Министрлігінде тіркелген. Куәлік №2988-ж 2008 жылдың 25 наурызыжүктеу 5.01 Kb.

бет1/16
Дата30.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
«Филология ғылымдары» сериясы 
 
 
 
 
2008 жылдан шыға бастады 
жылына 4 рет шығады 
 
 
 
№ 3 / 2009 
 
 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Филологические науки» 
 
 
основан в 2008 году 
выходит 4 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АСТАНА 
2009 
 
ҚАЗАҚ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ЗАҢ  
УНИВЕРСИТЕТІ 
 
 
 
 
КАЗАХСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 

УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
Журнал  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет,  ақпарат  және  қоғамдық  келісім 
министрлігінде тіркелген. Куәлік № 2988-Ж  2008 жылдың 25 наурызы. 
 
 
Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и 
общественного согласия Республики Казахстан. Свидетельство № 2988-Ж от 25 
марта 2008 года. 
 
 
ISBN 9965-513-84-8 
 
 
ҚазГЗУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. №3. – Астана, 
2009 – 142 б. 
 
Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки». №3. – Астана, 2009 – 
142 с. 
 
Бұл  нөмірге  Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті,  Қазақстандық  «Парасат» 
көпбағытты институтының гуманитарлық зерттеулер орталығы, Ресей ғылым және 
мәдениет  орталығы  ұйымдастырған  «Орыс  тілі  еуразияның  би-  және 
полилингвалды контексінде мәдениетаралық және іскери қарым-қатынас тілі 
ретінде» атты ІІ халықаралық конгресінің баяндамалары енгізілді. Журналдың өзге 
бөлімдерінде  жалпы  тіл  білімі,  тілдерді  оқыту  әдістемесі,  аударма  ісінің  жалпы 
мәселелері  сөз  болады.  Сіздердің  назарларыңызға  сонымен  қатар  «Пікірлер», 
«Ғалымдар галереясы», «Ғылыми өмір» айдарлары ұсынылады.  
В  этот  номер  включены  стендовые  доклады  II  международного  конгресса 
«Русский  язык  как  язык  межкультурного  и  делового  сотрудничества  в  би-  и 
полилингвальном  контексте  Евразии»,  организованного  Казахским  гуманитар-
но-юридическим  университетом,  Центром  гуманитарных  исследований  Казахстан-
ского многопрофильного института «Парасат», Российским центром науки и куль-
туры.  В  других  разделах  журнала  освещаются  проблемы  общего  языкознания,  ме-
тодики  преподавания  языков,  общие  проблемы  переводоведения.  Также  вашему 
вниманию  предлагаются  рубрики  «Рецензии»,  «Галерея  ученых»,  «Научная 
жизнь». 
 
ISBN 9965-513-84-8  
 
 
 
 
 
            УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
© Қазақ гуманитарлық заң университеті, 2009 
© Казахский гуманитарно-юридический университет, 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Бас редактор: 
Әбуов Ж.Ә. 
жалпы тіл білімі және аударма ісі 
кафедрасының меңгерушісі 
филол.ғ.д., профессор 
 
 
Бас редактордың 
орынбасары: 
 
 
Шаймерденова Н.Ж  
жалпы тіл білімі және аударма ісі 
кафедрасының 
профессоры филол.ғ.д. 
 
 
Жауапты 
редакторлар: 
 
 
Успанова А.А.  
жалпы тіл білімі және аударма ісі    
кафедрасының доценті 
филол.ғ.к. (орыс тілінде) 
Сапина С.М 
 жалпы тіл білімі және аударма ісі 
кафедрасының доценті 
филол.ғ.к. (қазақ тілінде) 
 
 
Редакция алқасы: 
 
 
Алтайбаева Д.Ю. филол.ғ.к., доцент 
Бейсенова Ж.С. филол.ғ.к., доцент 
Иманғалиева Г.С. филол.ғ.к., доцент 
Рахимжанова А.С. филол.ғ.м., оқытушы 
Утанова А.Қ.  филол.ғ.к., доцент 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 
 
 
«Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті  хабрашысы.  Филология  ғылымдары 
сериясы»  ғылыми  журналының  үшнші  нөміріне  2009  жылдың  1-2  қазанында 
Астана  қаласында  өтетін  «Орыс  тілі  еуразияның  би-  және  полилингвалды 
контексінде  мәдениетаралық  және  іскери  қарым-қатынас  тілі  ретінде»  атты 
ІІ  халықаралық  конгресінің  баяндамалары  енгізіліп  отыр.  Осы  айтулы  ғылыми 
шараны  өткізуге  «Русский  мир»  қоры  (Ресей,  Мәскеу),  Қазақ  гуманитарлық  заң 
университеті,  Орыс  тілі  мен  әдебиеті  оқытушыларының  қазақстандық 
ассоциациясы,  Ресей  (кеңес)жоғары  оқу  орындарын  бітірушілердің  қазақстандық 
ассоциациясы,  Ресей  халықтар  достығы  университеті,  Еуразия  инновациялық 
унверситеті ат салысып отыр.  
Журналдың  өзге  бөлімдерінде  жалпы  тіл  білімі,  тілдерді  оқыту  әдістемесі, 
аударма  ісінің  жалпы  мәселелері  сөз  болады.  Сіздердің  назарларыңызға  сонымен 
қатар «Пікірлер», «Ғалымдар галереясы», «Ғылыми өмір» айдарлары ұсынылады.  
 
 
 
Редакция алқасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 
 
В  третий  номер  научного  журнала  «Вестник  Казахского  гуманитарно-
юридического  университета.  Серия  филологические  науки»  включены  стендовые 
доклады II Международного конгресса «Русский язык как язык межкультурного 
и  делового  сотрудничества  в  би-  и  полилингвальном  контексте  Евразии», 
который  состоится  1-2  октября  2009  года  в  Астане.  В  проведении  этого 
значимого  научного  мероприятия  принимают  участие  несколько  международных 
партнеров и организаций: Фонд «Русский мир» (Россия, Москва), Казахский гума-
нитарно-юридический  университет,  Казахстанская  ассоциация  преподавателей 
русского языка и литературы, Казахстанская ассоциация выпускников российских 
(советских)  вузов,  Российский  университет  дружбы  народов,  Инновационный 
евразийский университет. 
В  других  разделах  журнала  освещаются  проблемы  общего  языкознания,  ме-
тодики  преподавания  языков,  актуальные  проблемы  переводоведения.  Также  ва-
шему  вниманию  предлагаются  рубрики  «Рецензии»,  «Галерея  ученых»,  «Научная 
жизнь». 
 
 
 
 
Редакционная коллегия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
«Орыс тілі Еуразияның би- және полилингвалды контексінде мәдениетаралық 
және іскери қарым-қатынас тілі ретінде» ІІ халықаралық конгресінің 
баяндамалары 
Стендовые доклады II международного конгресса «Русский язык как язык 
межкультурного и делового сотрудничества в би- и полилингвальном 
контексте Евразии»  
 
Бабакулов И.Т. 
Bнутрисловная связь антонимии и полисемии ………... 

Дворяшина В.С. 
Русский и американский образы движения в 
художественной литературе…………………………….. 
 
12 
Жунусова Ж.Н. 
Двуязычные словари в полиязычном пространстве …... 
15 
Иноземцев В.И. 
Воспитание и обучение в условиях цивилизации 
древнего  востока…………………………………………. 
 
18 
Киынова Ж.К. 
Семантико-стилистическое своеобразие славянизмов в 
языке современных газет………………………………… 
 
26 
Кипшакбаева Б.О. 
Развитие устной и письменной речи - эффективное 
условие развития мышления…………………………….. 
 
30 
Кочка Л.И. 
Воспитание интереса к чтению ….……………………… 
36 
Красикова Л.В. 
Проблемное обучение в начальных классах …………….  40 
Маймакова А.Д. 
Денотативная семантика лексических коррелятов (на 
материале русского и казахского языков)……….……… 
 
44 
Малахова Н.И. 
Педагогическая мастерская – путь к успеху …………….  49 
Маханова Л.З. 
Языковая политика и особенности языка в СМИ ……… 
53 
Муканова З.А.  
Языковая личность Чокана Валиханова в контексте 
русской социально-культурной среды ХIХ века ………. 
 
57 
Сараева О.А. 
Гендерные оценки в речи подростков ………………… 
61 
Моргунов Р.В. 
Образ провинции в романе Е.Н. Чирикова «Зверь из 
бездны» …………………………..………………………. 
 
66 
Уматова Ж.М.  
О различных подходах к исследованию дискурса …….. 
70 
Урюпина О. В. 
Формирование практических навыков на уроках 
русского языка……………………………………………. 
 
75 
 
ТІЛ БІЛІМІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 
Алтайбаева Д.Ж. 
Аударма кезіндегі кірме сөз, абсолютті балама, 
фразеологиялық калька және индуцирленген құрылым  
 
79 
Әшірханова Қ. 
Фонемаларды қабылдауды зерттеу …………………… 
83 
Козырев Т.А. 
Преодоление полуязычия: роль административного 
фактора ………………………………………………….. 
 
86 
Көбденова Г. Б. 
Қазақ пен орыс халықтарының лексикографиялық 
байланыстары …………………………………………… 
 
94 
 
 
 

 

Динаева Б.Б. 
Қазіргі тіл біліміндегі когнитивтік зерттеулердің 
қалыптасуы мен дамуы…………………………………. 
 
100 
Жармағамбетова А.Т.  Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романындағы сөз бен 
сөз тіркестерінің лексико-психологиялық 
концепцияларына кейбір түсіндірмелер …...…………. 
 
 
104 
Пірімбетова М.Б. 
Қазақ тілі сабағында  экономикалық терминдерді 
оқытудың  кейбір мәселелері…………………………… 
 
108 
Утанова А.Қ. 
Мәтін стилистикасының зерттелуі ……………………..  114 
Шахпутова З.Х. 
Қазақ және неміс тілдеріндегі күрделі дыбыстар ……..  117 
 
СЫН ЖӘНЕ БИБЛИОГРАФИЯ 
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
 
Абуов Ж.А. 
Алтайбаева Д.Ю. 
Рецензия: Әлеуметтік лингвистика терминдерінің 
сөздігі // Словарь социолингвистических терминов. 
Жауапты ред. А.М. Алдаш, Э.Д. Сүлейменова Авторы 
Сүлейменова Э.Д., Шәймерденова Н.Ж., Смағұлова 
Ж.С., Ақанова Д.Х. – Алматы: Арман-ПВ, 2007 – 392 с..
 
 
 
 
121 
Шаймерденова Н.Ж.   Рецензия: Д.Ю. Алтайбаева. «Мир  перевода (основы 
переводоведения). Учебное пособие для студентов по 
специальностям «Иностранный язык» и 
«Переводческое дело». Астана, 2008 – 160 с. ………… 
 
 
 
123 
 
ҒЫЛЫМИ ӨМІР 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Успанова А.А. 
Семинар в Государственном институте русского языка 
им. А.С. Пушкина………………………………………... 
 
127 
 
ҒАЛЫМДАР ГАЛЕРЕЯСЫ 
ГАЛЕРЕЯ УЧЕНЫХ 
 
 
Абуов Ж.А. 
Шаймерденова Н.Ж. 
Профессор  А.С. Аманжолов – ученый с мировым 
именем……………………………………………………. 
 
128 
Әбуұлы Ж. 
Қазақ тіл біліміндегі сингармофонологияның 
(сингема) негізін қалаушы ғалым және ұстаз…………. 
 
132 
Біздің авторлар………………………..………........................................................  137 
Наши авторы……………………………….............................................................  139 
Қолжазба мақалаларына қойылатын талаптар……………...…………….... 
141 
Требования к рукописям статей  ……………………………………………..…  142 
 
 
 
 
 
 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МЕЖКУЛЬТУРНОГО И ДЕЛОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В БИ- И ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
 ЕВРАЗИИ» 
 
Бабакулов И.Т. 
 
 
BНУТРИСЛОВНАЯ СВЯЗЬ АНТОНИМИИ И ПОЛИСЕМИИ 
 
Взаимодействие  антонимии  и  полисемии  должен  был  бы  отразить 
семантические  связи  по  противоположности  внутри  одного  многозначного  слова 
(внутрисловная  связь).  Определение  природы  лексических  единиц  и  их  семан-
тических  отношений  предполагает  рассмотрение  их  с  точки  зрения  тождества  и 
различия. Синонимы и антонимы – слова взаимосвязанные, по-своему «близкие» и 
по-своему «дальние»: и те, и другие противопоставляются в речи обычно по одно-
му  различительному  (дифференциальному)  признаку,  но  сама  природа  значения 
указанных слов и характер их противопоставления оказываются различными. 
Синонимические  пары  антонимов  очень  скромно,  но  отражается  в 
антонимических  словарях.  Так,  в  «Словаре  антонимов  русского  языка» 
Л.А.Введенской (2006) читаем: 
   
Ближний
1
 – дальний

   
Ближний
1
 – далёкий
1
  
1. Находящийся неподалёку, 
 
1. Находящийся далеко, на 
на небольшом расстоянии. 
 
большом расстоянии. 
С ближних и дальних гумен ползли и таяли в займище звуки молотьбы, крики 
погонычей… (М.А.Шолохов). 
Выпавший  ночью  снег  лежал  на  ближних  и  дальних  крышах,  ещё  не 
тронутый копотью (В.К.Кетлинская). 
Ближняя соломка лучше дальнего сенца (Пословица). 
В  нём  (русском  языке)  гудение  далёких  колоколов  и  серебро  ближних 
колокольчиков (И.А.Ильин). 
Передо мной в оконной раме 
Ближний лес назад идёт, 
А далёкий – вместе с нами  
Пробирается вперёд 
(С.Я. Маршак). 
2. Небольшой протяжённости   
2. Большой протяжённости 
(о дороге, пути и т.п.)   
 
 (о дороге, пути и т.п.) 
Был знаменит Федя на дальние и ближние дороги (И.С.Соколов-Микитов). 
   
Близкий
1
 – далёкий

   
Близкий
1
 – дальний

1. Находящийся неподалёку, на 
1. Находящийся далеко, на 
небольшом расстоянии   
 
большом расстоянии 
Ночь  –  лжива  в  расстояниях:  то,  что  близко,  кажется  далёким,  а  далёко 
близким. (Ф.В.Гладков). 

 

Звуки  близкого  боя  затихали,  слышны  были  только  далёкие  глухие  разрывы 
мин там, на возвышенностях, где дрались полки. К.М.Симонов. 
На праздник великий – обычай таков –  
Далёких и близких зовём земляков… (А.Т.Твардовский). 
Близкий сосед лучше дальней родни (Пословица). 
2. Отдельный небольшим 
 
2. Отдалённый во времени относя- 
промежутком времени.   
 
щийся к давнему прошлому. 
И  многое  из  того,  что  сегодня  нам  представляется  «невероятным»  и 
«далёким», предстоит изучать как вероятное и близкое. 
Начинаешь  чувствовать  себя  неповторимо  одиноким,  и  всё  то,  что  считал 
раньше  близким  и  родным,  становится  бесконечно  далёким  и  не  имеющем  цены 
(А.П.Чехов). 
В  мире  не  было  другого  народа,  для  которого  руководящим  началом  всех 
трудов  и  стремлений  была  бы  такая  неотступная  мысль  о  завоевании  счастья  для 
близких и далёких потомков (К.И.Чуковский). 
Романтичность  и  достоверность  рассказа  о  близких  и  дальних  перспективах 
науки в значительной мере определяет пропагандистское значение книги (А.Ивич). 
3. Разг. Небольшой протяжён-   
3. Большой протяжённости  
ности  (о дороге, пути и т.п.)    
(о дороге, пути и т.п.) 
Неизвестно, путь её  
Близко ли, далёк, 
Свяжется ль, не свяжется 
Шерстяной чулок (А.Т.Твардовский). 
«Науку  и  человечество»  не  возьмёшь  с  собой  ни  в  близкую,  ни  в  дальнюю 
дорогу  –  это  тома  альбомного  формата,  весом  больше  килограмма  каждый 
(А.Ивич). 
   
 
Близкий
3
 – далёкий

   
 
Близкий
3
 – чужой

Связанный  с  кем-либо,  тесным 
общением,  дружбой,  любовью,общими 
интересами,  убеждениями,  взглядами, 
имеющий много общего с кем-либо.   
Не  связанный  с  кем-либо,общени                               
ем, дружбой, любовью, общими интере-
сами,  убеждениями,  имеющий  мало 
общего  с  кем-либо,  посторонний  по 
взглядам, духу. 
Большинство  людей  не  только  далёких,  но  казалось  бы  близких  по 
убеждениям не оценят вашу жизнь, даже осудят её… (Л.Н.Толстой). 
Цели  же  высылка  эта,  разумеется,  не  достигла,  потому  что  она  близких 
людей сблизила ещё больше средних, колеблющихся привлекла на сторону правды 
и  в  самых  далёких  вызвала  неудовольствие  против  правительства  и  недоверия  к 
нему (Л.Н.Толстой). 
Народы  родственные  и  близкие  менее  способны  друг  друга  понять  и  более 
отталкиваются друг от друга, чем далёкие и чужие (Н.А.Бердяев). 
Но  и  отец  –  такой  всегда  близкий  и  тёплый  –  мне  показался  холодным  и 
чужим (И.С.Соколов-Микитов). 
 
 
 

 
10 
   
 
 
Близкий
4
 – чужой

Родной, не посторонний, из своего 
круга людей. 
 
Посторонний, не из одной с кем-л. 
семьи.  Не  из  одного  круга  людей,  не 
одного с кем-либо происхождения.
 
Близкие люди – чужие люди.    
 
В знач. сущ. близкий.   
 
В знач. сущ. чужой. 
Чужим  многое  прощают,  но  своим,  близким  ничего  не  хотят  прощать… 
(Н.А.Бердяев). 
А когда стыдятся, то прячутся прежде всего  от  близких и откровенничают с 
чужими … (А.П.Чехов). 
   
Близко
1
 – далеко

   
Близко – вдали 
На  небольшом,  незначительном 
расстоянии  от  кого-,  чего-либо,  в  месте 
расположенном 
на 
небольшом 
расстоянии от кого-, чего-либо.  
На 
большом, 
значительном 
расстоянии  от  кого-,  чего-либо,  до  чего 
либо,  в  месте  расположенном  на 
большом  расстоянии  от  кого-,  чего-
либо. 
(Солоный:) А я знаю, почему это так. Потому что если бы вокзал был близко, 
то не был бы далеко, а если он далеко, то значит не близко (А.П.Чехов). 
Теперь  ему  казалось  что  небо  было  близко  к  нему,  а  земля  далеко 
(А.П.Чехов). 
Был  тихий,  теплый  вечер;  нигде  не  стреляли  –  ни  далеко,  ни  близко 
(К.М.Симонов). 
Ложусь в траву, на грудь земли. 
И твой двукратный зов  
Звучит так близко и вдали, 
Кочует меж холмов (С.Я.Маршак). 
   
Близко
2
 – далеко
2
 (разг.) 
На  небольшое,  незначительное 
расстояние. 
На 
большое, 
значительное 
расстояние. 
Ехал – близко ли, далеко 
Кому надо, вымеряй 
Только, рай, прощай до скора, 
И опять – передний край (А.Т.Твардовский). 
Близко, да склизко, далеко, да легко (Пословица). 
   
Близость – отдалённость 
Степень сближения с чем-либо. 
Степень  отдалённости  от  чего-
либо. 
И  потому  определять  близость  или  отдалённость  себя  и  других  от  идеала 
Христа,  никак  нельзя  потому  положению,  в  котором  находится  человек,  а  по  тем 
поступкам, которые он совершает (Л.Н.Толстой). 
   
Близь – даль 
Близко расположенное место. 
Далеко расположенное место. 
И ни в близи, ни в дали нет любви, а есть не доброта (Л.Н. Толстой). 
 

 
11 
Даль, отдалившая мне близь, 
Даль, говорящая: «Вернись домой!». 
Со всех – до горных звёзд –  
Меня снимающая мест! (М.И. Цветаева). 
 
Вары – взяли и Татры – взяли, 
Взяли близи и взяли дали, 
Но – больнее, чем рай земной! –  
Битву взяли – за край родной (М.И. Цветаева). 
 
Как  видим,  антонимичные  ЛСВ  близкий  -  далекий,  дальний  входят  в 
важнейшие виды семантических отношений лексической системы языка. Находясь 
в  отношении  контрарной  противоположности,  они  в  то  же  время  могут 
соотноситься  с  синонимами,  выражающими  экспрессию  и  интенсификацию 
признака  (далекий,  близкий,  дальний,  чужой,  в  дали  и  др.)  а  также  в  парадигму 
многозначного слова (дальний
1
, дальний
2
, далекий

…) и даже иметь омонимы (ср.: 
дальний
1
  –  далекий
1
)  Отметим  также  ЛСВ  может  быть  свойственно  отношение 
энантосемии, т.е как бы одновременно полисемии и антонимии: в этом речь идет о 
противоположности значений одного и того же слова «внутрисловной антонимии». 
ЛСВ  (ср.:  близ-1)  Близко  расположенное  место  (очень  близко),  (даль-2)  далеко 
расположенное место (очень далеко).   
Лексико-семантические 
варианты 
каждой 
из 
основных 
категорий 
характеризуется 
определенным 
набором 
признаков: 
для 
энантосемии 
(разновидности  полисемии,  оказывается  характерной  то,  что  ЛСВ  выступают  как 
связанные,  отрицающие  друг  друга  по  значению  одинаковые  по  форме;  для 
полисемии  (за  вычетом  энантосемии)  –  как  связанные,  не  отрицающие  друг  друга 
по значению и неодинаковые по форме, наконец, для омонимии – как несвязанные 
по  значению и одинаковые по форме. 
Лексико-семантический анализ антонимичной парадигмы: 
1. 
При анализе антонимической пары лучше всего использовать («Словарь 
антонимов 
русского 
языка») 
Л.А. 
Введенской, 
где 
толкования 
слов 
зарегистрированы в их антонимических соотношениях. 
2. 
В учебной литературе разнонаправленность действий, признаков. 
3. 
Определяются:  функции  антонимов,  их  значения  в  словаре  и  тексте, 
дополнительность текстовой семантики и др.  
4. 
Краткое описание функций антонимов 
5. 
Антонимические  блоки  выполняют  функцию  контрастного  сравнения, 
характеризуя стиль приспособленцев  
 
 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал