Нұрмұхаммед мамырбеков иәжүктеу 0.72 Mb.

бет1/6
Дата11.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Нұрмұхаммед МАМЫРБЕКОВ

 

иә

– Елімізде ішкі миграция жө нін­

дегі  заң  жобасы  мен  оны  қа да ға­

лайтын арнайы бір құрылымға де­

ген ауадай қажеттілік бар. Мен аза­

маттардың міндетті тіркеу ере жесін 

қолдамаймын.  Осындай  ше шім нің 

шығарылуына арнайы заң мен тиісті 

мекемелердің  болмауы  се беп  бол­

ды деп есептеймін. Се бе бі елімізде 

ішкі  миграцияны  рет теу ші  заң  мен 

арнайы  бір  органның  бол мауы  се­

бе бінен әр әкімдік өзі нің ойына кел­

ген шешімін шығарып ала ды. Бүгін 

Ал маты  қаласы  Фран ция ны  мысал 

етіп,  өзіне  тиімді  ере же  қабылдап 

ал ған болса, ер тең келесі облыс та­

ғы  бір  мем ле кет ке  сілтеме  жасап, 

ойы на келген жаңа ереже қабылдап 

алады. 

жОқ 

–  Ішкі  миграция  жөнінде  заң 

қа былдауға  және  осыған  қатысты 

қан дай да бір жаңа мекеме жа сақ­

тау ға  қарсымын.  Меніңше,  оған 

қа  жеттілік туып отырған жоқ. Егер 

мұн дай  заң  қабылданатын  болса, 

ол  міндетті  түрде  ішкі  миграцияға 

шек  теулер  қояды.  Нәтижесінде, 

дис  криминация  тудыратын  құжат 

пай да  болады.  Себебі  ол  аза мат­

тарды екіге бөліп қарай бастайды. 

Бір  заманда  Америкада  адамдар­

ды  ақтар  мен  қаралар  деп  екіге 

бөлді  ғой.  Бет­жүзі  ақ  адамдарға 

ар нал ған дүкендер мен мей рам ха­

на лар ға, театрларға қара адамдар 

кі  ріп кетсе, оларды соттап, айыппұл 

тө лететін. Ішкі миграция жөніндегі 

заң ның ақыр соңы дәл сондай құ­

бы лысқа апарады. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Дариға НАзАРБАЕВА, 

Еуразиялық 

медиафорумның 

ұйымдастыру комитетінің 

төрайымы:

–  Эй­яфь­ят­лай­о­кудль! 

Дұ  рыстап айтуды бүгін таңертең 

ғана әрең дегенде үйрендім.

№69 (295) 

28 сәуір


сәрсенбі

2010 жыл


...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Бөріхан НҰРМҰХАМЕДОВ, 

«Ақ жол» партиясы төрағасының 

орынбасары: 

Мұхит АсАНБАЕВ, Қазақстан 

гуманитарлық-саяси конъюнктура 

орталығының вице-президенті:

2-бет

4-бет

5-бет

Ой­көкпАр 

Еуропадағы 

Қарсыласу 

қозғалысына 

қатысқан қазақтар

рейхстагқа  

ту тіккен қазақC

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Елімнің болашағына 

оптимизммен 

қараймын


Ішкі миграция жөніндегі заң жобасын дайындап, оны қадағалайтын арнайы орган құру керек пе?

Алматы облысының Кербұлақ 

ауданындағы Черемушкино 

шатқалында лай көшті. Көшкін ауылды 

ысырып кетуі мүмкін болғандықтан, 

мұндағы алты шаңырақ түгел Көксу 

ауылдық округінің орталығына 

көшірілді.

Ауыл тұрғындары 

апаттан аман 

қалды

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 

ұйымының төрағалық мінберінде отырған қазақстан 

өзі бас болып, әлемнің барлық түкпірінде бейбітшілікті 

қалыптастыруға күш салмақшы. Еліміздің әлем 

елдерін ядролық қарудан бас тартуға үндеуі – 

ғаламдық қауіпсіздікті нығайтудағы шешуші қадам. 

Кеше Алматыда жұмысын бастаған ІХ Еуразиялық 

медиафорумда қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қарусыздану 

саласында жаңа құжаттар әзірленгенін жария етті. 

Мемлекет басшысы халықаралық ынтымақтастық 

мәселесін талқылауға келген жұртшылықты жер 

бетінде қауіпсіздікті қалыптастырудағы қазақ 

бастамаларын күллі әлемге насихаттауға шақырды. 

Бірыңғай ұлттық 

денсаулық сақтау жүйесі – 

кездейсоқ қабылдана 

салған дүние емес

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,41

195,55

5,04

-

21,45

1,331

11205,03

1603,47

1815,39

86

1154,2

 

ДАТ!6-б

етте

жақсылық ДОсқАЛиЕВ:

Мә

СЕл

Е

Өмірге қашанғы италияның «көзімен» қараймыз?

Біз айналадан ақпараттың шама-

мен 90 пайызын көру мүшесі арқылы 

аламыз. сондықтан көз ге ерекше 

күтім керек. Бүгінде дә рі герлеріміз 

азаматтарымыздың жанарының 

нашарлап кеткенін жиі айтады. Тіпті 

ұландарымыздың дені осы себептен 

әскерге бара ал май, қарттарымыз 

мезгілінен бұ рын зағип атанып жата-

ды. Түрлі жанар ауруларының тууына 

көздің кемшілігін түзетуге арналған 

сапасыз көзәйнектердің де үлкен 

кесі рі тиюде. себебі қазақстанда 

осындай әйнектердің сапасына мән 

беретін орталық, тіпті, маман да жоқ.

жАсТАРДЫң жАНАРЫ  

НАшАРЛАП БАРАДЫ

Қазіргі уақытта тек жасамыс азаматтар ғана 

емес, жастардың да көз кемшілігін түзетуге ар­

нал ған көзәйнектерді жиі киетінін байқап жүр­

міз. Мұның себебі олар кітап оқу, жазумен қа тар 

магниттік  сәуле  тарататын  компьютер,  теле ди ­

дар дың алдында көп отырады. Тіпті тәулік бо йы 

көз алмайтындары бар. Сондықтан олар дың көз 

бұл шық  еттері  әлсіреген.  Жуырда  про фес сор 

рузуд динов  атындағы  стомато логиялық  кол­

ледж інің  ұстаз дары  жастардың  арасында  ар­

найы сауалнама жүргізді. Нәти жесінде, оған қа­

тысқан екі жүз адам ның ішінде шамамен 40 па­

йызының  көру  мү ше сі  нашар  екені  анық тал ды. 

Демек,  жас тарымыз  көзге  күтім  жаса май ды. 

Сондай­ақ жастардың дені жақын да ғыны көріп, 

алыстағы ны  көзі  шал майтын  болып  шықты. 

Ұстаздардың  ай туынша,  бұған  тіршілік  етіп 

отырған  орта мыз дағы  кеңістіктер  әсер  етуде. 

Мәселен,  біз  күнде лік ті  өмірде  үнемі  тар  ауди­

ториялармен  шекте ле міз.  көліктің  іші,  тар  дү­

кен, бөлмелер т.б. Ал осындай тар кеңіс тік алыс­

ты көру мүм кін дігімізді шектейді. Сон дай­ақ лас 

ауа ның да көз ге теріс әсері көп. Бү гінде әсі ресе 

хи  мия лық улы бак териялар ара ласқан қаланың 

ауа сы тек көру мү шемізді ғана емес, ағзамыздың 

бар  лық же рін зақымдауда.

жалғасы 3-бетте   

ТАБ


иғи 

А

пА

Т

Алматы  облыстық  төтенше  жағдайлар  жөніндегі департаменті баспасөз қызметінің бас маманы Нұрлан 

Серпербаевтың хабарлауынша, ауа температурасының 

күрт жоғарылауынан таулы аймақтың еріген қарынан 

лай жиналып, сырғи бастаған. Ұзындығы – 300, ені 

– 200 метр, жалпы көлемі 140 мың текше метр бо­

латын  топырақты  көшкін  ауыл  іргесіне  сәл­ақ  жетіп 

жы  ғылыпты. Черемушкино шатқалы маңындағы ауыл­

да  алты  үй  қоныс  тепкен.  Барлығы  –  22  адам.  Құт­

қарушылар хабар алысымен ауылға дереу жетіп, тұр­

ғындарды көксу ауылдық округінің орталығы – Қоса­

ғашқа көшірді. Мамандардың мәліметінше, өзге ауыл­

дарға лай көшкіні қауіп төндіріп тұрған жоқ.Нұрлан сЕРПЕРБАЕВ, 

Алматы облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі 

департаменті баспасөз қызметінің бас маманы:

– Ақпарат құралдары «Көксу ауылдық 

округінің халқы түгелімен көшірілді» деген 

хабар таратқан. Бұл қате. Лай көшкіні тек 

Черемушкино деген шағын ауылға ғана қауіп 

төндірді. Сол себепті сәуірдің 26-сы күні 11.45-

те хабар жетісімен, біздің қызметкерлер барып, 

тұрғындарға көмек көрсетті. Ауылдық округтің 

басқа тұрғындарына да сақтық шаралары 

ескертілді. Бірақ лай көшкінінің қайталануы 

туралы болжам жоқ.

«Кедей көп болмасын

қыстау бос болмасын!»

Басқосу  биыл  әлемді  дүр  сіл­

кін дірген  табиғи  апаттар  мен  саяси 

қақтығыстарды  жиналғандардың 

есіне бір салып өтетін бейнекөрініспен 

ашылды.  Гаити,  Чили,  Қытай  жер 

сіл кіністері,  алапат  су  тасқындары, 

Таяу Шығыстағы жарылыстар, Еуро­

па дағы  ереуілдер,  шошқа  тұмауы 

пан демиясы,  банкрот  болған  ал­

пауыт кәсіпорындар, Мәскеудегі лаң­

кестік  әрекеттер,  бет  сүйегі  сынған 

Берлускони,  исландия  жанартауы 

және қырғыз жеріндегі қантөгіс... иә, 

Орталық  Азия  өңірін  кадрдағы  осы 

соңғы  көріністің  көбірек  алаңдатып 

тұрғаны рас. Медиафорумды ашқан 

Мемлекет  басшысы  аймақтағы 

экономикасы  дамыған  держава 

бола отырып, осы күш­жігерді әсем 

Алматыдан  бірнеше  сағаттық  жер­

дегі берекетсіз елдің жағдайын жақ­

сартуға жұмсауды ұсынды. Айыр қал­

пақты ағайынның қанға бөгіп, қайғы 

жұ туы елдегі дүркін­дүркін саяси дағ­

дарыстардың әсерінен еді.жалғасы 2-бетте   

Болатбек МҰХТАРОВ

Нұрғис


а Е

л

ЕУБЕкОВ (фо

то)


қР Төтенше жағдайлар 

жөніндегі министрлігі 

сәуірдің 28-30-ы ара лы-

ғында ауа темпера ту расының 

жоғарылауы мен жауын-шашынның мол 

түсуі салдарынан Алматы облысында су 

басу жағдайлары болатынын, ал шығыс 

қазақстан облысында өзен-сулардың 

деңгейі көтерілетінін ес кертеді.

 

қазір қазақстанда көші-қон туралы заң бар. Алайда ол сыртқы миграция мәселесін ғана қамтиды. Біздегі Көші-

қон комитеті мен Көші-қон полициясы да сол мәселемен 

ғана айналысады. Алматы қаласының Тұрғындарды 

міндетті тіркеуден өткізу жөніндегі Ережесі пайда болғалы 

бері бұл мәселе көптеген түсініспеушіліктер тудыра 

бастады. жұртты «әкімдіктің бұл шешімі заң аясына кіре 

ме?» деген сауал алаңдатуда. Осыған орай, сарапшылар 

қауымының да пікірі сан-саққа бөлінуде. Біреулер міндетті 

тіркеу жөніндегі шешім дұрыс деп есептесе, енді біреулері 

«Алматы әкімшілігі өзінің құзыры аясынан тыс шешім 

шығарып кетті» деген тұжырым жасауда. Ал осы «ішкі 

көші-қон мәселесінің негіздерін анықтайтын арнайы заң 

жобасы, оны қадағалайтын арнайы орган болуы керек 

пе?» деген сауалға келгенде, сарапшыларымыздың пікірі 

тағы да қарама-қайшы келді. 

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№69 (295) 28.04.2010 жыл, сәрсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

СаяСи  бюро

 

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћБ i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Ел туын өзгерткен Саакашвили ғана

Цензураға қарсылар кімнің мүддесін көздейді? 

ТМД елдерінің ішінде Тәуелсіздік жылдары ішінде 

мемлекеттік туларын өзгерткен елдер бар ма?

Еркебұлан ТАЙМАСОВ, Түркістан

1991  жылы  КСРО  құра­

мы  нан шыққан елдер тәуел­

сіз дік терін  алғаннан  кейін 

қа  был даған  мемлекеттік 

бай рақ тарын өзгерте қойған 

жоқ. Тек қана Гүржістан 2004 

жыл ғы  «раушан  төңкері сі­

нен» ке йін қазіргі Президент 

Ми хаил  Са акашвили  бас­

таған  Ұлттық  қоз ғалыстың 

жалауы  мем ле кеттік  ту  етіп 

бекітілді.  Гүр жіс танның 

қазіргі  байрағындағы  бес 

айқыш белгі бұл елдің діни 

мемлекет екенін білдір мей­

ді.  Зерттеуші  Иосиф  Бичи­

каш вилидің  түсіндіруінше, 

бес айқыш – гүржі жерінен 

та былған ежелгі шіркеу лер­

дің бел гісі.

Сөз бостандығы бойынша зерттеулерді кімдер жүргізеді? 

Ондай зерттеулерді шынайы дей аламыз ба? Қай елдерде екі 

елі ауызға қақпақ қойылмайды деп есептеледі?

Жанар ҚАНСҰЛТАНОВА, Орал

Дүниежүзінде  сөз  бостандығы 

бойынша  зерттеулерді,  негізінен, 

1985 жылы Парижде құрылған «Ше­

ка ра сыз репортерлар» интернацио­

нал дық  үкіметтік  емес  ұйымы  жүр­

гізеді.  Ұйым  жалпыға  бірдей  адам 

құ қықтарының 19 тарауына сәйкес, 

цензураға  және  журналистердің 

кәсіби қызметіне байланысты қуғын­

дауларға  қарсы  күреседі.  Әрине, 

өзгені  сынайтын  ұйымды  «АҚШ­қа 

жау Куба, Белоруссия, Ресей секілді 

елдерде  сөз  бостандығы  жоқ,  ал 

АҚШ­пен достық байланыстағы Сауд 

Арабиясы,  Филиппинде  сөз  бос­

тандығын  жалған  мақтайды»  деп 

сынға  алатындар  жетіп­артылады. 

Сонымен,  2009  жылғы  алғашқы 

ондық көрсетілген тізімге назар ау­

дарыңыз.

хБА

Т

– Бермет, сіздіңше, Қырғызстанда қалыптасқан  дағдарыстан  шығудың 

қандай жолдары бар?

– Меніңше, бұл – өтпелі кезең. Қыр­

ғызстан бұл күрделі саяси жағдайдан шыға 

алады. Өйткені біздің тамаша хал қымыз, 

тамаша жастарымыз, керемет еліміз бар. 

Саяси ахуал шиеленісіп, осындай күрделі 

жағдай қалыптасып қалып отыр. Әзірше 

заңды  билік  жоқ,  оң  саясат  жоқ.  Бірақ 

мұндай тығырықтан жол тауып шығатын 

саясаткерлер табылады деп сенемін.– Жеке өзіңіз туған еліңіздегі жағ-

дайды қалпына келтіруге араласасыз 

ба?  Мүмкін,  билікке  келу  ойыңызда 

бар шығар?

– Менің күш­жігерім мен білімім, тә­

жірибем  жетсе,  әрине,  осы  іске  өзім  де 

араласа алар едім. Бірақ әлі ерте деп ой­Елімнің болашағына оптимизммен қараймын

лай мын.  Себебі  елде  күрделі  өзгерістің, 

бетбұрыстың болғаны күні кеше ғана. Мен 

әуелі елге барып, жағдаймен танысуым, 

зерттеуім  керек.  Жолым  түссе,  Бішкекке 

барғалы отырмын.–  Ал  Асқар  Ақаевтың  бұрынғы 

таққа қайта келу ойы бар ма?

– Жоқ, Асқар Ақаевтың саясатқа келу 

ниеті жоқ. Бірақ қазіргі жағдайда бар білі­

мін, күш­қайратын халқына арнағысы­ақ 

келеді. Мұның себебі – ел басқару жайын 

одан жақсы білетіндер аз. –  Елге  бармағаныңызға  қанша 

уақыт болды? 

– Мен Қырғызстанда 2,5 жыл болған 

жоқ пын. Барғым­ақ келеді, бірақ мүмкін­

дік тер болмады. Енді ертең­ақ ұшып бар­

мақшымын.

– Қырғызстанда билік басына кел-

ген  Уақытша  үкіметке  қаншалықты 

се не сіз?

– Уақытша үкімет сәл асығыстық жаса­

ды деп ойлаймын. Бірақ, негізі, жөнді эко­

но микалық құрылым түзбей, заңды түрдегі 

экономикалық бағдарлама жасалмайды. 

Сондықтан ашық сайлау өтуі қажет. Онсыз 

біртұтас саяси­экономикалық жүйе, сенім­

ді құрылым жасау мүмкін емес.– Қырғызстандағы жағдайға Қа зақ-

станның араласуын қалай бағалай сыз?

– Мен бүкіл қырғыз елінің және өзімнің 

атым нан  Қазақстанға  үлкен  алғысымды 

біл   діремін. Біздің елде, ең алдымен, дағ­

да рыстық құбылыстарды шешу мәселесі 

көте рілген еді, Қазақстан Президенті осы­

ған дер кезінде көңіл бөліп, жәрдем беріп 

жа тыр.  Бұдан  бөлек,  тұрақтылықты  рет­

теуде, азаматтық қақтығыстың алдын алу 

мен аймақаралық экономикалық қауіп сіз­

дікті қалыптастыруда Қазақстан үлкен рөл 

ат қаруда. Қазір қырғыз елі құқықтық кеңіс­

тіктен шығып қалды. Сондықтан құқықтық 

қауіп сіздікті қамтамасыз ету, басқару мә­

селесі туындап отыр. Мен бұл мәселелердің 

ше шілетініне сенімдімін.–  «Қырғыздар  басшысын  сыйлай 

алмайды» деген пікірмен келісесіз бе?

– Қырғыз халқында ежелден хандық 

бол маған. Елдің тарихи негізі – тау демо­

к ра тиясы.  Әскери  жаугершілік  кезеңде 

сол түстік  аймақта  бірді­екілі  ханның 

болғаны рас, бірақ, жалпы, бір орталықтан 

басқару  болған  емес.  Ал  қазір  елдің 

алдында та ң дау тұр – президенттік жүйе 

болғаны  жөн  бе,  парламенттік  пе?  Бұл 

теңдеуді  шешу  үшін  де,  әрине,  жақсы 

басшы  керек.  Ол  ел дің  ендігі  бағыт­

бағдарын, қандай жүйені таң дау керектігін 

айқындап беруі тиіс. Қа зіргі уақытта мен 

елімнің  болашағына  оп ти мизммен 

қараймын.

МЕДИАФОРУМ

«Егер  халықтың  әл­ауқатын  арттыру, 

қоғамның  қауіпсіздігі  мен  этносаралық 

және конфессияаралық келісімді қалып­

тас тырмаса, сілкіністерден құтылу мүм кін 

емес.  2005  жылы  осы  форумның  мін­

бе рінде Қырғызстанда сол кезде болған 

оқи ғаларға түсінік бере отырып, мен ұлы 

Абай дың сөзін мысалға келтірген едім: «...

ке  дейлер...  біріне-бірі  достық  ойлай 

ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем 

болар  еді,  мал дан  айырылғандар 

көбейсе,  қыстауы  бо сар  еді  деп,  мен 

ананы кедей болса екен деп, ол мені 

кедей  болса  екен  деп,  әуелде  іші-

мізбен  қас  сағындық.  Әрі-беріден 

соң  сыртымызға  шықты,  жауластық, 

дау лас тық,  партияластық.  Осындай 

қастарға  сө зім  өтімді  болсын  және 

де  ептеп  мал  жиюға  күшім  жетімді 

болсын  деп,  қыз метке  болыстық, 

билікке  таластық...»  Бұ ған  қандай  да 

бір сөз қосып айтудың өзі ар тық», – деді 

Елбасы.  Н.Назарбаевтың  пі кі рінше, 

қырғыз  елінде  азаматтық  қақ тығысқа 

айнала  жаздаған  жаппай  тәр тіпсіздік 

–  ешқандай  да  төңкеріс  емес,  ба рып 

тұрған қарақшылық. «Революция деп тек 

1917  жылғы  капитализмді  социа лизм­

мен  ауыстырған  Қазан  төңкерісін  атауға 

болады.  Капитализмнен,  керісінше, 

социализмге  қайта  өткенде  бізде  де 

революция  болды  деп  атауға  болады. 

Ал  бұл  жағдай  қарапайым  ғана  билікке 

талас», – деді Президент. Қоғамдық өмі­

рі нің барлық саласы бірдей тұралап дағ­

дарған көрші елге Қазақстан өзі бас бо­

лып,  гуманитарлық  және  экономикалық 

кө мек  көрсете  беретін  болады.  Бірақ 

Пре зидент  қазіргі  уақытта  бұл  көмектің 

қан шалықты  қадірлі  болатынына  күмән 

кел тірді.  Өйткені  әзірше  Қырғызстанда 

заңды  би лік  пен  тәртіп  болмай  жатыр. 

Дегенмен  аймақтағы  тұрақтылығы 

қалыптасқан,  өзгелерге  үлгі  көрсетіп 

отырған қазақ елі тарихи көршісінің бұл 

күрделі  дағдарыстан  шығуына  белсенді 

күш салатын және осы  іске әлемді жұ мыл­

дыратын  болады.  Нұрсұлтан  Назарбаев 

ме диафорум  қатысушыларын  еліміздің 

осы  бастамаларын  әлемдік  қа уым дас­

тық қа кеңінен насихаттауды ұсын ды. Ел­

ба сының  айтуынша,  ғаламдық  қауіп сіз­

дікті  нығайтуда  Вашингтонда  ядролық 

қа уіп сіздік жөніндегі ғаламдық саммиттің 

өткізілуі  үлкен  мәнге  ие.  60  жылдан  ас­

там  уақыт  ішінде  тұңғыш  рет  әлемнің 

47  мемлекеті  мен  аса  ірі  халықаралық 

ұйым  дардың жетекшілері тұңғыш рет бас 

қосты.  Қазақстан  ядролық  қаруды  та­

рат пау үдерісіне өлшеусіз үлес қосты. Өз 

аумағындағы  ядролық  полигонды  жап­

қан тұңғыш ел атанды. Қазақстан зор яд­

ролық  қаруға  ие  болудан  бас  тартып, 

«Кедей көп болмасын, 

қыстау бос болмасын!»

ЫҚПАлДАСТЫҚМәсімов Анкара 

мэрімен кездесті

Кеше Үкімет үйінде Премьер-министр Кәрім Мәсімов 

Анкара қаласының мэрі Мелих Гокчекпен кездесу өткізді. 

Басы 1-бетте

Кездесуде екі елдің Президенттері 

қол  қой ған  стратегиялық  әріптестік 

туралы  ке л і  сімшарт  аясында  іске 

асырып  отырған  қа зақ­түрік  сауда­

эконо микалық  ынтымақ тас тығының 

қазіргі  жағдайы  мен  болашағы  тал ­

қыланды. Сондай­ақ екі елдің аста на­

лары ара сындағы достық байланысты 

ор нату келісіміне сәйкес, Астана және 

Анкара қа лаларының өзара іс­қимы­

лының дамуы жай лы пікір алмасу бол­

ды.  Тараптар  Қазақ стан  мен  Түркия 

ара сындағы сауда­эконо ми калық және 

мәдени­гуманитарлық  ынты мақ тас­

тық тың одан әрі дамуына өзара мүдде­

лілігін білдірді.

«ҚазАгро» Астанаға 

егін екпекші ме?

«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы хол­

дингі»  ак ционерлік  қоғамы  бәсекеге 

қабілетті жә не экспортқа бағытталған 

агроөнер кәсіптік  ке шенді  (АӨК) 

қалыптастыру  мен  дамыту  жө ніндегі 

мемлекеттік саясатты іске асыру мақ­

сатында  құрылғаны  белгілі.  Аталған 

ме кеменің «Агроөнеркәсіптік кешенді 

да мытудың кейбір мәселелері туралы» 

Қа зақ стан Республикасы Президентінің 

2006 жылғы 11 желтоқсандағы № 220 

Жар лы ғына сәйкес жұмыс бастағанын 

да  айта  ке тейік.  Осындай  үлкен 

мақсатты  ту  еткен  «Қаз Агроның»  әр 

қадамын халық қалау лы лары да біліп 

отыруға  міндетті.  Өйткені  хол дингке 

мемлекет  тарапынан  қомақты  қар жы 

бөлініп  отыр.  Әрине,  өткеннің  бәрін 

тізіп отырудың маңыздылығы шамалы. 

Де се де, қаржы туралы дегенімізге бір 

ғана де рек келтіре кетсек, 2009 жылы 

хол динг тің  еншілес  компаниялары 

арқылы  елдің  аг роөнеркәсіп  кешенін 

қолдауға  барлығы  220  млрд  теңге 

бағытталыпты. Салыстыра айт сақ, бұл 

2008 жылғы 166,8 млрд теңге ден 32,2 

пайызға жоғары. Ауыл шаруа шы лығы 

саласы нақты көмекке және іс жүзінде 

жүзе ге асатын жобаларға тәуелді. Осы 

қа ғиданы  ескерсек,  холдинг  өткен 

жылы  62  ірі  инвестициялық  жобаны 

жүзеге асырған. Олардың жалпы құны 

–  29,3  млрд  теңге.  Өткеннен  бүгінге 

оралсақ, қазіргі уақытта жалпы сомасы 

54,5 млрд теңгені құрайтын 52 жоба 

жүзеге асырылуда. Бұйыртса, олар ды 

2010­2011 жылдары пайдалануға бе­

ру көзделіп отыр. 

Ауылдағы шаруа ойын жүзеге асыру 

үшін нақты ақшаға зәру екені мәлім. Ал 

биыл ғы  жылы  агроөнеркәсіп  кешені 

ны  сан дарын  бюджеттік  несиелеу  ар­

қылы қол дау шарасы үшін респуб ли­

калық бюд жет тен 80 млрд теңге көле­

мінде қаржы бөлін ген. 

Бұдан  өзге  ауыл  шаруашылығы 

тауар  өнімдерін  өндірушілер  үшін 

холдингтің жа ңа жобасы өмірге келген. 

Яғни «Қаз Аг ро» өзінің жеке қаражаты 

есебінен  аталған  сала  иелеріне  

1 шілдеге дейін 500 млн тең ге қаражат 

бөлуді жоспарлап отыр. 

Отырыста  «Қазагроқаржы»,  «Мал 

өнім дері» акционерлік қоғамдары бас­

шы лары да алда атқарар нақты шаруа­

лары ту ралы тәптіштей жеткізді. Әрине, 

сенатор лар  тарапынан  сұрақтар  да 

болмай қалған жоқ. Мәселен, Сенаттың 

белді де белсенді депутаттарының бірі 

Қуаныш Айтаханов «Мал өнімдері кор­

по рациясының», алды мен, мал азығы 

сала сын мұқият жоспарлап ал май тұ­

рып,  малдан  сапалы  да  бәсекеге  қа­

білет ті өнім аламыз деген құр үмітінен 

түк өнбейтінін ашып айтты. Оған меке­

ме басшылары да бас изеді. Сенатордың 

хол  дингтің өз ақпаратына сүйеніп айт­

қан уә жіне сенсек, Жамбыл, Қызылорда 

облыс тары көктемгі егін жұмыстарына 

бір тиын да ақша алмаған. Оңтүстік Қа­

зақ стан  об лысы  бар­жоғы  396  мың 

тең  ге иеленіпті. Бұл – 22 сәуірге дейін 

жа  салған  есеп.  Депу тат тың  келтірген 

та  ғы бір мәліметіне қара ған да, «Қаз Аг­

ро» Астана қаласының егін егу жұ мы­

сына деп 6 млрд теңге қарас ты рып ты. 

«Қаланың қай жеріне егін егілуші еді?» 

– дейді сенатор. Дегенмен «Қаз Аг ро» 

басшысы Асылжан Мамыт беков тің ай­

туынша, бұл жобалар тек таныс ты ры­

лым үшін ұсынылып отыр. Оның әлі де 

пы сық  тай тын,  депутаттар  көме гі мен 

жетіл дірілетін тұс тары да бо луы мүм кін. 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал