Меншік иесі: «Жайық Пресс» жшс бас директор Жантас Набиоллаұлы Сафуллинжүктеу 358.15 Kb.

бет1/4
Дата07.03.2017
өлшемі358.15 Kb.
  1   2   3   4

Меншік иесі:

«Жайық Пресс» ЖШС

бас директор

Жантас Набиоллаұлы Сафуллин

«Жайық Пресс» ЖШС

Зеленов филиалы 

«Ауыл тынысы» Зеленов аудандық 

қоғамдық-саяси газетінің

директор-редакторы:Самал Жолдығалиқызы Жаметова

Газет жарияланымдарындағы автор 

пікірі редакцияның түпкілікті көзқарасы 

болып есептелмейді. Редакция оқырман 

хаттарына жауап бермейді, оны 

қайтармайды. Деректердің дәлдігі үшін 

автор жауапты.

Газет Қазақстан Республикасының 

Байланыс және ақпарат министрлігінің 

Ақпарат және мұрағат комитетінде 

19.01.2012 жылы тіркелген. 

Тіркеу нөмірі №12262-Г

Мекен-жайымыз: 090600 

Батыс Қазақстан облысы,

Зеленов ауданы, Переметный ауылы,

Гагарин көшесі, 85

Телефондар: Редактор: 22-3-74

Жауапты хатшы: 40-0-64

Бухгалтерия (факс): 23-4-12

Біздің электронды поштамыз:

E-mail: аuyltynysy@mail.ru 

http:// www.zhaikpress.kz 

      белгісімен жарияланған 

материалдар ақылы болып есептеледі. 

Газет Зеленов аудандық «Ауыл тынысы» газеті 

редакциясында компьютерлік әдіспен теріліп, 

беттелді. 

«Жайық Пресс» ЖШС 

баспаханасында басылды. 

Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1

Газет аптасына 1 рет шығады

Көлемі 2 баспа табақ 

Индекс: заңды тұлға — 66793 

            жеке тұлға — 65793

Тапсырыс: 18

Таралымы: 2780 дана

Ж

8-бет 

 

29 сәуір 2016 жыл

Бәрекелді!

Өнер

Дода


Облыста алдамыз

№ 18 

(7652)

жұма 

29 сәуір 

2016 жыл

Кітап-ақылды 

қуаттандыратын құрал

жұртшылық «жәннатты» тамашалады

жерлестеріміз республика чемпионы

1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні

Құрметті аудан тұрғындары!

Сiздердi ең айтулы мереке - Қазақстан 

халқының бiрлiгi күнiмен шын жүректен 

құттықтаймын!

Қазақстан    халқының    бірлігі    күні 

мерекесі  бүгінгі  таңда  бейбіт  өмір  мен 

ынтымақта  тұрмыс  кешіп  отырған  ел 

тұрғындары  үшін  ыстық-ықылас  пен 

достық  ниеттің  дәстүрі,  асыға  күтер 

мейрамы.


Бұл  мереке  бейбiтшiлiк  пен  келiсiмдi 

құрметтейтiн  барша  қазақстандықтар 

үшiн  аса  қымбат.  Қазақстан  халқының 

бiрлiгi  күнi  тамаша  дәстүрге    айналды,  

себебi  онда  ежелгi  қазақ  жерiн  мекен-

деген  адамдардың  ең  асыл  армандары 

тоғысқан. 

Егеменді  еліміздің  татулығы  мен 

тыныштығы, тұтастығы мен бірлігі әркез 

басты назарда.  

«Біз Жалпыұлттық идеямыз - Мәңгілік 

Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің 

даму 

даңғылын Нұрлы 

Жолға 


айналдырдық.  Қажырлы  еңбекті  қажет 

ететін,  келешегі  кемел  Нұрлы  Жолда 

бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз 

керек»,-  деп  Елбасымыз  айтқандай, 

еліміздің  әлеуетін  әлемге  паш  етейік. 

Бiздiң  елiмiз  әрбiр  ұлт  пен  ұлыстың 

тiлi мен дәстүрiн  құрметтеп, қастерлей  

отырып,    бүкiл    әлем  қауымдастығына 

достық  пен  бiрлiктiң  нағыз  үлгiсiн 

көрсетуде.

Қазақстан  Республикасы  Президенті 

Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан  -  2050» 

Стратегиялық 

бағдарламасында 

«Қазақстанның 

алдағы 


ауқымды 

келешегін 

бағамдап, 

әлемдегі  

дамыған  мемлекеттердiң  30-на  ену 

-  бiздiң  мақсатымыз  және  барлық 

қазақстандықтардың ортақ тағдыры»  деп 

атап көрсеткен болатын. "Бірлік бар жер-

де - тірлік бар" дейді біздің халық. Дана 

жұрт мұны тегіннен-тегін айтпаса керек. 

Ауызбірлік  пен  түсіністік,  қарапайым 

сыйластық  үстемдік  құрған  жерлерге 

қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны 

белгілі. Бiздiң ауданымызда да татулық пен 

достық аясында 40-тан астам ұлт өкiлдерi 

өмiр сүрiп, қажырлы еңбек етуде. 

26  сәуір  күні  Астанадағы  Бейбітшілік 

және келісім сарайында Қазақстан  халқы  

Ассамблеясының    «Тәуелсіздік.  Келісім. 

Болашағы  Біртұтас  Ұлт»  атауымен  өткен 

кезекті  ХХІV    сессиясында    «Ынтымақ 

пен келісім шеңберінде өмір сүру баянды 

бақытқа  алып  келеді»,  –  деген  Мемлекет 

басшысы байлық та, бақыт та, тұрақтылық 

та, тыныштық та бірлікте екенін айтты.

Біз  -  қазақстандықтармыз!  Біз  ортақ 

еңбегімізбен,  бірлескен  ізденісімізбен, 

топтасқан  болмысымызбен  ортақ  үйіміз 

-  Қазақстан  Республикасын  күн  санап 

түлетіп, күн санап өркендете түсудеміз. Біз 

елімізбен бірге есейіп келеміз. 

Қымбатты жерлестер!

Бiздiң  әрқайсымыздың  мiндетiмiз  - 

бiрлiктi  сақтап,  дiнаралық  келiсiм  мен 

бейбiтшiлiктi  нығайтуға  өз  үлесiмiздi 

қосу.  Сiздерге  зор  денсаулық,  ырыс, 

ынтымақ, отбасыларыңызға бақыт, бере-

ке, қуаныш пен шаттық тiлеймiн!

Қазақстан  халқының  бiрлiгi  жара-

сып,  Отанымызда  әрқашан  бейбiтшiлiк 

пен  келiсiм,  достық  пен  сенiм  орнасын. 

Елдiгiмiз  еңселi,  мемлекеттiгiмiз  мәңгi 

болсын!


 Уважаемые Зеленовцы!

Поздравляю вас 

с Днем единства 

народа Казахстана!

1 мая весь казахстанский народ от-

мечает праздник - День единства на-

рода  Казахстана.  Праздник  несет  в 

себе  огромную  консолидирующую 

идеологическую  нагрузку,  символи-

зирует духовное единство нашего на-

рода, многообразие культур и их взаи-

мообогащение.

На  протяжении  веков  на  истори-

ческой земле казахов перекрещива-

лись судьбы многих народов - носи-

телей различных культур, религий и 

традиций.

Расположенная  на  стыке  двух  ци-

вилизаций,  эта  благодатная  земля  во 

все времена была связующим звеном 

между  разными  народами,  культура-

ми  и  религиями,  соединяя  Восток  и 

Запад, мусульманство и христианство. 

И  сегодня  в  условиях  современных 

этнополитических  тенденций  Казах-

стан  претендует  на  выполнение  осо-

бой  миссии  -  консолидации  народов 

с целью обеспечения мира и согласия 

на евразийском пространстве.

Это один из самых знаменательных 

праздников  в  нашем  календаре,  сое-

диняющий в себе идею национально-

го согласия и стабильности общества. 

Именно от чувства единства народа и 

ответственности  каждого  граждани-

на за судьбу страны зависит будущее 

Казахстана.

Президент  Республики  Казахстан, 

Лидер  нации  Н.А.Назарбаев  отме-

тил;  «Только  та  страна  живет  счаст-

ливо и богато, которая сильна своим 

единством,  радостна  своим  трудом, 

дружна своими людьми». И благодаря 

сплоченности всех граждан Казахстан 

войдет в 30-ку конкурентоспособных 

стран мира до 2050 года. Все это будет 

происходить в рамках выполнения на-

ционального плана Главы государства 

«100 конкретных шагов».

26 апреля в Астане начала работу 

XXIV  сессия  Ассамблеи  народа  Ка-

захстана: «Независимость. Согласие. 

Нация  единого  будущего»  под  пред-

седательством Президента Республи-

ки Казахстан.

«История  независимости  нашей 

страны  -  это  летопись  согласия  и 

стабильности,  мира  и  незыблемого 

единства.  «И  богатство,  и  счастье 

зиждятся  на  единстве»,  -  гласит  на-

родная мудрость», - сказал Глава го-

сударства.

Уважаемые земляки!

Примите  искренние  поздравле-

ния с этим весенним праздником!

В этот весенний день желаю вам 

праздничного настроения, счастья и 

благополучия!  Желаю  вам,  вашим 

родным и близким здоровья, мира, 

успехов и процветания!

Пусть этот праздник остаётся для 

всех нас вечным символом взаимо-

понимания и дружбы народов!

Ізгі ниетпен: аудан  әкімі 

Кәрім ЖаҚыПов

Дорогих наших папу, маму 

ЖУКинУ аКУма исКалиевича и 

ЖУКинУ маДинУ еДгеевнУ 

поздравляем

 

 с днем рождения!

Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых, ясных дней.

И если можно, постарайся,

Столетний встретить юбилей.

 Дети, внуки, правнуки;

Уральск, суровкино, Палласовка, 

чалкар, Переметное, черноярово.

***


Уважаемого 

Киргенева 

есенгельДы мУсановича

поздравляем с 80-ти летием!

Восемь десятков 

прожить 

- это подвиг!

Низкий поклон 

Вам, честь и хвала! 

Мы, без сомнения

в день этот чудный 

Самые теплые 

скажем слова!

Нет уж, как 

в юности, резвости 

прежней, 

Мысли все чаще

 - с оглядкой назад. 

Но улыбаться не 

стали Вы реже 

Радует нежность детей и внучат!

Всем бы учиться у Вас долголетию

Мудрости, воле, терпению, труду. 

Сто лет живите! Правнуков ждите! 

Близким дарите свою доброту!с/п коллектив к/х «Киргенев»

Поздравляем!

Айта  кетелік,  Дүниежүзілік  кітап  күнінің  23  сәуір 

күні  тойлануына  себеп  болған,  көптеген  белгілі 

жазушылар  (М.Сервантес,  В.Шекспир,  И.Вега, 

М.Дрюон және тағы басқалар) бұл күні дүниеге келіп, 

дүниеден  озды.  Мереке  Халықаралық  Кітап  баспа 

Ассоциациасының ынтасымен 1969 жылдан тойланып 

келеді. 1995 жылдың 16 қарашасында өткен ЮНЕСКО-

ның Бас конференциясының 28 сессиясында мереке ту-

ралы Қарар қабылданып, 23 сәуір «Дүниежүзілік кітап 

және авторлық құқық қорғау күні» болып жарияланған 

болатын.

«Жақсы кітап-ақылды адамның әңгімесімен бірдей» 

демекші,  балаларды  әдебиетке  жақын  болуға,  кітап 

оқуға үндеу, бір сөзбен айтқанда адам өмірінде кітаптың 

алар орны айрықша екенін ту еткен осынау керемет ша-

раны аудандық орталықтандырылған кітапхана ұжымы 

өте жоғары деңгейде ұйымдастырды.

Жиналған  жұртшылықтың  санында  шек  болмаған 

шараға    аудан  әкімі  Кәрім  Жақыпов  куә  болып, 

оқырмандарды аталмыш мерекемен құттықтады.

Бұл  шара  басқа  шарадан  өзгерек  болды  деу-

ге  толық  негіз  бар.  Тінін  тарқатар  болсақ,  «Кітап 

оқуға  шақырамыз!»  библиокеруені  көпшілікке  «Жан 

сергітер сөрелер», «Туған өлке - тұнған шежіре», «Бір 

ел-бір кітап», «Мәңгілік құндылық», « Жаңа кітаптар», 

«Ұмытылған  классика»  тақырыбында  керемет  кеш 

сыйлады. 

Фотосалон «Бір сәтке кідір», библиокафе «Кітаптар 

деликатесі»,  буккросинг  «Бүкіл  әлемді  кітапханаға 

айналдырамыз»,  «Кітап  ханшайымын  таңда!»  квик 

акциясы,    «Ауданымыздың  құрметті  адамдары  оқуға 

ұсынған кітаптар» фото жобасы, «25 жыл бұрын: тарих 

толқынында» фото көрмесі, кітап көрмесі, «Сайқымазақ  

Анэта сізді күтеді» библиоквест, «Ғажайып ағаш» жедел 

сұхбаты, «Болашақпен кездесу» кітапханалық шабаш, 

«Бидің сиқырлы әлемі» сынды түрлі-түрлі бөлімдерді 

тамашалаған аудан тұрғындары мен қонақтары жақсы 

әсерлерімен бөлісіп жатты.

Сонымен 

бірге, 


 

оқушылар 

флеш-моб 

ұйымдастырып, аудан өнерпаздары әуезді әндерімен 

әспеттеді. 

Сондай-ақ, 

кітапхана 

директоры 

Ақзира  Бекмағанбетова  әртүрлі  байқаудың  бір  топ 

жеңімпаздарын, шара соңында марапаттады.

Ақылымызды  қуаттандыратын  құралымыз,  асыл 

қазынамыз - кітап оқудан құр қалмайық! айшабибі мӘмеТ

23 сәуір - Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні. атаулы мереке  ауданымызда 

ауқымды түрде аталып өтті.

Қойылымның  тақырыбы  қоғамды  толғандырып 

отырған  діндегі  адасушылық.  Сәллафи,  ваххаби, 

таблиғи,    жамағат  тәкпіршілер  болып  исламды  жік-

жікке бөліп, отбасының, елдің берекесін кетіріп ұлттық 

құндылықтарымызды  аяқ  асты  етіп,  түзу  жолдан 

адасқандар жайында.

  Драманың  туындауына  бір  отбасының  басынан 

кешкен  оқиғасы  арқау  болған.  Асыл  дініміз  исламды 

бұрмалаушылардың  ықпалында  кеткен  Сүйеніш  атты 

жігіттің образы өмірден алынғандығымен құнды. Үш 

ұл  мен  үш  қызды  тәрбиелеген  отбасының  отағасы 

өмірден  озған.  Қайғыдан  қан  жұтқан  аналарына  ба-

лалар демеу көрсетеді. Бұл жерде қазақ отбасындағы 

татулық,  әке-шешеге  деген  құрметтті  шағын 

көрініс  арқылы  шебер  көрсете  білді.  Сүттей  ұйыған 

отбасының  кешікпей  шырқы  бұзылады.  Сүйеніштің 

кіші қарындасы Гауһарды көлік қағып кетіп, мүгедек 

арбасына таңылады. Қарындасына ота жасатуға қаржы 

іздеген Сүйініш тура жолдан тайып, талай қателіктерге 

сүрінеді.

Театр  актерлері  шеберлікпен,  жат  ағымда  жүрген 

замандастарымыздың 

жүріс-тұрысын 

айнытпай 

көрермен  алдына  көлденең  тартты.  Драма  соңында 

Асан имамның уағызының арқасында өзінің қате жо-

лын түсінген Сүйеніш өмірге қайта келгендей болады.

Қойылым соңында аудандық мәслихат хатшысы Ра-

мазан  Тастайұлы:  -  Сіздердің  өнерлеріңізге  шынайы 

ықыласпен тәнті болдық. Өнерлеріңіздің көкжиектері 

кеңейе берсін,-деген  ақжарма тілегімен қоса аудан әкімі 

Кәрім Жақыповтың кең пейілді лебізін де жеткізді.

гүлжан аЯЗБаева

Жақында  Дариян  ауылдық  мәдениет  үйінің  үлкен  залында  Батыс  Қазақстан  облыстық 

қазақ  драма  театры  көрермендерге  режиссер  мұқанғали  Томановтың  «Жәннат»  атты 

драмасын тарту етті. 

Аталмыш  жарысқа  барлығы  8  команда  қатысып, 

қағылез  майталмандар  сынға  түскен  сайыста  

облысымыздың  атын  қорғап,  командалық  есепте 

зеленовтықтар чемпион атанып келді. Ал, ІІ орыннан 

Ақмола командасы көрінсе, Жамбыл облысының ко-

мандасы ІІІ орынды қанаған тұтты.   

Атап  айтсақ,  түрлі  жас  шамасында  кумитэден 

— 

І.Жеңіс,  Г.Габдуллин,  Ш.Ғұмаров,  Ә.Бержанов, Б.Өтеғалиев,  Е.Закария,  А.Бурыкин,  Н.Сеннов, 

Э.Дусупова,  П.Уварова,  О.Гоголева,  А.Есенова, 

А.Имақанова, катадан 

 Г.Габдуллин, А.Жалмұрзин, Н.Саматов,  Д.Головченко,  А.Имақанова  ел  чемпион-

дары атағын жеңіп алды. Сонымен бірге, С.Бауыржан, 

М.Аманов,  Д.Горелкин,  Н.Рагуф,  Ф.Нысанбаев, 

А.Хайруллин,  Д.Пивень,  А.Кубеевалар  жүлделі  ІІ,ІІІ 

орындарды қанжығаға байлады.

Айта кетейік, Белес, Новенький, Камен, Мичурин 

мектебінің  оқушыларын  үздіксіз  жаттықтырып,  бар 

біліктілігін  үйреткен  қос  бапкердің  еңбегі  зор.  Олар 

Фархад Жалмұрзин мен шәкірті Николай Сеннов.

Динара насыр

Таяуда Тараз қаласында каратэ спортынан Қр-ның чемпионаты өтті.


7-стр.

29 апреля 2016 года

2-бет

29 сәуір 

2016 жыл

Қ а з а қ с т а н д ы қ   «KazSat-3» 

жерсерігіне көшу, сондай-ақ отандық 

цифрлық  телехабар  тарату  желісінің 

дамуы  мен  оның  артықшылықтары 

туралы  «Қазтелерадио»  аҚ  Батыс-

Қазақстан  облыстық  филиалының 

директоры 

Каюбалиев 

ильдар 

Талғатұлын айтып беруін сұрадық. 

ильдар  Талғатұлы,  ең  алдымен 

«Қазтелерадио»  аҚ  қазақстандық 

KazSat-3  жерсерігіне  көшуі  туралы 

айтып берсеңіз.  

Өздеріңіз 

білетіндей, 

«KazSat-


3»жерсерігі  ғарыштық  қолдануға  2014 

жылдың  желтоқсан  айында  жіберілген 

болатын,  соның  арқасында  Ұлттық 

телерадиохабар 

таратуды 

отандық 


жерсерікке  көшіруге  мүмкіндік  туды. 

Қазірдің  өзінде  14  қазақстандық 

кәсіпорын KazSat сериясындағы ғарыш 

аппаратын  қолдануда,  олардың  ара-

сында  Қазақстан  Республикасының 

ірі  телекоммуникациялық  оператор-

лары,  ұлттық  компаниялар,  әскери 

құрылымдар,  тәртіпсақтау  органда-

ры,  мемлекеттік  мекемелер,  сондай-ақ 

елміздегі  жеке  меншік  компаниялар  да 

бар. 

Қазақстан  Республикасының  теле-радиохабар  тарату  Ұлттық  опера-

торы  «Қазтелерадио»  АҚ  да  өзінің 

цифрлық  телеарналарының  хабар  та-

ратуын  шетелдік  жерсеріктен  отандық 

жерсерікке көшіруді бастады, ағымдағы 

жылдың 15 наурызынан бастап хабар та-

рату екі жерсеріктен де жүргізіледі, алай-

да бұл уақытша шара, әрі көшу кезінде 

қазақстандық тұтынушылар желіден қол 

үзіп қалмауы үшін қолға алынып отыр.  Қазақстандық жерсерікке көшудегі 

басты мақсаттар қандай?

«KazSat-3» 

телекоммуникациялық 

ғарыш  аппараты  байланыс,  телеха-

бар  тарату  және  Қазақстан  аумағында 

жоғары 


жылдамдықты 

Ғаламтор 

желісі  қызметтерімен  қамтамасыз  ету-

ге  бағытталған.  Ел  аумағында  теле-

визияны  таратуға  жағдай  жасаудан 

басқа  «KazSat-3»  жерсерігі  еліміздің 

ақпараттық  қауіпсіздігін  арттырып, 

мемлекеттік  органдарды  тәуелсіз  бай-

ланыс  арналарымен  қамтамасыз  етіп, 

шетелдік жерсеріктерді жалдауға кететін 

қаражатты  үнемдеуге  мақсатталған. 

Ал  бұл  зейнетақы,  мұғалімдер  мен 

дәрігерлердің жалақысы, жәрдемпұлдар 

және т.б. отандық 

жерсерікке 

көшу 

– 

мемлекеттік 

маңызы 

бар 

стратегиялық 

іс-шара. 

Көшкен 

соң 

көрермен 

үшін 

қандай 

артықшылықтар 

болады, 

әлде 

айырмашылық байқалмай ма? 

 

Қазірдің  өзінде  хабар  таратудың цифрлық  стандарты  пайда  болғалы, 

телекөрермендер  бейне  мен  дыбыстың 

сапасына  жоғары  баға  беріп  жатыр. 

Халыққа «цифрдың» артықшылықтарын 

түсіну  үшін  уақыт  керек.  Алайда 

цифрлық  хабар  тарату  сигналының 

болашағы  зор  екеніне  қазірден  күмән 

жоқ. 


Қазақстандық 

«KazSat-3» 

жерсерігіне  көшу  біздің  «OTAU  TV» 

жерсеріктік  телевизия  абоненттері 

қосымша SD арналарды цифрлық сапада 

көре  алады.  Сондай-ақ,  HD-арналарды 

(жоғары  айқындықтағы  арналар)    қосу 

мүмкіндігі  бар,  ол  ағымдағы  жылдың 

екінші  жартысында  ақылы  топтаманы 

қолданушыларға қолжетімді болады. Тіркелген 

абоненттерді 

басқа 

жерсерікке көшіру қалай жүргізіледі? 

Тұрғындарға жаңа антенна сатып алу 

керек  пе,  әлде  мысалы  теледидарда 

арналарды  күйге  келтірсе  жетіп  жа-

тыр ма? 

Бұл 


жағдайда 

абоненттерге 

жерсеріктік  қондырғыны  күйге  келтіру 

керек.  Өйткені  58,5  градус  деген  жаңа 

геостационарлық  позиция  бекітілген 

(«Intelsat  904-тен»  хабар  тарату  кезінде 

60  градустық  позиция  бекітілген  бола-

тын), әйтпесе жерсеріктік антенна қазіргі 

жағдайында сигнал қабылдай алмайды. 

Ол  үшін  үйретуші  материал  жасалып, 

бейнеролдик түсірілді. Оны  www.otautv.

kz  және  www.kazteleradio.kz  сайттары-

нан  көріп,  жүктеп  алуға  болады.  Егер 

үйде  түрлі  себептермен  қондыорғыны 

күйге  келтіретін  адам  табылмаса, 

өзара  келісіммен  авторластырылған 

дилерлердің көмегіне жүгіне алады. Ди-

лерлер  барлық  облыстың  барлық  ауда-

нында бар. Байланыс мәліметтері www.

otautv.kz сайтында көрсетілген.  

Абоненттердің  назарына  тағы  бір 

жәйт,  абонент  қондырғыны  күйге 

келтірген  соң,  бұл  жөнінде  193  не-

месе  7193  телефондары  арқылы  call-

орталыққа, сондай-ақ өз өңіріндегі Сату 

орталығына хабарласып, дербесшот пен 

байланыс телефон нөмерлерін қалдыруы 

керек.  Сонда  абонент  кепілдендірілген 

сыйлыққа ие болмақ. 

   


сіз 

цифрлық 

телевизия 

тақырыбын  да  қозғадыңыз.  «Жаңа 

технологиялар»  заманында  уақыт 

талабына  сай  өмір  сүруіміз  қажет 

екені  белгілі.  «Цифрлық  стандартқа 

көшу» - сәнге еліктеу ме, әлде әлемнің 

барлық  мемлекеттеріне  қойылатын 

талап па? 

Ең 


алдымен 

цифрлық 


хабар 

таратудың не екеніне тоқталғым келеді, 

бұл  –  бейнесигнал  мен  дыбыс  сигна-

лын  кодтау  арқылы  телевизиялық  бей-

не  мен  дыбысты  цифрлық  арналардың 

көмегімен  тарату  технологиясы.  Зама-

науи  цифрлық  телевизияның  негізі  бо-

лып  –  MPEG  мәліметтерін  сығу  стан-

дарты  табылады.  Қарапайым  тілмен 

айтқанда, «цифрдың» артықшылықтары 

бірден  көрінеді.  Цифрлық  сигнал  ин-

тервалмен  беріледі,  сондықтан,  түрлі 

кедергілер оған аз ықпал етеді, әрі жыл-

жып  келе  жатқан  нысандарға  хабар 

таратуға  мүмкіндік  беріп,  бейне  мен 

дыбыстың жоғары сапасын қамтамасыз 

етеді. Цифрлық сигнал қуат көзін аз пай-

даланады,  ал  бұл  үнемдеу  тұрғысында 

өте  тиімді.  Цифрлық  хабар  тарататын 

мультиплекстің  бір  арнасы  арқылы  15 

телерадиоарнаны  жеткізуге  болады, 

ал аналогтық жүйеде бір арна бір жиілікті алатын. 

Цифрға  көшу  аналогтық  жиіліктерді  босатады. 

Оларды басқа да телекоммуникациялық мақсаттарда 

қолдануға болады. 

Цифрлық  телевизия  үшін  жиіліктерді  үлестіру 

Женевада  өткен  Аймақтық  радиобайланыс  конфе-

ренциясында  жүргізіліп,  «Женева-2006»  келісімі 

бекітілген.  Оған  100-ден  астам  әлем  мемлекеті 

қол  қойды,  арасында  Қазақстан  Республдикасы 

да  бар.  Әрбір  мемлекет  цифрлық  телехабар  тарату 

желісіне көшудің өз тәсілін таңдады. Халық саны, ел 

аумағы, нақты бір елдің қаржылық және техникалық 

дайындығы секілді факторлар ескерілді. Сондықтан 

да әлемде «цифрға» көшудің ортақ нұсқаулығы жоқ. 

Тағы қосатын бір жәйт, отандық телерадиохабар 

тарату саласын дамыту – бұл ең алдымен әлеуметтік 

мәселе, өйткені телевизия – ойын-сауық мақсаттан 

бөлек, әлеуметтік маңызы бар ақпаратты дер кезінде 

жеткізіп, қоғамның рухани дамуы мен экономикалық 

тұрғыдан гүлденуіне ықпал етеді.   1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал