Нұрсұлтан назарбаев: Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 4.7 Mb.

бет1/31
Дата01.06.2017
өлшемі4.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Нұрсұлтан  НАЗАРБАЕВ:

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ТӨТЕНШЕ Ж

АҒДАЙ

23 сәуір күні сағат 22:45 шамасында Қарағанды облысы Шет ауданы Просторное ауылының аумағында 

оқу-жаттығу ұшуын жасау барысында Қорғаныс ми-

нистрлігі 50185 әскери бөлімшесінің МИГ-31 әскери 

ұша ғы апатқа ұшырады. Оның басқаруында ұшқыш, 

бө лімше командирі, полковник Марат Едігеев пен 

штур ман, оның орынбасары майор Руслан Галымзянов 

бол ды. Ұшақтың құлауы кезінде экипаж ка тап уль та-

лан ды. 50185 әскери бөлімшесінің жердегі іздестіру-

құт қару командасы жүргізген іздестіру жұмыстарының 

нәтижесінде апат орнында полковник М.О.Едігеевтің 

мә йіті мен штурман Р.Р.Галымзянов табылды. Галым-

зя новқа медициналық көмек көрсетіліп, ауруханаға 

жет кізілді. Оқиға орнында Бас әскери прокуратураның, 

Ор талық аймақтық әскери-тергеу басқармасының шұ-

ғыл-тергеу тобы және авиациялық апаттарды тергеу 

жө ніндегі ведомствоаралық комиссия жұмыс істеуде. 

Атал мыш факті бойынша Орталық аймақтық әскери 

прокуроры ҚР Қылмыстық кодексінің 392-бабында 

қарастырылған «ұшу немесе оған дайындық ере же-

ле рін бұзу» қылмыс белгілері бойынша қылмыстық іс 

қозғады. Тергеу жүргізілуде. 

Қорғаныс министрлігі баспасөз қызметінің мәлі ме-

тінше, МИГ-31 ұшағы 2012 жылдың желтоқсанында 

Ре сейдің Ржев қаласындағы 514-ші авиа жөндеу за-

уы тында кезекті қайта қалпына келтіру жұмыстарынан 

өт кен болатын. Оның кепілдік қызмет көрсетудегі ұшу 

мер зімі – 42 сағат. 23 сәуір күні төрт рет жоспарлы ұшу 

(үш рет күндіз, бір рет түнде) орындалды. Ал бесінші 

ұшу кезінде апат орын алды. Бұл оқиға бойынша «514 

АРЗ» ААҚ  зауытының өкілдері шақырылды. Оқиға ор-

нын да ҚР Қорғаныс министрлігінің комиссиясы жұмыс 

істеп жатыр. Қазаға ұшыраған ұшқыш Марат Едігеевтің 

артында әйелі мен үш баласы қалды. Қорғаныс 

министрлігі МиГ-31 ұшағының апатқа ұшырауына ең 

басты себеп техниканың істен шығуы деп мәлімдеп 

отыр. 


Серік ЖҰМАБАЕВ

Әскери ұшақ 

апатқа ұшырады

ОЙ-КӨКПАРШаруаларға мал басына қарай берілетін субсидия талаптарын жеңілдету керек пе?

Қаржы полициясы агенттігі Атырау 

облысы әкімшілігінің лауазымды 

тұл ға лары  және  мердігерлік 

ұйым  дардың  бас шыларымен  жа-

салған сыбайлас жемқорлық пен 

экономикалық қыл мыс тарды жа-

сау фактісі бойынша қыл мыстық 

іс тердің тергеуін аяқтады. Осыған 

орай «Атырау облысының экс-әкімі 

Бергей Рысқалиев басқарған ұйым-

дасқан қылмыстық топ ұрлаған құ ны 

23,4 млрд теңге болатын мүлік мем-

лекетке қайтарылды», – деп мәлім 

ет ті ҚР экономикалық қылмысқа 

жә не сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

кү рес агенттігінің ресми өкілі Мұрат 

Жұ ман  бай. Жалпы, Бергей Рысқалиев 

бас  қарған қылмыстық топтың мем-

лекетке және өзге тұлғаларға кел тір-

ген шығыны 71 млрд теңгеден асып 

түскен.

Кәмелетке толып, 

кемеліне келген 

Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 

ХХ сессиясы кеше 

Астанадағы Бейбітшілік 

пен келісім сарайында 

өтті. Қазақстан 

Президенті, Ассамблея 

Төрағасы  Нұрсұлтан 

Назарбаевтың 

жетекшілігімен өткен 

жиын «Қазақстан-2050» 

cтратегиясы: бір халық – 

бір ел – бір тағдыр» атты 

тақырыпты қамтыған 

болатын.

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Алдымен мерейтойлық сессияның тақырыбына 

келсек, Елбасының былтырғы желтоқсан айындағы стра-

тегиясы жарияланғаннан кейінгі жалпыұлттық деңгейдегі 

жиынның алғашқысы – осы. Шындығында, болашақты 

бағ дарлаған ел дамуының темірқазығы саналатын стра-

тегия, ең алдымен, ұлттың бірлігін, елдің ірілігін қажет 

ете ді. Сондай-ақ Қазақстанның 2050 жылға дейінгі стра-

тегиясының түпқа зығы ретінде ел бірлігі алынғаны бекер 

емес. Екіншіден, мәселенің аса маңыздылығын Елбасы 

былай түсіндірді: «Кезінде тағдырдың  жазуымен қасиетті 

қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепті. Бүгінде 

олар тегі басқа болғанымен, теңдігі бір, қаны бөлек бол-

ға нымен, жаны бір, арманы ортақ біртұтас халыққа 

айнал ды. Туған елінің туының астында бірігіп, туған 

жердің тұ ғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір 

тағдыр күтеді, әр уақытта. Осылай елдігіміздің ертеңі 

ошақтың үштағаны секілді «бір халық, бір ел, бір тағдыр» 

деген үш сөзге сыйып отыр». Бұдан әрі Елбасы кәмелетке 

тол ған Қазақстан халқы Ассамблеясының жүріп өткен 

жол дарына да көз жүгіртті. Айтуынша, ел Тәуелсіздігінің 

ең жа уапты кезеңінде бірлігіміздің бастауы болып, қолы-

мызбен құрған Ассамблея 18 жылда өзінің өміршеңдігін 

көрсетіп, біздің бейбіт қоғамның ажырамас бө лігіне 

айналған. Елдіктің өлшемі, тұрақтылықтың тұт қа сы бола 

алды. Ең бастысы, Қазақстан этникааралық қақ  ты ғыс-

тардан ада территорияға айналды. Этни ка аралық тұрақ-

тылықтың арқасында экономикалық-әлеу меттік табысқа 

қол жетті. Ендеше, Елбасы бастамасымен құрылған 

Қазақстан халқы Ассамблеясына алғыстан бас қа айтары-

мыз жоқ. «Бүгін біз Ассамблея дегеніміз – бұл барша Қа-

зақстан халқы, 17 млн қазақстандықтар деп айта ала мыз. 

Расында, Ассамблея – тұрақтылықтың, қоғамдық ке-

лісімнің берік іргетасы. Оның тарихы елдің тарихына ай-

налып отырғаны да соның айғағы», – деп атап өтті Нұр-

сұлтан Әбішұлы.

Алматы


+19..  +22

о

+17..  +19о

+8 ..+10


о

+7..  +9


о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

–  Мал шаруашылығын өр кен-

дету, оны реттеу мәселелері сын-

дар лы саясатты қажет етеді.  Өйт-

ке ні ірі шаруашылықтарда ке шенді 

тех нологиялық  үр діс тер  жүзеге 

аса  ды,  сондықтан  олар ды  ин тен-

сив ті жолға өт кізуге мүмкіндік бар. 

Мал ба сы көп болғаннан кейін ол 

жер де жүр  гізілетін жұмыс та ау-

қымды бо ла ды. Ал ауқымды жұ-

мыс  тар дан  тиі сінше  толағай  та-

быс тарға кенеле ала мыз. Сон дық-

тан  ірі  шар уа шы лық тарды  да-

мытуға  қа  рай  бет  бұр ға  ны мыз 

– за 


мана та 

лабы. Бұл – дұ 

 

рыс 


сая сат.  Жал пы,  қойды  отар  лап,  ірі 

қа раны та бындап бағу дұ рыс еке-

нін  ата-ба ба мыз  біл ген,  мал ды 

осы 


лайша ба 

ғу ең тиім 

ді тә 

сіл 


екен дігін  бізге  үй ре тіп  кетті. 

– Бізде мал шаруа 

шы 

лы 


ғын-

дағы  ша ғын  бизнесті  субси дия  лау-

дың алғы шарт тары  әділетсіз жа-

салған. Ешқандай ғы лыми негізі 

жоқ нормативтердің сал да рынан 

бү гіндері ірі қара мал өсірумен ай-

на лысатын 16 мың шаруа қо жа-

лық  тары субсидияға қол жеткізе 

ал май отыр. Жалпылай алғанда, 

мем лекеттен  бө лінген  субсидияның 

бар лығын қо лында бар-жоғы 100 

мың дай ғана сиы ры бар (еліміздегі 

ірі қараның 4 па йы зы на ғана иелік 

ете тіндер) 200-300 ауыл шар уа-

шылығы кәсіпорындарының иелері 

ен шілейді. Мысалы, Ресей ірі-ұсақ 

деп бөлмей, барлық мал басына 

бір  дей мемлекеттік деңгейде жағ-

дай жа сайды. Ал бізде мұндай бө-

ліп-жару бар.   Қойды отарлап, сиырды табынымен, жылқыны үйірімен алдына салған 

бабаларымыздың ата кәсібін жаңғырту бүгін қазаққа оңайға соқпай 

отыр. Бұлай дейтін себебіміз, мәселен, еліміздегі ірі қара малдың 4 

пайызы ғана ірі шаруашылық болып табылса, қалған 96 пайызы орта 

және шағынына тиесілі екен. Сондықтан соңғы кездері мемлекетіміз 

мал шаруашылығындағы ірілердің қатарын арттыру мақсатына 

басымдық беріп, соған сәйкес субсидиялау тетігін құрған. 

Алдыңғы жылдары ірі қарасы 300-ден асқандарға қаржылай 

қолдау жасалады делінсе, былтырдан бастап бұл көлем тағы 

ұлғайтылып, мал басы 400-ден асқандарға ғана субсидия 

берілетін болған. Салдарынан, жоғарыда аталғандай, мал 

шаруашылығының 96 пайызы, яғни еліміздегі шаруаның 

басты бөлігі субсидиядан қағылған. Таяуда Парламент 

Сенаты қабырғасында осы мәселені көтерген Ақылбай 

Серік мырза ірі қара етіне субсидия алу үшін сатылатын 

мал басын – 100-ге, аналық қойдың санын –300-ге, 

бие санын 50-ге дейін азайтылса деген ұсынысын 

білдірді. Жалпы, шаруаларға мал басына қарай 

берілетін субсидия талаптарын 

жеңілдету мүмкін бе?

Бірінші болуға 

батылың жете ме?

Кейіпкерін рухани 

биікке көтерген 

суреткер


Жекпе-жек 

жетіліп келеді-бетте

-бетте

-бетте

4

57

Бердәулет АБДУЛДАЕВ:

ДАТ!

Өзін елден жырақ ұстаған 

басшы ешқашан да халықтың 

көмегінсіз биіктерді 

бағындыра алмайды

150,94

196,50

24,45

14719,46

939,26

1421,20

4,76

1,30

1369,68

101,1

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Серік Абас-шах, белгілі тележурналист: 

– Кейбiр «ТВ-бике» (жүргізу-

шілер) өздерiн «Боингтің» ұшкышы 

секiлдi сезiнедi. Оларға қазақ тілі әуе 

толқынына көтерілгенде ғана керек. 

Ал эфир біткен соң, оны жерге қон-

ған ұшақ секілді әуежайға тастап, 

қымбат көлігіне мініп кете береді.(Фейсбуктегі жеке 

парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Бірлік мығым болмайынша, келешекте мемлекеттің 

тұтастық келбетін сақтау мүмкін емес

Ақжол ӘБДУҚАЛИМОВ, 

«Қазақстан фермерлері одағы» 

қоғамдық бірлестігінің вице-

президенті:

Атамұрат ШӘМЕНОВ, 

экономика ғылымының докторы, 

профессор:

бетте

6

Қарағанды облысында әскери ұшақ апатқа ұшы рады. Бір адам қаза болды. Бұл туралы ҚР 

Қор ғаныс министрлігінің баспасөз қызметі мәлім 

етті.

№68 (979) 

25 сәуір, бейсенбі

2013 жыл


Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Қанат ҚАЗЫ

Рысқалиев тобы 71 миллиардты жымқырыпты

Негізі, Атырау облысының бұрынғы әкімінің мем-

ле кетке келтірген шығынын қайтару үшін барлығы Т39 

млрд тұратын жылжымайтын және жылжитын 560 

мүлікке қамау жарияланған. Олардың ішінде төрт 

аяқ талмаған құрылыс объектілері, 68 жер учаскесі, 

116 бірінші және екінші сатыдағы объектілер (әкім-

ші лік ғимараттар, тұрғын үйлер, кеңселер, пәтерлер 

мен бас қа объектілер), 197 көлік құралдары, ком мер-

ция лық  ұйымдардың  жарғылық  капитал да рын дағы 

19 үлес, 145 өндіріс құрал-жабдықтары, жалпы со м-

асы 1 млрд 100 млн теңгенің 11 банк шоттары болған. 

Қар жы полициясының ресми өкілінің хабар лауы бо-

йынша Бергей Рысқалиев биліктік өкілеттікке ие бола 

тұра, мемлекеттік қаражатты ұрлау мақ са тында 35 

адам нан құралған үш ұйымдасқан қыл мыс тық топ 

құрған. Бұл қылмыстық топтар 2006-2012 жылдар 

аралығында алты жыл бойы түрлі қыл мыстық істермен 

ай налысып келген. 2010 жылы Рыс қалиев ком  му нал-

дық мүлікті заңсыз жеке ше лен діруді жүр гізетін тағы бір 

ұйымдасқан қылмыстық топты құрған. Ал бұл қыл мыс-

тық топ 2010 жылдан бас тап төмен бағамен ком му-

нал дық меншіктегі Аты рау қаласы мен облыстың жеті 

ауданының  газ  құбыр ла рын,  құры лым дарын,  ғима-

рат 

тары мен жаб дық 

тарын және басқа мүліктік 

кешендерді заң сыз же кешелендірген. 

2012 жылдың 21 тамызынан  2013 жылдың 18 

сә уіріне дейін сегіз айға созылған тергеу нәтижесінде 

қыл мыстық топқа ұйымдасқан қылмыстық топқа қа-

тысу, бюджет қаражатын ұрлау, жалған кәсіпкерлік, 

қыз меттік өкілеттігін теріс пайдалану, пара алу, қыз-

меттік өкілеттігін асыра пайдалану, алаяқтық, жалған 

құ жат жасау және қызметтік жалғандық жасау сияқты 

қылмыстар бойынша 73 қылмыстық іс қозғалып отыр. 

Аталған қылмыстық істерді тергеу барысында тер геу-

жедел тобы 68 сараптама жасап, 750-ден астам 

Мансұр ХАМИТ (фото)

адамнан жауап алып, 79 тінту жүргізген және 30 мың-

нан астам құжаттар алған. 

Ауыр және аса ауыр қылмыстар жасады деген 

айып пен 11 адам қамауға алынса, олардың ішінде об-

лыс әкімшілігінің бұрынғы аппарат жетекшісі Ке рімов, 

қаржы басқармасының бастығы Жантеміров, Мем-

лекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқар 

ма 


сының 

бастығы Жиенбаев, «Госэкспертиза» РМК ди рек торы 

Құралбаев, облыс әкімінің бұрынғы орын басары Болат 

Дәукенов, Атырау қаласының әкімі Асқар Керімов 

және сыбайлас кәсіпорындардың ди рек торлары мен 

ұрланған ақша қаражатты қолма-қол ақ шаға айнал-

дырумен айналысқан тұлғалар бар. Осы 

ған орай 

қазіргі таңда 10 адам үй қамауына алы нып, екі адамға 

ешқайда шықпау туралы бұлтартпау ша расы таға йын-

далды. Атырау облысы әкімшілігінің шенеуніктері мен 

бірқатар құрылыс компанияларының жетекшілеріне 

қа тысты қылмыстық іс қозғалды.

Ал қылмыстық топтың басшысы Бергей Рысқалиев-

ке бүгінде халықаралық іздеу жарияланған.

Нұрсұлтан  НАЗАРБАЕВ:

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

e

ee

--

-

--

m

m

m

m

m

m

a

a

a

a

iil:

:

::

:

:

 

 i

i

i

ii

n

n

n

n

n

n

f

f

fff

f

o

o

oo

o

@

@

@

@

@

@

аа

а

а

аа

ll

l

l

a

a

a

a

aa

s

s

s

s

s

hainasy.kz

Жалғасы 2-бетте

ТӨ

ТЕНШЕ Е 

Е Е 


Е

ЖАЖ


ЖЖ

Ж

ЖҒДА

Й

232

2

 сәуір күні сағат 22:45 шаша

а

аа

а

мама

м

мм

м

сысы

с

сыс

с

ндд

нд

нда

а

аа

а

ҚаҚа

Қа

Қара

ра

аа

ға

ғаға

а

аға

нд

нднд

нд

ы ы 

ы 

ыоб

об

обоб

о

олы

л

лылы

л

сы Шет ауданы Просторнн

ое

оеое

ое

оеое

а

аа

а

аа

уы

уыуы

уы

уыуы

лы

лылы

лы

лыы

ны

ныны

ы

ың 

ң 

ң ң 

ң 

ауау

ау

ауу

ма

мама

ма

мам

ғы

ғығы

ғы

ыы

нд

нднд

нд

а а 

а 

аа

оқу-жаттығу ұшуын жасау барысында Қорғаныс ми-

нистрлігі 50185 әскери бөлімшесінің МИГ-31 әскери 

ұша ғы апатқа ұшырады. Оның басқаруында ұшқыш, 

бө лімше  командирі,  полковник  Марат  Едігеев  пен 

штур ман,  оның  орынбасары майор Руслан Галымзянов 

бол ды

ды

дыды

ды

д.  Ұш

Ұш

ҰҰ

Ұ

ақақ

ақ

тыты

ң

ңң

құ

құұ

ұ

ұла

ла

ала

ла

ауы

уы

ууы

у

кк

ез

езз

з

індее

  экипаж  ка тап уль та-

ла

а

аа

а

ан

н

нн

н

нды

ды

дыды

ды

ды.

.. 50


50

50

5050

50

1818

18

1818

185


5

5

55

5

әсәс

әс

әәс

ә

кеке

ке

керири

ри

рр

ри

бб

б

бб

өл

өлөл

өл

өлл

ім

імім

ім

імім

ше

шеше

ше

шш

сі

сіс

с

с нн

нің жердегі іздестіру-

құт қару командасы жүргізген іздестіру жұмыстарының 

нәтижесінде апат орнында полковник М.О.Едігеевтің

мә йіті мен штурман Р.Р.Галымзянов табылды. Галым-

зя новқа медициналық көмек көрсетіліп, ауруханаға

жет кізілді. Оқиға орнында Бас әскери прокуратураның, 

Ор талық аймақтық әскери-терге

е

е

ее

е

у у 

у 

у у 

у 

баба

а

басқссқ

с

сс

ар

рр

масының


ң

ң

ңң

ң

шұұұұ

-

ғығы

ғы

ғығы

л-

лл

л

лтергеу тобы және авиация

ия

иия

ия

иялы

лы

лылы

ы

лық 

қ 

қ қ

ап

апап

а

аап

ат

атат

т

ттта

та

тата

рд

рдрд

рд

рд

ы

ыы

ы

тете

те

тте

е

ргрг

рг

гг

еу

еуеу

еу

еуу

 

жө ніндегі ведомствоаралық комиссия жұмыс ісі теуде. 

Атал мыш  факті  бойынша Орталық аймақтық әскери 

прокуроры ҚР Қылмыстық кодексінің 392-бабында

қарастырылған «ұшу немесе оған дайындық ере же-

ле рін  бұзу» қылмыс белгілері бойынша қылмыстық іс 

қозғғ


ғ

ғ

адад

ад

адад

а

ы...

.

 Терр

геу 


у

у жүрг


р

р

рр

із

ізіз

із

ізз

ілуд


у

у е. 


Қо

Қо

ҚоҚо

Қо

Қорғ

рғ

рғрғ

рғ

рған

ан

анан

аныс


ыс

ыс

ысс

м

мм

м

инин

ин

нис

ис

ссс

с

тртр

тр

тртр

р

лл

л

лігг

гі

гг

б

бб

б

бб

ас

асас

ас

аа

па

папа

па

псө

сө

сөс

з қызметінің мәлі ме-

тінше, М

М

ММ

ИГ

ИГИГ

ИГ

Г-3

3

33

3

11

1

11 ұшағы 

20

2020

20

1212

12

121

12

 жылдың желтоқсанындаРе сейдің Ржев қаласындағы 514-ші авиа жөндеу за-

уы тында кезекті қайта қалпына келтіру жұмыстарынан 

өт кен  болатын. Оның кепілдік қызмет көрсетудегі ұшу 

мер зімі – 42 сағат. 23 сәуір күні төрт рет жоспарлы ұшу 

(үш рет күндіз, бір рет түнде) оры

ры

рыры

ры

ндд

д

дд

алды. Ал бес

с

с

сініі

і ші 


ұш

ұш

ұшұш

ұш

ұшу

у

уу

у

кезінде апат орын алды. БұБұ

Бұ

БұБұ

Бұ

лл

л

лл

л

оқоқ

оқ

оқоқ

о

иғиғ

иғ

иғиғ

иғ

аа

а бо


бо

бо

боо

бо

йыйы

йы

йый

й

ншнш

нш

ншш

ш

аа 

а

аа

а

«5«5

«

«5«5

«

1414

14

1414

4

  

АР

АРАР

А

ЗЗ

З

З»З

 ААҚ  зауытының өкілдері

і

і

іш

шақ


ақ

ырылды. 


О

О

ООқиға ор-

нын да ҚР Қорғаныс министрлігінің комиссиясы жұмыс 

істеп жатыр. Қазаға ұшыраған ұшқыш Марат Едігеевтің 

артында әйелі мен үш баласы қалды. Қорғаныс 

министрлігі МиГ-31 ұшағының апатқа ұшырауына ең

басты


ы

ы

сее

е

беб

б

п техниканның

ы  істен шығуы деп мәлімдеп 

от

т

ырыр

ыр

ырыр

ыр.. 


.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал