 

бекітілген  «Жер  қойнауын  пайдалану  құқығын  беруге,  барлауға 

немесе  өндіруге  байланысты  емес  жерасты  құрылыстарын 

салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттарды 

тіркеу» мемлекеттік қызмет стандарты (бұдан әрі – Стандарт) 

негізінде көрсетіледі.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: қағаз түрінде.

3.  Мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  нәтижесі  –  жер 

қойнауын  пайдалану  құқығын  беруге,  барлауға  немесе  өнді-

руге  байланысты  емес  жерасты  құрылыстарын  салуға  және 

(немесе)  пайдалануға  арналған  келісімшарттарды  мемлекет-

тік тіркеу актісі (бұдан әрі – акт) немесе мемлекеттік қызметті 

көрсетуден  бас  тарту  туралы  дәлелді  жауап  (бұдан  әрі  –  бас 

тарту туралы дәлелді жауап).1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал