Название предметовжүктеу 87.21 Kb.

Дата04.05.2017
өлшемі87.21 Kb.

Пәндер атауы/название предметов

Топтар/группы

08.00-8.50

Соттық сарап. кешенді зертеулері (дәр.)                                           

з.ғ.к., доцент Алмаганбетов П.А.                                                      

401

09.00-09.50Прокурорлық қадағалау (дәр.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

110

10.00-10.50Халықаралық жеке  құқық (дәр.)

аға оқытушы Байсымакова Д.С.

110

11.00-11.50Криминалистика (сем.)

з.ғ.к., аға оқытушы Кусаинов С.Ж.,  

401

12.00-12.5008.00-8.50

Адвокатура (дәр.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

110


09.00-09.50

Адвокатура (сем.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

401


10.00-10.50

Атқару өндірісі (сем)

аға оқытушы Белхожаева Д.Ж.

401


11.00-11.50

Мжәне ҚТ мәселелері (дәр.)

аға оқыт. Касымбек А.

101


12.00-12.50

08.00-8.50

Криминалистика (дәр.)

з.ғ.к., аға оқытушы Кусаинов С.Ж.,  

110

09.00-09.50Прокурорлық қадағалау (сем.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

401

10.00-10.50Халықаралық жеке құқық (сем.)

аға оқытушы Байсымакова Д.С.

401

11.00-11.50Инновацияларды басқару (дәр)

э.ғ.к., Естекова Г.Б.

110

12.00-12.5008.00-8.50

Мжәне ҚТ мәселелері (сем.)

аға оқыт. Касымбек А.

401


09.00-09.50

Криминалистика (сем.)

з.ғ.к., аға оқытушы Кусаинов С.Ж.,  

401


10.00-10.50

ҚР кәсіпкерлік құқығы (сем.)

аға оқытушы Белхожаева Д.Ж.

401


11.00-11.50

Соттық сарап. кешенді зертеулері (дәр.)                                           

з.ғ.к., доцент Алмаганбетов П.А.                                                      

401


12.00-12.50

Инновацияларды басқару (сем)

э.ғ.к., Естекова Г.Б.

118


13.00-13.50

08.00-8.50

Соттық экспертология (дәр.)

э.ғ.к., доцент Алмаганбетов П.А.

101

09.00-09.50Соттық экспертология (сем.)

э.ғ.к., доцент Алмаганбетов П.А.

122

10.00-10.50Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі (сем)

аға оқытушы Курмантаева А.Ж.

201

11.00-11.50Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі (дәр)

к.э.н. Кушербаева А.Е.

101

12.00-12.5013.00-13.50

08.00-8.50

09.00-09.50

10.00-10.50

11.00-11.50

12.00-12.50

13.00-13.50

Б

ейсенбі

 /Че


тв

ер

г Жұ

м

а/Пятница

Се

нбі/Су

бб

ота 

Ф КазНПУ 704-24-11. Расписание учебных занятий  очной формы обучения. Издание третье.

Оқу басқармасының бастығы/Начальник учебного управления         ________________  Сәтмырзаев А.А.

Институт директоры/Директор института                                          ________________   Балашов Т.Т.

Диспетчер                                                                                          ________________   Зайнулла Ж.С. 

Ф ҚазҰПУ 704-24-11. Оқытудың күндізгі нысанындағы сабақ кестесі. Үшінші басылым. АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ

Оқу ісі жөніндегі проректор

________ А.Т.Құлсариева 

"_____ " ________ 2013ж/гСАБАҚ КЕСТЕСІ/ РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

        Бекітемін

Мамандығы/ Специальность 5В030100-Құқықтану

4 курс 401 тобының   2013/2014 оқу жылының 1 жартыжылдығына

на _1__ полугодие  2013/14 учебного года 401  группа 4 курс 

Оқу нысаны/форма обучения күндізгі Оқу бөлімі/отделение казахское Оқу тілі/язык обучения қазақша

Дү

йсенбі

/  


   

   


 

По

неде

ль

никСе

йс

енбі / 

Вто


рник

Сә

рсенбі

 / 


   

   


   

   


   

Ср

еда 

Күндер/дни

Сағаттар/время

Тьютордың аты-жөні Фамилия, имя 

тьютора                           

Дәрісхана/ 

аудитория 

Пәндер атауы/название предметов

Топтар/группы

08.00-8.50

Сотқа  дейінгі ҚІ қарау ерекшеліктері. (дәр)                                   

аға оқытушы  Османова Г.Ж.  

403

09.00-09.50Прокурорлық қадағалау (дәр.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

110

10.00-10.50Халықаралық жеке құқық (дәр.)

аға оқытушы Байсымакова Д.С.

110

11.00-11.50Мжәне ҚТ мәселелері (сем.)

аға оқыт. Касымбек А.

403

12.00-12.5008.00-8.50

Адвокатура (дәр.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

110


09.00-09.50

Криминалистика (сем.)

з.ғ.к., аға оқытушы Кусаинов С.Ж.,  

209


10.00-10.50

Адвокатура (сем.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

403


11.00-11.50

Мжәне ҚТ мәселелері (дәр.)

аға оқыт. Касымбек А.

101


12.00-12.50

08.00-8.50

Криминалистика (дәр.)

з.ғ.к., аға оқытушы Кусаинов С.Ж.,  

110

09.00-09.50ҚР кәсіпкерлік құқығы (сем.)

аға оқытушы Белхожаева Д.Ж.

403

10.00-10.50Инновацияларды басқару (сем)

э.ғ.к., Естекова Г.Б.

119

11.00-11.50Инновацияларды басқару (дәр)

э.ғ.к., Естекова Г.Б.

110

12.00-12.5008.00-8.50

Криминалистика (сем.)

з.ғ.к., аға оқытушы Кусаинов С.Ж.,  

403


09.00-09.50

Атқару өндірісі (сем)

аға оқытушы Белхожаева Д.Ж.

403


10.00-10.50

Халыаралық жеке құқық (сем.)

аға оқытушы Байсымакова Д.С.

403


11.00-11.50

Сотқа  дейінгі ҚІ қарау ерекшеліктері. (сем)                                   

аға оқытушы  Османова Г.Ж.  

403


12.00-12.50

08.00-8.50

Соттық экспертология (дәр.)

з.ғ.к., доцент Алмаганбетов П.А.

101

09.00-09.50Соттық экспертология(сем.)

з.ғ.к., доцент Алмаганбетов П.А.

122

10.00-10.50Прокурорлық қадағалау (сем.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

122

11.00-11.50Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі (дәр)

к.э.н. Кушербаева А.Е.

101

12.00-12.50Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі (сем)

аға оқытушы Курмантаева А.Ж.

201

08.00-8.5009.00-09.50

10.00-10.50

11.00-11.50

12.00-12.50

Ф ҚазҰПУ 704-24-11. Оқытудың күндізгі нысанындағы сабақ кестесі. Үшінші басылым.

Ф КазНПУ 704-24-11. Расписание учебных занятий  очной формы обучения. Издание третье.

Жұ

м

а/ Пя

тница


Се

нбі


/Су

бб

ота 

Оқу басқармасының бастығы/Начальник учебного управления        ________________   Сәтмырзаев А.А.

Институт директоры/Директор института                                         ________________    Балашов Т.Т.

Диспетчер                                                                                         ________________    Зайнулла Ж.С.

Дү

йс

енбі/По

не

дель

ник


Се

йс

енбі / 

Вто


рник

Сә

рсенбі

 

/Среда

 

Бейс

енбі


 

/Че


тв

ер

г Оқу нысаны/форма обучения күндізгі Оқу бөлімі/отделение казахское Оқу тілі/язык обучения қазақша

Күндер/дни

Сағаттар/время

Тьютордың аты-жөні Фамилия, имя 

тьютора                           

Дәрісхана/ 

аудитория 

"_____ " ________ 2013ж/гСАБАҚ КЕСТЕСІ/ РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мамандығы/ Специальность 5В030100-Құқықтану

4 курс 402 тобының   2013/2014 оқу жылының 1 жартыжылдығына

на _1__ полугодие  2013/14 учебного года 402  группа 4 курс  АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ

        Бекітемін

Оқу ісі жөніндегі проректор

________ А.Т.Құлсариева 


Пәндер атауы/название предметов

Топтар/группы

08.00-8.50

Қазіргі кезең.дәлел теор.метод.мәсел-рі (дәр) 3п/гр 

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

405

09.00-09.50Прокурорлық қадағалау (дәр.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

110

10.00-10.50Халықаралық жеке құқық (дәр.)

аға оқытушы Байсымакова Д.С.

110

11.00-11.50Прокурорлық қадағалау (сем.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

405

12.00-12.5008.00-8.50

Адвокатура (дәр.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

110


09.00-09.50

Атқару өндірісі (сем)

аға оқытушы Белхожаева Д.Ж.

405


10.00-10.50

Халықаралық жеке құқық (сем.)

аға оқытушы Байсымакова Д.С.

405


11.00-11.50

Мжәне ҚТ мәселелері (дәр.)

аға оқыт. Касымбек А.

101


12.00-12.50

08.00-8.50

Криминалистика (дәр.)

з.ғ.к., аға оқыушы Кусаинов С.Ж.,  

110

09.00-09.50ҚР кәсіпкерлік құқығы (сем.)

аға оқытушы Белхожаева Д.Ж.

403

10.00-10.50Адвокатура (cем.)

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

405

11.00-11.50Инновацияларды басқару (дәр)

э.ғ.к., Естекова Г.Б.

110

12.00-12.50Инновацияларды басқару (сем)

э.ғ.к., Естекова Г.Б.

110

09.00-09.50Соттық экспертология(сем.)

з.ғ.к., доцент Алмаганбетов П.А.

405

10.00-10.50Мжәне ҚТ мәселелері (сем.) 

аға оқыт. Касымбек А.

405

11.00-11.50Қазіргі кезең.дәлел теор.метод.мәсел-рі (сем) 3п/гр 

з.ғ.к., Кенжибекова Э.П.

405

12.00-12.50Криминалистика (сем.)

з.ғ.к., аға оқытушы Кусаинов С.Ж.,  

405

08.00-8.50Соттық экспертология (дәр.)

з.ғ.к., доцент Алмаганбетов П.А.

101

09.00-09.50Криминалистика (сем.)

з.ғ.к., аға оқытушы Кусаинов С.Ж.,  

405

10.00-10.50Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі (сем)

аға оқытушы Курмантаева А.Ж.

201

11.00-11.50Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі (дәр)

к.э.н. Кушербаева А.Е.

101

12.00-12.5008.00-8.50

09.00-09.50

10.00-10.50

11.00-11.50

12.00-12.50

Ф ҚазҰПУ 704-24-11. Оқытудың күндізгі нысанындағы сабақ кестесі. Үшінші басылым.

Ф КазНПУ 704-24-11. Расписание учебных занятий  очной формы обучения. Издание третье.

Жұ

ма/ 

Пя

тницаСе

нбі


/  

   


Су

бб

ота 

Оқу басқармасының бастығы/Начальник учебного управления        ________________  Сәтмырзаев А.А.

Институт директоры/Директор института                                         ________________   Балашов Т.Т.

Диспетчер                                                                                         ________________   Зайнулла Ж.С.  

Дү

йс

енбіПо

неде

ль

никСе

йс

енбі / 

Вто


рник

Сә

рсенбі

 

/Среда

 

Бейс

енбі


 

/Че


тв

ер

г 4 курс 403 тобының   2013/2014 оқу жылының 1 жартыжылдығына

на _1__ полугодие  2013/14 учебного года 403  группа 4 курс 

Оқу нысаны/форма обучения күндізгі Оқу бөлімі/отделение казахское Оқу тілі/язык обучения қазақша

Күндер/дни

Сағаттар/время

Тьютордың аты-жөні Фамилия, имя 

тьютора                           

Дәрісхана/ 

аудитория 

Оқу ісі жөніндегі проректор

________ А.Т.Құлсариева 

"_____ " ________ 2013ж/гСАБАҚ КЕСТЕСІ/ РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мамандығы/ Специальность 5В030100-Құқықтану АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ

        Бекітемін

Пәндер атауы/название предметов

Топтар/группы

08.00-8.50

09.00-09.50

Прокурорский надзор в РК (лек)

к.ю.н. Сайлибаева Ж.Ю.

211


10.00-10.50

Прокурорский надзор в РК (сем)

к.ю.н. Сайлибаева Ж.Ю.

212


11.00-11.50

Предпринимательское право РК (сем)

преп. Таженова Ж.

201


12.00-12.50

Управление инновациями (сем )

к.э.н. Естекова Г.Б.

417


13.00-13.50

08.00-8.50

09.00-09.50

Проблемы ТГП (лек)

проф. Дуйсенов Э.Э.

201


10.00-10.50

Исполнительное производство (сем)

ст.пр. Ибраев Ж.Е.

201


11.00-11.50

Проблемы ТГП (сем)

проф. Дуйсенов Э.Э.

404


12.00-12.50

Конкурентоспособность нац.экономики (лек)

к.э.н. Кушербаева А.Е.

417


13.00-13.50

10.00-10.50

Судебная экспертология (лек.)

к.п.н., ст.пр. Задерий В.В.

201

11.00-11.50Криминалистика (лек.)

к.ю.н., ст.пр. Кусаинов С.Ж.

209

12.00-12.50Криминалистика (сем.)

к.ю.н., ст.пр. Кусаинов С.Ж.

209

13.00-13.5014.00-14.50

15.00-15.50

08.00-8.50

09.00-09.50

Международное частное право (лек.)

ст.пр. Молдахметова Ж.Е.

404

10.00-10.50Судебная экспертология (сем.)

к.ю.н., ст.пр. Кусаинов С.Ж.

404

11.00-11.50Международное частное право (сем.)

Мезибаева Е.А.

404

12.00-12.5013.00-13.50

08.00-8.50

Соврем.проб. метод.теории доказател. (лек.) 1п/гр                                                                                                            

Особен. расслед. отдел. видов преступл. (лек)   2п/гр                                        

проф. Толеубекова Б.Х.,                                   

ст.преподаватель Грек Е.Н.

212                      

209


09.00-09.50

Соврем.проб. метод.теории доказател. (сем.) 1п/гр                                                                                                            

Особен. расслед. отдел. видов преступл. (сем)   2п/гр                                        

проф. Толеубекова Б.Х.,                                   

ст.преподаватель Грек Е.Н.

212                        

214

10.00-10.50Адвокатура (лек.)

ст.препод. Грек Е.Н.

214

11.00-11.50Адвокатура (сем.)

ст.препод. Грек Е.Н.

212

12.00-12.50Криминалистика (сем.)

к.ю.н., ст.пр. Кусаинов С.Ж.

404

13.00-13.5008.00-8.50

09.00-09.50

Управление инновациями (лек)

д.э.н., профессор Керимова У.К.

118

10.00-10.50Конкурентоспособность нац.экономики (сем)

к.э.н. Исаева А.Т.

118

11.00-11.5012.00-12.50

13.00-13.50

Ф ҚазҰПУ 704-24-11. Оқытудың күндізгі нысанындағы сабақ кестесі. Үшінші басылым.

Жұ

ма/Пя

тница


Се

нбі


/Су

бб

ота 

Оқу басқармасының бастығы/Начальник учебного управления        ________________  Сәтмырзаев А.А.

Институт директоры/Директор института                                         ________________   Балашов Т.Т.

Диспетчер                                                                                         ________________   Зайнулла Ж.С.

Дү

йс

енбі/По

не

дель

ник


Се

йс

енбі / 

Вто


рник

Сә

рсенбі

 /Ср


еда

 

Бейс

енбі


 /Че

тв

ерг 

4 курс 404 тобының   2013/2014 оқу жылының 1 жартыжылдығына

на _1__ полугодие  2013/14 учебного года 404  группа 4 курс 

Оқу нысаны/форма обучения күндізгі Оқу бөлімі/отделение русское Оқу тілі/язык обучения русскийКүндер/дни

Сағаттар/время

Тьютордың аты-жөні Фамилия, имя 

тьютора                           

Дәрісхана/ 

аудитория 

Оқу ісі жөніндегі проректор

________ А.Т.Құлсариева 

"_____ " ________ 2013ж/гСАБАҚ КЕСТЕСІ/ РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мамандығы/ Специальность 5В030100-Құқықтану АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ

        Бекітемін
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал