Мемлекеттік тіл төңірегіндегі заңбұзушылықтар мен қателерді реттеу үшін тіл полициясын құратын кез жеткен жоқ па? Біз осы ая ғы- мызға не киіпжүктеу 2.46 Mb.

бет8/20
Дата06.06.2017
өлшемі2.46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

2013 жылдың 14 қыркүйек күні ҚР Президент Істері жөніндегі 

басқармасы медицина орталығының клиникалық ауруханасында 

ашық есік күні өткізіледі. Осы орайда, ақылы медициналық қызмет

бөлімінің меңгерушісі Сәуле Марденовамен кездесіп, аталмыш іс-

шараны

ң мақсаты, ерекшеліг

і 

жә

не е

мх

ан

а 

қы

зм

ет

і төңірегіндегі өзге де 

мәселелер жайлы әңгімелескен едік.

– Сәуле Мағауияқызы, аталған іс-

шараның басты мақсаты жай лы аз-

кем cөз етсеңіз...

 – Б


ұл

 – қайырымдылық акциясы. 

«Ашық 

ес

ік күні»

  і


с-

ша

расы

  б


ұған де йін 

де тәжірибеде болған. Алғашқыда жы лы-

на бір рет өткізілсе, осы жылдан бастап әр 

тоқсан сайын өткізіп келеміз. Көктемде, 

со дан соң арнайы 1 маусым – Балалар кү-

ні мерекесі қарсаңында да өткізген бо ла-

тынб

ызЕнді 14 қыркүйекте өткізбе

кпіз. 


Се бебі күз маусымында әртүрлі ау ру лар-

дың асқыну ықтималдығы жо ға ры. Сон-

дық тан қала тұрғын дарын тегін ме ди ци-

на лық  тексеруден өт кі зіп, аурудың алдын 

алуға нұсқау  бе ре міз. 

Биылғы жылдың соңғы қа 

йы 

рым 


-

дылық 


акциясын

  Т


әу

елсі


здік м

е 

ре кесі 

қар саңында  өткізуді  жос пар лап  отырмыз. 

Жал пы,  акцияның басты мақсаты – ха-

лыққа тегін қызмет көр сетіп, тегін дә рі гер-

лік кеңес беру. Әр бір дәрігердің мақ саты 

– халық ден сау лығын  қамта ма сыз  ету, 

на

у 

қасқа  риясыз  медициналық қыз

ме

т көрсету.

 Біз


дің емхана Денсаулық сақтау 

министрлігіне емес, ҚР Президент Істері 

жө ніндегі басқармаға қарасты. Бір кездері 

ем хана тек жоғары лауазымды ше неу нік-

тер мен министрліктегілерге қызмет көр-

се тіп  келге

нд

ік

тен,

 б

аз бір

еулер 


«қ

а 

ра па-йым халыққа қызмет көрсетпей

ті

н шығар» деп ойлауы мүмкін. Жоқ. Олай емес. 

«Ашық есік күні» іс-шарасы арқылы біздің 

ем хананың да баршаға қолжетімді екенін 

ха лыққа  жеткізгіміз келеді. Жалпы, іс-ша-

ра ның мақсаты – Алматы қаласы тұр ғ

ын

-да

ры

 мен қонақтарына тегін медициналық

 

кө мек көрсетіп, кеңес беру. Бұл шараға барлық дәрігерлер қатысады. Сонымен 

бірге сол күні медициналық аппараттардан 

(УЗИ, рентген) тексеруден өтемін деу ші-

лер ге  50  пайы

зд

ық жеңілдікт

ер жасалады. 

Тағы бір а

йт

а ке

те

р жайт

, сол күні

  б

ізге 


фар мацевтикалық компаниялар қолдау 

көрсетеді. Яғни олар қан құрамындағы 

қант тың және холестериннің мөлшерін 

тегін анықтап береді.– «Совмин» емханасы деген соң,

 

жұ

рт

шылы

қ «ондағы қызмет бағ

ас

ы 

қымбат шығар» деп ойлайды. Өзге 

емханалармен 

салыстырғанда 

сіздердегі медициналық қызмет 

бағасы қандай?

– Біз медициналық қызмет бағасына 

байлан

ысты қала бойынш

а монитори

нг 

жүр гіздік. Мониторинг барысында қала-мыз дағы кейбір медициналық орталықтар 

мен жекеменшік емханаларда қызмет 

бағасының жоғары екендігіне көз жет кіз-

дік. Кейбір жекеменшік емханаларда дә-

рі

 г

ердің 

қа

былдауы 5-7 мың теңге екенін

е 

мен өзім куә болдым. Ал біздің емха на-дағы дәрігердің қабылдау ақысы – 3000 

теңге. Бұл, қала бойынша алғанда, орташа 

көрсеткіш болып табылады. Біздің емхана 

бір кездері тек жоғары лауазымды шенеу-

нік тер 

мен 


ми

нист


рлік

те

гілерге қы

зм

ет көр сеткендіктен,  ел  ішінде  қызмет  бағасы

қымбат болар деген түсінік қалыптасқан. 

Олай емес екендігін қаланың әрбір тұр ғы-

ны біздің емханаға келіп, өз көзімен кө-

руі не  болады. Дәрігерлеріміздің түгелдей 

дер 


лі

гі

  –  ж

оғ

арғы санатты мамандар. 

Олар дың  қ

аб

ылдау уақыты – 8-ден 17-ге дейін. Кей мамандар кешкі 19-ға дейін 

қабылдау жүр гізеді. Осы кезге дейін дә рі-

гер ле рі міз дің қызмет сапасына, 

біліктілігіне қатысты ешкім шағымданған 

емес. Науқастар ем х

а 

наны

ң ұс


ыныс

 ж

әне

шағым кітапшасын

а 

тек алғыстарын ғана қалдырып келеді.

– Емхананың озық үлгідегі зама на-

уи медициналық қондырғылармен

жаб дықталуы қай деңгейде? 

– 

Емхана

мыздың озық үлгідегі ме ди-

ци

 нал


ық

 қон


ды

рғыл


армен жаб ды қтал-

ған дығын  ауыз  толтыра, мақтанышпен 

айта  аламын.  Зерт ха на ла ры мыз  еуро па-

лық стандартқа сай ал 

дың 

ғы қатарлы қон  дырғылармен  жаб дық тал ған.  Зерт ха-

налық диагностика 

бо

йынша ха лық а

ра-


лық рейтингіде алд

ыңғы қа тар да

 м

ызАу

-

ру ды  анықтап, нақты диагноз  қою да зерт  ханалардың  озық тех но логиямен 

жаб дықталуы аса маңызды. Өйткені нау-

қас ты дұрыс емдеу үшін оның ауруын дұ-

рыс анықтау керек. Ал диагноз қоюда жо-

ға

р ғы


  д

әл

дікке қо

л жеткізу үшін 

зерт     ха  наның  жабдықталуы да жоғары 

дең   гейде  болуы тиіс. Бұл жағынан ал ған-

да, бізде ешқандай мәселе жоқ дей ала-

мын.


– Мұнда барлық қызмет түрі ақы-

лы ма, жоқ әлде те

гі

н 

қы

зм

ет

 к

өр

се

-

те тін  бөлімдер де бар ма?

– ҚР Президент Істері жөніндегі бас-

қар масы медицина орталығының кли ни-

калық ауруханасы ақылы негізде және

мемлекеттік тапсырыспен жұмыс атқарып 

ке

леді

Ауру

ха

нада аса күрделі оталар 

жасалады. Науқас өзінің тұрғылықты жері 

бойынша тіркелген емханадан квота алса, 

біздің ауруханада тегін емделуіне не ота 

жасатуына болады. 

Сұхбаттасқан 

Қа

лдар 

КӨМЕКБ

АЕ

В

Абай ОМАРОВ 

(коллаж

)

Абай ОМАРОВ (коллаж

)

ИГІ І

С

Бұл күні

 елді 


ме

ке

ндег

і 

алма

  бағына 

осы өң

ір

дің тумасы, 

Қа

зақстанның халық әртісі Нұрғали Нүсіпжановтың есімі беріліп, 

ресми түрде лентасы қиылды. Бұл бақта да 

мыңнан астам түп жеміс ағашы мәуелеп 

өскен. Саябақтардың санын арттырып, 

көгалдандыру ісінің басы-қасында жүрген 

– 

«Гүлзар»

 қоғамдық бірлестігі мен

 

«Гүлстан» журналы. Гөзел ҚҰЛЖАБАЕВА, «Гүлзар» 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы:

– Бұл конференция өзге жиындардан 

тек теориялық қана емес, тәжірибе жүзінде 

өткізілуім

ен

 ерекшеленеді. Мектепті, ба ла-

бақшаны қалай көга

лд

анды

ру

 қ

ажет

тігін,

 

ауыл ды  қалай гүлдендіру керек

ті

гі

н әр 

адам көзімен көріп, қолымен жасап үй ре-

неді. Біз әдетте оқушыларға «Табиғатты 

қорға, қоршаған ортаны аяла» деген сөз-

дер ді жиі айтамыз. Егер  бала өсімдіктің 

атын білмесе, түр-түсін танымаса, онда біз 

қа

лай 

таби

ғатты қорғ

ата аламыз?! Таби ғат-

ты қорғау алдымен оны танудан басталуы 

тиіс. Бүгінгі конференцияның басты мақ са-

ты – осы.

Сағыныш НАМАЗШАМОВА,

Алматы обл

ыс

ы

Кербұлақ ауданының Басши ауылында отбасы күніне орайластырып 

«Б

атыр аналар» саябағы ашылд

ы. Бір а

уы

лд

ан ш

ық

қа

н 

130 алтын алқалы 

аналардың құрметіне арналған бұл саябақты ашуға дайындық ерте 

көктемнен басталған болатын. Жақсы істің жемісі биыл алғаш рет аталып 

өтілгелі отырған Отбасы күні қарсаңына дөп келді. Саябақта 50-ден астам 

ағаш түрі өсіп тұр. Алдағы уақытта бұл жаңадан шаңырақ көтерген жас 

жұбайлардың келіп, ағаш егетін орнына айналады, осы игі үрдісті 

қалыптастыратын боламыз дейді басшиліктер.

БЕЙТАРАП ПІКІРБЕЙТАРАП ПІКІР

Смағұл ЕЛУБАЙ, жазушы, қоғам қайраткері:

– Голланди

яд

а 

мұнд

ай тіл

 пол

иц

ия

лары жұмыс істейді. Ол елд

е 

кө

ше

де өзге ті

лд

е 

сө

йлеп 

келе жатқа

н 

ад

ам

ды а

рн

айы 

по

лиция құжатын тексереді. Еге

р 

де

 о

л голл

ан

дық 

болса,

 

айыппұл салады. Міне, бізге тіл мәселесіндегі заңсыздықтар мен ретсіз қателерді тоқтату 

үшін мұндай талап ететін полицейлер қажет. Талап болмағаннан кейін қолданыстағы заң 

жүзеге аспайды. Ендеше, «Тіл туралы» Заңның орындалуын нәтижелі ету үшін бұл 

бастаманы тәжірибеге енгізген жөн деп ойлаймын.

ре йі осыдан өседі. Тіл ананың сүтімен

н, ата-

ның қанымен даруы тиіс. Сонда ғаана қа-

зақ тың тілі тектілене түседі. Балаб

бақшада 

ба лалардың тілдік қорын жетілді

діруге күш 

сал ғанымыз жөн. Мектеп қабы

ырғасында 

қа

 зақты

ң 

тілі

н 

оқытуд

ы 

тереңд

ңдету қажет. 

Жоғары оқу орындарында қ

қазақ тілінің

ң 

бе делін өсіретін арнайы шааралар ұйым-

дас тырылғаны абзал. Егер б

біз қазіргі жас-

та рымызды отбасынан басстап тәрбиелеп, 

елінің тілін қастерлеуге б

бағыттасақ, нақ

қ 

осындай мәселе қазірде к к

өт

еріл

іп

 отырм

асс 


еді. Бізде жалтақтық бассым. Қаншама жыл

бодандықта болған қаззақтың санасындағы 

сеңді бұзбай, тілдің м

мерейін өсіре ал май-

мыз. Сана өспей, қа

қанша жерден арнайы 

ин спекция  немесе

е полиция құрғанмен, 

тіл  ді  білуді  міндет

еттеп, мәжбүрлеп бойға 

сі

  ңі


р

у 

мүмк

ін

 ем

ме

с. Тіл полициялары кө-

ше  лер   де

гі

 қате к


кеткен жарнамаларды, ме-

  ке мелерде  қаза

зақ тілінде қате тол ты рыл ған 

құ жаттарды  ттүзетуге ғана мұ рын дық бо-

лар. Ал бұл м

мәселенің бетін ғана қал қып, 

әселенің бетін ғана қал қып

өзекті пробл

блема шешілмей қа лады. Сон-

ема шешілмей қа лады. Сон

дықтан бі

бізге тәрбиені от

ба

сынан, ба-тәрбиені от

ба

сынан балабақшад

дан бастау қажет.

 Ж

ас

 өс кін дерд

і 

қалай бабаулысаң, қалай бағыттасаң, олар

р 

солай нниеттеледі. Ендеше, «арнайы по-

лиция 


я құрамыз» деп екпіндегеннен гөрі 

бізге қоға

қоғамның санасын өзгертуге, сананы

қоға


қоғамның санасын өзгертуге, сананы 

да

 мытуға  күшкүш салған жөн. Ал тілдік поли-

күш


күш

ци

я құ

ру қап


та

ға

аған 

ор

ган-коми тет тер діңта

ға

нта

ға

н ор

ган-коми тет тер дің 

қарасын көбейтіп қана 

ана қояды. Сон дық тан

қана 

қана қояды. Сон дық тан мұны қолдаудың қажеті жоқ

жоқ.


 жоқ

жоқ


Дайындаған Қарлы

рлығаш

рлы

рлығаш 

ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

ЫЗЫ

ЫЗЫ

ЫЗЫ

№158 (1069) 

12.09.2013 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Қаржылық сауықтыру басталды Агробизнес саласында қаржылық сауықтыру 

рәсімі басталды ма? 

Нұрбибі ҚАЖЫМҚЫЗЫ

Ауыл шаруашылығы 

ми 

нистрлігі  Агробиз нес- 

2020 бағдарламасын іске 

асыру аясында  аграрлық 

секторда агроөнеркәсіп 

субъектілерінің қаржылық 

сауықтыруына өтініштерді 

қабылдау басталғаны тура-

лы хабарлайды.

Бұл рәсімге 2013 жыл-

дың 1 қаңтарында сыйақы 

мөл шерлемесі  7 пайыздан 

аса 


тын несие алған ауыл 

шар уа шылығы  тауарын  өн-

дірушілер мен азық-түлік 

жә не қайта өңдеуші кәсіп-

орын 

дар қатыса алады.  

Қар  жылық  сауықтыру  ба-

ры сында заем мерзімі то-

ғыз жылға дейін ұзартылып, 

несиенің жылдық сыйақы 

мөл шерлемесі  7 пайызға 

азай тылады.   

Қаржылық сауықтыру 

рәсіміне қатысуға ниет 

білдірген заемшілер өздері 

міндеттеме алған  екінші 

деңгейлі банктер мен 

басқа кредиттік ұйымдарға 

өтініш беруге тиіс. 

Қаржылық сауықтыру 

рә сім дері мен  оның шар т-

тары туралы толық ақпа-

ратты  мына электрондық 

мекенжайдан   www.

minagri.gov.kz, www.

kam.kz,  сонымен қатар 

Call-ор талықтан 

алуға 

болады: 8 800 080 70 80.   Мен шағын дүкеннің иесімін. Рos-терминал орнатуға әзірге мұршам 

болмай жүр. Қашанға дейін орнатуым керек?

Қайрат  

Еске түсірсек, былтырғы жылдың мау-

сы мында «Төлемдер мен ақша аударым-

дары туралы» Заңға түзетулер енгізілген 

бо 

латын. Жаңа құжатқа сәйкес, жеке кәсіп керлер мен заңды тұлғалар сауда не-

месе қызмет көрсету нүктесінде төлем 

кар точкалары арқылы есеп айырысуға 

мүм кіндік беретін pos-терминалдар ор-

натуы тиіс. Өзгертулер биылғы жылдың 

ба сында  күшіне  енді.  Же ңіл  детіл ген 

декларация бойынша жұмыс істейтін 

жеке кәсіпкерлер оны 2014 жылдың 1 

қаңтарына дейін орнатуы шарт. 

Салық департаментінің басқарма 

басшысы Қуаныш Түменбаевтың айтуын-

ша, Алматыда осы уақытқа дейін 12 

мыңға жуық pos-терминал орнатылған. 

Бұл – тіркелген салық төлеушілердің 10 

пайыздан астамы ғана. 

Заң талабына бағынбаған жеке 

кәсіпкер 40 АЕК (1 АЕК – 1731 теңге), 

ша ғын және орта бизнес нысаны болып 

та бы латын заңды тұлғалар 60 АЕК көле-

мін де айыппұл төлейді. 

Рos-терминал орнатпаған айыппұл төлейді

Сонымен бiрге «Шымкентмай», «Коро-

на» макарон фабрикасы», «Визит» алко-

голь сыз сусындар зауыты», «Зерде Фито» 

секiлдi компаниялар да өз өнiмдерiн Ресей 

астанасына жөнелттi. Жасыл керуендi алыс 

жолға шығарып салуға облыс әкiмiнiң 

орын басары Сапарбек Тұяқбаев, сондай-

ақ облыстық ауыл шаруашылығы мен кә-

сiп керлiк және индустриялық-инновация-

лық даму басқармаларының өкiлдерi 

кел дi.


Сапарбек ТҰЯҚБАЕВ, Оңтүстік 

Қазақстан облысы әкімінің орынбасары:

– Кедендiк одақ мемлекеттерiмен өңiр-

лiк қарым-қатынасты нығайту мақсатында 

осы айдың 14-20-сы аралығында облыс 

әкi  мi  нiң  бастамасымен  оңтүстiктен  арнайы 

биз нес-делегация Ресей Федерациясына 

ба 

рып қайтуды жоспарлап отыр. Тек 

Мәскеуде ғана емес, Екатеринбург, Қазан 

қалала рынд а болып, облыстың әлеуетi мен 

инвес ти циялық  мүмкiндiктерiн  та ныс ты-

рамыз. Бұл бiзге не бередi? Ең әуелi, 

оңтүстiк фер  мерлерiнiң Мәскеуде өз сауда 

нүктесi, та уар сақтайтын қоймасы, жататын 

қонақүйi бо лады. Еш ойланбастан өндiрген 

өнiмiн Ре 

сей астанасына апарып сата 

береді.

   Мәскеу – жергiлiктi ауыл шаруашылығы 

өнiмiн өндiрушiлер үшiн үлкен рынок. Сон-

дықтан Кедендiк одақ шеңберiндегi Бе-

ларусь  мемлекетiнен қалыспай, бiз де оны 

игеруге ұмтылуымыз керек. Мәлiметке 

сүйен сек, соңғы жылдары ауыл шаруашы-

лы ғы өндiрiсi өңiрiмiзде күрт өскен. Мәсе-

лен, 1990 жылы жемiс-жидектен 137 мың 

тон  на өнiм алынып, сол кезде бұл рекордт-

ты көр сеткiш болып есептелсе, биыл бағ-

бан  дар 163 мың тонна өнiм жинаймыз деп 

отыр. Және бiр айта кетерлiгi, агротехно ло-

гия лық жаңалықтардың арқасында өнiм 

кө  лемi жылдан-жылға артқан үстiне арту да.

Жәрмеңкеге жасыл керуен жiберуден 

бөлек облыс әкiмдiгi Мәскеуден арнайы 

жер телiмiн алып, сауда-логистикалық ор-

та  лық салуға ниет бiлдiрiп отыр. Облыс 

әкiмi орынбасарының айтуынша, Ресей 

астанасында болатын сапар аясында осы 

мәселеге орай Мәскеу қаласы мэриясымен 

арнайы келiсiмшарт жасалатын көрiнедi. 

Мәс кеу төрiнде өтетiн қазақстандық шар-

уа лар мен диқандар жәрмеңкесiнде қол-

өнер шеберлерiмiз де ұлттық қолөнер 

бұйым дарын қала тұрғындарына ұсынатын 

болады.


Нұршат ТӨКЕН,

Оңтүстік Қазақстан облысы

«Толағайдың» толайым ісімен таныс-

тырған шаруа қожалығының иесі Жасұлан 

Төлегенұлының сөзіне сүйенсек, мұнда 50-

дей ауыл тұрғыны жұмыспен қамтылған. 

Картоп үлесіне тиген жердің әр гектарынан 

30-35 тонна, сәбізден 45-50 тоннаның 

өнімін алуға кірісіп кеткен жұмысшылардың 

арасында егде тартқандар бар екенін де 

байқадық. 

– Біздің қайсымыз болсын, Жасұ лан  ға 

дән ризамыз, – дейді Гүлсім Шушмарки-

на. Балаларымыз әлдеқашан есейіп кет-

кен, үйде қарап жата алмаймыз. Ауылы-

мыздың азаматы осы ойымызды жақсы 

түсін ген діктен шығар, істеген еңбегімізді 

бағалап, табысымызды тұрақты беріп 

тұрады.


 «Толағай» шаруа қожалығының ісі алға 

дөңгелей бастағанының бір дәлелін зама-

науи ауыл шаруашылығы техникасына қол 

жеткізгендігінен көруге болады. «ҚазАгро-

Финанс тың»  қолдауымен 90 млн теңгеге 

әкелінген RH -20-45 маркалы Greim техни-

касының әлеуеті зор. Бір мезгілде бірнеше 

операцияны жүргізіп тұрған техниканың 

мүмкіндігі қандай екендігін күніне жи-

налған 100 тонна картопты тазалап, ірілі-

ұсағына қарай сұрыптап тұр ған дығынан-

ақ көруге болады. 

«Ұқсата білген ұтады» деген қағидаға 

сүйенген «Толағай» басшысының ісі 

жерден өнім алуды мақсат еткендердің 

қайсысына болсын үлгі боларлықтай.    Сәтжан ҚАСЫМЖАНҰЛЫ,

Семей қаласы

Кәмшат САТИЕВА

«Ресей, Беларусь және Қазақстан ара-

да ғы тысқары қоңырауға салынатын роу-

мин гіні алып тастай алады. Алайда бүгінгі 

тариф ке көз жүгіртсек, әр елдегі қоңырау 

құны ның өзі әрқилы. Мысалы, МТС опера-

то ры тұтынушыларының Ресейден Бело-

рус сияға қоңырау шалғаны үшін алынатын 

ақы Белоруссиядан Ресейге соққаннан 

әлде қайда арзан. Тура осындай жағдай 

Ресей ден Қазақстанға хабарласқан Beeline 

ком паниясы абоненттеріне де қатысты», 

– деді Иркутскідегі «Ресейдегі бәсекелестік 

күні» форумында мәлімдеген сөзінде 

Н.Ал даберген. Оның айтуынша, жалпы, 

ТМД-дағы роумингі құны тым жоғары, мә-

се лен, Ресей Федерациясынан тысқары 

ша лын ған «Билайн» операторы қоңыр ау-

ла  рының роумингі ақысы – 28 есе, Қазақ-

стан нан шыққаны 21 есеге қымбат. Ал Бе-

лоруссия нарығындағы жағдай тіптен 

бас қаша. Мысалы, бүгіндері Ресей мен 

Бе ларусь территориясына МТС компа ния-

сы бірдей қызмет көрсетеді. Бірақ осы 

ком панияның өз ішіндегі Ресейден Бело-

рус сияға шалынған қоңырау роумингісінің 

құнында – 48 есе, ал Белоруссиядан Ре-

сей ге қарайғысында 55 есеге айырма бар.

Негізінен, бұл бастамаға Еуропалық 

одақ 


тың тәжірибесі түрткі болып отыр 

екен. Сөз еткен Еуропалық одақ елдері 

ара сында әлі күнге роумингі қолданылады, 

бірақ ол біріздендірілген заңнамаға сүйе-

не ді. Ал одан 2014 жылға қарай біржола 

арылу жоспарланған. Тарқатып айтсақ, 

2007 жылы Еуропалық комиссия одақ 

ішін дегі ұлттық ұялы байланыс оператор-

ла рына роуминг бойынша ортақ шартты 

«евротариф» белгілеген. Демек, барлық 

ұялы байланыс операторлары үшін одақ 

ішіндегі елдерге тысқары шалынған қоңы-

рау құны бірыңғай. Одан бері жыл сайын 

атал ған қызмет құны төмендемесе, еш-

қашан жоғарламаған. Нақты цифрге жү гін-

сек, биылғы жылдың шілдесінде еуро па-

лық сим-картамен сөйлесудің 1 ми  нут т ық 

ақысы 24 ервоцентті құрапты, ал бұл 2012 

жылғы көрсеткішпен салыстыр ған да 17 

пайызға арзан. Қосымша құн са 

лы 

ғын 


есепке алмағанда, мұнда (ЕО) қа 

был-


МӘСЕЛЕ


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал