Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТжүктеу 395.5 Kb.

бет2/4
Дата09.01.2017
өлшемі395.5 Kb.
1   2   3   4

Бейсенбі күні Қазақстан 

халқы ассамблеясының 

жылын Батыс Қазақстан 

облысында атап өту туралы 

брифинг ұ­йымдастырылды.

Брифингке 

облыс 

әкімінің орынбасары  Бақтияр  Мәкен,  ше­

шен­ингуш  мәдени­ағарту  қоға­

мының төрағасы Данильбек Сара­

тов,  татар  мәдени  орталығының 

төрайымы Альфия Лежнина, орыс 

мәдени  орталығының  төрағасы 

Сергей Погодин, М. Өтемісов атын­

дағы  БҚМУ­дың  ректоры,  облыс 

ассамблеясы жанындағы ғылыми­

сарапшылық  кеңесінің  жетекшісі 

Асхат Иманғалиев және БАҚ өкіл­

дері қатысты.

­  Бүгін  Қазақстан  халқы  Ассам­

блеясының  жылын  өткізуге  бай­

ланысты облыста өтетін шаралар­

ды  таныстыру  мақсатында  бас 

қосып  отырмыз.  Өтетін  шаралар 

негізінен  ұлттық  іс­шаралар  жос-

парына сәйкестендіріліп жасалды. 

Жоспарлы  түрде  өтетін  шаралар 

барынша  бүкіл  облыс  жұртшылы­

ғын  қатысуға  жұмылдыру,  Елба­

сымыз  Нұрсұлтан  Назарбаевтың 

бейбітшілік  пен  келісім  идеясы­

ның  маңыздылығын  әрбір  отан­

дасымыздың  жан­жүрегімен  сезі­ 

нуіне,  этносаралық  тағаттылық 

пен  қоғамдық  келісімнің,  дос­

тық  пен  қазақстандық  бірегей­

ліктің  қалыптасуына,  нығаюына 

өзіндік  үлесін  іс  жүзінде  көрсете 

білудегі  белсенділігін  арттыруға 

бағытталған.

Тұжырымдамада  «Менің  елім  ­  

Мәңгілік  ел»  идеясын  басты  ба­

ғыт  етіп  ұстап,  Ассамблея  жылы 

Тәуелсіз  Қазақстанның  бейбіт­

шілік  және  келісім  саясатының, 

халқымыздың  жарасымды  ын­

тымағы  мен  берекелі  бірлігінің 

арқасында  қол  жеткізген  жеміс­

тердің  жылы  екендігін  айқындау. 

Өткізілетін  шараларға  елді  ме­

Нақты  шаралар 

белгіленді

кендер  тұрғындарын  барынша 

түгел  қамту  негізгі  талап  болып 

отыр.


Бекітілген  жоспарға  сай  об-

лыс бойынша 4 бөлімнен тұратын 

94  шара  өткізілуі  жоспарланды. 

Соның  ішінде  Ұлы  Жеңістің  70 

жылдығы,  Конституциямыздың  20 

жылдығы және Қазақ хандығы құ­

рылуының  550  жылдығына  орай 

ұйымдастырылатын іс­шаралар да 

қамтылған.

Жоспарлы  шаралардың  баста-

масы  6  ақпан  күні  Астана  уақыты 

бойынша  сағат  11.00­де  синхрон-

ды түрде өткізіледі. Оған 12 аудан 

мен  148  ауылдық  округ  бойынша 

16  мыңнан  астам  адам  қатысады 

деп  жоспарлап  отырмыз.  Осы 

күннен  бастау  алатын  жобалар 

мен байқаулардың ең маңыздысы 

«Бейбітшілік  пен  келісімнің  жол 

картасы» мегажобасы болмақ. 

Мегажобаның  бірінші  кезеңі 

–  жоғары  оқу  орындары,  ірі 

кәсіпорын  және  ауылдық  округ-

тер арасында өтсе, екінші кезеңін 

облыстың  12  аудандарында  өту 

жоспарлануда.  Бұл  жоба  аясын-

да  әр  ауданда  «Қазақстан  халқы 

Ассамблеясының  20  жылдығына 

20 қайырымды іс» атты әлеуметтік 

жұмыстар белгіленіп отыр.

Ассамблея  жылын  өткізудегі 

негізгі  мақсат  облыс  жұртшылы­

ғына бірлік, бейбітшілік, қоғамдық 

келісім  сияқты  басты  құндылық­

тарды  насихаттауды  қамтамасыз 

ету,  ­  деді  облыс  әкімінің  орын-

басары  Бақтияр  Мәкен  сөйлеген 

сөзінде.


Брифингте  сөз  алғандар  ме-

рейлі  жылдағы  маңызды  іс­шара-

ларды  жоғары  дәрежеде  өткізуге 

үлестерін  қосатындықтарын  айт­

ты.  Брифингке  қатысушылар  жур­

налистердің  сауалдарына  жауап 

берді.

Нұрбек ОРазаев,

«Орал өңірі»

Таяуда м. Өтемісов 

атындағы БҚму-да БҚО 

ҚХа жанындағы ғылыми-

сарапш­ылық кеңестің 

(ғСк) кезекті отырысы өтті. 

жиында кеңестің өткен 

жылы атқарған жұ­мыстары 

қорытындыланып, алдағы 

міндеттер сараланды. 

Алғаш  сөз  алған  кеңес  жетек­

шісінің  орынбасары  Олег  Юров­

тың  айтуынша,  ҒСК­ның  негізгі 

жұмысы  мемлекеттік  саясатты 

жүзеге  асыру  процесінде  ғылы­

ми­зерттеу  және  ақпараттық­тал-

дамалы  ресурстарды  қолдануға 

бағытталады.  Соның  негізінде 

бұл  кеңес  БҚО  ҚХА­ның  барлық 

ұйымдастыру  жұмыстарына  бел-

сенді  араласып,  қажетті  ғылыми, 

әдістемелік материалдармен қам­

тамасыз  етіп  келеді.  Сондай­ақ 

ҚХА  мен  жоғары  және  орта  оқу 

орындары арасындағы тығыз бай-

ланыс  орнату  мәселесін  көтерді. 

Бұл бастаманы БҚМУ­дың ғылыми 

кеңесі  құптап,  ғылыми­зерттеу 

жобаларына  оқу  орындарының 

ғалымдарын  тарту,  әлеуметтік  ба­

қылаулар  жүргізу,  мемлекеттік  әр 

түрлі  бастамаларды  қолдау  шара­

ларын  ұйымдастыру  туралы  ше­ 

 шім  қабылданған.  Нәтижесінде 

бірнеше  авторлар  ұжымы  өңі­

ріміздегі  этностарды  зерттеу  ту-

ралы  жоба  дайындады.  Сонымен 

қатар  жастар  мәселесі  де  ҒСК­

ның  назарынан  тыс  қалмайды. 

Оның  дәлелі  студент  жастар  ара­

сында этникааралық және дінара­

лық  жағдаяттарға  мониторинг 

жүргізілді.  Оған  500­дей  респон­

дент  қатысып,  қорытындысы  бо­

йынша  білім  беру  орындарында 

патриоттық тәрбиені тиімді ұйым­

дастыруға  ұсыныстар  жасалды. 

Аталған  жұмыстарды  жүзеге  асы­

ру  үшін  жобаларды  қаржыланды­

ру  мәселесі  қаралды.  Соған  орай 

БҚМУ­да  қоғамдық  ұйымдар  құ­

рылып,  облыстық  ішкі  саясат  бас­

қармасы  арқылы  тендерлерге  қа­

тысты. 

Одан  әрі  кеңес  мүшесі,  тарих ғылымдарының  кандидаты  Захот 

Мұхлисова  БҚМУ­дағы  қоғамдық 

ұйымның  құрамына  кіретін  ұжым 

қызметкерлерінің  атқарған  бірқа­

тар  жобаларын  атап  өтті.  Соның 

ішінде  «Дінтану  –  уақыт  талабы», 

«Әлеуметтік  желі  –  қоғамдық 

ұйымдар  мен  билікті  байланыс­

тырушы»,  «Орал  қаласының  өзек­

ті  мәселелері»  т.б.  тақырыбында 

облыс  тұрғындары  арасында  түр­

лі  шаралар  өткізгенін  жеткізді.  

Сондай­ақ  Захот  Көшкенбайқызы 

қазіргі  таңда  «Самара  облысы  қа­

зақтарының  тарихы»  және  «Қа­ 

зақстан  халқы  Ассамблеясының 

Батыс  Қазақстан  облысындағы  тұ­ 

рақтылықтың  дамуына  қосқан 

үлесі»  атты  монографиялар  жо­

басы  дайын  екендігіне  тоқтал­ 

ды.  

Бірлескен  жұмыстың  тағы  бір жетістігі – аталған оқу орнында ҚХА  

кафедрасының  ашылуы.  Қазір  ка­ 

федра  жұмысқа  кірісіп  кетті.  Де-

генмен мамандар оны білікті кадр­

лармен қамтамасыз ету керектігін 

алға  тартты.  Кеңес  жетекшісі,  осы 

оқу  орны  ректоры  Асхат  Иман­

ғалиев елдің бірлігі, халықтар ара­

сындағы  достық  пен  жастарды 

патриоттық рухта тәрбиелеу бағы­

тындағы жұмыстарға университет 

ұжымы әрқашан үлес қосатынына 

сенім білдірді.   

Ғалымдар  Ассамблеямен  белсенді  байланыста

БҚО  ҚХА  хатшылығының  бас­

шысы  Ғайса  Қапақов  биылғы 

жылдың аса маңызды тарихи оқи­

ғаларға  толы  екендігін  айта  ке­ 

 ліп, Қазақстан халқы Ассамблеясы 

жылын  өткізу  жоспарымен  бөліс­

ті. Соған орай кеңестің алдына да 

бірқатар тапсырмалар қойды.

Жиын  соңында  кеңестің  алда­

ғы  жұмыс  жоспары  ұсынылып, 

бекітілді. Бұл жылы да игі бастама­ 

лар  жалғасын  тауып,  ғалымдар 

БҚО  ҚХА­мен  белсенді  жұмыс  жа­

сай бермек.ақмоншақ ЖҰМаева,

«Орал өңірі»

Суретті түсірген 

Темірболат ТОҚМаМбеТОв

Нақты  шаралар 

белгіленді

Сенбі,  24  қаңтар 2015 жыл

oral_oniri@inbox.ru

5

Дүниежүзілік  денсаулық  сақ­тау  ұйымының  зерттеулеріне 

сүйенсек,  спирт  ішімдіктерін  тұ­

тыну  деңгейі  жөніндегі  рейтинг­

те  Қазақстан  188  елдің  арасынан 

34­орынға  шыққан.  Соның  нә­

тижесінде  еліміз  Орталық  Азия 

аймағында  арақ­шарап  ішуден 

көш  басында  келеді.  Осындай 

келеңсіз  жағдайды  елеп­екше­

ген  Елбасы  Үкіметке  тапсырма 

беріп,  «Этил  спирті  мен  алкоголь 

өнімінің  өндірілуін  және  айналы-

мын  мемлекеттік  реттеу  туралы» 

Заңға  өзгерістер  енгізілді.  Атал-

мыш  заңға  енгізілген  өзгерістер­

ге  сәйкес,  елімізде  2015  жылдың 

1  қаңтарынан  бастап  көтерме 

және  бөлшек  саудада  алкоголь 

өнімін  сатуды  жүзеге  асыратын 

тұлғаларға  жыл  сайын  лицензия­

лық  алымның  шамасын  белгілеу 

тәртібі  енгізілген  болатын.  Облыс 

бойынша  мемлекеттік  кірістер 

департаменті  өткізген  брифинг-

те  заңдағы  өзгерістер  жайы  жан­

жақты түсіндірілді. 

Салықшылардың түсіндіруінше, 

«ащы»  суды  сататындар  лицен­

зиялық  алымды  бұрын  лицензия­

ны алған кезде бір­ақ мәрте төлей­

тін.  Ендігі  жерде  алкоголь  өнімін 

көтерме  саудада  сатуды  жүзеге 

асыратын  тұлғалар  жыл  сайын 

200 АЕК лицензиялық алым төлей­

ді.  Ал  бөлшек  саудада  арақ­ша-

рап  сататын  кәсіпкерлік  өкілдері 

үшін  лицензиялық  алым  шамасы 

жыл  сайын  әкімшілік­аумақтық 

бірлікке  қарай  сараланады,  яғни 

Астанада,  республикалық  және 

облыстық  маңызы  бар  қалалар­

да  100  АЕК,  аудандық  маңызы 

бар  қалаларда  және  кенттерде 

70  АЕК,  ауылдық  елді  мекендер­

де  30  АЕК  мөлшерінде  белгілен-

ген.  Жыл  сайынғы  лицензиялық 

алым  әрбір  қызмет  нысаны  үшін 

төленеді.  Салық  кодексінің  472­

бабы  3­тармағына  сәйкес,  алко-

Саламатты  өмірге  бастайтын 

өзгеріСТер

голь  өнімін  сақтауға,  көтерме 

және  бөлшек  саудада  сатуға  ли-

цензия  алған  тұлғалар  (мұндай 

қызметті жүзеге асырудың бірінші 

жылын  қоспағанда)  лицензиялық 

алымды  жыл  сайын  20  қаңтарға 

дейін төлеуі тиіс. Облыс бойынша 

1 730 кәсіпкерлік субъектісінің ал-

когольдік өнімдерді сатуға лицен-

зиясы бар. Өткен жылдың маусым 

айынан  бергі  уақытта  алкоголь 

өнімдерін  сату  лицензиясының 

күшін  тоқтату  жөнінде  200  арыз 

түскен.  

­  Заңмен  белгіленген  мерзім 

ішінде,  яғни  21  қаңтарда  лицен­

зиялық  алым  төленбеген  жағдай­

да  алым  төлеуші  әкімшілік  жа­

уапкершілікке  тартылып,  айыппұл 

салынады.  Шағын  кәсіпкерлік 

субъектісі  болып  табылатын  заңды 

тұлғалар  мен  жеке  кәсіпкерлерге 

150 АЕК, орта кәсіпкерлік нысаны 

болып  табылатын  заңды  тұлғалар 

мен  жеке  кәсіпкерлерге  200  АЕК, 

ірі  кәсіпкерлік  субъектілері  бо-

лып  табылатын  заңды  тұлғаларға 

700  АЕК  шамасында  айыппұл  са-

21 қаңтардан бас-

тап лицензиялық алым 

төлемегендер әкімш­ілік 

жауапкерш­ілікке тарты-

лады.

Біздің ауданымыз мал 

ш­аруаш­ылығының дамуы-

на аса қолайлы аумақ бо-

лып есептеледі. Сол себепті 

маңғыстаулық ірі кәсіпкер 

ибрагим жақсымбетов 

ауыл ш­аруаш­ылығы 

бизнесімен айналысу 

үш­ін ауданымыздағы 

Юбилейный ауылын 

таңдады. Осы мақсатта ол 

«жақсымбетов» жк–«рин-

го-Орал» ш­аруа қожалығын 

құ­рды. 

Ибрагим  Әбілұлы  ауыл  шаруа­ 

 шылығы  саласындағы  бизнесін 

дамыту  үшін  осы  ауылдағы  құр­

дымға кеткен бір шаруашылықтың 

жерін  алып,  пайдалануға  бекін-

ді.  Осы  мақсатта  кәнігі  кәсіпкер 

кезекті  бизнесін  құрмас  бұрын, 

алдымен  өзінің  жаңа  жобасын 

өңір басшылары мен Ауыл шаруа­

шылығы  министрлігіне  көрсетіп, 

олармен  келісіп  алды.  Аталмыш 

жобаға  сәйкес  жаңа  мал  шаруа­

шылығы  кешенінде  500  бас  ірі 

қара бағылмақ. Осы жобаны жүзе­

ге  асыру  үшін  ол  былтыр  қазан 

айында  «Аграрлық  несие  корпо­

рациясы»  АҚ  батысқазақстандық 

бөлімшесінен  300  млн.  теңге  не-

сие  алды.  Бүгінгі  таңда  бұл  ке-

шенде  Ресейдің  Челябі  облысы-

нан  әкелінген  83  бас  герефорд 

текті  ірі  қара  бағылуда.  Ибрагим 

Әбілұлының  айтуынша,  герефорд 

текті  ірі  қаралар  сапалы  және 

өнімділігі  мол.  Оларды  ет  өн­

дірісінде пайдаланған тиімді. Гере­

форд  бұқалардың  таза  салмағы 

600 келіге дейін барады. Кәсіпкер 

лынады және тиісті қызмет түріне 

арналған  лицензиясының  күші 

6  айға  дейін  тоқтатылады,  ­  деді 

брифингте  облыс  бойынша  мем-

лекеттік  кірістер  департаментінің 

акциздерді  әкімшіліктендіру  бөлі­

мінің  басшысы  Диас  Еркінәлиев. 

Оның  айтуынша,  заң  талаптарын 

орындамауға  қатысты  анықтал­

ған  жағдайларды  кірістер  депар­

таментінің 7 қызметкерінен құрал­

ған  комиссия  қарап,  салынатын 

айыппұл  шамасын  және  лицензия­

ны  шектеу  мерзімін  анықтайды. 

Брифингке  қатысушы  кәсіпкер­ 

лік қауымдастықтарының өкілдері 

аталмыш  комиссия  құрамына  кә­

сіпкерлік өкілдерін немесе облыс­

тық  кәсіпкерлік  палата  маманда-

рын енгізуді ұсынды.

Жаңа  өзгерістерге  сәйкес,  елі­

мізге сырттан тасымалданатын ал-

когольдік өнімдер үшін алдын ала 

қамтамасыз ету төлемі (1 литр ал-

когольдік  өнімге  1  АЕК  шамасын-

да)  төленуі  тиіс.  Д.  Еркінәлиевтің 

айтуынша,  облыс  бойынша  арақ­

шарап  тасымалдайтын  импортер 

және  экспортер  де  тіркелмеген. 

Өңірімізге  әкелініп  жатқан  өнім­

дер  еліміздің  өзге  облыстарынан 

тасымалдануда. 

Жиынға  қатысушы  қоғамдық 

ұйымдардың  өкілдері  жаңа  өз­

герістер шағын кәсіпкерлікті «тұн­ 

 шықтырады»  дескенімен,  маман­

дар  бұл  өзгерістердің  тегіннен­

тегін енгізіліп отырмағанын түсін­

дірді.  Салықшылардың  айтуынша, 

мақсат  –  бюджетке  түсетін  түсім­

дерді  молайту  емес,  қоғамда  са-

ламатты өмір салтын қалыптасты­

ру.  Сондықтан  мемлекет  этил 

спирті  мен  алкоголь  өнімдерінің 

өндірілуіне  және  айналымына 

бақылауды күшейтіп отыр. 

Гүлбаршын ӘЖІГеРеева,

«Орал өңірі»

Герефордтар – 

Юбилейныйда

биылғы  ақпан  айының  ортасына 

дейін  тағы  260  бас  ірі  қара  мен  9 

бас  бұқа  сатып  алуды  жоспарлап 

отыр. 


­  Бүгінгі  таңда  қарамағымызда 

2,5 га жер бар. Жобаға сәйкес мұн­

да  барлық  жұмыс  механикалан­

дырылуы  тиіс.  Біз  мұнда  тұрақты 

жұмыс  жасауды  жоспарлап  отыр-

мыз.  Күзден  бері  сиыр  қора  ор-

нын  дайындадық.  Алдағы  уақытта 

мал  санын  2500  басқа  дейін  жет-

кізіп,  заманауи  сиыр  қоралар  құ­

рылысын  жүргізуді  жоспарлап 

отырмыз.  Әзірге  ет  өндірумен 

айналыспақпыз,  одан  әрі  қарай 

бизнесімді  әртараптандыру  ойы­ 

мызда  бар.  Мемлекет  кәсібі­

мізді  дамытуға  көмектесіп,  қол­

дау  жасап  отырғанда,  оны  неге 

тиімді  пайдаланбасқа?  Біздің  осы 

бағыттағы  жұмысымызды  жергі­

лікті  билік  өкілдері  де  қолдауда, 

осыны пайдаланып, болашақта та-

уарлы­сүт  фермасын  ашу  ойымда 

бар, ­ деген кәсіпкер осының бәрі 

бірден  бола  қалмайтынын,  бұған 

біраз уақыт керек екенін айтты. 

Ибрагим  Әбілұлының  сөзінше, 

бизнесін  кеңейту  үшін  алғашқы 

кездері  ондаған  гектар  жер  телі­

мі  керек  болады.  Бұл  жерлерді 

кәсіпкер  дәнді  дақылдар  егуге 

және  мал  жайылымы  мен  суар-

малы  шабындық  ретінде  пайда­

ланғысы келеді. 

Юбилейный  ауылына  жұмыс 

сапарымен келген аудан әкімі Же­

ңіс Серікқалиев ауыл шаруашылы­

ғын  дамытудың  маңызына  тоқта­

лып,  осы  бағытта  жұмыстанып 

жүрген  немесе  кәсібін  бастағысы 

келген  кәсіпкерлерді  мейлінше 

қолдайтындарын  жеткізді.  Жоға­

рыдағыдай  жобалардың  жүзеге 

асырылуы  аудан  көлеміндегі  жұ­

мыссыздықты  азайтып,  аумақтың 

экономикасын дамытпақ.  Нұрзия СИСеНбаева,

Теректі ауданы

Монша


 

іСке ҚоСылды«жұ­мыспен 

қамту - 2020» 

бағдарламасының 

игілігін көргендер 

жаңақала ауданында 

да аз емес. Солардың 

бірі  – «ислам» несие 

серіктестігі.

Мемлекеттік  бағдарламаның 

жеңілдігін  тиімді  пайдалануды 

көздеген  ауыл  азаматы  Дастан 

Мирманов  үш  адамнан  серік-

тестік құрып, 9 млн. теңге несие 

алған  еді.  «Ұрыста  тұрыс  жоқ» 

деген,  өзіне  тиісті  3  млн.  теңге 

қаржы  қолына  тигесін  бірден 

білек сыбанып іске кірісіп кетті.

Әрине,  тыңнан  жұмыс  ор-

нын  ашу  оңай  болған  жоқ.  Бір 

шаруасы  оңынан  келсе,  бірі 

оқсамай  жатты.  Бірақ  уақытша 

сәтсіздіктер  құлшынған  жас  жі­

гіттің  сағын  сындыра  алмады. 

Міне, түбі қайыр  болып, өзі мақ­

сат еткен 16 орындық моншаны 

ашатын да күн келді.

Бүгінде  халық  тұрмысы  жақ­

сарған.  Соған  орай  талғамы  да 

биік.  Кәсіпкер  осы  жағдайдың 

бәрін  ескеріп,  жаңа  моншаны 

жаңаша  жабдықтады.  Ішкі  қо­

лайлығын  айтпағанда,  кезек  кү­ 

 тетіндер  мен  моншадан  шығып, 

дем басатындардың тынығу бөл­

месі  де  үлкен  теледидар,  жұм­ 

 сақ  дивандармен  жабдықтал­

ған.  Ауылдағы  тұрғындар  сұра­ 

нысын  толық  қанағаттандырып 

отыр.


Осылайша,  Жаңақала  ауда-

нында өріс алған кәсіпкерліктің 

куәсіндей  тағы  бір  жаңа  мон-

ша  Жаңақазан  ауылында  іске 

қосылды.  Жұмыссыз  екі  адам 

жұмыспен қамтылды.Өмірзақ аҚбаСОв,

Жаңақала ауданы

дала-ҚалаСенбі,  24 қаңтар  2015 жыл

6

oral_oniri@inbox.ruҚызмеТ

1.  Көлеңкелі  экономикаға  қарсы 

іс-қимыл  басқармасының  заңсыз  кә-

сіпкерлік қызметке және жалған ақша 

жасауға қарсы іс-қимыл бөлімінің бас 

маманы – аға тергеушісі (С­GDO­5 сана-

ты, 1 бірлік).Функционалдық  міндеттері:  Көлең­

келі  экономика  саласында  қылмыстар 

мен  құқық  бұзушылықтарды  ашу  және 

тергеу.


Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауазым­

ның функционалдық бағыттарына сәйкес 

келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  екі  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс  өтілі  төрт  жылдан  кем  емес;  не-

месе осы санаттағы нақты лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі бес жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Респуб­

ликасының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

2.  Көлеңкелі  экономикаға  қарсы 

іс-қимыл  басқармасының  заңсыз  кә-

сіпкерлік қызметке және жалған ақша 

жасауға қарсы іс-қимыл бөлімінің же-

текші  маманы  –  тергеушісі  (С­GDO­6 

санаты, 1 бірлік).  Функционалдық міндеттері: Көлең­

келі  экономика  саласында  қылмыстар 

мен  құқық  бұзушылықтарды  ашу  және 

тергеу.


Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауа­

зымның  функционалдық  бағыттарына 

сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  Осы  лауазым  бойынша  функ­

ционалдық  міндеттерін  атқару  үшін  қа­

жетті  міндетті  білімінің,  икемінің  және 

дағдысының болуы.Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Республи­

касының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

3.  Көлеңкелі  экономикаға  қарсы  

іс-қимыл  басқармасының  жалған  кә-

сіпкерлікке  және  заңсыз  банкроттау-1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал