Ө. Елеусінов ашып күн тәртібімен таныстырдыжүктеу 441.72 Kb.

бет1/5
Дата30.05.2017
өлшемі441.72 Kb.
  1   2   3   4   5

^ э і л ж д а а б л і С ы

№ 9 1 (9 2 7 1 )6 ж ел т о қ с а н  

сей сен б і 

2 0 1 6  ж ы л

19.М   N Lj.Thf

■ft

б о г г е ң іп   j i j u i i i i ' l uАудандық қоғамдық-саяси газет

'■^Лф 


Ж И Ы Н

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЗОР

БАЛАЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

БАҒАЛАНДЫ

ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБ- 

ЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТІСТЕРІ 

ЖӘНЕСЫБАЙЛАС

ЖЕМҢОРЛЫҚҚА 

ҚАРСЫ

ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІНІҢ 

ҚЫЗЫЛОРДА 

ОБ-

ЛЫСЫ БОЙЫНША 

ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 

БАСШЫСЫ, ӘДЕП 

ЖӨНІНДЕГІКЕҢЕС 

ТӨРАҒАСЫА. М¥ХИМОВ 

Ж¥МЫС САПАРЫМЕН 

ЖАЛАГАШ АУДАНЫНДА 

БОЛЫП,МЕКЕМЕ, БӨЛІМ 

БАСШЫЛАРЫМЕН,

ЖАЛПЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНЫҢ 

МАМАНДАРЫМЕН 

КЕЗДЕСТІ.

Кездесуді 

Жалағаш 

ауда-


ны 

әкімінің  міндетін  атқарушы 

Ө.Елеусінов ашып.  күн тәртібімен таныстырды.

-Мемлекет басшысы бекіткен "5 институттьщ реформаны жүзеге асыру бой- 

ынша  100  нақты  қадам"  -  ¥лт жоспарының  1-ші  бағыты  -  Кәсіби  мемлекеттік 

аппарат қуру. Осы 1-ші  бағытты жүзеге асыру бойынша ҚР Мемлекеттік қ^ізмет 

істері  және  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл  агенттігінен  ақпараттық 

сүйемелдеу  жөнінде  арнайы  іс-шара  жоспары  әзірленген  болатын.  Аудан 

турғындарымен  кездесудің мақсаты -  аталған  іс-шара  жоспарын  орындау ба- 

рысында  халықтың  ой-пікірлері  мен  туындаған  сауалдары  бойынша  қажетті 

кеңестер  беру.-деді  Ө.Елеусінов.  Сонымен  бірге.  кездесуге  қатысып  отырған 

ҚР  Мемлекеттік  қызмет  істері  және  сыбайлас  жемқорльщқа  қарсы  іс-қимыл 

агенттігінің  Қызылорда  облысы  бойынша  департаментінің  қ^ізметшілерін 

таныстырып өтті.

Жоғарыда  айтып  өткеніміздей,  кездесу  барысында  Қазақстан  Рес- 

публикасы  Мемлекеттік  қызмет  істері  және  сыбайлас  жемқорльщқа  қарсы  іс- 

қимыл  агенттігімен  бекітілген  ¥лт  Жоспарының  бірінші  бағытын  жүзеге  асы­

ру  бойынша  ақпараттьщ  сүйемелдеу  жөніндегі  іс-шаралар  жоспарын  орын­

дау мақсатында  Мемлекеттік қызметке  кіру және  өткеру тәртібі.  ҚР  сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  іс-қимылдың к^ ы қты қ негіздері  және  алдын-алу шарала- 

рын,  сондай-ақ Мемлекеттік қ^ізметшілердің Әдеп Кодексінің қағидалары және 

тәртіптікжаза қолдану ережелерін түсіндірілді.

Алғашқ^і  сөз  кезегін алған департамент басшысы  А.Мухимов ңазіргі таңда 

Мемлекеттік  қызметке  орналасу  барысында  қойылатын  тапаптардың  куннен-

кунге  артып  келе  жатқанын  атап  өтті.  Елбасының  Қазақстан  мемлекетінің да- 

муы  жолына  арналған  5  институттьщ  реформасы  жене  оны  іске  асыруға 

бағытталған 100  нақгы қадамныңбірінші бағыты -  Кәсіби мемлекеттік аппарат 

қуру қадамының алғы шарттары  әлемдік стандарттарға сәйкес мериокративтік 

қағидаларды негізге ала отырып,  бекгтіпгенін атап өтті. Әлемнің 30 елінің саты- 

сына  ену үшін  мемлекеттік  басқарудың жаңа  сатысына  көшу жөнінде көптеген 

жаңа  қадамдар  айқындалып,  ¥лт жоспары  қолданысқа  енгізілгенін  айтты.  Со­

нымен  бірге,  жоғарыда  аталған  реформаға  сәйкес  жаңадан  қабылданған 

‘‘Әдеп’’  Кодексіне  қысқаша  түсінікгеме  беріп  өтті.  Сөзін  қорытындылай  келе, 

Абзал Сансызбайұпы, Мемлекеттік қызметшілердің басты мақсаты -  бекітілген 

заңдылыкгар шеңберінде  адал қызмет етіп. еліміздің Тәуелсіздігін баянды ету- 

ге атсалысуекенін  атапкөрсетті.

Келесі  кезекте 

«Мемлекеттік  қ^ізметке  кіру  жене 

өткеру  тәртібі» 

та^ір ы бы нда  Мемлекеттік қызмет  істері  басқармасының  басшысы Ғ.Ілкібаев, 

«ҚР  сыбайлас  жемқорльщқа  қарсы 

іс

-

қймылд

^

ің

  қуқықтьщ  негіздері  жене 

алдын-алу  шаралары»  тақырыбында  Сыбайлас  жемқорльщ  профилактикасы 

басқармасының басшысы Р.Тауекелов, ал «Мемлекеттік қ^ізметшілердің Әдеп 

қағидалары жене тәртіптік жаза қолдану ережелері» тақырыбында Мемлекеттік 

қызмет  істері  саласындағы  бақылау  басқармасының  басшысы  Қ.Әбілдаевтар 

қысқаша хабарламалар жасап,  арнайы слайдтар  арқылы түсінікгемелер берді.Ғ.ӘБІЛДА, 

М.АХМЕТОВ (сурет).

«ҮЛ Ы Д А Л А  

Е Л І -

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25 

АТТЫ  2 5  Ж У Д Ц ^ / З Д ^ /  

К Ү Н ІС - 

Ш АРАЛАР ЖОСПАРЫ  

Д А   «ОТАНЫ МЫ ЗДЫ Ң Ж Ү Р Е П  

-  

ТЕУЕЛСІЗДІКТІРЕПМ» АТТЫ 

АУДАНДЫ Қ ЕРЕКШ Е ЖАҒДАЙДАҒЫ  

Б А ЛАЛАРАРАСЫ НДА  ӨНЕР 

ФЕСТЙВАЛІ Ө ТП .

Ерекше 


жағдайдағы 

балалардың 

бойларындағы  өнерін  аша  біліп.  өнерге  де­

ген  қызытушылығын 

арттыру,  өмірге  деген 

қупшыныстарын оятып,  қоғамдьщ  өмірге Тар­

ту,  сондай-ақ  өздігінен  еңбектенуге  үйрету, 

сахна  мәдениетіне  қалыптастыру  мақсатындаөткізіліп отырған аудандьщ өнер фестивалінде 

балалардың 

қолынан 

шыққан 

қолөнер 

буйымдары  мен  сурет  көрмесі 

көпшілік

  наза

рынаұсынылды.

Көрме  соңы  мерекелік  концертке  ұпасып, 

республикальщ, 

облыстьщ 

байқауларда 

жеңімпаз  атанып  жүрген. 

өмірді  өзінше  та- 

нып,  ішкі  жан  дуниесімен  сезіне  білген  ерек­

ше  жагдайдағы  балалар  өнер  әлеміне  де­

ген  ^ұпшыныстарын  тамаша  әндерімен.  мың 

бұралган  билерімен  жене  өлеңді  мәнерлеп 

оқу  шеберлікгерімен 

жеткізе  білді. 

Кон­


церт  соңында  аудандьщ  жумыспен  қамту, 

әлеуметтік  бағдарламалар  жене  азаматтьщ 

хал 

акгілерін  тіркеу бөлімінің  басшысы 

Э.Қуттымбетова  өнерпаз  балаларға  марапат- 

таулар мен ескерткіш сыйльщтар табыс  етті.

Н.ҚАЗБЕКОВ, 

М.АХМЕТОВ (сурет).

АУЫЛ ДӘМІНЕН АУЫЗ ТИДІ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ25ЖЫЛДЫҒЫ АЯСЫНДА 

СЕНБІ КҮНІОБЛЫС ОРГАБЬЫЫНДА ЖАЛАҒАШ 

КЕНТІЖ ӘНЕАУЫЛДЫҚОКРУПЕРІНІҢАУЫЛ 

ШАРУАШЫЛЫҒЫӨНІМДЕРІНІҢ ЖӘРМЕҢКЕСІ 

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНДАҒЫ С.ТОРАЙҒЫРОВ 

КӨШЕСІМЕН ҚОРҚЫТАТА КӨШЕЛЕРІНІҢ 

ҚИЫЛЫСЫНДА ӨТТІ.

Ж әрмеңкеге  көлемі  75 тонна,  жалпы  қуны  6  447 

000 теңгені қурайтын  өнімдер 45 көлікпен жеткізілді.

Атап  айтар  болсақ,  жәрмеңкеге  15  тонна  ақ  күріш, 

5  тонна  ақ  ұсақ,  5  тонна  куріш  қалдығы,  1  тонна 

бидай  жене  басқа  да  хальщ  игілігіне  қажетті  түрлі 

өнімдер  әкелінді.  Сонымен  қатар,  жәрмеңкеде  ет, 

бальщ,  бақша  өнімдері  жене  жеміс-жидектер  хальщ 

суранысына ие  болды.

Жәрмеңкедегі 

өнімдердің 

бағасы 


базар 

бағасынан  10-15 пайызға арзандатылып сатылды.«Ж Ж » аңпарат.

“КӨМІР БАР ЖЕРДЕ ӨМІР БАР”

«Көмір бар жерде өмір бар». Бір кездері елімізде осы 

қатты  отынның қажеттілігі артып тұрған уақьітта ел арасында 

турмыстыц тілде қалыптасып кеткен бұл сөз бүгінде айтарлықтай 

мағынаға ие емес. Өйткені адамзат баласы ғарышты игеру­

ге түбегейлі  бет бүрған жиырма бірінші ғасырда біздің еліміз 

де жан-жақты дамып, өркениетке бір табан жақындадық.

Соның ішінде  барлық облыстардагы үлкен қалалар  мен аудан 

орталықгарына табиғи газ жеткізілді. Тіпті кейбір өңірлердегі 

тезе к жағып отырған шалғай  ауылдардың өзі қазірде көплдір 

отынның  игілігін  көріп отыр. Біздің облыс орталығына да бірер 

жылдан  бері табиғи отын келіп, қала халқы  көмірмен қош  айты- 

сты. Бірақ,  біздің ауданның тұрғындарына осы «Көмір бар жер­

де, өмір бар» деген сөзді үмытуға әлі  ертелеу секілді.  Әрине, 

басқа аудандар тұтынып отырған  табиғи  газды  біздің ауданның 

түрғындары да кутіп жүр. Бірақ, ол жүмыстар кезең-кезеңімен 

атқарылып  келеді.  Сәл шыдасақ, алдагы жылдары бізге д е бей- 

неттен арылатын күн алыс емес. Ал, әзірге қылышын сүйретіп 

келген кәрі қцяа -  қыстың қаһарынан осы қатты отынның 

қызуымен  қорғануға тура келеді. А лайда, дәл қззір аудан 

жұртшылығы осы көмірдің өзінен тапшылық көріп отыр.

Биыл  қыс  жылдағ^ідан  ертелеу  түсті.  Көп  адам  «Қыстың  қамын 

жаз  ойламайд^і».  Жылу  маусымына  қамданбағандар  қай  күнгі  қара 

суықтарда қапы қалд^і. Арқадан аңырап соққан суы қжел үй ішін азына- 

тып  жіберді. Жылу ж оқ үйден  береке  қашатыны белгілі.  Қысқа қамсыз 

отырған  аудан тург^індары темір жолдың бойындағ^і  көмір қоймасына 

ағылд^і.  Вагондардан  түскен  тас  көмір  заматында  жүк  көліктеріне 

тиеліп  кетіп жатыр.  Тұрғындар тау-тау болып үйілген көмірді  лезде та­

ласа  алып  кетті.  Тіпті  бірнеше  кунге  дейін  аудан  бойынша  көмір  бол- 

май,  халық көмір  қойманың  алд^ін  кузетіп,  кезекте  турып  күтті.  Көлігі 

барлары көрші  аудандардан тасымалдап алды.

Ал,  дәл  қазірде  көмір  бар.  Біраң  қатты  отынның  бағасы  ау­

дан  тург^індарының  көңілінен  шықпай  турған  сыңайлы.  Алғашында 

тоннасы  11  мың  теңгеден  сатылған  көмір  ңазіргі  уақ^ітта  16  мың 

теңгеге  көтерілген.  Тіпті  қатты  отынның  қуны  алдағы  кундері  20  мың 

теңгеге  дейін  өседі  деген  қауесет  халық  арасына  тарады.  Бағаның 

турақсыздыгынан  қалтамызға  салмақ  түсті  деген  т^рғындард^ің

наразылығ^іның  аньщ-қанығын  білмек  болып,  көп  жылдан  бері  ау­

дан халқын  көмірмен  қамтамасыз  етіп  келе  жатқан жеке  кәсіпкер  Ал- 

пысбай  Ізтілеуовке  жолықтық.  Біз  барғанда  көмір  қоймасының  ал- 

д^інда  ауыр  жүк  көліктері  тізіліп  кезекте  тур.  Нақ  сол  сәтте  үйін  жы- 

лытуды ғана  ойлаған  қарақурым хапық шарықтап  турған  бағаға  деген 

наразылықгарын  сөзінен  емес,  қалтасын  сипапап  қиналыс  білдірген 

түрлерінен ғана аңғартып. екіжарым м ы ңтеңгегежалдағанжүккөлігіне 

тиісті көмірін артып алып  асығыс  аттанып жатыр.

-М е н ж е к е  кәсіпкермін. Бірнеше жылдан бері осы кәсіппен айналы- 

сып келемін. Кәсіпкер болтан соң айналысқан кәсібіңнен ең бірінші өзің 

пайда көруіңкерек. Өйткеніолтускен қаржы кәсібіңедемеуболуыләзім. 

Яғни кәсібіңді  кеңейту, халыққа көрсететін қызметіңнің сапасын  артты­

ру  үшін  қаржы  қажет.  Мен  көмірді  Шығ^іс  Қазақстан  жене  Қарағанды 

облыстарындағ^і  «Қаражыра»,  «Шұбаркөл^>  көмір  кеніштерінен  темір 

жол  қатынасы  арқылы  алдырып  отырмын.  Аталған  көмір  кен  орын- 

дары  бізден  мыңдаған  шақ^ірым  жерлерде  орналасқанын  ескер- 

сек,  екі тәулікке жуық жол жүріп  келетін тауардың әр  вагонына  қанша 

ақша  төлейтінімді  ойша  есептей  беріңіз.  Оған  тағы  да  мемлекетке 

төлейтін тиісті мөлшердегі салықгы, жумысшыларыма төлейтін айлық 

жалақыны  қосыңыз. Жалпы жыл  басынан  бері  ауданымызға  70  вагон 

көмір  түсті.  Алғашында  тоннасы  11  мың  теңгеден  сатылған  көмірдің 

бағасы  кешеге  дейін  16  мың  теңгеге  дейін  көтерілді.  Оған  аталған 

көмір  кеніштеріндегі  көмір  бағасының  жене  теміржолд^ің  тасымал 

тарифінің  өсуі  эсер  етті.  Сондай-ақ,  бүтінде  еліміз  осы  қуат көзін  шет 

елдерге  экспорттайтынын  білеміз.  Осыған  байланысты  біраздан  бері 

вагондард^ің тапшылығ^і сезіліп отыр.  Біздің екі ай  бұрын  беріп қойған 

тапсырысымыз сол вагондардың жоқгығынан кешеуіпдеген. Буп да  өз 

кезегінде  көмірдің  бағасының  көтерілуіне  себеп  болды.  Алайда,  дәл 

қазірде көмірдің бағасы түсті. Таяу кундерден бері аудан туртындарына 

«Шубаркөл^>  көмірі  14  жарым  мың  теңгеден,  «Қаражыра»  13  жарым 

мыңтеңгеден сатыпа бастад^і.-дейді А.Ізтілеуов.

Иә, апд^імызда әлі үш  ай қыс бар. Ауа-райын болжайтын мамандар 

биып  өңірімізде  қыс  қатты  болатынын  айтып жүр.  Расында  бұп мәлім 

жоқ мезгіл,  қарыстан  қалың мұз қатып, қалың қард^ің басып  қалуы бір- 

ақ сетте.  Сондықтан «Көмір  бар жерде өмір  бар» деп,  көмір бағасының 

көтерілмеуін тілеп отыратын  аудан  халқы  алдағ^і  кундері  қатты  отын- 

д^і арзан бағамен алады деген сенім  бар.ҚуатАДИС.

"Ж ал ағаш  ж а р ш ы с ы " басы лы м ы на 

2017 ж ы л д ы ң  I ж ар ты ж ы л д ы ғы н а 

ж а з ы л у  ж ү р іп ж а т ы р !Ж а ң а  Canada ж а р ы щ х  шыгьт кслст ін 

аудандық газетке ауданды ңредащ иядан 

ж а зы л у л а р щ ш г а  балады.

6 А Й Ғ А

жшлер үшін-2000теңге,(идекс 65019) 

мекемелер үшін-3000 теңге (індекс 15019)Еһдін есеп-шотыаыі:

«Сыр медиа» ЖШС 

СТН 331000 011645 

БСН100  740005 115 

ККС бойынша тіркеу куадігі 

СерияЗЗООІ № 0003930 от 17.08.2012 

ИИК KZ34926070H80488005, 

Казкоммерцбанк АҚ  К БЕ 17,

БИК: KZKOKZKX,

КОД 158872

2017  ж ы л д ы ң   баспасөз  басылымдарына 

ж а зы л у  науқаны нда  ауданды қ газет 

редакциялары  арқылы   төмендегі  облы сты қ 

га зеттергеж азы л ута  болады:

Газеттің

индексі


Газеттің аты

Жазылу


мерзімі

Жазылу


батас^і

15460

Сыр бойы 

Емекемеге)

бай

3750,00

65460

Сыр бойы 

(жекеге)

бай

2750,00

15461

КызылорОннские 

вести (мекемеге)

бай

3750,00

65461

КызылорОннские 

вести (жскеге)

бай

2750,00

65425

Ақмешіт

гшп.стапм

бай

1500,00

т

 

С¥ҚБАТ

Ә Д ІЛ Д ІК -  ІЗГІЛІКТІҢ ІРГЕТАСЫ

Елім іздің  Тәуелсіздік  алғаны на  биыл  ш ирек  ғасы р  толды .  Осы 

уақы т  арапы ғы нда  сот  жүйесі  жан даны п ,  елімізде  жургізіліп  жатқан 

сот-қүқы қты қ  реф ормалардың  нәтижесі  өз  жемісін  берді  деп  айтуға 

толы қ  негіз  бар.  Олай  дейтінім із,  адамдарды ң  әділ  сот  төрелігіне  д е ­

ген  сенімі  уаңы т өткен  сайы н  артып  келеді.  Осы  орайда,  «Е лге  бай  қут 

емес,  би  қут»,  «Тура  биде  -  туған  жоқ,  туғанды   биде  -   иман  ж оқ»  деп 

ф илософ иялы қ  ой  туйген  бабапар  сөзінің  бүгінгінің  билеріне  берер 

тә р б и е л ікм ә н ім е н та ғы л ы м ы е р е кш е д е п  білеміз. Б ұл ж өн ін д е Казахстан 

Республикасы  судьялары ны ң  VII  съ езінде  Мемлекет  басш ы сы ны ң  өзі 

д е атап  өтті. Елбасы қатысқан бул съ ездің басты  ж аң алы ғы  -  Судьялық 

әдеп  кодексі  қабы лданы п,  судьяларға  жүктемелерді  төм е нд ету  жолы 

айты лы п,  олардың  алдағы  міндеттері  белгіленді.  Осы  ж ән е  басқа  да 

сауапдары м ы зға  Ж алағаш   ауданды қ  соты ны ң  төрағасы   А.М изанбаев 

жауап берген  болатын.

-   Асылхан  Абитханупы,  өзіңізге 

мәлім жуырда  ө т к е н   ҚР судьяпары- 

ны ң  VII  съезінде  сот  сапасының 

бүгіні  мен келеш ег/ жөнінде  бірңатар 

ойпар айтыпып,  маңьізды  қужаттар 

қабыпданғандығы  бепгіпі.  Буп 

т ебепі жиын несімен ерекшепенді?

-Республика  судьяларының  VII  съе- 

зінде  Мемлекет  басшысы  Нурсултан

Назарбаев 

Тәуелсіздік 

жылдарында 

Қазақстанда  тубегейлі  жаңа  өзгерістерге 

сай 


келетін 

заманауи 

сот 

жуйесі 


қалыптасқанын 

ерекше 


атап 

айтты. 


Қоғамда 

Қазақстан 

заңнамаларының 

бупжымай орындалатынын. ал соттардың 

заңдылық  пен  әділеттілікгің  кузетінде 

туратынын білулері тиіс екенінетоқталды.

Мәртебелі  жиында  Мемлекет  бас­

шысы  бізге  нақты  міндеттерді  белгілеп 

берді.  Әсіресе.  судьяның  статистикалық 

көрсеткіштермен  шектеліп  қалмауына, 

бастысы,  заң талаптарын  қатаң  сақтау^і 

керектігіне 

ерекше 

тоқталды. Сот 

қашанда 


заңдылықтарға 

сүйене 


от- 

ырып,  әділ  шешім  шығаруы  тиіс.  Ал. 

экономик амыздың 

қозғаушы  куші  -

шағын  жене  орта  бизнес.  Осы  орайда 

бизнесмендердің  қысымшылық  көріп  жа- 

татынын  жасыруға  болмайды.  Елбасы 

муның ескі стереотип екендігін, керісінше. 

бул салага  қолдау,  көмек  қажет екендігін 

атап  айтты.  «Біз  кемел  келешегіміз  жо- 

лында 

судьяларды тәрбиелеуіміз 

қажет,  шығарылған  сот  шешімі  әлемдік 

талаптарға  сай  болуы  керек»,-  деді  Ел­

басы.


Съезд  барысында  Судьяльщ  едеп 

кодексінің  жобасы  қабылданды.  Біз  буп 

қужатты  бір  жыл  бойы  талқ^іладық.  Ол 

кезде  кодекстің  отыздан  астам  бабы  бо­

латын,  қазірде  онда  ең  негізгі  15  бап 

қамтылған. Кодекстің бурынғы жобасында 

ерлі-зайыптылар судья болып бір облыста 

жумыс  жасамауы  керектігі  айтылған  еді. 

Буп бір жағынан.  конституциялық қуқыққа 

нуңсан  келтіреді.  екінші  жағынан  айран- 

дай уйып  отырған  отбасының  бузылуына 

әкеп соқтыруы ықтимал.  Осыған қатысты 

айтқан  усынысымыз  аяқсыз  қалмады, 

мәселе  оң шешілді.  ЕндІ  бүгіннен  бастап 

біз Әдеп кодексі бойынша жумыс істейтін 

боламыз.  Судьялар  алдағы  уақытта  да 

моральдьщ жағынан  турақты.  әрі  жоғары 

кәсібилікпен өз  қызметін жалғастырмақ.

Мемлекет  басшысы  соттың  әділ. 

халыққа  жақ^ін  болуын  үнемі  айтып 

келеді.  Буп ретте  біз де  заман  ағымынан 

қалмай,  қойылған  жоғары  міндеттерге 

сай  еңбек  етуіміз  қажет.  Съезд  кезінде 

қабылданған  жаңа  Әдеп  кодексі  де 

кунделікті  қолданысқа қажеттіліктен TyfaH 

қужат.


Съезде  сот  шешімдерінің  әділдігі. 

оның қолжетімділігі  сөз болды. Өз сөзінде 

ҚР 

Президенті Нурсултан 

Назарба­


ев  судьяларды  билердің  тәжірибесін 

устануға  шақырды.  Себебі.  тарихымыз- 

да  Теле  би,  қаз  дауысты  Қазыбек  би 

жене  Әйтеке  билер  екі  ауыз  сөзбен дау­

ды  тыйып,  жауласқандарды  ымыраға 

келтірген.  Қазіргі  заман  басқа  деген- 

мен,  керіскендерді  келістіру.  әділ  шешім 

шығару 


сот 

үшін 


міндеттің 

басты­


сы  болып  отыр.  Осы  орайда  Мемле­

кет  басшысының  айтқан  ескертпелерін 

әріптестерім 

естен 


шығармауы 

ке- 


рек  деп 

білемін. 

Сот 

саласындағы реформалардың 

нәтижесінде 

бүгін 

оған  кездейсоқ  адамдар  келе  алмайды. Адам  тағдырын  таразылаған жандардың 

жауапкершілігі  артты. Біз  болашақга оған 

ерекше  ден  қойып,  жаңашыл  бастама- 

лармен жумыс  істейтін боламыз.

-  

Соны мең қазыпардың адептілік

қағидасына  айнапар 

ерекшелігі неде? Буп 

судьялар-

дан  бөлек,  қоғам  үшін 

маңызды?

-Қазақстан 

Республикасы

судьяларының  Әдеп  кодексі  бурын  да 

болтан. Ятни,  ол судьялардың V съезінде 

қабылданғаны  баршаға  мәлім.  Біраң. 

одан  бері  біраз  уақыт  өтті.  Осы  кез 

аралығында  еліміздің  әлеуметтік,  сая- 

си  жене  экономикалық  өмірінде  упкен 

жаңалықтар орын алды.  Буп жаңалықтар 

сот 

жуйесін 


де 

айналып 


өтпейтіні 

белгілі.  Сондықган.  ел  судьяларының 

жаңа  кодексін  қабылдауды  уақыттың 

қажеттілігі,  талабы  деп  утынуымыз  ке- 

рек.  Бүкіл  еліміз  ңазіргі  уақытта  Елбасы 

жариялатан  «100  нақты  қадам»  ¥лт  жо- 

спарын жүзеге асыру жолында еңбек ету- 

де.


Судьялар 

қауымдастығы  да 

осы 

халықгың,  елдің  алдында  туртан  атал- мыш  міндетті  жақсы  түсініп  отыр.  Сол 

себепті  үлкен  бағдарламаға  байланысты 

судьялардың  кезектен  тыс  жаңа  Әдеп 

кодексін қабылдау қажеттілігі туды.

Осы  орайда,  Сот  билігінің  бурынғы 

бес  сатыдан  ңазіргі  үш  сатыға  ауы- 

суы  да 

қарапайым  журт  үшін 

сот 

төрелігінің  қолжетімділігін  қамтамасыз ету  мақсатындағы  оң  өзгерістер  деп 

айтута  болады.  Өзінің  қдоіты   бузылды 

деп  ойлаған  кез  келген  азамат  алдымен 

сотқа  жүгінетіні  заңдыльщ.  Буп  -   бүгінгі 

жүргізіліп отырған мемлекеттік саясаттың 

оң  нәтижесі.  Ал.  қоғам  алға  ілгерілеген 

сайын  судьяның  кәсіби  біліктілігіне  де­

ген  талап  кушейе  туспек.  Сонымен 

қатар, 

судья 


мәртебесі 

Елбасының 

2000  жылгы  25  желтоқсанда  қол  қойған 

«Қазақстан  Республикасының  сот жуйесі 

мен  судьяларының  мәртебесі  туралы» 

Конституцияльщ  заңымен  белгіленгені 

баршаға  аян.  Одан  бергі  жылдарда

аталған  заң үнемі  жетілдіріліп.  судьяның 

зейнет  жасына  толуына  байланысты 

оларды әлеуметтікқорғау мемлекет тара- 

пынан үнемі қолдау тауып келеді.

Ата 


Заңымызда 

көрсетілгендей, 

Қазақстан Республикасында сот төрелігін 

тек  сот  қана  жузеге  асырады.  Судья­

лар  сот  төрелігін  жузеге  асыру  кезінде 

тәуелсіз  жене  Конституция  мен  заңга 

тана  бағынады.  Міне.  осының  барлыты 

сот  жуйесі  мен  бүгінгінің  билеріне  де­

ген  упкен  қурмет жене  жанашырльщ деп 

тусінген абзал.  Олай болса.  судьялардың 

кезекті  VII  съезінің  кун  тәртібінде  «Су­

дьялар 


тәртібінің 

қатидалары 

мен 

ережелерінің этикальщ 

кодексінің» 

қаралуының  маңызы  зор.  Қазіргі  уақытта 

аталтан  кодексті  талқ^ілау  заңгерлер 

қауымдастытымен 

қатар, 


қоғамдьщ 

уйымдар 


мен 

бірлестіктердің 

де 

қызығушылығын  тудырып  отыр  десек қателеспейміз.

Биболмысы.оныңадамгершілігі.оның 

моральды^этикальщ 

бейнесі 


бәрінен 

жотары  болуы  қажет.  Неге  десеңіз,  біздің 

дана  хал^^імыз  едептілік  қатидасын  өте 

ерте заманнан устантан жене ислам  дінін 

қабылдатан  уақытта да  муны умытпатан. 

Адамдард^ің  бір-бірімен  ымыраласып, 

қотам  болып  жене  едептілікке  сай  өмір 

сүруін  қолдатан.  Буқар  жырауд^ің  «Ата- 

лыдан би қойсаң, адаспас жол мен жоба- 

дан.  Атасыздан  би  қойсаң,  босамас  аузы 

парадан^>  деген  толтауы  осыны  меңзесе 

керек.  Ятни,  көшпенді  қазақ  қотамында 

би  болмысына  деген  талаптың  деңгейі 

бүгінгіден кем  болматанын  аңтарамыз.

Қазақстан  Республикасының  2010­

2020  жылдарта  дейінгі  кезеңге  арналтан 

қу^ықтық 

саясат 


тужырымдамасын 

іске 


асыруда 

судья 


әдебінің 

жаңа 


жобасын 

тужырымдау, 

судьяның 

моральд^іқ-этикалық 

бейнесін 

ашып 


көрсету, 

олард^ің 

қотам 

алдындаты жауапкершілігін  арттыру  т.б.  мәселелер 

тереңінен тужырымдалтан.

-   Кодекс  жобасын  дайынбауда 

шетелдік тажірибепер ескеріпді ме?

  Жалпы.  Әдеп  кодексін  дайындау 

республика  бойынша  упкен  шаралармен 

жалтасын  тапты.  Әрине,  кодексті  дайын­

дау  ушін  шет  мемлекеттердің,  әсіресе. 

Еуропа  елдерінің.  содан  кейін  дамытан 

Сингапур, 

Малайзия 

жене 


Оңтустік 

Корея 


мемлекеттерінің, 

Дубайдың


оң 

тәжірибелері 

қарастырыптан. 

Қабылдантан  буп  әдеп  кодексінің  ең  ба­

сты  қундылыгы  -   судьялард^ің  заңта 

тәуелділігін  жене  қазылардың  жалпы 

тәуелсіздігін  нытайта  тусетіндігінде.  Ко­

декс  судьялард^ің  мәртебесін.  беделін 

арттырута көп көмегінтигізеді.

-   Мәртебелі  жиынба жузеге асып жатқан  қопданыстағы  реформапар 

да  соз  бопды.  Осы  түрғыдан  кел- 

генде  аудандық  сот   жүйесі  қандаи 

жаңашыпдықтярға 

қоп 

жеткізе 

апды?

  Съезд  барысында  жузеге  асып 

жатқан  реформаларта  айрықша  маңыз 

берілді.  Елбасының  баяндауынша.  осы 

жумыстардың басты  буыны сот билігі  бо­

лып  саналады.  Оны  жаңтыртпайынша 

қалтан  шараларды  іске  асыру  мумкін 

емес.

Президент  «100  нақты  қадам»  ¥лт жоспарын 

жузеге 


асыру 

барысын­


да  сот  жүйесі  тубегейлі  жаңаруы  тиіс» 

деді.  Басталтан  жаңтыртулар  аясында 

ңазірдің  өзінде  біраз  жумыс  атқарылды. 

Сот жуйесінің көпсатылыт^і  жойылуының 

нәтижесінде  ол  оңтайлы,  әрі  азамат- 

тар үшін  мейлінше  қолжетімді бола түсті. 

Сот 

ісіндегі әуре-сарсаң  туд^іратын 

жатдайлар  тузетілді,  сот  төрелігі  жедел, 

әрі ашық бола бастады.

ІТ-технологиялар  негізінде 

барлық 

жерде сот барысының бейне жене үн жаз- басы жасалады.  Буп адамдард^ің сенімін 

уптайтуда. Ауданд^іқ сот  бойынша  бүгінгі 

таңда  соттардың  сот   1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал