«менеджмент» кафедрасыжүктеу 0.89 Mb.

бет1/5
Дата13.04.2017
өлшемі0.89 Mb.
  1   2   3   4   5

 

ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН 

                          

«МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ 

 

 Тұран университетінің 

ОӘК мәжілісінде бекітілді 

  

Хаттама №___ «___» ___ 2014 ж.  ОӘЖ жөніндегі проректор 

_______________ 

А.А.Сатмұрзаев  

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

«

Муниципалдық  менеджмент»   пәні бойынша 

Мамандық: 5В051000-

 

МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ

 

  

Автор (-лар): 

 

э.ғ.к., доцент; Кошанова Д.А   __________________ 

                                                                                                                                         (

қолы) 

Кредит саны: 3 / 3/

 

 Оқу нысаны: қүндізгі оқу/ сырттай оқу/ дистанциондық білімдік технологиясын 

қолдану арқылы сырттай оқу Тіл бөлімі

 

қазақ 


 

Экономикалық  факультеттің  Оқу-әдістемелік  бюро  мәжілісінде  талқыланған  және 

ұсынылған, хаттама №___ «___» _______________ 2014 ж.  

 

Экономика факультетінің оқу-әдістемелік  бюросының төрағасы, э.ғ.к., доцент   Сисенова А.Т.   ___________ 

                                                                                                                                                   (

қолы) 

 

Менеджмент    кафедра  мәжілісінде  талқыланған  және  ұсынылған,  хаттама  №___ «___» _______________ 2014 ж.  

 

Менеджмент  кафедра  

меңгерушісі,  э.ғ.к., доцент  Сисенова А.Т.            _______________ 

  

                                                                                                                                             (қолы)

 

 Менеджмент  кафедра мәжілісінің оқу-әдістемелік секция мәжілісінде талқыланған 

және ұсынылған, хаттама №___ «___» ____________ 2014 ж.  

 

Менеджмент   кафедрасы оқу-әдістемелік  секция төрағасы, э.ғ.к., доцент 

Сисенова А.Т.  _______________   

                                                                                                                                                    

(қолы) 


 

 

 

Алматы, 2014

  ПОӘК құрылымы 

 

Силлабус .................................................................................................................................... 3 

Дәрісханалық сабақтарды өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар................7 

Дәріс тезистері ........................................................................................................................ 34 

Дәрісханалық  сабақтан  тыс  өткізілетін  тапсырмалар  бойынша  әдістемелік 

нұсқаулар............................................................................................................10 

Курстық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар................11 

Пәнді оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамту картасы............12 

 

 

 

 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым    

ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН 

«МЕНЕДЖМЕНТ»

  

КАФЕДРАСЫ 

 

Тұран университетінің ОӘК мәжілісінде бекітілді 

  

Хаттама №___ «___» ___ 2014 ж. ОӘЖ жөніндегі проректор 

_______________ 

А.А.Сатмұрзаев  

  

 СИЛЛАБУС 

 

 

      

«

Муниципалдық менеджмент»

  

пәні бойынша 

 

 

Мамандық: 5В051000- МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ 

БАСҚАРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Алматы, 2014 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым  1. Оқытушы(-лар) туралы мәлімет:   э.ғ.к. доцент  Кошанова Д.А. 

2. 

Пәннің пререквизиттері: Менеджмент негіздер, экономиканы мемелкеттік       

реттеу, экономикалық теория,  мемлекетті басқару теориясы,  бизнес-жоспар. 3. Пәннің постреквизиттері:  Мемлекет және бизнес.  

стратегиялық менеджмент, инновациялық  менеджмент. 4. 

Пәнді оқыту мақсаттары: Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының 

бакалаврларына ҚР-да муниципалды басқарудың теориялық және практикалық 

білімін қалыптастыру. 

5. 

Пәнді оқыту міндеттері:  Студенттер пәнді оқу үрдісі кезінде территориялық 

басқарудың теориялық және методологиялық негіздерін, ҚР-ның жергілікті 

өкілетті және аткарушы органдардың іс-әрекеті мен құрылымын, мемлекеттің 

аймақтык саясатын және дамыған елдеріндегі аймақтық басқару тәжірибесін біліп 

алу тиіс. Сонымен қатар пәнді тындаушылар аймактық экономиканың дамуын талдап 

және жоспарлап, әр аймақтың ерекшелігіне сай түрлі мәселелерді шешуді үйрену 

қажет 

6. 

Білім берудегі күтілетін нәтижелер: 

муниципалды  менеджмент  туралы  негізгі  ұғымдар,  аймақтың    қағидалары  және әдістері; 

ҚР аймақтық саясатын басқаруды оқыту;  жергілікті және атқарушы өкілетті билік органдарының арақатынасы; 

мемлекеттердегі муниципалды басқару; жергілікті басқарудың экономикалық механизмін қалыптастыру7. 

Пәнді оқытып-үйретудегі тақырыптық жоспарлау  

 

 № 

р/н 

 

Тақырып атаулары 

Сағат саны 

Күндізгі оқыту түрі 

Сырттай оқыту түрі 

ТҚО қолданумен оқыту 

түрі 


Бар

лығ


ы

 

Дәр

іст


ер

 

Прак

. саб


ақ

 

Зерт.

 саб


ақ

ОСӨ

Ж

 СӨ

Ж

 Бар

лығ


ы

 

Дәр

іст


ер

 

Пра

к.

 сабақ

Зерт.

саб


ақ

ОСӨ

Ж

 СӨ

Ж

 Бар

лығ


ы

 

Дәр

іст


ер

 

Пра

к.

 сабақ

Зерт.

 саб


ақ

ОСӨ

Ж

 СӨ

Ж

 Басқарудың 

мәні 

Муниципалды менеджмент 

ғылыми пән 

ретінде 

     

  

 

  

Муниципалды басқарудың 

даму тарихы 

 

 

    

   

 

  

 

 Жергілікті 

атқарушы 

және өкілетті 

билік 

органдарының арақатынасы 

ҚР-ның 


жергілікті 

және әкімшілік 

бөлінісі. ҚР-

ның атқарушы 

 

  

1  

  

 

  

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым  

және өкілетті билік 

органдарының 

жергілікті 

жүйесі. 


Өкілетті және 

атқарушы 

билік 


органдарының 

басқарудығы 

ұйымдық 

ісәрекетінің 

негізі 

     

  

 

  

Жергілікті басқару 

органдарындағ

ы  іс-әрекетті 

жоспарлау 

 

    

 

  

 

 Жергілікті 

басқару 

органдарының 

материалдық – 

қаржылық 

негіздері 

     

  

 

  

Жергілікті басқарудың 

экономикалық 

механизмі 

Жергілікті 

әкімшіліктің 

басшысы 


жанындағы 

кеңестік орган 

 

    

 

  

 

 Орталық және 

аймақтық 

экономикалық 

басқару 

органдары: 

жауапкершілік

ті бөлу және 

өзара қатынас 

механизмі 

Қазақстан 

мемлекетінің 

құрылуының 

орталықтанды

рылу және 

аймақтандыру 

диалектикасы. 

ҚР-ның 


әлеуметтік – 

экономикалық 

 

  

   

 

  

 

 Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 

 

және саяси дамуының 

стратегиялық 

бағыттарының 

жалпы 


мемлекеттік 

мүдделерінің 

басымдылықта

ры. 


ҚР-ның 


аймақтық 

саясаты 


Аймақтық 

саясаттың 

стратегиялық 

және 


тактикалық 

тапсырмалары, 

перспективалы

қ мақсаттары. 

 

  

   

 

  

 

 10 

Аймақтық 

экономикалық 

реформаларды 

басқару үрдісі 

Аймақтық 

экономикалық 

реформаларды

ң мәні және 

себептері. 

 

    

 

  

 

 11 

ҚР-ның 


әкімшілік 

территориялық 

құрылысының 

реформасы 

Әкімшіліктерр

иториялық 

өзгерістер 

әлеуметтік 

экономикалық 

реформасының 

туындысы 

ретінде. 

 

    

 

  

 

 12 

Жергілікті 

бюджеттің 

кіріс бөлігін 

көбейту 

жолдары 


Жергілікті 

бюджет 


тапшылығы: 

себептері мен 

салдары. 

    

  

  

 

  

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым  

Тапшылықты қарыз арқылы 

жабу. Ішкі 

және сыртқы 

инвестицияны 

тартудың саяси 

және 


экономикалық 

ынталары. 

13 

Аймақтың әлеуметтік 

экономикалық 

мәселелері 

    

  

  

 

  

14 


Унитарлы 

мемлекеттерде

гі 

муниципалды басқару 

    

  

  

 

  

15 


Федеративті 

мемлекеттерде

гі 

муниципалды басқару 

     

  

 

  

 

Жиынты-ғы: 

135 

30  15 

 

15 75 

 

18  

32 76 

 

  

 

  

 

8. 

Сабақтан тыс жүргізілетін тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі 

 

№ 

Тақырып 

ОСӨЖ 

СӨЖ 

Тапсыру 

мерзімі, 

апта 

Тапсырма түрі 

Өткізу 

түрі  

Оқыту түрі 

Бақылау 

түрі 

Басқарудың мәні Муниципалды 

менеджмент ғылыми пән 

ретінде 

Баяндама  

Басқарудың мәні 

Муниципалды 

менеджмент ғылыми пән 

ретінде 


тест 

1-2 


Муниципалды 

басқарудың даму тарихы 

Презентация 

Муниципалды 

басқарудың даму тарихы 

тест 

Жергілікті атқарушы 

және өкілетті билік 

органдарының 

арақатынасы 

ҚР-ның жергілікті және 

әкімшілік бөлінісі. ҚР-

ның атқарушы және 

өкілетті билік 

органдарының жергілікті 

жүйесі. 


Баяндама  

Жергілікті атқарушы 

және өкілетті билік 

органдарының 

арақатынасы 

ҚР-ның жергілікті және 

әкімшілік бөлінісі. ҚР-

ның атқарушы және 

өкілетті билік 

органдарының жергілікті 

жүйесі. 

тест 


Өкілетті және атқарушы билік органдарының 

басқарудығы ұйымдық 

ісәрекетінің негізі 

Баяндама  

Өкілетті және атқарушы 

билік органдарының 

басқарудығы ұйымдық 

ісәрекетінің негізі 

тест 

Жергілікті 

басқару 


Презентация 

Жергілікті 

басқару 

тест 


Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым  

органдарындағы іс-

әрекетті жоспарлау 

органдарындағы 

іс-


әрекетті жоспарлау 

Жергілікті басқару органдарының 

материалдық – 

қаржылық 

негіздері 

Баяндама  

Жергілікті басқару 

органдарының 

материалдық – 

қаржылық 

негіздері 

тест 

9-10 


Жергілікті  басқарудың 

экономикалық механизмі 

Жергілікті  әкімшіліктің 

басшысы 

жанындағы 

кеңестік орган 

Баяндама  

Жергілікті  басқарудың 

экономикалық механизмі 

Жергілікті  әкімшіліктің 

басшысы 


жанындағы 

кеңестік орган 

тест 

11-12 


Орталық және аймақтық 

экономикалық басқару 

органдары: 

жауапкершілікті бөлу 

және өзара қатынас 

механизмі 

Қазақстан мемлекетінің 

құрылуының 

орталықтандырылу және 

аймақтандыру 

диалектикасы. ҚР-ның 

әлеуметтік – 

экономикалық және 

саяси 

дамуының стратегиялық бағыттарының жалпы 

мемлекеттік 

мүдделерінің 

басымдылықтары. 

Презентация 

Орталық және аймақтық 

экономикалық басқару 

органдары: 

жауапкершілікті бөлу 

және өзара қатынас 

механизмі 

Қазақстан мемлекетінің 

құрылуының 

орталықтандырылу және 

аймақтандыру 

диалектикасы. ҚР-ның 

әлеуметтік – 

экономикалық және 

саяси 

дамуының стратегиялық бағыттарының жалпы 

мемлекеттік 

мүдделерінің 

басымдылықтары. 

тест 

13 


ҚР-ның аймақтық 

саясаты 

Аймақтық саясаттың 

стратегиялық және 

тактикалық 

тапсырмалары, 

перспективалық 

мақсаттары. 

Баяндама  

ҚР-ның аймақтық 

саясаты 


Аймақтық саясаттың 

стратегиялық және 

тактикалық 

тапсырмалары, 

перспективалық 

мақсаттары. 

тест 

14-15 


10 

Аймақтық экономикалық 

реформаларды басқару 

үрдісі 


Аймақтық экономикалық 

реформалардың мәні 

және себептері. 

 

Аймақтық экономикалық реформаларды басқару 

үрдісі 


Аймақтық экономикалық 

реформалардың мәні 

және себептері. 

 

 11 

ҚР-ның әкімшілік 

территориялық 

құрылысының 

реформасы 

Әкімшіліктерриториялық 

өзгерістер әлеуметтік 

экономикалық 

 

ҚР-ның әкімшілік территориялық 

құрылысының 

реформасы 

Әкімшіліктерриториялық 

өзгерістер әлеуметтік 

экономикалық 

 

 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым  

реформасының туындысы ретінде. 

реформасының 

туындысы ретінде. 

12 


Жергілікті бюджеттің 

кіріс бөлігін көбейту 

жолдары 

Жергілікті бюджет 

тапшылығы: себептері 

мен салдары. 

Тапшылықты 

қарыз арқылы жабу. Ішкі 

және сыртқы 

инвестицияны тартудың 

саяси және 

экономикалық ынталары. 

 

Жергілікті бюджеттің кіріс бөлігін көбейту 

жолдары 


Жергілікті бюджет 

тапшылығы: себептері 

мен салдары. 

Тапшылықты 

қарыз арқылы жабу. Ішкі 

және сыртқы 

инвестицияны тартудың 

саяси және 

экономикалық ынталары. 

 

 13 

Аймақтың әлеуметтік 

экономикалық 

мәселелері 

 

Аймақтың әлеуметтік экономикалық 

мәселелері 

 

 

14 Унитарлы 

мемлекеттердегі 

муниципалды басқару 

 

Унитарлы мемлекеттердегі 

муниципалды басқару 

 

 

15 Федеративті 

мемлекеттердегі 

муниципалды басқару 

 

Федеративті мемлекеттердегі 

муниципалды басқару 

 

 

 9. 

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі (пайдаланылған негізгі оқулықтардың 

саны 3-тен көп емес, қосымша оқулықтардың саны 10-нан көп болмауы тиіс)  

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Муниципальный менеджмент - М., 1998. Учебное пособие 

2. Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного 

капиталистического государства. - М, МГУ, 1971 г. 

3. Сборник “Реформы местного управления в странах Западной Европы” - 

М., ИНИОН,1993. 

4. Харлоф Э. - Местные органы власти в Европе. - М., 1992. 

5. Михайлов Д.Н. - Управление городом в условиях рынка - М., 1991 

6. Изард, Уолтер - Методы регионального анализа. - М., 1966. 

7. Эдвард Хилл - Как оздоровить местную экономику. - М., Дело LТО, 

1995. 


8. Закон РК «О местном государственном управлении в РК». – Алматы, 

2001г. 


9. Кубаев К.Е. Местное самоуправление. – Алматы: Казак Университетi, 

2003г. 


10. Кубаев К.Е. Формирование принципов и функций местного 

самоуправления в РК // Транзитная экономика, 2002г., №4-5 

Қосымша: 

1. Фишер С. и др. - Экономика - перевод с англ., М., Дело LТО, 1993. 

2. Эволюция государственности Казахстана - материалы международной 

конференции, -Алматы, 1996. 

3. Ильясов К., Саткалиева В. и другие “Государственный бюджет”. 

4. Уваров В.Н. Государственная служба. – Алматы: 1996г. – 224с. 

5. Государственное управление // Под ред. Козбаненко В.А.- М.: СТАТУТ, 

2000г., с. 81-108 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 


 

10 


6. Технологические карты производства продукции 

7. Кубаев К.Е. Формирование организационной структуры и 

экономического механизма местного самоуправления в РК // Саясат, 

2002г., №12 

 

 

  

1.А.Қ.Танкиева «Жергілікті басқару және оның өзекті мәселелері», Оқу құралы. 

Алматы, Экономика, 2007 

2. ҚР Конститутциясы. Алматы, Қазақстан, 2000ж. 

3. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару теориясы туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы. (23 қаңтар 2001 жыл № 148-ІІ).-Алматы, 2001ж. 

4. Ихданов Ж., Сансызбаева Ғ.Н. Есенжігітова Р.Ғ. Мемлекеттік басқару теориясы: 

Оқу құралы/ Алматы, Экономика, 2007 

5.Муниципальный менеджмент: Учебное пособие. / Авт. колл.: С.К.Курманбаев, 

Г.Н.Гамарник, О.С.Султанов и др.- Алматы: Экономика, 1999.- 134 с. 

   1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал