Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиеважүктеу 5.03 Kb.
Pdf просмотр
бет46/46
Дата08.01.2017
өлшемі5.03 Kb.
#33
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270 
 
Вестник КазНУ. Серия филологическая. № 3(149). 2014
 
МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
Әдебиеттану – Литературоведение
 
 
Бисенғали З.-Ғ. Қ. 
Қазақ әдебиетіндегі ғұмырнамалық роман тұңғышы ....................................... 3 
Сыздыкбаев Н. А. Специфика притчевого строения повести Ч. Айтматова  
«Пегий пес, бегущий краем моря» и романа А. Кима «Отец-лес» ........................................ 9 
Бахтиярова С.Б., Әбдіразақова А.Қ. Қазақ балалар әдебиетінің негізін салушы  
Ы. Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік мәні .................................................................. 15 
Дәулеткелдіұлы Н. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырының жазба нұсқасындағы  
мазмұндық ерекшеліктер ........................................................................................................... 21 
Жанбершиева Ұ.Н., Айтбаева А.Е. Қазақ поэзиясындағы М. Әуезов бейнесі ..................... 27 
Құсманова
 
К.Ә., Абилмажинова
 
А.Б. Айтыс өлеңдерінің текстологиялық зерттелуі .......... 31 
Молдатаев Қ.Б. Алдар Көсе жайлы зерттеулер ...................................................................... 35 
Раимбекова
 
А.А.,  Казмагамбетова
 
А.С. Антропологические воззрения Н. В. Гоголя ....... 41 
Такиров
 
С.У., Акеева
 
А.Р. Қазақ сөз өнерінің асыл арнасы  
(Қытайдағы қазақ әдебиеті жайында) ....................................................................................... 45
 
Тұяқбаев Ғ.Ә. Тұрмағамбет шығармаларындағы мінәжат жанры ......................................... 51 
 
Тілі білімі – Языкознание 
 
Алтынбекова
 
О.Б., Зуева
 
Н.Ю. Средства связи предложений в тексте ................................. 55 
Аманалиева Ф.Б. Типы монологической речи, используемые  
в недиалогической прямой речи ................................................................................................ 60 
Абасилов А. Қазақстандағы әлеуметтік лингвистикалық зерттеулер: 
ізденістер мен жаңа мүмкіндіктер, проблемалар ..................................................................... 65 
Анесова У.Г. Символдың мазмұнының кешенділігі мен  
мағыналарының теңдігі және имманентті көпмағыналылығы .............................................. 72 
Байтуова А.Н. Сравнительная характеристика гласных фонем 
ï (і),  i (и) ), е (э), и (у) в казахском, турецком и узбекском языках ........................................ 76 
Бердалиева Р.Ш. Невербальные средства коммуникации:  
о звуковой стороне речи (на примере русского и казахского языков) .................................. 81 
Борукулова Г.Ш. Изучение глагольного инфинитива в сопоставительном  
(германо-тюркском) языкознании ............................................................................................. 86 
Ешимов М.П. Қарым-қатынастағы бейвербалды амалдар:  
қол қимылдарының семантикасы .............................................................................................. 91 
Исаева Ж.И. Ұлттық паремиологиядағы  «тағдыр» концептісі ............................................. 97 
Казкенова А.К. О некоторых парадоксах современной массовой коммуникации ............... 103 
Керімұлы
 
Ә., Искакова
  
А. Қ. А. Йaсауи тілінің зерттелуі ....................................................... 109 
Котлярова И.В. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки птиц ....... 115 
Құлжанова Б.Р. Орта ғасыр жазба ескерткіштері тіліндегі антонимдер 
(«Қутадғу билиг» және «Һибат-ул хақайиқ» ескерткіштері бойынша) ................................ 120 
 

271 
 
 
 
 
ISSN 1563-0223                        Bulletin KazNU. Filology series. № 3(149). 2014
Ордабекова Х.А. Дәстүрлі  және қазіргі тілдік  санадағы  «гүл»  лексемасының    
семантикалық  және ассоциациялық  табиғаты ....................................................................... 125 
Танабаева
 
Г.Ө., Байғұтова А.М., Танабаев
 
Ғ.Ө. Күрделі ауру атаулары .............................. 130 
Тлешова Ж.К. Кембридж ағылшын тіл бағалау жүйесі Орталығының  
(CELA) тілдік тестері .................................................................................................................. 133 
Тулеуова
 
А.М., Султанғалиева
 
А.А. Көптілділік ұғымы мен маңызы .................................... 137 
Утегенова Г.Ж., Шойбекова А.А., Есболаева И.А. Тіл біліміндегі  
тарихи лексика негізі .................................................................................................................. 141 
Хасанов
 
Ғ.Қ., Кайреденова
 
Г. Когнитивті метафораның қалыптасу негізі ........................... 144 
Айсултанова
 
К.А., Шарипова
 
Г.С. Основные аспекты исследования  
явления паронимии в современном английском языке ........................................................... 149 
Шойбекова А.А., Утегенова Г.Ж. Болжал мәнді модаль  
сөздерден жасалатын сөз-сөйлемдер ........................................................................................ 155 
 
Мәдениет – Культура 
 
Есболаева И.А., Балқыбекова Қ.А., Утегенова Г.Ж. Жазушы Дулат Исабеков  
шығармалары ............................................................................................................................... 158 
 
Тілді оқыту әдістемесі – Методика преподавания языка 
 
Кенжеева К.Т., Туребекова Р.С.  К вопросу о речевых  ошибках ......................................... 162 
 
Жас ғалымдар - Молодые авторы 
 
Myrzakhat D. Electronic corpora as a basis of modern English dictionaries ............................... 166 
Ахметбекова А.М. Метатекст: сущность и признаки .............................................................. 170 
Ахметова Ж.Б. Речевые стратегии и тактики в политических дебатах Казахстана ............ 176 
Байзакова В. Үш тілді тұлғаның басым тілі және оның тілді меңгерудегі 
интерференциялық көрінісі ....................................................................................................... 180 
Бегматова
 
А., Құлжанова
 
Б. Қазақ тіліндегі көптік жалғаулары, оның ерекшеліктері ...... 184 
Джанузакова Ж. Әбіш Кекілбаев шығармарларындағы жол концептісі .............................. 187 
Кожахметова
 
А.С., Чингисова
 
А.А. Репрезентация концепта «язык»  
в русском, казахском и английском языках ............................................................................. 191 
Мадиярова
 
A.T., Чингисова
 
А.А. К вопросу о формировании профессиональной  
компетенции преподавателя иностранного (английского) языка .......................................... 196 
Несипбекова М.К. Драмалық  шығармалардағы кейіпкер тілі ............................................... 201 
Саганаева А.А. Особенности вербализации концепта «байтерек»  
в национально-культурном сознании ....................................................................................... 205 
Сапар Г.С. Мифопоэтический пласт романа «Счастливая Москва» ..................................... 209 
Сейдалиева С. Мәтін түзудегі метафора рөлі ........................................................................... 213 
Сихымбаева М.Т. Білім алушылардың кәсіби шеберліктерін шыңдау ................................. 218 
Скрипникова А.И. Разница в объеме концепта «женщина» в русском и  
казахском языках (на примерах употребления в полиязычной прессе Казахстана) ............ 222 
Смайлова Ш. Қазіргі қазақ қуыршақ театрларының дамуындағы  
фестивальдердің маңызы ............................................................................................................ 228 
Таубаев Ж. Интернет қарым-қатынасындағы бейресми есімдердің  
топтастырылуының кейбір мәселелері ..................................................................................... 233 
Тоқташбай М. Образды салыстырулардың лингвопоэтикасы .............................................. 236 

272 
 
Вестник КазНУ. Серия филологическая. № 3(149). 2014
 
Шетиева А.Т. Концепт «Императив» как основа 
грамматической категории повелительного наклонения ........................................................ 239 
Жилисбаев Т.Б. Дубляж фильмов на русский и казахский языки и  
их продвижение: интернет-пиратство, прокат в кинотеатрах,  
ДВД-рынок и ТВ-рынок ............................................................................................................. 243 
Рақымжан Ә. Прима қобызда ойнауға үйретудің музыкалық-педагогикалық  
кейбір аспектілері ....................................................................................................................... 247 
Егізбаева Н., Рысбай Б. Түркі тілдерінің дыбыстық жүйесіне тән дыбыс алмасулар ......... 252 
Рысбай Б. Язык – живое явление .............................................................................................. 256 
Машинбаева Г.А. Ақпараттық бағдарламалар тіліндегі  саяси эвфемизмдер....................... 260 
Мадиева Д.Б. К вопросу изучения эвентонимов: постановка проблемы .............................. 265 
 
 
  


жүктеу 5.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет