Мынадай автокөлік жолы Қазақстанда тұңғыш ретжүктеу 0.7 Mb.

бет1/6
Дата17.02.2017
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6

«Мынадай автокөлік жолы Қазақстанда тұңғыш рет 

са лынып отыр. Бурабай алдағы уақытта үлкен туристік 

ор талыққа  айналады.  Осы  орайда  елордадан  Бура­

бай ға қа рай ағылатын көлік ағымы да өте үлкен бол­

мақ.  Құ рылыс  жұмысына  қыруар  қаржы  жұмсалды. 

Ен ді оның алдағы уақыттардағы сапасына да ерекше 

мән беру ке рек. 

Жалғасы 2-бетте

иә

– Біз қаласақ та, қаламасақ та 

қа зір бүкіл дүниежүзінде мәдениет 

стратегиялық  ұғымға  айналып 

келеді.  Өткен  ғасырда  экономика 

ұғы мы өте құнды болса, осы жүз­

жылдықтың  екінші  жартысында 

мә дениет  тура  сондай  болады. 

Себе бі өздеріңіз көріп отыр сыздар, 

уақыт өткен сайын эко но мика өзінің 

құнын жоғалтып бара ды. Мен бұ­

рын  да  айтып  жүрмін,  қа зір  де 

айтамын, алдағы уақытта мәдениет 

үлкен пайданың көзіне айналады. 

Еуропаның  Франция,  Ис пания, 

Португалия  сияқты  елде рінде  мә­

дениет индустриясы дамып кеткен. 

Соның есебінен сол мем ле кеттерге 

қыруар  қаржы  пайда  келіп  отыр. 

Сол  сияқты  бізде  де  ең  бірін ші, 

мәдениеттің  индустриясын  жа сау 

керек. 


Жоқ 

–  Қазақ  мәдениетін  жаһандану 

кезінде  басқаға  таңу  мүмкін  емес. 

Мәдениетіміздің  әлемді  экспан сия­

лаудан гөрі жаһандану кезінде жұ ты­

лып кетпеуі маңызды деп есеп тей мін. 

Алдымен  өз  еліміздегі  ха  лықты  экс­

пан сиялап алуымыз ке рек шығар. Өз 

іші мізде мәдениетіміз ді жоға ры дең­

гейге  көтеріп  ал ма йынша,  біз  оны 

басқа ел дерге таңа ал маймыз. Се  бебі 

біз,  біріншіден,  әлем дегі  ірі  дер жа ­

валардың  қатарынан  емеспіз.  Екін­

шіден,  геосаяси  ойын шы ға  да  жат­

паймыз. Үшіншіден, бүкіл әлем ді қам­

титын  бұқаралық  ақпарат  құ рал да­

рына  ие  емеспіз.  Мәде ние тімізді 

насихаттау үшін көп қаржы керек. Біз­

де  әлемге  әйгілі  қорлар  да  жоқтың 

қа сы. Жеріміз үлкен бол ға нымен, хал­

қы мыздың саны аз. Біз мә дение ті мізді 

қаласақ та олай жасай алмай мыз.Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

әміржан қосанов, 

ЖСДП «Азат» партиясының 

бас хатшысы:

«Біз қатар оқыдық, екеуміз көр­

шілес жатақханада тұратын едік, ол 

– истфак, мен журфакпын. Ол жур­

фак тың қыздарына келетін, ал мен 

ист фактың қыздарына барам...». (Саяси шешімдер институтының 

клуб отырысында Бөріхан 

Нұрмұхамедов туралы айтқаны)

№208 (208) 

21 қараша

cенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

ақтолқын құлсариева, 

мәдениеттанушы:

ерлан саиров, 

Мәдени саясат және өнертану 

институтының директоры:

ГЕО


эк

О

нОМИ

кА

3-бет4-бет

5-бет

Ой­кӨкПАр 

керекуде жасалған 

керім ұшақ

«Сайранда» баға 

сайрандап тұрC

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Батырхан 

Шүкенов  

елші болдыақысына лайық  

автобанн

Жаһандану кезінде қазақ мәдениеті өзге елдерге  экспансия жасай ала ма?

Бұл сұрағымыздың өзі әлдекімдер үшін күлкілі, баз 

біреулер үшін ой салатын сауал болуы мүмкін. себебі 

қазіргідей жаһандық аласапыран уақытта қазақ мәдениетін 

әлемдік өркениетке паш ету өте үлкен стратегиялық 

жұмыстарды қажет етеді. ол үшін, біріншіден, уақыт, 

екіншіден, сарқылмас күш қажет. екінші жағынан қарайтын 

болсақ, жаһандану есігімізден ентелеп кірді деп сары 

уайымға салынып отыра беруге де болмайды. себебі көз 

алдымызда қазақ ұлтынан ешбір артықшылығы жоқ ұлттар 

ұлттық құндылықтарын ұлықтап, дүниежүзіне таңып отыр. 

оған дәлел – бүгінгі таңда сіз де, біз де әлдебір ұлттардың 

мәдени шылауына түсіп отырғанымыз. Мәдени 

экспансияның әлемдік тәжірибесін пайдалана отырып

бәлкім, біз де қазақы құндылықтарымызды өзге 

мемлекеттерге таңармыз. Бұл көзқарасымызға мәдени 

саясат пен мәдениеттану ғылымының басы-қасында 

жүрген мамандар нендей уәж айтар екен?

Қ

АзАҚ

 ЖЕ


рінің х

И

кМЕ

тт

Еріресейдің ықпалын әлсірететін  

газ құбыры іске қосылады

сәлиМа апай айтқан сыр

Мұндай тылсым құбылысты алыстағы Аме ри када 

ғана  емес,  өзіміздің  өңірде  де  кез дес тіргендер  бар 

екен. Отырарлық зейнеткер Сәлима Са риева жыңғыл 

арасынан жорғалап жүрген екібас ты, кәдімгі ересек 

жыланды көрген. Жалғасы 5-бетте

ауылыңызда азған 

айдаһар жоқ па? 

екібасты жылан, негізінен, ақШ, Шри-ланка, 

аргентинада кездесіп жатады екен. осыдан 

бірнеше жыл бұрын испанияда табылған 

екібасты жылан елде үлкен сенсация туғызған 

болатын. аликанте ауылының бір фермері екі-

басты кішкентай жыланды жолықтырған. оның 

екі басында да улы тісі болған. Бір қызығы, екі 

басы да жемтігін аулауға бейім, сол себепті де 

екеуі жиі керісіп қалатынға ұқсайды. Шетелдік 

ғалымдар өзі мұндай жәндіктердің ұзақ ғұмыр 

кешпейтінін айтады. алайда америкалық бір 

азаматтың аквариумында екібасты жылан сегіз 

жылға дейін ғұмыр кешкен. ол екібасты ғана 

емес, екі жынысты да болған. 

«Жол азабын жүрген білер» демекші, бұралаңы мен ой-шұңқыры 

былай тұрсын, тіптен адам өміріне қауіпті жолдардан зәрезап болған 

жүргізушілер үшін екі жаңалық. Бірі – жағымды, екіншісі – жағымсыз. 

Жағымдысы – кеше бас қаламыз – астана мен жер шоқтығы Бурабай 

курортының арасын жалғайтын даңғыл жол толықтай пайдалануға 

берілді. ал жағымсызы – даңғыл жолдың келер жылдан бастап 

ақылы болатындығы. Жолдың әр шақырымына ақша төлейсіз деген 

сөз. 1-а техникалық санатындағы алты жолақты жаңа астана-

Бурабай автомагистралі құрылысының аяқталуына байланысты өткен 

салтанатты шараға елбасы нұрсұлтан назарбаевтың өзі қатысты.

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

Баспасөз – 2010

«алаш айнасына» 

жазылу басталды

ДАТ!

6-б

етте

Данияр салаМат:

ҚАзАҚ кӨрЕрМЕні ӨзГЕ 

Елдің СЕрИАлдАрын 

кӨріП, ӨзінЕ ЖАт 

рухҚА тАБыныП Отыр

Кеше ғана Мәжілістің 

төменгі палатасымен 

«қазақстан – қытай газ 

құбыры құрылысы мен 

оны іске қосудағы қр 

мен қХр Үкіметтерінің 

әріптестігі туралы өзара 

келісімді ратификациялау 

туралы» заң жобасы 

қабылданды. Іле-шала 

көршілер тарапынан осы 

құжатты қабылдауға 

байланысты наразылық 

пікір білдіріліп те үлгерді. 

әрине, ресми емес. 

Дегенмен... 

Кәмшат сатиева

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

148,89

221,43

5,16

21,80

1,487

10332,44

1444,72

1771,82

77,46

1143,60

Мансұр 


х

АМИ


т (фо

то)


Біздің өңір арқылы 40 мил лиард текше 

метр газ тасымалы ту ралы сөз болып отыр­

ған атал ған жа ңа газ құбырының пайда бо­

луы  көр ші  орыс  ағайынның  жам ба сы на 

қатты бататын сы ңайлы. Саяси конъюкту ра­

лар  ор та лығының  бас  директоры  конс тан ­

тин  Симонов  «Полит.ру»  сай ты на  бер ген 

сұхба тын да,  бұл  құ быр дың  ресейге  кә ді м­

гідей  мә селе  туғызатындығын,  сон  дық тан 

оған билік көңіл бөлгісі кел месе де, қоғам­

ның назар ау да руын сұрайды.

«Қазақстан,  түрікменстан,  Өзбекстан 

энергоресурстарды Қытайға тасымалдаудың 

толыққанды біртұтас жүйесін жасай отырып, 

өзара ымыраласқан саясат ұстанып, ресейге 

қарсы бағыт ұстанып отыр. Бұл «экспорттық 

терезе»  –  үлкен  мәнге  ие,  ресейге  балама 

бо лып табылатын алғашқы жоба. Сондықтан 

да бұл жерде олардың нақты позициясының 

бетпердесі  ашылып  отыр»  дейді  ол,  шын 

мәнінде  ресейден  тәуелсіз,  экономикалық 

жа ғынан  тиімді,  жолында  арамтамақ 

алыпсатары жоқ, тікелей экспорт көзі болып 

та былатын  ба уырлас  елдер  үшін  интег ра­

циялық мәні зор құ быр құрылысы туралы.

–  кейбір  ресейлік  саясаткер лер  бұл  құ ­

быр  ды «ресейлік» деп ба  ғалайды. Ал он дай 

жағ дайды мен байқай алмай отыр мын. Газ 

ре  сей арқылы Еуропаға шығатын кен көз де­

рінен  алынады.  Сәйке сін ше,  бұл  ре сей  ба­

ғы тындағы  та сы малға  баламаның  пай да 

бол  ғанын  біл діреді.  Әрі  бола шақ та  оның 

ық пал ету тетігі ретін де өзімізге қарсы қол­

да нылуы мүм кін, – дейді ол өз сұх ба тында.Жалғасы 4-бетте

Бүркіт нұрасыл

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№208 (208) 21.11.2009 жыл, сенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

СаяСи  бюро

Қорған


Дін әскерден бөлек болуы тиіс

–  Ғани  аға,  қандай  шаруалармен 

айналысып жүрсіз?

– Қазір ғылымға басымдық беріп жа­

тырмын.  Өздеріңіз  білесіздер,  ауыл  ша­

руа шылығы  академиясының  прези денті­

мін.  ТМД  елдерінің  ауыл  шаруашылығы 

ми нистрлерінің  кеңесі  бар.  Сол  кеңестің 

жиындарына  атсалысып,  баяндамалар 

әзір леймін. Жақында Түрікменстанда ауыл 

шаруашылығы халықаралық форумы өте­

ді, соған дайындалып жатырмын.– Партияңыздың ахуалы нешік?

–  Басқа  партиялардан  ерекшелігіміз, 

біз  интеллектуалды  топтың  күшіне  сүйе­

неміз. Тұрақты демеушілеріміз жоқ. Қазір­

гі дағдарыс бізге де әсер етіп жатыр. 

–  Сіз  –  саясаткерсіз.  Саясаткер  кү-

реске  бейім  болуы  керек  қой.  Сіз  де 

атақ-абыройыңызды салып, неге пар-

тияға қаржы тартпайсыз?

–  Қаржы  сұрау  –  қайыр  сұрау.  Әзірге 

еш кімнің  алдына  барған  емеспін.  Пар­

тиямыздың  мүшелерінің  арасында  әрі 

ғалым, әрі кәсіпкер азаматтар бар. Солар 

қол ұшын беріп, демеп отырады. – Партияңыздың жұмысы бәсеңдеп 

қалды  ғой.  Неге  ауыл  мәселесін  кө-

теріп, саясатқа бел шешіп кіріспеске?

–  Біздің  үнсіз  қалған  кезіміз  жоқ.  Жа­

қында  билік  партиясының  жанынан  құ­

рылған  партияаралық  кеңеске  алғашқы­

лардың  бірі  болып  кірдік.  Партиядағы 

ғалымдар  жиналып,  дағдарысқа  қарсы 

бағдарлама әзірледік. оны партияаралық 

кеңесте  «нұр  отанның»  басшылығына 

көр сеттім.  одан  кейін  Үкіметіміздің  бас­

шысы  Кәрім  Мәсімов  қабылдап,  менің 

ұсынысымды қабыл алатынын айтты.

–  Сізді  қазір  қандай  мәселелер 

алаң датады?

– Қазір бізде әлеуметтік теңсіздік пайда 

болды. Бай мен кедейдің арасы алшақтап 

кетті. Жер азғантай ғана адамдардың қо­

лында.  Бұл  құбылыс  тұрақсыздыққа  жол 

беруі  әбден  мүмкін.  Себебі  жер  иеле рі Президентке ұқсағаныма 

кінәлі емеспін

ауыл  азаматтарына  жұмыс  істейді  де, 

оларға  зейнетақы  төлемейді.  Қазір  бізде 

жеке шаруашылықтар бар. оларға ғылыми 

жетістіктер қажет те емес. Сондықтан мем­

лекет ауылшаруашылық саласына ден қою 

керек. Мысалы, біздің ресейде үш төңке­

ріс болды, сол үшеуі де жер проблема сы­

мен тікелей байланысты. 

– Неге «біздің Ресейде» дедіңіз?

–  Біз  енді  ресейден  жаңадан  бөлініп 

шықтық қой. 

–  Бірақ  жиырма  жылға  жуықтады 

ғой?

–  Бірақ  біз  250  жыл  бодан  болдық. 

онымен  жиырма  жылды  салыстырғанда 

үлкен айырмашылық бар.–  «Әлеуметтік  теңсіздік»,  «ауыл 

ша руашылығын мемлекет қолына алу 

керек» деген әңгімелеріңізден байқа-

ғаным, сізде социализм дәуіріне деген 

ностальгия бар сияқты...

– Бұл жерде ностальгия жоқ. Кез келген 

дәстүрлі дінді алсаңыз, солардың барлы­

ғы да әлеуметтік теңдік, барлығына ортақ 

деген  мәселелерді  сөз  етеді.  Мен  де  сол 

теңдік,  әділеттілікті  жақтаймын.  Сондық­

тан бұл құндылықтар тек қана социалистік 

идея да  кездеспейді.  Бұл  мәселеге  тере­

ңірек қараған дұрыс. 

–  Ал  қазақ  тілінің  бүгінгі  пробле-

масы сізді алаңдата ма?

– Егер біз еліміздің егемендігін сақтап 

қалғымыз  келсе,  әрине,  қазақ  тілін  да­

мытуымыз  қажет.  Бірақ  қазақ  тілін  саяси 

құралға,  ойыншыққа  айналдырмауымыз 

керек.  Яғни  ұлтаралық  спекуляцияға  жол 

бермеуіміз маңызды. Сонымен қатар орыс 

тілін  де  жоғалтпауымыз  керек  деп  есеп­

теймін.  Себебі  біз  орыс  тілі  арқылы  дү­

ниежүзілік  мәдениетке  жол  аштық.  Фин­

ляндия  –  әлемдегі  ең  бәсекеге  қабілетті 

мемлекет.  Сол  елде  тұратын  шведтердің 

СТраТЕгиЯ

Жиын


Ақысына лайық 

автобанн

Мәсімов Тимошенкомен 

сырласты

Басы 1-бетте

Сондықтан  жақсы  жағдайда  ұстап 

тұру  үшін  жолды  пайдалану  ақылы 

болады»,  –  деді  Мемлекет  басшысы. 

Сондай­ақ  Президент  «астана­Бура­

бай»  автомагистралі  құрылысының 

аяқ талуына байланысты өткен шара да 

енді  бұл  даңғыл  жолдың  алдағы  уа­

қытта ары қарай Көкшетау мен Петро­

павлға, сонымен қатар астанадан Қа­

рағанды бағытына жалғасуы тиіс еке­

нін айтып өтті.

Ұзындығы 224 шақырым болатын 

еліміздегі  алғашқы  үлкен  қарқынға, 

яғни сағатына 150 шақырым жыл дам­

дыққа  арналған  автомагистральдің 

құ рылысы  2006  жылы  басталған  бо­

латын. Көлік және коммуникация ми­

нистрі  Әбілғазы  Құсайыновтың  ай­

туын ша,  жобаға  115  млрд  теңгеге 

жуық  қаржы  жұмсалған.  «Еуропа  ке­

ңістігінде  халықаралық  өзара  қарым­

қатынастың  бірден­бір  ірі  орталығы 

ретінде  астана  қаласының  дамуы  қа­

зіргі  заманғы  әлемдік  стандарттарға 

сәйкес келетін ірі көліктік торапты қа­

лыптастыру  міндеті  мен  инфрақұры­

лымдық  нысандарды  салуға  жаңаша 

тың  көзқараспен  қарауды  қажет  етіп 

отырғаны белгілі. астананың қарқын­

ды дамуы Щучинск­Бурабай демалыс 

аймағын  туристік  аумаққа  айнал­

дыруға  септігін  тигізеді.  ал  бұл  өз 

кезегінде  кәсіпкерліктің  дамуына  оң­

тайлы жағдай жасап, сол ар қылы авто­

көлік  құралдары  ағыны ның  көбеюіне 

мүмкіндік  береді»,  –  деп  атап  өтті 

Әбілғазы Құсайынов.

Жалпы, бұл еліміздегі стратегиялық 

маңызы  зор  жобаны  жүзеге  асыруға 

бес  бірдей  жол­құрылыс  компаниясы 

атсалысты. Сондай­ақ нысан жұмы сы­

на  1400­ден  астам  техника  мен  3,5 

мың  адам  күші  тартылған.  олардың 

500­і  –  шетелден  шақыртылған  ма­

мандар. Жоба жұмысына тағы бес бе­

тон шығарушы және 11 асфальт­бетон 

зауыты және 20 уатқыш құрылғылары 

жұмылдырылған.  «алдағы  уақытта 

жол дағы  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету 

және көлік қозғалысын жедел бақылау, 

сондай­ақ  ауа  райына  байланысты 

хабар  таратып  отыратын  жүйемен 

қам тылған  озық  үлгідегі  электронды 

жаб дықтар  орнатылатын  болады.  Ел­

басы жол жұмысына жоғары деген ба­

ға  берді.  Енді  оны  еліміздің  басқа 

аумақ тарымен  жалғастыру  туралы 

тап сырма алдық», – деген көлік және 

коммуникация  министрі  тәулігіне  40 

мыңға  дейін  автөкөлік  өтетін  астана­

Бурабай  автобанн  даңғыл  жолының 

бойындағы  елді  мекендердің  маңын­

да  24  жол  айрығы  салынғанын  және 

жол ға ақы төлеу жүйесінің 2010 жыл­

дан  бастап  енгізілуі  мүмкін  екендігін 

мә лімдеді.

Жоба жұмысына екі түрлі жаңа тех­

нология  қолданылған.  осыдан  біраз 

уақыт  бұрын  пайдалануға  берілген 

«астана­Шортанды»  және  «Макинск­

Щучинск»  бөлігін  қамтыған  96  ша­

қырым  аумаққа  неміс  технологиясы 

бойынша,  яғни  цемент­бетонды  жа­

мылғы қолданылыпты. ал қалған бө­

лігіне  асфальт­бетон  жамылғысы  тө­

селіп,  жол  жамылғысын  қатайту  мақ­

сатында  геосинтетикалық  материал­

дар  пайдаланылған.  Бұл  жол  ешқан­

дай  жамау­жасқаусыз,  яғни  жөндеу 

жұмыстарынсыз 25 жыл қызмет етпек. 

Сондай­ақ құрылыс жұмысына пайда­

ланылған  материалдар  мен  атқарыл­

ған  жұмыс  сапасына  қатаң  бақылау 

жүр гізілген.

Кездесу  алдында  Ливадиялық  са­

райдың  вестибюлінде  суретке  түскен 

Достастық  елдерінің  Үкімет  басшыла­

ры алдымен ешбір көмекші ертпестен 

өзара  тар  форматтағы  бір  сағаттық 

кездесуге  қатысып  шықты.  артынша 

бірнеше  елдің  делегациялары  толық 

қатысқан кеңейтілген құрамдағы оты­

рыс басталды. Саммит барысында 20­

дан  астам  құжат  талқыланды.  оның 

ішінде, әлемдік қаржы дағдарысының 

салдарын жеңуге бағытталған бір лес­

кен шаралардың 2009­2010 жылдар­

ға арналған жоспары ерекше назарға 

алынып, келесі жылдың бюджеті бекі­

тілді.  Үкімет  жетекшілері  сондай­ақ 

ТМД­ға  мүше  мемлекеттердің  энер­

гетика  саласындағы  ынтымақтастық 

тұ жырымдамасы,  ТМД­ның  Әуе  қор­

ғанысы  жүйесін  құру  мәселесін  жан­

жақты қарастырды. 

Қазақстанның  Премьер­министрі 

Кәрім Мәсімов Ялтадағы Тәуелсіз мем­

  лекеттер  достастығы  елдері  Үкімет 

бас  шыларының  кеңесі  отырысының 

аясында  Украина  Премьер­министрі 

Юлия Тимошенкомен кездесті. Кездесу 

барысында сауда­экономикалық сала­

дағы Қазақстан­Украина екіжақты қа­

тынастарын  дамытудың  жай­күйі  мен 

перспективасы  талқыланды.  К.Мәсі­

мов  украиналық  тарапқа  ТМД  елдері 

Үкімет   басшылары  кеңесінің  оты ры­

сын  жақсы  ұйымдастырғаны  үшін 

алғысын біл дірді. 

ТМД елдері Үкімет басшыларының 

келесі  ке ңесі  2010  жылдың  мамыр 

айында  Мәс кеуде  өтеді.  Бұл  туралы 

ТМД ат қару комитетінің атқарушы хат­

шысы  Сер гей  Лебедев  ТМД  елдері 

Үкімет  бас шы лары  ке ңе сінің  отыры­

сын да ха бар лады.

Мұратқали ДүйСеНБАев,

Ялта

саны 6 пайыз ғана. олар «біз осы швед тілі 

арқылы әлемдік өркениетке шықтық, сон­

дықтан  бұл  тілді  сақтап  қаламыз»  дейді. 

Бізде де солай жасау қажет.

–  Парламент  депутаты  кезіңізде 

«мемлекеттік тілді білмейтіндерге заң 

шығару органында орын жоқ» дегенді 

заңға  енгіземіз  дегенде,  сіз  қарсы 

шық қан едіңіз. Әлі де сол пікірде сияқ-

тысыз...

– ол бір­екі депутаттың саяси ұпай жи­

нау  үшін  ұсынған  ұсыныстары  еді.  Бізде 

қан ша қазақ ана тілін білмейді? Бұл, түп­

теп келгенде, өзіміздің қазақтардың бола­

ша ғына  балта  шабу  ғой  деп,  аталған  заң 

жо басына қарсы шыққаным рас. Мен ғана 

емес,  мені  сол  кездегі  депутаттардың  98 

пайызы қолдаған болатын.

–  Қазіргі  Парламент  депутаттары 

адамның жеке өмірі туралы материал 

жариялауға  тыйым  салуды  көздейтін 

заң  жобасын  мақұлдап  үлгерді.  Сіз 

бұған қалай қарайсыз?

– Мен бұған қарсымын. Журналистерге 

бостандық  бермейінше,  қоғамымыз  да­

мы майды. онда несіне біз БаҚ­ты төртін­

ші билік дейміз? Бұл заңды байлығымды 

әшкерелемесін деген әлдекімдердің мүд­

десін қорғау деп түсінемін. 

–  Біз  қазір  сіздің  жеке  өміріңізге 

байланысты  әңгімелесіп  отырмыз. 

егер де аталған заң қабылданып жат-

са, шағымданбайсыз ба?

– Жоқ. Менің ойымша, ол заңға Елбасы 

қол қоймайтын шығар.

–  Сіз  саясаткерлермен  де,  ға лым-

дармен  де  араластыңыз.  Шын  дос-

тықты қай салада бағалайды?

– Әрине, шын достықты ғалымдар те­

реңірек түсінеді.

– Сіз бай адамсыз ба?

–  Мен  миллионер  емеспін.  Бірақ  ба­

лаларым  ержетті.  Қызметке  тұрды.  Бала­

ларым  аман  болса,  мен  өзімді  бай  адам 

деп есептеймін.

– Хоббиіңіз бар ма?

–  Мен  бильярд,  шахмат  ойнағанды 

ұна тамын. 

–  Сізді  Президентке  ұқсайды  деп 

жатады...

–  оны  өзіме  де  айтып  жатады.  Бірақ 

мен  Президентке  ұқсағаныма  кінәлі 

емеспін ғой.– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан

Жарқын ТүСіПБекұлы

БҮКПЕС


із 

Әңгі


МЕ

н

ұрғиса ЕЛЕУБЕК

о

В (фото)

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

ауғандық сәбилердің соры бес елі

Еуроодақтың ортақ президенті тағайындалды ма?  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал