Меніңше, бұл салаға біржола тәртіп орнату қажет. Біз бұл салаға тым салғырт қа рап жүрмізжүктеу 0.76 Mb.

бет3/7
Дата16.01.2017
өлшемі0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Бүркіт НҰРасыл

Бұл  сауалға  «Ұлар­Үміт» 

жинақтаушы  зейнетақы  қоры 

қызметкерлері жауап берді. Қр 

«Зейнетақымен қамтама сыз ету 

туралы» Заңының 22­ба бын  да 

«Міндетті  зейнетақы  жар  насы 

өзге тұлға үшін төлен бей ді» де ­

лінген.  Алайда  сіз  ерікті  зей­

нетақы  жарнасы  тура лы  шарт 

бе кітіп, әпке ңіздің есе біне қар­

жы  аударып  оты руыңызға  бо­

ла ды. Қар жыны заңды немесе 

жеке  тұл ға  аты нан  аударуға 

бола ды. Қормен бекітілетін ке­

лісім де  ерікті  зейнетақы  жар­

насы мөлшері, оны аудару жи і­

лігі және зей нет ақы төлеу тәр­

тібі жазылады. 

Қр  «Зейнетақымен  қамта­

ма  сыз  ету  туралы»  Заңының 

22­бабы 3­тармағына сай бір­

 қатар  азаматтар  жинақтау шы 

зей нетақы  қорларына  жар на 

ауда ру  міндетінен  бо са ты­

лады.  63  жасқа  толған  ер лер 

мен 58 жасқа толған әйел дер, 

1949 жылдың 29 тамызы мен 

1963  жылдың  5  шілдесі  ара­

лығында  радиация  қаупі  тө­

тенше және макси мал ды дең­

гей де болған ай мақ тарда кем 

дегенде  он  жыл  тұрғандар, 

еңбек өтілі 25 жыл болған 50­

ге  толған  ер­аза маттар  және 

20 жылдық ең бек өтілімен 45­

ке  толған  әйел дер,  бес  ба ла 

дүниеге  әкеліп,  оларды  се гіз 

жасқа  дейін  өсірген  әйел дер 

53 жасқа толғанда, мүге дектігі 

мерзімсіз деп танылған І және 

ІІ топтағы мүгедектер жа ла қы­

сынан  10  пайыздық  жар на 

аудармауға  құқылы.  Сон дай­

ақ  арнайы  атақ  алып,  зей нет­

ақы  төлемі  1998  жыл дың  1 

қаңтарына  дейін  таға йын дал­

ған әскерилер, ішкі істер орган­

дары,  өртке  қарсы  қызмет, 

қылмыстық­атқару 

жүйесі 

және  Қаржы  полициясы  қыз­меткерлері босатылады. Олар­

дың  бұл  құқығы  «Зейнет­

ақымен қамтамасыз ету» тура­

лы»  Заңның  61­бабында  қа­

рас  тырылған. 

Тіркеу – 

электронды

Ядролық қалдықтар 

үшін алаң болмаңыз

Әділет министрлігі 

жылжымайтын мүлікке деген 

құқықты электронды форматта 

тіркеуді қолға алмақшы. Бұл шара 

тіркеу ісін жеделдетіп, жеңілдетуі 

тиіс деп күтіліп отыр. 

Ресейлік «севмаш» ПО 

кәсіпорны арнайы Қазақстанға 

өңделген ядролық қалдықтарды 

сақтауға арналған қаттаушы 

кешен дайындап шығарды. 

«Энергоатом концерні» ааҚ 

аталған кәсіпорынға биыл осын-

дай құрал-жабдықтың жиырма-

сына тапсырыс берген екен. 

«Министрлік қазір «Электронды нота­

риат» жүйесін пайдалану арқылы жыл жы­

майтын мүлікке деген құқықты тіркеу про­

цесін  толыққанды  электронды  форматқа 

көшіру  мәселесін  қарастырып  жатыр. 

Мұн дай жағдайда тіркеу процесіне кететін 

15 жұмыс күнін бес күнге қысқартуға қол 

жет кізеді  екенбіз»,  –  деді  өткен  апта  со­

ңында  болған  Әділет  министрлігінің  ал­

қалы  отырысында  ведомство  басшысы  

р.Түсіпбеков.

Сондай­ақ аталған форматта жыл жы­

майтын  мүлікке  деген  құқықты  тіркеу  ісі 

арыз беруші мен ведомство қызметкерінің 

қарым­қатынасынсыз  жүзеге  асырыла­

тын дығын, ол өз кезегінде сыбайлас жем­

қорлықтың  аяғына  тұсау  болатындығын 

ба са айтқымыз келеді.

негізі,  бұл  құрал­жабдықтар  атом 

элек трстансыларына  арналып  жасалады 

екен. Оның баламасы – УКХ­109 былтыр 

алғаш рет ленинград АЭС­сіне пайдалану­

ға  бері ліпті.  Осы  кезең  аралығында  атом 

қал дықтарын сақтаушы ол құрал­жабдық­

тан ешқандай ақау байқалмаған. Марал сҰлТаНҚызы

– Георгий, өтімді қаражат деген не? 

коммерциялық  банктердің  Ұлттық 

банкте депозитте ұстап отырған қара-

жаты ма?

– Бұл – банктер ақша жинап отыр де­

ген  сөз.  Яғни  олардың  өз  міндеттемелері 

бойынша  өтейтін  ақшадан  өзге  басы  бос 

қаржысы бар. Алайда олар оны экономи­

каға  несие  бергеннің  орнына,  өз  есепте­

рін де басқа банктерде салым түрінде, со­

ның ішінде Ұлттық банк депозитінде ұстап 

отыр. 

  –  Қараша  айында  Ұлттық  банк 

төра ғасының  орынбасары  Данияр 

ақыш ев:  «Банктер  8  миллиард  дол-

лар ды депозитте ұстап отыр. Бізге бұл 

қар жының  қажеті  жоқ.  заңға  сәйкес 

ең  төменгі  резервтік  талаптар  (ТРТ) 

бо йынша  тек  1  миллиард  доллар  қа-

ра жат  ұсталынуы  тиіс.  сондықтан 

депо зитке төлейтін өсімді 0,5 пайызға 

де йін түсіреміз», – деп мәлімдеген еді. 

ком мерциялық  банктер  қаржысын 

не ге Ұлттық банкте ұстап отыр?

–  Басы  артық  өтімді  қаржы  осы 

қалпында өсе берсе (қараша айында – 7 

миллиард  доллар,  қаңтарда  –11  мил­

лиард  доллар  – 

ред.),  Ұлттық  банк  оны 

төменгі  ре зервтік  талаптарды  көтеру  ар­

қы лы азайтады, яғни оған сыйақы төлен­

бейді. 2010 жылдың І тоқсанының қоры тын­

дысы бойынша бұл қаржы нарыққа түспесе, 

Ұлттық банк ТрТ көрсеткішін ұл ғайтады. Бас 

банкир  Григорий  Марченко  жақында  осы 

шешімін жария еткен бо латын. – Бос қаражаты болса, банктер неге 

кәсіпорындарға несие бермейді?

– Дағдарыстан бұрын көптеген банктер 

өз тәуекелдерін бағамдай алмай, аста­төк 

несие  берді.  Қазір  қаржы  ұйымдары 

қауіп­қатерді  тым  жоғары  бағалап,  сақ 

отыр ған сияқты. Банктер бұдан бұрын жа­

сақталған  несие  портфелінің  сапасын 

жақ сартуға күш салып, төленбеген несие­

лер үшін қосымша қор жасақтауға мәжбүр 

болып  жатыр.  Екінші  жағынан,  халық  та, 

корпоративтік  сектор  да  бұрынғыдай 

несие  алуға  әзір  емес.  өйткені  шығынды 

жос парлау ісіне мұқият көңіл бөліп, жұм­

сай тын қаражатын көбейткісі келмейді. –  БТа  банк,  альянс  банк  және  ас-

тана-финанстан өзге банктер мем ле-

кеттік бағдарламалар бойынша көмек 

бағ дарламасына қызыға ма?

– 2009 жылдың қорытындысы салыс­

тырмалы түрде айтқанда, «сау» банктер өз 

міндеттемелерін  орындай  алатынын  көр­

сетті. Алайда экономика, соның ішінде ба­

сым дық берілген салаларды банктер емес, 

мемлекет қаржыландыра береді. өйткені 

банктер  ауыл  шаруашылығы  немесе  ин­

новациялық  жобаларға  қажетті  жеңіл 

шарт тарды қамтамасыз етуге әзір емес. –  Өздері  11  миллиард  доллар  ұстап 

отырса, 2010 жылы банктерге мемле кет 

тарапынан қолдау көрсету қажет пе?

– Дағдарыс ауыртпашылығы мен өтім­

ді қаржы тапшылығы проблемасын 2008 

жылдың соңы мен 2009 жылдың басында 

өз күшімен жеңе алған банктерге қосымша 

көмек  қажет  емес.  Экономикадағы  ахуал 

жақсарып  келеді.  Тауарлар  мен  қызмет 

ақысының өсуі экономиканың жандануын 

білдіреді.  2010  жылы  банк  секторының 

ахуа лы  тұрақтана  түсіп,  жиынтық  несие 

порт фелі  сапасы  жақсарып,  халық  депо­

зит тері артып және біртіндеп несие беріле 

бас т айды деп ойлаймын. 

– Әңгімеңізге рақмет!

2009  жылы  Ұлттық  банк  ком-

мер  циялық банктер депозитіне тө-

лей тін өсім ставкасын 5,5 пайыздан 

1  пайызға  дейін  төмендетті.  Бірақ 

банк тер қаржысын жылы орыннан 

әкет кісі  жоқ.  Экономиканы  не-

сиелеуге  ынталандыру  үшін  Еуро-

па да  кейбір  орталық  банктер  өз 

де по зиттеріне  кері  ставка  бел-

гілеген.  Яғни  салымдағы  қаржы 

өс пей ді, қайта кеми береді.

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№5 (231) 19.01.2010 жыл, сейсенбі                   

www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

қоғам

құқық пен құрықтүйткіл

мәселе


оқиға

Алматыда 

емхана таңдау 

басталды

айналып  келгенде,  ұтылатын  –  тұты­

ну шы.  Біріншіден,  тауарды  қымбатынан 

ал  са,  екіншіден,  адал  ақшасына  алған 

тауа рының  мөлшері  де  кем  шығады. 

күнделікті  тұрмыста  базардағы  мұндай 

бассыздыққа  көзіміз  сан  рет  жетіп  жүрсе 

де, алып сатар лардың айласын байқамаққа 

базар ларды бетке алдық. 

көпшілік  көбінесе  көкөніс  пен  жеміс­

жидек алу үшін қала сыртындағы «алтын 

орда»  базарына  маңдай  тірейді.  себебі 

басқа базарларға қарағанда, мұнда олар­

дың бағасы арзандау, мәселен, картоптың 

бағасы  45  пен  55  теңгенің  ара лы ғында 

екен.  тіпті  шеткеріректе  тұрған  сау дагер: 

«көптеу алсаң, 43­тен де бе рем», – деді. 

алдындағы  картоптың  да  са пасы  жақсы 

көрінеді.  қасына  жақындап:  «10  келі 

аламын, бірақ алдын ала ескертіп қояйын, 

базардағы  бақылау  таразысына  тексеріп 

көрем,  егер  салмағы  кем  шықса,  қайта 

келем»,  –  дедім.  саудагерімнің  әңгі ме 

ауаны  өзгеріп  сала  берді:  «онда  50 

теңгеден».  Демек,  елден  ерекше  болып 

50  теңгенің  картобын  43  теңгеден  са­

туының  басты  сыры  таразыда  екен.  егер 

сіз арзанына қызығып, картопты алып кете 

берсеңіз, біріншіден, тауардың ба ғасынан 

ұтылсаңыз,  екіншіден,  салмағы нан  ұты­

ласыз.  ал  саудагер  екі  жеп  биге  бір­ақ 

шығады.  Біріншіден,  арзанына  қы зығып, 

басқасына  қарағанда  мұның  ал дына 

тұтынушы  көбірек  жиналып,  тауа ры  кө­

бірек  өтсе,  екіншіден,  таразыдан  жеген 

тауарын басқа біреуге сатады, үшіншіден, 

аз  тауар  сатып,  көп  тауардың  ақшасын 

қалтасына түсіреді. мәселен, 10 келі х 43 

теңгеден  =  430  теңге.  көбінесе  10  келі 

тауардан  3  келі  шамасында  тауар  кем Оң қалтада дұрыс, сол қалтада бұрыс таразы 

«Сауда мұраты – ұту» дегендей, соңғы кездері базардағы 

саудагерлер тұтынушыларды тақырға отырғызудың сан түрлі 

әдіс-айласын меңгеріп алды. Онсыз да шекара асып жеткізілетін 

көкөніс пен жеміс-жидектің бағасына ел асып жеткізу құны 

қосылып, бағасының аспанға шарықтайтынына қазір өкпе айта 

алмайтын жағдайға жеттік. Себебі белгілі. Өзімізде 

өндірілмейтін болған соң, көк-сөкті алыстан арбалатып болса да 

ауыз тиіп отырғанымыз дұрыс. Алайда бүгінде саудагерлер 

тауардың бағасынан жеуге қоса, салмағынан жеуді де машыққа 

айналдырған.

шығады. ендеше, төлеген ақшаңды алған 

за тыңның  салмағына  бөлсең,  шамамен 

кар топты  61  теңгеге  алған  болып  шыға 

келесің (430:7=61,3). ал мұндай бағада 

базарға  ат  сабылтып  бармай­ақ,  есіктің 

алдындағы дүкеннен­ақ табуға болады. 

Базардағы саудагерлердің көбісі бақы­

лау  таразысының  атын  естісімен­ақ  тауа­

рын сатудан бас тартты. осыдан­ақ «алтын 

орда»  базарындағы  сатушылардың  тара­

зы сының  қаншалықты  дұрыс  екеніне  кү­

мәніңіз қалмайды. тіпті «онда мына дұрыс 

таразыммен  өлшеп  берейін»  деп,  қалта­

сынан басқа таразысын алып өлшей бас­

тағандары  да  табылды.  Демек,  «тұты ну­

шысына  қарай  таразысы».  осылайша, 

ба зарда  сол  қалтасына  бұрыс  таразы,  оң 

қалтасына  дұрыс  таразысын  салып  тұра­

тын сатушының болатынына да көзіміз жетті. 

Дегенмен  базардағы  тұтынушыларға 

сұрау  сала  отырып,  көбісінің  базардағы 

саудагердің таразысына сенбейтінін және 

әрдайым  қалталарына  өз  таразыларын 

салып жүруді әдетке айналдырғанын бай­

қадық.


 Жаңагүл, тұтынушы:

–  Неғұрлым  көп  алған  сайын  көп 

ұтылатынымды  байқадым.  Сондық тан 

үнемі  сөмкеме  таразымды  салып  ала 

ке лем.  Адал  ақшама  алып  жатқан 

азық-түлігім  болғаннан  кейін  дұрыс 

алғым келеді.

алайда  базар  әкімшілігі  тұтынушы­

лардың мұндай таразысына да сенім жоқ, 

онымен өлшеуге мүлдем тыйым салынады, 

өйткені  созылмалы  серіппелі  таразы лар­

дың уақыт өте серіппесі созылып, сапасы­

ның  жоғалатынын,  тұтынушылардың  өз 

таразысымен  өлшеуі  заңсыздық  екенін 

алға  тартып,  ондай  таразылардың  «үй 

шаруасында  ғана  қолданылуы  тиіс»  деп 

бағалап отыр. 

алайда  қалтасына  таразысын  салып 

жүрмек түгіл, базардағы бақылау таразы­

сының да қайда тұратынын білмей, сауда­

герге есесін әлі күнге жіберіп жүрген тұты­

ну шылардың қарасы да аз емес көрінеді. 

Біз  сұрау  салған  тұтынушылардың  көбісі 

базардағы  көкөніс  өлшейтін  бақылау  та­

ра зысының  қайда  тұрғанынан  хабарсыз 

көрінеді. Біз де «алтын орда» базарындағы Жұмабай ЕСкЕндірОв, 

Астана  қаласының  Төтенше  жағдайлар 

жөніндегі департаменті бастығы:

–  Астана  қаласының  бас  жос­

парына  сәйкес,  елордадағы  өртке 

қарсы  құры лымдардың  саны  21 

болуы  қажет,  ал  бүгінгі  таңда 

олардың  саны  –  9.  Өткен  жылы 

Астана  қаласында  170  төтенше 

жағдай орын алды. Бұл 2008 жылға 

қа рағанда 29 пайызға көп. Төтенше 

оқиғаларда 219 адам зардап шегіп, 

67­сі  құрбан  болды.  2008  жылмен 

салыс тыр ғанда  төтенше  оқиға  62, 

құрбан болғандар саны 21 пайызға 

өскен.  Астана  қаласында  жаңадан 

тұрғызылған  зәулім  үйлерде  өрт 

кезінде  автоматты  түрде  қосылуы 

тиіс  құрылғылар  көп  жағдайда 

жұмыс  істемейді.  Адамдар  зәулім 

ғимараттарда  түтіннің  таралып 

кетуінен  қаза  болады.  Себебі 

автомат тардың  ақауы нан  улы  газ 

сыртқа  шық пай  қалады.  Аталмыш 

құрыл ғы лардың  жөндеу  жұмысы­

мен  ешкім  айналыс пайды.  Бұл 

мәселені маман дандырылған ком­

паниялармен келісім шартқа оты ру 

арқылы  Пәтер  иелері  коопе­

ративтері шешуі тиіс. Тағы бір айта 

кетерлік  мәселе,  біз  өрттің  алдын 

алумен  өртке  қарсы  қызмет  қана 

емес,  газ­техникалық  инспекциясы 

да  айналысуы  тиістігін  бұрын нан 

көтеріп  келеміз.  Мұндай  қызмет 

қалада, 

жалпы 

ел 

бойынша 

құрылуы  тиіс.  Себебі  тұрмыста 

газдың 

қолданылуын 

ешкім 

бақыламайды.  Соның  салдарынан 

газ  баллонының  жарылу  оқиғасы 

орын алып жатады. 

Бас маманның сөзінің жаны бар. Өйт­

кені қаңтардың 13­і күні сарыарқа ауданы 

Астананы өртеп алмайық

ә.молдағұлова  көшесіндегі  №24  көп­

қабатты тұрғын үйде газ баллонының жа­

рылу  оқиғасы  орын  алды.  оқиға  сал­

дарынан  үш  пәтер  зақымданып,  төрт 

адам   ды  күйік  шалған.  15  адам  қауіпсіз 

жерге көшірілді. Дәрігерлердің сөзіне қа­

рағанда,  күйік  шалған  екі  әйелдің  жағ­

дайы өте ауыр.

Жүргізілген талдау нәтижелері көрсет­

кендей,  оқиғалардың  басым  дені    дұрыс 

жүргізілмеген  монтаж  жұмыстары  мен 

электр құрылғыларының салдарынан бол­

ған.  ал  құрбан  болған  адамдардың  24­і  

жанған  материалдардың  көмір қышқыл 

газына уланған.

Өткен  12  айда  сала  инспекторлары 

5561  нысанның  өртке  қарсы  жағдайына 

тексеру жүргізіп, өрт қауіпсіздігі бұзы луы­

ның 24 307 фактісін анықтаған. тек се ріл­

ген нысандардың бірде­бірі өрт қауіпсіздігі 

ережелерін сақтамаған. әр нысанда төрт­

бес  кемшілік  анықталып  отыр.  Яғни  кез 

келген  сәтте  төтенше  оқиға  орын  алып, 

соңы қайғылы оқиғаға ұласуы мүмкін.

Бүгінгі  таңда  астана  мен  оның  халық 

санының өсіп келе жатқаны – қуантарлық 

жағдай. алайда осы халыққа қызмет көр­

сететін  салалардың  кенже  қалуы  алаң­

датады.  Өйткені  көмектің  уақтылы  жет­

пеуінің салдарынан қайғылы оқиға орын 

алып  жатса,  ол  –  орны  толмас  өкініш. 

сондықтан құрылыстың сапасын саралап, 

халыққа қызмет көрсету са лаларын құры­

лыспен  бірге  синхронды  өсірер  болсақ, 

нұр үстіне нұр болар еді.

алаш­ақпарат

Мектеп оқушылары 

дүкенге қарақшылық 

шабуыл жасады 

Қуаныш ӘБіЛдӘҚЫЗЫ

бақылау  таразысын  көпшіліктен  сұрай 

жүріп  әзер  таптық.  Бірақ  байқаға нымыз­

дай, мұндағы саудагерлердің басым бөлі­

гінің таразысы дұрыс емес болса да және 

базарда алушы көп болса да, мұнда келіп 

затын  өлшетіп  жатқан  адамды  кездес­

тірмедік.  Бұл  тұтынушының  бейқамдығы 

ма, әлде көпшіліктің бақылау таразысының 

бар екенін білмегені ме?! ал «бұл жағдайға 

тиісті  орындар  қалай  қарайды  екен?» 

деген  оймен  тиісті  мекемелерге  де  сұрау 

сал дық. 

Алтай кӘріМБАйұЛЫ, 

«Алтын орда» базары директоры ның 

орынбасары:

– Базар бойынша бес-алты бөлім нің 

әрқайсысында базар әкімшілігі тара-

пынан қойылған бақылау таразылары 

бар.  Ол  бақылау  таразылары  «Гос-

стандарт» меке месі тарапынан тоқсан 

сайын  тексеріледі.  Осы  тексеру 

кезінде  базардағы  сатушы лардың  да 

таразыларын тексеріп, плом ба салып 

кетеді.  Сатушылар  пломба  салынған 

таразыларын  пайдалануға  мін детті. 

Тексеру кезінде таразысы дұрыс бол-

маған  сатушы  базардағы  орнынан 

айы рылады.  Өткен  жыл  бойынша 

осындай  үш-төрт  оқиға  тіркелді. 

Алайда  әлі  күнге  сату шылардың 

таразыларының 

үстінен 

шағым 

айтушылар көп кездеседі. 

Бір қызығы, базардағы сатушылардың 

ешқайсысынан  біз  пломбасы  бар  таразы 

кездестірмедік. ал алматы қаласы бойын­

ша  техникалық  реттеу  және  метрология 

департаменті мамандары «алматы қаласы 

бойынша  барлық  базарларды  тексеру 

мүмкін  емес,  жылына  үш­төрт  базарды 

ғана  тексеріп  үлгереміз»  десе,  аталмыш 

департамент  директорының  орынбасары 

Бекболат  әбдікәдірұлы  тексеру  жүргізген 

базарларына  қатысты  қандай  да  бір 

мәлімет беруден бас тартты.

«Тең  таразы,  Алла  разы»  деуші  еді, 

алай да  базарда  Алла  разылығын  ой­

лайтын адам аз секілді. Дұрысы, базарды 

бетке  алғанда,  алған  затыңызды 

базардың  бақылау  таразысына  тек­

сертіп  алуды  ұмытпағаныңыз  жөн. 

Әйтпесе  сатушының  таразысын  ұдайы 

бақылап  отырған  ешкім  жоқ  көрінеді. 

Бұл күнгі базарды барлаудан біз осыны 

ұқтық. 

Басы 1-бетте

елімізде шөптік микстердің ашық сатылуына тыйым салатын заң керек пе?Берген 

ЕрЖАППАр, 

ОҚО  Ордабасы 

ауданының 

прокуроры:

Арықбай 

АҒЫБАЕв, 

заң ғылымының 

докторы, профессор:

Берік 

БЕкЖАнОв, 

Мәжіліс 

депутаты:

? а л а ш т ы   а л а ѓ д а т ћ а н   с а у а л

а л а ш т ы   а л а ѓ д а т ћ а н   с а у а л

– Біріншіден, шөптік қоспаның ғылыми сараптамасын жүргізіп, оның 

құрамындағы  адамға  кері  әсер  етуші  заттарды  әсер  ету  дәрежесіне  сай 

есірткі  заттар  қатарына  жатқызу  туралы  ресми  қорытынды  беру  қажет. 

осыған  сәйкес,  аталған  шөптік  микстерді  есiрткi  және  психотроптық  зат 

тектестер немесе құрамында есiрткi заттары бар өсiмдiктер қатарына енгізу 

мақсатында  қазақстан  республикасының  «есiрткi,  психотроптық  заттар, 

прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына 

қарсы  iс­қимыл  шаралары  туралы»  Заңымен  бекітілген  арнайы  тізімге 

өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізу  қажет  деп  есептеймін.  Өйткені 

еуропаның барлығы бұған тыйым салып жатыр. тіпті көрші ресейдің өзі де 

мұны қатты қолға алуда. енді еліміз де осы мәселеге жіті бақылау жүргізу 

керек.  Бұл  ретте  Досқалиев  мырза  әбжіл  қимыл  көрсетуі  тиіс.  себебі 

адамның денсаулығына зиян келтіретін заттар қазір қоғамымызда ашық 

саудалануда. сондықтан тек сала министрлігі емес, үкімет те бұған қолдау 

көрсетіп,  тиісті  заңның  қабылдауына  шұғыл  түрде  әрекет  жасауы  қажет. 

әйтпесе заңдық негізсіз біз ешқандай тыйым сала алмаймыз. 

–  ресей  телеарнасынан  жақында  көрген  деректі  фильмде 

шөптік  микстердің  қолдануының  салдарынан  көптеген  адам­

дардың,  әртүрлі  денсаулыққа  қатерлі  жағдайға  ұшы рай тын­

дығы, токсикологиялық улануларға, өлімге алып келу жайттары 

болғандығын көрдім. Біздің генетикалық қорымыз, келешегіміз 

қазіргі жастар денсаулығына көп байланысты. сондықтан басы 

шетелден  бастап,  біздің  елге  жеткен  шөптік  микстердің  тиісті 

қорытындылар  арқылы  заңды  статусын  жедел  түрде  анықтап, 

заңға  өзгерістер  енгізіп,  оның  таратылуына  тыйым  салуға 

бағытталған  шара  арқылы  төнген  қатердің  тамырына  балта 

шабу қажет деп санаймын. 

әлемнің дамыған елдері – ұлыбритания, Франция, Гер ма­

ния, австрия, швейцария, Жапония, ақш және т.б. бұл затты 

пайдалануға  тыйым  салғанын,  көрші  ресей  мем лекеті  бұл  ба­

ғытта  жұмыс  жүргізіп  жатқандығын  ескеріп,  бұл  өзгерістерді 

жедел түрде жүргізу керек.

– негізі, шөптік микстердің ашықтан­ашық сатылуына 

құқық қорғау органдары қадағалау жүргізгенімен, оның 

нақты  адам  денсаулығына  зиян  екендігін  анықтау  – 

Денсаулық  сақтау  министр лігінің  құзырындағы  шаруа. 

таяуда  алматыда  шөптік  микстерді  сатқан  адам  қолға 

түсті. одан алынған қоспаларды химиялық сараптамадан 

өткізгенде, олардың синтетикалық каннабиоидтар түріне 

жататыны анықталған. ол адамның психикасына тікелей 

әсер  ететіні  белгілі.  Бірақ  біздегі  психотроптық  заттарға 

қа тысты  заңдағы  кестеге  сәйкес,  осы  аталған  шөптік 

микстер тыйым салу тізіміне кірмейді екен. Бұл нені біл­

діреді?  Бұл  шөптік  микстердің  қайсысы  адамға  қан­

шалықты  зиян  екендігін  Денсаулық  сақтау  министрлігі 

анық тап,  есірткі,  психотропық  заттарға  қатысты  заңға 

өзгерістер мен түзетулер енгізу керектігін аңғартып отыр. 

егер депутат бұл жөнінде мәселе көтеріп, үкіметке сауал 

жолдаса, мен оны қол даймын. 
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал