Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігінжүктеу 135.16 Kb.

бет1/13
Дата14.09.2017
өлшемі135.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 
Меншік иесі: 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру  
ұлттық орталығы»  
акционерлік қоғамының филиалы  
Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институты 
—————————————— 
2001 жылдың маусым айынан 
бастап шығады 
—————————————— 
Редакция мекенжайы: 
070004, Өскемен қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.пошта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал  
Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат  
министрлігінде  
22.11.2012 жылы 
№13171-Ж куәлігімен  
қайта тіркелді 
—————————————— 
Пішімі 60х84/8 
Офсеттік басылым 
Тапсырыс №0012 
Таралымы 1000 
—————————————— 
Жазылым «Қазпошта» АҚ-ның  
барлық бөлімшелерінде қабылданады 
Жазылым индексі  (қала) №19377 
Жазылым индексі  (ауыл) №19378 
Журналдың шығу жиілігі – 
екі айда бір рет 
—————————————— 
ШҚО бойынша ПҚ БАИ  
баспаханасында басылды 
—————————————— 
Собственник: 
Филиал акционерного общества 
«Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу»  
Институт повышения квалификации 
педагогических работников  
по Восточно-Казахстанской области 
—————————————— 
Выходит с июня 2001 года 
—————————————— 
Адрес редакции: 
070004, г.Усть–Каменогорск, 
ул. Кабанбай батыра, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.почта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал перерегистрирован 
в Министерстве культуры и информации 
Республики Казахстан  
от 22.11.2012 г. 
Свидетельство  №13171–Ж 
—————————————— 
Формат 60х84/8 
Печать офсетная 
Заказ №0012 
Тираж 1000 
—————————————— 
Подписка принимается  
во всех отделениях  
АО «Казпочта» 
Подписной индекс (город) №19377 
Подписной индекс (село)  №19378 
—————————————— 
Периодичность выхода журнала   
один раз в два месяца 
—————————————— 
Отпечатано в типографии  
ИПК ПР по ВКО 
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
 
 
 
Ғылыми
Ғылыми
Ғылыми
-
-
-
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
 
 
 
 
 
 
№5 (55) 2014
№5 (55) 2014
№5 (55) 2014
 
 
 
 
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
НИК
НИК
НИК
 
 
 
Н
Н
Н
аучно
аучно
аучно
-
-
-
методический журнал
методический журнал
методический журнал
 
 
 
 
БАС  РЕДАКТОР 
 
БАЙХОНОВА  СӘУЛЕ  ЗАЙТАНҚЫЗЫ, 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы 
ШҚО бойынша педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институтының директоры,  
педагогика ғылымының кандидаты 
_______________________________________________________ 
 
 
РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ 
 
НҰРҒАЗИЕВ  АСҚАР  ҚИСАҰЛЫ, 
 Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының бастығы 
 
ЗАВАЛКО  НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА, 
педагогика ғылымының докторы, профессор 
 
КУЗНЕЦОВ  АЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
Өскемен қаласы білім бөлімінің бастығы 
 
ӘЛМҰХАНОВ  МАРАЛ  ӘЛІБЕКҰЛЫ, 
Семей  геологиялық-барлау  колледжінің  директоры 
 
АХМЕТҚАЛИЕВ  НҰРЖАН НЫҒМЕТОЛЛАҰЛЫ, 
Семей қаласы білім бөлімінің  әдістемелік кабинеті меңгерушісі 
 
МҰСТАФИНА  ШОЛПАН  НҰРҒАЗЫҚЫЗЫ, 
Көкпекті  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
 
ТҰРЛЫБЕКОВ  БІРЖАН  ҚАДІРҰЛЫ, 
Үржар  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
 
______________________________________________________ 
 
 
Редакция 
 
К.К. Тобатаева, Г.И. Құсманова,  Ш.С. Ибраимова –  
жауапты редакторлар 
 
М.А. Репп – мұқаба көркемдеуші 
 
С.М. Райымханова – көркемдеуші және беттеуші 
 
Ж.Е. Хамзин – техникалық редактор 

ГОСТЬ  ЖУРНАЛА 
Ж. Караев 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  В  КОНТЕКСТЕ  КОНЦЕПЦИИ  
«ОБРАЗОВАНИЕ  НА  ПРОТЯЖЕНИИ  ВСЕЙ  ЖИЗНИ».............................. 
 
 
ШЕТЕЛМЕН  ӘРІПТЕСТІК /  
МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 
И. Логинова 
ЖИЗНЕННОЕ  САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА  
КАК  ПРЕДМЕТ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ПОЗНАНИЯ…………........... 
Н. Баринова 
МАТЕМАТИКА  САБАҚТАРЫНДА ТҰЛҒАНЫ ДАМЫТУ....................... 
 
 
МЕНЕДЖМЕНТ  В  ОБРАЗОВАНИИ
 
А. Кузнецов 
ВЫПОЛНЯЯ  СОЦИАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗ.......................................................... 
Г. Толеубаева 
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  
РЕСУРСАМИ,  СВЯЗАННЫЙ С КОМПЕТЕНЦИЕЙ  
И УПРАВЛЕНИЕМ ЗНАНИЯМИ................................................................... 
 
 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Р. Садвакасова 
ОБУЧЕНИЕ  МАТЕМАТИКЕ  В  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ 
В  СВЕТЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ……………..…….……...…. 
А. Касымбекова 
ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ ПОЛИЯЗЫЧНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ…........ 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
М. Альмуханов 
ПРОБЛЕМЫ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ…….................................. 
 
 
МАСТЕРСКАЯ  ТРЕНЕРА 
М. Мамиева 
ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК  НОВЫЙ  ПОДХОД   
СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ….…………………………….....….... 
 
 
МЕКТЕПАЛДЫ  ӘЗІРЛІК   /   ДОШКОЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
Қ. Атыманова 
ДАРЫНДЫ  және  ҚАБІЛЕТТІ  БАЛАЛАРДЫ 
ТҰЛҒАЛЫҚ  ДАМЫТУ...………………………..…………..…………...… 
К. Байтикова 
ТІЛДЕРДІҢ ҮШТІК  БІРЛІГІН  ДАМЫТУ: 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  СҮЙЕМЕЛДЕУ………………..….……….………….. 
Т. Жаныбекова 
ИМАНДЫЛЫҚ  ПАРАСАТЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУ.……....………….…....... 
Ж. Төлеубекова 
БАЛАБАҚША: ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  САБАҚТАРЫ….....………........... 
Л. Байздрахманова 
БАЛАНЫҢ  ДАМУЫНДАҒЫ 
ДИДАКТИКАЛЫҚ  ОЙЫННЫҢ  РӨЛІ….....………………….……........... 
О. Герасимова 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В  ОБУЧЕНИИ   
И  ВОСПИТАНИИ  ДЕТЕЙ ЧЕТЫРЕХ-ПЯТИ  ЛЕТ..................................... 
К. Жетимекова 
ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЙ  МЕТОД  РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  В  ДЕТСКОМ  САДУ...................... 
 
 
БАСТАУЫШ  БІЛІМ  БЕРУ  /   
                                                    НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
М. Жағықпанова 
ОҚУШЫНЫҢ  СУБЪЕКТІЛІГІН  АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ.............................. 
В. Смоляженко, А. Серохвостова, Г. Петрова 
ПРИРОДА – НАШ  ДОМ..…………................................................................... 
 
 
АБАЙТАНУ 
Имантай Бектөлеу 
АБАЙ МҰРАСЫ  –  МӘҢГІЛІК МҰРА.................................................................. 
А. Сейлханова 
АБАЙДЫҢ  ӘН  МҰРАСЫН 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  АРҚЫЛЫ  ОҚЫТУ..................................................... 
 
 
ПОЛИЯЗЫЧИЕ 
Г. Раисова 
РОЛЬ  ИННОВАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ   
ОБУЧЕНИЯ  ЯЗЫКАМ  В  ПОВЫШЕНИИ  КАЧЕСТВА   
ЗНАНИЙ  ПО  ПРЕДМЕТУ.................................................................................. 
Т. Гофарова, Е. Суханова   
ПОЛИЯЗЫЧИЕ,  КАК  УСЛОВИЕ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ  ЛИЧНОСТИ  ДОШКОЛЬНИКА................................ 
 
 
ЖҮЙЕЛІ  ТӘРБИЕ  -  ЖЕМІСТІ  НӘТИЖЕ 
Арғынша Дидар 
«ЭКСПО-2017» кубогы «ШАҢЫРАҚТА»………………………………......... 
 
 
СЕМЕЙНОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
Т. Седченко 
О  ВЛИЯНИИ СТИЛЯ  СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  
НА  ФОРМИРОВАНИЕ  САМООЦЕНКИ  У  ДОШКОЛЬНИКОВ……….... 
 
 
СЫНДАРЛЫ  ОҚЫТУ 
Ж. Касымбаева 
БІЛІМ  БЕРУДЕГІ  ӨЗГЕРІС………………………………………….…......... 
И. Түгелбаева 
ОҚУ  ҮРДІСІН  АҚПАРАТТАНДЫРУ –   
ЗАМАН  ТАЛАБЫ...………................................................................................ 
А. Берикболова 
ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ 
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯ……………......... 
Г. Мұсаханова 
ТЕҢДЕУ  АРҚЫЛЫ  ШЫҒАРАТЫН   ЕСЕПТЕР........………………......... 
Л. Айтказинова 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҒЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ…………………………………………………………....... 
МАЗМҰНЫ /  СОДЕРЖАНИЕ 

53 

10 
18 
57 
60 
68 
43 
23 
26 
29 
33 
74 
83 
64 
77 
80 
86 
14 
40 
71 
46 
92 
50 
94 
89 
96 
36 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№5 (55) 2014 
«Образование  -  важнейшее  из 
земных  благ,  если  оно  наивысшего 
качества,  в  противном  случае  оно 
совершенно  бесполезно»,  -  утвер-
ждал Р. Киплинг. К сожалению, ка-
чество нашего отечественного обра-
зования  не  на  том  уровне,  чтобы 
стать  земным благом  для  подраста-
ющего поколения. Многочисленные 
реформы  и  модернизации  системы 
образования  на  настоящий  момент 
не  дают  желаемого  результата. 
Главный  недостаток  этих  преобра-
зований,  на  наш  взгляд,  заключает-
ся в том, что они имеют надстроеч-
ный  характер,  не  затрагивают  ба-
зисную основу обновления и прово-
дятся  безсистемно.  Личностно-
деятельностные,  компетентностные 
подходы  реформирования  остаются 
на  уровне  деклараций,  а  «зна-
ниевый» подход до сих пор служит 
методологической  основой  всей 
педагогической  системы  образова-
ния.  Целеобразование,  содержание 
образования, определяются на «зна-
ниево  -  информативной»  основе, 
поэтому  учебники  и  уроки  инфор-
мативные  и  репродуктивные.  На 
«знаниевой»  основе  производится 
оценка  учебных  достижений  уча-
щихся, что обуславливает  необъек-
тивный  характер.    На  этой  основе 
функционирует  вся  педагогическая 
квалиметрия.  В  условиях  функцио-
нирования «знаниевой» педагогиче-
ской квалиметрии становится невоз-
можным внедрение в практику кри-
териальную систему оценивания.      
Знание,  конечно,  основа  процес-
са  познания,  однако  «обмотанная» 
вокруг  знания  методическая  систе-
ма,  в  целом  дидактика,  являются 
главными  сдерживающими  факто-
рами  модернизации  системы  обра-
зования.  Более  того,  «знаниевый» 
подход  господствует  не  только  на 
школьном уровне, на нем основаны 
педагогические  системы    ТиПО  и 
высшего образования.  
Автор  «теории  забывания»  
Г.  Эббингауз  доказал    неэффектив-
ность  обучения,  ориентированного 
на  запоминание,  т.е.  на  знаниецен-
трический подход, и в качестве вы-
хода  из  этой  ситуации  предложил 
выделить минимум три часа в неде-
лю на изучение предметов учебного 
плана.  Существующий  «зна-
ниевый» учебный план  перегружен  
и    не  позволяет  этого,  в  нем  более 
80% предметов изучаются 1, 2 часа 
в неделю.  
Все это сводит на нет усилия пе-
дагогов  по  повышению  качества 
обучения.  Исследования  ученых 
показывают,  что  в  условиях  ин-
структивно-репродуктивного обуче-
ния,  основанного  на  «знаниевом» 
подходе,  концепция  «обучение  на 
протяжении  всей  жизни»  не  сраба-
тывает,  так  как  главным  образом 
предусматривает  самостоятельную 
поисково-познавательную  деятель-
ность ученика.          
Что делать, как выйти из сложив-
шейся  ситуации?  На  наш  взгляд, 
прежде всего, необходимо  разрабо-
тать  Государственные  общеобяза-
тельные  стандарты  образования 
(ГОСО)  на  основе  компетентност-
ного подхода.  
Во-вторых,  необходимо  распу-
тать  «знаниевую  обмотку»,  к  кото-
рой  привязана  вся  дидактика  и  не 
позволяет  организовать  развиваю-
щее  обучение,  основанное  на  дея-
тельностном  подходе.  Тем  време-
нем сущность развивающего обуче-
ния,  «зона    ближайшего  развития» 
Ж. Караев,  
первый заместитель   
председателя Правления 
АО «Национальный 
центр повышения  
квалификации «Өрлеу», 
доктор педагогических 
наук, профессор 


 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№5 (55) 2014 
Л.С.  Выготского,  уровни  мышления  и  познава-
тельной  деятельности  предполагают  наличие 
кроме  знаниевого  (т.е.  уровня  воспроизведения) 
и  других  уровней  обучения  в  зоне  ближайшего 
развития ученика.  
Таксономия  целей  Б.Блума  показывает,  что 
один  из  элементов  (цель  обучения)    методиче-
ской  системы    (цель,  содержания,  методы,  фор-
мы,  средства  обучения)  имеет  иерархическую 
структуру,  следовательно,  и  остальные  компо-
ненты  тоже должны иметь такую же структуру. 
Наше  исследование  показало,  что  существует 
взаимосвязь  между  уровнями:  цели  мотива,  ак-
тивности,  умения,  содержания  и  усвоения.  Эту 
взаимосвязь,  где  указанные  элементы  имеют  
вертикальные и горизонтальные связи мы назва-
ли дидактической матрицей [1].  
Дидактическая  матрица  получена  путем  рас-
ширения таксономии Б.Блума и  состоит из взаи-
мосвязанного  множества  таксономий  психо-
дидактических элементов.  Первый столбец мат-
рицы  состоит  из  таксономии  целей,  конечный  - 
из  таксономии  уровней  усвоения,    т.е.  результа-
тов обучения.  Прямые, которые  соединяют каж-
дый из уровней и проходят через элементы соот-
ветствующего уровня таксономии мотива, актив-
ности,  умений  и  т.п.,  определяют  уровни  каче-
ства  обучения.  Таким  образом,  качество  обуче-
ния образует иерархию, т.е. таксономию. Иерар-
хически расположенные, эти прямые также явля-
ются ступеньками «лестницы развития» дидакти-
ческой  матрицы.  Часть  дидактической  матрицы, 
расположенная  вверх ступени  «знания» соответ-
ствует зоне «ближайшего развития» ученика.       
В связи с  уменьшением количества учащихся 
по  мере  восхождения  по  «лестнице  развития»,  
дидактическая матрица не имеет форму прямого 
четырехугольника    и    скорее  похожа  на  трапе-
цию, основание которой образует  «знание». Ме-
тодическую  систему  обучения  (цель,  содержа-
ния, методы, формы, средства обучения), компо-
ненты  которой  имеют  иерархическую  структуру 
(вертикаль,  высоту),  мы  назвали  трехмерной 
методической системой обучения.  
Дидактическая  матрица  связывает  иерархию 
компонентов трехмерной методической системы 
с  иерархической  структурой  своих  столбцов  и 
тем самым создает развивающую основу новой 
педагогической системы.  
Трехмерную  методическую  систему  вместе  с 
соответствующими дидактическими процессами, 
основу которых составляет дидактическая матри-
ца, можно представить в виде пирамиды. 
  Гуманистическая  парадигма, сущность  трех-
мерной методической системы обучения требуют 
модернизации  принципов  и  критериев  отбора 
содержания образования. 
Вместо  принципов  «научности»,  «доступ-
ности» и др. на главную позицию выходят прин-
ципы  самореализации,  сознательности  и  актив-
ности  и  др.,  направленные  на  расширение  субъ-
ектной роли ученика.   
Приоритетными становятся критерии: 
1. Переход содержания от источника информации 
в  средство  активной  поисково-познавательной  дея-
тельности  ученика,  формирования  приемов  мысли-
тельной деятельности, которые являются средства-
ми самостоятельного добывания  знаний учащихся.   
2.  Соответствие структуры содержания  струк-
туре  процесса  познания  (С1

АН

С2),  мыслительного 
процесса,  процесса  усвоения.  Ученик  учится  думая, 
 и думает, учась. 
3. Соответствие содержания диагностично опре-
деленным  целям  познавательной  деятельности  и 
ступеням  дидактической  матрицы,  т.е.  приобрете-
ние  в    содержании  многослойной  формы  и  развиваю-
щего свойства.   
4. Учет дидактических возможностей ИКТ и т.п. 
Концептуальной  основой  разработки    нового 
содержания служит 4-х элементная теория содер-
жания  образования  (знания,  способы  деятельно-
сти,  опыт  творческой  деятельности,  система 
норм  эмоционально-ценностного  отношения) 
И.Я.Лернера.  
Методы  и  формы  трехмерной  методической 
системы  обучения  (ТМСО)  имеют  свои  особен-
ности, главной из которых является их иерархи-
ческая структура.   
Методами  ТМСО  являются  методы  и  приемы, 
прежде всего, самостоятельной и групповой поис-
ково-исследовательской деятельности учеников:  
-  приемы  мыслительной  деятельности  
(сравнение, анализ, синтез и т.п.);  
-  приемы  решения  уровневых  задач,  способы  
исследования и научного познания;  
-  приемы  (стратегии)  формирования  крити-
ческого и творческого мышления.  
Формы  ТМСО  -  типы  современных  уроков, 
разработанных на основе технологической карты 
технологии,  основанной  на  трехмерной  методи-
ческой системе обучения.  
Как  было  показано  выше,  содержание  трех-
мерной  модели  обучения  имеет  иерархическую 
структуру.    Содержание  каждого  уровня  иерар-
хии определяется на основе характеристики так-
сономии  целей  обучения,  а  также  с  учетом  рас-
ширения субъектной роли ученика, закономерно-
сти мышления и процесса усвоения нового учеб-

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№5 (55) 2014 
ного материала. В связи с этим возникают новые 
требования к разработке учебников. Содержание 
их определяется на основе новых принципов от-
бора  учебного материала, на  4-х элементной  ос-
нове  определения  содержания  И.Я.  Лернера,  с 
разработкой уровневых учебных заданий по каж-
дой теме.  
Отличительными  особенностями    развиваю-
щих учебников трехмерной методической систе-
мы обучения являются: 
1. Направлены на формирование умений самостоя-
тельного  поиска,  предусмотрены  выполнения    разви-
вающих и процессуальных функций учебника.   
2.  Характеризуются    проблемно-рассуждающим 
изложением,  системами  уровневых  вопросов  и  зада-
ний,  направленных  на  организацию  самостоятельно-
го поиска решения проблем.  
3.  Учебник,  погружающий  ученика  в  ситуацию 
диалога, учебник-собеседник.   
4. Учебник, с исследовательским способом изложе-
ния,  предоставляющий  возможность  самостоятель-
ных «открытий».  
5.  Учебник,  имеющий  систему  уровневых  заданий 
для самостоятельных и тематических контрольных 
работ.  
6. Учебник, конструированный на основе техноло-
гического подхода.  
Наш опыт показал [1], что с опорой на техно-
логию трехмерной методической системы обуче-
ния  учителя  смогут  разрабатывать  авторские 
учебники.  
Эффективная  организация  учебного  процесса 
предполагает создание и реализацию педагогиче-
ской  технологии.  Кроме  этого,  технологизация 
учебного  процесса  позволяет  педагогам  осуще-
ствить  основное  их  обязательство,  которое  за-
ключается  в  полном  усвоении    учениками  учеб-
ного  материала  в  соответствии  с  требованиями 
ГОСО,  а  также  внедрение  в  практику  объектив-
ной,  критериальной  системы  оценивания  их  до-
стижений.  Более того, эффективная организация 
учебного  процесса,  ликвидация  педагогических 
экспромтов,  обеспечение  качественного  обуче-
ния являются не только требованиями современ-
ного  образования,  но  и  позволяют  заложить  ос-
нову  эффективного  использования  бюджетных 
средств! 
Педагогическую  технологию,  разработанную 
на  основе  вышеописанной  методической  систе-
мы  обучения  мы  назвали  технологией  трехмер-
ной методической системы обучения (ТТМСО).  
Логико  –  структурной основой ТТМСО  явля-
ется  дидактическая  матрица.  Особенностью 
ТТМСО  является  интеграция  инновационного 
потенциала  двух  трендов  педагогических  техно-
логий: 
1)  технологии,  ориентированной  на  исследо-
вательскую  деятельность  ученика;  2)  технологии, 
ориентированной на результат.  
Дидактическая  матрица  служит  объединяю-
щей основой двух частей ТТМСО. В первой, си-
нектической  части ТТМСО обучение проводит-
ся с применением интерактивных методов обуче-
ния  и  технологии  критического  мышления.  В 
части,  ориентированной  на  результат,  ученикам 
предлагается система заданий, разработанных на 
основе  требований  таксономии  Б.  Блума  для  са-
мостоятельной познавательной деятельности.     
Стимулирующее  оценивание,  основанное  на 
концепции  «оценка  методом  сложения»  служит 
главным  мотивационным  источником  постепен-
ного восхождения вверх учащихся по  «лестнице 
развития» дидактической матрицы[1,2]. Реализа-
ция  второй  части  технологии  позволяет  также 
критериально  оценивать  учебные  успехи  учени-
ков.   
Многолетний опыт работы по использованию 
ТТМСО в школьной практике показал, что в кон-
це  учебного  года  все  ученики  усваивают  учеб-
ный  материал  на  уровне  «знание»  и  «понима-
ние»,  на  уровне  «применения»  в  среднем  
более 40% [1,2].  
Таким  образом,  дидактическим  условием  по-
вышения качества обучения в контексте реализа-
ции концепции «обучения в течение всей жизни» 
является  разработка  трехмерной  методической 
системы обучения и  на ее основе образователь-
ной  технологии  с  внедрением  ее  в  практику. 
Главное здесь - переход от «знаниевой» методи-
ческой системы к развивающей,  деятельностной 
методической  системе  обучения.  Технология,  
разработанная на ее основе, будет гарантировать 
повышение  качества  обучения,  эффективность 
процесса обучения.    


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал