Меніңше, бұл салаға біржола тәртіп орнату қажет. Біз бұл салаға тым салғырт қа рап жүрмізжүктеу 0.76 Mb.

бет2/7
Дата16.01.2017
өлшемі0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Қазақ еліне жасаған алғашқы ізгілік сапарында Мәскеу және 

бүкіл Ресей патриархы Кирилл Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевқа «Даңқ және құрмет» орденін табыс етті. Орыс 

православ шіркеуінің ең құрметті, әрі сирек табысталатын 

марапаты мемлекет басшысының дінаралық ынтымақтастыққа, 

бейбітшілікті және халықтар арасындағы достықты нығайтуға 

қосқан зор үлесі үшін берілді. Күллі орыс жұрты ұлық тұтатын 

тұлға қазақ халқының ешкімге қабақ шытпай, діни-рухани 

келісімдерді дамытып келе жатқан тарихи тәжірибесіне шексіз 

алғысын білдіре келіпті. 

Украинаны орысшыл Виктор билеуі мүмкін

украина орталық сайлау комиссиясы 

бәйгеге лайықты деп тауып, президенттік 

аламанға қосқан 18 үміткерге берілген 

ха  лықтың дауысын санау үстінде. Әзірге 

сарапшылардың  алдын  ала  болжам-

дарын да айтылғандай, оппозиция лиде-

рі Виктор Янукович (35,52 пайыз дауыс) 

пен елдің премьер-министрі Юлия ти-

мошенко (24,89 пайыз дауыс) көш бас-

тап келеді. Ал төңкеріс арқылы билікке 

ке ліп,  елді  табаны  күректей  төрт  жыл 

бас қарған Виктор Ющенко (5,41 пайыз 

дауыспен) тізімнің жуан ортасына жуық 

орналасты. Осы уақытқа дейін де-юре 

халық  алдында  беделсіз  Президент 

аталып келсе, жексенбі күнгі сайлаудың 

бірінші  кезеңі  оның  де-факто  саяси 

салмағының жоқ екенін дәлелдеп берді. 

украинаның су жаңа экс-президентінің 

әлпетінен  бұрынғыдай  буырқанған 

саяси жігер, күрескерлік байқалмайды. 

Бұл оның ғана жеңілісі емес, сонымен 

қатар  елдегі  іргелі  партиялардың  бірі 

«Біздің украинаның» да ауа қармап қал-

ғанын аңғартады. ОсК таратқан мәлім-

де месіне сенсек, «Аймақтар» партиясы-

ның төра ғасы Виктор Януковичтің асығы 

ал шы с ынан түсіп тұр. Кезінде Кучма дәуі-

рінің жалғасы ретінде аты аталған бұл 

саясаткердің ұстанымы басқа саяси бәсе-

ке лестеріне қарағанда өзгешелеу. нАтО 

мен ЕО-ға жақындасудан гөрі Ресеймен 

тығыз қарым-қатынасты қолдайды. Өт-

кен сайлауда алдын орап кеткен аттасы 

сияқ ты Батысқа бір табан жақындап, ай-

мақтық саясатта беделден жұрдай бол-

ғаннан гөрі тмд төңірегінде тірлігін дөң-

гелеткенді  жөн  санайды.  Януковичтің 

ал дыңғы қатардан көрінуінің басты се-

бебі бұдан төрт жыл бұрынғы элек тора-

тын сақтап қалуында болып отыр. Оны 

өкшелеп келе жатқан Юлия тимошен ко-

ның басты қолдаушылары ұлтшыл-пат-

риоттар  екені  әмбеге  аян.  топ  жаруға 

тал пынатын тимошенко өліспей беріс-

пей тін тұлға екенін бұдан бұрын да дә-

лел деген. Алайда үздік үштікті қоры тын-

дылаған  «Еңбекшіл  украина»  партия-

сының лидері сергей тигипоның (13,04 

пайыз)  2005  жылы  Виктор  Януковичті 

қолдағанын ескерсек, бұрымды саясат-

кер ге оңай тимесі анық. Ешбір кандидат 

50 пайыздық көрсеткішке жете алмаған-

дық тан,  елде  сайлаудың  екінші  кезеңі 

өте ді.  украина  ОсК  аламанның  екінші 

бө лігін  ақпан  айының  7-сіне  белгілеп 

отыр.  


Жарқын ТүСІПБЕКұЛы

Саяси науқандары ұрыс-керіске бой алдырып жататын украин 

елінде жексенбі күні президенттік сайлау болып өтті. Жоғарғы Рада да-

ғы отырыстардың өзі төбелеске ұласып, шу-шұрқанға айналатын ел-

де гі соңғы президенттік сайлау төңкеріспен тамамдалға нын ескерсек

бұл елдегі сайлау басқалардан өзгерек екені айтпаса да түсінікті. 

сА

йлА

у

Құлекеев қызметке қайта оралды Кеше «Қазақстан теміржолы» ұлттық теміржол компаниясының 

бұрынғы басшысы Жақсыбек Құлекеев «Қазақстандық мұнай және газ 

институты» АҚ-ның корпоративті даму жөніндегі басқарушы 

директоры болып жұмысқа орналасты. 

дүйсенбіден бастап жұмысқа кіріскен 

құлекеевтің айтуынша, оны жаңа қыз мет ке 

институттың  бас  директоры  Ұзақ бай 

қарабалин өткен жұмада тағайын даған. 

Айта кетейік, 2008 жылы 1 сәуір де Астанада 

ұсталған құлекеев сол жылы 13 қарашада 

Астананың сарыарқа аудандық сотының 

шешімімен  «қызмет  бабын  асыра 

пайдаланған»  деген  айып пен  үш  жылға 

бас бостандығынан айы рыл ған болатын. 

дегенмен  2009  жылы  20  қарашада  ол 

ақталып, бостандыққа шы қ қан еді. 

Орыс  шіркеуінің  патриархы  ретіндегі 

тұңғыш  сапарын  дінбасы  Алматыдан 

бастамақ  болған  еді.  Бірақ  оңтүстік 

астананың  төбесіне  таяғанда,  патриарх 

мінген ұшақ ауа райының қолайсыздығынан 

қонақтай алмай, бағытын елордаға бұруға 

мәжбүр  болды.  мұны  мейманның  өзі 

«Жаратушы  менің  қазақ  елі  астанасынан 

аттағанымды  қолдай  көрмеді»  деп,  істің 

құдай  қалауымен  болғанына  шүкіршілік 

етті. Өз сапары кезінде ол Астанада жаңадан 

салынған  успен  соборын  қасиеттендіру 

рәсімін жасады. Алматыда бірнеше шіркеуде 

салтанатты  ғибадатқа  қатысып,  жергілікті 

жұртшылықпен және Елбасымен жүздесті, 

Ұлы Отан соғысы құрбандары мемориа лы-

на тағзым етті. дінбасы Алматыға ең ал ғаш 

27  жыл  бұрын  ленинградтағы  руха ни 

академияның ректоры болып тұрған ке зінде 

келген.  «Әлемде  қанша  уақыт  өтсе  де, 

ешқандай  өзгермеген  елдер  бар.  Ал 

қазақстан мен келмеген 27 жыл ішінде қар-

қынды даму жолына түскен. Бұл мем лекет 

Кеңес  Одағы  ыдырап,  тарихта  қоғамдық-

саяси  жүйе  ауысқан  қиын  кезеңде  еңсе 

тіктеген еді. Бірақ көршілес елдердегі сияқты 

қазақ жерінде өзге ұлт тар ды жек көруден 

туындайтын  қақ ты ғыстар  болған  жоқ. 

Керісінше,  кеңес  дәуі рінен  қалыптасқан 

халықтар  арасындағы  тари хи  татуластық 

дами  түсті.  Бұл  –  қа зақстан  басшысының 

саясаты мен қазақ хал қының кеңпейілдігінің 

арқасы. Елдің ОБсЕ-ге төрағалық етуі де осы 

көрегендіктің  мо йындалғаны»,  –  деді 

патриарх Абай атын дағы мемлекеттік опера 

және  балет  теат рындағы  кездесуде.  Орыс 

православ  шіркеуінің  жетекшісі  осы 

сапарында күллі қазақ халқына мың алғыс 

арқалап  әкелге нін  жеткізді.  «қазақстанда 

дінаралық  келі сім нің  орнығуына  қазақ 

халқының қонақ жайлылығы себеп болды. 

соңғы  тиыны  қалса  да,  кісіні  дастарқан 

жайып  қарсы  алатын  мейірімі  шексіз 

халықтың  ұлттық  ерекшелігі,  ділі,  тарихи 

тәжірибесі  мен  дәс түрі  елде  түрлі  діни 

көзқарастардың  өзара  жарасым  табуына 

әкеліп отыр. саяси репрессияның ең ауыр 

жылдары бұл жерге «аса қауіпті қылмыскер» 

саналған адамдар әкелінді. Бірақ қазақтар 

айтқан  патриарх  мемлекет  бас шысы 

нұрсұлтан назарбаевпен кез де суінде қазақ-

орыс адамгершілік қаты нас тарының жетіле 

беретініне сенім білдірді. Ал Елбасы ОБсЕ-

ге  төрағалық  қызметі  ба ры сында  орыс 

православ  шіркеуі  басшы сы ның  ақыл-

кеңестеріне иек артатынын айтты.

олардың жазықсыз екенін түсініп, ешкімнен 

қорықпай, бауы рына баса білді. Ресей елі 

қазақ  халқының  осы  тарихи  көмегін 

ешқашан  ұмытпайды»,  –  деді  дінбасы. 

лаңкестік пен табиғи апат тар қауіп төндіріп 

тұрған  қазіргі  кезеңде  ғалам  тұрғындары 

рухының  мықты  болуы  қа жеттігін  баса Орыс православ шіркеуінің 

епископы – Мәскеу және 

бүкіл Русь патриархы Кирилл 

(Владимир Михайлович 

Гундяев) 1946 жылы қарашаның 

20-сында Ленинград облысында 

дүниеге келген. Патриарх 

қызметіне 2009 жылдың 

1 ақпанында сайланды. 

Оған дейін Смоленск және 

Калининград митрополиті 

болды. Ресейлік және шетелдік 

ғылым академияларының 

мүшесі, әрі құрметті 

профессоры, 600-ге жуық діни 

еңбектің авторы. Ресейдегі 

мемлекеттік және шіркеулік 

жоғары сыйлықтарға ең көп ие 

болған тұлғалардың бірі.

ӨМІРДЕРЕК

Кеше ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі 

Асқар Абдрахмановтың қатысуымен брифинг өтіп, 

министрліктің алдағы уақыттағы күн тәртібінен 

құлағдар етті. 

м

ансұр ХА

м

Ит (фо

то)


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№5 (231) 19.01.2010 жыл, сейсенбі

www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Туысым үшін зейнетақы 

аудара аламын ба?

Зейнетақы жарнасын аудармайтындар кімдер?Әпкем  жұмыссыз  отыр.  Оның  есебіне  зейнетақы 

жарнасын аудара аламын ба?

 Бибігүл, Қостанай

Міндетті зейнетақы жарнасын аударудан босатылған 

тұлғалар бар ма?

 Ерлік, Астана

Атом өнеркәсібіне байланысты осындай 

шараларды уақтылы қолға алмаса, бола­

шақта Қазақстанға қарсы түрлі санкциялар 

орын алуы да ықтимал. 

Сол үшін бұл өнеркәсіп саласы бір ми­

нистр ліктің қарамағындағы басқарма дең­

Басы 1-бетте

Ой­КөКпАрҒани ҚасыМОв, 

сенатор

Ғұмарбек ДӘукЕЕв, профессор, Алматы 

энергетика және байланыс  

 институтының ректоры 

атом өнеркәсібін Президентке тікелей бағынышты, 

дербес орган ретінде құру мүмкін бе?

гейін дегі жағдайдан арылуы әрі ұлттық қа­

уіпсіздік пен ел экономикасына жұмыс істеуі 

қа жет. Атом энергетикасы еліміздің сыртқы 

сая сатының басымдығы, бір жағынан, ұлт­

тық қауіпсіздікті де қам титын мәселе болуы 

шарт. Соңғы кез дері бірқатар халықаралық 

басылымдар Қазақстанды әлемдік қауым­

дастықтың алдында қауіпті етіп көрсететін 

мәліметтер жариялады. Олардың айтуынша, 

«Қазақ стан  Иранға  жасырын  түрде  уран 

тасы мал  дағысы келіп отыр». Осындай ақпа­

рат ең алдымен қай басылымдарда пай да 

болғанын анықтау керек. Сосын оны тиісті 

жолмен сотқа беру керек. Мұндай мақала 

арқылы  олар  бізге  тек  моральдық  қана 

емес, сонымен қатар саяси да, эко но мика­

лық та шығын келтірді. Біз осы уа қытқа де­

йін бірде­бір шетелдік агент тікті немесе ба ­

сылымды  сотқа  тартып  көр меппіз.  Алайда 

бұл прин циптік мә селе болып отыр. Тұм сы­

ғымыз бен жағы мыз ды соққылап жатса, біз 

екінші  беті міз ді  тосамыз,  өзімізше  дип ло­

матиялық жолмен шешкіміз келеді. Бізді әлем 

алдында ұятқа қалдырғандықтан, олардан 

материал дық тұрғыдан өндіруді емес, кешірім 

сұрау ды талап етуіміз ке рек. Жалпы алғанда, 

ме нің ше,  еліміздің  атом  өнеркәсібін  өз 

деңге йін де бақылайтын президент немесе 

Қа уіпсіздік кеңесінің жанындағы жаңа орган 

пай да болуы керек. 

Мысалы, өткен жұмада ғана Энерге­

тика  және  минералды  ресурстар  ми­

нистр лігінің  кеңейтілген  отырысы  өтті. 

Сол жерде энергетика жөніндегі министр 

«Біз шетелге қай көлемде және қандай 

өнім сатуымыз керек?» деген нақты сауал 

қойды. Мен бұл сұрақты жаңа құрылым 

ашудан гөрі анағұрлым маңызды мәселе 

деп ойлаймын. Яғни біз уранды шикізат 

ретінде сатамыз ба, әлде өзіміз өңдеп, 

дайын отын күйінде ұсына мыз ба? «өткен 

2009  жылы  Қазақстан  уран  өндіруден 

әлемде  бірінші  орынға  шықты»  деп 

мақтанып, жарияға жар са лып жүрміз. 

Қазір  біз  уранды  сол  табиғи  қалпында 

сатып жатырмыз. Ал одан түсетін пайда 

аз  болады.  Ендеше,  уран  өндірісі  бо­

йынша әлемде бірінші орынға шықпай­

ақ, өзіміз өңдеуден өткізіп дайын отын 

күйінде сатсақ, ұтатынымыз көп. Себебі 

оның  бағасы  жоғары  болады,  жаңа 

жұмыс  орындары  пайда  болады.  Бұл 

біздің  жоғары  технологиялық  өнер­

кәсібіміз  болар  еді.  Міне,  біздің  атом 

өнер кәсібімізде  қордаланып  қалған 

мәсе лелер көп. Бірақ оның шешу жолы 

– жаңа мекеме құру емес, мейлі ол пре­

зидентке немесе Ұлттық қауіпсіздік кеңе­

сіне  қараса  да.  Еліміздің  атом  өнер кә­

сібінің қауіпсіздігі жоғары деңгейде деп 

есептеймін.  Мысалы,  соңғы  кездері 

шетел басылымдарында «Қазақстан жа­

сырын түрде Иранға уран тасымалдамақ 

болды» деген қауесет пайда болды. Мен 

бұл  пікірлерді  еліміздің  имиджін  құрту 

үшін жарияланып жатқан жала деп атар 

едім. Себебі қазір ядролық отын, оның 

ішінде уран саудасы саласын халықара­

лық  мекемелер  өте  жоғары  деңгейде 

қада ғалап отырады. Соның бірі – МА­

ГАТЭ. Мұндай қатаң бақылау тұрған кезде 

ядро лық  отынмен  жасырын  саудаласу 

мүмкін емес екендігін халықаралық ресми 

мекемелер  жақсы  біледі.  Қазақстан 

өркениетті  ел  ретінде  ядролық  отынды 

бақылау және есеп беру бойынша барлық 

халықаралық келісімдерге қосылған. Бұл 

сала бойынша Қазақстан қашан да ашық 

түрде жұмыс жасайды. Елімізде бірде­бір 

грант бақылаушылардың назарынан тыс 

қалып,  «адасып  кетуі»  мүмкін  емес. 

Ендеше,  еліміздің  атом  өнеркәсібінің 

қауіпсіздігіне  еш  себепсіз  алаңдаудың 

қажеті  жоқ.  Сондықтан  мен  бұл  саланы 

Қауіпсіздік кеңесінің немесе президенттің 

қолына өткізгеннен прогресс көріп тұрған 

жоқпын.


ТА

л

Қы

Нарық


сенатор Ғани Қасымов айтпақшы, беталды пікір айтып, Қазақстанның 

беделіне нұқсан келтіруші халықаралық басылымдарға заңды жолмен 

шара қолдану керек-ақ. алайда елімізде атом өнеркәсібі секілді басқа 

да көптеген салалар жіті назар аударуды қажет етеді. Мәселен, осыдан 

екі ай бұрын ғана су ресурстарын реттеу жөніндегі агенттік сондай-

ақ жуырда ғана ғылым жөніндегі жеке комитет құру туралы бастама 

көтерілді. Осылардың қайсыбірі де салғырттықты көтермейді. алайда 

жаңа мекеме құру мәселені шешудің жалғыз жолы емес шығар. 

Дайындаған сәкен кӨкЕНОв

Түйі

Н

БАнКТЕр 


Ел ЖАңАлыҚТАры

11 миллиард 

доллар Ұлттық 

банкте текке 

жатыр 

ТМД астық мәселесін 

бірлесіп шешеді

Бұл ретте, ресейдің «Еуропалық Одақ­

тың  қысым  көрсетуімен  Украина  аталған 

жобадан бас тартуы әбден мүмкін» деген 

күдігі бар­тұғын. Дегенмен өткен аптаның 

соңында Берлинде болған «Жасыл апта – 

2010»  көрмесі  аясында  Украинаның  аг­

рар лық  саясат  министрі  Ю.Мельник  оны 

жоқ қа шығарып: «Украина ресей және Қа­

зақстанмен  жұмыс  істеп  жатқан  нарық­

тарда бір­біріне бәсеке туғызбас үшін осы 

бағытта  күш­жігерін  жұмылдыруға  мүд­

делі»,  –  деп  мәлімдеді.  Украиналық  ми­

нистр дің айтуынша, қауіп­қатерді сақтан­

дыру жә не өзге де сақтандырулар бойын­

ша бир жада жұмыс істейтін қаржы құрал­

да рын қарастыратын өзара концепция да 

әзір көрінеді. 

негізі,  астық  нарығында  мұндай  тізе 

қосу Қазақстан, ресей және Украина үшін 

халықаралық нарықтың 30 пайызын, бо­

лашақта  оның  40  пайызын  игеруге  мүм­

кіндік  береді.  Кейін  оған  Болгария  мен 

Вен грия келіп қосылуы мүмкін деген бол­

жам бар. 

Бұл арада мұндай астық пұлын кезінде 

Канада,  АҚШ,  Мексика  және  Орталық 

Еуропа елдері құрғанын еске сала кетелік.«Банктердің қолында 

11 миллиард доллар өтімді 

қаражат бар». 

үкімет басшысы кәрім 

Мәсімов кеше осындай 

мәліметті жария еткен соң

«асыл-инвест» басқарушы 

компаниясы сарапшысы 

Георгий Диаконашвилиге 

«осынша мол қаражат неге 

текке тұр?» деген сарындағы 

бірнеше сауал қойдық

Қазақстан, Ресей және украина 

халықаралық нарықта астық 

бойынша өзара текетіреске түспес 

үшін оны аймақаралық мәселелер 

аясында шешіп алуға мүдделі. 

сондықтан Қара теңіз маңында 

астық пұлын құруға олар өзара 

келіскен болатын. Әзірге бұл идея 

жоба түрінде өзара талқыда ғана 

жүр. Дегенмен бұл жобадан бас 

тартып жатқан ешқандай 

мемлекет жоқ. соған қарағанда 

оның болашағы бар, әрі Қара 

теңіз маңындағы астық пұлы 

мемлекеттердің ұлттық 

экономикасына зор үлес қосатын 

тиімді шара болып табылады.

Қазақ бидайымен Мысырды да асыраймыз

Бас  диқанның  айтуынша,  министрлік 

барыс  жылын  үлкен  жетістікпен  қарсы 

алып отырғанға ұқсайды. Елімізде жалпы 

ауыл  шаруашылығы  өндірісінің  көлемі 

13,8  пайызға  өскен.  «Бісмілләсі»  ғана 

қазақша  басталып,  ары  қарай  орысша 

өрбіген баяндама осылай жалғасты. «Бұл 

– соңғы 8 жыл ішіндегі ең рекордтық көр­

сеткіш. Қайта өңдеу саласын айтпағанда, 

былтыр  агроөнеркәсіп  кешенінің  барлық 

саласы  әлемдік  қаржы  дағдарысының 

ықпалдарына қарамастан, соңғы жылдары 

қол  жеткізген  өсім  қарқынын  сақтап 

қалды. Жыл сайын ұн өндіру үлесі ұлғайып 

келеді.  Мәселен,  2003  жылы  астық 

экспортының  жалпы  көлеміндегі  ұнның 

үле сі бар­жоғы 10,6 пайыз болған. Ал өт­

к ен жылы рекорд жасап, астық өнімдерінің 

жар тысына  жуығын,  яғни  2,2  млн  тон­

насын ұн түрінде экспорттадық. Осылайша, 

ұн экспорттау бойынша әлемдік көшбасшы 

екенімізді  тағы  дәлелдедік»,  –  деді  бас 

диқан А.Күрішбаев.

Кеден одағының құрылуы Күрішбаев­

тың министрлігіне жауапты міндет жүктеп 

отыр. Оны министрдің өзі де айтып жатты. 

«Бұл әсіресе ауыл шарушылығы өнімдерін 

өңдеу саласына қатысты болмақ. Еліміздің 

Кеден  одағына  кіруі  –  тауар  мен  қызмет 

көрсетудің бірыңғай нарығының құрылуы­

на  негіз  болады.  Одан  кейін  бәсекеге 

қабілетті  болу  мәселесі  туындайды.  Ол 

үшін негізгі үш мәселені шешіп алу қажет», 

–  деген  министр  өзі  сөз  еткен  мәселеге 

тоқталып  өтті.  Ол  ең  алдымен  өндірісті 

жаңғырту  қарқынын  техникалық  және 

технологиялық  қайта  жарақтанудың  есе­

бінен  үдету  қажет  деп  санайды.  Бұл  өнім 

сапасын  арттыруға  негіз  болмақ.  Екін­

шіден,  отандық  азық­түлік  тауарларына 

қатыс ты мемлекеттік протекционизм сая­

сатын жүргізу. Яғни импорттық өнімдерге 

белгі лі  бір  деңгейде  шектеу  қоя  отырып, кеше Премьер-министр 

кәрім Мәсімовке ауыл-

шаруашылық министрі 

ақылбек күрішбаев кіріс-

шығысы туралы есеп 

берді. 

отандық  өнімдерге  қолдау  білдіру  қажет. 

Үшіншіден,  мемлекеттік  қолдау  мәселесі. 

А.Күрішбаевтың  ойынша,  дәл  қазіргі 

жағдайда  ауыл  шаруашылығын  тек 

қосым ша  субсидия,  салықтық  префе­

ренция  немесе  монополистер  қызметіне 

жеңілдетілген  тарифтер  ұсыну  арқылы 

дамыта алмаймыз. «Сондықтан шаруалар­

ға несие беру мәселесі өте маңызды болып 

отыр.  Осы  себепті,  өткен  жыл  соңынан 

бері  көктемгі  егіс  науқанын  несилендіру 

бо йынша алдын ала жұмыстар басталды. 

Аталмыш несиелер ірі жобаларға беріледі. 

2010  жылы  «ҚазАгро»  холдингі  қаржы­

ландыруымен  жалпы  сомасы  40  млрд 

теңгені құрайтын осындай 27 ірі жоба іске 

қосылады.  Жобалардың  барлығы  несие­

леу  және  лизинг  механизмдерін  қолдана 

отырып жүзеге асырылуда. Шарттары ай­

тарлықтай  қолжетімді.  14  жылға  дейінгі 

мерзімге беріледі», – деді А.Күрішбаев.ҚазаҚ-МысыР «асТыҚ ДӘлізі» 

ҚайТа жаНДаНаДы

Айтпақшы,  Күрішбаевтың  өкшесін 

баса  мінберге  көтерілген  «ҚазАгро»  ұлт­

тық  холдингінің  басшысы  Асылжан  Ма­

мыт беков:  «Қазақ  бидайымен  Мысырды 

да асырай аламыз», – деп қалды. «Осыдан 

екі­үш  жыл  бұрын  сапасына  байланысты 

тоқырап  қалған  Қазақ­Мысыр  «астық 

дәлізі»  қайта  жанданатын  болды.  Еліміз 

2010  жылы  Мысырға  1,5  млн  тоннаға 

дейін  астық  экспорттайды.  Осы  мақсатта 

отандық «Азық­түлік корпорациясы» мен 

мысырлық  «Венус  интернешнл»  (Venus 

International)  компаниясы  арасында  қол 

қойылған келісімшарт қаралып жатыр», – 

деді Асылжан Мамытбеков.

Сондай­ақ «ҚазАгро» басшысы еліміз­

де Қытай және Тынық мұхиты елдері, Иран 

және  Кавказ  жеріне  астық  экспорттау 

мәселесі  жоспарланып  отырғанын  айтып 

жатты. «Түрікменстан аумағы арқылы Ақ­

тау  мен  Иранның  Горган  стансысын  жал­

ғастыратын теміржол желісінің құрылысы 

басталып  кетті.  Бұл  Иран  және  Кавказ 

елде ріне  3  млн  тоннаға  дейін  астық  өт­

кізуге мүмкіндік береді», – деді ол. 

Алқа  мәжілісінде  сөз  сөйлеген  Үкімет 

басшысы  бірден  тақырыпты  көктемгі  егіс 

науқанын  жанармаймен  қамтамасыз  ету 

мәселесіне аударды. «Көктемгі егіс науқа­

нында  мәселе  туындамас  үшін  Ауыл 

шаруа шылығы  мен  Энергетика  және 

мине рал дық  ресурстар  министрліктері 

тізе  қоса  отырып,  жанар­жағармаймен 

қам тамасыз  етуге  тыңғылықты  дайында­

луы  тиіс»,  –  деген  Мәсімов  жанармай 

нарығын реттеу жөніндегі заң жобасының 

жақын  арада  парламентте  талқыланаты­

нын айтты. «Яғни төменгі октанды бензин, 

дизель отынының бағасын реттейтін бола­

мыз,  ал  жоғары  октанды  бензин  ба ғасы 

нарықта  еркін  болады»,  –  деді  Үкімет 

басшысы. Сондай­ақ ол агроөнеркәсіп ке­

шенін  қаржыландыру  мәселесін  Ауыл 

шаруашылығы  министрлігі,  «ҚазАгро» 

хол дингі  және  ауылшаруашылық  компа­

ния лары,  сондай­ақ  банктермен  бірлесе 

оты рып  шешуі  тиіс  деп  санайтынын  біл­

дірді.

ЕГіс алҚаПТаРыН жОсПаРлау 

кЕРЕк

«Бар  деп  –  тасымайтын,  жоқ  деп  – 

жасымайтын» халқымыз биыл таби ғат  тың 

берген сыйын дұрыс жарата ал мады. Қы­

руар  астық  жинағанымен,  көп  бөлігі  қар 

ас тында  қалды.  Сондықтан  Кәрім  Қажы­

мқанұлы  бас  диқанға  егіс  алқаптарын 

жоспарлап  алу  туралы  ұсыныс  тастады. 

«Еліміз  үшін  астық  шығымының  жақсы 

болғаны жақсы­ақ. Ал көп болған күннің 

өзінде де проблема туындап отыр. Осыған 

байланысты  тиісті  теңдестіру  шараларын 

жүргізу керек. Яғни қанша астық аламыз, 

соған  қарай  егіс  алқаптарын  жоспарлау 

керек  шығар»,  –  деген  Үкімет  басшысы 

Ауыл  шаруашылығы  министріне  өсімдік 

шаруашылығы  және  мал  шаруа шы лығы, 

ет  экспортын  дамыту  үшін  кешен ді 

міндеттерді шешуді тапсырды.1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал