Менің ойымша, есірткі тасымалымен күресті өлім жазасын қолданбай-ақ тажүктеу 0.71 Mb.

бет1/6
Дата18.01.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

иә

– Менің ойымша, есірткі тасымалымен 

күресті  өлім  жазасын  қолданбай-ақ  та 

жүргізуге  әбден  болады.  Негізі,  қазір 

біздің  елде  есірткі  бизнесімен  айналыса-

тын қылмыскерлер жазасы барған сайын 

күшейіп  келеді.  Осының  өзіне  өз  басым 

қуанамын.  Неге?  Тарихқа  көз  жүгіртетін 

болсақ,  Кеңес  Одағы  кезінде  Қылмыстық 

ко декстің 214-бабына сәйкес, есірткі биз-

несіне жол бергендерге айыппұл төлетуден 

ар тыққа  бармайтын.  Кейіннен  10  жылға 

де йін  бас  бостандығынан  айыратын 

болды.  Ал  қазір  ҚР  ҚК-тің  259-бабына 

сәйкес, есірткі тасымалымен ай на лыс қан-

дарды  20  жылдан  өмір  бойына  дейін 

соттауға қол жеткіздік. Байқап отыр ған да-

рыңыздай,  уақыт  өте  жаза  да  қатайып 

келеді. 

Қазір  өздеріңіз  білесіздер,  көптеген 

елдер  өлім  жазасынан  бас  тартып  отыр. 

Олардың қатарында біз де бармыз. Еліміз 

бүгінгі  күні  ізгілендіру  саясатын  ұстануда. 

Қылмыстың аты – қылмыс.   Жоқ 

–  Бұл  өте  күрделі  де  маңызды  про-

блема. Пікірталасқа ұшырағанына қан-

ша ма жылдар өтсе де, шешімі әлі та бы-

лар  емес.  Сол  себепті  де  сіздер  қойып 

отыр ған  сауал  тереңнен  саралауды  қа-

жет етеді. 

Ең алдымен, мына бір мәселенің ба-

сын  ашып  алайықшы.  Наркобарондар 

мен  есірткі  трафигінің  артында  тұрған-

дар нағыз шортанның өздері. Олардың 

әмі рі  жүріп-ақ  тұр.  «Ақ  дегені  –  алғыс, 

қа р а дегені  – қарғыс». Біле білсеңіздер, 

есірт кі бизнесінің жандана түсуіне мүд-

де лі болып отырғандар да солар. Өйт ке-

ні,  өздеріңіз  білесіздер,  әлем  бойынша 

ең  көп  пайда  түсіретін  бизнестің  бірі  – 

дәл осы есірткілік заттар саудасы. Ал ен-

ді ай тыңызшы, біздің елдің қылмыстық 

жү йесіне  өлім  жазасын  енгізу  мүмкін 

бе?  Әлбетте,  жоқ.  Сол  себепті  манағы 

«ақ дегені – алғыс, қара дегені  – қар-

ғыс» деп отырғандарым оған жол бере 

қой мас.    Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Юрий ЛуЖков, 

Мәскеудің мэрі: 

«Түсімде  қоқысты  гид рок лас-

сификациялаушы  аппарат  кө-

ріппін (қоқысты ерітіп, оны сұ йық-

ты ғына  қарай  сорттаушы  құрал). 

Сөйт сем,  мұндай  аппарат  шын 

өмір де  де  бар  екен  –  Австралия, 

Из раиль  секілді  шетелдерде  қол-

да нылып жүр». 

(http://interfax.ru - сайтынан)

№176 (176) 

8 қазан

бейсенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Серікболсын әбдіЛдин, 

Қазақстан коммунистік 

партиясының төрағасы:

Таир нАЗХАнов, 

«Адвокаттар форумы» қоғамдық 

ұйымының төрағасы:

Құ

ҚыҚ 

3-бет

5-бет

7-бет

Ой-КӨКПАР 

Келімсектер 

футболымыздың

көркі ме, кеселі ме?

Тозақты көрген 

адамның 

мінәжаты


Ауру малдың 

етін тексеруге де 

прокурор рұқсаты 

керек пе?150,97

222,33

5,06

22,12

240,86

9731,25

1270,63

1505,43

68,69

1038,75

Өлім жазасын қолданатын елдердің тәжірибесін енгізбейінше,  елімізде есірткі трафигінің жолын кесе аламыз ба?

Есірткі саудасы – ұлттық генефонымызға 

төнген үлкен қауіп. Еліміз үшін кезек күттірмес 

негізгі проблемаға айналып отырғаны да 

бәрімізге аян. «нашақорлықпен табанды күрес 

жүргізе алмай отырғандығымыздың негізгі 

себебі – жаза түрінің жеңілдігі» дейді біреулер. 

кейбір сарапшы мамандардың айтуынша, 

көршілес қытай, Таиланд, иран секілді 

елдердегідей ең жоғарғы жаза түрін қолданбай, 

есірткі тасымалына тосқауыл қоямыз деу бекер. 

біздің елде өлім жазасына жол берілмейтіндігі 

белгілі бола тұра, оған қарсы уәж айтатындар 

қатары еш сиреген емес. Себебі шынымен де 

жағдай алаңдатарлық. әсіресе, нашақорлықтың 

жасарып бара жатқандығы жанға қатты батады. 

бұл тақырыпты мамандар пікірталасына 

шығарып, екі бағытта қаузауды жөн санадық. 

Былы


Қ

 ПЕН


 Қ

ылы


Қ

Бәрі сол жоғары жақтан біреу келсе битін сыға ал-

май отырған жергілікті биліктің бәрін жақсы жа ғынан 

ға  на  көрсетуге  тырысатын  дарақы  мінезінен  шықты. 

Осы жылдың басында Петропавлға сапарлатып келген 

Пре  зи дент ке азық-түлікті арзан бағамен сататын «Ша -

па ғат»  деген  коммуналдық  базар  көрсетілген  бо ла-

тын. 


Сол арзан өнім сататын базар аз ақшаға салынбаған 

екен. Облыстық прокуратура қалалық әкімдіктің бюд-

жет қаржысын  заңсыз жұмсағанын анықтады. Оқиға 

бы лай болған: ақпанның 6-сы күні қалалық әкімдіктің 

қау  лысымен  «Қызылжар-Ақбастау»  коммуналдық 

ба за ры» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны жаны-

нан жа уап кер шілігі шектеулі серіктестік құрылып, оған 

бюд  жет тен 75 миллион теңге ақша аударылады. Бұл 

қар жы «Шапағат» коммуналдық базарының құры лы-

сын тез бітіріп, уақытында қолданысқа беру үшін жұм-

сал ған. 

Ал прокуратура бұл әрекеттің заңсыз екенін анық-

тап, қылмыстық іс қозғады. Себебі бюджет қаржысы 

же ке кәсіпкердің кәдесіне жаратылған. Қазір қаржыны 

қай та рып алу үшін де әрекеттер жасалып жатыр. Бү гін-

ге дейін 15 миллионы ғана бюджетке түсті. Қалғаны 

қа шан ора ла тыны белгісіз. Жауап беруге тиіс қала әкі-

мі мен оның орынбасары «ауырып» жатыр.

Бірақ сырқат әкімнің айыққанын күтпестен, орнына 

жа ңа  басшы  тағайындалып  та  қойды.  Сәрсенбі  кү ні 

Пе тро павл  қаласының  әкімі  болып  Президент  Әкім-

ші  лі гін де жұмыс істеген Нұржан Әшімбетов таға йын-

дал ды. 

Ербақыт АмАнТАйұЛы,

Солтүстік Қазақстан облысы

Кеше  Астанада  өткен  кезекті  апталық  брифингте 

Қар жы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайға 

жур налистер  тарапынан  осы  мәселеге  қатысты  сұ-

рақтар  қарша  жауған  болатын.  Оның  да  күткені  осы 

болса керек: «Сіздердің бұл мәселеге қатысты бар лық 

сұрақтарыңыздың  жауабын  менің  Ішкі  істер  ми нис тр-

лігіндегі әріптесім Қуанышбек Жұманов береді», – де ді 

де, есік ашып «мейманды» ішке енгізді. Зал тола БАҚ 

өкілдерінің: «Біз сіздің пікіріңізді білгіміз келеді» де ге-

ніне ол: «Бұл екі ведомствоның да пікірін білдіретін бір-

лес кен мәлімдеме» деген уәж айтты. Жалғасы 3-бетте 

«Сырқат» әкімдердің 

диагнозы қойылды

«Петропавл қаласының әкімі Ерік нұрақаев пен 

оның  орынбасары  бейсенбі  Тәжин  сырқаттанып 

қа лыпты»  деген  қауесет  ел  арасына  тез  тарады. 

көп ке созылмай диагноздары да қойылды. об лыс-

тық прокуратура шаһар әкімшілігіне жұққан дертке 

жеке  кәсіпкердің  қалтасына  аударылған  75  мил-

лион теңге бюджет қаржысы себеп болғанын анық-

тады. мұның алдында әкім болған владимир ни-

кан дров та тағынан түсер алдында дәл солай «сыр-

қат танып»  қалған  болатын.  Шамасы,  бұл  жылы 

кре  с ло мен қоштасар сәтте жұғатын ауру сияқты. 

кешегі сәрсенбі төменгі палата 

мүшелері үшін тым сәтті бола қойған 

жоқ. Ең әуелі күн тәртібіндегі қаралатын 

мәселелердің көптігін айта кеткен 

жөн. 16 заң жобасы. оларды былай 

қойғанда, отырыс басталысымен 

халық қалаулылары бұрқыратып Үкімет 

тарапына сауалдар жолдады. бәріне 

шыдауға болар еді. бірақ айтылғандардың 

ішіндегі депутат бекболат Тілеуханның 

ащы сауалы отырғандардың көбінің салын 

суға кетіріп жіберді. біреулері мұңайды, 

біреулері өкінді, енді біреулері ұялды. Тіпті 

кейбіреулері тыжырынды дегендей...

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

бесбоғда АЛТАй

ДАТ!

6-б

етте

АқыЛбЕк ШАЯХмЕТ:

ұлылАРыМыЗды 

ұлыҚТАй АлМАй 

ОТыРМыЗ


Экономикалық қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

жөніндегі агенттік (қаржы полициясы) 

пен ішкі істер министрлігі қызметкерлері 

арасындағы текетірес жайлы ел ішінде 

айтылып жүрген гу-гу әңгімені қос 

мекеменің де ресми өкілдері жоққа 

шығарып отыр. Айдарынан жел ескен

қолында қаруы бар екі бірдей мекеменің 

тату-тәтті болғанына біз де қуанамыз, 

әрине. бір қызығы, осының бәрін бүлдіріп 

отырған шындыққа сәйкеспейтін 

ақпараттар таратқан кейбір бұқаралық 

ақпарат құралдары көрінеді. Ал болған 

оқиғалардың бәрін органдар «жекелеген 

облыстардағы түсінбестік» деп жуып-

шайысып жатыр. 

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ТіЛЕуХАнның ӨЗЕгін ТЕПкіЛЕгЕн мұң

Бекболат  Қанайұлы  бұл  жолы  қатты  ашынып 

айтты. Тағы да ана тілі, қазақ тілі жайлы. Өйткені 

«Тіл  туралы»  Заңның  қабылданғанына  20  жыл 

толса да, қазақ тіліне қарсы мелшиген қара тастай 

қо ғам ның қатыгездігіне, қазақ деген ұлттың өзін 

қор лап  отырған  қораштығына  әбден  шыдамы 

таусылған секілді. 

«Мен  сіздерге  бір  фактіні  айтайын,  –  деді 

депутат.  –  Қазақстан  Республикасында  қазақтың 

тілін, мемлекеттік тілді білмей-ақ үлкен ла уа зым-

дарға  қол  жеткізуге  болады;    саяси  ық пал  жүр-

гізуге  болады;  үлкен  материалдық  құн ды лық-

тар ға,  материалдық  байлықтарға  қол  жет кізуге 

бо ла тынын  өмір  көрсетіп  отыр.  Өмір  шындығы 

сон дай...»

Ал  енді  мемлекеттік  тілді  жетік  білгенмен 

сіз  ресми  тіл  –  орыс  тіліне  шорқақ  бол  саңыз, 

жұмыстан  шығады  екенсіз.  Былайша  айт -

қанда,  қазақ  мемлекетінде  отырып  орыс  ті лін 

білмегендіктен,  тастанды  боласыз,  далада  жұ-

мыс  сыз қаласыз.Жалғасы 2-бетте 

бекболаттың бозторғай үні Парламент 

хорында көміліп қала бере ме?

Баспасөз – 2010

«алаш айнасына» 

жазылу басталды

құрметті ханымдар мен 

мырзалар!

2009 жылдың 15 қазан күні 

қазақстандық поштаның 16 жылдығын 

атап өтуге байланысты «қазпошта» Ақ-

тың «Алматы почтампты» алматылық 

филиалында «Жазылушы күні» 

ұйымдастырылмақ.

Таңертеңгі сағат 10.00-ден 

басталатын бұл шара Алматы қаласы, 

бөгенбай батыр көшесі, №134 үйде 

орналасқан операциялық залда 

өткізіледі. бұл күні басылымдарға 2010 

жылға жазылушылар үшін жеңілдіктер 

қарастырылған.  осы күні кешкі сағат 

17.00-де  басылымдарға жазылушылар 

арасында  арнайы сыйлықтар 

ойнатылады.

Сонымен қатар басылымдарға 2010 

жылға жазылу Алматы қаласындағы кез 

келген пошта бөлімшесінде жазылуға 

болады.

«қазпошта» Ақ-тың «Алматы 

почтампты» алматылық филиалы

Анықтама телефондары: 2 61 61 61

Полицейлер өзі бастады,

кінәні кімге тастады?

мұрат АЛмАСбЕкұЛы

Мансұр Х


АМИТ

 (

фото)

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№176 (176) 8.10.2009 жыл, бейсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Ұлттық символдардың қайсысы танымал?

Қазақстан қанша мұнай өндіреді?

СаяСи  бюро

сенат

Мемлекеттік сот орындаушылары 

жекешеленетін болды

Бекболаттың бозторғай үні парламент 

хорында көміліп қала бере ме?

ЫнтЫмаҚтастЫҚ

сапар

Швейцария – серігің

Қырғыз елімен 

су-энергетика 

мәселесін шештік 

мишлин ханым құр келіп қайтпай, ас­

та   надан  Швейцария  елшілігінің  тұсауын 

ке   се  кетуді  жөн  көріпті.  «Швейцария  үкі­

ме  ті  астанадан  Швейцария  елшілігін  ашу 

жа  йын да  шешім  шығарды.  елшілік  ас та­

на  да бір неше айдан бері жұмыс істеп ке­

ле   ді», – деді ол сөз барысында. 

Оның  айтуынша,  екі  ел  арасындағы 

қа  рым­қатынас уақыт өткен сайын да мып 

ке ле ді, дами бермек. «Қазақстан Швей ца­

рия  үшін  едәуір  маңызды  серіктес  бо лып 

келеді.  Бұған  біз  күмәнданбаймыз.  мұ­

ны  екі  ел  арасындағы  экономикалық  қа­

тынасты зерттеу барысынан айқын кө руге 

болады.  Қазіргі  жағдайда  екі  ел  ара сын­

дағы  тауар  айналымы  11  мил лиард  дол­

лар ға жетті. сон дай­ақ қазір Қа зақ станда 

35  швей цариялық  компания  жұмыс  іс теп 

жатыр», – дей келе, ол экономикалық жә­

не  сауда  қатынасының  арасындағы  ке лі­

сімдерге тоқталып өтті. 

мишлин  Кальми­рейдің  айтуынша, 

эко  но ми ка лық  және  сауда  жоспары  ая­

сын да Қа зақстан мен Швейцария ара сын ­

да бел гілі бір келісімдер бар. атап айт сақ, 

ин ве с ти ция ны  қорғау,  сауда  және  эко но­

ми   калық  дамыту  сияқты  келісімдер.  сон­

дай­ақ  аяқталмаған  келісімдер  де  жоқ 

емес  екен.  «мәселен,  қосарлама  салық 

са  лу  дан  арылу,  виза  режимін  жеңілдету 

сияқ  ты  ке лі сім дерді  аяқтауымыз  керек. 

Бұл  ба ғыт тағы  келіссөздер  өте  жақсы  әрі 

же   міс ті  өте ті ніне  сенімдімін.  Біздің  үкімет 

екіжақ ты  қа рым­қатынастың  деңгейі  әр­

да   й ым дамып отыратынына және өз дең­

ге   йі не же те тініне сенім білдіреді», – дейді 

ол. 


Салтан СӘКЕН, Астана

Қырғыз  астанасында  Қазақстанның 

Үкі  мет  басшысы  достас  республиканың 

пре мьер­министрі Игорь Чудиновпен кез­

де сіп, энергетика, электр энергиясын жет­

кізу,  су  ресурстарын  бірлесіп  пай далану,  

Ыс тық көл  жағалауындағы  рек ре ациялық 

ны сандарды жандандыру және қысқа да­

йын дыққа байланысты же келеген мәсе ле­

лер бойынша уағда лас тыққа қол жет кіз ді. 

түстен кейін Кә рім мәсімовті Қыр ғыз стан 

пре зи денті Құрманбек Бакиев қа был  дап, 

кез десуде  екіжақты  сауда­эко но ми  ка лық, 

су­энергетикалық  байланыстар  тал қы­

ланды. 

Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ) мен Еуропалық 

Кеңестің ортақ проблемаларын келесі жылы Қазақстан мен Швейцария  

шешпек. Бұл жайында кеше Астанада Мемлекеттік хатшы – сыртқы 

істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесуден кейін өткен брифингте 

Швейцария конфедерациясының сыртқы істер министрі Мишлин Кальми-

Рей мәлім етті. «Келесі жылы Қазақстан ЕҚЫҰ-ға төрағалық етпек. Ал 

қараша айынан бастап Швейцария Еуропалық Кеңеске төраға болмақ. Бұл 

екі ұйымда да ортақ проблемалар бар. Швейцария болса Қазақстанның 

ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуін о бастан қолдағанын ескерген жөн. Сондықтан 

өзіміздің әріптестерімізбен келісе отырып, сіздермен өте тығыз 

ынтымақтасып, ортақ басым бағыттарымызды бірігіп алып жүреміз деген 

шешімге келдік. Бірінші кезекте, бұл экология және қауіпсіздік мәселесі 

болмақ. Сонымен қатар мұның ішінде гуманитарлық проблемалар да бар», 

– деді ол. 

Кеше Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов 

бастаған қазақстандық делегация жұмыс сапарымен Бішкек қаласына 

барды. 

м

әжілісМәдени-тарихи ескерткіштер, ұлттық символдардың қайсысы көбірек танымал, 

қайсысы халықтың жүрегіне жақын? Бұл бағытта арнайы зерттеулер жүргізіле ме 

екен?

Орынбай ҚАНАШЕв, Алматы облысы

әрбір мемлекет, әрбір халық өзінің ұлттық 

символына, мемлекеттің имиджіне айналған 

қасиетті  тарихи  жәдігерлер,  мәдени­тарихи 

мұралары мен архитектуралық кешендерімен 

әлемге  мәшһүр  болып  жатады.  жуырда  бұл 

бағытта  «стратегия»  талдау  орталығы  әр 

аймақ  бойынша  1500  респонденттің  ара­

сында  «сіздің  пікіріңізше,  Қазақстанның  қай 

тарихи­мәдени ескерткішін еліміздің символы 

деп тануға болады?» деген сұрақ төңірегінде 

сауалнама жүргізіпті. сауалнама қорытындысы 

ел  тұрғындарының  жартысына  жуығы  ешбір 

ескерткішті  символ  деп  танымайтынын 

көрсетті.  Дегенмен  сауалнамаға  қатыс қан­

дардың 12 пайызы сақ дәуірінен келе жатқан 

«ал тын  адам»  мүсінін,  11  пайызы  «астана­

Бәйтерек» кешенін, 9 пайызы абай атамызға 

ар налған әдеби, рухани, архитектуралық ес­

керткіштердің кешенін, ал 4 пайызы түркістан 

қа ласындағы Қожа ахмет Яссауидің кесенесін 

Қазақстанның  ұлттық  символы,  бренді  деп 

атаған. 

Қазақстан  мұнай  өндіруші  ел  ретінде  танымал.  Еліміз  әр  жылы  қанша 

көлемде мұнай өндіреді?

Сәлім ЕРЛАН, Алматы облысы

Қазір  Қазақстандағы  дәлелденген 

мұ най  қорының  көлемі    4,8  миллиард 

тон  на ны  құрап  отыр.  Бұл  әлемдік  қор­

дың үш па йызын құрайды. Қара ал тын­

ның  қоры  жағынан  Қазақстан  әлемдегі 

ал ғашқы  ондықтың  қатарына  кіреді. 

Өткен жылы Қа зақстанда өндірілген мұ­

найдың көлемі 70, 7 миллион тоннаны 

құрады. ел Үкі ме ті алдағы уақытта мұнай 

өндірісін  әлі  де  арттыра  түсуді  көздеп 

отыр.  мысалы,  биыл  оның  көлемі  75 

мил лион  тоннаға  жуық тайды  деп  жос­

парлануда. ал бола шақ та өндіріс көлемі 

2010  жылы    80  мил лион  тоннаны,  ал  

2015  жылы  100  мил лион  тоннаны  құ­

ра мақ.  Өңделетін  мұ най д ың  6,7  мил­

лион  тоннасы  ресейден  им порт талады. 

Қа зақстан    2008  жылы  62,8  миллион 

тон на  мұнай  экспорттаған  бо латын.  

Биыл ол 67 миллион тоннаны құ райды. 

Отан дық  мұнай  өңдеу  за уыт та рын да  

был тыр 12,3 миллион тонна мұ най өң­

делді.  Бұл  көрсеткіш  биыл  да  сақ тал­

мақшы.

парламент  сенатының  кешегі  оты ры­сын да  екі  негізгі  заң  жобасы  қаралды. 

Оның бірі көптен бері күн тәртібінен түс­

пей  жүрген  жеке  сот  орындаушылары 

институтын құру  арқылы сот төрелігіндегі 

атқару жүйесін түбегейлі реформалау мә­

се лесін  көздейтін  «атқарушылық  іс  жүр­

гізу  және  сот  орындаушыларының  мәр­

тебесі туралы» заң жобасы болса, екін шісі 

–  «Қазақстан  республикасының  кей бір 

заңнамалық  актілеріне  сыбайлас  жем­

қорлыққа қарсы күресті одан әрі кү шейту 

мәселелері  бойынша  өзгерістер  мен 

толықтырулар  енгізу  туралы»  заңының 

жобасы болатын. 

Отырысты  күнделікті  регламент  бо­

йын ша  сенат  төрағасы  Қасым­жомарт 

то қаев  ашып,  алғашқы  сөзді  Қазақстан 

рес публикасы жоғарғы соты жанындағы 

сот  әкімшілігі  жөніндегі  комитет  төр аға­

сының бірінші орынбасары Бахтияр Өнер­

баев қа  берді.    Оның  айтуынша,  аталған 

заң  жобасы  жеке  сот  орындаушылары 

инс титутын  құру  арқылы  атқару  жүйесін 

тү бегейлі реформалауға, сондай­ақ ат қа­

рушылық  іс  жүргізу  туралы  заңнаманы 

одан әрі жетілдіруге және республика су­

дья ларының IV съезінде елбасы алға қой­

ған  міндеттерді  жүзеге  асыруға  бағыт та­

лып отыр. ең алдымен, аталмыш заң жо­

басы  жетілдіріліп,  құқық  қорғау  са ла­

сында  кездесіп  жататын  кемшіліктерді 

жою  мақсатын  көздейді.  «елімізде  жеке 

сот орындаушылары мен мемлекеттік сот 

орын даушылары  қатар  жұмыс  атқарады. 

аза маттар олардың қай түріне жүгіну ке­

рек тігін  өзі  таңдайтын  болады.  Бұл  сот 

орын дау шылары  арасындағы  бәсеке лес­

тік ті күшейтіп, жұмысты ширатады. атқару 

жұ мысының сапасы жақсарады», – деген  

Бах тияр Өнербаев аталмыш заңның  же­

тіс тіктерін тізбелеп берді. сондай­ақ жеке 

сот  орындаушылары  институтын  атқару­

шы  лық өндірісі жүйесінен шығару арқылы 

жаң  ғырту мен сонымен бір мезгілде қол­

да  ныстағы  еріксіз  атқару  рәсімдерін  же­

тіл  діру  атқарушылық  өндірісі  жүйесінің 

тиім  ділігі мен сыбайлас жемқорлық құқық 

бұ  зушылықтарын  болдырмауға  ықпал 

ете ді екен.

Дегенмен  шабуылға  даяр  отыратын 

де  пу  тат тар құжаттағы кейбір кемшіліктерді 

де мүлт жібермеді. Көштің басын сақа се­

на тор  Өмірбек  Байгелді  бастады.  Оның 

на зары бірден құжаттағы тілдік кем шілік­

тер ге ауыпты. «сот орындаушылары өзіне 

заң мен  жүктелген  атқарушылық  құ жат­

тар ды  орындау  жөніндегі  «міндеттерді» 

де   ген нің  орнына  «іс­шараларды»  деп 

қой    ған да  қатып  кетер  еді.  Заңды  шұ бар­

ла та бер геннен ештеңе ұтпаймыз», – деп 

тө те  сі нен қайырды. ал Өмекеңнің бұл пі­

кі  рі  не сыпайы түрде болса да қарсылығын 

Халық қалаулысына астана прокуратурасында 

жұмыс  істеген  жұбатқанов  деген  азаматтан  хат 

түсіпті.  Ол  депутатқа  мемлекеттік  тілге  жетік 

болғанымен,  орыс  тіліне  шорқақтығының    ке сі­

рінен  жұмыстан  кеткендігін  айтып,  зар  илеп  хат 

жолдаған.  «Яғни  мемлекеттік  тілді  сіз  өте    жақ­

сы білсеңіз де, ресми тілге шолақ болсаңыз, Қа­

зақстан  республикасында  үлкен  лауазымға  қол 

жеткізу қиын екендігін көріп отырмыз. Бұл ме нің 

пікірім емес, бұл – факт». Бұл – Бекболат тілеу­

хан ның  көзі  жеткен,  сосын  халықтың  барлық 

қа лау  лыларының  алдында  Үкіметбасына  жол­

даған мұңы, зары. Оның ғана емес, бүкіл қайма­

на қазақтың қайғысы. ары қарай: «Қазақ тілінің 

мә селесі  –  ұлттың  тікелей  қауіпсіздігіне  қатысты 

дү ние.  әр  ұлттың  өзінің  тілі,  ол  –  сенің  арың, 

на мысың.  намысымыздың  аяқасты  болып  жат­

қа нына  өзіміз  де  куә  болып  отырмыз»,  –  деген 

де путат  өзінің  парламентке  келгелі  «тилеухан» 

де л ініп, арасына кірме «и» әрпі қыстырылып, қор 

болып жүрген тегін мысалға келтірді. Бұл – көп­

те ген қазақтың еті өліп кеткен қорлығы. сонымен 

бірге халық қалаулысы бір қазақ мектебі ашылса, 

оған жарыса екі орыс мектебі ашылатынын ашып 

айтты.  Қазақ  тілін  оқытудағы  көзбояушылықты 

көзге шұқыды. тілеухан мырзаның өзегін тілгілеген 

мұңы  мұнымен  бітпейді...  Бұл,  әрине,  қазақтың 

айтылып  бітпес  ең  ауыр  да,  ұзақ  қасіретіне 

айналып келе жатыр. сондықтан да оны газеттің 

алақандай бетіне сыйдыру мүмкін емес...
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал