Мәселенің мәнісі мынаған саяды: 1988 жылы Шымкент облыстық атқару комитеті №628 бұйрықпенжүктеу 0.77 Mb.

бет1/6
Дата15.01.2017
өлшемі0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Мәселенің  мәнісі  мынаған  саяды:  1988  жылы 

Шымкент облыстық атқару комитеті №628 бұйрықпен 

«Түркістан қаласының ортағасырлық бөлігінің қорғау 

аймағын» 88,7 гектар деп бекітеді. Дегенмен кейіннен 

қорғау аймағын анықтаған мамандар қаланың 1875 

жылғы  картасын  алып,  қаланы  қоршаған  қорған-

қамалдың бойымен ғана жүріп отырғаны анықталған. 

Осы тұста бір мәселе – қаланы қоршай орналасқан 670 

гектар болатын Рабад есепке алынбай қалыпты. Тіпті 

сол қорғауға алынған табиғи ландшафтың 40 гектары 

ғана  осы  күнге  аман  сақталып,  қалған  бөлігі  70-

жылдары тұрғын үй салуға бөлініп берілген. «Ендігіде 

осы  аман  сақталып  қалған  40  гектардың  өзіне  түрік 

ағайындардың  мешіті,  туристік  кешен,  қонақүй  т.б. 

салынбақшы»,  –  дейді  «Әзірет  Сұлтан»  мемлекеттік 

тарихи-мәдени  қорық  мұражайының  директоры 

Сафуллин Альберт бастаған наразылық білдіруші топ. 

Ол  топтың  құрамында,  тіпті  басшылығында  десек  те 

болады, филология ғылымының докторы, профессор, 

ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі Мекемтас 

Мырзахметовпен  қатар  белгілі  этнограф,  еліміздегі 

мұражай саласын қалыптастырып, жанашыры болған 

және,  ең  бастысы,  Қожа  Ахмет  Яссауидің  сәулет 

кешені мұражай болып құрылуына мұрындық болған 

бірден-бір  тұлға,  марқұм  Өзбекәлі  Жәнібековтің 

жұбайы Қалихан Жәнібековалар бар. Жалғасы 4-бетте

ИӘ

— Біз Сауда-өнеркәсіп палатасына бай-

ланысты  заңды  үшінші  шақырылымда 

қабылдағанбыз. Ондағы мақсат – ше тел-

мен арадағы сауда-экономикалық байла-

ныс ты  ны ғайту.  Ал  қазіргі  заң  жобасына 

сай тауарларға сертификат беру құқығын 

Сау да-өнеркәсіп  па латасына  берілгелі 

отыр. Бұл дүниежү зілік тәжірибеде де бар. 

Еуро одақ пен Америкада Сауда-өнеркәсіп 

па ла тасы осы мә се  лені өз құзырына алған. 

Енді «мұның тиім  ділігі неде?» деген сұрақ 

туады.  Егер  бұл  қадам  жүзеге  асса,  елі-

міздегі тауар өнді рісімен айналысып жат-

қан кәсіп орын дардың жұмысы жеңіл дей-

ді. Оларға сер ти фикат беру кезіндегі әкім-

 шілік  ке дергілер  азая ды.  Мысалы,  Аме -

рика Құрама Штат тарында жақсы тәжі ри-

бе бар. Оларда сер тификатты, тіпті тауар -

ды  шетке  жіберетін  құ рылымдардың  өз-

де  рі-ақ бере алады.

Жоқ 

– Бұл мәселе Еуразиялық экономикалық 

қауым дастықтың  (ЕуроАзЭҚ)  талаптарына 

қай шы келеді. Қауымдастықтың ережелері 

бойын ша  тауарларға  сертификатты  мем-

лекеттік орган беруі керек. Егер бұл құзырет-

ті  Сауда-өнер кәсіп  палатасы  қолға  алып, 

бел гілі бір қателіктер жіберетін болса, оған 

мем лекет жауап береді. Осындай дағда рыс 

кезінде  оның  не  керегі  бар?  Әрине,  керегі 

жоқ. Өйткені біздің тауар өн ді ру шілерімізге 

қосымша  ауыртпалық  түсейін  деп  тұр. 

Олар ға  ақша  төлеу  керек  бола ды.  Сауда-

өнер кәсіп палатасының әр облыста 28 ай-

мақ тық органы бар. Енді тауарларға сарап -

таманы  со лар  жасайтын  болса,  бас қа-

лардың  аузын  жаба ды  ғой.  Өйткені  елде 

осы іспен айна лысып отыр ған олардан бас-

қа да 47 ұйым бар. Сонда осынша ұйым не 

істеуі  керек?  Па лата  өзі  ақша  табу  үшін 

оларды жауып тастайды. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Юрий Луценко, Украинаның 

бұрынғы ішкі істер министрі:

«Конституцияға 

өзгерістер 

ен  гіз ген де  Святослав  Пискун  – 

Украинаның  Бас  прокуроры  бо-

лып табылады деп жаза салу ке-

рек еді» 

(С. Пискун дүркін-дүркін 

2002-2003, 2004-2005 

Украинаның Бас прокуроры 

қызметін атқарған және 2007 

жылдан бері осы қызметте).

№76 (76) 

19 мамыр

сейсенбi


2009 жыл

 

3-беттеАмангелді МоМЫШеВ, 

Мәжіліс депутаты:

Зейнолла АЛШЫМБАеВ, 

Мәжіліс депутаты:

Түй


ТК

іл

2-бет4-бет

6-бет

Ой-КӨКПАР 

Күйеуім де керек, 

қыз күнім де керек

Аудан әкімінің 

үкімі базар 

әкімшілігіне 

жүрмейді


C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Министрліктерді 

қайта құрылымдау 

керек пе?www.аlashainasy.kz

150,15

203,71

4,67

22,0

8268,6

923,45

1088,1

57,14

932,4

Түркістанның тынысы 

тарылып барады

Тауарларды сертификаттау құқығын Сауда-өнеркәсіп палатасының құзырына берген дұрыс па?

Парламент Мәжілісінде өткен 

кезекті жалпы отырыста депутаттар 

алдына «қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне сауда-

өнеркәсіп палаталары қызметінің 

мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» заң 

жобасы түсті. Заң жобасының негізгі 

мақсаты – тауардың шығарылуы 

туралы сертификатты беру 

функцияларын уәкілетті мемлекеттік 

органнан алып, Сауда-өнеркәсіп 

палатасына беру. Бірақ бұл бастама 

кейбір депутаттардың қарсылығына 

ұшырады. көптеген депутаттар «жөн 

екен» деп, бас шұлғыды. 

РЕ

йТинг

ДАТ!

6-б

етте

Әкім ТАРАЗИ:

ЕлОРДАДА зиЯлы 

ҚАУыМ БАС 

ҚОСАТын ЖЕР ЖОҚқала әкімдігі қонақүйде тұрады

«Джиро д'Италия» көпкүндігіне 

қатысып жатқан «Астана» клубының 

велошабандоздары демеушілеріне 

наразылық білдіріп, үстеріне 

киген киімдеріндегі қазақстандық 

компаниялардың логотиптерін 

алдыртып тастады. 

Жұма күні (15.05.09) түс ауа шетелдік басы лым-

дар  «Қазақстандық  «Астана»  велоклубының  ша бан-

доз  дары  «Джиро  д'италия»  көпкүндігінің  же тінші 

ке зеңдік  бәйгесіне  демеушілерінің  логотипте рін  түс-

сіз  материалмен  желімдеп  шығады»  деген  ақ парат 

таратты.  Содан  бері  «Джиро  д'италия»  көп күндігіне 

қатысып  жатқан  «Астана»  клубының  вело спорт шы-

лары  демеушілерінің  логотиптері  жоқ  жей   демен 

бәй геге  түсуде.  Тек  қазақстандық  Андрей  зейц  қа на 

мұндай  наразылық  акциясын  қолдамай  отыр.  Бірақ 

олардың жейделеріндегі логотиптер әу бас та хабар-

ланғандай, басқа материалмен же лім делме ген. 

Бұл  жөнінде  «Астана»  клубының  мү шесі,  украи-

налық  Ярослав  Попович  шетелдік  БАҚ  өкіл деріне 

берген мәлімдемесінде:

–  іс  жүзінде,  бұл  –  демеушілердің  логотиптері 

алы  нып  тасталған  жаңа  киімдер.  Алғанымыз  –  осы. 

Бұл  –  біздің  демеушілерімізге  білдірген  наразы лы-

ғы мыз.  Де меушілер  бізге  ақша  төлемейді,  ал  біз 

оларды  жарна маламаймыз.  Командадағы  жағдай 

өзгермейінше,  біз  жарыс  жолына  осы  киіммен 

шығамыз, – деді.

Жалғасы 7-бетте

«Астаналықтар» 

Италияда 

наразылық 

жасады

Өткен  жылдың  көктемінде  Қы-

зыл  орда  қала сы ның  әкімдігі  қо ныс 

теп кен  ғимарат  көзді  ашып-жұм-

ған дай  қыс қа  уақыт  аралығында 

қира  тылып  тасталды.  Сол  кез дегі 

қала  бас шысы  Серік  Қожаниязов 

аталған  орын ға  «бес  қабатты  әсем 

ғимарат  тұр ғызамыз»  деп  уәдесін 

берген  еді.  Сон да  елдің  алдына 

көздің  жауын  алар лық  ғима раттың 

жобасын жайып тас тап, шалқымаға 

салған болатын. Алай да одан кейін 

көп ұзамай ол қала әкімі қызметінен 

кетті.  Оның  ор нына  басқа  басшы 

жайғасты. Жыл дан астам уақыт өтсе 

де,  жергілікті  жұрт шылық  бұ рынғы 

әкімдіктің  орны на  тұрғызылған  ғи-

маратты көрер емес. 

Сол  уақыттан  бері  қала  бас-

шы лығы  “Алтын  орда”  қонақүйін 

жалдап,  қызметін  жүргізіп  жатыр. 

Ресми емес дерек көздеріне сүйен-

сек, қала әкімдігі әр шар шы метрге 

күнделікті 2819 теңге төлейді. Оны 

айға  шақ қанда  3  млн  219  мың 

теңгеге  жуықтайды.  Ал  жыл  бойы 

қала  қазынасынан  қонақүй  қо-

жайы ны ның қалтасына 18 млн тең-

ге ден астам қаржы құйылып жа тыр. 

Бүгінгі  дағдарыс  уақытында  текке 

ақша шашуға бол майды емес пе? 

Бұрынғы  ғимарат  неге  ұнамай 

қалды?  Оны  жергілікті  жұрт  түсіне 

алмай жүр. Мақұл делік, басшылық 

орны  соң ғы  жобадағы  ғимаратқа 

қоныс тебуді көздесін. Алайда туған 

қаланың  шежіресін  айғақтайтын 

ғи ма ратты  бұзып  тас таудың  жөні 

бар ма еді? Аталған орын “Мәдени 

мұра”  бағ дарламасы  аясында  об-

лыс тық  ма ңызға  ие  ескерткіш  бо-

лып  саналады.  Сол  кездегі  мәдени 

ескерткіштерді  қор ғау  мекемесінің 

басшысы  Шайтұрсын  Әбдібаевтың 

шы рылына құлақ асқан ешкім бол-

ған жоқ. Аталған орын қаланың дәл 

ортасында  орналасқан.  Қазір  ол 

жер  қа  ңылтыр  қоршаумен  қор ша-

лып, қала сәулетін бұзып тұр. 

не  десек  те,  бүгінгі  күні  қала 

әкім дігі қонақүйді жал ға алып отыр. 

Оған  жоғарыдағы  мөлшерде  қар-

жы жұм салып жатыр. Жалдау мер-

зімі  қай  уақытқа  дейін  созы ла ды? 

Бұл  сауалға  тұщымды  жауап  қай-

таратын тірі пенде жоқ. 

Әділжан ҮМБеТ, 

Қызылорда облысы.

...де

дiм-ай, а

у!

ЮнеСко-ның бүкіләлемдік 

мұралар тізіміне енген 

еліміздегі бірден-бір 

тарихи ескерткіш – қожа 

Ахмет Яссауи кесенесі. 

Десек те, кесенемізбен құр 

мақтанғанымыз болмаса, 

бабадан қалған құнды 

рухани мұрамыз, ұлттық 

мақтанышымызды біз өз 

дәрежесінде насихаттап, 

оның ішкі ахуалына зер салып 

отырған жоқ екенбіз. 

Мәриям ӘБСАТТАР

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

2009 жылдың екінші 

жартыжылдығына 

жазылу басталды. 

«Алаш айнасына» 

жазылу жалғасады

қаржы дағдарысы қыспаққа алған қазіргі кезеңде әрбір 

тиынға жанашыр көзқарас қажет. Бұл жергілікті атқару билігіне 

жүктелген үлкен міндеттің бірі саналады. Алайда қазынаның 

қаржысына немкетті көзқарастан арылмай жүрген жергілікті 

атқамінерлер ақшаны оңды-солды шашуға әуес. 

А

бай ОМАРО

в (к


олла

ж)


2

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№76 (76) 

19.05.2009 жыл, сейсенбi

www.alashainasy.kz

СаяСи  бюро

пайым

үкімет


Министрліктерді қайта құрылымдау керек пе?

?

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Премьер арабтарды аузына қаратты

Сая

Саттың  алты  ауызы

Мұрат  ӘуЕзОВ,  мәдениеттанушы, 

көрнекті қоғам қайраткері:

«Ядролық 

жарылыстар 

алдағы 


уақытта  да  әлемдік  ауқымдағы  үлкен 

трагедия болып қала береді. елімізде әлі 

шешімін таппаған күрделі мә се лелер аз 

емес. мәселен, жапондар кезінде Хиро­

симаны жаңғырту мәселесін ұлттық идея 

ретін де көтерді. егер біз де өз еліміздегі 

ядролық сы нақ алаңдарын жаңғыртып, 

халыққа  демеу  жа сау ды  ұлттық  идеяға 

ұштастырсақ,  ол  қазақтың  ынты мағын 

үлкен күшке айналдырар еді».

(кеше алматыда өткен «Невада­Семей» 

халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалыстың 

20 жылдығына арналған «ХХі ғасыр – ядросыз 

ғасыр» атты халықаралық конференцияда айтқан сөзінен)

жоба

Посткеңестік кеңістікте тұңғыш 

әйел президент сайланды

Сайлау


литва президенттігіне өткен сайлаудың нәтижесінде 

Еурокомиссияның бюджет және қаржыны жоспарлау 

комиссары Даля Грибаускайте посткеңестік кеңістіктегі 

тұңғыш әйел президенті атанды.

ел тарихында осымен бесінші рет өткі­

зілген  биылғы  науқанда  бас­аяғы  жеті 

кандидат  бақтарын  сынаған  еді.  алай да 

сайлауалды  үгіт­насихат  жұ мыс тарының 

негізінде  жасалған  зерт теулер  бәсе ке лес­

кен  жетеудің  ішінде  еурокомиссар  Гри­

баускай те  ханым ның  жеңіске  деген  мүм­

кін шілігін  жо ғары  бағалаған  болатын. 

алдын  ала  жасалған  болжамдардың  қа­

телес пегені жексенбі күні өткен дауыс беру 

нәти же сінде  белгілі  болды.  Сайлауға 

қатыс қан дар дың  69,05  пайызы  Даля 

Грибаускай те ге  сенім  білдіріпті.  жеңімпаздан  кейінгі  орынды  11,87 

пайыз дауыс алған со циал­демократтардың өкілі альгирдас буткявичюс 

иеленіп, өз жеңілісін мойын дап та үлгерді. Дегенмен сай лаудың ресми 

қорытындысы  осы  апта ның  ішінде  жария  етіледі.  Сонымен,  Даля 

Грибаускайте  литва  тарихында  ғана  емес,  посткеңестік  елдер  тари­

хында да тұңғыш нәзікжанды прези дент атанды.

конфедерация дегеніміз – мемлекет   ті бас­

қару үлгісі. Яғни белгілі бір мақ сатқа жету жо­

лында жекелеген ел дер дің егемендігін сақтай 

отырып, бір тудың ас  тына бі рігуі. Федерациядан 

айыр ма шы лы ғы  сол  –  мұнда  мемлекет  бір­

неше  кон феде рацияға  мүше  бола  алады. 

Әлем   дік  тә жі ри бедегі  конфедера циялардың 

та  ри  хына  қарайтын  болсақ,  олар  түбін де 

ыды рай  ды  немесе  федерацияға  айнала ды. 

мы  са лы,  Швейцарияны  қазірдің  өзін де  кон ­

фе  дерация деп атайды. Өйткені әйгі лі банк пен 

аты шыққан бұл мемлекет 1291­1848 жылдар 

аралығында кон феде   ра ция лы ел болған. аҚШ 

1861­1865 жж. аме риканың конфедеративті 

Штат тары атан ған. Қазіргі кезде босния және 

Гер це   го вина  –  конфедерациялы  елдер.  Со     ­

ны  мен  қатар  тәуелсіздіктерін  берік  сақ     та   ған 

кәрі  құрлықты  мекендейтін  мем ле      кеттердің 

еуроодағын  да  атауға  бола ды.  та рих та  тағы 

мынадай мысалдар бар. (Сер бия+Черногория, 

2003—2006),  Се   не   гам бия  (Сенегал+Гамбия, 

1982—1989), африка мемлекеттерінің одағы 

(мали+Гана+Гвинея, 1960—1962). араб Фе­

де ра циясы (Ирак+Иордания, 1958).

конфедерация – уақытша одақтастықКонфедерацияға бірігуде мемлекеттердің тәуелсіздігі сақтала ма және 

федерациядан айырмашылығы қандай?

ардақ Мырзағазин, Шығыс Қазақстан облысы

Қазақстан  Республикасы  пар ла мент  мә   жілісінің 

депутаттары  жалпы  саны  10  ха лық аралық  пар­

ламенттік  ұйымға  мү ше.  мәселен,  150  мемлекеттің 

де путат та   рын біріктіретін, әлемдегі ең ірі пар ла мент   ­

аралық ассамблеяның мү   шесі, сон     дай­ақ тмД мүше­

мем   лекеттер  ара    сын  дағы  па  (пар   ламентаралық 

ассам   блея),  еура  зиялық  экономикалық  қауым   дас   ­

тық қа  мүше  мемлекеттер  па,  ҰҚШҰ  бойынша  па, 

еуропадағы  қауіп  сіз дік  және  ын тымақтастық  ұйымы 

бойын ша  па,  «Қазақстан  Республикасы  –  еуро па ­

лық  одақ»  бойынша  парламенттік  ын ты мақтас тық 

комитеті,  Ислам  кон фе  рен циясы  ұйымы  бойынша 

пар ламенттік  одақ,  Солтүстік­ат   лан ти  калық  кеңес 

ұйымы  бойын   ша  па,  еуропалық  кеңес  бойын  ша 

па, православие пар  ла менттік ассам блея  сының то ­

лық  қанды мүшесі болып са    на    ла  ды. Депутаттарымыз 

пар ла    мент тік  ұйымдарға  да  же  тек   ші лік  етеді.  мы­

салы, ҚР пар  ла  мен т мәжілісінің Ха лық ара  лық істер, 

Қорғаныс жә не қауіп  сіз дік ко  митетінің төра ғасы Нұр­

бах  Рүстемов  тмД  па­ның  ха лық аралық  се рік тестік 

және  сая си  істер  бойынша  тұ рақ ты  ко мис сиясының 

төрағасы,  ал  ҚР  пар ла мен т  мәжілісінің  депутаты 

мұх  тар тіні кеев еуразЭҚ­тің Құ қық тық істер бойын ша 

тұрақты ко мис сиясының төра ға сы бо лып табылады.

парламентіміз парламенттік ассамблеяларға мүшеҚазақстан Парламентінің депутаттары халықаралық парламенттік ұйымдардың 

жұмысына атсалыса ма? 

Ерболат талғатұлы, Алматы облысы

араб  делегаттары  өз  сөздерінде 

премьер­министрге  дән  риза  болғанын 

жа сырмады.  «премьер­министр  кәрім 

мәсімовтің  бізге  жасаған  осынау  құр­

метіне  дән  ризамыз.  Өкінішке  қарай,  біз 

қазақша  сөйлей  алмаймыз»,  –  деп  Сауд 

арабиясы  корольдігінің  Инвестициялар 

бойынша  агенттігінің  төрағасы  Әмір 

Даббах  өзінің  бір  қуаныш,  бір  өкінішін 

қа тар жеткізді. Сауд арабиясы корольдігі 

Сауда­өнеркәсіп  палатасы  кеңесінің  бас 

хатшысының  орынбасары  Әбдірахман 

әл­Джерейси де кәрім Қажымқанұлының 

араб  тілінде  сөйлеуін  екі  ел  арасындағы 

жақсы  қарым­қатынастың  бір  жемісіне 

балап, жақсылыққа ырымдап қойды. 

МұСылМанДыҚ іСтЕн КөрінСін...

Қазақстан  орталық  азия  мен  тмД 

елдері  арасында  исламдық  қаржы лан­

ды руды  дамытуға  арналған  заңнаманы 

алғашқы  болып  қабылдап  отыр.  осыны 

ескерте  келе  премьер­министр  Сауд 

арабиясы  қаржыгерлерін  Қазақстандағы 

ислам  банкингін  дамытуға  атсалысуға 

ша қырды.  «Сіздердің  өте  маңызды  әрі 

қарқынды өсіп келе жатқан қаржыландыру 

секторындағы  тәжірибелеріңізбен  таны­

сып шығуға қатты қызығушылық танытып 

отырмыз.  біздің  үкімет  өзіне  ұзаққа  сер­

мейтін  экономикалық  мақсаттар  қойып, 

шетелдік  инвестициялар  тартуды  қа­

рас тыруда.  бірақ  бұл  мақсаттарға  өзіміз 

жалғыз жүріп жете алмаймыз. Сондықтан 

бізге  сіздердің  қолдауларыңыз  қажет», 

–  деді  үкімет  басшысы.  Экономика  атты 

те ңізде  кеменің  бір  жақ  ескегін  сенімді Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов кеше астанаға келген 

арабтардың «аузын ашқызып, көзін жұмғызды». Олар ғана 

емес, күнделікті жиындарда Премьеріміздің қазақшасы мен 

орысшасын ғана естіп жүрген біз де оның кешегі тапқырлығына 

таңырқап қалдық. Кешеден бері астанада «Қазақстан және Сауд 

арабиясы – даму бойынша серіктестер» атты тақырыпта өтіп 

жатқан іі қазақ-сауд бизнес-форумында Кәрім мырза қазақ 

тілінде сөйлеген жоқ. Орысша да «әу» демеді. Мінберге шығып, 

араб тілінде мүдірместен зырылдай жөнелгенде жұрт демін 

ішіне тартты. Қамсыз отырған журналистер де сасқанынан ілеспе 

аударма аппараттарына жүгірісті. Сөйтіп, қонақтардың көңілін 

бір жадыратып алған соң, ағылшын тілінде сөйлеп кетті...

Салтан СӘКЕн

се рік ке  берсек,  еш  ұтылмайтынымызды 

жақ сы түсінген ол сонымен қатар «серік­

тес болсақ» деген ниеттегі бірқатар сала­

лар дың  тізімін  де  тілге  тиек  етті.  атап 

айт сақ,  ауыл  шаруашылығы,  мұнай  мен 

хи мия, энергетика және туризм салалары 

араб жұртының серіктестігін қажет етеді. 

«екі  ел  арасындағы  сауда­саттық  кө­

ле мі  қолда  бар  мүмкіндіктен  төмендеу, 

тауар айналымы әлеуетін әлі де арттыруға 

болады», – дейді Әмір Даббах.

 

ҚазаҚша жЕңілДіККЕ арабтың Да 

бар талаСы...

алыстан  ат  терлетіп  келген  арабтар 

үкіметке «таудай талап» қоя келіпті. олар 

өздерін өзекке теппей, бауырына басуды 

сұрайды.  Яғни  араб  инвесторларына  да 

ұлттық  инвесторларға  қолданып  отыр­

ған  преференцияларды  беруді  қалайды. 

жергілікті  инвесторларға  қандай  көмек 

көрсетсе,  бізге  де  сондай  жәрдемдер 

молынан  болса  деген  уәж  айтады.  осы 

талап­тілектері орындалса, Қазақстан эко­

но микасына  қазірден  инвестиция  салуға 

әзір.  «Қазақстанның  табиғи  жағдайы 

қо лайлы  болғандықтан,  біздер  азық­

түлік  өндіру  мен  ауыл  шаруашылығына 

инвес тиция салғымыз келеді. ал саудтық 

инвесторлар қазақстандық инвесторларға 

берілетіндей  жеңілдіктерді  өздеріне  де 

сұрайды»,  –  деді  Әмір  Даббах  «айран 

сұрай  келсең,  шелегіңді  жасырмай  кел» 

дегенді ескерген адамша тілегін төтесінен 

жет кізіп. 3,5 Млн Га жЕрДі арабша 

аршуға бОлаДы 

ауыл  шаруашылығы  демекші,  осы­

дан  екі  жыл  бұрын  өткен  Қазақстан 

мен  Сауд  арабиясы  бизнес  өкілдерінің 

арасын дағы  алғашқы  бизнес­форумда 

араб тар  өздерінің  арпа,  бидайға  аса  зә­

ру  екендігін  байқатқан  болатын.  ауыл 

ша руашылығы  өнімдерін  өңдейтін  зауыт 

салуға мүдделі екенін де сол кезде айтқан 

еді. тек қолбайлау болып отырған дүние 

– араб жері табиғатының қолайсыздығы. 

осыны  пайдаланған  еліміз  саудтық  ин­

вес торларға  ауыл  шаруашылығы  өнім­

дерін  өңдеу  үшін  3,5  млн  га  жер  беруге 

дайын  екенін  мәлімдеді.  «бұл  не  қылған 

жомарттық?» деген заңды сұрақ та туатыны 

белгілі.  бұған  ауыл  шаруашылығы  вице­

ми нистрі  арман  евниев  былай  дейді: 

«ауыл  шаруашылығы  министрлігінің 

шаруа   шы лық  жерлерге  жасаған  талдауы 

нә  ти жесінде  әртүрлі  себептермен  бүгінге 

дейін  айналысқа  түспей  бос  жатқан  3,5 

млн  га  жер  бар  екендігі  анықталды». 

министрлік  осы  жерлерді  шетелдіктерге 

ұсынбақ.  ал  жер  иесі  инвесторлармен 

бірігіп  жұмыс  істей  береді.  келіссөздерге 

де өздері барады. 

бір  қуантарлығы,  осыдан  кейін 

шариғат заңына бағынған корольдік дас­

тарқанымызды  адал  асқа  толтыра  ма 

деген үміт ұялайды көңілге.   1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал